Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIII. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 144
1. oldal

A Főváros Népegészségügyéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1138 Budapest, Váci út 174. (Állami Népegészs
képviselő: Dr. Vámos Adrienne
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi Intézete által bonyolitott háziorvosi és egyéb szakmai továbbképzés támogatása. Támogatja az egészségügyi dolgozók és más felnőtt korú lakosság iskolarendsze- ren kivüli szakképzését, egészséges életmódra nevelését is. ... >>

A "MA Emberéért" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1131 Budapest, Völegény utca 4.
képviselő: Vaderna Zsuzsanna
egészségi, szociális, érdekérvényesítési problémákkal küzdők részére segítség nyújtása. ... >>

A magyar általános orvoslás nemzeti és nemzetközi színvonalának emeléséért

(egészségügyi,oktatási)

1135 Budapest, Hegedűs Gyula utca 16. IV./2.
képviselő: dr Balogh Sándor
Az élet minőségi jegyeit erősítő, szemléletformáló és cselekvés- központú egészségmegőrző programok kidolgozása és támogatása. Az egészségügyi alapellátás területén elősegíteni a hazai háziorvos kar magas színvonalú tájékoztatását és továbbképzését. A népesség egészségügyi ismereteinek, tudásának és kultúrájának gyarapítása. Egészségmegőrző felvilágosító tevékenység a születéskor várható élettartam növelése érdekében. Elősegíteni a krónikus, nem fertőző megbetegedések korszerű ellátásának széles körű alkalmazását, ezzel csökkentve azok előfordulási gyakoriságát. Lehetőségeit felhasználva hozzájárulni az országos egészségügyi alapellátási programok megvalósításához, elsősorban a szemléletmód formálásával. A fenti témákban szerzett nemzetközi ismeretek és tapasztalatok hazai alkalmazása, azok széles körű megismertetése és népszerűsítése. Az alapellátás területén elősegíteni az integrációs folyamatot, pályázatok útján feltételeket biztosítani a legmodernebb tudásanyag és a legfejlettebb technológia magyarországi alkalmazásához. A témában elért hazai eredmények nemzetközi bemutatása, népszerűsítése. Céljait szolgáló hazai és nemzetközi projektek kidolgozása, tanulmányok készítése és kutatások folytatása. Kapcsolatteremtés hazai és külföldi partnerekkel, regionális és nemzetközi szervezetekkel a szakmai együttműködés érdekében, elsősorban Európában. ... >>

A semmi ágán .... alapítvány az állami gondozottakért és a Gauscher-kórban szenvedők megsegítésére

(egészségügyi)

1132 Budapest, Visegrádi u.26/B.
képviselő: Csapó Ágnes
Az állami gondozottak társadalmi beilleszkedésének segítése. A Guscher-kórban szenvedő betegek orvosi kezelésének költségeihez történő hozzajárulás. ... >>

A Súlyosan Beteg Gyermekek Ellátásért Alapítvány

(egészségügyi)

1131 Budapest, Madarász Viktor utca 22-24.
képviselő: dr. Székely Emőke
A súlyosan beteg gyermekek ellátásának, gyógyításának az elősegíté- se és támogatása. ... >>

A XIII.Kerületi Bölcsödéseket Támogató Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

1131 Budapest, Jász utca 113-117.
képviselő: Tímár Klára Viktória
Segítségnyújtás a kerületi elavult infrastruktúrájú bölcsődék fejlesztéséhez anyagi támogatás biztosításával, kérelmek és adományok útján. Segítségnyújtás a kerületi bölcsődék nevelő, oktató, fejlesztő felszereléseinek korszerűsítéséhez, kérelmek és adományok útján. Kerületi bölcsődék számára kulturális és sportprogramok szervezéséhez támogatás nyújtása, kérelmek alapján szervező és anyagi támogatás. Bölcsődei dolgozók szakmai fejlesztésének- és munkakörülményeik javításásának támogatása. A bölcsődei egészségügyi ellátásokhoz szükséges feltételek és eszközök biztosításának támogatása kérelmek és adományok útján. ... >>

ABBÁZIA Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,egyéb)

1136 Budapest, Tátra út 32. I/1.
képviselő: Bors Gyula, Bors Ursula, Dr. Tiboly Kriszta
Az alapítvány célja,hogy az un. ?ABBÁZIA Cégcsoport? (azaz a Keszthely, Erzsébet királyné útja 21., Erzsébet királyné útja 23., 8360. Keszthely, Petőfi S. u. 2.) és 8360. Keszthely, Arany J. u. 1. szám alatti székhelyű gazdasági társaságok) által foglalkoztatott munkavállalók fogazatának, szájhigiéniájának fogorvos általi rendbehozatala, oly módon, hogy a társadalombiztosítás által nem fizetendő ?önerőt? az alapítvány közvetlenül, számla alapján teljesíti a tevékenységet elvégző fogorvos felé. Az egészség-megelőzési cél keretében az alapítvány finanszírozza a munkavállalók olyan egészségügyi szűrésen való részvételét, amelyet a társadalombiztosítás nem, vagy nem egész összegében támogat. Szükség esetén az alapítvány súlyos betegségen átesett, vagy balesetet szenvedett munkavállalók rehabilitációs, máshonnan szintén meg nem térülő költségű rehabilitációjára is vállalkozik. Az alapítvány működésének megkezdésekor legfeljebb 2.000.000.-Ft értékben kívánja ezt a célt megvalósítani. Az alapítvány támogatni kívánja a keszthelyi (és a város 20 km-es vonzáskörzetében élő), valamint a határon kívül élő, elsősorban erdélyi azon tanulói jogviszonyban álló, 22 évesnél nem idősebb személyeket, akik szociálisan rászorulnak arra, hogy akár magyarországi akár honi, esetleg külföldi ösztöndíj formájában, akár más módon segítséget kapjanak életkörülményeik javításához, annak érdekében, hogy energiájukat kizárólag a minél eredményesebb tanulás elérésére fordíthassák. A támogatást csak olyan személyek vehetik igénybe, akik tanulmányi eredményeik, vagy más kimagasló képességeik alapján érdemlegesek arra. Az alapítvány működésének megkezdésekor legfeljebb 3.000.000.- Ft értékben kívánja ezt a célt megvalósítani. Az alapítvány célja a méltatlan körülmények között élő, gazdátlan vagy elhagyott állatok befogása és a megfelelő gondozása, ellátása, amely akár egy legalább 20 férőhelyes állatmenhely létrehozásával és fenntartásával, akár a szóban forgó állatok megfelelő körülmények közötti állattartását felvállaló személyeknél ? utólagos ellenőrzéssel ? való elhelyezéssel történhet. A védendő állatok köre elsősorban kutya és macska, de egyéb rászoruló állat gondozása sem kizárt. Az alapítvány működésének megkezdésekor legfeljebb 2.000.000.- Ft értékben kívánja ezt a célt megvalósítani. Célja a lovassport támogatása, amely elsősorban a versenyzők anyagi segítésében nyilvánul meg, lovaglási lehetőség biztosításával, eszközök vásárlásával, vagy az edző honoráriumának a felkészülő versenyző helyett történő megfizetésével, vagy más egyéb módon. Az alapítvány működésének megkezdésekor legfeljebb 2.000.- Ft értékben kívánja ezt a célt megvalósítani. ... >>

ABLON Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1138 Budapest, Dunavirág utca 2.
képviselő: Dr.Madej György, Horányi János
1./ Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (Khtv.26.§.c./pont 1. alpontja): - tartós betegségben szenvedők (szív- és keringési betegségek, AIDS, csontbetegségek, stb.) segítése a betegségmegelőző és gyógyító tevékenység támogatásán keresztül. 2./ Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Khtv.26.§.c./pont 2. alpontja): - a családsegítő, hospice-tevékenység és időskorúak gondozásának fejlesztésének, propagálásának támogatása. 3./ Tudományos tevékenység kutatás (Khtv. 26.§.c./pont 3. alpontja): - tudományos igényű tanulmányok és publikációk készítésének támogatása, tudományos kutatások, konferenciák támogatása. 4./ Nevelés és oktatás, képességfejlesztés (Khtv. 26.§. c./pont 4. alpontja): - közreműködés a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek korai fejlesztésével és gondozásával, nevelésével és oktatásával, fejlesztő felkészítésével kapcsolatos feladatok megvalósításában. 5./ Kulturális tevékenység (Khtv. 26.§.c./pont 5. alpontja): - kulturális, művészeti és a kapcsolódó tudományos alkotómunka feltételeinek javítása, az új alkotások hazai és külföldi közreadásának, bemutatásának elősegítése, - az alkotó, kísérletező művész, tudós, értelmiségi közösségek és egyének támogatása, - a magyar kultúra nemzetközi megismertetésének támogatása. 6./ Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Khtv.26.§.c/pont 10. alpontja): - a fiatal korosztályok szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó jobb feltételek megteremtésében való közreműködés, - a gyermekek és az ifjúság érdekekinek védelmének, valamint az Alkotmányban és a gyermekek jogairól szóló, az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihírdetett egyezményben garantált jogok érvényesítésének elősegítése, - a gyermekek és a fiatalok iskolán kívüli nevelésének, művelődésének és az ifjúsági képzések támogatása, - az egészségkárosító szerek fogyasztásának megelőzésére irányuló programok támogatása. 7./ Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Khtv. 26.§.c/pont 11. alpontja): - hátrányos helyzetű emberek, embercsoportok (péládul vakok- és gyengénlátók, hallássérültek, mozgássérültek) életminőségének javítása, - az érintettek munkába állását elősegítő tevékenység támogatása. 8./ Az euroatlanti integráció elősegítése (Khtv.26.§.c/pont 19. alpontja): - egyetemi hallgatók nemzetközi képzésének elősegítése, - egyetemi oktatók nemzetközi továbbképzésének elősegítése.
Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás. (Khtv. 26. § c./ pont 15. alpontja)
Katasztrófa-elhárítás, így különösen adománygyűjtés.
Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység (Khtv. 26. § c./ pont 21. alpontja)
Árvíz, illetve belvíz által megrongált épületek felújítása. ... >>

Aktív Élet Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

1134 Budapest, Dózsa Gy. út 144.
képviselő: Németh Csabáné, Tóth Károly, Újhegyi Erika
Veleszületett, szerzett betegség, illetve sérülés folytán részben vagy egészben mozgáskorlátozottá vált felebarátainknak, az ember iránti, elmélyült kötelezettséggel történő segítségnyújtás a gyógyulást remélő, illetve életvitelt könnyítő ellátás biztosítása; a rehabilitációban történő aktív részvétel, segédeszközök kiválasztása, kipróbálása, a vásárlásnál közreműködés az ügyintézésben, az eszközök megszerzésének segítése; a mozgáskorlátozottak sporttolási lehetőségeinek ? különös tekintettel a gyermeksportra ? támogatása; az orthopédiával és rehabilitációval foglalkozó szakemberek továbbképzésének támogatása; a különféle betegcsoportok szakorvosokkal történő együttműködése, betegedukációs tevékenység, más szervezettek való tapasztalatcserék; kisebb kölcsönözhető eszközök beszerzése, kölcsönző szolgálat felállítása; információs anyagok készítése és az érdekeltekhez való eljuttatása; a társadalmi integráció elősegítése, kommunikáció az épek felé, web oldalas chat-fórum létesítése. ... >>

Akupunktúra a Rászorulókért Egészségfenntartó és Helyreállító Alapítvány

(egészségügyi)

1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 21/b. félemelet/2.
képviselő: dr. Saáry Kornélia
A kínai orvoslás elterjedésének támogatása. ... >>

Alapítvány a Hörgőbetegért

(egészségügyi,oktatási)

1138 Budapest, Népfürdő u. 17/d.
képviselő: Dr.Pápai-Székely Zsolt
A hörgőszükületet okozó jó- és rosszindulatú betegségben szenvedő betegek kezelése, gyógyítása, illetve életminőségének javítása ér- dekében folytatott munka, kutatások, fejlesztések. A fenti munkában résztvevő szakemberek szakmai továbbképzésének elősegítése, tudomá- nyos konferenciákon (belföldi, külföldi) való részvétel biztosítá- sa. A hörgőszükületet okozó betegek gyógyítása, életminősége javí- tása érdekében és témakörében konferenciák szervezése. Kutatáshoz, fejlesztéshez szükséges műszerek és felszerelések beszerzéséhez nyújtott hozzájárulás. Az alapítványi célok megvalósításához szük- séges források gyűjtése. ... >>

Alapítvány a Központi Honvédkórház Jövőjéért

(intézményi,egészségügyi)

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.
képviselő: Kelemen István
A Központi Honvédkórház centenáriumi ünnepségeinek a támogatása. ... >>

"Alapítvány a mesterségesen táplált betegekért"

(egészségügyi,szociális)

1134 Budapest, Róbert Károly körút 82-84.
képviselő: Czibula Katalin, Flamm Attila, Major Vilmos
a mesterségesen táplált betegek otthoni életkörülményeinek, ápolásának és rehabilitációjának elősegítése. ... >>

Alapítvány a Szeretetkórház Műszerezettségének Fejlesztésére

(intézményi,egészségügyi)

1137 Budapest, Pozsonyi 25. V.em.2.
képviselő: Bajor Gábor, Beer István, Deutsch Zsuzsa dr., Székely Gábor
A Budapest, XIV. ker. Amerikai út 53. sz. alatti Szeretetkórház és Betegotthon orvosi műszerezettségének, és az idős zsidó hittestvérek ápolási, diagnosztizálási, gyógyítási körülményeinek anyagi támogatása. ... >>

Alliter Kiadói és Oktatásfejlesztő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1135 Budapest, Lehel út 24/c. III. 1.
képviselő: Czinege Mária
főként a hazánkban élő és a határon túli magyarság számára is- meretek terjesztése, könyvek és egyéb adathordozók kiadása, különös tekintettel az egészségüggyel (egészségmegőrzés, betegségmegelőzés) sporttal, környezetvédelemmel, természetvédelemmel, az ifjusággal (nevelés, oktatás, ifjuságvédelem) és az euroatlanti integrációval kapcsolatos ismeretekre; -a magyarság magas szintű műveltségének és képzettségének fenn- tartását, fejlesztését szolgáló szellemi és kiemelkedő gyakorlati tevékenység ösztönzése; - egyes szellemi termékek széles körben való megismertetésének támogatása; - a fent említett célok megvalósításából származó adatok alapján végzett tudományos tevékenység, kutatás. ... >>

AQUINCUM LIONS CLUB Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

1131 Budapest, Jéggyár u. 6.
képviselő: . ******, Dr.Novák Tamás titkár, Illés Elemér alelnök, Kálmán László kincstárnok, Kormos János elnök, Simon Erzsébet alelnök
Olyan, a Lions Klubok Nemzetközi Szövetsége hálózatához tartozó szervezet létrehozása, amelynek tagjai nemes célok elérésének érdekében működnek együtt: közösségi célok megvalósításának segítésében, rászoruló személyek és szervezetek, alapítványok természetbeni, illetve anyagi juttatás formájában történő támogatásában, valamint a környezetvédelem ügyének előrevitelében, valamint korunk egyik betegségének, a drogfogyasztásnak visszaszorításában. ****** Az egyesület képviseletét az elnök az alelnökök, a titkár vagy a kincstárnok valamelyikével együttesen látja el. ... >>

ARANYHÁZ Alapítvány

(egészségügyi)

1135 Budapest, Lehel út 59.
képviselő: Juhász Józsefné
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitációs foglalkoztatás, valamint szociális tevékenység, családsagítés és időskoruak gondozása.
Különösen fontos cél az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nem finanszírozott szakmai programok működtetésének biztosítása, így ezek során a lombikbébiprogram, valamint a pszichiátriai betegek táboroztatása és foglalkoztatása. Az előbbieken túlmenően a támogatók tárgyi és pénzbeli adományainak elfogadása, a kívánt célra és helyre eljuttatása, valamint különféle egészségügyi, gazdasági és szociális területeteket érintő rendezvények lebonyolítása és támogatása. Az alapítvány megtesz minden lehetséges lépést, hogy a hazai egészségmegőrzés minél szélesebb körben és magasabb színvonalon megvalósulhasson, és saját eszközeivel és lehetőségeivel hozzájárul az ezzel kapcsolatos prevenciós és kezelési programok megismeréséhez, valamint az ezekkel foglalkozó intézmények és szakemberek munkájának megkönnyítéséhez. Az alapítvány támogatja az egészségmegőrzéssel, betegségmegelőzéssel kapcsolatos tájékoztató anyagok, felvilágosító programok és az azok kezelésével foglalkozó programok minél szélesebb körű megismertetését a közvéleménnyel, valamint a kezelési programok megvalósulását. ... >>

AZ Egészségért és a Kardiológiáért

(egészségügyi)

1135 Budapest, Csata utca 29. VIII./4.
képviselő: Árendás László
A kardiovaszkuláris rizikófaktorok elleni küzdelem és a betegek rehabilitációs lehetőségei bővítésének elősegítése. ... >>

Az Egészséges Fogakért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 102.
képviselő: Menyhárt Imre
Az óvodás és kisikolás gyermekeknél a fogromlás megelózése és a fogak egészséges ápolása feltételeinek a támogatása. Idősebb rászorulók fogpotlásainak rehabilitációs segitése. ... >>

Bázis-Mentőállomás Alapítvány

(egészségügyi)

1135 Budapest, Mohács utca 22-24.
képviselő: dr. Káplár Erzsébet
Korszerű mentőállomás létrehozásának, fejlesztésének, bővítésének támogatása. ... >>

Békegalamb Alapítvány a Társadalmi Esélyegyenlőségért, az Elesettekért és a Gyermekekért

(egészségügyi)

1135 Budapest, Kisgömb utca 6. 1.
képviselő: Király Éva, Lőrik Andrea, Molnár Marianna
Technikai és anyagi segítségnyújtás a társadalmi esélyegyenlőség megőrzésében, visszaszerzésében, a betegség megelőzésben, az egészségügyi rehabilitációs tevékenységben. ... >>

Bioenergia Ismeretterjesztő Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

1137 Budapest, Katona J. u. 3. VII/51.
képviselő: Bánrévi Antal, Juhász Ádám, Juhász Ferenc
Elsősorban az egyesület tagjai számára tudományos tevékenység és kutatás keretében ismeretterjesztő előadások szervezése, tartása a Bioenergiáról és annak filozófiai, vallástörténeti és mitológiai gyökereiről, mellyel elősegíti a tagok egészségmegőrzését, betegségmegelőzését; Lehetőséget biztosít tagjainak a Bioenergia észlelésének eszközös megjelenítési lehetőségein keresztül az ismeretszerzésre, az ezzel kapcsolatos szervezeti keretek létrehozására, közösségi élet kibontakozására; Elősegíti a tagok egyéni boldogulását a Bioenergiával kapcsolatban megszerzett ismeret anyag alapján; tréningek szervezésével, az írott és elektronikus média segítségével- a Bioenergiáról szóló ismeretek terjesztése keretében elősegíti a családokban és a munkában az egészséges életmódra nevelést és ezáltal széles körben ismertté teszi a Bioenergiának az emberi tulajdonságokra és képességekre valópozitív hatását, így a gyógyító, stressz-oldó és általános közérzetjavító, valamint meditációtelősegítő hatását. ... >>

Boldog Ceferino Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1133 Budapest, Visegrádi utca 66. I/15.
képviselő: Pintér Szabolcs
A cigányság integrációjának elősegítése a helyi közösségbe; az önszervező szociális tevékenységek segítése és erősítése, családsegítő munka megszervezése; helyi szervezetekből országos hálózat kiépítése; a cigányság kulturális örökségének megóvása; társadalmi értékek, helyi szokások és jogi normák elfogadásának segítése; az esélyegyenlőség elősegítése szakképzéshez, munkához jutás, illetve továbbtanulás által; a cigányság hitéletét, illetve a többségi társadalom cigányságról való ismereteinek bővítését segítő kiadványok szerkesztése, terjesztése; emberi és állampolgári jogok védelme; egészségmegőrzést, betegségmegelőzést, egészségügyi rehabilitációt segítő tevékenység. ... >>

Budapest, XIII.kerületi Egészségügyi Alap-és Szakellátás Függ.Szakszervezete

(egészségügyi,érdekképviselet)

1132 Budapest, Visegrádi 47/c.
képviselő: Kovács Zsuzsanna dr., Marczinovics Imréné, Nedelka Zsuzsanna dr., Vaskóné Binder Gyöngyvér ... >>

Búra Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1136 Budapest, Balzac utca 9.
képviselő: Babarczy Eszter
Az alapítvány azzal a tartós közérdekű céllal jön létre, hogy hozzájáruljon a mentálhigiénés ismeretterjesztéshez és oktatáshoz, valamint a mentális betegségek megelőzéséhez és destigmatizációjához; támogató közösséget hozzon létre az érintettek, családtagjaik és érdeklődők számára, melynek működését segítő szakemberekkel támogatja; tevékenységével elősegítse a mentális problémával élők rehabilitációját és integrációját.
Az alapítvány cél szerinti közérdekű tevékenysége a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pont 1. alpontja szerinti egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység és 4. alpontja szerinti nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

COD Rák-Információs Központ Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1132 Budapest, Gyöngyház u. 2. fsz/3.
képviselő: Boda E. György (kuratóriumi elnök), Márkusné Horváth Marianna (kuratóriumi tag képv. joga elnökkel együttes), Orovecz István (kuratóriumi tag képv. joga elnökkel együttes)
Magas színvonalú ismeretterjesztés, a nemzetközi rákkutatás tudományos eredményeinek felhasználásával a rákbetegség kezelésének széleskörű lehetőségeiről információkat tegyen közzé, céljának elérése érdekében telefonos tanácsadó szolgálatot hoz létre, illetve tart fenn és a személyre szabott információkat ennek felhasználásával közvetíti, továbbá ismeretterjesztő kiadványokat hoz forgalomba, előadásokat, konferenciákat szervez, illetve bonyolít. ... >>

CSAKAZÉRTIS! SM Alapítvány

(sport,egészségügyi)

1132 Budapest, Victor Hugo utca 35. I. II./12.
képviselő: Szimcsák Lajosné
a Sclerosis Multiplex nevű betegségben szenvedők segítése, mindennapi és szociális problémáik megoldásában ... >>

Daganatos Beteg Gyermekekért

(egészségügyi)

1138 Budapest, Sólyatér utca 13. I. lph. 3./1.
képviselő: Bornemissza Tamás
Műtéti beavatkozásra szoruló gyermekek gyógyításának és családtagjainak a támogatása. A gyermekek betegségei megelőzésének és kezelésének kutatástámogatásával, illetőleg rehabilitációjuk elősegítésével. ... >>

DEBORA Gyógyíthatatlan Betegségben Szenvedő Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1131 Budapest, Reiter Ferenc utca 22. félemelet/1.
képviselő: Molnár Tivadar, Nagy Lajos
Katkó Kitti (szül: Dobroszelje (Bene), Szovjetunió 1991.03.20. ann: Kristóf Anna), valamint Katkó Kinga (szül: Dobroszelje (Bene) Szovjetunió 1991. 03. 20. ann: Kristóf Anna), - akik diplégiában (gyermekbénulás) szenvednek - gyógykezelésének, egészségügyi rehabilitációjának, valamint életminőségük javításának a támogatása, és lehetőségeihez mérten más, - velük azonos vagy más - gyógyíthatatlan betegségben szenvedő elsősorban, de nem kizárólagosan gyermekek gyógykezelését, egészségügyi rehabilitációját és életminőségük javítását is támogassa. ... >>

Déri János Alapítvány

(egészségügyi)

1132 Budapest, Visegrádi 40.
képviselő: Ambrusné Déri Julianna, Farkasházi Tivadar, Gombár János ... >>

Diótörés Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1134 Budapest, Szabolcs utca 7.
képviselő: Csépányi Gabriella
A hátrányos helyzetű, közöttük kiemelt jelentőséggel az állami nevelőotthonokból kikerülő, volt állami gondozott fiatalok segítése és támogatása, érdekeinek védelme és képviselete. Egészségügyi-rehabilitációs ellátás, szakemberképzés-továbbképzés, társadalmi civil szerepvállalás. ... >>

Dr. Földes Istvánné Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1139 Budapest, Teve utca 4-6.
képviselő: dr. Szilvásy István, Dr.Wirth Kálmán
A BM Központi Kórház és Intézményeiben folyó betegellátás anyagi feltételeinek támogatása és a Belügyminisztérium keretében építendő belügyi nyugdíjasház építési, felszerelési, berendezési és fenntartási költségeihez való hozzájárulás. ... >>

Dr.Erdélyi Mihály Emlékérem Alapítvány

(egészségügyi)

1135 Budapest, Szabolcs 33-35.
képviselő: Bohár László dr. ... >>

Dr.Martos István Alapítvány

(egészségügyi)

1135 Budapest, Tahi út 53-59.
képviselő: Dr.Martos Istvánné
A magyar orvostechnikai ipar területén dolgozók részére az innovációs tevékenységet, annak fejlesztését, eredményességét elősegítő megoldások, eljárások kidolgozásának terén és ezáltal a magyar egészségügy korszerű orvosi műszerezettségének megteremtése érdekében elért eredmények elismerése. ... >>

Egészség Hídja Összefogás, az Egészségért a Mellrák Ellen Egyesület

(egészségügyi)

1135 Budapest, Lehel út 61. 5.em.
képviselő: Körtvélyes Éva
Közös fellépés az emlőrák elleni küzdelemben, a nők egészségfejlesztése céljából az ismeretek terjesztésében, szűrésre mozgósításban az emlőrák miatti halálozás csökkentésének, valamint kialakulása megelőzésének érdekében. ... >>

Egészséges Fog Alapítvány

(egészségügyi)

1138 Budapest, Váci út 182.
képviselő: Cserna Ottóné elnök, Diener Tamás, dr. Kovács Júlianna
Elsősorban a fogbetegségek tervszerű megelőzésével kapcsolatos tevékenység támogatása. A tudományos eredmények, információcsere szerves elősegítése. ... >>

Egészséges Közösségfejlesztésért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

1139 Budapest, Röppentyű köz 3. I. 8.
képviselő: Ádám Péter
A lakott területeket, különösen azok zöldfelületét érintő, ám töbnyire az egészséges környezet szempontjait figyelmen kívül hagyó gyrsított ütemű városfejlesztés, beépítés egászségre káros hatásait ellensúlyozza, a hekyi közösségek egészségi állapotát, annak lakossági önértékelését, illetve az egészséget fenyegető, jelenségeket felmérje, az egészséget is érintő társadalmi egyenlőtlenségeket csillapítsa, valamint mindezek érdekében a lakosságot a helyi döntéshozatal folyamataiban való részvételre buzdítsa és a politikai-önkormányzati vezetéssel összefoglalva a jogszabályi háttér mind szélesebb körének egészségközpontú mósosítását elérje. ... >>

"Egészséget ma és holnap" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1132 Budapest, Kresz Géza u. 37/a. I.7.
képviselő: Dr. Kálmán Mihály
Csecsemő-, gyermek- és serdülőkorúak egészséges életmódra nevelése, oktatása, betegségmegelőző programok kivitelezése. ... >>

Egyensúly Mentálhigiénés Konzultációs Alapítvány

(egészségügyi)

1139 Budapest, Tahi utca 42/ A. 5./1.
képviselő: Almádi Krisztina, Kékesi Ilona, Zsolnai Ágnes
A mentálhigiénés támogatás, pszichológiai tanácsadás minél szélesebb rétegek számára való lehetővé tétele. ... >>

Egyesület a Környezet-Egészségügyért

(egészségügyi)

1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 35.
képviselő: dr. Berencsi György, dr. Bíró Eszter, dr. Treiber Pálné sz. Visehradszky Zsuzsanna, Kovács Endréné dr. Popper Éva, Szűcs Frigyesné sz. Zombik Anna ... >>

Együttműködés a magyar falu egészségéért Alapítvány (Co-operation for te Health of Hungiarian Villages Foundation)

(egészségügyi)

1132 Budapest, Hegedűs Gy. utca 16. IV//2.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Balogh Sándor
A falusi lakosság egészségének jobbítása érdekében folyó sok irányú társadalmi tevékenység összefogása. ... >>

ÉLETFORRÁS Magyar-Amerikai Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1131 Budapest, József Attila tér 2/a.
képviselő: Ifj.dr.Sipos László
Az alapítvány célja, hogy 3-30 év közötti fiatalok testi, szellemi és erkölcsi fejlesztését segítse elő oly módon, hogy azon személyek, és szervezetek számára nyújt támogatást a tevékenységük kifejtéséhez, amelyek valódi értékek átadását teszik lehetővé az érintett korosztály számára. Ezen belül azok a személyek és szervezetek segíthetők támogatással, akik, illetve amelyek a tömegsport tevékenyég szervezéséhez, mozgássérült és fogyatékos személyek mozgásszükségleteinek kielégítéséhez igényelnek támogatást, nyelvtanulásra, egészségre nevelésre, az egyetemes organikus és a magyar népi kultúra hagyományainak ápolására, ismeretei terjesztésére irányuló tevékenységet végeznek, művészeti és kulturális tevékenységet szerveznek, vagy ilyen képzést nyújtanak.
Az alapítvány támogatást nyújt továbbá azon személyek és szervezetek, valamint egészségügyi és szociális intézmények számára is, amelyek az egészség megőrzésben, az időskorúak gondozásában, valamint a betegek korszerű gyógyításában , gyógyellátásában, a korszerű hagyományos és alternatív gyógyító módszerek bevezetésében, használatában és elterjesztésében szerepet vállalnak. Az alapítvány támogatást nyújt továbbá azon személyek számára, akiknek megromlott egészségi állapota miatt lecsökkent vagy megszűnt a keresőképessége és ez megakadályozza a megfelelő színvonalú gyógykezelés és az egészséghez visszavezető életmód anyagi alapjainak megteremtését. Az alapítvány támogatja ezen személyek családját, amennyiben megélhetésük pénzügyi feltételeinek előteremtése kritikus helyzetbe kerül.
Az alapítvány céljának tekinti továbbá, hogy a magyar nemzeti kultúra az egyetemes kultúrában méltó helyre kerüljön. Ezért az alapítvány támogatja azokat az alkotókat, kutatókat, akik tevékenységükkel e célt szolgálják.
... >>

Életkedvet Minden Napra Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1138 Budapest, Váci út 182.
képviselő: Cserna Ottóné
Szervezeti felvilágosító program folytatása az egészséges életmód és népegészségügy előmozdítása érdekében, átfogó kommunikációs eszközökkel- a média illetve más kommunikációs csatornák segítségével. Az idősek, rászorulók és önhibájukon kívül bajba jutottak támogatása. Az életkedv és életerő minden életkorban és minden társadalmi környezetben való fontosságának hangsúlyozása. Hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalkorúak esélyegyenlőségének támogatása. ... >>

Esterházy Márton Alapítvány

(sport,egészségügyi)

1131 Budapest, Reitter F. u. 132.
képviselő: Petrik Miklós
Csillaghegyi labdarúgó szakosztály működéséhez szükséges erkölcsi és anyagi támogatás biztosítása. Budapesti és vidéki ifjúsági sportolók támogatása, nemzetközi labdarúgó tornák szervezése, sérült beteg sportolók támogatása, edzőtáborok, előadások szervezése. ... >>

Euroson Alapítvány

(egészségügyi)

1130 Budapest, Madarász Viktor 22-24.
képviselő: Harmat György dr. ... >>

FEHÉR FÉNY Egészségügyi Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1135 Budapest, Fáy utak 87. fszt./1.
képviselő: Schmidt Róbert Károlyné sz. Farkas Margit
Az alapítvány kiemelten kezeli a sürgősségi eseteket; baleseti mentés, beteg-szállítás, kórházak sürgősségi osztályaira, életmentő műszerek beszerzése. Ismeretterjesztés a betegség-megelőzés, az egészség megőrzése érdekében. A balesetet szenvedett emberek többségének utókezelése, gyógyító egészségügyi rehabilitáció. A rehabilitációs intézetek segítése, akár anyagi, akár más eszközökkel. A sérülten született gyermekek képességfejlesztő eszközeinek beszerzése, látás és hallásjavító készülékekkel, mozgást elősegítő-megkönnyítő eszközökkel, az oktatásukhoz szükséges feltételek biztosítása. Gyermek és ifjúságvédelem adományokkal történő elősegítése. ... >>

Felsőfokon az Egészségért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1133 Budapest, Kárpát utca 18. 1./2.
képviselő: Fábiánné Wach Erzsébet
Anyagi támogatás nyújtása a Miskolcon megszüntetett Egészségügyi Főiskolai védőnő és gyógytornász képzésnek a Debreceni Orvostudományi Egyetem keretén belüli folytatásához, illetve újraindításához, másodsorban a szakmai képzés elősegítése országos szinten. - a magyar lakosság széles körében az egészségi állapotot javí- tó, egészséget megőrző, betegségmegelőző, egészség- fejlesztő, ne- velő, felvilágosító tevékenység folytatása, támogatása; - az egészségügyi szakdolgozók és a védőnők oktatási képzésének javítása, továbbképzések, vitafórumok és konferenciák szervezése, kiadványok készítése, terjesztése a lakosság széles körében. - a hátrányos helyzetű lakossági csoportok életminőségének, egészségi állapotának és szociális helyzetének javítására irányuló tevékenységet folytat, támogat. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal