Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIV. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 313
5. oldal

Műcsarnok Alapítvány

(kulturális)

1146 Budapest, Dózsa György út 37.
képviselő: Dr. Petrányi Zsolt
A magyar képzőművészet támogatása. ... >>

Nagy Miklós Színművész Emlékére Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1141 Budapest, Jeszenák János utca 94.
képviselő: Szalai Zsolt
Nagy Miklós színművész nevének, emlékének megőrzése. Az alapítványt a tragikus hirtelenséggel elhunyt színművész édesanyja hozta létre azzal az elsődleges céllal, hogy évente egy alkalommal a Ruttkai Éva Színház egy arra érdemes színművésze elnyerhesse a Nagy Miklós díjat a kuratórium döntése alapján. ... >>

Nagyzugló-Törökőr Kulturális és Szociális Egyesület

(kulturális)

1148 Budapest, Bolgárkertész u.15/C.
képviselő: Csik Béláné ... >>

Nagyzugló-Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1142 Budapest, Csáktornya utca 9. 2./14.
képviselő: Módos Béla
Azoknak a természetes és jogi személyeknek, illetve jogi személyiség nélküli szervezeteknek az összefogása, akik, amelyek a kerület érdekében tenni kívánnak, pártpolitikai érdektől és befolyástól mentesen és elősegítik a kerület lokálpatriotizmust, a társasági élet kibontakoztatását és polgáriasodását. ... >>

Nedű Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1149 Budapest, Egressy út 97/b.
képviselő: Gáspár Máté
Diák színielőadások létrehozásának színházi műhelyek működtetésének támogatása. ... >>

Négyestelepi Közművelődési Kör

(kulturális)

1141 Budapest, Öv 67.
képviselő: Turcsányi László ... >>

Nemzetközi MIR Alapítvány, Etikai Értékek Interkulturális Cseréjére és Fejlesztésére

(kulturális)

1144 Budapest, Egyenes utca 8. A. I//19.
képviselő: dr. Latkovics Gyöngyi, Siadak-Balogh Beáta, Varga Mariann
az etikai értékek társadalomban való megőrzése. ... >>

Nemzetközi Tengerész Klub

(kulturális)

1146 Budapest, Thököly út 87. I/9.
képviselő: Horváth Emil ... >>

Népstadion és Intézményei Baráti Kör

(kulturális)

1146 Budapest, Istvánmezei 1-3.
képviselő: Nagy Imre ... >>

NIVO ART Alapítvány a Környezetkultúráért és az Oktatásért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1141 Budapest, Vízakna u. 49.
képviselő: Rétiné Kővári Judit
A környezetkultúra és lakásművészet széles körben való terjeszté- se és az ezzel kapcsolatos oktatási feltételrendszer kialakítása, fejlesztése. Természetes és (mesterséges) épített környezetünk iránti igényesség fejlesztése. A lakás (otthonunk), mint közvetlen környezetünk iránti igényességre való nevelés. A vizualitás (látás- mód, nyelv, kifejező eszközök), a (vizuális kultúra) elfogadottan a kultúra részévé váljon. A képzőművészet mellett az építészet, a design megismertetése, szükségességének természetes elfogadása, a "szépség" iránti igény. A tárgyi környezet iránti fogékonyság, fon- tosságának felismerése, az ítélőképesség, az ízlés formálása. Kreatív szemléletmód, gondolkodás (kreativitás), az alkotó, terem- tőkészség fejlesztése, (tárgyformáló képesség). Különböző generáci- ók (fiatalok és felnőttek) vizuális kifejező nyelvének fejlesztése a számítógép és a hagyományos eszközök együttes használatával. A vizuális ábrázolás különböző formáinak megismerése, a verbális nyelvhez hasonlóan, mindennapos kommunikációs eszközzé válhat, mely közérthető közlésekre képes. Olyan iskola, (oktatási központ) lét- rehozása a cél, melyben a vizalitás különböző kifejezőeszközeivel ismerkedhetnek meg a hallgatók. Tanulmányaik során elsajátíthatják annak nyelvét, a legkorszerűbb számítógépes megoldások mellett a hagyományos manuális eszközöket is, például: rajz, festés, forma- képzés, makett, különböző anyagokkal való ismerkedés, stb. Az alkotó, teremtő fantázia révén fogékonyabbá, nyitottabbá válnak saját közvetlen környezetükre, kialakul egyfajta belső igényesség, melynek következménye a tágabb épített és természetes környezet iránti befogadás és tisztelet. A határainkon innen és túl élő ma- gyarság épített és tárgyi környezetének esztétikai fejlesztése, védelme, hagyományaink őrzése és széles körben való megismertetése. Nemzetközi kapcsolatok. Egy egységes, magas szintű magyar művészeti nevelés feltételrendszerének kialakítása és a fiatal alkotók művé- szeti életben való elindulásának segítése és alkotói feltételrend- szerének kialakítása, támogatása. Az euroatlanti integráció tükré- ben az európai nyelvek oktatásának támogatása. ... >>

Noverre Táncművészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1145 Budapest, Columbus u. 87-89.
képviselő: elnök Macher Szilárd
A Magyar Táncművészeti Főiskolán folyó szakmai-művészi képzés anyagi támogatása. ... >>

Nőszirom Közéleti, Kulturális és Sport Egyesület

(sport,kulturális,szociális)

1146 Budapest, Thököly út 167.
képviselő: Csisztu Zsuzsanna, dr. Márján Alexandra, Fóti Gáboné, Katona Tiborné, Pintérné Zelizi Mária
Rászorultak megsegítése és támogatása. ... >>

Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület

(kulturális)

1143 Budapest, Stefánia út 18.
képviselő: Gágyor Tiborné sz. Maurer Dóra, Konok Tamás, Prosek Zoltán
Független, tematikus, közgyűjteményekkel együttműködő kortárs művészeti központ és képzőművészeti gyűjtemény létrehozása és működtetése. ... >>

Opre Roma Szociális Segítő Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1143 Budapest, Ilka u. 35.
képviselő: Radics Béla
A külföldről hazatérő roma emberek társadalomba történő visszaileszkedésének az elősegítése. Segítségnyújtás a Magyarországon élő hajléktalan családoknak. Térségfejlesztési program létrehozása, amelynek célja, hogy vidéki térségekben egy optimális lakóközösségi modell kialakítása útján különböző kultúrák hagyományainak az ápolása és megismertetése történjék meg. Hátrányos helyzetű emberek munkaerő piacon történő beilleszkedésének az elősegítése, így különösen munkahelyek teremtése és segítségnyújtás munkahelyi lehetőségek felkutatásában. Felnőttoktatás a jobb munkahelyi elhelyezkedési esélyek elősegítése érdekében. Interaktív szemléletű gyermekoktatás kialakítása, támogatása. Más, hasonló célokkal rendelkező, illetve egyéb civil szervezetek szakmai támogatása. ... >>

Orlovits Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1143 Budapest, Besnyői u. 9. I. 3.
képviselő: Orlovits Anna
A gazdasági és társadalmi életben tapasztalható esélyegyenlőtlenség megelőzését és csökkentését szolgáló, szakképesítést adó oktatási intézmény támogatása, a lehetőségekhez képest, létre hozatala. Az esélyegyenlőséggel összefüggő kutatás, tudományos tevékenység, programok támogatása. A határon túli magyar fiatalok, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális tevékenységének, a kultúrához való kötődésének elősegítése. ... >>

Óvodaház Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1144 Budapest, Tipegő u. 3-5.
képviselő: Bácsai Gáborné
A 1144. Budapest Tipegő u. 3-5. sz. alatt működő Óvoda részére, az ovodai nevelést elősegítő beruházások finanszírozásához, illetőleg eszközök vásárlásához támogatás nyújtása. ... >>

Őskultúra Alapítvány

(kulturális)

1142 Budapest, Erzsébet Királyné 75/a.
képviselő: Magyar Attila
Ősmúltunk tárgyi és szellemi kultúrájának szélesebb körű bemutatása es népünk történelme mélyebb és hitelesebb megismerésének elősegí- tése. ... >>

Összefogás a Cházár András és az Abonyi Utcák Értékeiért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1146 Budapest, Cházár András utca 15. II./3.
képviselő: Halász Gábor
Természeti és épített környezet, kulturális örökség megóvása, egészségmegőrzés, környezetvédelem és közrend védelme. ... >>

Ötösfogat Egyesület

(kulturális)

1143 Budapest, Ilka u. 54.
képviselő: Péchy István
A tagok szabadideje egészséges és ésszerű eltöltésének támogatása. ... >>

Palota Zenekar Alapítvány

(kulturális)

1145 Budapest, Stefánia út 34.
képviselő: Bakos József
A Palota Zenekar működtetése, illetve működésének támogatása, ezen belül a zenekarban játszó fiatalok nevelése, zenei és művészeti fejlődésük biztosítása, a fiatalok fellépési lehetőségeinek támogatása, szervezése. ... >>

Pangea - az egyetemes emberi nemzetért Egyesület

(kulturális,egyéb)

1148 Budapest, Vezér utca 140/a. 4./11.
képviselő: Szabó Anita, Szigeti Judit Eszter, Vieland Edit
Az új humanizmus, az erőszakmentes tudatosság terjesztése, kulturális, szociális projektek támogatása a társadalmi szolidaritás erősítése. Hozzájárulás az egyetemes emberi nemzet létrejöttéhez, közösségi hely megteremtése. ... >>

Parázs Képző- és Iparművészeti Egyesület

(kulturális)

1144 Budapest, Füredi park 3.
képviselő: Szecsődi Jánosné, Ulbrich Katalin ... >>

Patakparti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1147 Budapest, Ilosvay tér 21.
képviselő: Görgényi Józsefné sz:Török Gizella
A 1147 Budapest, Ilosvay tér 21. szám alatt lévő óvoda sikeres nevelő tevékenységének támogatása tárgyi feltételek megteremtésével. ... >>

PETRIK Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1146 Budapest, Thököly út 48-54.
képviselő: Bertalan Zsolt
A Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola /vagy jogutódja/ tanulói szellemi, erkölcsi és testi nevelésének támogatása. ... >>

Polgári Összefogás Kerületünkért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1141 Budapest, Fogarasi út 103.
képviselő: Lengyel Géza
Az alapítvány alapvető célkitűzése Budapest XIV. kerületében a kulturális- és sportélet, továbbá az ismeretterjesztés támogatása, illetve a helyi tehetséges fiatalok felkarolása és támogatása. ... >>

Present+ Kortárs Művészeti Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 9. fsz./4.
képviselő: Németh Ferenc
a kortárs képző- és iparművészet és építészet technikáinak, eseményeinek, személyiségeinek és eredményeinek mélyebb megismertetése és népszerűsítése, társadalmi beágyazottságának növelése. ... >>

Pro Donatio Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1145 Budapest, Amerikai út 59.
képviselő: Kiss László
Magyarországi kiemelkedő kulturális, sport és művészeti tevékeny- ségek támogatása. Ezen felül az alapítvány támogat minden olyan eseményt, amely kapcsán Magyarország érdekei pozitív értelemben képviseletre kerülnek, ezen felül olyan tudósok, orvosok és a mű- vészeti élet kiemelkedő egyéniségeinek támogatása, akik tevékeny- ségükkel hozzájárulnak Magyarország pozitív megítélésében külföldön és belföldön egyaránt. Seycheless-i diákok Magyarországon történő tanulásának támogatása. Hasonlóképpen magyar diákok csereoktatás- ban való részvételének elősegítése, ezzel a két ország diákjai és fiataljai közötti kapcsolatok fejlesztése. A Seycheless-szigetek és Magyaroszág közötti kulturális kapcsolatok fejlesztése és támo- gatása. Olyan lehetőségek és együttműködési területek felkutatása, bővítése, amelyek a két ország fiataljait, s távlati célként társa- dalmát közelebb hozza egymáshoz. ... >>

PRO MINOR Egyesület a Gyermekekért

(oktatási,kulturális)

1142 Budapest, Csáktornya park 6. IV. 24.
képviselő: Istenes Attila
Gyermekek és fiatalok nevelésének, fejlődésének elősegítése. Szabadidős táborok szervezése, kulturális rendezvények szervezése. ... >>

Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1145 Budapest, Abonyi utca 15.
képviselő: Glatz Ferenc
A nevelés, az oktatás, a tudomány, a művészetek és a közművelődés támogatása, valamint a környezetvédelmi szemlélet kialakítása és fejlesztése. ... >>

PRO SINUS Sportegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1149 Budapest, Róna út 99.
képviselő: Pammer-Zagroczky Gábor, Tóth András
Az egyesület kiemelt célja - figyelemmel a sporttörvény azon alapelvére, hogy a testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja ? hogy tevékenysége és működése során biztosítja az egyesület tagjai részére a szabadidős sportprogramok szervezését, azokon a részvétel lehetőségét. A rendezvényekkel hozzájáruljon a résztvevők egészségi állapotának javításához, annak megőrzéséhez.

Az egyesület alapvető célkitűzésének tartja tagjai, pártoló tagjai, ezek hozzátartozói és közreműködői részére kulturális, sport és baráti találkozók, összejövetelek szervezését, a szervezeti és tárgyi feltételek megteremtését. Az egyesület elsősorban atlétika, asztalitenisz, fallabda, íjászat, labdarúgás, sakk, sí, ritmikus gimnasztika, tájékozódási futás, tenisz, természetjárás, úszás, szellemi olimpia keretében rendez alapszintű versenyeket, összejöveteleket. ... >>

Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület

(oktatási,kulturális)

1145 Budapest, Amerikai út 41. II/2.
képviselő: Kolcsárné Udvari Katalin
Kodály Zenepedagógiai hagyományának ápolása, és az ennek szellemében született, a kor nevelési elvárásait figyelembevevő - pedagógiai kezdeményezések, kutatások, elméleti és gyakorlati kidolgozásának segítése és a tapasztalatok összegzése, publikálása és a közoktatásban való hasznosításának elősegítése. ... >>

PSZF Bagolyvár Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

1148 Budapest, Bagolyvár u. 6-10.
képviselő: Bálint Imre József
A Pénzügyi Számviteli Főiskola Kollégiuma tagjainak értelmiségivé válását segítő szakmai, tudományos és közösségi tevékenységek támogatása, szakmai és kulturális kiadványok, rendezvények finanszirozása, a kollégiumi hagyományok ápolása és őrzése, valamint a kollégium üzemeltetéséhez szorosan nem tartozó, de a komfortositás és a szép környezetet elősegítő beszerzések támogatása. A Pénzügyi Számviteli Főiskola Kollégiuma sportéletének támogatása, aktív közreműködés különböző sportrendezvények szervezésében. Ezeen tulmenően főiskolai programok és pályázatok támogatása, továbbá egy olyan szakmai fórum támogatása is amely szakkollégiumként működik. ... >>

Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1143 Budapest, Stefánia út 34.HM Kulturális és Szabadidő Központ KHT
képviselő: Dr. Linder Miklós, Dr.Horváth László, Felker Lajos, Majercsik Tibor, Ölveczky István
A hazafiság eszméjére épülő honvédelem, híradó szolgálati hagyományok ápolása, tagjainak érdekképviselete érdekvédelme. ... >>

Rákos Mezeje Egyesület

(kulturális)

1146 Budapest, Cházár András utca 7. fszt./1.
képviselő: Tamássyné dr. Bíró Magda
kulturális örökség megőrzése a nemzeti múlt értékes hagyományainak az ápolásával, ismeretterjesztés, idősek támogatása. ... >>

RÁKOS-PATAK ALAPÍTVÁNY

(sport,kulturális)

1147 Budapest, Gyarmat utca 69/b.
képviselő: Balás Rita, Tóthné Ferencsák Klára
Zugló kulturális életének az elősegítése;- az ifjúság nevelése, kulturális, sport életbe történő bevonása; -Zugló környezetvédelmének, tisztaságának elősegítése; -Zuglói idősek segítése, gondozása. ... >>

Rákosfalvai Közművelődési Egyesület

(kulturális)

1144 Budapest, Füredi út 9/D.
képviselő: Bohár Gézáné ... >>

Rákosfalvai Községi Könyvtár Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1144 Budapest, Budapest-Rákosfalva Csertö par
képviselő: Németh László ... >>

Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1146 Budapest, Abonyi utca 21.
képviselő: dr. Nagy Sándor elnök, Földváryné Kiss Réka titkár
A református kötödésű, kulturális, oktatási, művelődési, közéleti közhasznú tevékenységet végző csoportok, szellemi műhelyek támogatása. ... >>

Regnum Hungaricum Alapítvány

(kulturális)

1143 Budapest, Besnyői útja 9. fszt./3.
képviselő: Dr. Tanka László
hogy az érdekeltekkel összefogva és együttműködve a Kárpát-medencében fellelhető, a magyar jellegzetességeket magában hordozó termékeket, szolgáltatásokat, szellemi örökséget feltérképezze, összegyűjtse, megjelenítse, s a Regnum Hungaricum védjegye alatt Magyarországon és a világ más országaiban közkinccsé tegye, népszerűsítse. Az alapítvány továbbá határozottan kiáll és szótemel az emberi és állampolgári jogok védelmében. ... >>

REKREÁCIÓ Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1149 Budapest, Kövér Lajos tér 13. I./4.
képviselő: Molnár Erika
A tanulóifjúság természeti és kulturális ismeretszerzésének anyagi támogatása. ... >>

Rohan Hobbilovas Sportegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 125. 3./11.
képviselő: Szilágyi Ferenc Rudolf
A lovaglás és a lovas túrázás iránti érdeklődés felkeltése, a lovaglást szervezett körülmények között végezni kívánó személyek számának növelése, a környezet-tudatos életmód kialakításának ösztönzése és terjesztésének segítése, a kulturált állattartásra nevelés elősegítése, a lovaglás, a lovas túrázás és a lovassport tevékenység szakmai fejlesztése, a hazai és a más népek lovas kultúrája megismerésének ösztönzésével a hazaszeretet és más népek közti barátság elmélyítése, a szabadidő kellemes, hasznos eltöltésére, a sportra, a barátkozásra, a szakmai tapasztalatcserére történő ösztönzés, a környezet- és természetvédelem érdekeit szolgáló törekvések, a természeti értékek védelmének szervezett tevékenység keretében történő támogatása, lovas polgári és katonai hagyományőrzés ápolása. ... >>

Roma Kulturális Klubegyesület

(kulturális)

1144 Budapest, Thököly u.151/b. II.em.2.
képviselő: Lakatos Klára ... >>

Rózsási György Alapítvány

(kulturális)

1145 Budapest, Róna u. 174.
képviselő: Illés György
Rózsási György gyártásvezető emlékére a magyar filmgyártásban közreműködő gyártásvezetők munkájának anyagi és erkölcsi megbecsülése és támogatása. ... >>

Rózsavár Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1141 Budapest, Rózsavölgyi tér 4.
képviselő: Dr. Kozma Péter
Az óvodában folyó nevelő-oktatómunka tartalmi és tárgyi feltételeinek a javítása. ... >>

Ruszinokért Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

1147 Budapest, Gyarmat utca 85 /B.
képviselő: Donáth Lehel
Támogatni a világ bármely országában élő ruszinok közösségének fennmaradását, nemzeti öntudatának erősítését. Támogatni a ruszin hagyományok, a ruszin kultúra és a ruszin nyelv ápolását, fejlesztését, Szociális támogatást, pénzbeli vagy termézsetben juttatást nyújtani a ruszin nemzet arra rászoruló tagjainak. Elősegíteni a ruszin fiatalok tanulási, képzési, továbbképzési lehetőségeinek biztosítását, tehetséggondozást végezni. Hozzájárulni az egyes országokban folytatott ruszin érdekvédelmi tevékenység hatékonyságához, összehangolásához. ... >>

Segítő Kezek Határok Nélkül Alapítvány

(kulturális,szociális)

1145 Budapest, Edison utca 5.
képviselő: Zelnik Csaba Ákos
szociális és kulturális programok támogatása és szervezése ... >>

Semmelweis Kórus Egyesület

(kulturális)

1146 Budapest, Thököly út 73.
képviselő: dr. Merksz Miklós, Oláh Márta, Sütő Tamás
A teljes kórusirodalom művelése zenei előadásokon, ... >>

SOLATUS Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1144 Budapest, Rákosfalva park 5. d. X./43.
képviselő: Kolozsi Edina, Nagy Márta
a szociálisan rászorulók megsegítését, saját tevékenységének végzéséhez történő segéderő alkalmazásaképpen (pl. környezetvédelmi tevékenység folytatásával);
a munkaerőpiacon kialakult meglehetősen profitorientált állásközvetítőkkel szemben fellépni, munkahely-közvetítéssel;
a kulturális szakadékok áthidalását különböző kulturális események, lehetőségek megszervezésével vagy ilyen eseményekhez történő csatlakozással;
az egyes közhasznú tevékenységeket a lehető leghatékonyabban összekapcsolni, mint a környezetvédelmi tevékenységhez a szociálisan rászorulók segéderőként történő alkalmazásával, mint például erdők, zöldövezetek szeméttől való megtisztítása;
az alapítvány hazai és nemzetközi hálózatát kiépíteni, fenntartani illetve fejleszteni;
törekszik kapcsolatrendszert kiépíteni a hazai és külföldi, célkitűzéseinek megvalósításában érintett állami szervekkel, más civil szervezetekkel, és gazdasági társaságokkal. ... >>

Sport- és Művésztehetség-gondozó Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1147 Budapest, Jávorka Ádám u. 39.
képviselő: Lukács Erika
Oktatási, művészeti és sportintézmények, szervezetek támogatása. Sport- és művészeti tevékenység, valamint az ilyen irányú tevékeny- séget végző személyek támogatása. Tehetségkutatás támogatása. Tehetséggondozás és tehetségfejlesztés támogatása, szponzorok fel- kutatása, szponzori szerződések létrejöttének támogatása. Tehetség- kutató, sport- és művészeti rendezvények (kiállítások) szervezése, menedzselése. Versenyek szervezése, versenyeken, rendezvényeken történő egyéni részvétel támogatása. Sport- és művészeti pályáza- tok, ösztöndíjak kiírása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal