Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győrújbarát civil szervezetek


Találatok száma: 37
1. oldal

Akác Körútért Egyesület

(sport,egyéb)

9081 Győrújbarát, Akác krt. 20.
képviselő: Csomai Miklós Zoltán
Az egyesület célja, hogy a Győrújbarát községben található Akác Körút infrastruktúráját (úthálózat, közvilágítás, stb.) fenntartsa és folyamatosan fejlessze, valamint kiépítse és üzemeltesse azon létesítményeket, beszerezze azokat az eszközöket, melyek az Akác Körút lakókörnyezetének az élhetőbbé, egészségesebbé és biztonságosabbá tételét szolgálják (kerítés, játszótér, sportpályák létesítése, parkosítás, stb.). ... >>

Alapítvány az iskoláért Győrújbarát

(intézményi,oktatási)

9081 Győrújbarát, Veres P. u. 98.
képviselő: Ignácz József, Kundiné Paár Hajnalka
A Győrújbaráti Iskola és a hozzá kapcsolódó intézmények eszközkészletének fejlesztése. ... >>

Alexiánus Testvérek Kongregációja

(egészségügyi)

9081 Győrújbarát, Templomsor u. 7.
képviselő: Fr.Czébán József Ferenc C.F.A. testvér
Holisztikus gondoskodás betegekről, haldoklókról, elesettekről és idősekről. ... >>

Baráti Ifjúsági Egyesület

(sport,kulturális)

9081 Győrújbarát, Veres P. u. 7. (Faluház)
képviselő: Stipsits Judit
Győrújbarát ifjúsági korosztáláynak összefogása, közösségeik létrejöttének segítése és igények figyelembe vételével megszervezni a kulturális, sport, szociális és szabadidős tevékenységeket, akciókat. ... >>

Baráti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9081 Győrújbarát, Fő utca 1.
képviselő: Horváth Csaba
Győrújbarát község közigazgatási területén belül a bűncselekmények megelőzése, a bűnelkövető körülmények feltárása, valamint a bűnalkalmak korlátozása és a vagyonvédelem javítása. Az egyesület céljainak megvalósításával igyekszik előmozdítani a lakosság biztonságérzetének növelését és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítését. ... >>

BARÁTI VADÁSZTÁRSASÁG

(sport)

9081 Győrújbarát, Erzsébet u. 22.
képviselő: Ács György
A szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőség biztosítása. ... >>

DYNAMIC DANCE SPORTEGYESÜLET

(sport)

9081 Győrújbarát, Jókai u. 6.
képviselő: Hollósi Zoltánné
A divattánc-sport népszerűsítése és gyakorlása. Részvétel amatőr sportolók, sportegyesületek számára szervezett sportrendezvényeken, versenyeken. ... >>

"Együtt a nyugodt öregkorért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

9081 Győrújbarát, Fő 12.
képviselő: Mózes Rudolfné
Az öreg és hátrányos helyzetű emberek gondozása, ellátása. A Győrújbaráti Idősek Otthona öreg és hátrányos helyzetű lakóinak gondozása. A bent lakó és a jövőben beköltöző kisnyugdíjas, beteg, egyedül maradt öregek anyagiakkal, ruházattal, élelmiszerrel való ellátása, ápolása és orvosi gondozása. ... >>

Falubarát Győrújbarát Egyesület

(kulturális,egyéb)

9081 Győrújbarát, Komlóhát u. 8.
képviselő: Zólyomi Péter
Győrújbarát község gazdasági és kulturális fejlődésének elősegítése, a településen élők közösségi összetartozásának erősítése és hangsúlyosan Győrújbarát község sorsát érintő kérdéseknek széles nyilvánosság biztosítása. ... >>

"Győr és környéke motorosok baráti köre" Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális,egyéb)

9081 Győrújbarát, Veres P. u. 126.
képviselő: Kokas Tibor
Az egyesület, elsősorban Győr város és környéke motorosainak, a motorozni vágyóknak összefogásával a motoros kultúra - életforma társadalommal történő megismertetését, elfogadtatását, valamint hátrányos helyzetű családok, betegek segítését tekinti legfőbb céljának. Ezen célok eléréséhez rendszeres motoros találkozókat szervez, melyek teljes bevételét rászoruló közintézmények, szociálisan hátrányos helyzetű családok részére adományozzák, adománygűjtéseket és közületi tájékoztatást végez, valamint jótékonysági rendezvényeket szervez. ... >>

Győr Megyei és Városi Bridzs Sportegyesület

(sport)

9081 Győrújbarát, Zöld u. 28.
képviselő: Zombori György
A bridzs, mint szellemi sport gyakorlásához a feltételek biztosítása, propagálása, a játéktudás megszerzéséhez és fejlesztéséhez való hozzájárulás. ... >>

Győri Meteor Természetbarát Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

9081 Győrújbarát, Veres P. u. 15.
képviselő: Jáger Sándorné
Az Egyesület, mint nevében is jelzi olyan társadalmi (civil) szervezet, amely a természetjárás, természetvédelem, környezetvédelem elvi alapján önkéntesen szerveződik és ennek szellemében működik. E cél érdekében felvállalja a természetjárás szevezését, népszerűsítését, és annak érdekérvényesítését. Feladatának tekinti az egészséges életmódra nevelést, és annak népszerűsítését. Túrák, táborozások szervezésével gazdagítani kívánja a természet, a haza és más országok, népek megismerésének lehetőségét mivel ilyen módon szeretnének hozzájárulni a hazaszeretet és a népek közötti barátság elmélyítéséhez. ... >>

Győrújbarát és Térsége Óvodáinak Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 26.
képviselő: Mészárosné Kovács Eleonóra - elnök, Somogyiné Zeke Tünde - gazdasági vezető, Zalkáné Tar Csilla - titkár
Az alapító intézmények Helyi Nevelési Programjában foglalt céljainak és feladatainak megvalósításához szükséges jobb feltételek biztosítása. Az oktatás - nevelés hatékonyságának növelése, tartalmi gazdagítása különösen a: tehetségek gondozása, a nemzeti- etnikai kisebbségek nevelése-oktatása, a környezetvédelem, az életmód, a hagyományőrzés, a testi fejlesztés, esztétikai, környezetünk megismerésére irányuló fejlesztés más bánásmódot igénylő gyermekek esetében is. A pedagógusok elméleti és gyakorlati (módszertani) munkájának segítése. Az intézmények közötti együttműködést szolgáló, az óvodavezetést, a pedagógusok szakmai munkáját és a gyermekeket érintő térségi programok szervezése. Pályázatokon való részvétel: A gyermekek intézményes részvételét rendezvényeken, képviseletét segítő fórumokon, képzések szervezése, működtetése nevelési céljaik elérése érdekében. Minden oktatási - nevelési intézménnyel, és más, feljebb szinten működő (óvodai életükre befolyással bíró intézmény) közötti kapcsolatok kiépítése, kiszélesítése, folyamatossá tétele. Szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek és fiatalok segítése, szabadidős programjának szervezése. Az uniós pályázatokhoz való hozzáférés, programokhoz csatlakozás, az idegen nyelvi kommunikáció elsajátításának kihasználására. Határon túli gyermekek nevelésével, oktatásával foglalkozó intézményekkel kapcsolattartás, szakmai tapasztalatcserék szervezése. Tematikus táborok szervezése, Kiadványok, szakmai tapasztalatok megjelentetése, Szakmai konferenciák,felkészítések szervezése. ... >>

GYŐRÚJBARÁT-NEULINGEN-RUBIERA BARÁTI TÁRSASÁG

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

9081 Győrújbarát, Veres Péter u. 7.
képviselő: Juhászné Árpási Irma
A települések polgárai közötti kapcsolat elmélyítése, az önkormányzatok közötti együttműködés létrehozása. A neulingeni és rubiérai polgárokkal a magyar, szűkebben Győrújbarát község történelmének, az itt élő emberek életének, szokásainak, kultúrájának megismertetése, bemutatása. A győrújbaráti polgárokkal a német, illetve Neulingen, valamint olasz, illetve Rubiéra történelmének, életének kultúrájának megismertetése. A három település önkormányzatai, illetve hivatalai közötti munkakapcsolat létrehozása, együttműködés kialakítása igazgatási, szociális, adózási építésügyi területeken. Rendszeres sport és kulturális találkozók szervezése, lebonyolítása, főleg az óvodás, iskolás és ifjúsági korosztályok számára. Kapcsolat kiépítése a települések civil szervezetei között. A települések, nemzetek jó hírének keltése az önkormányzatok működési területén és azok kapcsolataiban. Egymás nyelvének megismerése, elsajátítása. Ifjúsági nyelvgyakorlat. ... >>

Győrújbaráti Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

9081 Győrújbarát, Veres Péter utca 98.
képviselő: Dr. Medgyasszay Csaba
A győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc ÁMK nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, figyelemmel arra is, hogy az intézmény a Közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. tv.) alapján köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, illetve iskolai sportkör feladatait - az iskolával kötött megállapodás alapján - az iskolában működő diáksport egyesület is elláthatja. Továbbá az állami, társadalmi szervek támogatásának révén a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. ... >>

Győrújbaráti Kézilabda Sport Club

(sport,érdekképviselet)

9081 Győrújbarát, Zrínyi utca 29.
képviselő: Széles Gergely
Az ifjúság egészséges életre nevelése, fizikai adottságainak javítása a sporttevékenység által. A kézilabda sport népszerűsítése, részvétel a Magyar Kézilabda Szövetség és annak megyei szervezete által kiírt bajnokságokban, kupaküzdelmekben és egyéb formákon. ... >>

Győrújbaráti Néptánc és Népművészeti Egyesület

(kulturális)

9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 18.
képviselő: Pammer Ernő
A győrújbaráti fiatalok táncegyüttesben való összefogása, néptáncegyüttes működtetése, versenyek, bemutatók szervezése. A néptánc és a népi hagyományok ápolása. Hazai és nemzetközi néptáncversenyeken való részvétel, a hazai néptánc megismertetése külföldön is. ... >>

GYŐRÚJBARÁTI PINCEKULTÚRA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(kulturális)

9081 Győrújbarát, Mátyás krt. 25.
képviselő: elnök Venesz László, elnökhelyettes Stuksza Csaba Ferenc
Győrújbaráton és környékén megtalálható pincetulajdonosok és szőlőgazdaságok érdekeinek védelme; Győrújbaráton és környékén kialakult borkultúra hagyományainak megőrzése, továbbvitele, a pincék körüli környezet védelme, ápolása; a kulturált borfogyasztás és a helyi termelésű borok népszerűsítése, kulturális, hagyományőrző rendezvények szervezése; ezen célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, a pincetulajdonosok érdekeinek képviselete, támogatások igénybevétele. ... >>

KINCSKERESŐ Művészeti és Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9081 Győrújbarát, Nagy Lajos u. 6.
képviselő: Polgár Balázs
Az egyesület irodalmi művek bábszínházi feldolgázását és színpadi megjelenítését végzi, irodalmi és művészeti kiadványokat jelentet meg. Az egyesület irodalmi és színpadi előadások, hangversenyek, képzőművészeti és egyéb kulturális kiállítások, filmvetítések megrendezését végzi. Feladata kullturális és művészeti értékek eljuttatása olyan régiókba és társadalmi rétegekhez, akik szociális helyzetük miatt ezen értékekben kevésbé részesülnek. Az egyesület sportesemények megrendezését lehetővé tevő létesítményt működtet, sporteseményeket szervez és bonyolít le, sport-és játékoktatást végez. Az egyesület kulturális és sport- területen tehetségkutatást és - gondozást végez. ... >>

"Közalapítvány az Óvodáért - Győrújbarát"

(intézményi,oktatási)

Győrújbarát, Óvoda út 2.
képviselő: Öcsödy Gáborné kurat.eln. ... >>

Magyar Térképészeti Egyesület

(egyéb)

9081 Győrújbarát, Villa-Baráth krt. 30.
képviselő: Hutyán Róber ... >>

"NOÉ Állatvédő és Kutyamenhely" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

9081 Győrújbarát, Kossuth u. 75.
képviselő: Fáy Péter, Fáy Zsuzsanna
Győrben, illetve környékén kulturált, humanitárius és szakmai szempontoknak egyaránt megfelelő kutyamenhely létrehozása, állatorvosi és szakápolói felügyelet biztosításával. Gazda nélkül maradt, illetve kóbor ebek megmentése, új gazdához juttatása, orvosi ellátásának megszervezése. Ivartalanítási program szervezése és végrehajtása a kontroll nélküli, nem kívánt szaporodás visszaszorítása céljából. Állatvédelmi felvilágosító- és oktatóprogramok szervezése a felelős állattartás alapjainak lerakása érdekében - az állatvédelmi törvény szélesebb körű megismertetése céljából - ifjúsági intézmények és iskolák részére. Az ifjúság szemléletének formálása az állat- és természetvédelem, valamint élővilágunk értékmegőrzésének fontossága érdekében. ... >>

Nyugat-Dunántúli Biokultúra Egyesület

(természetvédelem)

9081 Győrújbarát, István u. 225.
képviselő: Dr. Roszik Péter
Az ökológiai mezőgazdálkodás népszerűsítése, elterjedésének előmozdítása, az ökológiai mezőgazdálkodást folytatók összefogása, az ember és természeti környezete harmonikus kapcsolatának fejlesztése. ... >>

Pannon Fejlesztési és Képzési Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

9081 Győrújbarát, Tényői út 1.
képviselő: Ormos Judit
Győr és a Nyugat-dunántúli régió felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettséghez, kiemelten a térség önkormányzatainak, vállalkozásainak és civil szervezeteinek a fejlesztése. Győr és a Nyugat-dunántúli régió kulturális, természeti értékeinek, hagyományainak védelme, településeinek fejlesztése és a gazdasági élet élénkítésének szervezése. Hátrányos helyzetű csoportok, munkavállalási és egzisztenciális nehézségekkel küzdő személyek foglalkoztatásának elősegítése oktatás, képzés, átképzés és a munka világába történő visszajuttatás elősegítése révén. Szakemberképzés, tudományos- és kutatómunka végzése. ... >>

PANNONHALMI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGE

(egyéb)

9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9.
képviselő: Balogh Mihály alelnök, Dr. Vaszari László elnök
A Hegyközség célja területén a szőlőműveléssel és bortermeléssel foglalkozók e tevékenységükhöz kapcsolódó érdekeinek előmozdítása, az előállított termékek színvonalának emelése, piacképességének javítása, valamint korszerű származási-és minőségvédelem meghonosítása és érvényesítése. ... >>

PATRIÓTA Honismereti és Faluvédő Egyesület

(kulturális)

9081 Győrújbarát, Komlóhát u. 37.
képviselő: Őriné Pölöskei Izabella
Honismeret, falu-és környezetvédelem ... >>

Rákóczi Galambász F - 11. Egyesület

(sport)

9081 Győrújbarát, Veres P. út 115.
képviselő: elnök Nagy László
A galambász sport mávelése, népszerűsítése, utánpótlás nevelés. Részvétel a hazai és a nemzetközi versenyeken. ... >>

Ring Autó-, Íjász-és Lovassport Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

9081 Győrújbarát, Nagy Lajos u. 7.
képviselő: elnök Torma József, elnökhelyettes Domján József, titkár Kohár Mihály
Tagjai, illetve tagsági viszonytól függetlenül az autó-, lovas és íjász-sportágakban és más szabadidős sportokban tehetséges gyermekek és felnőttek részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének megteremtése; a versengési illetve versenyzési lehetőségek tervezése, szervezése és ezekre történő felkészítés, versenyek és egyéb sportrendezvények rendezése, sportolók támogatása, továbbá az egyesület működéséhez szükséges személyi és anyagi feltételek biztosítása. Mozgáskorlátozott, illetve más fogyatékosságban szenvedő gyermekek és felnőttek részére sportfoglalkozások szervezése, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Rotary Club Győrújbarát

(egészségügyi,szociális)

9081 Győrújbarát, Ady E. u. 32/b.
képviselő: Gutman Zoltán, Téringer Zoltán László
A Rotary céljával egyezően kölcsönös segítségnyújtás és szolgálatkészség a mindennapi életben. A Rotary az alábbi módon törekszik ezen célkitűzések megvalósítására: a barátság és a kapcsolatok erősítése szomszéd Rotary klubokkal; a környezetvédelem és a környezettudatos nevelés támogatása; a diákok, hátrányos helyzetű csoportok támogatása; a működési területen az egészségügy eszközellátottságának javítása; magas etikai normák állítása mind magán, mind az üzleti életben; cserediák programokban való aktív részvétel. ... >>

Rotary Club Győrújbarát Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

9081 Győrújbarát, István út 21.
képviselő: elnök Timo Nakari, titkár Csókási Pál
Az alapítvány vagyonából támogassa a rászoruló gyermekek tanszerekkel való ellátását, a kiemelkedő tehetségű tanulók és hallgatók részére hozzájárulást, ösztöndíjat adományozzon, külföldi tanulmányok folytatásához szakkönyvek vásárlásához segítséget nyújtson, tanulmányi versenyeken díjakat ajánljon fel. Segítséget nyújtson a tudományos kutatáshoz és a kultúra fejlesztéséhez, szakmai kiírásához, szakirodalmi és szépirodalmi publikációk, illetve művek kutatásához, megjelentetéséhez mind intézmények mind egyének számára. Elősegítse az egészségügyi ellátás fejlesztését, támogassa az egészségmegőrző mozgalmakat és rendezvényeket, segítséget nyújtson eszközök, műszerek beszerzéséhez intézmények és magánszemélyek számára. Felkarolja a környezet- és természetvédelem ügyét, támogassa az ezt elősegítők ismeretterjesztő munkát, kiadványokat, publikációk megjelentetéséhez segítséget nyújtson, részt vállaljon műszerek beszerzésébe. ... >>

"Sólyom" Vadászegylet

(sport,természetvédelem)

9081 Győrújbarát, Venyige u. 4.
képviselő: Dr. Simon János
A Vadászegylet célja, hogy Névadója vadászfelfogását és a rendszerszemléletű közlésmódot érvényesítve, tagjainak lehetőséget is biztosítson. A Vadászegylet új típusú egyesület, mivel célrendszere érdekében két szakegyletet működtet. A vadászati szakegylet mellettt a természetvizsgáló szakegylet az igaz vadásszá nevelést, és a korszerű természetszemlélet terjesztését szolgálja. ... >>

Thorigné-Fouillard Győrújbarát Baráti Társaság

(egyéb)

9081 Győrújbarát, Veres P. u. 7.
képviselő: Fülöp Imre
Az egyesület célja a települések polgária közötti kapcsolat elmélyítése, az önkormányzatok között együttműködés létrehozása. A Thorigné-Fouillard- i polgárokkal a magyar, szűkebben Győrújbarát község történelmének, az itt élő emberek életének, szokásainak, kultúrjának megismertetése, bemutatása. A győrújbaráti polgárokkal franica, illetve Thorigné-Fouillard történelmének, életének, kultúrjánának megismertetése. ... >>

Túróczy Zoltán Alapítvány

(egyéb)

Győrújbarát, út 43.
képviselő: elnök Rátz András
A Magyar Államtól visszakapott győrújbaráti ingatlanok evangélikus egyházi célra való használata. ... >>

West Hungária Bau Sportegyesület

(sport)

9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9.
képviselő: Ifj. Kiss Antal
A sportegyesület a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából létrehozott szervezet. A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik bázisával, illetve működési területének állami, társadalmi és szövetkezeti szerveivel. ... >>

XXI. Század Egészségéért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

9081 Győrújbarát, Rákóczi F. u. 2.
képviselő: Dr. Palla Roland
Az alapítvány céljai a közhasznú célokkal:
- egészségmegőrzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- egészségügyi szűrővizsgálatok támogatása,
- betegségek megelőzése, és korai felismerése céljából,
- háziorvosi és fogászati rendelők részére orvosi műszerek beszerzése az egészségügyi ellátás színvonalának emelése céljából,
- szociálisan rászorulók részére gyógyszeradomány, élelmiszeradomány, fűtés hozzájárulás,
- tehetséges gyermekek tanulmányainak, ill. sportolásának támogatása,
- óvodai, iskolai közösségek támogatása, egészségügyi oktatása,
- felnőttek és gyermekek részére egészségügyi prevenciós célból sportrendezvények szervezése, ill. támogatása,
- családi napközi, és gyermekmegőrző, játszóház létrehozása, üzemeltetése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41