Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VIII. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 358
1. oldal

A Cigányság Európai Polgárosodásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

1081 Budapest, Bezerédi utca 4. 3./5.
képviselő: Varga József
Esélyegyenlőség megteremtése érdekében támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok társadalmi felzárkózását, kiemelten a hazai cigányságra tekintettel. Ösztönözze és elősegítse a hátrányos helyzetűek iskolai és iskolán kívüli oktatásban történő részvételének esélyeit. Sokoldalúan támogassa a hazai cigányság önazonosságának megőrzésére tett törekvéseit, kulturális értékeinek bemutatására tett törekvéseit. Támogassa a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok elhelyezkedési esélyeinek növelését a munkaerőpiacon. ... >>

A fenntartható környezetfejlődésért egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1085 Budapest, Kőfaragó utca 9.
képviselő: Károlyi János
A kiegyensúlyozott és fenntartható környezetfejlődés, vidék- és településfejlesztés, környezetvédelem, természeti- és épített értékvédelem területén folytatott szaktanácsadás és információ szolgáltatás mind az egyesület tagjai, mind egyéb társadalmi szervezetek, civil kezdeményezések, önkormányzatok, oktatási és kutatási intézmények, szakmai szervezetek számára. ... >>

"A Füvészkertért" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1083 Budapest, Illés utca 25.
képviselő: Dr. Isépy István
A Füvészkert széleskörű (egyetemen kívüli, azaz nem egyetemi) oktató és ismeretterjesztő tevékenységének fejlesztése, támogatása, a Botanikus Kertnek, mint kulturális és természeti örökség egységes egészként történő megőrzése. ... >>

"A gondtalan gyermekévekért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1082 Budapest, Baross utca 61. IV./422.
képviselő: Stubenvoll Péter
Családsegítés, gyermek- és ifjúságvédelem, segítségnyújtás gyermekek részére nyújtott egészségügyi és rehabilitációs tevékenységhez, segítségnyújtás hátrányos helyzetű társadalmi csoportban élő gyermekek esélyegyenlőségének megteremtésében, társadalmilag hátrányos helyzetben élő gyermekek nevelésében, oktatásában, képességfejlesztésében való részvétel. ... >>

A korszerű szülészetért és nőgyógyászatért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1088 Budapest, Baross utca 27.
képviselő: Dr. Rigó János
A szülészet, a nőgyógyászat, az újszülött gyógyászat és a klinikai genetika művelésének és fejlesztésének támogatása és elősegítése a gyógyítás, a tudomány és az oktatás területén. ... >>

A Lelkibetegek Egészségéért, a Lelki Egészség Védelméért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1086 Budapest, Szűz u. 3.I.10.
képviselő: dr. Frecska Ede
A pszichiátriai betegellátás reformja, a közösségi ellátás kiépítése és kiterjesztése, a kiegészítő közösségi ellátási formák fejlesztése és elterjedése. Családterápiás műhely működtetése: az önsegítés támogatása. A lelki egészség védelme. A lelki egészség védelme érdekében szakmai továbbképzés, tanfolyam, rendezvény szervezése, kiadvány szerkesztése és terjesztése, a hazai és nemzetközi kapcsolatok erősítése, ápolása, a nemzetközi tapasztalatoknak a megismertetése. Tanulmány készítése: Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a pszichiátriai kutatási eredmények minél szélesebb körben történő megismertetéséhez. A céljai megvalósítását segítő eszközöket felkutatja, a feladatok megvalósításához támogatásokat vesz igénybe és támogatásokat nyújt. ... >>

A Magyar Gyermekradiológia Fejlődéséért Alapítvány

(oktatási)

1083 Budapest, Bókay utca 53-54.
képviselő: dr. Karádi Zoltán, dr. Várkonyi Ildikó
A magyar gyermekradiológia személyi feltételeinek biztosítása, a gyermekradiológusok hazai és külföldi képzése, továbbképzése. ... >>

A Magyar Médiáért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1080 Budapest, Pollack M. tér 10.
képviselő: Angelusz Róbert
A magyar tömegkommunikációban közreműködő szakemberek képzésének, valamint a tömegkommunikáció tudományos kutatásának támogatása. ... >>

A Növényanatómia Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

képviselő: Dr. Szőke Éva
A fiatal oktatók képzésének támogatása. ... >>

A társasági jogért és fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási)

1082 Budapest, Üllői u. 52/B. III. 3.
képviselő: dr. Eperjesi Zoltán /elnök/ önállóan, dr. Jakab Sándor /elnökhelyettes/ önállóan, dr. Varga István /elnökhelyettes/ önállóan
A társasági és cégjog kutatása, gyakorlatának egységesítése, jogalkotás segítése, kapcsolatok a külföldi jogintézményekkel. Kiadványok megjelentetése, oktatás. ... >>

A Többnyelvű Nemzetért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1085 Budapest, Rigó 16.
képviselő: dr. Torzsa Éva
Az aktív idegennyelv tudás elismertetése Magyarországon. segítségnyújtás a tanárok átképzésében (különösképpen az egyszakos orosztanárok számára),
- segítségnyújtás a latin nyelv-oktatás fejlesztéséhez,
- támogatás nyújtása (ösztöndíj, különféle segédeszközök beszerzése, stb.) a mozgássérült, vagy vak tanulók tanításához, illetve vizsgáztatásához,
- a módszertani és alkalmazott nyelvészeti kutatások támogatása bel- és külföldön,
- létrehozni a Média TÉKÁ-t, illetve egy kizárólag nyelvtanulást szolgáló könyvesboltot,
- általában az idegennyelvtudás szintjének emelése; oktatási anyagok, segédeszközök fejlesztése. ... >>

A.P.A! Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1085 Budapest, Horánszky u. 5.
képviselő: Nemere Réka önálló, Szabó Beáta önálló
Működése során bemutassa és támogassa a kortárs - közép-kelet európai, különös tekintettel ezen belül a magyar - alkotók művé- szetét, felölelve a képzőművészet, iparművészet, színház- és tánc- művészet, zene, irodalom és filmművészet területeit és egyéb mű- vészeti határterületeket. Tevékenysége során segítséget nyújt a művészeknek alkotómunkájuk feltételeinek megteremtésében az ala- pítvány által nyújtott műteremhasználati lehetőség biztosítása útján; Támogatja az alkotókat pályázatokon elnyerhető ösztöndíjak és egyéb juttatások folyósításával; Bemutatja az alkotók művé- szetét kiállítások és egyéb művészeti programok szervezésével; Elősegíti mester-tanítvány kapcsolat megvalósulását; Törekszik egy állandó művészeti gyűjtemény és kiállítás létrehozására; Oktatói tevékenységet végez előadássorozatok, művészeti és továbbképző szabadiskola működtetésével; Ingyenes művészeti kiadványokat és katalógusokat ad ki; Nemzetközi művészeti csereprogramokat és vándorkiállításokat szervez, amely programok útján segíti a magyar fiatal művészek külföldi bemutatkozását és kiállítási lehetőséghez jutását. ... >>

AESCULAP a Gyógyszerésztudományért és Oktatásért Alapítvány

(oktatási)

1085 Budapest, Üllői út 26.
képviselő: dr. Tekes Kornélia
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszertudományi Kar támogatása. ... >>

Agykontroll Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1084 Budapest, Szörény utca 5/ b. fszt./4.
képviselő: Sólyom Ildikó
A szellemi képességek kibontakoztatását szolgáló Silva-módszer magyarországi elterjesztése. Lelki és testi egészség növelése. A szellemi képességek kibontakoztatása. A stressz kezelése. Nevelése és oktatás, képességfejlesztés, tehetségfejlesztés, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetűek számára agykontroll tanfolyam elvégzésének lehetővé tétele. ... >>

Aka Tonbo Kendo Klub Közhasznú Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1081 Budapest, Alföldi utca 16-18. 3./70.
képviselő: Csontos Tamás, Pongrácz Miklós, Szilágyi Péter
A rendszeres sportolás, az ilyen igények felkeltése, valamint az egyesület tagjainak sportolóvá nevelése a kendo (tradicionális japán kardvívás) és iaido (hagyományos japán kardkirántás gyakorlása) elnevezésű japán harcművészeti irányzatok gyakorlása, meghonosítása, széles körű megismertetése, elméleti és gyakorlati oktatása, hagyományainak, kultúrájának, az ehhez kapcsolódó szokások ápolása által. Cél továbbá, hogy tagjainak - különös tekintettel az ifjúságra - testi, szellemi, erkölcsi, közösségi életre nevelését elősegítse, fejlessze. A közös edzéseken keresztül tagjai egészséges életmódra, udvariasságra, a szabadidő kulturált eltöltésére nevelje, hogy tagjai a magyar társadalom hasznos és tevékeny tagjai legyenek. Továbbá az egyesület célja a magyar és a japán nép közötti kulturális kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok keresése, a két ország hagyományainak ápolása és megismertetése. ... >>

Aktív Segély Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1083 Budapest, Práter u. 28. II. 1.
képviselő: Sikari Viola Viktória
Hátrányos helyzetben lévő, vagy beteg emberek támogatása, valamint egészségügyi és oktatási intézmények segítése. ... >>

Alapítvány a Jókai Mór Általános Iskoláért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1081 Budapest, Köztársaság tér 4.
képviselő: Gáspárné Vágási Julianna
Elősegíteni a Jókai Mór Általános Iskolában folyó nevelő-oktató munka tartalmi és tárgyi feltételeinek korszerüsítését, támogatni a Jókai Mór Általános Iskola keretein belül folyó tudományos, kulturális és sportélet feltételeinek javítását, részben vagy egészében finanszírozni a szakmai tanulmányutakat nevelők és tanukók részére, tmogatni kiemelkedő tehetségű tanulókat, elősegíteni a Jókai Mór Általános Iskola részére oktatástechnikai eszközök és berendezések beszerzését, támogatni a nyelvoktatás tárgyi és személyi feltételeinek bővítését, támogatni sz általános iskolában folyó számítógépes oktatáshoz szükséges korszerű gépek és eszközök beszerzését, elősegíteni az általános iskola javára történő különböző képzések és továbbképzések szervezését, ... >>

Alapítvány a Keresztény Oktatásért

(intézményi,oktatási,szociális)

1089 Budapest, Golgota u. 3.
képviselő: Madarász Lajos, Majoros Kende
Keresztény 12 évfolyamos iskola alapítása és működtetése, keresztény tanárok főiskolájának alapítása és működtetése, diákok, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. 3 évfolyamos keresztény óvoda létrehozása és működtetése. ... >>

Alapítvány a Magyar Neuroendokrinológiai Oktatás és Kutatás Fejlesztéséért

(oktatási,kulturális)

1083 Budapest, Szigony utca 43.
képviselő: dr. Liposits Zsolt
Neuroendokrinológia oktatásának támogatása. Neuroendokrinológiai kutatás támogatása. Neuroendokrinológus szakemberképzés támogatása. Az elméleti és klinikai neuroendokrinológiai szakmai törekvések összehangolása, pályázati potenciál erősítése. Hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolása, különös tekintettel a külföldön dolgozó neves magyar kutatókkal történő kapcsolattartásra. Neuroendokrinológiai témakörben folytatott tudományos diákköri és PhD szakmai munkák támogatása. Tehetséggondozás, mobilitás támogatása. A neuroendokrinológiai tudomány területén az európai és nemzetközi integráció fokozása. A tudományos eredmények ipari transzlációjának előmozdítása. A nemzetközileg elismert magyar neuroendokrinológiai kutatás elért eredményeinek és hagyományainak ápolása. ... >>

Alapítvány a Magyarországi Evangélikus Szeretszolgálatért

(egészségügyi,oktatási)

1085 Budapest, Üllői út 24.
képviselő: dr. Markus Horneber
Az idős, beteg, továbbá fogyatékossággal élő és rehabilitációra szoruló embereknek egészségügyi és szociális segítségnyújtás formájában történő támogatása. E feladatokat végző szakemberek képzésének elősegítése. ... >>

Alapítvány a Pedagógiai Módszertani Kapcsolatokért

(oktatási,szociális,kulturális)

1089 Budapest, Orczy út 45. I/15.
képviselő: Balázs Norbert
A szociálisan hátrányos helyzetű családok és a cigány kisebbség ér- dekérvényesítő képességének erősítése nyelvi, kulturális, oktatási és foglalkozási területeken. Társadalomtudományi kutatás-fejlesztés a pedagógia, a pszichológia és a kulturális antropológia területe- in. Az életkilátásokat hátrányosan befolyásoló tényezők: a szociá- lis, a pszichoszociális és a mentálhigiénés ártalmak megelőzése és csökkentése. ... >>

Alapítvány a Práter utcai Iskoláért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1082 Budapest, Práter 15.
képviselő: Tarnai Györgyné
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka, a tudományos, kultúrális és sportélet tartalmi és tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése. Szakmai tanulmányok finanszírozása, kiemelkedő tehetségű tanulók támogatása, oktatási eszközök beszerzése. ... >>

Alapítvány a Szent Rókus Kórház Sebészeti Osztályáért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1085 Budapest, Gyulai P. utca 2.
képviselő: dr. Ecsedy Gábor
A Szent Rókus Kórház Sebészeti Osztályán és a hozzá csatlakozó Ambulanciákon kezelt betegek jobb ellátásának érdekében a Sebészeti Osztály működőképességének megőrzése, a betegellátás színvonalának emelése, a gyógyítás körülményeinek javítása, továbbá tudományos tevékenységek támogatása és a szakmai továbbképzések biztosítása. ... >>

Alapítvány a Tehetséggondozásért

(oktatási)

1088 Budapest, Vas u. 8-10.
képviselő: Dr. Pála Károly, Kelemen Ibolya
A tehetséggondozás és tehetségkutatás területén a sokirányú kezdeményezések összefogása, az érdekelt szakemberek együttműködésének elősegítése, Tehetséggondozó Központ létrehozása. ... >>

Alapítvány a Vajda Péter utcai Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1089 Budapest, Vajda Péter 25-31.
képviselő: Hadobás Jánosné
A Vajda Péter utcai Általános Iskola oktatási és tárgyi feltételeinek bővítése, illetőleg támogatása. ... >>

Alapítvány az Idegtudományok Oktatásának Elősegítéséért

(oktatási,egyéb)

1085 Budapest, József krt. 85. I/8.
képviselő: Salamon Attila / áll.lh., Salamon Attila / idegl.lh.
Ösztöndíj nyújtása fiatal, tanuló orvostan- és pszichológus hallgatóknak, illetve szakvizsgákra készülőknek. Jegyzet és tankönyv kiadásának támogatása. Nemzetközi cserekapcsolatok támogatása, konferenciák, tanulmányutak költségeinek viselése. ... >>

Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért

(oktatási,kulturális)

1088 Budapest, Múzeum körút 6-8.
képviselő: dr. Szvák Gyula
Az alapítvány célja, az orosz nyelv és kultúra támogatása Magyarországon, az orosz nyelvi képzés fejlesztése, ehhez kapcsolódóan a felsőoktatásban meglévő szellemi potenciál optimális hasznosításának elősegítése, magyar-orosz kulturális együttműködés elősegítése. ... >>

Alfa Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1086 Budapest, Erdélyi utca 12. III.18.
képviselő: Magyar Eszter
A hazai középiskolai oktatás fejlesztése, elsősorban a nem hagyományos tanórai tevékenységekre koncentrálva, ennek keretében az oktatással, neveléssel kapcsolatos szervező munka végzése és támogatása. Tanulmányi és kutatási ösztöndíjak, támogatások nyújtása ezzel is javítva a rászorulók és az oktatásban dolgozók körülményein. ... >>

Alkotók Társasága - CdO Hungary Közhasznú Egyesület

(oktatási)

1088 Budapest, Reviczky utca 9.
képviselő: Egri Katalin, Farkas Filippo
Olyan szellemi műhely kialakítása, amely lehetővé teszi a munka világa, ezen belül a vállalkozási, piaci viszonyok, valamint a Katolikus Egyház társadalmi tanítása közötti összhang kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását és tárgyalását, amelynek során elsőrendű célként a dolgozó ember tisztelete nyilvánul meg. ... >>

Allergia Adatbank Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1088 Budapest, Szentkirály u. 14.(SOTE Eü.F.)
képviselő: Prof.dr.Barna Mária elnök
A táplálékallergiában és/vagy táplálékallergiában szenvedő betegek tájékoztatásának, illetve egészségügyi szakemberek képzésének elő- segítése. ... >>

Amatőr Költők Zenészek Grafikusok Egyesülete

(oktatási,kulturális)

1089 Budapest, Orczy út 25.
képviselő: Herbály Judit
Tagjai számára megteremtse és biztosítsa a kortárs vers, illetve prózaírás lehetőségét, valamint az egyéb kulturális és amatőr művészeti tevékenységek színterét. Támogassa a tehetséges fiatal művészeket, fejlődésüket, alkotásukat és teret adjon megjelenésüknek. ... >>

Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1082 Budapest, Baross utca 23.
képviselő: Meixner Istvánné
Aneszteziológiai és intenzív szakápolással foglalkozók szakmai érdekeinek képviselete. Aneszteziológiai és intenzív szakápolók szakmai fejlődésének biztosítása, oktatás, továbbképzések, konferenciák, kongresszusok, vitafórumok, szakmai tudományos rendezvények szervezése, időszaki kiadványok, ismeretterjesztő, továbbképző könyvek kiadása. Szakmai minőségbiztosítás továbbfejelsztése. Kapcsolattartás a törvényhozó-, államigazgatási-, felügyeleti-, érdekképviseleti-, szakmai intézményrendszerekkel, civil szervezetekkel, célszerinti nemzetközi szervezetekkel. ... >>

APERTUS Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért

(oktatási)

1088 Budapest, Múzeum utca 17.
képviselő: Szabó Péter
* A szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátításának elősegítése a nyitott távoktatási formák szakképzésben történő rendszerszerű alkalmazásának támogatásával. * A határainkon túl élő magyar közösségek szakképzésének és pedagógus továbbképzésének elősegítésével és támogatásával, továbbá a távoktatást lehetővé tevő informatikai rendszerek kialakításával, illetve korszerűsítésével támogatás nyújtása a határon túl élő magyar közösségek tagjai számára. ... >>

Apponyi Albert Külügyi Kör

(oktatási,egyéb)

1085 Budapest, Mária utak 56. IV./1.
képviselő: Dr. Gyalog Cecília Éva
Ifjúság külügyek iránt érdeklődő tagjainak ismeretbővítése, a közéletben jártas, a magyar nemzetről felelősen gondolkozó fiatalok képzése. ... >>

Áramló Fény Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1085 Budapest, József körút 43. I./5/a.
képviselő: Szabóné Bakó Katalin
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Az egyesület célja, hogy koncertek, kiállítások, ismeretterjesztő előadások és alkotó táborok szervezésével elősegítse a gyógyító művészet kialakulását és fejlődését Magyarországon. A különleges képi és zenei hatások elősegítik a test és lélek regenerációját, a belső béke kialakítását, fenntartását és az agresszió mentes kommunikáció megismerését. ... >>

ARCENU Magyarország, Reform- és Progresszív Cionista Egyesület

(oktatási,kulturális)

1085 Budapest, József utca 43-45. 4./7.
képviselő: Karmó Gábor
Az Izraelhez fűződő zsidó hagyományok fenntartása, a zsidó és izraeli történelem, kultúra megismerése, a héber nyelv közösségen belüli oktatása, kreatív tevékenység folytatása, a magyar és izraeli nép pozitív kapcsolatrendszerének erősítése. ... >>

ARISZAK Képzési Alapitvány

(oktatási)

1087 Budapest, Baross u.124.
képviselő: Vágási József ... >>

Artopolis Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

1088 Budapest, Krúdy Gyula utca 2. I./13.
képviselő: Erdődi Katalin, Nánay Fanni
Az Egyesület kulturális, művészeti és közművelődési tevékenységet folytat, különös hangsúlyt fektetve a rendhagyó helyszíneken létrejövő alkotásokra, illetve a közösségi művészetekre. Az Egyesület kulturális, közművelődési küldetést teljesít (kortárs művészetek, újító tendenciák bemutatása, ismeretterjesztés, közönségszélesítés).
-Az Egyesület további célja az évente megrendezett Helyszín-specifikus Művészetek Fesztiváljának non-profit alapú megszervezése, amely a művészet hagyományos helyszínein kívül (közterek, rendhagyó helyszínek) létrejövő alkotásokat állítja középpontjába.
- Az Egyesület kiemelt célja ismeretterjesztő beszélgetések, közönség-találkozók, konferenciák szervezése.
- Az Egyesület további célja kiadványok:
- szerkesztése,
- fordítása,
- terjesztése,
különös hangsúlyt fektetve az Egyesület által promotált és támogatott művészeti és kulturális jelenségekkel kapcsolatos kiadványokra. ... >>

Átfogó Zöld Megoldások:Ultimate Green Solution Egyesület

(oktatási,egyéb)

1083 Budapest, Szigony utca 10. III./13.
képviselő: Dr. Hussaini Madawaki Umar
mezőgazdasági szakterületen belüli képzés, oktatás és szakmai gyakorlat szervezése.
-Új mezőgazdasági technológiák kutatása, fejlesztése.
-Mezőgazdaság szakterületén belüli információcsere az afrikai országok és Magyarország kutatói, termelői, farmerei között.
-Kapcsolattartás, kapcsolatépítés a magyar és afrikai egyetemek, egyetemisták között. ... >>

Atlantisz Tradicionalis Pránanadi Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1081 Budapest, Népszínház utca 13. IV./2/A.
képviselő: Horváth Zoltán László, Soós Ibolya
Természetes életmóddal kapcsolatos oktatási, nevelési tevékenység, önfejlesztő módszerek, technikák megismertetése, terjesztése;
Megismertetni az embereket a természetes gyógymódokkal és kezelési lehetőséget biztosítani a gyógyulni vágyók számára. ... >>

Az Egészségügyi Szakképzésért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1085 Budapest, Horánszky u.15.
képviselő: Vasasné Juhász Éva
Az egészségügyi szakképzés fejlesztésében dolgozók támogatása. Egészségügyi szakképzések, továbbképzések szervezése és egészségügyi szakképzésben és továbbképzésben résztvevők támogatása. ... >>

Az Európai Színvonalú Kereskedelemért és Gasztronómiáért Alapítvány

(oktatási)

1088 Budapest, Bródy Sándor utca 9. 4./31.
képviselő: Joó Zsuzsanna, Szűcs Julianna
Az alapítvány célja a magyar kereskedelem és gasztronómia felzárkoztatása az Európai Uniós színvalhoz. Az alapítvány céljainak elérése érdekében versenyeket, kongresszusokat, továbbképzéseket, szakmai tanfolyamokat, üzeltember-találkozókat szervez mind belföldön, mind pedig külföldön. Oktatási segédanyagokat szakkönyveket és egyéb, a témához kapcsolódó kiadványokat szerkeszt és gondoz. ... >>

"Az Ideggyógyászat jövőjéért" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1083 Budapest, Balassa utca 6.
képviselő: dr. Bereczki Dániel elnök
Az alapító szándéka szerint a neurológiai betegségek megelőzésének, gyógyításának, rehabilitációjának, valamint az idegtudományok kutatásának és oktatásának elősegítése, támogatása. ... >>

Balassa János Sebészeti Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1082 Budapest, Üllői út.78
képviselő: dr. Kupcsulik Péter
Európai szintű gastroenterológiai sebészeti centrum kialakítása, az I. sz. Sebészeti Klinika épületeinek felújítása és műszerezettségének fejlesztése a klinikai betegellátás és az oktatás korszerűsítése érdekében, továbbá sebészeti betegek járóbeteg-, illetve fekvőbeteg-szakellátás támogatása. ... >>

Bánki Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1081 Budapest, Népszínház 8.
képviselő: Palásti Kovács Béla dr., Temesy Tiborné
A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán folyó képzés fejlesztéséhez való hozzájárulás. ... >>

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola SE.

(intézményi,oktatási)

1080 Budapest, Népszinház 8.
képviselő: Borsányi Levente, Kríza Kálmán, Pallinger Ferenc ... >>

Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete

(oktatási,kulturális,egyéb)

1087 Budapest, Kerepesi út 29/ b.
képviselő: Udvardi Endre
A békefenntartás módozatainak napjaink válságkezelő tevékenységében betöltött szerepének kutatása, ajánlások megfogalmazása. A békefenntartás alapelveinek népszerűsítése különböző oktatási formákban és intézményekben, előadások, bemutatók tartása, szakanyagok készítése. Hagyományápolás és bajtársiasság: a nemzeti és katonai ünnepek méltó megünneplése; a fontosabb békefenntartással kapcsolatos eseményekről, ENSZ évfordulókról történő megemlékezés; az egyesület tagjaival a különböző munkacsoportokban végzett közös feladatok, megemlékezések, évfordulók kapcsán a bajtársiasság szellemének fenntartása és erősítése. Szociális tevékenység: a békefenntartásban részt vett, nehezebb körülmények között élő nyugállományúak segítése; a missziós feladataik teljesítése során életüket vesztett bajtársak emlékének ápolása. Információ-szolgáltatás, tanácsadás és szakanyagok készítése. ... >>

Béri Balog Ádám Alapítvány az Önkéntes Tartalékos Katonákért

(oktatási,egyéb)

1087 Budapest, Kerepesi út 29/ B.
képviselő: Bakó István
Az önkéntes tartalékos katonai szolgálatra jelentkező fiatalok nevelésének, oktatásának, képességei fejlesztésének egészsége megőrzésének, a katasztrófa - elhárításra való felkészülésnek, s az abban való részvételnek a rendelkezésre álló eszközökkel való támogatása. ... >>

BIZTOSAN SZERESS Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1085 Budapest, József krt. 43.
képviselő: Asbóth Gyöngyi, Dr.Illanitz Elemér, Hollósi Gábor
A magyar Nőgyógyászat működésének és fejlesztésének segítése. Ingyenes nőgyógyászati vizsgálat és konzultáció megszervezése diákok részére. A modern fogamzásgátlás módszereinek megismertetése, népszerűsítése, felvilágosító-nevelő és oktatási tevékenység a témával kapcsolatban. Egészségügyi szolgáltatás, defekt ambulancia megszervezése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal