Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 166
1. oldal

A Gyermek Évszázada Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Virág árok 8.
képviselő: Derzsényi Imréné
A Budapest, II. Virág árok 8.szám alatt működő Napköziotthonos Óvodában az alapellátást meghaladó, azt kiegészítő tevékenység biztosításának elősegítése. ... >>

A Jót Meg Kell Tenni Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1021 Budapest, Ötvös u. 7.
képviselő: Fábián Emília
A Budapest Főváros Önkormányzata Ötvös J. utcai Általános Iskola és Diákotthon többszörösen hátrányos helyzetű növendékei szabadidős programjának a támogatása. ... >>

A Kalmáros Diákokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1027 Budapest, Jurányi u. 1.
képviselő: Dr. Stúr Dénesné
Járuljon hozzá a Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskola sajátos arculatának erősítéséhez, gazdagitásához. ... >>

A Klebelsberg Kuno Oktatást Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1028 Budapest, Szabadság 35-37.
képviselő: Rósa Viktor
A szabadság úti Általános Iskola célkitűzéseinek támogatása, az oktató-nevelő munka korszerübbé tétele érdekében. ... >>

A Törökvész úti Általános Iskola Támogatására Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1025 Budapest, Törökvész 67-69.
képviselő: Hildebrandné Rugási Éva
A Budapesti Törökvész úti Általános Iskola oktató-nevelő tevékenységének a támogatása. ... >>

A XXI.század diplomásaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1025 Budapest, Csévi köz 15.
képviselő: Somfai Ildikó
Elsődlegesen a felsőoktatában résztvevő főiskolai és egyetemi hallgatók részére olyan lehetőségek biztosítása, amelyek lehetővé teszik az érintettek szakmai területeken történő alaposabb vagy széleskörűbb ismeretek szerzését támogatások, ösztöndíjak vagy tanulmányutak költségeinek biztosításával, valamint az adott oktatási területhez kapcsolódó, minőségi szabadidős tevékenységek kifejtését. Az alapítvány a későbbiek során tervezi szakkolégiumi képzés beindítását, az ahhoz szükséges kollégiumi elhelyezés biztosításával. ... >>

Ács Kató Irodalmi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1022 Budapest, Marczibányi tér 1.
képviselő: Nagy Béláné
Ács Kató írónő emlékének ápolásán keresztül az általános iskolás korú gyerekek irodalmi nevelésének az elősegítése. ... >>

Akadálymentes Kommunikáció /Iskola/ Alapítvány Siketeknek

(intézményi,oktatási)

1025 Budapest, Nagybányai út 9-13.
képviselő: Muzsnai István
Siket emberek oktatási és szociális rehabilitációja (speciális iskolák) feltételeinek megteremtésével. ... >>

Alapítvány a II. kerületi Muzsikáló Ifjakért

(intézményi,oktatási)

1022 Budapest, Marczibányi tér 1.
képviselő: Vimmer Erika
A Zeneiskola oktató munkájának támogatása, a feltételek megtermtésében való segítségnyújtás. ... >>

Alapítvány a Kamaszokért

(intézményi,oktatási,szociális)

1025 Budapest, Törökvész u.95-97/B.VII.em.42.
képviselő: dr. V. Komlósi Annamária
Anyagi és szellemi bázis létrehozása egy olyan szabad, nem intézményhez kötött társulásnak, amelyben a serdülőkor pszichológiai és pedagógiai kérdéseiben legautentikusabb elméleti és gyakorlati szakemberek fognak össze a serdülőkor progresszív kimenetelének, a testi és lelki egészség megalapozásának, az érett felnőtté válás folyamatának elősegítéséért.

Az alapítvány célja az alábbiakkal kiegészült, illetve módosult.
Az alapítvány fő feladata, hogy módszert dolgozzon ki annak megoldására, hogyan lehet a középiskolai és felsőoktatási intézmények informális közösségeknek (diákönkormányzatoknak , baráti társaságoknak, önképző köröknek stb.) eszközöket adni arra, hogy tagjai individuális és közösségi fejlődése párhuzamosan (sőt egymást erősítve) az autonóm felnőtt válás irányába haladhasson. Az alapítvány szakemberei adjanak segítséget a középiskolai és felsőoktatási intézmények 21 év alatti diákjainak ahhoz, hogy közösségi kereteken belül - társaik "tükrét" is felhasználva - mélyebben ismerjék meg önmagukat: képesek legyenek tudatosítani vágyaikat, megfogalmazni terveiket és képesek legyenek aktívan, személyiségük kiteljesítésének érdekében alakítani iskolai életüket (egyéni életvezetésüket, valamint diáktársaikkal és tanáraikkal való kapcsolataikat). Legyenek képesek extenzív és intenzív ismeretszerzésre, merjék és tudják használni a korszerű technika nyújtotta kommunikációs (információszerző és információadó) eszközöket (számítógép, internet hálózat, iskolarádió, helyi TV csatorna és egyéb, saját működtetésű médiák). Ahol erre adottság és reális esély van, kapcsolódjanak be a helyi felnőtt közösségek (pl. vidéken a helyi önkormányzat vagy helyi gazdasági vállalkozások) tevékenységébe - legalábbis az információszerzés szintjén. Az alapítvány szakemberei külön hangsúlyt helyeznek arra, hogy a fent megfogalmazott célok mind a szociálisan, mind a lelki egészség szempontjából hátrányos helyzetű (pl. depressziós hajlamú, visszahúzódó) fiatalok körében is megvalósíthatók legyenek. Ennek érdekében dolgozzák ki a mentálhigiénés támogatás olyan formáit, amelyen belül növelhető a hátrányos helyzetű fiatalok szociálpozitív asszertivitása, valamint az un. "egészséges" (előnyös helyzetű) fiatalok toleranciája és együttműködési (illetve segítő-) készsége. ... >>

Alapítvány a MÁV Kórház Szemészeti Osztályának Támogatására

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

1025 Budapest, Kapy út 38/F. 2./2.
képviselő: dr. Vogt Gábor
A gyógyításhoz szükséges gépek berendezések, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzése; a gyógyító tevékenység továbbfejlesztése, szűrővizsgálatok szervezése, szakmai továbbképzés, oktató és ismeretterjesztő tevékenységek, kutatások és más tudományos tevékenységek támogatása. ... >>

Alapítvány a Pesthidegkúti Idősekért és Idősek Otthonában Lakókért

(intézményi,egészségügyi)

1028 Budapest, Községház utca 12.
képviselő: Bogár Józsefné
A helybéli idősek egészségügyi ellátásnak javítása érdekében az időskori betegségek orvosi műszerezettségének megteremtéshez, fejlesztéséhez adott segítség. Az egészségügyi ellátás javítása, egészségügyi szolgáltatás, mozgásszervi betegségek prevenciója, torna szervezése rehabilitáció és mentálhygiénés tevékenység útján. ... >>

Alapítvány a XI. Kerületi Mérei Ferenc Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1026 Budapest, Pasaréti u. 36.
képviselő: Dr.Fonyó Ilona, Kelemen Mária
Tehetséges és rászoruló diákok, valamint kiemelkedő pedagógusi tevékenységet végző tanárok támogatása. ... >>

Alapvető Emberi Értékek az Emberiségért és a Kétnyelvű Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1025 Budapest, Szalamandra u.44.
képviselő: Bodrogi Katalin
Olyan óvoda és iskola támogatása, ahol biztosított az óvodások és iskolások német nyelvű oktatása és támogatása. ... >>

Áldás utcai Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1025 Budapest, Áldás 1.
képviselő: Horváth Attiláné
Az Áldás utcai Általános Iskola részére korszerű oktatási eszközök beszerzése, a kiemelkedő tanulók és oktatók díjazása. ... >>

Áprily Lajos Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 3.
képviselő: Dr. Kovács Gáborné
az Áprily Lajos Országos Református Középiskola Vers- és Prozamondó Verseny megrendezésének elsősegitése Áprily /Jékely/ lajos feledhetetlen emlékének megörökitése végett:Áprily Irodalmi Dij alapitása a Baár-Madas Református Gimnázium azon diákjai számára, akik Áprily Lajos irodalmi munkásságának, költészetének felderitése körében a legjobb eredményt érik el. ... >>

Apró Nyelvészekért szülői Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1022 Budapest, Fillér utca 70-76.
képviselő: Schvajdáné Gyovai Anikó, Soós Klára
Az újfajta oktatási és nevelési terveknek megfelelő általános iskolai oktása segítése, az ebbe a körbe tartozó tankönyvek, munkafüzetek és segédanyagok létrejöttének anyagi segítése. Az oktatást segítő eszközök beszerzése. Kulturális programok szervezése. At ilyen típusú munkát vállaló pedagógusok kísérleti pedagógiai tevékenységének anyagi támogatása, ösztöndíjak adása. A személyesen átélt ismerethez, valóságban való önálló eligazodáshoz vezető ismeretek megszerzéséhez szükséges eszközök, nyelvi és természeti táborok megszervezésének és lebonyolításánek anyagi támogatása. Az általános iskolai idegen nyelvoktatás új modszereinek kidolgozása. Az ebben az irányban folytatott kísérletező műhelymunka anyagi bázisának megteremtése. A tanult idegen nyelvet beszélő népek kultúrájának megismertetése. A diákok környezetének szépítése tárgyi eszközök beszerzésével. Hátrányos helyzetű gyermekek segítése. ... >>

Aranykapu Baár-Madas Épületfejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 3.
képviselő: Arany János elnök, Szőlőssy Gábor elnökhelyettes
Anyagilag támogatni az iskola épületeinek felújítását, karbantartását és építészeti fejlesztését. ... >>

Az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1022 Budapest, Lóczy Lajos utca 11.
képviselő: Réti László Róbert
A egészséges táplálkozás és környezet, a jó levegő, a sokoldalú sportolás alapján álló gyermekintézmények támogatása. ... >>

Az Iskolai Esélyegyenlőségért Egyesület

(intézményi,oktatási)

1024 Budapest, Ady Endre 14.
képviselő: Lukács Barnabás ... >>

BÁBEL 2000 Alapítvány a Művelt Ifjúságért

(intézményi,oktatási,szociális)

1027 Budapest, Frankel Leó u. 9.I.5.
képviselő: Csipes Ferenc, Varga Éva
Magyarország európai integrációs szervezetekhez csatlakozás folyamatában fiatalok képzésének és az Egyesült Világ Kollégiumok Magyarországi Egyesülete célkitűzéseinek elősegítése. ... >>

Baleseti Ellátásért a Honvéd Kórházban

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1027 Budapest, Fazekas u. 19-23. II.13.
képviselő: Dr. Iványi János
A baleseti ellátás fejlesztése érdekében a modern gyógyászati eljá- rások megismertetésének és elterjesztésének, a sérültellátásban al- kalmazott új eszközök és módszerek elterjesztésének, valamint a sé- rültek ellátását végző egészségügyi dolgozók szakmai képzésének és továbbképzésének, tudományos tevékenységének, a baleseti ellátás tárgykörében megjelenő tudományos publikáció megismertetésének, to- vábbá az ellátásban aktívan résztvevők egészségmegőrzésének, szoci- ális helyzete javításának elősegítése. ... >>

Baltazár Színház Alapítvány

(intézményi)

1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/a.
képviselő: Elek Dóra, Szarvasné dr. Goda Vera Viola, Végvári Borbála
Az értelmi fogyatékos színészekből álló BALTAZÁR SZÍNHÁZ társulat működtetése és támogatása. ... >>

Bányai Júlia Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1026 Budapest, Pasaréti 191-193.
képviselő: Zoltán László
A Bányai Júlia Általános Iskola tanulóinak szellemi és testi fejlődése elősegítése, az oktatás színvonalának fejlesztése. ... >>

Bartók Béla Ifjúsági Szimfónikus Zenekari Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Kavics utca 17. a.
képviselő: Szabó Tibor
Ifjúsági szimfónikus zenekari tevékenység támogatása, elsősorban a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnáziumban folyó zenekari nevelő munka támogatása útján. ... >>

BESZT Befogadó Színházak Társulása Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

1024 Budapest, Keleti Károly utca 13/a. 2/5.
képviselő: Hudi László, Magács László
A kortárs művészet lehetőségeinek fejlesztése. ... >>

Bibliai Rögtönzések Egyesülete

(intézményi,kulturális)

1027 Budapest, Medve utca 16. fsz./2.
képviselő: Bognár Éva
A Meglepetés Színház ? olyan alternatív színtársulat, amely az interaktív bibliodramatikus rögtönzés eszközeivel az egészséges társadalom megőrzéséér és fejlesztéséért, a közösségek megerősítéséért, valamint a kultúraközvetítésért tevékenykedik - fenntartása és támogatása. ... >>

Blagovest Alapítvány ("Örömhír")

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1029 Budapest, Köztársaság utca 34/ A. fszt./5.
képviselő: Loverova Ljudmila Mihajlovna
Családsegítés, időskorúak gondozása, menekültek, háborús konfliktusokból menekültek, hontalanok és egyéb hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, idősek otthona, szeretetházak építése és / vagy fenntartásának támogatása, magyarországi ortodox egyházi kulturális örökség megóvása, és annak gyarapítása, a tehetséges hátrányos szociális helyzetű diákok tanulásának segítése ösztöndíjak odaítélése. ... >>

BOB Bimbó úti Ovi-Bölcsi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1022 Budapest, Bimbó u. 113-115.
képviselő: Bachné Pekáry Zsuzsanna eln./önáll., Keszthelyiné Szmolen Judit/együtt, Németi Istvánné Bitz Éva/együtt
A Budapest II. Bimbó u. 116. sz. óvoda és bölcsőde személyi és tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Borostyán 2003 Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1023 Budapest, Repkény u. 11.
képviselő: Dr Mátyás Klára, Hidvégi Zoltán
Az időskorú emberek életének, életkörülményeinek segítése, elsősorban egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése tevékenységek folytatásán keresztül. Ezen belül a tevékenységek megvalósításának eszköze: a "Borostyán 2003." Idősek Otthona működtetése, az otthon lakóinak gondozása, ellátása. A célok elérése érdekében szoros együttműködés az illetékes hatósá- gokkal. Feladat az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és rehabilitációs tevékenység, az ezekhez kapcsolódó járulékos teendők ellátása. ... >>

Budai Főnix Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 84. II.6.
képviselő: Csorba Géza
Elsősorban Budapest, II. kerületében lakók számára kulturális és ismeretterjesztő előadások szervezése, múzeumok, képzőművészeti tárlatok, kiállítások, színházi előadások látogatása, a látogatás megszervezése, valamint koncerteken, kirándulásokon és egyéb kulturális rendezvényeken való részvétel elősegítése a szabadidő tartalmas eltöltése érdekében. ... >>

Budai Gyermekkórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1023 Budapest, Bólyai u. 5-7.
képviselő: Marosi Soós Ágnes
A Budai Gyermekkórház gyógyító-megelőző tevékenységének támogatása. ... >>

Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. Munkavállalói Érdekvédelmi Testülete

(intézményi,egészségügyi,érdekképviselet)

1027 Budapest, Árpádfejedelem u. 7.
képviselő: Dr. Lányi Éva
A Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. munkavállalóinak érdekképviselete. ... >>

Budapest Artisan Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1026 Budapest, Virágárok utca 11.
képviselő: Alexandra Babcock, Ellen Elizabeth Helgeson Hayes
A fiatal magyar művészek, különösen diákok művészete iránti figyelem felkeltése, és a művészek anyagi és egyéb módon történő támogatása. Művészeti szövetségek, egyesületek, iskolák és egyéb non-profit szervezetek részére történő adománygyűjtések, kiállítások és egyéb gyűjtések szervezése. Fiatal művészek támogatása felszerelések vásárlására és ösztöndíj létesítése révén, műveinek értékesítésének elősegítése.
Az alapítvány célja, az európai üzleti kultúra ismertetése, meghonosítása, elősegítése, terjesztése, oktatásának megszervezése és támogatása a Magyarországon magyar és külföldi vállalkozások, leendő és gyakorló üzleti kultúrával kapcsolatos tudományos tevékenységet és kutatást, a magyarországi üzletemberek üzleti kultúrájának elsajátítására vonatkozó oktatást, képességfejlesztését, művelődését. Célja továbbá, hogy biztosítsa a fentiek érdekében az állandó információ cserét és felkeltse külföldi vállalkozások, üzletemberek Magyarországra irányuló befektetési kedvét, illetve magyar üzletemberek Magyarországra irányuló befektetési kedvét, illetve magyar üzletemberek és vállalkozások külföldre irányuló befektetési kedvét. ... >>

Budapesti Francia Líceum Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1029 Budapest, Máriaremetei út 193-199.
képviselő: Philippe Gallice, Regis Haudecoeur
Anyagi és erkölcsi támogatás biztosítása mellett a Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium fenntartása és működtetése. ... >>

Budapesti Olasz Iskola Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Ürömi út 64.
képviselő: Lorenzo LIgabue
az olasz nyelv és kultúra terjesztése minden fokon, testvérkapcsolatok és kulturális cserekapcsolatok létesítése Magyarország és Olaszország között. ... >>

Budapesti Szent Ferenc Kórház

(intézményi,egészségügyi)

1021 Budapest, Széher út 71-73.
képviselő: dr. Trombitás Zoltán ... >>

Budapesti Szent Ferenc Kórház Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1021 Budapest, Széher u.71-73.
képviselő: Baltási Klára, Dr. Tahy Ádám
A Budapesti Szent Ferenc Kórház működésének, fejlesztésének a támogatása. ... >>

Cardiostar Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1026 Budapest, Gábor Áron u. 1/B. m.fszt. 2.
képviselő: Rónaszéki Aladár dr.
a SOTE Oktató Kórház IV. Belgyógyászat-Kardiológia fejlesztésének támogatása. Az alpítvány orvoscsoportjának a volt SOTE oktató Kórház /Kutvölgyi úti kórház/ IV. Belgyógyászat Kardiológia orvosainak - a támogatása a szív- és érrendszeri betegségek diagnózisában kezelésében és megelőzésében különös tekintetel a személyi és tárgyi felételek fejlesztésére. ... >>

Concento Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1028 Budapest, Járóka u. 3.
képviselő: Fürst Istvánné, Hanákné Novákovits Tünde
A Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola (1022. Budapest, Marczibányi tér 1.) CONCENTO Gyermekkórusának működéséhez (felkészülés, bel- és külföldi fellépések, hanghordozók készítése) szükséges anyagi és tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Continuo Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1024 Budapest, Margit krt. 25/C.
képviselő: Szántó Ilona Borbála
Konzervatórium jellegű magánzeneiskola megalapítása, működtetése. ... >>

"Csepp a tengerben" Állami Gondozott Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1022 Budapest, Bogár u. 17/B.
képviselő: Mezei Katalin elnökhelyettes, Skultéty László elnök
Az értelmi fogyatékos, tartósan beteg gyermekek, és elsősorban a Fővárosi Önkormányzat Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (2721 Pilis Kossuth Lajos u. 31.) lakóinak ellátását és az otthon működését, fejlesztését elősegíteni, hogy ezáltal minél magasabb szintű ellátást tudjon biztosítani testi- és érzelmi fejlődésükben. ... >>

Demján Sándor Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Eszter u. 6/b.
képviselő: Dr. Lovassy Tamás
Kül- és belföldön a művészeti élet kibontakozása érdekében - a festészet, irodalom, zene területén- tevékenykedő művészek támogatása.
- a felsőoktatás fejlesztése, támogatása, az oktatás színvonalának emelése és a felsőoktatási hallgatók tanulmányainak elősegítése;
- a tehetséggondozás, a fiatal oktatók-kutatók tevékenységének támogatása;
- az egyetemek és főiskolák működési feltételeinek javítása;
- a cigány kisebbségi program;
- szoviális program nyolc magyarországi megyében. ... >>

Diákjainkért Újlakon Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1023 Budapest, Lajos 34. (II.Ujlaki Ált.Isk.
képviselő: Horvai Marianna dr.
Az alsókokú oktatás tartalmi fejlesztése, anyagi, technikai feltételeinek javítása, nyelvtanulás, iskolai programok támogatása. ... >>

Dióhéj Waldorf-Pedagógiai Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási)

1028 Budapest, Len u. 8.
képviselő: Seres András
A Waldorf - pedagógiai módszer és eredményei megismertetése, népszerűsítése és gyakorlása. Az ennek érdekében szerveződő közösségek együttműködésének támogatása. A Waldorf óvodapedagógiai programon és ennek nemzetközi módszertani tapasztalatain nyugvó óvoda létrehozása és működtetése. ... >>

Dr. Kaszó Elek Emlékverseny Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40.
képviselő: Dr. Seres Zsuzsanna
Az alapítvány célja a jogi egyetemi ifjúság érdeklődésének felkeltése a gyakorlati jogászi munka, ezen belül az ügyvédi feladatok iránt, elméleti tudásuk elmélyülésének elősegítése, egészséges életmódra nevelésük, valamint a jogászok továbbtanulási lehetőségeinek növelése és ehhez kapcsolódóan a középiskolások érdeklődésnek felkeltése a jogi pálya és az egészséges életmód iránt. ... >>

Dr. Nagy B. József Emlékalapítvány

(intézményi,oktatási)

1025 Budapest, Zöldkő utca 7. fszt./1.
képviselő: Hervay Katalin
A néhai dr. Nagy B. József, a Xántus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola és Szakképző Iskola alapítójának és első igazgatójának emlékére évente ismétlődően középiskolás diákok számára kiírt országos tanulmányi versenyek szervezése és lebonyolítása művelődéstörténet tárgykörben. ... >>

Egyesület a Vadaskert Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116.
képviselő: Peti Sándor ... >>

Egyetlen Gyermekkor Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1026 Budapest, Harangvirág utca 4.
képviselő: Román Zoltánné sz. Gál Éva
Az óvodás korú gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítése és támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal