Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét civil szervezetek


Találatok száma: 940
1. oldal

42 Civil Kezdeményezés Kultúrális Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

6000 Kecskemét, Matkói út 16.
képviselő: Habináné Tuza Klára titkár, Petőfi Sándor elnökhelyettes, Szekeres Gábor elnök
A helyi társadalmat erősítő kiállítások támogatása, megvalósítása. Hagyományokat ápoló, azaz hagyományos technikákon, technológiákon, kézművességen alapuló, az alkotó ember kreativitására épülő társadalmi, természeti környezettel szerves egységet képező, fenntartható tevékenységek, közösségi programok megtervezése, szervezése, lebonyolítása. A hagyományos termékek, szolgáltatások megismertetése, társadalmi presztízsének emelése és integrálásuk elősegítése a jelenkor ipari, társadalmi környezetébe. A fenti célokkal kapcsolatos meglévő tudások, tevékenységek, gyakorlatok érvényre juttatása, hatásaik multiplikálása, ezekhez forrásteremtés és a források rendelkezésre bocsátása. ... >>

56-os Bajtársi és Baráti Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Nyíri út 69. 1/3.
képviselő: Pap Tivadar elnök
A BAJSZÖV céljai elérésében a kimondott és az írott szó erejére támaszkodik, arra törekszik, hogy felismeréseit, kutatásainak eredményeit, állásfoglalásait minél szélesebb körben közzétegye, azt erőszakmentes eszközökkel kívánja szolgálni, kívül állva és felülemelkedve minden párttól és ideológiától; a magyar nemzet iránti felelősségérzetből kiindulva nemzetpolitikai kérdésekben állásfoglaló szervezet; a szervezet továbbá képviseli az 1945 után mártírhalált haltak hozzátartozóinak, a börtönt és internálást szenvedtek, a kitelepítettek, minden más üldözöttek érdekeit; az 56-os Bajtársi és Baráti Szövetség fellép minden jogszerű eszköz felhasználásával a jogsértést szenvedettek érdekében, nevezetesen: az elmúlt rendszerek, ma is élő haszonélvezőinek folyamatosan érzékelhető nyílt és burkolt revánstörekvéseivel szemben; az 56-os szervezetekbe befurakodott és ott ?hatalmat? szerzett érdemtelen konjunktúralovagok káros ? a jogsértéseket szenvedettek érdekeit, de különösen becsületét sértő ? tevékenysége ellen, minden jogszerű lehetőséget felhasználva. ... >>

607.sz. Gáspár András Diáksport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2.
képviselő: Czagány Mihály ... >>

A Bírákért Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Rákóczi u. 7.
képviselő: Dr. Buzinkay Zoltán
A bírót vagy közvetlen hozzátartozóját érintő rendkívüli, tragikus eseményre figyelemmel egyszeri vagy rendszeres anyagi támogatás biztosítása. ... >>

A Boldogság Háza (Ananda Asrama) Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Tinódi u. 14. I/32.
képviselő: Dobos Krisztina
Az egészséges testi- és lelki életmód elterjesztése. ... >>

A Cserkészetért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.
képviselő: Bohács József elnök
Támogatni a gyermeknevelő és karitatív jellegű tevékenységeket, az ehhez szükséges eszközök beszerzését. Segítse az ennek megvalósításához szükséges tárgyi eszközök megszerzését, azok fejlesztését. Segítse elő a kapcsolatfelvételt más cserkészcsapatokkal, karitatív szervezetekkel, iskolákkal, ennek keretében támogassa a cserkészgyerekek csereüdültetését, cserelátogatását, az ismeretek kölcsönös kicserélését. Támogassa a rendelkezésre álló lehetőségek szerint az ifjúság versenyeit, azok megszervezését, és azokon szereplők jutalmazását. Segítse elő a gyerekek pályázaton való indulását, az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

A Föld Tüdeje Környezetvédelmi és Környezettudatos Nevelést Elősegítő Közhasznú Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Szélmalom utca 38.
képviselő: Kokas Lajos kuratóriumi elnök
Az Alapítvány alapvető célja a föld széndioxid koncentrációjának csökkentése, a fiatalok környezettudatos nevelése, a környezethez való viszonyuk átformálása, javítása, ezért az alábbiakat tűzi ki konkrét tevékenységének céljául: A növények és fák telepítését, és a róluk való gondoskodásra történő nevelést. Célunk egy tudatosabb környezetvédelmi magatartás kialakítása, oktatása, az állatok és növények védelme, környezetbarát közlekedési eszközök terjesztése. Célunk továbbá a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladék-újrafelhasználás technikáinak a lehető legszélesebb körben történő alkalmazása, ezen módszerek elterjedésének elősegítése. Célunk anyanyelvünk alkotó módon való használata, tisztaságának, sokszínűségének megőrzése, vitakultúránk fejlesztése. Környezetbarát fogyasztási módszerek elterjesztése, a fogyasztók tudatosságának és érdekérvényesítő erejének erősítése. A munka és a munkálkodás teremtő, alkotó oldalának hangsúlyozása, erősítése, a közösségeket és családokat szétbomlasztó ?munkamánia? okainak és következményeinek felszámolása, enyhítése. Célunk az egészséges táplálkozás megvalósítása és terjesztése (alkalmanként vendéglátás biztosítása), valamint ezt elősegítendő a biogazdálkodás művelése és terjesztése. Az alapítvány fenti célok megvalósítása körében támogatja a rászoruló idős embereket, valamint a tehetséges fiatalokat, továbbá esetenként kutatásokat szervez céljainak minél pontosabb és szakszerűbb megvalósításának érdekében. ... >>

A GAMF Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
képviselő: Horváth Kázmér kuratóriumi elnök
A GAMF Ságvári Endre Kollégiumában és részlegeiben lakó hallgatók elhelyezési körülményeinek, ellátásának mennyiségi és minőségi javítása, - a kollégisták tudományos és tanulmányi munkájához szükséges anyagi háttér biztosítása, - a sportolás, az egészséges életmódra nevelés előremozdítása, - a kollégiumi közművelődési, szabadidős programok anyagi fedezetének előteremtése, a kollégiumi közélet színvonalának fejlesztése, - a környezet védelme és fejlesztése. ... >>

A Gasztroenterologiai Endoszkópos Asszisztensek Képzéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Bagoly u. 1/a.
képviselő: Akadályoztatása esetén:, Dr. Csőszi Tibor, Sántha Béláné
A szakterületen dolgozó asszisztensek szakmai továbbfejlődésének előmozdítása, suakmai konferenciák rendezése, publikációk és tudományos munkák elkészítésének támogatása. ... >>

A Halasi Úti Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Halasi u. 32.
képviselő: Tóth Béláné
Az egészséges szellemi és testi életmód kialakításának segítése. - Új módszertani eljárások bevezetésének támogatása. - Idegen nyelv oktatásának támogatása. - Tárgyi feltételek biztosítása a tanulók tanórán belüli és kívüli tevékenységéhez, a szabadidős programok bővítéséhez. - Kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók és tanárok jutalmazása. - Pályázatok meghirdetése tanulók és pedagógusok részére. - Iskolai könyvtár bővítése. - Tornaterem építése. - Táborozások, kirándulások szervezése. - Iskolai könyvekhez, felszerelésekhez támogatás biztosítása. - Szociális segélyek biztosítása az arra rászorulóknak. ... >>

A Kastély Kincse Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Teleki L. u. 1.
képviselő: Zentainé Rizinger Helga
Az Óvoda felszereléseinek bővítése, a külső környezetének rendezése, Óvónői önképzés támogatása. ... >>

A Katolikus Diáksportért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Bihar utca 4
képviselő: Magó Gábor kuratóriumi elnök
A Magyarországon működő katolikus iskolákban szervezett diák versenysport támogatása. A diák versenysport sikeres megvalósításához szükséges tárgyi eszközök beszerzésének és működtetésének segítése. Sikeres diák sportoló további sikereinek anyagi támogatása. A Katolikus Iskolák Nemzetközi Sportszövetsége által rendezett nemzetközi sportversenyeken való részvétel segítése és támogatása az Alapító Okirat III. pontja szerint. ... >>

A Kecskemét- Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 3.
képviselő: Lázár János
Az alapítvány célja: - A Kecskemét-Katonatelep városrészében élő ifjúság szabadidejének tartalmas és hasznos eltöltését támogatni, - A városrészben élő tehetséges fiatalok továbbtanulását elősegíteni, - Az ifjúság szervezett szórakozásáról gondoskodni, - A szabadidő rendszeres eltöltését biztosító közösségi helyiséget bérelni, esetleg kialakítani, - A városrész híreiről rendszeres tájékoztatást biztosítani az ott lakóknak, különös tekintettel az ifjúság nevelésére. - A városrészi iskolák diáksport versenyeinek megszervezése, megrendezése, - Diák sportolók gyerkmek- és ifjúságvédelme, az Alapító Okirat III. fejezete szerint. ... >>

A Kecskeméti Kodály Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Dózsa György út 22.
képviselő: Dr. Horváthné Dr. Endrényi Mónika kuratóriumi elnök, Juhász Mária kuratóriumi titkár
Hangszerállomány fejlesztése, zenei táborok rendezése, kórusok utatztatása, tanárok továbbképzése. ... >>

A Kecskeméti Kodály Iskoláért Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Nyil u.9.
képviselő: Dömötör Zsuzsanna alelnök, Kissné Sápi Zsuzsanna alelnök, Nagy Berta Violetta elnök ... >>

A Kecskeméti Röplabda Sport Fennmaradásáért Alapítvány

(sport)

6000 Kecskemét, Dózsa Gy. u. 3.
képviselő: Karagics Mátyás
Szabadidő sportszerű- és észszerű kihasználásának segítése. A KSC. röplabda szakosztály minőségi munkájának biztosítása. ... >>

A Kecskeméti SOS Gyermekfalu Gyermekeiért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Benedek E.u.2/A.
képviselő: Hámori Zoltán elnök
A SOS Gyermekfaluban nevelkedő gyermekek személyiségfejlesztésének, társadalmi integrációjának elősegítése, - Az eltérő fejlettségű gyermekek szakirányú fejlesztésének támogatása, - Kreatív foglalkozások, értékalkotó tevékenységek feltételeinek és működtetésének kialakítása, előkészítése, - A gyermekek oktatásával, speciális képzésével kapcsolatos támogatások,, - Egészségügyi gyógykezeléshez, rehabilitációhoz való hozzájárulás, - Az önálló életkezdés támogatása, - Rendkívüli segélyezési rendszer működtetése. ... >>

A Kecskeméti Utánpótlás Vízilabdáért Alapítvány 2003 Alapítvány

(sport,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Izsáki út 1.
képviselő: Nagypál Sándor kuratóriumi tag
Az alapítvány fő célja a kecskeméti vízilabda utánpótlás erkölcsi és anyagi támogatása, ezen belül az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, és a sporttevékenység támogatása az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

A Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Dobó krt.8.
képviselő: Dr.Nemesné Hódi Gizella kur.elnök
Baleseti járó és fekvőbeteg ellátás végzése folytán személyi és tárgyi feltételeinek javítása, színvonalának emelése, különös tekintettel a minimál invazív módszerek alkalmazásának bővítésére.Szakemberképzés, oktatás, személyi-tárgyi feltételeinek biztosítása, a rehabilitáció tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. ... >>

A Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Lunkányi J.u.10.
képviselő: Modok Gáborné kuratóriumi elnök
Segíti a rászoruló tanulókat az iskolai munkával összefüggő dolgokban, ösztönzést nyujt a nevelők és tanulók minőségi munkájának javításához. Segíti a rászoruló tanulókat az iskolai munkával összefüggő dolgokban, ösztönzést nyujt a nevelők és tanulók minőségi munkájának javításához. Az Alapító ezen Alapítvánnyal segíti az iskola tanulóinak a tárgyi, és a kor követelményeihez alkalmazkodó, az eredményesebb oktató-nevelő munkát segítő egyéb feltételek biztosítását. ... >>

A M.-on nem gyógykezelhető BKKM-i Eg.károsodott Gyerm.Külf.Gyógykezeléséért és Műtétjéért,vmint a BKKM-ben élő Mozgáskorl.Gyerm.Nyári Táborozt.Biztosításáért

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Május 1. tér 3.
képviselő: Dr. Gubacsi László elnök
A külföldi gyógykezelésre és műtétre szoruló gyermekek gyógyításának támogatása. ... >>

A Német Kultúr Centrumért Közalapítvány (A Német Nemzetiségi Oktatási,Kultúrális Mentálhigiénés és Környezetvédelmi Közalapítvány)

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.
képviselő: Kardos Miklós elnök
Az alapítvány elsődleges céljának tekinti a kecskeméti Német Kultúr Centrum létrehozását,felépítését és működtetését. A Német Kultúr Centrum feladata a német nyelvi kultúra megőrzése,fejlesztése és a német nemzetiségi hagyományőrzés megvalósítása. A Német Kultúr Centrum feladata továbbá a német identitás megőrzése céljából a német nemzetiségi oktatás óvodai, általános iskolai, középiskolai szintű beindítása, a német nyelven való művelődés feltételeinek megteremtése és elindítása. Valamint az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység, - kultúrális örökség megóvása, - műemlékvédelem, - természetvédelem, állatvédelem, - környezetvédelem, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi és állampolgári jogok védelme, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - rehabilitációs foglalkoztatás, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - euroatlanti integráció elősegítése, az alapító okirat 5. pontja szerint. ... >>

A Nők Egészségéért, Egészséges Újszülöttekért Jövőnkért Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Izsáki út 5.
képviselő: Dr. Nagy Tamás
Olyan korszerű módszerek adaptálása, kifejlesztése, korszerű műszerek beszerzése és működési feltételeinek a megteremtése, amelyekkel fokozható lenne a nők reprodukciós egészségének helyreállítása, a terhességek zavartalan kihordása, az újszülöttek károsodásmentes világrajövetele és későbbi fejlődése. ... >>

A Sikeres Kandóért Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63.
képviselő: Lugosi István elnök
Iskolai hagyományok ápolása, kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazása. Tanulók képzése, továbbképzése, hátrányos tanulók esélyegyenlőségének megteremtése, nyelvoktatás. ... >>

A Zrínyi Ilona Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 14.
képviselő: Szabó Antal kuratóriumi elnök
Az iskolai felszereltség,pedagógiai kultúra fejlesztése, kiváló tanulók és élsportolók jutalmazása, iskolai programok támogatása. ... >>

A.C.S. Motorsport Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Talfája 23.
képviselő: Vnoucsek László
A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibotakoztatása. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. Az autó és motorsport népszerűsítése. ... >>

Adj esélyt Nemzetközi Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 4.
képviselő: Kecskés Ferenc, Száraz József
A magyarországi és a szomszédos országok, főként erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és edélvidéki mamgyar és más nemzetiségű mozgássérültek szabadidő és sportevékenységének szervezése és bonyolítása üdülési keretek között. külföldön élő magyar nemzetiségiek részére magyar nyelv és irodalom történelem oktatása nyári táborozások megszervezése által. ... >>

Adótanácsadó Kamara

(egyéb)

6000 Kecskemét, Kazal u. 4.
képviselő: Tóth József ... >>

AERO Bérkilövő Vadásztársaság

(egyéb)

6000 Kecskemét, Néphadsereg út 2.
képviselő: Fityó József ... >>

ÁFEOSZ Diáksport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Bibó I. u. 1.
képviselő: Korsós Miklós ... >>

ÁFEOSZ Szakközép Iskola Szakszervezeti Alapszervezete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Bibó I.u.1.
képviselő: Budayné Turi Andrea titkár
Az érdekvédelem jogi garanciáinak bővítése, eredményes érdekegyeztetés elősegítése a magas szintű nevelés- oktatási rendszer és biztonságos foglalkoztatási viszonyok megteremtése érdekében. A tagok mint munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos érdekeik előmozdítása és védelme. A tagság kollektív és egyéni munkavállalói, szakmai szociális érdekeinek a védelme. A Szakszervezet céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik a Szakszervezet eredményes működését és céljainak megvalósítását. ... >>

AIRVENT Lovas Club

(sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.
képviselő: Elnök akadályoztatása esetén együtt, Kondacs Szilvia titkár, Michael Pataki, Zakupszky Gábor elnökhelyettes, Zakupszky László elnökhelyettes
Az egyesület, elsősorban az egyesület tagjainak - de más állampolgároknak is - az egészség megőrzését, az emberi energiatartalékok felszínre hozatalát tekinti céljának. Az egyesület, alapvetően a lovassport díjugrató és díjlovagló szakágaiban való eredményes versenyzés, tehetséges fiatalok felkutatása, a lovassport számára történő felkészítése és versenyeztetése. Céljao elérése érdekében az egyesület képviseli tagjai érdekeit külső szervek, szakhatóságok és más hivatalos szervek előtt. Állást foglal, javaslatot tesz és véleményt nyilvánít a lovassport érdekében. Kapcsolatot teremt a Bács-Kiskun Megyei, valamint az Országos Lovas Szövetséggel. Lehetőséget biztosít a sportegyesület tagjainak kölcsönös tapasztalat cseréjére. Elősegíti az oktatási, továbbképzési szaktanfolyamok, előadások szervezését. Biztosítja és elősegíti a hazai és nemzetközi versenyeken való részvételt. ... >>

"Alapítvány a 48-as hősökért"

(természetvédelem,kulturális)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 5. VI/32.
képviselő: Mádayné Tárnaková Tünde kuratóriumi elnök
Támogatást nyújtani az 1848-1849-es Forradalom és Szabadságharc emlékeinek, relikviáinak a gyűjtéséhez, a már meglévő (magángyűjtők tulajdonában lévő és maradó) emléktárgyak, relikviák bemutatásához méltó kiállítóhely létesítése anyagi alapjainak megteremtése. Az 1848-1849-es Forradalom és Szabadságharc emlékének ápolása ehhez kapcsolódó előadások, kiállítások, tudományos konferenciák megrendezéséhez, szervezéséhez való támogatás. Az 1848-1849-es Forradalom és Szabadságharc történetének, ezen történelmi eseményhez kapcsolódó helytörténeti kutatások támogatása. Az 1848-1849-es Forradalom és Szabadságharc történettudományi kutatása területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes, vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli közösségek támogatása, a kutatással összefüggő költségek megfizetése (útiköltség, szállásköltség stb.) Az 1848-1849-es Forradalom és Szabadságharccal kapcsolatos könyvek, katalógusok, nyomtatott és elektronikus kiadványok megjelentetése, vagy megjelentetésük támogatása. ... >>

Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.
képviselő: Gaborják József elnök
Megyei Könyvtár építése. ... >>

Alapítvány a Czollner Téri Iskoláért és Diákjaiért

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Czollner tér 1-3
képviselő: Fenyvesi László kuratóriumi elnök
Czollner téri iskolás gyermekek nevelésének, társadalmi beilleszkedésének elősegítése. Művelődési és sporttevékenységük előmozdítása. A szociálisan hátrányos helyzetben lévő tanulók támogatása. ... >>

Alapítvány a Gyermeklabdarúgásért

(sport)

6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 78/C.
képviselő: Csáki Tibor kuratóriumi elnök
Utánpótlás nevelése és feltételeinek javítása, valamint a gyermekek sportéletének támogatása, sporttevékenységének fokozása. ... >>

Alapítvány a Hajléktalanokért

(szociális)

6000 Kecskemét, Nyíri út 29. IV/16.
képviselő: Muzsik Tamás elnök
A hajléktalanná vált személyek életkörülményeinek a javítás, a normál társadalmi életbe való visszailleszkedés elősegítése. ... >>

Alapítvány a Jánoshalmi Zsinagóga Fennmaradásáért

(kulturális)

6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 10.
képviselő: Kurcz Ferenc kuratóriumi elnök
Jánoshalmi zsidóság emlékének megőrzése. A jánoshalmi zsinagóga műemlék épületének védelme. ... >>

Alapítvány a Kecskeméti Felsőfokú Kertészeti Oktatás és Kutatás Támogatására

(oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Erdei F.tér 1-3.
képviselő: Dr. Lévai Péter kuratóriumi elnök
Felsőfokú kertészeti oktatás és kutatás továbbfejlesztése a kimagasló eredményt elért oktatók és kutatók támogatása, az oktatók és dolgozók hazai és külföldi tapasztalat szerzésének támogatása. Kertész hallgatók tudományos diákköri tevékenységének elősegítése és elimerése, az oktatáshoz kapcsolódó fejlsztések támogatása. ... >>

Alapítvány a Kecskeméti Katona József Gimnáziumáért

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Dózsa Gy. út 3.
képviselő: Gál József elnök
Célja, hogy hozzájáruljon a magas szintű oktatás tárgyi és személyi feltételeinek megteremtéséhez, - a tágan értelmezett tehetség támogatása pályázatokkal és ösztöndíjakkal, - a Katona József Gimnázium diák- és szabadidősportjának támogatása, - a Kecskeméti Katona József Gimnázium Baráti Társasága Alapító Okiratában kitűzött célok megvalósításának, valamint a Baráti Társaság működésének támogatása. ... >>

Alapítvány a Mikszáth körúti Óvodáért

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Mikszáth körút 30.
képviselő: Adácsi Zoltánné kuratóriumi elnök
Az Alapítvány a Mikszáth körúti Óvodáért célja a Mikszáth körúti Óvodában nevelt gyermekek oktatásához, neveléséhez, foglalkoztatásához szükséges emberi és tárgyi erőforrások biztosítása. Az alapítvány ugyanezen célhoz igazodóan a gyermekek személyiségfejlesztése, szociális nevelése, képességfejlesztése érdekében összejövetelek, rendezvények, továbbképzések anyagi lehetőséget kívánja biztosítani az óvodában nevelt gyermekek igényeinek megfelelően, ezen rendezvények anyagi eszközeinek, előadói, részvételi díját kívánja megteremteni. ... >>

Alapítvány a Nyitra utcai Óvodáért

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyitra utca 4.
képviselő: Győri Marianna kuratóriumi elnök
Az Alapítvány a Nyitra utcai Óvodáért célja a Nyitra utcai Óvodában nevelt gyermekek oktatásához, neveléséhez, foglalkoztatásához szükséges emberi és tárgyi erőforrások biztosítása. Az alapítvány ugyanezen célhoz igazodóan a gyermekek személyiségfejlesztése, szociális nevelése, képességfejlesztése érdekében összejövetelek, rendezvények, továbbképzések anyagi lehetőségét kívánja biztosítani az óvodában nevelt gyermekek igényeinek megfelelően, ezen rendezvények anyagi eszközeinek, előadói, részvételi díját kívánja megteremteni. ... >>

Alapítvány a Preventív, Folyamatos és Sűrgősségi Betegellátásért

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
képviselő: Dr. Tóth Mihály kuratóriumi elnök
A betegellátás színvonalának korszerűsítése, prevenciós cél, folyamatos és sűrgősségi betegellátás, gyors információscserét, adatbázis továbbítást megvalósító orvostechnikai eszközök és műszerek biztosítása útján. ... >>

Alapítvány a Sportoló Fogyatékosokért

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Lant u. 16.
képviselő: Boronkay László
Azon fogyatékos sporttehetségek felkutatása, akik kedvet éreznek és alkalmasak a versenyszerű sportolásra. - Speciális sporteszközök, sportfelszerelések folyamatos beszerzése és pótlása. - Sportpályák, tornatermek, uszodapályák egyéb helyiségek biztosítása a rendszeres edzések, versenyekre történő felkészülések elősegítésére. - A fogyatékos sportolók szakszerű, speciális edzéseihez a személyi feltételek megteremtése. - Hazai és külföldi sportrendezvényeken, versenyeken való részvétel biztosítása, megszervezése. - Társszervezetek felkutatása, velük való kapcsolatok ápolása. - Céltudatos, sikerorientált versenysportolók kinevelése és támogatása, akik példaként szolgálhatnak sorstársaiknak. ... >>

Alapítvány a Szívbetegekért, a Szívinfarktus Megelőzésére

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Tímár Sándor
Szív- és érrendszeri betegségek korai felismerése és megelőzése érdekében lakossági célzott szűrővizsgálatok végzése. Műszereket kezelő orvosok és asszisztensek képzése. ... >>

Alapítvány a Zenei Nevelésért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Kárpát utca 6.
képviselő: Lukács János kuratóriumi elnök
Támogatást nyújtani szimfonikus zenei koncertek, vagy ehhez kapcsolódó művészeti események és rendezvények megrendezéséhez, szervezéséhez, közreműködés zeneművészek, illetve zeneművészeti képzésben hallgatóként részt vevők koncertjeinek szervezésében és rendezésében különös tekintettel olyan koncertek és rendezvények támogatására, amely rendezvények, koncertek egyrészt az iskoláskorú fiatalok részére teszik lehetővé a szimfonikus ?élőzene? hallgatását, másrészt kulturális lehetőségekben korlátozott kistelepülések lakói számára teszik lehetővé a szimfonikus ?élőzene? hallgatását. Alapkutatások és alkalmazott kutatások támogatása a zeneművészet oktatásának fejlesztése céljából. Zeneművészeti oktatás, nevelés, gyakorlati képzés keretein belül a tanárok, művészek, a művészeti képzésben részesülő diákok szakmai képzésének elősegítése. A zeneművészeti képzés oktatási- és oktatásmódszertani feltételeinek a javításához történő hozzájárulás. A Zeneművészet területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes, vagy jogi személyek, jogi szemilyiség nélküli közösségek támogatása. Ösztöndíjak folyósítása zeneművészeti képzésben résztvevők részére. Zeneművészeti képzésben résztvevő oktató, vagy tanuló számára a képzéssel összefüggő költségek megfizetése (tandíj, útiköltség, szállásköltség stb.) Szociálisan hátrányos helyzetű oktatók, vagy tanulók támogatása. Zeneművészeti célú hanghordozók (CD, DVD), kiadványok kiadásának támogatása. ... >>

Alapítvány az Angolkisasszonyok Kecskeméti Leánygimnáziumáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Czollner tér 5.
képviselő: Koziczné Dénes Piroska kuratóriumi elnök
A női ifjúság nevelése, tanítás és nevelés az iskolában. - Tanítás és nevelés az iskolában és kollégiumban, fiatalok és falnőttek képzése, művészi, irodalmi és tudományos tevékenység. - Az iskolai felszereltség, a pedagógiai kultúra fejlesztése, az arra érdemes kiváló és rászoruló tanulók jutalmazása, segítése. - Anyagi lehetőséget biztosítani a tanintézmény működéséhez és minél eredményesebb munka végzéséhez. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41