Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VIII. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 325
1. oldal

100 Király Alapítvány

(kulturális)

1086 Budapest, Király utca 100. II./11.
képviselő: dr. Antalóczy Tímea, dr. Vágó Laura
A művészetek, a média valamint a gazdasági szereplők együttműködésének elősegítése és erősítése, mind a jelenben, mind a jövőre nézve. ... >>

32-es Baka Vagyok Én Alapítvány

(kulturális,érdekképviselet)

1081 Budapest, Asztalos S. u. 5-7.
képviselő: Máthé Tibor
A 32-es császári-királyi sorgyalogezred, valamint a székely határőrség katonai- és kulturális örökségének felkutatása, ápolása, megjelenítése rendezvényeken, emlékünnepségeken és az európai hagyományőrző szövetségbe /E.U.R.S./ való betagozódás révén. ... >>

A Cigányság Európai Polgárosodásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

1081 Budapest, Bezerédi utca 4. 3./5.
képviselő: Varga József
Esélyegyenlőség megteremtése érdekében támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok társadalmi felzárkózását, kiemelten a hazai cigányságra tekintettel. Ösztönözze és elősegítse a hátrányos helyzetűek iskolai és iskolán kívüli oktatásban történő részvételének esélyeit. Sokoldalúan támogassa a hazai cigányság önazonosságának megőrzésére tett törekvéseit, kulturális értékeinek bemutatására tett törekvéseit. Támogassa a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok elhelyezkedési esélyeinek növelését a munkaerőpiacon. ... >>

"A Füvészkertért" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1083 Budapest, Illés utca 25.
képviselő: Dr. Isépy István
A Füvészkert széleskörű (egyetemen kívüli, azaz nem egyetemi) oktató és ismeretterjesztő tevékenységének fejlesztése, támogatása, a Botanikus Kertnek, mint kulturális és természeti örökség egységes egészként történő megőrzése. ... >>

A Kínai és a Magyar Gazdaság és Kereskedelem Fejlődését Elősegítő Egyesület

(kulturális)

1088 Budapest, Rákóczi út 11. fszt./5.
képviselő: Chen Chong
A kínai és a magar gazdaság és kereskedelem elősegítése. ... >>

A Magyar Múlt Megőrzéséért Kulturális Egyesület

(kulturális)

1088 Budapest, Baross u. 10.
képviselő: Szigeti Árpád
Hagyomány megőrzés. ... >>

A Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja

(kulturális,egyéb)

1089 Budapest, Visi Imre undefined 6.
képviselő: elnök Szatmáry Kristóf, elnökhelyettes Janzsó Tamás, ügyvezető elnök Csőke Attila
Az ország és a nemzet szolgálata a politikai életben, az általános emberi-nemzeti, civil, önkormányzati és szociális értékek alapján a magyar munkaadói és vállalkozó kör gazdasági, szociális, kulturális támogatása a politika eszközeinek felhasználásával.
A Magyar Munkaadók Pártja progresszív, a magyar nemzet történelmi múltját, értékeit és hagyományait tiszteletben tartó, a demokratikus polgári társadalom megszilárdítására irányuló értékek hordozója, amely a szabadság, a rend, a felelősség, a tisztesség és a szolidaritás jegyében a magyar családok felemelkedésén keresztül a közjogot kívánja szolgálni, a vállalkozók érdekeinek érvényre juttatásával. A politika eszközeivel, az egyéni és társas magyar munkaadók méltó társadalmi szerepének erősítését, a hazai termékek és magántulajdon védelmét, a vállalkozásbarát adópolitika közgazdasági és jogi feltételrendszer megteremtését, a magyar munkaadók versenyképességének erősítésének és egyenlőségének biztosítását tekinti legfőbb céljának. ... >>

A Nácizmus Üldözöttei Bizottsága Működését Támogató Alapítvány

(kulturális)

1081 Budapest, Népszínház utca 27. I./6.
képviselő: Réti Józsefné
A Nácizmus Üldözöttei Bizottsága működésének támogatása. ... >>

A Szabadság Alapítvány

(kulturális)

1082 Budapest, Baross 61.
képviselő: Cserháti József
"A Szabadság" című lap támogatása, a munkások, a bérből és fizetésből élők, a pályakezdő fiatalok élet-és munkakörülményeinek támogatása. ... >>

A Többnyelvű Nemzetért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1085 Budapest, Rigó 16.
képviselő: dr. Torzsa Éva
Az aktív idegennyelv tudás elismertetése Magyarországon. segítségnyújtás a tanárok átképzésében (különösképpen az egyszakos orosztanárok számára),
- segítségnyújtás a latin nyelv-oktatás fejlesztéséhez,
- támogatás nyújtása (ösztöndíj, különféle segédeszközök beszerzése, stb.) a mozgássérült, vagy vak tanulók tanításához, illetve vizsgáztatásához,
- a módszertani és alkalmazott nyelvészeti kutatások támogatása bel- és külföldön,
- létrehozni a Média TÉKÁ-t, illetve egy kizárólag nyelvtanulást szolgáló könyvesboltot,
- általában az idegennyelvtudás szintjének emelése; oktatási anyagok, segédeszközök fejlesztése. ... >>

A.P.A! Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1085 Budapest, Horánszky u. 5.
képviselő: Nemere Réka önálló, Szabó Beáta önálló
Működése során bemutassa és támogassa a kortárs - közép-kelet európai, különös tekintettel ezen belül a magyar - alkotók művé- szetét, felölelve a képzőművészet, iparművészet, színház- és tánc- művészet, zene, irodalom és filmművészet területeit és egyéb mű- vészeti határterületeket. Tevékenysége során segítséget nyújt a művészeknek alkotómunkájuk feltételeinek megteremtésében az ala- pítvány által nyújtott műteremhasználati lehetőség biztosítása útján; Támogatja az alkotókat pályázatokon elnyerhető ösztöndíjak és egyéb juttatások folyósításával; Bemutatja az alkotók művé- szetét kiállítások és egyéb művészeti programok szervezésével; Elősegíti mester-tanítvány kapcsolat megvalósulását; Törekszik egy állandó művészeti gyűjtemény és kiállítás létrehozására; Oktatói tevékenységet végez előadássorozatok, művészeti és továbbképző szabadiskola működtetésével; Ingyenes művészeti kiadványokat és katalógusokat ad ki; Nemzetközi művészeti csereprogramokat és vándorkiállításokat szervez, amely programok útján segíti a magyar fiatal művészek külföldi bemutatkozását és kiállítási lehetőséghez jutását. ... >>

Ady-Életmű Alapítvány

(kulturális)

1088 Budapest, Múzeum krt. 4. A. épület
képviselő: Tarján Tamás
Az Ady-életmű kritikai kiadása tudományos előkészítésének és a befejezett kötetek megjelentetésének folyamatos biztosítása. ... >>

Agrár Vidékfejlesztési Szakmai Műhely - ARDW

(kulturális,egyéb)

1087 Budapest, Osztály u. 12-14. A/III/8.
képviselő: Dr. Mikula Lajos elnök
Összefogja és koordinálja azoknak az ifjúsági egyesületeknek, társadalmi szervezeteknek a tevékenységét, amelyek agrár szakmai tevékenységgel, kulturális és szabadidős tevékenységgel, népi hagyományőrzéssel, az euroatlanti csatlakozás kérdéseivel, környezetvédelemmel foglalkoznak, és ezekhez kapcsolódóan szervezik tagjaik tevékenységét, programjaikat. ... >>

Agykontroll Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1084 Budapest, Szörény utca 5/ b. fszt./4.
képviselő: Sólyom Ildikó
A szellemi képességek kibontakoztatását szolgáló Silva-módszer magyarországi elterjesztése. Lelki és testi egészség növelése. A szellemi képességek kibontakoztatása. A stressz kezelése. Nevelése és oktatás, képességfejlesztés, tehetségfejlesztés, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetűek számára agykontroll tanfolyam elvégzésének lehetővé tétele. ... >>

Aka Tonbo Kendo Klub Közhasznú Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1081 Budapest, Alföldi utca 16-18. 3./70.
képviselő: Csontos Tamás, Pongrácz Miklós, Szilágyi Péter
A rendszeres sportolás, az ilyen igények felkeltése, valamint az egyesület tagjainak sportolóvá nevelése a kendo (tradicionális japán kardvívás) és iaido (hagyományos japán kardkirántás gyakorlása) elnevezésű japán harcművészeti irányzatok gyakorlása, meghonosítása, széles körű megismertetése, elméleti és gyakorlati oktatása, hagyományainak, kultúrájának, az ehhez kapcsolódó szokások ápolása által. Cél továbbá, hogy tagjainak - különös tekintettel az ifjúságra - testi, szellemi, erkölcsi, közösségi életre nevelését elősegítse, fejlessze. A közös edzéseken keresztül tagjai egészséges életmódra, udvariasságra, a szabadidő kulturált eltöltésére nevelje, hogy tagjai a magyar társadalom hasznos és tevékeny tagjai legyenek. Továbbá az egyesület célja a magyar és a japán nép közötti kulturális kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok keresése, a két ország hagyományainak ápolása és megismertetése. ... >>

Alapítvány a Jókai Mór Általános Iskoláért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1081 Budapest, Köztársaság tér 4.
képviselő: Gáspárné Vágási Julianna
Elősegíteni a Jókai Mór Általános Iskolában folyó nevelő-oktató munka tartalmi és tárgyi feltételeinek korszerüsítését, támogatni a Jókai Mór Általános Iskola keretein belül folyó tudományos, kulturális és sportélet feltételeinek javítását, részben vagy egészében finanszírozni a szakmai tanulmányutakat nevelők és tanukók részére, tmogatni kiemelkedő tehetségű tanulókat, elősegíteni a Jókai Mór Általános Iskola részére oktatástechnikai eszközök és berendezések beszerzését, támogatni a nyelvoktatás tárgyi és személyi feltételeinek bővítését, támogatni sz általános iskolában folyó számítógépes oktatáshoz szükséges korszerű gépek és eszközök beszerzését, elősegíteni az általános iskola javára történő különböző képzések és továbbképzések szervezését, ... >>

Alapítvány a Magyar Neuroendokrinológiai Oktatás és Kutatás Fejlesztéséért

(oktatási,kulturális)

1083 Budapest, Szigony utca 43.
képviselő: dr. Liposits Zsolt
Neuroendokrinológia oktatásának támogatása. Neuroendokrinológiai kutatás támogatása. Neuroendokrinológus szakemberképzés támogatása. Az elméleti és klinikai neuroendokrinológiai szakmai törekvések összehangolása, pályázati potenciál erősítése. Hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolása, különös tekintettel a külföldön dolgozó neves magyar kutatókkal történő kapcsolattartásra. Neuroendokrinológiai témakörben folytatott tudományos diákköri és PhD szakmai munkák támogatása. Tehetséggondozás, mobilitás támogatása. A neuroendokrinológiai tudomány területén az európai és nemzetközi integráció fokozása. A tudományos eredmények ipari transzlációjának előmozdítása. A nemzetközileg elismert magyar neuroendokrinológiai kutatás elért eredményeinek és hagyományainak ápolása. ... >>

Alapítvány a Magyarországi Zsidó Kulturális Örökség Megörzéséért

(kulturális)

1085 Budapest, József krt. 27.
képviselő: Schweitzer József
A zsidó kultúrális örökség megismertetésének támogatása. ... >>

Alapítvány a Pedagógiai Módszertani Kapcsolatokért

(oktatási,szociális,kulturális)

1089 Budapest, Orczy út 45. I/15.
képviselő: Balázs Norbert
A szociálisan hátrányos helyzetű családok és a cigány kisebbség ér- dekérvényesítő képességének erősítése nyelvi, kulturális, oktatási és foglalkozási területeken. Társadalomtudományi kutatás-fejlesztés a pedagógia, a pszichológia és a kulturális antropológia területe- in. Az életkilátásokat hátrányosan befolyásoló tényezők: a szociá- lis, a pszichoszociális és a mentálhigiénés ártalmak megelőzése és csökkentése. ... >>

Alapítvány a Polgári Józsefvárosért

(kulturális)

1082 Budapest, Baross utca 19.
képviselő: Zentai Oszkár
Budapest, VIII. kerületének /Józsefváros/ polgári hagyományainak ápolása. ... >>

Alapítvány a Práter utcai Iskoláért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1082 Budapest, Práter 15.
képviselő: Tarnai Györgyné
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka, a tudományos, kultúrális és sportélet tartalmi és tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése. Szakmai tanulmányok finanszírozása, kiemelkedő tehetségű tanulók támogatása, oktatási eszközök beszerzése. ... >>

Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért

(oktatási,kulturális)

1088 Budapest, Múzeum körút 6-8.
képviselő: dr. Szvák Gyula
Az alapítvány célja, az orosz nyelv és kultúra támogatása Magyarországon, az orosz nyelvi képzés fejlesztése, ehhez kapcsolódóan a felsőoktatásban meglévő szellemi potenciál optimális hasznosításának elősegítése, magyar-orosz kulturális együttműködés elősegítése. ... >>

Alfa Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1086 Budapest, Erdélyi utca 12. III.18.
képviselő: Magyar Eszter
A hazai középiskolai oktatás fejlesztése, elsősorban a nem hagyományos tanórai tevékenységekre koncentrálva, ennek keretében az oktatással, neveléssel kapcsolatos szervező munka végzése és támogatása. Tanulmányi és kutatási ösztöndíjak, támogatások nyújtása ezzel is javítva a rászorulók és az oktatásban dolgozók körülményein. ... >>

Amatőr Költők Zenészek Grafikusok Egyesülete

(oktatási,kulturális)

1089 Budapest, Orczy út 25.
képviselő: Herbály Judit
Tagjai számára megteremtse és biztosítsa a kortárs vers, illetve prózaírás lehetőségét, valamint az egyéb kulturális és amatőr művészeti tevékenységek színterét. Támogassa a tehetséges fiatal művészeket, fejlődésüket, alkotásukat és teret adjon megjelenésüknek. ... >>

Apáczai Csere János Alapítvány

(kulturális)

1087 Budapest, Berzsenyi Dániel u.6.
képviselő: Csoma Gyula
Pedagógiai alapítvány. ... >>

Apáczai Sajtóhíd Alapítvány

(kulturális)

1088 Budapest, Krúdy Gy. utca 3. 1. I./12.
képviselő: Pomogáts Béla
Az erdélyi, felvidéki, a vajdasági, valamint a kárpátaljai magyar sajtó támogatása. ... >>

Áramló Fény Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1085 Budapest, József körút 43. I./5/a.
képviselő: Szabóné Bakó Katalin
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Az egyesület célja, hogy koncertek, kiállítások, ismeretterjesztő előadások és alkotó táborok szervezésével elősegítse a gyógyító művészet kialakulását és fejlődését Magyarországon. A különleges képi és zenei hatások elősegítik a test és lélek regenerációját, a belső béke kialakítását, fenntartását és az agresszió mentes kommunikáció megismerését. ... >>

ARCENU Magyarország, Reform- és Progresszív Cionista Egyesület

(oktatási,kulturális)

1085 Budapest, József utca 43-45. 4./7.
képviselő: Karmó Gábor
Az Izraelhez fűződő zsidó hagyományok fenntartása, a zsidó és izraeli történelem, kultúra megismerése, a héber nyelv közösségen belüli oktatása, kreatív tevékenység folytatása, a magyar és izraeli nép pozitív kapcsolatrendszerének erősítése. ... >>

Árpád Népe Hagyományőrző, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

1083 Budapest, Tömő u. 28. fszt. 10.
képviselő: Urbán Péter
A magyar történelmi hagyományok, elsősorban a honfoglalás korának és a honfoglalás előtti, magyarok szempontjából jelentős korok hagyományainak őrzése, ápolása, kujtatása. magyar ho foglaló őseink harci tecjhnikaáinak nemzetközi harcművészeti ággá való fejlesztése, mely harcművészet az Árpád Népe nevet kapja. ... >>

Art-Fórum Alapítvány

(kulturális)

1085 Budapest, Üllöi 4.
képviselő: Peti Aranka ... >>

Artéria Színházi és Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

1088 Budapest, Szentkirályi u. 22-24.I./9/a.
képviselő: Baráthy György
Színházi szellemi és alkotóműhely létrehozása és fenntartása, mely lehetőséget ad a színházművészet és társművészetei képviselőinek újszerű, rendhagyó előadások megvalósítására. Már meglévő színdarabok és irodalmi alkotások színpadra állítása, valamint eredeti színhzi szövegek megalkotása és azok színpadra állítása. ... >>

Artopolis Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

1088 Budapest, Krúdy Gyula utca 2. I./13.
képviselő: Erdődi Katalin, Nánay Fanni
Az Egyesület kulturális, művészeti és közművelődési tevékenységet folytat, különös hangsúlyt fektetve a rendhagyó helyszíneken létrejövő alkotásokra, illetve a közösségi művészetekre. Az Egyesület kulturális, közművelődési küldetést teljesít (kortárs művészetek, újító tendenciák bemutatása, ismeretterjesztés, közönségszélesítés).
-Az Egyesület további célja az évente megrendezett Helyszín-specifikus Művészetek Fesztiváljának non-profit alapú megszervezése, amely a művészet hagyományos helyszínein kívül (közterek, rendhagyó helyszínek) létrejövő alkotásokat állítja középpontjába.
- Az Egyesület kiemelt célja ismeretterjesztő beszélgetések, közönség-találkozók, konferenciák szervezése.
- Az Egyesület további célja kiadványok:
- szerkesztése,
- fordítása,
- terjesztése,
különös hangsúlyt fektetve az Egyesület által promotált és támogatott művészeti és kulturális jelenségekkel kapcsolatos kiadványokra. ... >>

Atelier Fotó Művészeti Egyesület

(kulturális)

1085 Budapest, Leonardo Da Vinci u.40.
képviselő: Barta Zsolt Péter, Detvay Jenő, Kerekes Gábor ... >>

Bajtársainkért Alapítvány

(szociális,kulturális)

1087 Budapest, Kerepesi út 29. B.
képviselő: Dr.Abonyi Mátyás, Iványi Nándor
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozásának támogatása, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Barátság Klub

(intézményi,kulturális)

1086 Budapest, Magdolna u. 5-7.
képviselő: Benczéné Fodor Erzsébet
A tagok közös érdekeinek előmozdítása, kulturális ismereteinek bővítése oly módon, hogy színházlátogatásukon, múzeum - és kiállítás-látogatásokon, építészeti nevezetességek megtekintésén, klubrendezvényeken stb. való részvételt biztosít. Együttes élményt nyújtó bel-és külföldi kirándulásokat szervez, segítve tagjainak a szabadidő hasznos eltöltését. ... >>

BÁRKA Művészeti és Kulturális Alapítvány

(kulturális)

1082 Budapest, Üllői út 82.
képviselő: Matuz János
Az állampolgárok kultúrális igényeinek javítása, nívós kultúrális rendezvények szervezésének elősegítése. ... >>

Báthory István Magyar Lengyel Kulturális Egyesület

(kulturális)

1089 Budapest, Kálvária tér 4. fsz./8.
képviselő: Kamecz Kinga
A magyarországi, elsősorban budapesti lengyelek anyanyelvének, kultúrájának, hagyományainak ápolása, nemzeti identitásának erősítése, érdekképviselete. ... >>

Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete

(oktatási,kulturális,egyéb)

1087 Budapest, Kerepesi út 29/ b.
képviselő: Udvardi Endre
A békefenntartás módozatainak napjaink válságkezelő tevékenységében betöltött szerepének kutatása, ajánlások megfogalmazása. A békefenntartás alapelveinek népszerűsítése különböző oktatási formákban és intézményekben, előadások, bemutatók tartása, szakanyagok készítése. Hagyományápolás és bajtársiasság: a nemzeti és katonai ünnepek méltó megünneplése; a fontosabb békefenntartással kapcsolatos eseményekről, ENSZ évfordulókról történő megemlékezés; az egyesület tagjaival a különböző munkacsoportokban végzett közös feladatok, megemlékezések, évfordulók kapcsán a bajtársiasság szellemének fenntartása és erősítése. Szociális tevékenység: a békefenntartásban részt vett, nehezebb körülmények között élő nyugállományúak segítése; a missziós feladataik teljesítése során életüket vesztett bajtársak emlékének ápolása. Információ-szolgáltatás, tanácsadás és szakanyagok készítése. ... >>

Block-Art Kulturális Egyesület

(kulturális)

1084 Budapest, József u. 3.
képviselő: Sebestyén Zoltán ... >>

Bolgár Kulturális Fórum

(kulturális)

1081 Budapest, Fiumei út 4.II.1.
képviselő: Papadopulosz Petkova Adriana ... >>

Bolgárok Kulturális Alapítvány

(kulturális)

1085 Budapest, Mária u. 54.
képviselő: Martin Minkov Minkov
A bolgár kulturális, történelmi és szellemi örökség terjesztése és megismertetése. Magyarország és Bulgária közötti kulturális kapcsolatok elősegítése és megszervezése. A magyar kultúra iránt érdeklődő bolgárok és a Magyarországon élő Bulgária iránt érdeklődők számára ismertterjesztés a magyar illetőleg bolgár nép kultúrájáról, történelmi örökségéről. ... >>

BOSNA Bosnyák-Magyar Kulturális és Sport Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1089 Budapest, Orczy út 14.
képviselő: Nemes Anikó
A két ország és a régió kulturális, művészeti, humanitárius és sportkapcsolatai fejlődésének elősegítése. A Boszniát alkotó népek és nemzetiségek kultúrájának, hagyományainak, eredményeinek megismertetése Magyarországon, Európában, valamint lehetőségei bővülésének ütemében világ más tájain is. A magyar kultúra megismertetése Boszniában és a Balkánon.
A két ország ifjúsága szellemi, fizikai, kulturális, vallási, össztársadalmi, közösségi életének segítése, fejlesztése, mindezekkel összefüggő feladatok ellátásának segítése, finanszírozása. Az ifjúság támogatása a sport, kultúra, oktatás területén. A fiatal és idős nemzedékek értékeinek kölcsönös tiszteletére nevelés, az egészséges életmód kultúrája elterjesztésének támogatása és ezek olcsó, elérhető megismertetésének és az abban való részvételnek a támogatása. Tanár és diákcsere elősegítése. A két országban az edzési lehetőségek bővítése, tehetséges emberek edzési lehetőséghez juttatása, sportolók és sportsérüléssel kínlódó emberek segítése gyógykezelésekhez. Sportegyesületek egymással való megismerkedésének, együttes edzőtáborozásoknak a támogatása. Fiatalok és idősebbek sportolásának támogatása. Tömegsport támogatása. Tehetséges sportolók és sportvezetők nagy versenyekre való kijutásának támogatása. ... >>

Bölcsész Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

1085 Budapest, Csobánc utca 11. II./7/A.
képviselő: Ley Gábor, Pércsy András
a fővárosi egyetemi hagyományok ápolása, azon belül is a bölcsész hagyományok őrzését felvállaló, a modern polgári értelmiség értékeit magáénak valló fiatalokat összefogja, számukra tartalmas programok szervezése. ... >>

"BREAK DANCE + ELECTRIC BOOGIE" Táncművészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1086 Budapest, Orczy út 41.
képviselő: Semperger András
A Break Dance - Electric Boogie és más modern táncok tanítása, a tánc népszerűsítése, oktatásának megszervezése, a tánc feltételeinek biztosítása.
A klubok létrehozása, feltételeinek biztosítása, táncközösségek támogatása, megszervezése.
A táncklubok működéséhez történő szervezési, jogi és anyagi hozzájárulás.
Táncversenyek megszervezése, támogatása, táncosok egyéni felkészítése, továbbképzése, reklám és média támogatás szervezése. ... >>

Budapesta Informilo Alapítvány

(kulturális)

1080 Budapest, Kenyérmezö 2.
képviselő: Paszabi János ... >>

Budapesti "Liszt Ferenc" Férfikar Egyesület

(kulturális)

1082 Budapest, Kisfaludy u. 9.
képviselő: Grosz János ... >>

C-PRESS Média Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1081 Budapest, Népszínház utak 42-44.
képviselő: Csík Tamás elnök / ketten együtt, Szénási Sándor /elnökkel, Tama Tímea /elnökkel, Tar József /elnökkel, Varga Adrienn /elnökkel
A roma elektromos és írott sajtó kiterjesztésével, a roma sajtószabadság védelme, fiatal roma újságíró-tehetségek támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal