Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Baja oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 140
1. oldal

A Gemenci Erdőért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6500 Baja, Deszkás u. 6.
képviselő: Dr.Kodela László kuratóriumi elnök
A gemenci erdőben őshonos fafajokkal történő természetvédelmi célú erdősítés, az őshonos fafajok fennmaradásának elősegítése. A gemenci erdőben vadon élő állatfajok védelme az árvíz elleni megfelelő védelem kialakításával, vadmentő dombok, körtöltések létesítésével, továbbá élőhely fejlesztés, megfelelő vadtakarmányozás, vadföld gazdálkodás útján.A gemenci erdőben parkerdők működtetése és fenntartása, növény és állatvilággal kapcsolatos ismeretterjesztés, gemenci erdei iskola működtetése és fenntartása. Az erdészet és a vadgazdálkodás területén végzett tudományos tevékenység, kutató munka támogatása az alapító okirat ... >>

A Gyermek a Jövő Záloga

(sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Kápolna u. 29.
képviselő: Csomor Csaba, Nemes Gábor
A kimagasló tanulmányi, kulturális és sporteredmény elért tanulók ösztönzése. Az oktatástechnikai eszközpark bővítése. A korszerű szemléltető eszköztár kiépítése ... >>

A Lőkert Sori Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6500 Baja, Lőkert Sor 78.
képviselő: Máczné Kovács Magdolna
A nevelőtevékenység folytatásához szükséges tárgyi feltételek biztosításának elősegítése. ... >>

A Végzett Türrös Tanulók Alapítványa

(oktatási,szociális)

6500 Baja, Bácska tér 1.
képviselő: Feketéné Nagy Ibolya Mária kuratóriumi tag
Tanévenként a kimagasló eredményt elért 4 legjobb végzős tanuló egyszeri jutalmazása (elsősorban a továbbtanulni szándékozó és legrosszabb anyagi helyzetben lévő tanulókat kell figyelembe venni), továbbá a szociálisan hátrányos helyzetű diákok tanulásához támogatást nyújt. ... >>

Alapítvány a Hátrányos Helyzetű Fiatalok Szakképzésének Támogatásáért

(intézményi,oktatási,szociális)

6500 Baja, József Attila utca 25.
képviselő: Pappné Jánics Ildikó elnök
Testileg, szellemileg fogyatékos, illetve szociálisan hátrányos, nehéz helyzetben lévő fiatalok szakképzésének elősegítése, ennek érdekében ilyen fiatalokkal is foglalkozó szakképző iskola alapítása és fenntartása. Az előzőekben megjelölt szakképző iskolai tanulók tnulmányainak támogatása. Az oktatási színvonal növelése érdekében továbbképzések, versenyek, tanulmányutak finanszírozása, az elméleti és gyakorlati szakkézési oktatás támogatása. ... >>

Alapítvány a Vízi és Környezeti Üzemmérnökképzés Fejlesztésére

(oktatási)

6500 Baja, Bajcsy-Zs. út 14.
képviselő: Dr. Öllős Géza
a PMMF Vízgazdálkodási Intézetben bevezetett új szakirányú képzés megnövekedett oktatási időszakából fakadó igények és az oktatás minőségi javítását célzó anyagi és szellemi beruházások pénzügyi feltételeinek biztosítása; - a képzéstől elválaszthatatlan terep, laboratóriumi és üzemi munkákra koncentrált gyakorlati oktatáshoz az anyagi feltételek biztosítása. Az alapítvány támogatásával kell kiépíteni, fejleszteni, fenntartani a megfelelő oktatási bázisokat, biztosítani a gyakorlati munka lebonyolításához szükséges eszközöket, anyagot és magasszintű gyakorlati szakemberek közreműködését, az alapító okirat 3 pontja szerint. ... >>

Alma Mater 110 Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

Baja, Szent Antal utca 60.
képviselő: Kardosné Szűcs Katalin kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja: Hatékonyabb idegennyelv-tanulás biztosítása, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése, a tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás; - a sportban kiemelkedően tehetséges tanulók menedzselése, a város sportmozgalmának fejlesztéséhez az utánpótlás biztosítása; -a rendszeres testmozgás ösztönzése, szervezett keretek között történő biztosítása, iskolai és városi diák sportrendezvények szervezése, rendezésének támogatása, a tanulók versenyeken történő részvételének biztosítása, díjazása; - tanulmányi - és egyéb más versenyek szervezéséhez támogatás, a nyertesek díjazása. Nevelés - oktatás. képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása. - a magyar és történelem tantárgyak tanításának elősegítése (Ennek keretében a magyar és történelem tantárgyak tanításában alkalmazandó új módszerek bevezetésének támogatása, irodalmi és történelmi emlékhelyek felkeresésére szervezett csoportos utazások költségeihez való hozzájárulás; az iskolánkban évente megrendezendő városi, körzeti Szarvas Gábor helyesírási verseny rendezésének támogatása; a magyar és történelem tantárgyakban kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok évenkénti jutalmazása; a tanévünnepélyein többször aktívan szereplő gyermekek év végi jutalmazásához hozzájárulás; a szaktárgyakkal kapcsolatos táborok, táboroztatások támogatása; eszközök, térképek, könyvek vásárlása.) ... >>

Bababirtok Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Bem József utca 27.
képviselő: Éginé Soós Tímea elnök, Hidvégi Adrienn alelnök, Nemes Károlyné titkár, Pallós Boglárka alelnök
Baja város és vonzáskörzetében élő kisgyerekek-, és családjaik védelme és képviselete, számukra létrehozott igényes szabadidős-, sport és kulturális programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása., Preventív és korrektív szolgáltatások nyújtása gyerekeknek és családjainak, az optimális családi élet kialakítása, elérése érdekében. Megfelelő tájékoztatás a térségben fellelhető szakemberek segítségével, szoptatási tanácsadás, sajátos nevelési igényű gyermekek, gondozási, nevelési- oktatási, terápiás jellegű tanácsadásának keretében., Az egyesület a gyermekek napközbeni ellátása érdekében családi napközit működtetni kíván, házi gyermekfelügyeletet és fejlesztő játszóházat szervez és működtet, ennek érdekében propagandát hajt végre, tapasztalatait, ismereteit terjeszti., Hiánypótlóként ingyenes, a gyermekneveléssel, gyermekgyógyászattal kapcsolatos helyi kiadványok megjelentetése. ... >>

Bácska Ipartestület

(oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Bezerédi Pál utca 4/a.
képviselő: Bárd János elnök, Sörös László alelnök ... >>

Bácska Lovas Nemzetőrség Lövész és Népdal Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Jelky tér 11.
képviselő: Halmos Géza elnök
Kiemelt működési célja: A hazafias-honvédelmi nevelésben való részvétel, tevőleges részvétel az ifjúság hazafias honvédelmi nevelésében, a nemzettudat erősítésében, közérdekű feladatok vállalása (oktatási intézményekkel való együttműködés keretében)., A Magyar Nemzetőrség, az 1848-as forradalomban, valamint szabadságharcban és az 1956-os forradalomban és szabadságharcban betöltött szerepének megismertetése, a nemzetőr hagyományok ápolása., Szociális tevékenységben való részvétel, időskorúak gondozásában való részvétel, a társadalmi szervezet tagjainak érdekképviselete., A fiatalok katonai pályára irányításban való részvétel., A történelmi és kulturális örökség megóvásában való részvétel., A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel való kapcsolattartás., A határon túli magyarsággal való kapcsolattartás és együttműködés., Ár-és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységben való részvétel., A polgári védelemben való részvétel., Katasztrófaelhárító szervezetekkel való együttműködés., Érdekképviselet a társadalmi szervezet tagjainak érdekében, figyelemmel kísérve szociális helyzetük alakulását, szükség esetén intézkedés kezdeményezése., Általános működési céljai: A hazafias honvédelmi nevelés elősegítése érdekében kapcsolattartás és együttműködési szerződések megkötése, a területileg illetékes hadkiegészítő és területvédelmi parancsnokságokkal, valamint a katonai pályairányításban érdekelt szervekkel, szervezetekkel., A hazafias-honvédelmi nevelés érdekében, együttműködési szerződés megkötése oktatási intézményekkel., Ismeretterjesztő tevékenység, honvédelmi nevelés, előadások tartása oktatási intézményekben., A kulturális, valamint a történelmi emlékek, emlékhelyek megóvása érdekében együttműködés, a történelmi és kulturális emlékek, emlékhelyek megőrzése, kezelésére hivatott miniszteriális, regionális, valamint helyi szervekkel, szervezetekkel., A szociális tevékenység és az időskorúak gondozása érdekében együttműködés az illetékes szociális szervekkel, szervezetekkel., A környezetvédelmi tevékenység elősegítése érdekében együttműködés a miniszteriális, regionális, valamint helyi szervekkel és szervezetekkel., A gyermek és ifjúságvédelem érdekében együttműködés, a gyermek és ifjúságvédelem érdekében a professzionális szervekkel és szervezetekkel., További céljai: Lovas hagyományőrző, huszár hagyományőrző tevékenység., Lovassport., Lovas rendezvények szervezése., Fiatalság lovassportra nevelése., Lovas turizmus elterjesztésének támogatása, segítése., Lövészsport. A város önkormányzatával és az illetékes hatóságokkal együttműködve, a biztonsági követelményeknek maradéktalanul megfelelő, nyitott, vagy zárt lőtér és a hozzá tartozó kiszolgáló egységek kialakítása., Kapcsolatok kiépítése és tartása a fegyveres testületekkel, önkormányzattal, vadásztársaságokkal, iskolákkal és egyéb intézményekkel., Sportrendezvények szervezése, azokon való részvétel., Kulturális tevékenység., Népdal kórus fenntartása, működtetése., Népi hagyományőrző rendezvények sz ... >>

Bácskai Fogorvosok és Fogtechnikusok Egyesülete

(oktatási)

6500 Baja, Széchenyi u.8.
képviselő: Dr.Mihálovics István ... >>

Bácskai Iskolaegyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

6500 Baja, Szabadság u. 23.
képviselő: Porcsné Bischof Ilona ... >>

Bácskai Nemzetiségi és Kultúrális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6500 Baja, Szabadság u. 23.

Hagyományos kulturálsi értékek megőrzése, bácskai községek termelési kultúrájának fejlesztése,a termelési tapasztalatok megőrzése, átörökítése. A nemzetiségi lakosság anyanyelvi kultúrájának ápolása és a fiatalok oktatásának segítése. A nemzetiségi kulturális tevékenység támogatása, a hagyományőrzés (tánc, zene, díszítőművészet, fazekasság és helytörténeti kutatások) területén. ... >>

Bácskai Orvosok Továbbképzéséért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Dr. Kovács Zsolt
Szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása rendszeres formában. Tudományos munkát elősegítő dokumentációs rendszer kialakítása. Oktatáshoz, tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése. Tudományos rendezvények támogatása, valamint közreműködés azok lebonyolításában, az ehhez szükséges tárgyi, személyi feltételek biztosítása, korszerű eljárások elsajátításához szükséges bel-és külföldi továbbképzésében, kongresszusokon való részvétel támogatása, orvosi szakirodalom beszerzésének finanszírozása, egyéni és csoportos formában is, idegen nyelvtudás megszerzésének, fejlesztésének támogatása, a lakosság számára szűrés megszervezése, valamint az ehhez szükséges műszerek, vizsgálóeszközök beszerzése, egyéb humán egészségügyi oktatás, tanácsadás. Tudományos, népszerűsítő és felvilágosító előadások megszervezése és tartása a lakosságot érintő orvosszakmai témakörökben. Kiemelkedő tudományos munka, valamint az alapítványi célok megvalósítása érdekében végzett tevékenység honorálása az Alapító Okirat I.4.pontja szerint. ... >>

Bácskaiak Egymásért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Szent Antal utca 24/a.
képviselő: Albert Iván titkár, Dankó Miklós elnök
Az Egyesület alapvető céljai közé tartozik, az Egyesület keretén belül működő egészségügyi, valamint a későbbiekben belépő egyéb jellegű klubok (kulturális, oktatási, pedagógiai, gyógypedagógiai, média, környezetvédelmi, honismereti-helytörténeti, stb.) mindennemű támogatása és segítése. Alapelveinkkel összefüggésben ifjúsági klubot is kívánunk fenntartani, működtetni. Az Egyesület alapvető céljai között szerepel a kulturális, oktatási, kutatási, szociális, nemzetközi, környezetvédelmi és szabadidős tevékenység. A magyarországi és határainkon túli magyarok népszokásainak és hagyományainak megismerése, megőrzése, ápolása, továbbadása, egyéb hagyományőrző csoportokkal közösen. Más népek hagyományainak megismerése. Az ifjúság és a családok egészséges életmódra nevelése. A fiatalok környezetvédelmére való nevelése, valamint a tradicionális népi épített környezet megőrzése, megóvása. Kapcsolattartás a határainkon túli magyar közösségekkel, fesztiválok, továbbképzések szervezése. Helyi hagyományaink felkutatása, előadások, kiállítások keretein belül való prezentálása. Az Egyesület tenni kíván az egészségükben fogyatkozottak életének és közérzetének javítása érdekében. Segíti és támogatja lelki és testi egészségük vonatkozásában az egyes klubok szerint szerveződő körök munkáját, segíti az Egyesület tagjait és mindazon személyeket, akik az Egyesület segítő szolgáltatását igénybe kívánják venni a betegségekkel, fogyatékossággal való együttélés megkönnyítésében. Tájékoztatókat, előadásokat, képzéseket szervez az egyes betegségben, fogyatékosságban szenvedők, valamint az egyéb jellegű klubok részére. Igyekszik segítséget nyújtani megváltozott életkörülményeik javításában, valamint a nehéz körülmények között élő társadalmi csoportok mindennapi életének javításában. Az Egyesület céljai között szerepel továbbá, a tagok érdekeinek képviselete a hivatalos szervek, hatóságok és más szervek előtt. ... >>

Baja Jövőjéért Közalapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja, Szentháromság tér 1.
képviselő: Hajdú Miklós, Welchner Antal kuratóriumi elnök
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.tv.85-96.paragrafusában rögzített kötelező,ill.az önkormányzat által felvállalt feladatok teljesítésének a segítése, különösen a - tehetségkutatással,tehetséggondozással kapcsolatos feladatellátás feltételeinek biztosítása - a szociális hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásának a támogatása - a szaktárgyi,művészeti területen,ill.a sportban elért kiemelkedő eredmények elérést célzó felkészülés támogatása - a város hosszabb távú fejlődését szolgálva tehetséges,kvalifikált szakember utánpótlás biztosításának támogatása, a fiatalok szülővárosukhoz való kötődésének erősítése - tanulmányi ösztöndíj nyújtásával, képzési költségekhez való hozzájárulással, tandíjfizetés átvállalásával, kiemelkedő eredmények erkölcsi és anyagi elismerésével. ... >>

Baja Környéki Iskolaszövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Oltványi u. 14.
képviselő: Nemes Gábor elnök, Schmidt Antal elnökségi tag
A kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatás helyi szervezésében való közreműködés. Rendszeres szakmai közösségi programokat szervez. Szakmai, pedagógiai, érdekvédelmi feladatokat lát el. Kistérségi szakmai adatbázist tart fenn. Szakmai információáramlást biztosít. Szakmai konferenciákat szervez, segítséget nyújt iskolai pályázatok elkészítéséhez, szakmai tapasztalatcseréket, látogatásokat szervez, időszaki kiadványokat jelentet meg az ... >>

Baja Művészetéért Kultúrális Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

6500 Baja, Liget utca 2.
képviselő: Horváthné Bálint Klára elnök
Elsősorban bajai és Bajához kötődő képző,-ipar-és fotóművészek bemutatkozási lehetőségeinek biztosítása. A testvérvárosi kapcsolatok elmélyítése érdekében az ott élő alkotóművészekkel kiállítási lehetőségek megteremtése. A városban élő vagy innen indult tehetséges fiatal alkotók támogatása. Művészeti műhelyek szervezése, az ismeretterjesztés, tanítás, alkotás platformján. A bajai kulturális élet értékeinek felkutatása, lejegyzése, átadása, megőrzése. ... >>

Baja Sebészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Róka u. 10.
képviselő: Sárközi Istvánné elnök
A Baja Város Kórház Sebészeti Osztálya müködési feltételeinek javítása, dolgozók képzése. ... >>

Bajáért Közalapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Szentháromság tér 1.
képviselő: Dr. Péterfi Tamás kuratóriumi elnök
Az 1696. december 24. napján mezővárosi rangot kapott Baja várossá nyilvánításának 300. éves évfordulójáról való 1996-os megemlékezés önkormányzati rendezvényeinek finanszírozása. - A városi rendezvények költségeihez támogatás biztosítása. - A város fejlesztését, fejlődését szolgáló lakossági kezdeményezések támogatása. - A városi infrastruktúra fejlesztése. - Az oktatási intézményekben folytatott tanulmányok, kutatások, külföldi tanulmányutak támogatása. - A város kultúrális életének fejlesztése az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Bajai Baleseti Sebészeti Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Dr.Kochné Dr. Márkus Mária kuratóriumi elnök
Korszerű betegellátáshoz szükséges műszerezettség megteremtése. A szakdolgozók képzéséhez anyagi támogatás nyújtása. ... >>

Bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskola Sportkör

(intézményi,sport,oktatási)

6500 Baja, Szegedi út 2.
képviselő: Besesek György elnök, Komlósi Gábor ügyv. elnök ... >>

Bajai Gyermekosztályért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Dr. Rajkai Irén kuratóriumi elnök
A Bajai Kórház Gyermekosztálya számára orvosi műszerek vásárlása, személyzet továbbképzésének támogatása. ... >>

Bajai Hajómalom Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Roosevelt tér 1. fszt/6.
képviselő: Palik Vera elnök
Baja mint vízi város múltbeli hagyományához hűen ?a Duna és Sugovica folyók adta lehetőségek kihasználtságával- Baján hajómalom létrehozása a működtetéséhez szükséges korhű eszközök bemutatásával. Kihaló kézműves mesterségek népszerűsítése a kézműves munkaeszközök bemutatására Skanzen működtetése. Gyermek és ifjúsági klubok, tanfolyamok, közösségek szervezése a vízi élettel kapcsolatos és már kihalóban lévő kézműves mesterségek elsajátítására, kézműves mesterek irányítás mellett. A Duna folyó által átszelt országok részvételével Hajómalom-út létrehozása, ezen országokban legalább 1 hajómalom újjáélesztése, ezáltal az európai dunai örökség megőrzése. Amatőr kézműves ?művészeti csoportok alapítása, működtetése, menedzselése. Hajómalom maketteken keresztül iskolai oktatáshoz a fizikai törvényszerűségek bemutatása. A hajómalmon keresztül a molnár szakma ráébresztése arra, hogy a vízenergia a többi energiához képest környezetbarát. ... >>

Bajai III.Béla Gimnázium Baráti Köre

(intézményi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Szent Imre tér 5.
képviselő: Bálint László elnök
A Bajai III. Béla Gimnázium oktatási és nevelési munkájának szellemi és anyagi támogatása. Az iskolában végzett tehetséges pályakezdő fiatalok, az iskola pályakezdő és nyugdíjas tanárainak segítése. Alapítványok létesítése és kezelése: pályadíjak, díjak kitűzése. Kiemelt segítség az iskola idegen nyelvi oktatásához. Az iskola emlékeinek, hagyományainak ápolása. A volt iskolatársak, tanárok kapcsolatának fenntartása, elmélyítése. ... >>

Bajai Kyokushin Karate Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6500 Baja, Szabadság u. 71.
képviselő: Kern Róbert
hazai és nemzetközi karate sport támogatása, - a hazai karate sportesemények, versenyek, bemutatók kiírása, támogatása, - a karate sport népszerűsítése, versenyszabályainak megismertetése, - a karate sporthoz kapcsolódó erkölcsi, etikai értékrend népszerűsítése, és fejlesztése, - karate sportiskola és egyesületek működtetése, vagy annak támogatása, ... >>

Bajai Labdarúgó Sportegyesület

(sport,oktatási)

6500 Baja, Kaszás utca 14/b.
képviselő: Búcsú Lajos elnök
A sportegyesület célja a labdarúgás tevékenységének végzése, a sportág népszerűsítése, az utánpótlás képzése, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok megteremtése. ... >>

Bajai Liszt Ferenc Énekkar Egyesület

(oktatási,kulturális)

6500 Baja, Táncsics u. 12.
képviselő: Nyírő Sándor elnök
A kórus zavartalan működése, anyagi és személyi feltételeinek biztosítása. A kóruskultúra hagyományainak ápolása, fiatal tehetségek, énekesek felkutatása és bevonása az egyesületi munkába. A szabadidő hasznos és kellemes eltöltése, baráti találkozók megszervezése. Az 1861-ben megalakult kórus hagyományainak ápolása, a szakmai munkában, hírnevének megbecsülése, munkájának elismertetése. Ennek érdekében minél több fellépés lebonyolítása a városban, az országban és országhatáron kívül. ... >>

Bajai Liszt Ferenc Zeneiskola Madarász Andor Alapítványa

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja, Dózsa Gy. út 18.
képviselő: Huzsvai György kuratóriumi elnök
Zeneművészeti oktatás, nevelés, gyakorlati képzés keretén belül a tanárok, művészek, a zeneművészeti képzésben részesülő diákok szakmai képzésének elősegítése. Zeneművészet területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes, vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli közösségek támogatása. Szociálisan hátrányos helyzetű ? ám tehetséges ? tanulók anyagi támogatása. ... >>

Bajai Lutheránusok Közössége Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Széchenyi István utca 16.
képviselő: Lovretity Zoltánné kuratóriumi elnök, Nepp Éva Katalin kuratóriumi tag
Az alapítvány létrehozói segíteni és támogatni kívánják a Baján és környékén élő vagy tanulmányokat folytató, valamint az ide települő, továbbá az innen elszármazott, de még kapcsolatot tartó evangélikus, illetve az Evangélikus Egyházzal szimpatizáló gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősek, fogyatékkal élők közösségi és hitéleti tevékenységét., Az Alapítvány közreműködik különböző táborozási, üdültetési lehetőségek megteremtésében, támogatásában, sport és szellemi (ügyességi) vetélkedők, találkozók, csereutazások, kirándulások megszervezésében., Részt vesz és támogatást nyújt a gyülekezeti tagokat, illetve az Evangélikus Egyházzal szimpatizáló embereket érintő és érdeklő kulturális, tudományos, vallási rendezvények, előadások, tanfolyamok, koncertek megszervezésében., Segíti a Bajai Gyülekezetben a pasztorális feladatok, hitéleti tevékenységek ellátását, lelkigyakorlatok szervezését és ilyen jellegű rendezvények finanszírozását., Elősegíti a vezetőképzést., Közreműködik a Bajai Evangélikus Gyülekezet tevékenységéhez szükséges épületek kialakításában, létrehozásában, felújításában, a Gyülekezet működését szolgáló technikai, személyi és műszaki feltételek biztosításában, berendezési és felszerelési tárgyak, eszközök, gépjármű beszerzésében. Támogatást nyújt továbbá ezen épületek és tárgyak fenntartásához, karbantartásához, működtetéséhez., Segítséget nyújt az alapítványi célok megvalósítását szolgáló eszközök beszerzésében, fenntartásában., Kapcsolatot tart hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel, egyházakkal lés alapítványokkal. ... >>

Bajai Makettezők Egyesülete

(oktatási,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Zsák utca 14.
képviselő: Kleisz Mihály elnök
A makettezés ?mint hobbi- széles körben való megismertetése, bemutatása. A történelmi korok, korabeli és mai technikák megismertetése, ismeretterjesztés. Speciális szakmai képzés, eszköz és anyaghasználat oktatása, valamint fiatalok kézügyességének fejlesztése. Közösségépítés, a hátrányos helyzetben és fogyatékkal élők képességeinek fejlesztése, komplex munkával. Az országos és a nemzetközi partnerkapcsolatok kiépítése és ápolása (klubok, egyesületek) Versenyek, kiállítások, börzék rendezése, lehetőséget adva az alkotóknak, munkáik bemutatására. Baja város kulturális programlehetőségeinek bővítése. ... >>

Bajai Művelődési és Szabadidős Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Petőfi sziget 11.
képviselő: Héhn Gizella
A társadalmi szervezet célja: Elsődlegesen a bajai gyermekeknek és fiataloknak szóló vezetése, valamint szabadidős és szórakoztató rendezvények tartása kulturális programok rendezése, művészeti és réteg klubok szervezése és szakmai vezetése, valamint szabadidős és szórakoztató rendezvények tartása. Ezen belül
3.1. Gyermek- és ifjúsági klubok, tanfolyamok és közönségek szervezése,
3.2. Amatőr művészeti csoportok alapítása, működtetése, megszervezése,
3.3. Kiállítások rendezése,
3.4. Ismeretterjesztő rendezvények szervezése,
3.5. Színházi estek, pódiumműsorok, hangversenyek rendezése, szervezése,
3.5. Film- és videó vetítések,
3.6. Nemzetiségi és folklór programok, fesztiválok szervezése,
3.7. Ismeretterjesztő rendezvények rendezése, szervezése,
3.8. Játszóházak tartása,
3.9. Sport rendezvények, versenyek, túrák, kirándulások szervezése,
3.10. Nyári művelődési, szabadidős és sporttáborok szervezése,
3.11. Városi diákszervezetek működésének támogatása,
3.12. Nemzetközi ifjúsági diákcsere üdülések szervezése,
3.13. Táncos, zenés rendezvények szervezése,
3.14. Kirakodóvásárok, szabadtéri rendezvények tartása,
3.15. Szeszmentes vendéglátó szervezet üzemeltetés,
3.16. Képzőművészeti, népművészeti, iparművészeti tárgyak, újságok, folyóiratok árusítása,
3.17.Újságok, folyóiratok, könyvek kiadása és terjesztése. ... >>

Bajai Neurológiáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Rókus utca 10.
képviselő: Dr. Bak Zsuzsanna kuratóriumi elnök, Dr. Tímár Gyula kuratótiumi titkár
Az Alapító nemes elképzelése alapján a Bajai Kórház Neurológiai Osztályán dolgozók továbbképzésének támogatása, melynek során előnyt élveznek a fiatal, pályájuk és tapasztalataik elején járó szakemberek, valamint az osztályt érintő tudományos rendezvények finanszírozása. ... >>

Bajai Radiológiáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Dr. Borsós Ilona kuratóriumi elnök, Dr. Fraknói Rita kuratóriumi tag
Betegek gyors és magas szintű ellátását biztosító röntgen berendezések megvásárlásának segítése. Elsősorban az amortizálódott ultrahang cseréjéhez biztosítani anyagi segítséget. Bajai Kórház vonzáskörzetében szűrés megszervezése. A röntgen osztály személyzete továbbképzésének támogatása, melynek során előnyt élveznek a fiatal pályájuk és tapasztalataik elején járó szakemberek. Szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása. Tudományos rendezvények támogatása, közreműködés azok lebonyolításábban, az ehhez szükséges tárgyi, személyi feltételek biztosítása. Korszerű műszerek, gépek beszerzése, tárgyi feltételek biztosítása a hatékonyabb betegellátás érdekében. ... >>

Bajai Sárkányhajó Klub

(sport,oktatási)

6500 Baja, Bánk bán utca 19.
képviselő: Hoffmann Mónika elnök
A sárkányhajózás, mint sportág magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt, illetve a fogyatékkal élő sportolók képzésében és versenyeztetésében. ... >>

Bajai Szemészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Dr. Bognár Judit, Dr. Vass Péter elnök
A Bajai Kórház Szemészeti Osztályának minél hatékonyabb működése érdekében a betegek gyors és magas szintű ellátását bizhtosító a betegellátáshoz szükséges korszerű orvosi műszerezettség megteremtése az orvosok és szakdolgozók képzéséhez anyagi támogatás nyújtása, szemész szakorvosok által létrehozott tudományos szakdolgozatok díjazása. Korszerű eljárások elsajátításához szükséges bel- és külföldi továbbképzések, kongresszusi részvételek és szakirodalom beszerzésének finanszírozása. Nyelvtudás fejlesztésének elősegítése. ... >>

Bajai Színházért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Szent Imre tér 5.
képviselő: Ottmár Attila kuratóriumi elnök
A Bajai Fiatalok Színháza (továbbiakban:Színház) tevékenységének támogatása, produkciói létrejöttének anyagi segítése, e tizenkét éve működő társulat kiemelkedő művészeti eredményeinek és értékeinek megőrzése és továbbfejlesztése; A bajai színházi élet körülményeinek fejlesztése, színházi eszközök, berendezések beszerzésének anyagi támogatása; A Színház produkcióiért tevékenykedő alkotók, művészek, meghívott színházi szakemberek anyagi támogatása; A Színházi utánpótlás nevelő, tehetséggondozó színi stúdiójának működésének támogatása, az itt tanuló 10-18 éves, színpadi tánc, színészet iránt érdeklődő tehetséges diákok segítése; A Színház kiemelkedően tehetséges ifjú növendékeinek művészeti pályákon való elindulásának anyagi segítése, külföldi és belföldi tanulmányainak támogatása; A Színház társulatának hazai és külföldi rendezvényekre való utazásának, kiadásainak támogatása, külföldi kapcsolatok építésének támogatása, határon túli magyar művészeti csoportokkal való együttműködés elősegítése; A Színház műsor tervének meghatározásakor célul tűzi ki, hogy a térség tankötelezett gyermekeinek nevelését, oktatását és ismeretük, képességük fejlesztését elősegítse. ... >>

Bajai Szülészetért és Újszülöttekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Dr. Küttel Péter kuratóriumi elnök
A Bajai Kórház Szülészete számára orvosi műszerek vásárlásával biztosítani a minél magasabb szintű ellátást, melyhez szorosan kapcsolódik az osztály személyzete továbbképzésének támogatása, melyek során előnyt élveznek a fiatal pályájuk és tapasztalataik elején járó szülészek, valamint az osztályt érintő tudományos rendezvények finanszírozása az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Bajai Táncsport Egyesület

(sport,oktatási)

6500 Baja, Szent László utca 132.
képviselő: Orbán Ferencné elnök
A fiatalok edzettségének, mozgáskultúrájának fejlesztése, egészséges életmódra nevelés, a személyiség fejlesztése, a szabadidő hasznos eltöltése, túrák, téli-nyári sport-és tánc táborok szervezése, vetélkedőkön, sportversenyeken való részvétel, sport-és táncrendezvények szervezése, lebonyolítása, tagjainak rendszeres testedzése, sportolásra nevelés, táncelemek oktatása, táncversenyekre,fellépésekre felkészítés, versenyeztetés az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Bajai Vállalkozók Klubja

(oktatási)

6500 Baja, Petőfi S.u.90.
képviselő: Vágvölgyi Attila ... >>

Bajai Vízuális Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Deák F. utca 8.
képviselő: Dr. Gscheidt Szilvia elnök
Baja és vonzáskörzete tanulóinak művészetoktatási támogatása, az általános iskolai tanulók képzőművészeti és iparművészeti oktatásban részesítése. A tanulók felkészítése a közép-és felsőfokú művészeti oktatási intézményekbe való eredményes szereplésekre. ... >>

Bányai Júlia Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6500 Baja, Köztársaság tér 1.
képviselő: Virág Tibor kuratóriumi elnök
A Bányai Júlia Kereskedelmi Szakközépiskolában dolgozó magyar nyelv és idegennyelv szakos tanárok tudományos és gyakorlati ismereteinek és nyelvoktatási módszerek továbbfejlesztése, publikálása. Ösztönzi és támogatja a nyelvoktatáshoz kapcsolódó tudományos dolgozatok írását és közlését, tudományos fokozatok elérését. Támogatja a nyelvtanárok továbbképzését, belföldi és külföldi tanulmányutakon való részvételüket. Anyagilag ösztönzi azokat a nyelvtanárokat, akiknek diákjai megyei vagy országos versenyen sikereket érnek el, valamint valamely idegen nyelvből vagy magyar nyelv- és irodalomból főiskolán vagy egyetemen sikeres felvételi vizsgát tesznek. Az alapítvány a célok megvalósítása érdekében tevékenységével hozzá kíván járulni az állami középiskolai nyelvoktatás lehetőségeinek kiszélesítéséhez és törekvése, hogy hosszú távon elvégzett munka más iskolák számára is példamutató és példaértékű legyen. Támogatja a korszerű kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberképzéshez elengedhetetlenül szükséges iskolai tanbázisok, oktató kabinetek, szaktantermek felszerelésének megújítását, fejlesztését. Támogatja a kereskedelemben és vendéglátóiparban alkalmazandó modern technológiák terjesztését. Anyagilag ösztönzi a minőségi munkát (pedagógusok és tanulók esetében egyaránt). Ösztönzi a pályázati lehetőségek hatékonyabb kihasználását (saját erőforráshoz hozzájárulás). Támogatja a tehetséggondozást, szakmai versenyeken, programokon való részvételt. Ösztönzi és támogatja a nemzetközi szakmai cserekapcsolatokat. Támogatja a felnőttképzést, ösztönzi a szakemberek át- és továbbképzését. Célja a tanulók szociális támogatása. ... >>

Baráti Kéz-Egymásért

(oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja, Kádár u.5.
képviselő: Bondor János elnök
A bajai baptista gyülekezet működésének és keresztyén missziós programjának támogatása: -Oktatás támogatás -Karitatív tevékenység -Szabadidős programok szervezése -Média tevékenység -Fiatalok, gyermekek hitoktatása, erkölcsi nevelése -Közösségi ház fenntartása -Baptista gyülekezet támogatása -Kultúrális és zenei programok támogatása -Konferenciák szervezése. ... >>

Bereczki Máté Diák Közhasznú Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Szent Antal utca 96.
képviselő: Éber Erik elnök
A Bereczki Máté Szakképző Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az Egyesület tagjainak és pártoló tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt játék,- turisztikai,- versengési,- és verseny lehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a "Közoktatási Törvény" alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy meghatározott feltételekkel a diáksport-egyesületet támogatni, valamint a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Sokrétű mozgási lehetőség, játék, versenyzés biztosítása, túrák, táborok tervezése, szervezése és lebonyolítása a szabadidős sport és rekreáció keretein belül, valamint a sportági felkészülést, indokolt esetben kiterjeszteni a verseny és élsportra. Az intézmény, a helyi és környékbeli gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek, alapítványok támogatásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás feltételeit, a tárgyi háttér folyamatos javítását. Külön szerződés alapján az iskola sportlétesítményeinek működtetése, fejlsztése. A diák-sportegyesület sajátos lehetőségeit felhasználva segíteni a diák-önkormányzatiság erősödését, a tanulók ez irányú fejlődését, tanulását. A helyi önkormányzattal együttműködve a város lakosságának minél nagyobb hányadát megnyerni a rendszeres mozgás, az egészséges életmód érdekében. Hatékonyan együttműködni az önkormányzat által koordinált gyógytestnevelés irányelveivel. Rendszeres kapcsolattartás a körzet és a megye diáksport-szervezeteivel, a Magyar Diáksport Szövetséggel. ... >>

Bereczki Máté Szakképző Iskola Alapítványa

(intézményi,oktatási)

6500 Baja, Szent Antal u. 96.
képviselő: Galicz István kuratóriumi titkár, Radnóti Miklós kuratóriumi elnök
A mezőgazdasági szakemberképzés, ill. átképzés támogatása a bajai Bereczki Máté Szakközépiskolában. ... >>

Bernhardt Sándor utcai Óvodás Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 94.
képviselő: Kovácsné Szabó Edit elnök
A Bernhardt Sándor utcai Óvodába járó gyermekek és nevelő testület kulturális-. szociális-, nevelési-, egészségügyi-, sport- és nyelvtanulási céljainak támogatása. A nevelő testület által kitűzött szakmai célok megvalósulásának elősegítése. A gyermekek önismeretének, önálló kezdeményezésének továbbfejlesztése. A gyermekek egyéni és közösségi aktivitásának támogatása. ... >>

Bibliotéka Könyvtárpártoló Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Telcs E. u. 12.
képviselő: Dr. Eördögh Endréné
A Bajai Városi Könyvtár: - dokumentumállományának szerzeményezése, kötése, ennek feltárására készült kiadvány, - kiállítások, előadások, versenyek, vetélkedők szervezése, - technikai fejlesztésének elősegítése az Alapító Okirat szerint. ... >>

Charta Lovasklub Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Tanya V. kerület 67.
képviselő: Kapotsné Papp Csenge Csilla elnök, Kovács Edit titkár, Papp József elnökhelyettes
Az íjász sportág népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának biztosítása. A sportolás szervezett keretek közötti biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése. Természeti, környezeti, kulturális és történelmi értékek megismertetése. Gazdasági, vállalkozási tevékenység végzése e célok eléréséhez szükséges pénzeszközök biztosítása céljából. Társadalmi egészségvédő programok megvalósításának elősegítése és ezekben való közreműködés. Az egyesület létesítményeinek üzemeltetése és karbantartása. Természetismeretre, honismeretre, a természethez való helyes viselkedési kultúrára való nevelés. Kapcsolattartás különböző társadalmi szervezetekkel. Törekvés nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, illetve azok megszervezésére. Hazai és nemzetközi eseményeken való részvétel, illetve azok megszervezése. A sportegyesület tagjainak sportszakmai képzése és a rendszeres sporttevékenység feltételeinek biztosítása. ... >>

Chris Modells Szabadidő és Tánc Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Szegedi u. 30.
képviselő: Kanizsai Krisztián elnök
Az oktatási intézmények tanulóifjusága körében a mozgásművészet népszerűsítése, oktatása, fejlesztése, kulturális tevékenység, nevelés, oktatás, tánctáborok szervezése, veersenyeken való részvétel elősegytése, támogatása, karitatív rendezvények szervezése, támogatása az alapszabály II. pontja szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal