Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XX. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 79
1. oldal

A Jövő Magyarországáért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1203 Budapest, Bíró Mihály utca 7/ b. 5./6.
képviselő: Lénárt István
Az alapítvány alapvető célkitűzése a magyar tehetséges fiatalok támogatása ? a tudomány-, a művészetek-, a sport terén. Magyarország jövőbeni sikerességét előmozdítandó és a hazai tehetségek megtartását és kibontakoztatását elősegítendő.
... >>

A Nagy László Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1203 Budapest, János u.4.
képviselő: Bálint Zoltán
A Nagy László Általános Iskola tárgyi és személyi feltételei megteremtésének elősegítése: oktatási programok, szabadidős tevékenységek, szociális és mentalhigiénés célok, művelődési lehetőségek támogatása. ... >>

A Reform Oktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1204 Budapest, Alsóhatár u. 169/B.
képviselő: Kaszás Mátyás
Reformpedagógiával foglalkozó egyéb alapítványok, iskolák, iskolai osztályok, magánszemélyek, kutatók támogatása; Szociális ösztöndíj folyósítása. ... >>

Alma-Mater Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1203 Budapest, Krammer S. 7.
képviselő: Őrfi Krisztina
A Krammer S. utcai Általános Iskola tanulói szellemi és testi fejlődésének elősegítése. ... >>

APGAR 4 Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1203 Budapest, Helsinki utca 1. I./15.
képviselő: Heszberger Ede
Az úszülöttek életképességére, betegségei súlyosságának megítélésére alkalmazott APGAR pontrendszer 4-nél alacsonyabb APGAR számmal született, súlyosan veszélyeztetett gyermekek egészségügyi, rehabilitációs ellátásának, otthonápolásának segítése, orvosi műszerekkel, rehabilitációs eszközökkel való ellátásának javítása. Mindezzel összefüggő kutatási, oktatási, képességfejlesztési tevékenység végzése. ... >>

Budapest Táncszínházért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1201 Budapest, Nagy Győri István út 36/a.
képviselő: Földi Béla
A tánc, mint művészeti, pedagógiai tevékenység, előadások és képzések formájában való megvalósításának támogatása. ... >>

Cristiano Póker Club, Kulturális és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1204 Budapest, Szent Erzsébet tér 1-2.
képviselő: Botka Krisztián
tagjai és a póker kártyajáték és egyéb tevékenységei iránt érdeklődő emberek sport- és kulturális tevékenységének biztosítása, sport és hobby tevékenység terjesztése, népszerűsítése, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék;
- tagjai részére a rendszeres sportolás, kártyajáték és a kulturális tevékenységek lehetőségeinek biztosítása;
- a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;
- a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a kulturális és sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése;
- sportkapcsolatok, illetve egyéb kulturális kapcsolatok létesítése és fejlesztése;
- kártya összejövetelek, versenyek szervezése, szigorúan a jogszabályi előírásokat betartva, a játék, társaság élményéért;
- az egyesület biztosítja a sportág jellege szerint biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket. ... >>

Csepeli Kőrösi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1205 Budapest, Mártirok útja 74.
képviselő: Kormosné Laboncz Johanna
A Csete Balázs Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola diák- jainak jutalmazása, tehetség gondozása, támogatása és a színvonalas oktatásuk elősegítése. ... >>

Csipet Csapat Családi Napközi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1204 Budapest, Török Flóris u. 140.
képviselő: Novák Anikó
A XX. kerületben élő rászoruló gyermekek elsősorban általános iskolások - nyelvtanulásához, nyaraltatásához, egészséges életmódra neveléséhez anyagi segitség nyujtása. ... >>

DIAMOND Repülő és Környezetvédelmi Egyesület (DIAMOND Egyesület)

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

1202 Budapest, Frangepán utca 15.
képviselő: Baller György Barna
Az Egyesület hozzájárul a bázis repülőterének és érintett légtereinek környezetvédelméhez, az egészséges és emberi környezet megteremtéséhez. Ennek kapcsán fenntartás nélkül elősegíti annak az alapelvnek a megvalósulását, hogy az élethez és az egészséghez való jog a legalapvetőbb emberi jog és csak e jog tiszteletben tartásával érvényesíthető minden további emberi jog. Az egyesületnek a környezetvédelmi tevékenysége kiterjed a környezeti oktatásnak és ismeretterjesztésnek a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (?Környezetvédelmi tv.?) 54. § (6) által megszabott állami feladatra.
Az Egyesület társadalmi fórum szerepét vállalja a térségben a lakosságtól, társadalmi szervektől kiinduló, a környezetvédelemmel kapcsolatos észrevételek, javaslatok megvitatásához.
Az Egyesület összekötő kapocs szerepét tölti be a lakosság és az üzemek, intézmények, a helyi közigazgatás és a szakigazgatási szervek, tömegtájékoztatási eszközök és más szervezetek között a helyi és regionális környezetvédelmi kérdések tekintetében.
Az Egyesület szakértői vizsgálatokat, felülvizsgálatokat indítványoz a környezetszennyező hatások, megbetegedések okainak felderítésére. Az illetékes szakhatóságoknál kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét. Közreműködik a vizsgálati eredmények nyilvánosságra hozásában.
Az Egyesület kapcsolatot épít ki a természet és környezetvédő szervezetekkel, mozgalmakkal, városvédő és városszépítő egyesületekkel helyi és országos szinten egyaránt.
Az Egyesület jelentős feladatának tekinti a környezeti nevelést, tudatformálást a társadalom legkülönbözőbb rétegeiben, korosztályaiban.
Az Egyesület részt vesz a bioszféra és az ország természeti kincseinek megóvásában, különös tekintettel a Magyarországon található vagy azt érintő természeti értékek védelmére.
Az Egyesület célja továbbá a légisport-tevékenységek feltételeinek biztosítása, beleértve a szabadidő sport jellegű repülési tevékenységeket és a sportturizmust is, kiemelten az ifjúság körében.
Az egyesületi tagok sportrepüléssel kapcsolatos érdekeinek képviselete és védelme minden olyan fórumon, ahol a légi sportok bármilyen formában érintve vannak.
Sport, illetve gazdasági jellegű kapcsolatok kiépítése belföldi és határon túli magyar, illetve külföldi szervezetekkel.
Az ország és az Egyesület légi sportjának képviselete különböző rendezvényeken.
Légi jármű kölcsönzése és javítása, valamint légi szállítás szervezése.
A repülősport (?Sportág?) magyarországi népszerűsítése a Sportágban rendezett versenyeken keresztül, valamint annak terjesztése, oktatás, nevelés.
Szakmai, tudományos tevékenységgel, továbbá ismeretterjesztéssel, információnyújtással a Sportág megismertetése és terjesztése Magyarországon (rendezvények szervezésével).
A Sportág sportolói érdekeinek, jogainak képviselete, érvényesítése és védelme hazai és nemzetközi szinteken.
Az Egyesület keretében sporttevékenységet folytató sportoló számára biztosítani a Sportág jellege szerinti, a bi ... >>

"Dragon Line Team" Motoros Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1204 Budapest, Virág Benedek utca 61.
képviselő: Bekó Zsolt, Madaj Éva Zsuzsanna
Magas szintű képzés és továbbképzés biztosítása a tagok gyermekei és ezek tanárai számára szellemi, morális, mentális, érzelmi, fizikai téren, s ezen belül a motorsport versenyszerű kereteinek, edzésének a hazai és nemzetközi versenyekre való felkészülés fizikai és anyagi feltételeinek biztosítása, a sportegyesületi élet szervezése. A versenyzői és tagjain kívül mások részére a Kht. 4. § (1) bekezdése szerinti a versenyzéshez szükséges rendszerességgel a körülményeket, a folyamatos fejlődéshez való jogot és lehetőséget biztosítja. Jogaikat képviseli és érdekeit védi (pl. a tiszta sport, az egészséges csapatszellem, valamint a fejlődéshez szükséges feltételek biztosítása és védelme). Az alapítók céljuknak tekintik továbbá a magyar nemzeti és a nemzeközi sport oktatásában részvevő pedagógus és edző jelöltek és pedagógusok, edzők, szakmai módszertani továbképzéséért való tevékenykedést, valamint az annak érdekében történő munkálkodást, hogy az említett célok megvalósítása a gyermekek képzésében az iskolás kortól a felsőoktatásig töretlen és tiszta forrásból származó legyen. ... >>

Égigérő Fa Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1205 Budapest, Mártírok útja 13/ b.
képviselő: Horváthné Tóth Judit szül.Tóth Judit
Az 1205 Budapest, Hitel M. u.33-39. sz. alatti, valamint az 1205 Budapest, Mártírok útja 51. sz. alatti óvodába járó gyermekek támogatása. ... >>

Élni Akarunk közhasznú alapítvány a Fogyatékos Gyermekekért

(intézményi,oktatási)

1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 1-3.
képviselő: Földiné Huszti Judit
Az értelmi fogyatékos gyermekek iskolai körülményeinek javítása. ... >>

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

(oktatási,kulturális)

1202 Budapest, Olt u. 42.
képviselő: Nagyné Weisz Ibolya
A fúvószenekari kultúra ápolása, az ütőhangszeres kamarazenélés népszerűsítése és terjesztése bel- és külföldön. A zenét tanuló ifjúság bevonása a zenekari munkába, tehetséges fiatal muzsikusok felkutatása és alkalmassá tétele a nagyzenekari munkára. A zenekari közművelődés támogatása. ... >>

Erzsébeti Lurkókért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1204 Budapest, Lázár utca 165/b.
képviselő: Banáné Viola Anikó, Baranyainé Németh Ildikó, Kiss Melinda, Patinszki Mihályné, Szekeres Mariann
A Pesterzsébeti IV.sz. Összevont Óvodában gondozott gyermekekért az óvoda tárgyi feltételeinek magasabb szintű biztosítása, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, kiemelt gondozása az óvoda egyéni arculatának megfelelően berendezések, felszerelések, tárgyak, eszközök biztosítása, az óvodáskorú gyermekek kreatív készségének, manuális és mozgási tevékenységének fejlesztéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása, a tehetséggondozáshoz, a felzárkóztatáshoz, a prevencióhoz szükséges feltételek megteremtése. ... >>

Gyémánt Lovas Sportegyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1203 Budapest, Baross u. 38.
képviselő: Zsirai Péter
A lovas sportok (különös tekintettel a galopp, ügető és díjlovaglás sportágakra) népszerűsítése hazai és nemzetközi szinten. Ehhez kapcsolódóan versenyek szervezése, versenyeken való részvétel a tagok benevezésén keresztül bel- és külföldön, sporteredmények elérése, a rendszeres sportolás és edzéslehetőség biztosítása, zsoké képzéssel-oktatással, valamint amatőr sportolók számára versenyzési lehetőség és túralovaglás biztosítása. Ezen sportolási lehetőség biztosításával a sportegyesület további célja nemzedékek egészségének megőrzése, javítása, betegségek megelőzése, rehabilitációja, az ifjúság egészséges életmódra és életszemléletre, valamint a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Gyermekétkeztetési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1203 Budapest, Mária u. 3.
képviselő: Király Gábor
Hozzájárulni azoknak a gyermekeknek az iskolai étkeztetési költségeihez, akiknek a szülei nem, vagy csak részben tudják azt kifizetni. ... >>

Hangszerész-Kézmíves Akadémia Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1202 Budapest, Fás u. 6/a.
képviselő: Ravasz György
Az alapítvány célja hangszerjavító és készítő tevékenység oktatása. A XX. század elején még világhíres, nagy múltú magyar hangszerépítő művészet - különös tekintettel a vonós és pengetős hangszerekre - megmentése, újjászületése, valamint a szakmához tartozó restauráló, javító tevékenységek minőségi megújításához szükséges szakképzés megszervezése és az ehhez szükséges oktatási intézmények alapítása és fenntartása. ... >>

HardSteppers Tánc és Sport Egyesület

(sport,oktatási)

1205 Budapest, Rákóczi utca 92.
képviselő: Arnold Katalin
hogy a mozgás és a táncolás népszerűsítése, a csapatmunka, a fegyelem, a rekreáció, a kreativitás, a szenvedély, a testi-lelki egyensúly megismertetése, illetve a koncentrációképesség fejlesztése révén, valamennyi korosztály szabadidejének hasznos és aktív eltöltését elősegítse.
Az Egyesület céljának tekinti továbbá, hogy a rendszeres sportolás és táncolás eredményeképpen az egyes személyek megfelelő életstílust alakítsanak ki, hogy az érzelmek nyílt kifejezése révén, saját egyéniségüket maximálisan megismerhessék, stresszmentesebb, boldogabb, kiegyensúlyozottabb, és és mindenek előtt egészségesebb életet élhessenek.
Az Egyesület kiemelt célja és egyben feladata a fiatal tehetségek felkutatása, számukra sportolás és versenyzési lehetőség megteremtése.
Az Egyesület céljának és feladatának tekinti a tagjai, valamint a tánc iránt érdeklődők számára táncos foglalkozások tartását, (aerobic, hastánc, MediBall) különböző rendezvényeken, bemutatókon, versenyeken való részvétel elősegítését, (felkészülési programokkal, edzéstervekkel) valamint táncos szereplésekre való felkészítését (szalagavató, esküvő). ... >>

Hazafelé Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

1202 Budapest, Emőke u. 28.
képviselő: Cserbik János elnök, Révész Magda tikár
Gyermekvédelem, helyettes szülői hálózat létrehozása. A befogadó családok képzése. A befogadott gyermekek pszichés támogatása. Hajléktalanok támogatása. Szociális intézmények támogatása, átmeneti otthonokban elhelyezettekkel Gyermekvédelem, helyettes szülői hálózat létrehozása. A befogadó családok képzése. A befogadott gyermekek pszichés támogatása. Hajléktalanok támogatása. Szociális intézmények támogatása, átmeneti otthonokban elhelyezettekkel való foglalkozás. ... >>

Hazai Sportiskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1201 Budapest, Baba utca 62/A.
képviselő: Váradi Ábel
új műhelyt hozzunk létre a hazai utánpótlás nevelés fejlesztése érdekében;
az utánpótlás nevelést a magyar egyesületi hagyományoknak megfelelően egy több szakosztályból álló szervezetben valósítsuk meg;
a nálunk nevelkedő fiatalokban - a testi erő és ügyesség mellett - felébresszük és fejlesszük a közösségért való felelősségvállalás mentalitását;
sikeres versenyzőket és az életükben helytálló felnőtteket neveljünk;
a sporthoz kapcsolódó személyiség- és szervezetfejlesztési felméréseket, kutatásokat végezzen humán kutatási területen, különös tekintettel az egyéni és a csapatsportok által fejleszthető kompetenciák kombinálására. ... >>

IPSO FACTO Alapítvány

(oktatási)

1205 Budapest, Nyáry Pál utca 50.
képviselő: Pláner Lajos
A felnövekvő generáció történelem tudatának felélesztése. ... >>

Iskolai Teniszedzők Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási)

1203 Budapest, Közműhelytelep utca 21.
képviselő: Juhász Gábor László
A tömeg- és élsport népszerűsítése és támogatása, sporttevékenység folytatása, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenységek kivételével. ... >>

Jelenben a Jövőnk Alapítvány

(oktatási,szociális)

1204 Budapest, Szt. Imre herceg utca 61/ b.
képviselő: Bagi Gábor, Jónás Adrienn
Az alapítvány tartós közérdekű célja, hogy a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét elősegítse, elsősorban Magyarország keleti területeinek településein, valamint, hogy az egyén visszataláljon önmagához, a többi emberhez és munkájához; képes legyen használni tehetségét élete kiteljesedéséhez. Fontos csoportok a család, ahol az élet keletkezik és a munkahely, ami a család fenntartását biztosítja.
Az alapítvány célja, hogy a Bert Hellinger-féle szisztematikus és fenomenologikus család- és szervezet-felállítás módszerének alkalmazásával támogassa és segítse az egyén harmonikus fejlődését, kapcsolatrendszerei javítását. Az emberek, elsősorban a hátrányos helyzetű (fiatalkorúak büntetés-végrehajtó intézetéből, illetve nevelőotthonból elbocsátott) fiatalok integrálása a társadalom menetébe, és a test-lelki-szellemi harmóniájuk elősegítése előadásokkal, beszélgetésekkel és egyéb programokkal. ... >>

József Attila Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1204 Budapest, Klapka utca 86.
képviselő: Juhász Imre
A József Attila Általános Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása. ... >>

Képesség és Kreatívitás Oktatási Központ Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 26-28.
képviselő: Novák Judit Ildikó
A magyar oktatáskultúra hagyományainak felélesztése. ... >>

KINDERGARTEN Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1203 Budapest, Vízisport utak 23/D. 2./1.
képviselő: Szűcsné Balogh Ramóna
A Budapest, XX.ker. Baross u. 79-81.szám alatt működő Napköziotthonos Óvoda által nyújtott, de az alapellátást meghaladó, azt kiegészitő tevékenység biztositása. ... >>

KisKert Környezetvédelmi Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1201 Budapest, Vörösmarty utca 180.
képviselő: Dráviczkiné Gálovics Ágnes
Az ifjúság széles körben való bevonása a környezet- és természetvédelembe, helyes szemléletük kialakítása a szelektív hulladékgyűjtéssel és komposztálással kapcsolatban. Hazánk természeti értékeinek minél alaposabb megismerése és a szerzett tudásanyag rendszerezése, feldolgozása. Együttműködés az állami és önkormányzati szervekkel, valamint a bölcsődékkel, óvodákkal, iskolákkal. Kapcsolatok létesítése és fenntartása a hazai és külföldi civil természetvédelmi szervekkel. A természetvédelemre vonatkozó rendelkezések megtartásának társadalmi ellenőrzése. ... >>

KONTASET Oktatási Alapítvány

(oktatási)

1201 Budapest, Helsinki út 53.
képviselő: Héjja Imre kuratóriumi elnök, Lévainé Ruttkai Ágnes, Mácsai László
A KONTASET Vázszerkezet Gyártó és Szolgáltató Kft. dolgozói gyermekei tanulásának segítése. ... >>

Kossuth Társaság

(oktatási,kulturális)

1203 Budapest, Baross 53.
képviselő: Dr.Sturcz Zoltánné
A Kossuth-i és az 1848-49-es hagyományok ápolása, oktatási tevékenység, kulturális tevékenység és a kulturális örökség megóvása. ... >>

LEZIONE LIBERA Gyermekekért Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1201 Budapest, Vág utca 18. fsz./3.
képviselő: Kovács Géza
Oktatási Intézmény létrehozása, melyben a gyermekek óvodai nevelése, általános iskolai nevelése és oktatása, valamint gimnáziumi oktatása a Montessori pedagógiai alapelveire és mozgatóerőire alapul. A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra és mély érzelemre nevel.
Szakiskolai képzés keretében, pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás folytatása szakmacsoportonként
-gépészeti szakmacsoport
-építészeti szakmacsoport
-könnyűipar szakmacsoport
A szakképzési évfolyamokon - az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott - szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés folytatása.
Felnőtt képzés, a foglalkoztatást elősegítő képzések lebonyolítása.
Pedagógiai szakszolgálat létrehozása és megvalósítása. ... >>

Lila Kuckó Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1203 Budapest, Kossuth L. u. 3.
képviselő: Misurák Miklós Béláné
A Pesterzsébeti Bölcsődében gondozott gyermekek érdekében a bölcsőde tárgyi feltételeinek magasabb szintű biztosítása, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, kiemelt gondozása, a bölcsőde egyéni arculatának megfelelően berendezések, felszerelések, tárgyak, eszközök biztosítása, a bölcsődés korú gyerekek kreatív készségének, manuális és mozgási tevékenységének fejlesztéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása, a tehetséggondozáshoz, a felzárkózáshoz, a prevencióhoz szükséges feltételek megteremtése. ... >>

Magyar Babamentő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1201 Budapest, Királyhágó utca 84.
képviselő: Markstein Attila
A magzati megbetegedések megelőzésének elősegítése, rákos újszülöttek kezelésének támogatása,
lombikbébi programban résztvevők vitamin és gyógyszertámogatása, a tartósan lélegeztető gépen lévő újszülött gyermekek kórházból való hazakerülésének elősegítése, gyógyászati segédeszközök, légzésfigyelő készülékek beszerzése, illetve ezen eszközök térítésmentes kölcsönzése a rászoruló újszülöttek részére, gyógyszeres kezelések finanszírozása, külföldi vizsgálatok, gyógykezelések lehetővé tétele a beteg újszülött gyermekek számára, szociális támogatás, a tartósan lélegeztetett újszülöttek ápolóinak, szüleiknek szakmai továbbképzése, a rákos betegséggel kapcsolatos kutatások támogatása.
... >>

Magyar Versmondásért Alapítvány

(oktatási)

1201 Budapest, Hatvani u. 33.
képviselő: Bánffy György, Virág László
A fiatal tehetséges vers- és prózamondók pályára irányítása, szakmai segítése, versmondó műhelyek, szakmai képzések, pódium- műsorok létrehozása, mindezek versmondó versenyekkel, ösztöndíjakkal, szakmai kiadványokkal való támogatása; a versmondó- és színészpedagógusok összefogása és segítése. ... >>

Magyar Zeneterápiás Egyesület

(oktatási)

1202 Budapest, Beszterce utca 3.
képviselő: Urbánné Varga Katalin
a zeneterápiával kapcsolatos ismeretszerzés, annak oktatás útján való terjesztése külföldi tudományos kapcsolatteremtés és információ csere. A zeneterápia itthoni elismertetése. ... >>

Maria Montessori módszerrel az óvodás gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1202 Budapest, Farkaslaka utca 21.
képviselő: Hierholczné Faragó Tünde
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

MediBit Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1201 Budapest, Vörösmarty utca 3. /B. I./17.
képviselő: Pankász György
Az egészségügyi és szociális, továbbá oktatási és más közösségi feladatok, valamint mindezen területek módszertani, technikai segítése. ... >>

Mi Óvodánk Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1203 Budapest, János u.2.
képviselő: Szilágyi Mónika
Elmélyíteni és nyitottá tenni az óvónők, az óvoda egyéb dolgozói, valamint a szülők és a gyermekek kapcsolatát. Az óvoda életszínvonalának emelése, berendezési, felszerelési tárgyainak biztosítása, egészséges életmódra nevelés. ... >>

MOCorgó Alapítvány (Montessori Oktatási Centrum Reform Elemi Gimnázium és Óvoda)

(intézményi,oktatási)

1204 Budapest, Alsóhatár út 169/B.
képviselő: Kaszás Mátyásné
Pedagógiával foglalkozó egyéb alapítványok, iskolák, iskolai osz- tályok, magánszemélyek, kutatók támogatása. Szociális ösztöndíj folyósítása. A működés feltételeinek megteremtését követően az alapítvány maga is fenntart pedagógiai intézményt. ... >>

Montesz Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1205 Budapest, Révay utca 22.
képviselő: Strausz Eszter
A Montessori-módszer bölcsődés, óvodás és általános iskolás korú gyermekek nevelésében történő felhasználásának folyamatos támogatása; a neveléshez, tanuláshoz és gyermekek képességeinek fejlesztéséhez szükséges speciális taneszközök biztosítása; a nevelés, továbbá az általános iskolai oktatás intézményi kereteinek megteremtése; továbbá a Montessori-módszer propagálása, a kisgyermekek fejlődésében betöltött fontos szerepének széles körben való bemutatása. ... >>

Motorkerékpár és Gépjárműtechnikatörténeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1205 Budapest, Nagykőrösi út 91.
képviselő: Bratincsák György, dr. Kováts Miklós
A motorkerékpár és gépmármű-technika műszaki múltra vonatkozó dokumentációk, tárgyi, szellemi értékek gyűjtése, feldolgozása és megőrzése. A muzeális értékű tárgyi emlékek ? elsősorban motorkerékpártok és más motortechnikai eszközök ? gyűjtése, gondozása, állagmegóvása. A hazai műszaki múlt kulturális és technikai értékeinek hazai és nemzetközi területen történő megismertetése. Az alapítvány kezelésében lévő Maróti gyűjtemény ? tárgyi és dokumentációs anyagok ? múzeumként történő működtetése, melyet a kialakított rend szerint bári látogathat. A magyar műszaki kultúra múltjának tudományos igényű kutatása. A régi magyar járművek iránt érdeklődők számára kulturális műhely létrehozása és működtetése. Hagyományőrző programok, események kidolgozása, megrendezése. Szakirányú közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanárai és tanulói részére konferenciák, előadások szervezése. A műszaki kultúra- és technikatörténet témakörében a műlt értékeinek megőrzését szolgáló ismeretterjesztő magyar és többnyelvű kiadványok szerkesztése, kiadása és széleskörű népszerűsítése. Kapcsolatok kiépítése és fenntartása a motorkerékpár és technika történet témakörben tevékenykedő más hazai és külföldi magánszemélyekkel, intézményekkel és non-profit szervezetekkel. Olyan többnyelvű internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, amely e témakör aktuális ismereteit, információit tartalmazza és lehetőséget biztosít a közvetlen kapcsolattartásra. ... >>

Mozgalom a Deszegregációért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1204 Budapest, Kende Kanuth utca 75.
képviselő: Mohácsi Viktória, Orsós Róbert
A romákat érintő diszkrimináció, szegregáció, főképp az oktatási szegregáció elleni fellépés külső - Európai Uniós pályázati források, a Roma Évtized program forrásai, valamint más források megszerzésével. Roma érdekérvényesítő, jogvédő, oktatási, kutatási és szakértői tevékenység. ... >>

Oboás Társaság Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1202 Budapest, Vaskapu utca 35.
képviselő: Munia Zoltán
Az oboa, tágabb értelmében a fafúvós hangszerek és a zene megszerettetése, megismertetése, népszerűsítése; Szóló-, kamara-, szimfónikus-, jótékony célú, pedagógiai célzatú, tanári- és növendékkoncertek, találkozók, fesztiválok, versenyek, valamint szakmai és pedagógiai kurzusok rendezése, támogatása, szervezése, bonyolítása; Díjak alapítása és adományozása; Szakmai díj alapítása és adományozása a kiemelkedő (művészi, zenekari pedeagógiai, hangszerészi) teljesítmények elismerésére; Szakmai-, metodikai- és kottakiadványok kiadása, és ilyen kiadások támogatása; Hangszerek karbantartásának, javításának és felújításának támogatása; Hangszertartozékok vásárlásának támogatása; Az elöregedett hangszerparkok megújításának támogatása (akár hangszervásárlások révén is); A hazai és határon túli magyarok zenekari, iskolái hangszerállományának javítása. ... >>

Óvodától Iskoláig Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1202 Budapest, Hunyadi János tér 12-14.
képviselő: Csomány Gabriella
Óvodáskorú gyermekek felkészítése az iskolakezdésre, alapfokú, középfokú oktatás végzése, az idegen nyelv oktatás és testnevelés kiemelt kezelése, oktatási intézmény fenntartása. A gyermekek közösségi életbe való beilleszkedésének elősegítése. Támogatás nyújtása a hátrányos helyzetben lévő gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére, óvodai, iskolai eszközökkel való ellátással, szünidei és egyéb programok szervezésével. Segíti és támogatja a céljaival egyetértő oktatási intézményeket. ... >>

Önzetlenül Másokért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1204 Budapest, Vécsey utca 70.
képviselő: Lakatos László
A rászorulóknak oktatási, egészségügyi és szociális támogatások juttatása, továbbá pénzbeli és dologi adományok gyűjtése, raktározása és a rászorulókhoz eljuttatása. Az alapítvány célja ezeken kívűl oktatás, kurzusok és előadások szervezése, valamint erre adományok gyűjtése. ... >>

Őrizzük meg... Ifjúsági Környezetvédelmi Egyesület

(oktatási)

1202 Budapest, Fás utca 6/a.
képviselő: Bogdán Annamária
Az egyesület céljának tekinti a magyar lakosság szemléletének átformálását, környezettudatosságra nevelését. Az egyesület arra törekszik, hogy az új nemzedék már tájékozottabban és környezet-kímélően élje mindennapjait, valamint hogy kidomborítsa a mostani felnőttek és idős emberek előtt az életmód változtatásának szükségességét. Az egyesület fontosnak tartja az oktatási rendszeren kívüli és attól eltérő rendszerű információáramoltatást az alapvető ismeretektől kezdve (élővilág, víz, levegő, talaj, népesség, épített környezet, energia, hulladék fogalma, megjelenései, környezetkímélő megoldások, a környezet szennyezettségének káros hatásai szervezetünkre, ill. ennek csökkentési vagy kiküszöbölési lehetőségei) a társadalom és benne az egyén fellépési lehetőségeinek bemutatását, illetve erre való buzdításáig bezárólag. Az egyesület a tájékoztatás körében három csapásvonalat követ, elsősorban az alapvető ismeretek felelevenítése, a kipótlása, másodsorban Magyarország belső helyzetének bemutatása, harmadsorban pedig az Európai Unióról és csatlakozásunk után várható változások köré csoportosulnak majd a közvetíteni kívánt témacsoportok, információk. Az egyesület elsődleges célcsoportja a 14-26 éves korúak, de amennyiben lehetőség nyílik szélesebb körű tájékoztatásra, úgy az addig sikeresnek bizonyult tevékenységeket kiterjeszti a fiatalabb és idősebb korosztályokra is. Tagjai személyes közreműködése révén felveszi, majd ápolja a kapcsolatot az elsősorban hasonló célkitűzésű és tevékenységi körű hazai, illetve külföldi társadalmi szervezetekkel, hogy ily módon eredményesebb legyen a környezetvédelem területén tevékenykedők fellépése. Tudatosítani kívánja, hogy minden hazánkban élő személynek joga van a tiszta környezethez és így részt kíván venni a fent említett szervezetek munkájában, kezdeményezéseikben e joggyakorlatban történő megvalósulása érdekében. ... >>

Ösvény Családmegtartó Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1202 Budapest, Lázár u. 48.
képviselő: Hajnal zsolt ketten együtt, Nagy Pálné Török Orsolya ketten egy, Rafael József ketten együtt
A család struktúrájának erősítése, támogatása - természetes támogató közeg erősítése. Programok, szabadidős tevékenységek szervezése, meghirdetése - családi kohézió megerősítése ezáltal klubok működtetése - szociális, mentális támogatás nyújtása ezen keretek között a családtagok számára, kommunikációs- és problémamegoldó stratágiák fejlesztése. Hasonló élethelyzetű családok egymás közti kapcsolatrendszerének kiépítése, erősítése, családok közti öntevékenység motiválása az alapítvány koordinálásával. Családterápiás szolgáltatás valamint telefonos lelki segélyszolgálat működtetése - a családi krízisszituációs helyzetek kezelésének érdekében a patológiás családműködés megelőzése és kezelése érdekében szakmai műhelyek, valamint konferenciák szervezése (továbbképzések, szakmai kiadványok szerkesztése, kutatások ) - a szakemberek felkészültségét növelő célzattal. ... >>

Pacsirta Klub Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1201 Budapest, Vörösmarty u. 180.
képviselő: Friedrich Antalné
A nyugdíjas korosztály, de más nyugdíjazáshoz közeli korosztályhoz tartozó állampolgárok klub keretében történő összefogása, kulturális, érdekvédelmi és érdekképviseleti céllal alakult meg. E cél érdekében felvállalja, a szabadidő megszervezésében oktatási és kulturális programok szervezésében az arra rászoruló tagjaik részére tanácsadás nyújtását, továbbá az e kérdéskört tárgyaló bemutató,képzés, előadás szervezését, kiadmányok megjelentetését és terjesztését. ... >>

PAD (Pedagógiai Alternatívákért Diákmozgalom) Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

1202 Budapest, Perczel Mór utca 33.
képviselő: Szekeres András
Kommunikáció teremtése diákok-tanárok, iskolák között a liberális gyermeknevelés elveinek terjesztése érdekében. ... >>

Pad Alapítvány

(oktatási)

1203 Budapest, Kálmán u. 20.
képviselő: Kiss István Csaba
Az oktatási intézmények tanszerekkel, egyéb eszközökkel való ... >>
1. oldal 2. oldal