Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIX. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 60
1. oldal

A Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1192 Budapest, Gutenberg krt.6.
képviselő: Lázár András
A kispesti Deák Ferenc Gimnázium nevelő-oktató tevékenységének segítése, az iskolában folyó szaktárgyi és pedagógiai munka színvonalának emelése. ... >>

A Kispesti Zeneoktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1193 Budapest, Irányi Dániel utca 2.
képviselő: Payr Henrik
Anyagi segítséget nyújtani a kerületi zeneiskola keretében történő hangszeres nevelés fejlesztéséhez. ... >>

A wekerlei Kós Károly Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1192 Budapest, Hungária út 28.
képviselő: Kiss Gáborné
A Kós Károly Általános Iskola nevelő-oktató munkájának támogatása. ... >>

Add a Kezed Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1196 Budapest, Nádasdy u. 48.
képviselő: Kiss Gyula
A Budapest XIX.kerület, Hullay Jenő u. 48.sz. alatti óvoda nevelő-oktató munkájának fejlesztése. ... >>

Alapítvány az Egyedül Élő Idős Emberekért

(intézményi)

1195 Budapest, Jáhn Ferenc u. 46/a.
képviselő: Tóth János
Az idős emberek lelki és mentális segítése, boldogabbá tétele az alapítványt létrehozó Egyház és a Biblia tanításának szellemében. Az otthonukban és az idősek otthonában élő idős emberek lelki gon- dozása rendszeres elbeszélgetés, tanácsadás, részükre történő fel- olvasás, ajándékozás útján. ... >>

Angol Nyelvtudásért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1191 Budapest, Eötvös 13.
képviselő: Mohácsi Imre
A kispesti Eötvös utcai Általános Iskola angol nyelvoktatásának fejlesztése. ... >>

Arteria Művészeti Egyesület

(intézményi,kulturális)

1193 Budapest, Csokonai utca 12. IV./16.
képviselő: Kókai Levente
a kortárs, fiatal művészek (zenészek, táncosok, filmesek, képző- és alkalmazott művészek, fotósok, színházi emberek, írók, költők stb.) összefogására, művészetük segítésére, a lehető legtöbb fórumon való bemutatására, zenei rendezvények, színházi előadások, táncelőadások, képzőművészeti és fotókiállítások, filmbemutatók szervezésére, zenei felvételek készítésének, forgatókönyvek filmre vitelének, irodalmi művek megjelentetésének támogatására; komplex kortárs művek színpadra állításának, azok audio-vizuális rögzítésének segítésére; valamint zenei és szépirodalmi kiadványok terjesztésére létrejött civil szervezet, amely a mai magyar művészet épülését és megismerését kívánja elősegíteni. ... >>

Az Életért Szívvel Lélekkel Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1193 Budapest, Csokonai utca 22. 10./39.
képviselő: Kovács Józsefné
Elhagyatottan betegen, hátrányos helyzetben élők sorsának, gyógyításának, ápolásának segítése, részükre megfelelő életkörülmény teremtése. Támogatás és segítségnyújtás a korlátok között élő emberek részére, indokolt esetben külföldi gyógykezelések elősegítése, finanszírozása. Kórházak, gyermekotthonok, idősek otthonának felszereltségének javítása, a betegellátás és betegszállítás körülményeinek javítása. ... >>

Az Ép Szövetért Rákos Betegeket Segítő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1190 Budapest, Rákóczi utca 99.
képviselő: Berecz József
A daganatos megbetegedésben szenvedő emberek gyógyításában való közreműködés, az ilyen betegeket ellátó kórházakkal és egészségügyi intézményekkel való együttműködés útján is. A daganatos betegségek megelőzésével és gyógyításával kapcsolatos széleskörű tájékoztatási és felvilágosító programok szervezése az egészség megőrzése és fejlesztése érdekében. ... >>

Beállítások Színtársulat Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1193 Budapest, Víztorony u. 17.
képviselő: Heiner Péter, Kenéz Anikó, Tóth Gabriella
A színház és társművészetek terén önálló alkotások létrehozását, továbbá kísérleti, illetve műhelymunkákat kíván támogatni. Támogatja a műhelyben dolgozók alkotásainak forgalmazását. A kőszínházon nevelkedett közönséget becsábítsa a professzionális alkotói minőséget kínáló független színházba. A műhelymunka keretein belül képzés folytatása, valamint a kortárs alkotó és előadóművészetekkel való megismerkedés lehetőségeinek biztosítása. ... >>

Budapestiek az Egészségügyi Szakdolgozókért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1195 Budapest, Zrínyi utca 7. 3./9.
képviselő: Perkó Magdolna
Segítséget nyújtson a MESZK Területi Szervezeténél tagsági viszonnyal rendelkező egészségügyi szakdolgozók szakmai közéletben való részvételéhez. Támogassa a szakmai közélet megteremtését és élénkítését szolgáló iskolai, helyi, területi és országos szintű kezdeményezéseket. Pártfogolja mindazon törekvéseket, melyek elősegítik az egészségügyi szakdolgozók munkavégzéséhez szükséges ismereteinek biztosítását. ... >>

Corvin Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1192 Budapest, Corvin krt. 35.
képviselő: Csató Józsefné
Az óvoda működési feltételeinek javítása a pedagógiai munka színvonalának emelése érdekében.
A gyermekek fejlődését, nevelését, életminőségük javítását célzó elméleti és gyakorlati munka támogatása.
Egészséges életmódra nevelés, az ehhez szükséges feltételek bővítése, megvalósítása
játék lehetőségeinek anyagi eszközökkel történő segítése
Nevelő-oktató munka színvonalának emelése (az ehhez szükséges szakmai anyagok beszerzése, tanfolyamok, továbbképzések anyagi támogatása).
Környezetvédelem.
Óvoda épületének és környezetének (udvar) szakszerű és szakmailag szükségszerű átalakításának támogatása a XIX. kerületi Önkormányzattal egyeztetve. ... >>

Deák Ferenc Ipari Szakképző Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1195 Budapest, Üllői út 270.
képviselő: Balázsné Drozgyik Klára, Kaposi Miklósné
A Deák Ferenc Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola (1195 Budapest, Üllői út 270.) eredményesebb működésének elősegítése. ... >>

Dr.Gyarmathy Kálmán Emlékére Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1196 Budapest, Áchim A. u. 78.
képviselő: Dr.Fábián István / Elnök együttesen, Tóth Irma / Titkár együttesen
Támogatást nyújtson a tehetséges gyermekek taníttatásához, részükre ösztöndíjat biztosítson; A nagycsaládosok részére egyszeri alkalommal anyagi támogatást adjon; Támogassa a szegény sorsú, idős embereket; A Kispesti Jézus Szíve Egyházközösséghez tartozó Közösségi Ház bárki által látogatható programjainak támogatása, ide értve a nyelvtanulási programokat, a könyvtár kialakítását, a kottatár fejlesztését és az énekkarok működésének támogatását is. ... >>

Dys-Harmónia Alapítvány (disfunkciós hiperaktív gyermekekért)

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1195 Budapest, Zrínyi u. 2.
képviselő: Flier Éva, Jakus Tibor
A Kincsesház Általános Iskolában szereplő gyermekek fejlesztésének, oktatásának az előmozdítása, ennek keretében: - oktatás, kiegészítő tevékenységként a speciális foglalkozások ke- retében (kulturális, művészeti, sport) fejlesztési készség foko- zása, - terápiás kezelések finomítása, - rászorult gyermekek támogatása, - hátrányos helyzetű szociális és kisebbségi etnikai körből kike- rült rászorult gyermekek támogatása, - az állami gondoskodás keretében lévő árvák, ill. intézetből kike- rült gyermekek speciális nevelése, - a közoktatásból kiszorult gyermekek (dyslexia, dyscalculia, dysgráfia és hiperaktivitás, stb.) gyermekek oktatása és terápiás kezelése. ... >>

Egy Megújuló Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1193 Budapest, Csokonai u. 9.
képviselő: Csukárdi Tiborné
A Budapest XIX.ker. Csokona u. 9. szám alatti Általános Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása.
- az iskola általános működési feltételeinek javítása,
- az intézmény tudományos (kutató) tevékenységének, kulturális életének támogatás. ... >>

Egyszer Élsz! Hogyan Élsz? Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1191 Budapest, Berzsenyi 8. Általános Iskola
képviselő: Gratzer Károlyné
A tanári és gyermeki személyiséget harmonikusan fejlesztő módszerek kutatása, alkalmazása az általános iskolákban, a módszerek publikálása, módszertani központ létrehozása. ... >>

Együtt Segítsünk Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1195 Budapest, Jókai u. 14.
képviselő: Zlatár Györgyné
Beteg gyermekek megsegítése, életminőségük és gyógyításuk anyagi és mentális feltételeinek javítása. - Beteg gyermekek és felnőttek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése, a fejlesztési elképzelések támogatása. - Hátrányos helyzetű gyermekek, csoportok társadalmi integrációjá- nak, esélyegyenlőségének elősegítése, teljes biztosítása. - Különböző jellegű, célzott felajánlások esetén (természetes sze- mélyek, szociális intézmények, állami nevelőintézmények, tanin- tézmények, idősek otthona...stb.) a legrászorultabbak támogatása. - Az egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs programok és célok - EU követelményrendszeréhez igazodó - tervszerű támogatása, a programok és célok megvalósítá- sát segítő eszközök, módszerek felkutatása. - A kulturális értékek, alkotók és alkotások, alkotó közösségek tá- mogatása, segítése, ösztönzése. - Szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési támogatása, valamint a krízishelyzet megszüntetése. - Rászoruló gyermekek napközbeni ellátásának, átmeneti gondozásának támogatása. - A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tevékenységének, programjainak szervezése, ilyen programok támogatása. - Az oktatási intézmények műszaki- és eszközfelszereltségének kor- szerűsítésére irányuló kezdeményezések ösztönzése, felkarolása, támogatása. ... >>

Gábor Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1196 Budapest, Fő u. 143.
képviselő: Petre Rita
A Budapest XIX. kerület Gábor Andor u. 143. sz. alatti Általános Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása. ... >>

Gyermeksziget a Bóbitákért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1193 Budapest, Csokonai utca 5.
képviselő: Csukárdi Tiborné sz. Hegyaljai Enikő
A Bóbita Óvodába járó gyermekek számára kultúrált, színvonalas óvodai környezet biztosítása. ... >>

Gyöngykagyló Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1195 Budapest, Zrínyi utca 6.
képviselő: Cserepes Nikolett
a Gyöngykagyló Óvodába járó egészséges, valamint integráltan nevelkedő, sajátos nevelési igényű (hallás-, látás-, értelmi-és beszédfogyatékos, illetve a részképesség zavarában és magatartászavarban szenvedő) gyermekek részére:
- a harmonikus személyiségfejlesztés feltételeinek javítása,
- a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi-, szociális- és értelmi érettség kialakításának segítése,
- a potenciális iskolai tanulási zavarok megelőzésének elősegítése,
- a sajátos nevelési igényű gyermekek részére az esélyegyenlőség megteremtése. ... >>

Hópihe Gyermek Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1193 Budapest, Áram utca 1. fszt.
képviselő: Ferenczi Józsefné sz. Nagy Erzsébet, Zsiga Mária
Az alapítvány célja a magyarországi kórházak, mentőszolgálatok és egyéb egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztése, a hátrányos helyzetű csoportok integrációjának megkönnyítése és életkörülményeinek javítása, valamint a katasztrófa sújtotta csoportok és egyének segítése. E körben az Alapítványnak kiemelt célja életmentő gépek, az operációkhoz és a megfelelő ellátások nyújtásához szükséges gépek, a betegek, hátrányos helyzetűek és rászorulók helyzetét, elhelyezését és közérzetét bármiképpen javító gépek, eszközök, tárgyak és segélyek beszerzése és tulajdonba/üzemeltetésbe adása. ... >>

Hungária Diákalapítvány

(intézményi,oktatási)

1192 Budapest, Hungária út 36.
képviselő: Varga Gusztáv
A Fővárosi Önkormányzat Hetes Diákotthon és Általános Iskolában nevelkedő gyermekek magasabb színvonalú nevelése és oktatása. ... >>

JAGUÁR ALAPÍTVÁNY a minőségi szakképzésért

(intézményi,oktatási,szociális)

1191 Budapest, Jósika utca 5.
képviselő: Mózes Tamás János
A társadalompolitika, gazdaságpolitika, munkaerő-piaci politika területéhez kapcsolódó humánpolitikai tevékenységgel összefüggő szakiskolai, szakközépiskolai elméleti és gyakorlati oktatási feltételek megteremtése. a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű térségekben élő személyek számára esélyteremtő programok szervezése, illetve azon szervezetek támogatása, akik e társadalmi cél képviseletét vállalják és ennek érdekében az alapítványi célok megvalósításában közreműködnek. ... >>

Jane Goodall Intézet Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1191 Budapest, Bethlen G. utca 32. II./1.
képviselő: Csatádi Katalin, Heim Anita
Ösztönözni, elősegíteni, hogy az egyesület helyi, regionális, országos és nemzetközi csoportok megalakulását és egyesületbe tömörülését. Összefogni, irányítani, segíteni és ellenőrizni az egyesületbe bekapcsolódó - iskolán kívüli - öntevékeny, önkéntes csoportokat, melyek természetvédelmi, állatvédelmi, állat-megfigyelési, környezetvédelmi, valamint humanitárius területeken.
Afrikai országok gyermek- és ifjúságvédelmi, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, kutatási tevékenységének támogatása, ezekben való aktív részvétel önállóan és a nemzetközi Jane Goodall Intézetekkel együttműködésben. ... >>

Jókai Mór Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1196 Budapest, Nádasdy 98.
képviselő: Horváth Andrea
A Jókai Mór Általános Iskola oktató-nevelő munkájának, a diákönkormányzati tevékenységnek, a szabadidő hasznos eltöltésének támogatása. ... >>

Karácsony Sándor Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1196 Budapest, Kossuth L 149.
képviselő: Sándor Miklós
A budapest XIX. kerület általános és középfokú oktatásának fejlesztése, a kerület szociális ellátottságának javítása érdekében 12 évfolyamosra kibővitendő Karácsony Sándor Rózsatéri Református Iskola támogatása. ... >>

Kétnyelvű Iskoláért Egyesület

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1191 Budapest, Simonyi Zsigmond utca 33.
képviselő: dr. Cselik Ágnes titkár, Fazekas Csaba alenök, Horváth Gábor elnök
támogatni és segíteni a kétnyelvű iskolákban, ill. a kétnyelvű iskolákért tenni akarókat (egyéneket és közösségeket, iskolákat, pedagógusokat, igazgatókat, stb.) munkájukban, feladataik ellátásában és érdekeik védelmében; erősíteni a kétnyelvű iskolák közötti együttműködést, fejleszteni más külső intézményekkel (egyetemekkel, önkormányzatokkal, külföldi partnerekkel, stb.) való kapcsolatokat, vagyis mindazt, ami a kétnyelvű tanítás-tanulás érdekeit szolgálja, ami ? az eredményesség és hatékonyság érdekében ? az anyagi, erkölcsi, illetve szakmai stabilitáshoz hozzájárul; őrködni a kétnyelvű oktatás szakmai színvonalán, közreműködni abban, hogy a hosszabb idő óta kétnyelvű képzést folytatók képesek legyenek a folyamatos megújulásra, az újabb iskolák pedig továbbvigyék a jó kezdeményezéseket, tapasztalatokat, azaz, hogy az egyesületbe tartozó iskolák pedagógusai tannyelv-pedagógiailag felkészültek legyenek; a kétnyelvű iskoláztatást érintő kérdésekben érdekvédelmet folytatni, egységes, szakmai testületi álláspontot kialakítani s azt képviselni; a tannyelv-pedagógiai kultúrát terjeszteni a tapasztalatokat továbbítani; lehetőségeikhez képest információt szolgáltatni a tevékenysége körébe tartozó kérdésekben. ... >>

Kéz a Kézben Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1191 Budapest, Széchenyi utca 3-5.
képviselő: Perge Ildikó
Értelmi fogyatékos gyermekek iskolai és életkörülményeinek javítása. ... >>

Kispest Felnőttoktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1192 Budapest, Guttenberg körút 6.
képviselő: Somogyi Judit
a Dolgozók Iskolája munkájának segítése. ... >>

Kispesti Bólyai János Általános Iskola Alapítványa

(intézményi,oktatási)

1190 Budapest, Árpád út 12.
képviselő: Diósiné Szarvas Ildikó
Az oktatási színvonal emeléséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása. ... >>

Kispesti Kisszínház Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

1195 Budapest, Nagysándor József utca 22. 2./8.
képviselő: Cserkó Zsolt
állandó társulattal rendelkező alternatív színház létrehozásával és működtetésével a magyar és a világirodalom kiemelkedő műveinek színpadra segítése. A klasszikus magyar drámairodalom fontos darabjainak repertoáron tartása a világirodalom klasszikusaival egyetemben. Ezen műveknek a legmagasabb művészi eszközökkel történő bemutatása. ... >>

Kispesti Mecénás Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1194 Budapest, Szegfű 10.
képviselő: Szűcsné Juhász Csilla
A kispesti Szegfű utcai /volt Oláh utca/ Általános Iskolában folyó oktató-nevelő tevékenység eredményességének javítása. ... >>

Kispesti Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1195 Budapest, Petőfi utca 34.
képviselő: Magyarné Till Kornélia
A Kispesti Szivárvány Óvoda Gyermekei szellemi, erkölcsi és fizikai fejlesztésének segítése, nevelésének oktatásának támogatása. ... >>

Lombikbébi Támogató Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1191 Budapest, Rákóczi utca 25. fszt./1.
képviselő: Baráth Zoltán / ketten együtt, Ráczné Lukács Judit / ketten együtt
A Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kórházban működő IVF Lombikbébi Program támogatása, gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök vásárlásához támogatás nyújtása magyar állampolgároknak, valamint IVF program műszaki feltételeinek biztosítására technikai berendezések fejlesztésének és korszerűsítésének támogatása, továbbá az e tevékenységben közreműködő orvosok és más egészségügyi dolgozók szakmai fejlődésének, továbbképzésének biztosítása, természetbeni támogatása. ... >>

Magyar Futball Akadémia Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1194 Budapest, Puskás Ferenc utca 1-3.
képviselő: dr. Kemény Gábor, Mező Kálmán, Szeidl Tamás
Kollégiumok, iskolák, közoktatási intézmények létesítése, működtetése és fenntartása, működésük szakmai, tárgyi és gazdasági feltételeinek biztosítása. Oktatási tevékenység segítése, támogatása, készségfejlesztés, ismeretterjesztés iskola rendszeren belüli és oskolai rendszeren kívüli keretek között. Fiatal labdarúgó tehetségek felkutatása, nemzetközi szinten is helytálló labdarúgó generációk képzése, felnevelése, pedagógiai, erkölcsi, sportszakmai nevelésük elősegítése, futball akadémia létrehozása, működtetése és fenntartása. Komplex, magas szakmai színvonalú nemzetközi viszonylatban is helytálló futball utánpótlás-képzési program kidolgozás és működtetése. A futball utánpótlás oktatásához, neveléséhez szükséges szakmai, tárgyi és gazdasági feltételek biztosításában való közreműködés. Középiskolai, négyéves rendszerű oktatásba beépített, futballal kapcsolatos magas szintű elméleti és gyakorlati képzés kiépítése, működtetése. Részvállalás a fiatalok szellemi és testi nevelésében, új futball generációk felnevelésében és ezzel a magyar futball eredményeinek javításában. Az iskolai oktatáshoz, futball utánpótlás neveléséhez, a futball sportág magas színvonalon való szervezéséhez és végzéséhez, a fiatalok pihenéséhez szükséges építmények, tárgyi eszközök, anyagi erőforrások létrehozásában, biztosításában való közreműködés. Sportrendezvények, sport edzőtábori szolgáltatások szervezése, sport létesítmények üzemeltetésében való közreműködés. A fiatalok, sportolók részére egészségmegőrzés biztosítása. ... >>

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1192 Budapest, Baross u. 48.
képviselő: Romhányi András
A magyar kulturális értékek őrzése és gyarapítása. Az egyesület szellemi műhely, nemzeti intézmény, amelynek feladata a magyar közművelődési szakma eredményeit, módszereit közvetíteni a határon túl élő magyarság számára. ... >>

Maroshévizi Fitness Iskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1191 Budapest, Toldy u. 3. IX. em. 40.
képviselő: Maroshévizi Krisztina
A fitness sportágban a tömegsportolás lehetőségeinek szervezett keretek közötti bővítése. ... >>

Mese-Vár Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1196 Budapest, Zrinyi u. 154. (Napk. Óvoda)
képviselő: Kaposi Vilmosné
A budapesti 1196. Zrinyi u. 154. sz. alatt lévő Napköziotthonos Óvoda támogatása, az ovódai programok elősegítése, a megfelelő feltételek, eszközök biztosítása. ... >>

Mézeskalács Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1194 Budapest, Kelet utca 8-12.
képviselő: Juhász Sándorné elnök, Szűcs Tünde, Vilonya Ágnes
A Mézeskalács Óvoda pedagógiai programjában megfogalmazott célok érdekében a személyi és tárgyi feltételek javítása. ... >>

Micimackó-kuckója Óvodáért Alapítványt

(intézményi,oktatási)

1192 Budapest, Szemere köz 3/1.
képviselő: Nagy Orsika Szilvia
a Micimackó-kuckója Óvoda működésének, tárgyi, személyi feltételeinek támogatása. ... >>

Műveltség Gyarapításáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1192 Budapest, Hungária 11.
képviselő: Szilágyi Szilárdné
A Budapest XIX.ker.II.számú Általános Iskola működésének támogatása. ... >>

Pannónia Iskola 2000

(intézményi,oktatási,kulturális)

1192 Budapest, Pannónia út 12.
képviselő: Demeter Miklós
Az általános iskolai tanulók fejlődésének segítése, továbbtanulásuknak, felkészítésüknek elősegítése. ... >>

Picit a Kicsiknek - Esze Óvoda Gyermekeiért Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1192 Budapest, Esze Tamás u. 25.
képviselő: Völgyesiné Mrovka Darinka
Az óvodai nevelő-oktató munka színvonalának emelése. ... >>

Pro Facultate Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1191 Budapest, Arany J.u.15-17.
képviselő: Baráth Zsuzsanna, Fülöpné Lőrinczi Krisztina Dr., Jambrich Attiláné, Kovács Erika, Párkány Imréné, Mezei Éva, Telegdiné Pocsaji Zsuzsanna
Az integrált óvodai nevelés támogatása. ... >>

Ragyogó Szemekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1193 Budapest, Csokonai u. 22. X.em.39.
képviselő: Fischliné Rozsáli Katalin
Betegen, hártányos helyzetben élők segítése, indokolt esetben külföldi gyógykezelések elősegítése, kórházak, szociális intézmények felszereltségének javítása. Betegellátás, betegszállítás körülményeinek segítése. ... >>

RE-KREATÍV Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1195 Budapest, Árpád utca 5/ b.
képviselő: Vezér Amália
Általános és középiskolás korú gyermekek részére készségfejlesztő általános iskolai, középiskolai szakképző iskolai és felnőttoktatás támogatása. ... >>

Recefice Gyermek és Ifjúság Szabadidő Tevékenységéért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

1195 Budapest, Jahn Ferenc u. 3. IX. 25.
képviselő: dr. Nagy Gergely
A gyermekek és az ifjúság oktatása, természetszeretet kialakítása az állatvilág és az élő környezet személyes tapasztalatokon át történő megismertetésével. Szabadidős tevékenységek szervezése óvodás és iskolás gyermekek részére napközis és bentlakásos táborok szervezésével, a foglalkozásokat különböző témák köré csoportosítva. Kedvezményes táborozási lehetőségek biztosítása árvaházi illetve kórházban hosszan ápolt beteg gyerekek, nagycsaládosok és szociálisan hátrányos helyzetűek részére. ... >>

Reménység Két Tanítási Nyelvű Keresztény Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1196 Budapest, Petőfi 56.
képviselő: Hegedűs László, Simon Antal
Vallásos szellemű fiatalok nevelése és egy ökomenikus iskola működtetése. ... >>

Sakk Kultúra Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1191 Budapest, Arany János utca 16. I./5.
képviselő: Szöllősi László
Az alapítvány célja, hogy a gyermekek körében, személyiségük sokoldalú fejlődése érdekében a sakk-kultúra általánossá váljék. Ennek érdekében az alapítvány célja rövid távon a sakkoktatás kezdeményezése, népszerűsítése az óvodákban és az iskolákban, hosszabb távon pedig, ha már anyagi eszközei lehetővé teszik, sokrétű tevékenység a gyermeksakkozás elterjesztésére. ... >>
1. oldal 2. oldal