Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVIII. ker természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

Alacskai Környezetért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1188 Budapest, Péteri út 24. II./2.
képviselő: Molnár József
Az Alacskai lakótelepen élők érdekképviseleti szervezeteként működjön. Mindennapi tevékenységének célja az otthonosabb Alacskai lakótelep létrehozása. Az egyesület az itt élő és dolgozó emberek életminőségének, életesélyeinek javulását a környezet aktív alakí- tásával, illetve az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételei- nek megteremtésében, létrehozásában folyamatosan és érdemben közre- működik. Célja az egyesületnek a tenni akaró azon természetes sze- mélyek tömörítése, akik méltóak az egyesületi tagságra, s alkalma- sak az egyesületben folyó tevékenység segítésére. ... >>

Alapítvány a Magyar Gyula Kertészeti Szakiskoláért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1185 Budapest, Latorca u. 2.
képviselő: Dr. Vinis Gizella
Az alapítvány támogatni kívánja a határon túli társiskolákkal való kapcsolattartást, a külföldi cseregyakorlatokat és tanulmányutakat, valamint hazánk kertészeti és természeti értékeinek megismertetését kívánja elősegíteni hátizsákos turizmus keretében. ... >>

Endor Ifjúsági Programszervező Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1182 Budapest, Szélmalom utca 95.
képviselő: Dénes Tamás, Vintze Máté, Weidel Walter
Alapvető célja átfogó kulturális és szakmai ifjúsági programok kidolgozása és azok lebonyolítása a fiatalok bevonásával. (Kulturális, természeti és környezeti értékek megismertetése) ... >>

Gyimesi Szoros - Magyarok a Magyarokért

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1188 Budapest, Címer utca 133/ B.
képviselő: Antal András, Baranyiné Tily Éva, Fenyvesi Attila
Segíteni bajbajutott embertársainkon, határon belül és a határon túl, kimondottan az 1000 éves határ mentén fennmaradt és értékeit őrző Gyimesi-Szorosban élő magyarok anyagi és erkölcsi támogatása;
? a magyarság kultúrájának, nyelvének, vallásának megőrzése és az oktatásban való előrejutás segítése; a magyarság megismerése határainkon innen és túl;
? árván maradt gyermekek neveléséhez, taníttatásához segítségnyújtás;
? az árvízkárosultak megsegítése, hazánkban és a határainkon kívül, illetve egyéb természeti katasztrófák által sújtottak megsegítése.
... >>

Halfogók Baráti Köre Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1183 Budapest, Bartók Lajos u. 11/A.
képviselő: Mészöly Sándor
A horgászat hagyományainak megőrzése, a horgászmozgalom új keretek közötti újjáélesztése, a horgászsport fejlesztése, a horgászat széleskörű népszerűsítése. - A tagság érdekeinek védelme, képviselete, részükre kedvező horgászlehetőség, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. - A törvényes működés feltételeinek megteremtése, a horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. - Ismeretterjesztő, természet- és állatvédelmi, valamint környezetvédelmi előadások, kiállítások, foglalkozások szervezése és tartása, főleg általános és középiskolai tanulók részére. - Környezetvédelmi, folyóink és tavaink, valamint azok partvidékének tisztántartására, megtisztítására, a szemét összegyűjtésére irányuló akciók szervezése, azokban való aktív részvétel. ... >>

Készen-Lét Alapítvány - a beteg, a rászoruló és a hátrányos helyzetű gyermekekért és felnőttekért

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1181 Budapest, Csontváry utca 48. II./12.
képviselő: Sipos Mátyásné
A beteg, rászorult vagy egyéb hátrányos helyzetű személyek közvetlen és (intézmények támogatásán keresztül történő) közvetett támogatása pénzbeni és természetbeni formában az alapító okiratban részletezés szerinti tevékenységek végzésével. ... >>

Narvál Búvár Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

1188 Budapest, Bercsényi Miklós utca 7. b.
képviselő: Fazekas Attila, Pichler Gábor
Az egyesület célja elsősorban a szabadidős és oktatási célú készülékes és szabadtüdős búvárko-
dás minél szélesebb körű lehetőségének megteremtése, a búvársport magas szintű művelése, a vo-
natkozó ismeretek folyamatos frissítése és bővítése, valamint ezen ismeretek átadása a felnövekvő nemzedék egészséges életmódra nevelése és a sportág népszerűsítése céljából. Az egyesület cél-
jának tekinti továbbá, hogy a tagok által készített, a tavak és tengerek világát bemutató dokumentáci-
ók segítségével felhívja a figyelmet a vizek élővilágának szépségére és fontosságára, valamint kiad-
ványok szerkesztésével, a kérdéskört tárgyaló képzések, előadások szervezésével elősegítse a természetes vízi élővilág megóvását. ... >>

Ormos Intézet Egészségügyi Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1181 Budapest, Hengersor u. 73.
képviselő: Boldizsár Sándor önálló, Dr.Gerzsenyi Rozália együttes, Zsidi Ferencné együttes
Az egészségvédelem és egészségmegőrzés területén a természetgyógyászat támogatása. ... >>

Pecsét(ny)elők Természetjáró Egylet

(természetvédelem)

1182 Budapest, Budaőrsi út 32./b. I.em. 3.
képviselő: Dr.Berczik Ábel ... >>

Pestszentimre Jövőműhely Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

1188 Budapest, Vasút utca 48.
képviselő: Teleki Sándor
Az egyesület a pestszentimrei civil lakossággal, civil szervezetekkel, helyi vállalkozásokkal, önkormányzattal, részönkormányzattal és egyéb támogatókkal az alábbi célok megvalósítását kívánja elősegíteni: a múlt értékein alapuló pestszentimrei identitás-, infrastrukturális és építészeti városrészi fejlesztés; a városrészi civil szervezetekkel és kezdeményezésekkel történő együttműködés; közösségszervezés- és fejlesztés, kultúra- és hagyományőrzés, helytörténet támogatása, a Pestszentimrén élők egymást ismerő és segítő közösséggé szervezése és érdekvédelme; természetes és épített környezet védelme; a pestszentimrei városrész kisvárosi és kertvárosi jellegének megőrzése; településmarketing tevékenység folytatása; agglomerációs kapcsolatok fejlesztése; széleskörű civil kommunikáció létrehozása és fenntartása; javaslatok előterjesztése a helyi társadalmi és politikai szervekhez a pestszentimrei lakosokat érintő kérdésekben. ... >>

PIRAMIS KÖZTERÜLET Sporttevékenységet Támogató Alapítvány

(sport,természetvédelem)

1185 Budapest, Barcika tér 3.
képviselő: Bodon Csaba
Széleskörű és színvonalas sportolási, táborozási lehetőség biztosítása a labdarúgást kedvelők részére. A labdarúgás sportágának népszerűsítésével az egészséges életmód iránti igény felkeltése. A közösségi élet kibontakoztatása. Együttműködés minden olyan hazai és külföldi állami és önkormányzati szervezettel, jogi és természetes személlyel, amelyek, illetve akik segítik az Alapítványt a céljai megvalósításában. ... >>

PIZOLIT Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

1182 Budapest, Kétújfalu u. 71.
képviselő: Szabó Boros Marcell
A sportegyesület célja túrák és expediciók szervezése által a sportolás és a természetvédelem népszerűsítése, a természet megismertetése és megszerettetése. Ezen célok megvalósítása érdekében alpintechnikai és turisztikai munkát is vállal. ... >>

Platán Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

1181 Budapest, Havanna utca 32. 5. 15.
képviselő: Paulin Zsuzsanna
Felkeltse a természetjárás iránti érdeklődést és népszerűsítse a természetjárást. A természetjárásban részt venni szándékozókat szervezett keretek között mozgósítsa a szabadidő hasznos eltöltésére. Ösztönözze a természetjárókat arra, hogy a természetjárás gyakorlása által rendszeres, sport jellegű fizikai terheléssel eddzék testüket és az egészséges életmódot követve éljenek. Nevelje a természetjárókat a természet öntevékeny megismerésére és megvédésére. ... >>

Segítő Karok Támogató Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1188 Budapest, Szálfa utca 52.
képviselő: Lakatos Karolina
A beteg gyermekek gyógyításának hatékony segítése érdekében, kórházak, rendelőintézet orvosi műszerezettségének, általános infrastruktúrájának fejlesztése egyedi igények alapján. A beteg gyermekek külföldi gyógykezelésének támogatása, hozzájárulás a műtétekhez, gyógyszeres kezelésekhez. A fogyatékosok, a szociális vagy egészségügyi okokból rászorulók, valamint az árvizek, földrengések, tűzvészek, vagy az egyéb természeti károk károsultjainak egészségügyi és szociális támogatása, részükre a mindennapi életükhöz nélkülözhetetlen egészségügyi, kisegítő és egyéb eszközök, berendezések, alapvető ruházati és élelmiszer cikkek beszerzése vagy ezek megszerzéséhez támogatás nyújtása. ... >>

Szentlőrinci Túra, Szabadidős és Sport Lovas Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

1183 Budapest, Illocska utca 19.
képviselő: Kovács László
a szabadidős, hobbi és versenyszerű lovaglás támogatása;
lovas túrák és találkozók szervezése;
az egészséges életmód, a lovas természet közeli életérzés és a lovas sportok népszerűsítése;
a különféle stílusú lovaglást művelő és az ezek iránt érdeklődő lovasok összefogása;
a túra, hobbi és sportlovaglás lehetőségeit felölelő információs adatbázis létrehozása;
(túra lehetőségek, túraajánlatok, lovas térkép, eseménynapló, lovardák és ranch-ek, szálláshely ajánlatok, versenyek);
közreműködés a különféle lovas versenyekhez kapcsolódó, vagy azoktól függetlenül megrendezett, a lovaglást, a lótartást népszerűsítő események rendezésében;
közreműködés a szabadidős és sport lovasok képzésére szolgáló tanfolyamok szervezésében, koordinálásában;
közreműködés a lovaglásról szóló, azt népszerűsítő kiadványok megjelentetésében;
a Magyarországon élő, a lovaglás különböző ágaiban versenyző tehetséges sportolók, illetve sportszimpatizánsok támogatása, segítségnyújtás tehetségük kibontakoztatásához, edzés és verseny lehetőségek biztosítása;
a sportbarátság elmélyítése,
valamint a fenti célok megvalósítását biztosító lovak tenyésztése, kiképzés, lovas oktatás. ... >>

Téry Ödön Túra Club

(sport,természetvédelem)

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8.
képviselő: Szabó Lászlóné
A rendszeres sportolás, testedzés biztosítása a természetjárás - gyalog, kerékpáros, sí, vízitúra - és táborozás ágazatiban. ... >>

Tradicionális Pránanadi Alapítvány - Budapest 1.

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1183 Budapest, Szegfű utca 20.
képviselő: Földi György
Természetes életmóddal kapcsolatos oktatási, nevelési tevékenység, önfejlesztő módszerek, technikák megismertetése, terjesztése, különös tekintettel a meditációs technikára; az önismereti, természeti törvényekkel összhangban álló gondolkodásmód, magatartásmód felismeréséhez és gyakorlatához való segítségnyújtás. Ennek érdekében az Alapítvány hatékony ismeretterjesztési, világnézeti, nevelési képességfejlesztési tevékenységet, továbbá oktatási, kulturális és sport tevékenységet végez. ... >>

Transcar (TRANSYLVANIA CARITAS)

(természetvédelem,szociális,kulturális)

1182 Budapest, Vércse u. 13.
képviselő: Fiersné Reményik Zsuzsanna, Lőrincz Dezső
Legfőbb feladatának a romániai, valamint a Közép- és Kelet-Európában élő magyarság szellemi és anyagi támogatását tekinti. Irányultsága ennek jegyében részint kulturális, részint karitatív jellegű. Tagsága hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerén keresztül (egyházak, humanitárius és emberjogi szervezetek, kulturális intézmények, stb.) minden lehetséges módon szorgalmazza az együtt élő népek őszinte megbékélését és gyakorlati együttműködését, továbbra is intenzíven ápolni kívánja a kisebbségi magyarsághoz fűződő természetes kötelékeit. Ennek érdekében az elsősegély jellegű akciókon ( élelmiszer-, gyógyszer-, ruha és könyvadományok gyűjtésén és továbbításán ) túl elsőrendű hivatásának tekinti a Romániában, valamint Közép- és Kelet-Európában élő magyarság szellemi, kulturális önszerveződésének, hagyomány- és értékőrző tevékenységének rendszeres és sokrétű szakmai támogatását, illetve e tevékenységek anyaországi és nemzetközi fórumokon való megismertetését, propagálását. ... >>

Zöld Sorompó Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1182 Budapest, Iparvasút utca 29.
képviselő: Kakasné Pethő Ágota
A szűkebb lakókörnyezet - Budapest XVIII. kerület Pestszentimre, Pestszentlőrinc - kulturális és természeti értékeinek megőrzése, az élhető környezet megvédése, kiegészítve a közösségi értékek megóvásának és továbbfejlesztésének szándékával, a társadalom kohéziójának fenntartása. a XVIII. kerület zöldövezeti, kertvárosi jellegének megtartása, a meglévő zöld területek megóvása, azok parkosítása. Értékmegőrző, környezettudatos magatartás és egészséges életmódra nevelés. ... >>

Zöld Zóna Országos Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1181 Budapest, Reisz Frigyes utca 3.
képviselő: Pintér József
Az egyesület célja, hogy Magyarország területén a még meglévő természeti értékeket megóvja, azok fontosságára a figyelmet felhívja szórólapok, kiadványok, elektronikus és nyomtatott sajtóban megjelenő cikkek, hírek, tudósítások, interjúk valamint környezetvédelmi rendezvények segítségével a társadalom összefogását a természet védelmében elősegítése, erősítése. A környezetszennyezés csökkentésének lehetőségeit szakértők bevonásával vizsgálja, az ebből származó eredményeket a döntéshozókkal, a környezetszennyező háztartási és ipari szereplőkkel széles körben megismertesse és a környezetvédelem szempontjából előnyös kompromisszumok kialakulását elősegítse.
Környezetmegóvó és helyreállító programok szervezése, környezetkárosító tevékenységek elleni védekezés és a környezetvédelmi rendeletek, szabályok széleskörű megismertetése, betartása. ... >>
1. oldal