Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 123
1. oldal

A Családi Nevelésért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1026 Budapest, Orló u. 11-15. fszt./1.
képviselő: Csizmadia Ferencné
Hátrányos helyzetű fiatalok eredményesebb nevelésének támogatása, Családpedagógiai Módszerteni Központ létrehozása és működtetése. ... >>

A Humánus Környezetért és a Tisztességért Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1027 Budapest, Medve utca 19. II./3.
képviselő: dr. Szuromi András, Ipacs János, Sebők László
emberhez méltó humánus életkörülmények létrejöttének és fenntartásának elősegítése a lakóhelyen,
az épített lakókörnyezet esztétikus létrejöttének és megóvásának segítése,
játszóterek építésének és védelmének előmozdítása,
az egyesület a rendelkezésre álló eszközeivel elősegíti, hogy a településrendezés során az önkormányzatok fokozottan figyelembe vegyék a helyi lakosság érdekeit és azt, hogy a helyi lakosság, illetve a népesség fizikai, testi, szellemi és lelki igényei ne sérüljenek. Az egyesület ezen tevékenysége során különösen figyelembe veszi a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a gyermekek és fiatalok, az idősek, illetve nyugdíjas személyek igényeit és alapvető érdekeit.
saját eszközeivel előmozdítja, hogy az önkormányzatok a településrendezés során fokozottan ügyeljenek arra, hogy az érintett lakosság életkörülményei ne sérüljenek, a lakosság értékrendjében és társadalmi, szociális helyzetében hátrányos változás ne következzen be,
szükség esetén annak érdekében, hogy a településrendezés a helyi lakosság érdekeinek messzemenő figyelembevételével történjen a maga eszközeivel érdek képviseleti és érdekvédelmi tevékenységet folytat és gondoskodik a megfelelő nyilvánosságról,
a településrendezés során szükség esetén közreműködik vitafórumok tartásában és szükség esetén közvetít az önkormányzat és a lakosság között,
előmozdítja a kulturális örökség megóvását,.
Környezetvédelem, állatvédelem és a ?fenntartható fejlődés? biztosítása:
- természeti erőforrások megőrzése,
- állat- és növényfajok védelme, különös tekintettel arra, hogy az épített környezet kialakítása az erőforrások optimális kihasználásával, valamint a növény- és élővilág megőrzésének a figyelembevételével történjen.
Tisztességes közélet kialakulásának és fenntartásának elősegítése:
- szükség esetén lakossági bejelentés alapján törvényes eszközökkel megvizsgálja a korrupciós eseteket és vizsgálódásának eredményeit nyilvánosságra hozza. Amennyiben bűncselekmény elkövetésének az alapos gyanúját észleli szigorúan a törvényesség betartásával, a hatályos jogszabályok alapján büntetőfeljelentést tesz és együttműködik a sértettekkel
- elősegíti az emberi és állampolgári jogok védelmét
- támogatja a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét.
Érdekvédelmi tevékenység:
- tagjai érdekében az alapszabályban foglalt célok tekintetében érdekvédelmi (jogvédelmi) és érdek képviseleti tevékenységet folytat,
- szükség esetén tagjai érdekében pereket, illetve más hatósági eljárásokat indít.
Kulturális tevékenység:
- elősegíti a kulturális értékek gyarapítását és megőrzését. ... >>

A Jót Meg Kell Tenni Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1021 Budapest, Ötvös u. 7.
képviselő: Fábián Emília
A Budapest Főváros Önkormányzata Ötvös J. utcai Általános Iskola és Diákotthon többszörösen hátrányos helyzetű növendékei szabadidős programjának a támogatása. ... >>

A Magyar Űrkutatásért Alapítvány

(szociális)

1027 Budapest, Fö 68.
képviselő: dr. Horváth András
A hazai asztronautikai és űrkutatási tevékenység elősegítése. ... >>

A Nyugodt Öregkorért Alapítvány

(szociális)

1025 Budapest, Rózsa 7.
képviselő: Lángné Császár Katalin, Nagy Mihály, Zambelly Péter
Az idős emberek támogatása. ... >>

A Rotary Klub Budapest Sasad Hátrányos Helyzetű Fiatalokat Támogató Alapítványa

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1022 Budapest, Bimbó út 3.
képviselő: Kerekes János
hátrányos helyzetű fiatalok támogatása;
a hátrányos helyzetű fiatalok pályakezdésének támogatása, segítése;
Állami és gyermekotthonban lévő gyermekek támogatása; életkörülményeik javítása;
Az abonyi József Attila gyermekotthon segítése, támogatása;
Halmozottan hátrányos és beteg gyermekek határon belül és határon kívüli támogatása;
Pályázatok kiírásával a fiatal tehetséges gyerekek támogatása;
Hazai és nemzetközi találkozók, versenyek szervezése;
Tanulmányutak szervezése, ösztöndíjak biztosítása a fiatalok részére. ... >>

Ad perpetuam memoriam (örök emlékezetre) Adorans Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1021 Budapest, Bölöni György u. 16.
képviselő: Simala Péter
Különböző mozgásfejlesztési alternatívákat alkalmazó oktatási intézmény létrehozatala. Folyamatos pedagógiai, ortopéd orvosi felvilágosítás, háttér információk szolgáltatása az ilyen intézmények munkájáról, az igényelhető állami és alapítványi támogatásokról. A külföldi mozgássérült gyermekek hazai oktatása, fejlesztése, részükre gyógyászati segédeszközök juttatása. A mozgássérült emberek foglalkoztatása, részükre munkaeszközök fejlesztése. ... >>

Addetur /Adj Hozzá/ Alapítvány

(szociális)

1022 Budapest, Marczibányi tér 3.
képviselő: Gyug Ferenc
A Mozgássérültek Állami Intézetéből kikerülő vagy kikerült mozgássérült fiatalok önálló munkakezdésének, vállalkozásának támogatása. ... >>

Afrikai - Magyar Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1025 Budapest, Őzgida utca 17. 1.
képviselő: Balogh Sándor
Az afrikai országok fejlesztése, az egyes afrikai országokban folyó sport - oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, műemlékvédelmi, egészségügyi, szociális, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, műszaki, természettudományi és kutatási tevékenységek támogatása, ezekben való aktív részvétel, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az emberi és állampolgári jogok védelme, a kulturális örökség megóvása. ... >>

Alapítvány a Kamaszokért

(intézményi,oktatási,szociális)

1025 Budapest, Törökvész u.95-97/B.VII.em.42.
képviselő: dr. V. Komlósi Annamária
Anyagi és szellemi bázis létrehozása egy olyan szabad, nem intézményhez kötött társulásnak, amelyben a serdülőkor pszichológiai és pedagógiai kérdéseiben legautentikusabb elméleti és gyakorlati szakemberek fognak össze a serdülőkor progresszív kimenetelének, a testi és lelki egészség megalapozásának, az érett felnőtté válás folyamatának elősegítéséért.

Az alapítvány célja az alábbiakkal kiegészült, illetve módosult.
Az alapítvány fő feladata, hogy módszert dolgozzon ki annak megoldására, hogyan lehet a középiskolai és felsőoktatási intézmények informális közösségeknek (diákönkormányzatoknak , baráti társaságoknak, önképző köröknek stb.) eszközöket adni arra, hogy tagjai individuális és közösségi fejlődése párhuzamosan (sőt egymást erősítve) az autonóm felnőtt válás irányába haladhasson. Az alapítvány szakemberei adjanak segítséget a középiskolai és felsőoktatási intézmények 21 év alatti diákjainak ahhoz, hogy közösségi kereteken belül - társaik "tükrét" is felhasználva - mélyebben ismerjék meg önmagukat: képesek legyenek tudatosítani vágyaikat, megfogalmazni terveiket és képesek legyenek aktívan, személyiségük kiteljesítésének érdekében alakítani iskolai életüket (egyéni életvezetésüket, valamint diáktársaikkal és tanáraikkal való kapcsolataikat). Legyenek képesek extenzív és intenzív ismeretszerzésre, merjék és tudják használni a korszerű technika nyújtotta kommunikációs (információszerző és információadó) eszközöket (számítógép, internet hálózat, iskolarádió, helyi TV csatorna és egyéb, saját működtetésű médiák). Ahol erre adottság és reális esély van, kapcsolódjanak be a helyi felnőtt közösségek (pl. vidéken a helyi önkormányzat vagy helyi gazdasági vállalkozások) tevékenységébe - legalábbis az információszerzés szintjén. Az alapítvány szakemberei külön hangsúlyt helyeznek arra, hogy a fent megfogalmazott célok mind a szociálisan, mind a lelki egészség szempontjából hátrányos helyzetű (pl. depressziós hajlamú, visszahúzódó) fiatalok körében is megvalósíthatók legyenek. Ennek érdekében dolgozzák ki a mentálhigiénés támogatás olyan formáit, amelyen belül növelhető a hátrányos helyzetű fiatalok szociálpozitív asszertivitása, valamint az un. "egészséges" (előnyös helyzetű) fiatalok toleranciája és együttműködési (illetve segítő-) készsége. ... >>

Angyalszárnyak Hídja Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1028 Budapest, Tárkony u. 28.
képviselő: Kássa Edit / együttesen, Lévai György /önállóan
A hátrányos helyzetű isklás korú gyermekek neveléséhez, oktatásához, képességeinek fejlesztéséhez, tanulásához való hozzájárulás és annak segítése. Elsősorban a különórákat kifizetni képtelen családok törekvő gyermekei részére, de általánosságban anyagi helyzettől függetlenül igénybe vehető továbbképző programok és különórák szervezése és biztosítása a tanulás, a sport, a művészet, valamint a kutúra területén. A hajléktalanok támogatása, számukra munkaalkalom teremtése. ... >>

Apró Nyelvészekért szülői Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1022 Budapest, Fillér utca 70-76.
képviselő: Schvajdáné Gyovai Anikó, Soós Klára
Az újfajta oktatási és nevelési terveknek megfelelő általános iskolai oktása segítése, az ebbe a körbe tartozó tankönyvek, munkafüzetek és segédanyagok létrejöttének anyagi segítése. Az oktatást segítő eszközök beszerzése. Kulturális programok szervezése. At ilyen típusú munkát vállaló pedagógusok kísérleti pedagógiai tevékenységének anyagi támogatása, ösztöndíjak adása. A személyesen átélt ismerethez, valóságban való önálló eligazodáshoz vezető ismeretek megszerzéséhez szükséges eszközök, nyelvi és természeti táborok megszervezésének és lebonyolításánek anyagi támogatása. Az általános iskolai idegen nyelvoktatás új modszereinek kidolgozása. Az ebben az irányban folytatott kísérletező műhelymunka anyagi bázisának megteremtése. A tanult idegen nyelvet beszélő népek kultúrájának megismertetése. A diákok környezetének szépítése tárgyi eszközök beszerzésével. Hátrányos helyzetű gyermekek segítése. ... >>

Aprónép Alapítvány a Gyermekek Megsegítésére

(sport,egészségügyi,szociális)

1023 Budapest, Bolyai utca 5-7.
képviselő: Dr. Madarasi Anna
A beteg gyermekek helyzetének megkönnyítése, segítségnyújtás gyógyításukban. A rászoruló gyermekek üdültetésének, utaztatásának, művelődésének és sportolásának támogatása. ... >>

Árpád Ház Alapítvány

(szociális,érdekképviselet)

1025 Budapest, Csalán u. 34. fsz.1.
képviselő: Hunyadi László
A hadtörténelem írott és tárgyi emlékeinek gyűjtése, gondozása, az I. és II. világháborús veterán szövetségek, hadirokkantak, hadiöz- vegyek, egykori hadiárvák felkutatása, támogatása. ... >>

Arthritis Psoriaticás Betegek Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

1023 Budapest, Árpád fejedelem u. 7.
képviselő: Sántáné - Tóth Edit ... >>

Athlészisz a Sérült Sportolókért Alapítvány

(sport,szociális)

1024 Budapest, Keleti Károly u 16.
képviselő: Lukácsi Tamás elnök
A magyarországon élő sérült (értelmi, mozgás, érzékszervi) emberek sportolási tevékenységének elősegítése, a sportoláshoz való joga feltételeinek megteremtése, különböző sporteseményeken (helyi, országos, nemzetközi) való részvétel anyagi feltételeinek biztosítása. ... >>

Atlanta Sportegyesület

(sport,szociális)

1028 Budapest, Kőrózsa u. 5.
képviselő: Barabás Balázs
A mozgássérült emberek szabadidő és versenysportjának elősegítése. ... >>

BÁBEL 2000 Alapítvány a Művelt Ifjúságért

(intézményi,oktatási,szociális)

1027 Budapest, Frankel Leó u. 9.I.5.
képviselő: Csipes Ferenc, Varga Éva
Magyarország európai integrációs szervezetekhez csatlakozás folyamatában fiatalok képzésének és az Egyesült Világ Kollégiumok Magyarországi Egyesülete célkitűzéseinek elősegítése. ... >>

Biztos Pont Szociális és Kegyeleti Alapítvány

(szociális)

1020 Budapest, Gábor Áron utca 65.
képviselő: Cserháti György, Keszthelyi Attila
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat alkalmazottai szociális és hozzátartozói kegyeleti ellátásának támogatása. ... >>

Blagovest Alapítvány ("Örömhír")

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1029 Budapest, Köztársaság utca 34/ A. fszt./5.
képviselő: Loverova Ljudmila Mihajlovna
Családsegítés, időskorúak gondozása, menekültek, háborús konfliktusokból menekültek, hontalanok és egyéb hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, idősek otthona, szeretetházak építése és / vagy fenntartásának támogatása, magyarországi ortodox egyházi kulturális örökség megóvása, és annak gyarapítása, a tehetséges hátrányos szociális helyzetű diákok tanulásának segítése ösztöndíjak odaítélése. ... >>

Borostyán 2003 Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1023 Budapest, Repkény u. 11.
képviselő: Dr Mátyás Klára, Hidvégi Zoltán
Az időskorú emberek életének, életkörülményeinek segítése, elsősorban egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése tevékenységek folytatásán keresztül. Ezen belül a tevékenységek megvalósításának eszköze: a "Borostyán 2003." Idősek Otthona működtetése, az otthon lakóinak gondozása, ellátása. A célok elérése érdekében szoros együttműködés az illetékes hatósá- gokkal. Feladat az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és rehabilitációs tevékenység, az ezekhez kapcsolódó járulékos teendők ellátása. ... >>

Bőhm Endre Állatbarátokért Alapítvány

(szociális)

1023 Budapest, Ürömi út 30-32.
képviselő: Turda Elek
A nehéz körülmények között élő, egyedülálló, az állatokat szerető, azokat gondozó, befogadó idős emberek támogatása. Az idős magára hagyott embereket segítő kezdeményezések felkutatása, a hozzáférhatőség elősegítése, szervezése. ... >>

Budapest Rózsadomb Lions Klub

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

1025 Budapest, Felsőzöldmáli út 84
képviselő: Ignácz Beáta
hogy segítséget nyújtson, illetve segítséget szervezzen a fogyatékos és hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek az egészségügy, oktatás, kultúra, sport, szabadidő eltöltése, üdülés, valamint környezetvédelem (természetvédelem) területén. ... >>

C. G. Jung Komplex-Pszichoterápiás Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1022 Budapest, Garas u. 5.
képviselő: Dr.Szombati Ágnes, Gilyén Judit
A komplex analitikus pszichológiai ismeretek hazai elterjesztése, megismertetése és alkalmazása; jungi analitikus képzés és továbbképzés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, drogmegelőzés, krízis megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, értékorientált személyiségfejlesztés. ... >>

Civil Európa Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1021 Budapest, Bölöni Gy. utca 22.
képviselő: elnök dr. Arató Krisztina, gazdasági elnökhelyettes Selényi Zsolt, ügyvezető elnök Kónya Márton
Az Európai Unió fejlődésének elősegítése. Európai integrációs folyamat népszerűsítése. Európai régió együttműködésének kölcsönös megismerésének ösztönzése. Európai Unióban zajló politikai folyamatok nyilvánosság tételében, véleményezésében történő részvétel. Európai Unió elmaradottabb régióiban abszorpciós kapacitás növelésében való közreműködés. Emberi élet minőségét javító tudományos, kutatási, fejlesztési tevékenység ösztönzése. Tudásalapú társadalom megteremtésében való közreműködés. Természeti, környezeti élhetőségét, sokszínűségének óvását szolgáló tevékenység segítés. Társadalmi mobilitás, oktatás, társadalmi felemelkedés előnyeihez történő hozzájutás ösztönzése a hátrányos helyzetűeknél. Emberi, állampolgári jogok védelmében való részvétel. Fogyasztói tájékoztatás elősegítése. Hátránnyal induló munkavállalóknak környezetbarát, jövőorientált munkaerő-piaci körülményekre történő felkészítése. Európai kulturális tradíciók, kulturális javak, műemlékek, épített környezet emberléptékű kincseinek óvása, védelme. Gazdasági szereplők együttműködésének ösztönzése. Ifjúság európai integrációs folyamat valósághű megismertetése. Az európai integrációs folyamat valósághű megismertetése. Hasonló célú szervezetekkel történő együttműködés. ... >>

CsaládVár Alapítvány

(szociális)

1026 Budapest, Gábor Á. utca 47.
képviselő: Csomóné Lindmayer Katalin
A magzatok világra jöttének megsegítése, hogy a gyermekek megszülethessenek, és életüket biztonságban kezdhessék el akkor is, ha az édesanyjuk fiatal, egyedülálló, hátrányos helyzetű csoport tagja, szociális válsághelyzetben illetve ellehetetlenült élethelyzetben van, vagy még nem kész a gyermek felnevelésére. Többcélú gondozási központ- családi életre való felkészítő és családkezelő központ létrehozása, működtetése és a későbbiekben országos hálózat szervezése ... >>

Csata Kosársuli Alapítvány

(sport,szociális)

1026 Budapest, Pasaréti út 11-13.
képviselő: Bolyó Judit
Hozzájárulni a Magyarországon élő utánpótlás korú (7-16 éves) lányok testileg és szellemileg harmonikus fejlődésének, a serdülő korú gyerekek egészséges életmódra neveléséhez, sport-szakmai képességeik fejlesztéséhez, továbbá mentális fejlődésük pozitív irányú kiteljesítéséhez, elsősorban az ezekhez szükséges szakmai eszközök beszerzése, edzőtáborok szervezése, külföldi hasonló műhelyekkel való kapcsolattartás útján, magasan képzett szakemberek bevonásával. Külön feladatnak tekinti az alapítvány a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, támogatását. ... >>

"Csepp a tengerben" Állami Gondozott Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1022 Budapest, Bogár u. 17/B.
képviselő: Mezei Katalin elnökhelyettes, Skultéty László elnök
Az értelmi fogyatékos, tartósan beteg gyermekek, és elsősorban a Fővárosi Önkormányzat Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (2721 Pilis Kossuth Lajos u. 31.) lakóinak ellátását és az otthon működését, fejlesztését elősegíteni, hogy ezáltal minél magasabb szintű ellátást tudjon biztosítani testi- és érzelmi fejlődésükben. ... >>

Csillagos Órák Egyesület

(kulturális,szociális)

1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 28.
képviselő: Veres János
Budapest II. kerületében a kerületi lakosság közösségi élete szervezésének elősegítése. Ennek során a szociális- kulturális- és környezetvédelmi értékeket és érdekeket szem előtt tartva javítani kívánja a lakókörnyezet minőségét, illetve a helyiek életszínvonalát. ... >>

Csomor Alapítvány

(szociális)

1022 Budapest, Alvinci út 54.
képviselő: Büki György dr., Ladomérszky Levente dr.
Az intézeti ellátásra és ápolásra szoruló gyermekek körülményeinek javítása. ... >>

Drog és Alkohol Rehabilitációs Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1023 Budapest, Lukács u.2.
képviselő: Fekete Gy. Attila
A szenvedélybetegségek megelőzésének kezelése, támogatása. ... >>

DrogKiút Alapítvány

(szociális)

1021 Budapest, Budakeszi út 77. III//8.
képviselő: Fodor Zsuzsanna
A kábítószer- problémával kapcsolatos társadalomtudományi elemzések, vizsgálatok, kutatási programok kivitelezése. Korszerű, hatékony, nem elrettentésen alapuló megelőzési és szakmai kiadványok megjelentetése, szakkönyvek hozzáférhetővé tétele. Konferenciák, szakmai fórumok szervezése. ... >>

Egalitás Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány

(oktatási,szociális)

1028 Budapest, Len utca 17/ A.
képviselő: Nász Erzsébet
Mozgássérültek részére munkahelyteremtő és fenntartó létesítmények megvalósítása, ezek folyamatos üzemeltetése.
Közép-Magyarországon előadások, gyakorlati bemutatók tartása oktatási intézményekben, rendezvényekben. ... >>

Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8.
képviselő: Fodor Zsuzsanna
Helyi képzési-foglalkoztatási programok kidolgozása, amelyek biztosítják a hátrányos helyzetű munkanélküliek felkészítését és alkalmazkodó képességük fejlesztését a munkaerő-piaci reintegráció érdekében. ... >>

Együtt az Életért Közhasznú Egyesület

(szociális)

1021 Budapest, Tárogató út 38.
képviselő: Frivaldszky Edit
segíteni a válságba jutott terhes nőknek, hogy gyermeküket kihordhassák, megszülhessék, illetve családjuknak, hogy a gyermeket vállalni tudják. Segíteni a nem kívánt gyermekek családba kerülését. ... >>

Ép Lélekkel Alapítvány

(szociális)

1028 Budapest, Pinceszer u. 18/a.
képviselő: Jeges Péterné Dr. Pál Erika, Kissné Zákány Katalin, Molnár Béla, Papp László, Ungvári Mihályné sz.Pechtel Györgyi
Mozgássérültek életkörülményeinek, életminőségének javítása. ... >>

Ép-Kéz-Láb Baleseti Sérültekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1023 Budapest, Frankel Leó utca 49. II./5.
képviselő: Galla Kunigunda Dorottya önállóan, Kiss Kálmán önállóan
Az Országos Traumatológiai Intézet Baleseti Rehabilitációs Osz- tályán a betegellátás színvonalának emelése, az ellátás technikai és személyi feltételeinek javítása. ... >>

Erdészcsillag Alapítvány

(szociális)

1027 Budapest, Fő u. 68.
képviselő: Gémesi József
Az erdőgazdálkodás területén dolgozók és családtagjainak támogatá- sa. ... >>

Eszem Alapítvány

(szociális)

1021 Budapest, San Marco 76.
képviselő: Chikán Csaba dr., Földes Ernö ... >>

EuroMarina Egyesület

(sport,szociális)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 81.
képviselő: dr. Soós Tibor
elősegíteni civil szervezet keretében a fiatalok társadalmi beilleszkedését, eligazodását a magatartási normák között, segíteni munkába állásukat, szabadidős, sport- és egyéb tevékenység folytatását. ... >>

Európai Szociális Menedzser Alapítvány

(szociális)

1027 Budapest, Margit krt. 50-52.I.9/b.
képviselő: Pirosné Olvasztó Katalin
Az emberi és állampolgári jogok ismeretének széleskörű terjesztése, a szociális ellátás nemzetközi tapasztalatainak kutatása és ismer- tetése, a szociális szférában dolgozó szervezetek vezetőinek szer- vezethez és információhoz juttatása. A helyes jogalkalmazási gya- korlat kialakítása. ... >>

Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális)

1029 Budapest, Hímes u. 3.
képviselő: Gyertyán Katalin
a magyar gyermekvédelem területén az alapellátások és a szakellátási feladatok komplex megvalósításában részt vállalni, ezzel támogatni a családok gyermekmegtartó erejét, segíteni a gyermekvédelmi rendszer hatékonyabb működését. A személyes gondoskodáshoz kapcsolódó szolgáltatások bővítése, a munkaerő piacon hátrányos helyzetben levő rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítésével. ... >>

Földprogram Alapítvány

(szociális)

1024 Budapest, Rózsahegy u. 1/a.
képviselő: Kemény István
A kilátástalan élethelyzetben lévő, halmozottan hátrányos helyzetű - elsődlegesen cigány származású - családok munkához, foglalkoztatáshoz és ezáltal megélhetéshez juttatása, valamint az, hogy gazdasági stratégiát nyújtson a leszakadő társadalmi rétegek megkapaszkodásához és lehetőséget termetsen társadalmi integrációjukra. Fenti célok elősegítése érdekében az Alapítvány kezdeményez és sszervezi földprogramok beindítását és támogatja azok működését annak érdekében, hogy földbérlőkké, vagy földtulajdonosokká váljanak a falusi társágek mezőgazdasági kötődéssel bíró, de földtulajdonnal nem rendelkező hátrányos helyzetű lakosai. ... >>

Fővárosi Gyermekorvosi Ügyelet Alapítvány

(szociális)

1028 Budapest, Harmatcsepp u. 50.
képviselő: V.Poór András M. Sc.
A Fővárosi Önkormányzat területén működő Gyermekorvosi Ügyeleti rendben résztvevő intézmények részére, ill. önállóan: sürgősségi ellátásban résztvevő eseti tartalék gépjármű teljes körű üzemeltetése, a sürgősségi ellátást támogató tevékenységek folytatása, ill. egyéb caritativ tevékenységek elősegítése, folytatása.AÍ célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

FRANKL Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1026 Budapest, Orsó utca 27.
képviselő: Sibik Judit
A rászorult gyermekek segítése, gondozása, támogatása. Az alapítvány úgy Magyarországon, mint külföldön el kívánja látni a rászorult gyermekek étkeztetésének megoldását, gyógyításuk, rendszeres orvosi felülvizsgálatuk biztosítását, oktatásuk megszervezését. Az alapítvány céljai megvalósulása érdekében iskolát kíván fenntartani a rászoruló gyermekek oktatásának ellátásra. ... >>

Fülimplantáltak Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1029 Budapest, Ördögárok utca 83.
képviselő: Varga Péter János
a fülimplantáltak érdekképviselete, amelynek keretében eljár az illetékes hatóságoknál, különösképpen az egyenlő bánásmód jogi céljainak megvalósítása érdekében, másrészt a társadalmat tájékoztatja a fülimplantáltak helyzetéről és életéről. Kiemelt figyelmet kap a középfül-, cochlearis- (belsőfül), és agytörzsi implantátumokkal érintett személyek helyzetének, életmódjának és társadalmi elfogadottságának javítása.
● Az egyesület ezen célkitűzéseit az Egészségügyi Minisztérium fülimplantáltakra vonatkozó, vagy érintő jogalkotási tervezeteinek véleményezésével, a fülimplantáltak Egészségpénztárak előtti képviseletével kívánja megvalósítani. E mellett fülimplantátumokat gyártó gazdasági társaságok, a fülimplantáltakat képviselő más szervezetek, a klinikák és a fülimplantátumokkal élők közötti kapcsolattartást kívánja elősegíteni szakmai konferenciák, szakemberek továbbképzése és Fülimplantáltak Egyesülete című időszakos kiadvány megjelentetésével. Ezeket a célokat iskolai ismeretterjesztő órák megtartásával, a védőnői hálózathoz tartozóknak tartott továbbképzésekkel egészíti ki.
● Az egyesület egyben céljaként határozza meg a hozzá forduló friss fülimplantátummal rendelkező személyek rehabilitációjának szervezését, szakmai tájékoztatását ... >>

Füstirtók a Dohányzás Visszaszorításáért Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1026 Budapest, Gábor Áron u. 54/A.
képviselő: Félix Péter együttesen, Tulkán Judit együttesen
Az Egyesület olyan civil szervezet, amely kiemelten közhasznú tevékenységével segíteni kívánja a mindenkori kormányt a dohányzás visszaszorításáért folytatott küzdelemben. Ennek érdekében átvállal a kormánytól minden olyan feladatot, amelyet a kormány a konfrontációk érdekében nem tud felvállalni a dohányiparral szemben. Az Egyesület elszánt harcot kíván indítani a dohányipar mesterkedései ellen. Felvilágosító munkájával fel kívánja hívni a társadalom és a jogalkotók figyelmét, hogy a dohányipar, illetve a pénzén működő dohányipari lobbi minden eszközzel a dohánygyárak profitjának növelésére törekszenek, álságos karitatív és szponzorációs tevékenységük kizárólag ezt a célt szolgálják. Az Egyesület széleskörű, ingyenes felvilágosító és oktatási tevékenysége során kíván kapcsolatba lépni a társadalommal. Tanfolyamok és előadások szervezésével széles körben kívánja tudatosítani a magyar polgárokkal, mekkora veszélyt rejt a dohányzás. Aktívizálni kívánja a nemdohányzó társadalmat, hogy hatékonyan lépjen fel saját érdekeik védelmében. Az Egyesület nem ellenségnek, hanem a dohányipar áldozatának tekinti a dohányosokat, rá szeretné őket ébreszteni arra, hogy szenvedélybetegségük milyen veszélyekkel jár rájuk, és családjukra és a nemdohányzókra nézve. Az Egyesület kiemelt kérdésként kezeli a gyermek és fiatalkori dohányzás ellen küzdelmet. Tisztában van azzal, hogy a dohányipar termékeinek értékesítésekor elsősorban a gyerekeket célozza meg, hiszen így hosszútávon szerezhet fogyasztókat magának. Az Egyesület tagjai aktív személyes közreműködést felvállalva - többek között a Green Peace környezetvédelmi mozgalom technikáinak alkalmazásával is - aktív küzdelmet folytatnak a dohányipar ellen, nem riadva vissza a komoly konfrontációktól, akár az utcai demonstrációktól sem. Az Egyesület alapvetően a támogatásra létrehozott Füstirtók a Dohányzás Visszaszorításáért Alapítványon keresztül fogad el bármilyen szervezettől pénzadományokat, illetve egyéb támogatást. Tevékenységét eredeti célkitűzéseinek megfelelően végzi, működésébe, pénzügyi, illetve nem vagyoni támogatás fejében sem enged beleszólást. Ugyanakkor elfogadja bármely szervezet, vállalkozás, állami hivatal adományát, amely működésének kiteljesítését segíti. Az Egyesület együttműködést ajánl a vele érdekközösségben lévő egészségügyi és ifjúsági tárcával. Tapasztalatait igény szerint megosztja az érintett két minisztériummal, miközben számít a két tárca kiemelt anyagi támogatására. Az Egyesület részt vesz minden olyan regionális, országos és nemzetközi pályázaton, amely a tevékenységének folytatásához szükséges forrásokat bővíti. Az Egyesület együttműködik az egészségvédelemben, ezen belül is elsősorban a dohányzás ellen küzdelemben érdekelt civil szervezetekkel. Az Egyesület a./ Oktatási tevékenysége révén kívánja széles körben ismertetni a dohányzással kapcsolatos komplex ismereteket. b./ Széleskörű televíziós és sajtókampányok szervezésével kíván kapcsolatba lépni elsősorban a kiskorúakkal, azon belül is a 14 éven aluliakkal. c./ Iskolai, kifejezetten a tanároknak szóló felvilágosító előadások szervezésével próbálja a dohányipart kiszorítani az oktatásból. d./ Könyv és ismertetőanyag, illetve szóróanyag kiadásával tájékoztatja a társadalmat a dohányzás elleni harc aktuális kérdéseiről. e./ Konferenciák szervezésével kívánja tájékoztatni a döntéshozókat a dohányzással kapcsolatos aktuális kérdésekről. f./ Évi egy, esetleg két alkalommal felvett, nagy - tízezer fős - országos felmérést rendel pályázat útján a magyar dohányzási szokások megismerése érdekében. Ezek tapasztalatait folyamatosan publikálja. g./ Évi jelentés készít a dohányzással kapcsolatos jogi szabályozás hatékonyságáról, javaslatokat dolgoz ki a továbblépés irányaira vonatkozóan. h./ Minden rendelkezésre álló eszközzel felhívja a figyelmet a dohányipar által nyitott új frontokra, harcosan támadja a dohányipar szponzorációs tevékenységét. i./ Dohányzásellenes lobbik kialakításán dolgozik, profi lobbi szervezetek bevo... ... >>

Gastro Update Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 29. c.
képviselő: Dr. Metzger Péter önálló, dr. Papp János önálló
A magyar gasztroenterológia interdiszciplináris fejlődésének elősegítése, a gasztroenterológiával foglalkozó szakemberek folyamatos szakmai továbbképzése. A gasztroenterológia területén a nemzetközi tapasztalatok, kutatások és eredmények folyamatos figyelemmel kísérése, valamint a legújabb szakmai ismeretek gyors elérhetőségének megteremtése a magyar szakemberek számára, ezen új ismeretek értékelése és a gyakorlat számára történő adaptálása. A gasztroenterológia, a sebészet, az endoszkópia, a belgyógyászat, az onkológia, a radiológia, a pathológia, a prognosztika, a genetika, a háziorvosi gyakorlat, az endokrinológia, az anestheziológia, a pszichológia, valamint az egészségügyi szervezéstan hazai és nemzetközi szakemberei együttműködésének a megteremtése. Elősegíteni az előbbi szakterületek képviselőnek a tapasztalat- és véleménycseréjét. Szakterületeken átívelő irányelvek, komplex diagnosztikus és kezelési ajánlások kidolgozása, illetve ezen tevékenység támogatása és koordinálása valamint ennek érdekében az egyes szakterületek szakembereinek rendszeres vagy eseti jelleggel szakértői tevékenységgel történő megbízása. Nemzetközi kapcsolatos kiépítése, a magyar szakemberek hozzásegítése a nemzetközi konferenciákon, kongresszusokon, továbbképző tanfolyamokon és kísérleti programokban történő részvételéhez. Hazai és nemzetközi konferenciák, ülések, megbeszélések és egyeztetések szervezése, rendezése és támogatása. A hazai és nemzetközi konferenciák, tudományos rendezvények és egyeztetések eredményeinek, illetve az elfogadott irányelveknek széles körben történő elterjesztésének az elősegítése, ennek érdekében írott és elektronikus információhordozók (könyv, folyóirat, hírlevél, CD, DVD, film, hanganyag stb.) előállítása és megjelentetése. Fiatal szakemberek fejlődésének elősegítése, képzésének támogatása, az alapítvány által szervezett vagy támogatott tudományos rendezvényeken és konferenciákon való részvételük biztosítása. ... >>

Gránátalma Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1027 Budapest, Bem rakpart 51. fszt./1.
képviselő: Farkas Andrea, Tőkés Dóra Zsófia
Az alapítvány kreatív tevékenységével támogatni kívánja a testi-lelki-szellemi fogyatékosok beilleszkedését a társadalomba, különös tekintettel az izomsorvadásban szenvedőket. Az alapítvány a betegek érdekében adományok gyűjtésével támogatja az izomsorvadással kapcsolatos tudományos kutatásokat. ... >>

Gyerekesély Közhasznú Egyesület - Chances for Children Association

(szociális)

1026 Budapest, Trombitás utca 26. fszt./3.
képviselő: dr. Darvas Ágnes
gyerekek életesélyeinek javítása, a gyerekszegénység újratermelődésének megakadályozása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal