Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest IX. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 93
1. oldal

"A beteg is ember" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1094 Budapest, Tompa u. 24.fsz.14.
képviselő: Krieger Krisztina
Az egészségben testi épségében károsodott emberek segítése. ... >>

"AEGONOSOK EGYMÁSÉRT ÉS MÁSOKÉRT" Szakszervezeti Alapítvány

(természetvédelem,érdekképviselet,szociális)

1091 Budapest, Üllői út 1.
képviselő: Kovács Éva
a munkavállalók, vállalkozók és családtagjaik, szakszervezeti tagok, stb. szellemi életének, művelődésének, a kultúra bármely területének az épített és természeti értékek védelmének, valamint a humán szolgáltatások javításának támogatása. ... >>

AFSC Magyarország Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1093 Budapest, Lónyai u. 54.
képviselő: Eva Sobotka együtt, James Whooley együtt, Michael Simmons
Az alapítvány célja, hogy támogatást nyújtson a Roma fiatalok is- kolai sikerességéhez és hogy hozzájáruljon a komplex politikai, gazasági és szociális kérdések regionális megértéséhez az alábbia- kon keresztül: -Iskolai előadások a Roma nyelvről, kultúráról és történelemről -Tutoriális és egyéni képzési programok az iskola befejezése u- tán. -Egy tananyag és tankönyvmodell kidolgozása Roma témában. -Konferenciák és műhelyek szervezése szervezetek és magánsze- mélyek számára, akik ezen a területen tevékenykednek. -Támogatás olyan helyi Roma szervezetek számára, amelyek a Roma fiatalok iskolai teljesítményének javítását segítik elő. -Minden más alkalmas módon. Az alapítvány tevékenységét önálló jogi személyként végzi, de ennek során együttműködik az Amerikai Egyesült Államokban, Philadelphia- ban (Pennsylvania) működő American Friends Service Committee-vel. ... >>

Alapítvány a Gyermekek Sokoldalú Fejlesztéséért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1096 Budapest, Thaly Kálmán 38.
képviselő: Zsoldos Andrásné
Az óvodás korú gyermekek differenciált lehetőségeinek megteremtése különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre. ... >>

Alapítvány a Molnár Ferenc Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási,szociális)

1095 Budapest, Mester u. 19.
képviselő: Török Alfréd
A Molnár Ferenc Általános Iskola nevelő - oktató munkájának támogatása, a magas szintű oktatási és pedagógiai tevékenység elősegítése, a kiemelkedő tanulmányi eredmények támogatása, a hátrányos helyzetű diákok esélyegyenlőségének megteremtése, az egészséges életmódra nevelés, a nyelvtanulás ösztönzése, a kiemelkedő pedagógusi tevékenység ösztönzése és elismerése. ... >>

Alma Mater Lónyay Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1097 Budapest, Lónyay u. 33-35.
képviselő: Madarász Imréné dr.
Elsődlegesen - de nem kizárólagosan - a magyar református lakosság körében nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység kulturális örökség megóvása, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Androgyn - Alkotó Fiatalok Egyesülete

(szociális,kulturális)

1095 Budapest, Ipar utca 15-21. IV//6.
képviselő: Pap Márton, Pécsi Bertalan
Művészi tevékenységet végző fiatalok összefogása. ... >>

AQUAZONA Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

1091 Budapest, Üllői út 129.
képviselő: Fodor Szabolcs
a fiatalok egészséges, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése, a természetes mozgás népszerűsítése, a gyermek, ifjúsági és felnőtt sport feltételeinek javítása, a versenysport hazai és nemzetközi sikereinek előmozdítása érdekében az alapítvány támogatja:
a.) az úszás és az úszósport népszerűsítését,
b.) hazai úszóversenyek szervezését, lebonyolítását,
c.) gyermek és felnőtt úszótanfolyamok szervezését,
d.) az úszótanfolyamokat szervező szakemberek díjazását,
e.) az óvodai-, diák-és tömegsportot,
f.) nyári úszótáborok szervezését,
g.) a fogyatékkal élők rehabilitációját és versenyeztetését,
h.) a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek úszóoktatását és versenyeztetését,
i.) az utánpótláskorú és felnőtt úszóversenyzők sportolásához szükséges tárgyi feltételeinek biztosítását,
j.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztály kiemelkedő eredményeket elért utánpótláskorú és felnőtt versenyzőinek jutalmazását, illetve felkészülési juttatásban való részesítését,
k.) a Ferencvárosi Torna Club úszócsapatainak hazai és nemzetközi edzőtáborozását és versenyeztetését,
l.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya versenyzőinek menedzselését,
m.) az eredményesebb sportolás miatt iskolai tanulmányaikat magántanulóként folytató versenyzők korrepetálását,
n.) az egyetemi éveiket külföldön töltő versenyzőket,
o.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya szakembereinek munkájához szükséges tárgyi feltételek biztosítását, illetve a szakemberek hazai és külföldi továbbképzését,
p.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakembereinek jutalmazását,
q.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya versenyzőinek és szakembereinek esetenkénti rendkívüli sportsegélyben való részesítését,
r.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya hazai és külföldi kapcsolatainak ápolását, fejlesztését,
s.) az alapítvány célját elősegítő szervező tevékenység anyagi elismerését. ... >>

Aratás Nemzedéke Alapítvány

(szociális,egyéb)

1098 Budapest, Távíró u. 21. IV. em.16.
képviselő: Lucza Kinga Adél, Varga Sándor
A biblián Alapuló keresztény hit terjesztése, rászoruló gyermekek segítése; karitatív tevékenység. ... >>

Ars Európa Művészetoktatási Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1093 Budapest, Bakáts utca 5. 3./6.
képviselő: Sajgál Judit
A hátrányos helyzetű fiatalok művészeti képzésének, oktatásának elősegítése. ... >>

Az ifjúságért, a jövőért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1092 Budapest, Ferenc krt. 36. III.em. 23.
képviselő: Németh Tamás
Azoknak a gyermekeknek,fiataloknak a segítése, akiknek a tanulása félresiklott és családi körülményeik miatt a felzárkózáshoz szükséges anyagi feltételek biztosítani nem tudják; azoknak a fiataloknak a segítése, akik egyedül nem tudnak felkészülni a felvételi vizsgákra, illetve már bekerültek valamilyen felsőoktatási intézménybe, de tanulási nehézségekkel küzdenek; azoknak a gyerekeknek, fiataloknak, köztük pályakezdő fiataloknak is a segítse, akiknek személyiségi, beilleszkedési, tanulási problémáik vannak; egy olyan pedagógus csapatot létrehozni, ahol fő szempont a gyerek és nyitottak, fogékonyak az újra, hajlandóak maguk is fejlődni, pozitívan gondolkodnak, pedagógiai kutatómunkát végeznek; olyan nyári pótvizsgás táborok szervezése, ahol a gyerekek jó levegőn tiszta környezetben, nyaralva tanulhatnak; olyan iskola létrehozása, ahol pedagógusok tanítanak, a gyerek a legfontosabb, a tantárgyi koncentráció a gyakorlatban is megvalósul, a gyerekeket az életre és továbbtanulásra egyaránt felkészítik és ahol mindenki jól érzi magát. ... >>

Bona Officia Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1092 Budapest, Köztelek utca 4/ B. fsz./1.
képviselő: Madarász Mária Natália
A szociális, egészségügyi, társadalmi és gazdasági folyamatok hiátusaiból adódó problémák feltárása, azokra adekvát megoldási stratégiák kidolgozása és azok megvalósításában és megoldásában való aktív részvétel. ... >>

Civil Érdekvédelmi Hálózat a Fogyatékos Embereknek Szolgáltatást Nyújtó Civil Szervezetekért Egyesület

(szociális,érdekképviselet)

1093 Budapest, Lónyai utca 19.
képviselő: Vizvári Csilla
A CÉHálózat Egyesület fő célja tagjainak szervezett, szakszerű érdekvédelme és érdekképviselete. Célja a Magyarországon működő, fogyatékos emberek számára szociális szolgáltatást nyújtó és/vagy a fogyatékos embereket foglalkoztató, foglalkoztatást elősegítő civil, illetve non-profit szervezetek számára olyan hálózat működtetése, amely a szolgáltatás nyújtás terén a szektorsemlegesség elvének hatékonyabb érvényre juttatását, a szolgáltatók hírnevének védelmét, szakmai és működési hátterük megerősítését biztosítja. ... >>

"COOP SEGÉLY" a bajba jutottak megsegítéséért alapítvány

(természetvédelem,szociális)

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/c.
képviselő: dr. Kemény Dénes, dr. Üveges László, Pálné Soltész Vera, Pap Lajos, Umheiser István
az árvizek és egyéb természeti csapások miatt károsultak, vagy egyéb - önhibájukon kívül - bajba jutott, szociálisan rászoruló személyek érdekében folytatott szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
- az árvizek, belvizek és egyéb természeti csapások által megrongálódott épületek, építmények, műemlékek helyreállítása;
- a hátrányos helyzetű csoportok, személyek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az a-c. pontban megjelölt célokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. ... >>

CROMO Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

1097 Budapest, Vágóhíd utca 40.
képviselő: Simon Ildikó
A pályakezdő fiatalok, első munkába lépők, mint hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó személyek támogatása. ... >>

"DELTA" Magyar Parkinson Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.
képviselő: Komlódi Lászlóné
A parkinson betegek csoportjának társadalmi egyenlőségét segítő, emberi és állampolgári jogait érvényre juttató és védő komplex rehabilitáció támogatása. ... >>

DROG-FREE Gyógyult Szenvedélybetegek Alapítványa

(egészségügyi,szociális)

1090 Budapest, Kinizsi u.11.II.em.16.
képviselő: Kály-Kullai Károly, Rigó Péter Dr.
A Magyarországon élő szenvedélybetegek gyógyításának, kezelésének, rehabilitációjának elősegítése. ... >>

Drogfree Drog ellen a drogosokért Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1092 Budapest, Kinizsi 11.II.em.
képviselő: Pelle Andrea dr. ... >>

DZSUMBUJÉRT Érdekvédelmi Civil Szervezet

(szociális,érdekképviselet)

1097 Budapest, Illatos út 5, C. 2,/41/42.
képviselő: Valla Éva, Vidák Sándor
A ferencvárosi Dzsumbuj-nak nevezett területén (Bp. Illatos út 5.A.B,C épületek ) élő, a társadalom perifériájára szorult, több- szörösen hátrányos helyzetű emberek létfeltételeinek - életé és lakáskörülményeinek - javítása, érdekeinek érvényesítése a helyi önkormányzati döntések során, érdekeinek képviselete és védelme. ... >>

EFFEMINE Egyesület a Fiatal Nőkért

(szociális)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Karády Eszter alelnök, Kis Brigitta elnök
Segíteni a karrierjüket építő, de még elsősorban egyetemista éveiben lévő nőknek, hogy megismerjék önmagukat, képességeiket, erősségeiket. ... >>

ÉFOÉSZ Közép-Magyarországi Regionális Közhasznú Egyesület

(szociális)

1093 Budapest, Lónyay u. 17. 1/1.
képviselő: Gyene Piroska
A Pest Megyei területen élő fogyatékos emberek esélyegyenlőségének javítása. Értelmi fogyatékos emberek öntevékenységének, önrendelkezésének feltételei javítása. A munkahelyteremtés feltételeinek javítása. ... >>

Egészséges és Harmónikus Családokért Alapítvány

(szociális)

1092 Budapest, Ráday utca 33. B.
képviselő: dr. Fabricius Ildikó, Gyűrű Mária, Jarovinszkij Vera
a család megtartó erejének növelése ... >>

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

1094 Budapest, Liliom utca 8.
képviselő: Sógorka Ildikó elnök
Az egészségügyi szociális munkával kapcsolatos érdekképviselet. Az egészségügyben dolgozó szociális szakemberek általános és speciális érdekeinek védelme, valamint az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, szociális hátránnyal rendelkező vagy szociálisan veszélyeztetett személyek védelme és érdekképviselete. ... >>

Életpálya Alapítvány

(szociális)

1094 Budapest, Balázs Béla utca 18.
képviselő: Dr. Szirmai Péter
A hátrányos helyzetű pályakezdő fiatalok elhelyezkedési és vállalkozása esélyeinek javítása, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; olyan magyar állampolgárságú fiatalok támogatása mind pénzügyileg, mind pedig szaktanácsadással, akik önálló vállalkozást akarnak beindítani, illetve továbbfejleszteni. ... >>

Első Lady Victoria Lions Egyesület

(szociális)

1092 Budapest, Ráday utca 24.
képviselő: dr. Lindner Andre
Hátrányos helyzetű személyek számára anyagi és egyéb segítség nyújtása. ... >>

Eséllyel-Segéllyel a Holnapért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1094 Budapest, Angyal utca 35. 2./2.
képviselő: Kiss Ákos
Az alapítványnak célja egyrészt az, hogy az Európai Unió értékeit és előnyeit közvetítse a hátrányos helyzetű rétegek felé, kiemelten a nők és roma származásúak, és fogyatékos emberek részére felvilágosítással, ismeretátadással, képzéssel. ... >>

Esély Labor Foglalkoztatási Célú Egyesület

(szociális)

1091 Budapest, Üllői út 45.
képviselő: Csapó Gábor, Koltai Luca
szociális tevékenység ... >>

Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány

(szociális)

1093 Budapest, Lónyai utca 34. 3./21.
képviselő: Mohácsi Erzsébet, Ujlaky András
A magyar, és más országokban nehéz sorban élő, főként, de nem kizárólagosan roma fiatalok segítése, elérhetővé téve számukra a jóléti társadalom viszonyait. ... >>

Európai Ifjúságért 2002 Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 89/a.
képviselő: Ruzsics Milán
A közép- és felsőfokú oktatási intézmények hallgatói részére rendszeres továbbképzés szervezése az Európai Unió alappilléreinek megismertetésére. A magyar hagyományok és a modern oktatás, nevelési megoldásai ötvözésével a személyiségfejlesztés, vállalkozásképesség, a civil érdekképviselet fejlesztése, a kommunikációs készség javítása, konferenciák szervezése, elektronikus újság létrehozása, a hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. ... >>

FABLA Alapítvány Hankiss Attila gyermekei tanulmányainak és életbe való beilleszkedésének támogatásáért

(szociális)

1095 Budapest, Soroksári út 5. 5. 8./46.
képviselő: Dobos Attila, Hankiss László Balázs
Hankiss Attila gyermekei tanulmányainak támogatása, életminőségük javítása, az életbe való beilleszkedésének támogatása. ... >>

Fejlődési rendellenességgel születettekért Alapítvány

(szociális)

1093 Budapest, Lónyay u. 18/a. fszt. 4.
képviselő: Sinka Andrásné sz.Tibai Ilona
A Magyarország területén élő, maradandó szellemi, vagy fizikai károsodással született rászorultak támogatása. ... >>

Ferencváros a Gyermekekért Alapítvány

(szociális)

1092 Budapest, Kinizsi 22.
képviselő: Takács István
A gyermekek fejlődésének segítése. ... >>

Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1092 Budapest, Ráday utca 46.
képviselő: Tóth Gabriella
Óvodáskorúnál fiatalabb gyermekek tevékenységének és képességeinek kibontakoztatása, valamint egészségének megóvása érdekében oktatási, képességfejlesztési illetve betegségmegelőző tevékenység végzése. Az alapítvány célja továbbá, hogy a bölcsőde minél rugalmasabban tudjon igazodni a változó szükségletekhez, célokat szolgáljon; más nevelési igényű hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését elősegítő felszerelések pótlása, eszközfejlesztés; szülői igényekhez igazodó szolgáltatások segítése és e körben közhasznú tevékenység folytatása. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Ferencvárosi Önsegélyező Egyesület

(szociális)

1090 Budapest, Ráday 37.
képviselő: Bus Károlyné ... >>

Ferencvárosi Tanoda (Dzsumbuj) Egyesület

(szociális)

1094 Budapest, Tűzoltó utca 33. a
képviselő: Kozma Orsolya
A Ferencvárosban élő, halmozottan hátrányos helyzetű emberek életminőségének javítása, különös tekintettel a szegénytelepi, gettószerű városrészekben élőkre: Dzsumbuj, Kén utca, Külső- és Középső-Ferencváros egyéb ide sorolható részei. A Ferencvárosi Tanoda, mint önálló intézmény működtetése. Helyi lakossági összefogások támogatása, közösségfejlesztő programok kezdeményezése. ... >>

FILMJUS Alapítvány

(szociális)

1092 Budapest, Ráday utca 31/ K.
képviselő: Csukás Sándor
Magyar állampolgárságú filmszerzők és jogutódaik támogatását és segélyezését szolgáló rendszer létrehozásában való közreműködés. ... >>

FTC Kézilabda Utánpótlás Alapítvány

(sport,szociális)

1091 Budapest, Üllői út 129.
képviselő: Pádár Ildikó
Utánpótláskorú leányok sportolási lehetőségének megteremtése azáltal, hogy az alapítvány az FTC Kézilabdasport kft-ben végzett női kézilabda utánpótlás tevékenységet támogatja. Az alapítvány - többek között - sporteszközök beszerzése, útiköltség, nevezési díjak, játékvezetői díjak, illetve egyéb költségek megfizetése útján éri el célját. ... >>

FTC Teke és Akrobatikus Torna Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

1096 Budapest, Lenhossék utca 41.
képviselő: Szenczi Judit
A fiatalok egészséges, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése, a felnőttek egészségmegőrzése, a mozgás népszerűsítése, a gyermek, ifjúsági és felnőtt sport feltételeinek javítása, a versenysport hazai és nemzetközi sikereinek előmozdítása érdekében az alapítvány támogatja: a teke és akrobatikus torna sportágak népszerűsítését, teke és akrobatikus torna versenyek szervezését, lebonyolítását, e sportágakban szabadidősportot, tömegsportot. A Ferencvárosi Torna Cluba egyesületben végzett teke és akrobatikus torna kapcsán a sportpályák karbantartását, kezelését, tisztítását, létesítménykezelést, sporteszközök beszerzését, az egyéb tárgyi feltételek biztosítását, edzőtáborokat. A teke és akrobatikus torna sportágakhoz kapcsolódóan az ehhez szükséges oktatási nevelési tevékenységét. A teke és akrobatikus torna sportágak területén végzett utánpótlásnevelést, az iskoláskorú, illetve tanuló sportolók iskolázásának támogatás. A tekések, akrobatikus torna sportolók ösztöndíjait, jó tanuló, jó sportoló díjakat, kiemelkedő eredményeket elért, utánpótláskorú és felnőtt versenyzőinek jutalmazását, illetve felkészülési juttatásban való részesítését. A teke és akrobatikus torna sportágakhoz kapcsolódóan a rekreációs sportolást. A teke és akrobatikus torna sportágakhoz kapcsolódóan az edzők, sportszakemberek tevékenységének segítését, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakembereinek jutalmazását, az edzők oktatását. A teke és akrobatikus torna sportágakhoz kapcsolódóan versenyzők és szakemberek esetenkénti rendkívüli sportsegélyben való részesítését. A teke és akrobatikus torna sportágakhoz kapcsolódóan a hazai és külföldi kapcsolatok ápolását, fejlesztését. A teke és egyéb sportágak vonatkozásában mozgássérültek, fogyatékossággal élő emberek rekreációja. Az alapítvány célját elősegítő szervező tevékenység anyagi elismerését. ... >>

Geszterédy Istvánné jótékonysági alapítvány

(szociális)

1096 Budapest, Telepy utca 11/ b. IV./7.
képviselő: Karácsonyi Zoltán
A budapest XIII. kerületben lakó idősek támogatása egyszeri segélyezéssel, illetve a kerületi intézmények támogatásával. ... >>

Gyermekzsivaj Alapítvány a kispesti hátrányos helyzetű gyermekek megsegítéséért (Rövid neve: Gyermekzsivaj Alapítvány)

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1094 Budapest, Tűzoltó u. 6. fsz.4.
képviselő: Turbéky Rita
A veszélyeztetett, hátrányos- és problémás élethelyzetű egészséges és fogyatékos gyermekek, fiatalok és felnőttek támogatása, képzése, továbbá prevenciós, kulturális, szabadidős programok és sportren- dezvények szervezése és megvalósítása, kortárs csoportok bevonásával. A gyermekekkel, fiatalokkal és családokkal foglalkozó szakemberek hazai és nemzetközi konferenciákon, továbbképzéseken és nyelvtanulás céljából külföldi szakmai utakon való részvételének támogatása. ... >>

Határ-Érték Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

1091 Budapest, Üllői út 21. II./10.
képviselő: Rogl Zsófia
a fiatalok társadalomba való beilleszkedésének elősegítése szociális- és sportprogramokkal, képességeik kibontakoztatására és fejlesztésére ösztönzés anyagi és más módon történő támogatással, társadalommal kapcsolatos ismereteik bővítése, környezet-tudatosságuk, az épített és a természetes környezet iránti felelősség-érzet növelése és életminőségük javítása anyagi segítségnyújtással és információk szolgáltatásával. Az Egyesület kiemelt célja a hátrányos helyzetű fiatalok támogatása, egészséges szocializációjának elősegítése és életminőségük javítása. ... >>

Hátrányos Helyzetű Családokat Támogató Alapítvány

(szociális)

1094 Budapest, Ferenc krt.12.félem.6.
képviselő: Oszoli László
Többgyermekes családok, gyermekét egyedül nevelő szülő, kisnyugdíjas személyek, illetve olyan családok szociális támogatása, ahol a családfenntartók mindegyike munkanélküli. ... >>

Hátrányos Helyzetű Labdarugók a Magyar Labdarugásért Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

1091 Budapest, Üllői út 91. I//13.
képviselő: Sándor László
A hátrányos helyzetű és roma származású gyermekek támogatása, sporttevékenységük és sportoktatásuk (kifejezetten a labdarúgás területén) elősegítése, fejlesztése által. Az Egyesület a sport nevelő és egészségfejlesztő hatása révén javítani kívánja a hátrányos helyzetű és roma gyerekek iskolai előmenetelét, fejlődését, valamint elő kívánja segíteni szociális hátrányaik csökkentését és társadalmi esélyegyenlőségük megteremtését. ... >>

Hendikep Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1098 Budapest, Friss utca 2.
képviselő: Bándy Beáta, dr. Borfői Miklósné, Molnár Lajosné
A Diószeghy Sámuel utcai Általános Iskola és Diákotthon középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekeinek felnőtt életre való felkészítéséhez anyagi támogatás nyújtása. ... >>

HÍD - Daganatos Betegeket Támogató Egyesület

(egészségügyi,kulturális,szociális)

1091 Budapest, Üllői út 3.
képviselő: Szabó Erika
A daganatos megbetegedésben szenvedők részére hiánypótló rehabili- tációs szolgáltatásokat nyújtson, ennek keretében testi, lelki tá- mogatást biztosítson, elősegítse a gyógyulás pszichés folyamatát, a betegségen átesettek társadalmi beilleszkedését és ezt elősegítő információs szolgálatot működtessen. Célja továbbá, hogy a dagana- tos megbetegedések megelőzése, a daganatos betegségben szenvedőkkel kapcsolatos társadalmi szemléletváltás elősegítése érdekében a tömegkommunikáció, a kultúra és a művészet képviselőivel együttmű- ködve és minden rendelkezésre álló eszközt igénybe véve, felvilá- gosító, nevelő tevékenységet fejtsen ki, elősegítse a rizikó fakto- rok kiküszöbölését és általában széleskörű felvilágosítást nyújtson a megelőzés és az ezzel kapcsolatos szűrési tevékenység terén, mindenek előtt a felnőtt korú fiatal lakosság körében. ... >>

Holdpalota Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1098 Budapest, Dési Huber utca 10/2. 3./2.
képviselő: Tóth Edina
Az esélyegyenlőség megvalósításának támogatása, elsősorban a család- és gyermekvédelem oldaláról, ezen belül:
Családi napközik létrehozása, működtetése
Gyermeküket nevelő nők munka világába való visszatérésének segítése
A nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, készségeik erősítése, fejlesztése képzésekkel
Gyermekek és nagycsaládosok szabadidős foglalkozásainak szervezése, illetve üdülési tevékenységének segítése
Kisgyermekek, ezen belül sérült vagy beteg gyermekek támogatása, fejlesztése
Párkapcsolati tanácsadás, családterápiai foglalkozások szervezése
Családbarát munkahelyek népszerűsítése
Fiatalok kultúrához való jutásának és kulturális fejlődésének elősegítése
Idősek kultúrához való jutásának támogatása
A foglalkoztatottság és a munkaerő megtartó képességének növelése, ezen belül:
Munkanélküliség megelőzése diplomások körében, a munkaerő-piaci kereslet-kínálat egyensúlyba hozására való törekvés a koordináció növelésével
A munkaerőpiac keresletének megfelelő készségek erősítése, fejlesztése az egyénben
Nők vállalkozóvá válásának segítése
A fiatalok, pályakezdők és munkaerőpiacról kiszoruló személyek társadalmi beilleszkedésének elősegítése
Fiatal munkavállalók földrajzi és szakmai mobilitásának segítése az EU tagállamain belül a szakmai gyakorlat- és tapasztalatszerzés érdekében
Olyan foglalkoztatási formák keresése, amely hosszú távon biztosít jövedelmet a munkavállalónak, pl. részmunkaidős foglalkoztatás, távmunka, önfoglalkoztatás
Foglalkoztatási, munkaerő-piaci célú kutatások elősegítése
A környezettudatos magatartás és életmód terjesztése, oktatása programokkal, táborokkal
Tudatos fogyasztói magatartásra nevelés, fogyasztóvédelem
Természetes és biotermékek népszerűsítése. ... >>

Holnap Önkéntes Nyugdíjpénztár

(szociális)

1093 Budapest, Lónyai u.38.
képviselő: Jankura Ákos ... >>

ILS - A Szociális Integrációért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 69. fszt. 14.
képviselő: Dr.Kéringer Csaba, Gór Csaba Gyula
Budapest területén élő hátrányos helyzetű polgárok társadalomba való beilleszkedésének elősegítése az életkörülményeik javításával, az egészségmegőrzés, a betegség-megelőzés, a szociális tevékenység, az időskorúak gondozása, a nevelés és oktatás, a kulturális tevé- kenység és a kulturális örökség megóvása, a gyermek- és ifjúságvé- delem támogatásával. ... >>

Jezsuita Öregdiákokért Alapítvány

(intézményi,szociális)

1096 Budapest, Lennhosék utca 40. II/3.
képviselő: Lukács Gyula
A Fény Gyula, Miskolci Jezsuita Gimnáziumban érettségizett, vagy a Gimnáziumban tanulmányokat folytató, de máshol éretségizett öregdiákok támogatása, kapcsolattartásuk elősegítése. ... >>

Kálvária 5 Egyesület Korlátozottan Cselekvőképes Személyek Hozzátartozóinak Érdekvédelmi Szövetsége; KESZ

(érdekképviselet,szociális)

1095 Budapest, Mester u. 73.
képviselő: Molnár István
Skizofrénia vagy más hasonló súlyos pszichiátriai tünetek következtében korlátozottan cselekvőképes személyek (családi) rehabilitálása. ... >>
1. oldal 2. oldal