Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XX. ker természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

DIAMOND Repülő és Környezetvédelmi Egyesület (DIAMOND Egyesület)

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

1202 Budapest, Frangepán utca 15.
képviselő: Baller György Barna
Az Egyesület hozzájárul a bázis repülőterének és érintett légtereinek környezetvédelméhez, az egészséges és emberi környezet megteremtéséhez. Ennek kapcsán fenntartás nélkül elősegíti annak az alapelvnek a megvalósulását, hogy az élethez és az egészséghez való jog a legalapvetőbb emberi jog és csak e jog tiszteletben tartásával érvényesíthető minden további emberi jog. Az egyesületnek a környezetvédelmi tevékenysége kiterjed a környezeti oktatásnak és ismeretterjesztésnek a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (?Környezetvédelmi tv.?) 54. § (6) által megszabott állami feladatra.
Az Egyesület társadalmi fórum szerepét vállalja a térségben a lakosságtól, társadalmi szervektől kiinduló, a környezetvédelemmel kapcsolatos észrevételek, javaslatok megvitatásához.
Az Egyesület összekötő kapocs szerepét tölti be a lakosság és az üzemek, intézmények, a helyi közigazgatás és a szakigazgatási szervek, tömegtájékoztatási eszközök és más szervezetek között a helyi és regionális környezetvédelmi kérdések tekintetében.
Az Egyesület szakértői vizsgálatokat, felülvizsgálatokat indítványoz a környezetszennyező hatások, megbetegedések okainak felderítésére. Az illetékes szakhatóságoknál kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét. Közreműködik a vizsgálati eredmények nyilvánosságra hozásában.
Az Egyesület kapcsolatot épít ki a természet és környezetvédő szervezetekkel, mozgalmakkal, városvédő és városszépítő egyesületekkel helyi és országos szinten egyaránt.
Az Egyesület jelentős feladatának tekinti a környezeti nevelést, tudatformálást a társadalom legkülönbözőbb rétegeiben, korosztályaiban.
Az Egyesület részt vesz a bioszféra és az ország természeti kincseinek megóvásában, különös tekintettel a Magyarországon található vagy azt érintő természeti értékek védelmére.
Az Egyesület célja továbbá a légisport-tevékenységek feltételeinek biztosítása, beleértve a szabadidő sport jellegű repülési tevékenységeket és a sportturizmust is, kiemelten az ifjúság körében.
Az egyesületi tagok sportrepüléssel kapcsolatos érdekeinek képviselete és védelme minden olyan fórumon, ahol a légi sportok bármilyen formában érintve vannak.
Sport, illetve gazdasági jellegű kapcsolatok kiépítése belföldi és határon túli magyar, illetve külföldi szervezetekkel.
Az ország és az Egyesület légi sportjának képviselete különböző rendezvényeken.
Légi jármű kölcsönzése és javítása, valamint légi szállítás szervezése.
A repülősport (?Sportág?) magyarországi népszerűsítése a Sportágban rendezett versenyeken keresztül, valamint annak terjesztése, oktatás, nevelés.
Szakmai, tudományos tevékenységgel, továbbá ismeretterjesztéssel, információnyújtással a Sportág megismertetése és terjesztése Magyarországon (rendezvények szervezésével).
A Sportág sportolói érdekeinek, jogainak képviselete, érvényesítése és védelme hazai és nemzetközi szinteken.
Az Egyesület keretében sporttevékenységet folytató sportoló számára biztosítani a Sportág jellege szerinti, a bi ... >>

Ferencvárosi Természetbarát Egyesület

(természetvédelem)

1203 Budapest, Topánka u. 14. VI. 39.
képviselő: Kiss Ádám ... >>

Gyémánt Lovas Sportegyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1203 Budapest, Baross u. 38.
képviselő: Zsirai Péter
A lovas sportok (különös tekintettel a galopp, ügető és díjlovaglás sportágakra) népszerűsítése hazai és nemzetközi szinten. Ehhez kapcsolódóan versenyek szervezése, versenyeken való részvétel a tagok benevezésén keresztül bel- és külföldön, sporteredmények elérése, a rendszeres sportolás és edzéslehetőség biztosítása, zsoké képzéssel-oktatással, valamint amatőr sportolók számára versenyzési lehetőség és túralovaglás biztosítása. Ezen sportolási lehetőség biztosításával a sportegyesület további célja nemzedékek egészségének megőrzése, javítása, betegségek megelőzése, rehabilitációja, az ifjúság egészséges életmódra és életszemléletre, valamint a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

"Hód" Fiatal Természetjárók Köre

(természetvédelem,érdekképviselet)

1201 Budapest, Akácfa utca 72.
képviselő: Kerekes Blanka
Mai rohanó világunkban felkeltse a fiatalok igényét a természetjárás iránt és ezzel növelje a természetvédők körét. Elősegítse a hazához való kötődést, a hazaszeretet elmélyülését. Segítse a környezet és természetvédelmi szemlét és magatartás meggyökereztetését, továbbá lássa el a természetjárók érdekképviseletét és érdekvédelmét. Programjaival segítse elő az egységes életmódot és népszerűsítse a természetjárás céljait, eszméit. ... >>

KisKert Környezetvédelmi Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1201 Budapest, Vörösmarty utca 180.
képviselő: Dráviczkiné Gálovics Ágnes
Az ifjúság széles körben való bevonása a környezet- és természetvédelembe, helyes szemléletük kialakítása a szelektív hulladékgyűjtéssel és komposztálással kapcsolatban. Hazánk természeti értékeinek minél alaposabb megismerése és a szerzett tudásanyag rendszerezése, feldolgozása. Együttműködés az állami és önkormányzati szervekkel, valamint a bölcsődékkel, óvodákkal, iskolákkal. Kapcsolatok létesítése és fenntartása a hazai és külföldi civil természetvédelmi szervekkel. A természetvédelemre vonatkozó rendelkezések megtartásának társadalmi ellenőrzése. ... >>

"Magyar Madarászok" Természet- és Állatvédelmi Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1204 Budapest, Magyar utca 4.
képviselő: Lakó Antal
A magyar madarászat hagyományainak ápolása, megőrzése, tovább örökítése. A hazai és az egzotikus madárfajok tenyésztése és megismertetése a közönséggel. A hazai énekesmadár fajok kiemelt védelme, ennek érdekében tenyésztési javaslatok kidolgozása. A tenyésztett madárfajok magántulajdonának elismertetése. Önkéntes környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem, mindezek keretében együttműködés hazai és nemzetközi társadalmi szervezetekkel, hatóságokkal. ... >>

Magyar Tolkien Társaság

(természetvédelem,kulturális)

1203 Budapest, Török Flóris utca 19.
képviselő: Füzessy Tamás
J.R.R. Tolkien műveinek, az általa alkotott mitológiának magyarországi megismertetése, népszerűsítése, terjesztése. Az ezen szövegekkel tudományos és nem tudományos formában való kritikai, elemző foglalkozás szervezése, koordinálása, azok tudományos és nem tudományos köztudatba való bevitele. J.R.R. Tolkien műveihez és mitológiájához kapcsolódó irodalmi, nyelvészeti, képzőművészeti és színpadi alkotások, adaptációk létrejöttének elősegítése, lehetőségek teremtése az alkotások szélesebb körű bemutatására. A természet szépségének és értékeinek megismertetését, megőrzését, megmentését szolgáló tevékenységek támogatása. A Tolkien-művek értékeit a gyakorlatban is képviselni vágyó közösségek, közösségi tevékenységek létrehozásának és működésének segítése. ... >>

Ösvény Családmegtartó Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1202 Budapest, Lázár u. 48.
képviselő: Hajnal zsolt ketten együtt, Nagy Pálné Török Orsolya ketten egy, Rafael József ketten együtt
A család struktúrájának erősítése, támogatása - természetes támogató közeg erősítése. Programok, szabadidős tevékenységek szervezése, meghirdetése - családi kohézió megerősítése ezáltal klubok működtetése - szociális, mentális támogatás nyújtása ezen keretek között a családtagok számára, kommunikációs- és problémamegoldó stratágiák fejlesztése. Hasonló élethelyzetű családok egymás közti kapcsolatrendszerének kiépítése, erősítése, családok közti öntevékenység motiválása az alapítvány koordinálásával. Családterápiás szolgáltatás valamint telefonos lelki segélyszolgálat működtetése - a családi krízisszituációs helyzetek kezelésének érdekében a patológiás családműködés megelőzése és kezelése érdekében szakmai műhelyek, valamint konferenciák szervezése (továbbképzések, szakmai kiadványok szerkesztése, kutatások ) - a szakemberek felkészültségét növelő célzattal. ... >>

Pesterzsébeti Zöldek Társasága

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1203 Budapest, Téglagyár tér 3. II/5.
képviselő: Szakál Kornél
Budapest főváros XX. kerületének Pesterzsébet természeti értékeinek megőrzése. ... >>

Piacfejlesztési Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1201 Budapest, Hatvani 25.
képviselő: Dr. Balás István, Dr. gróf. Bethlen István
Az egyéni és közösségi formában termelők termelési és értékesítési biztonságát javító tevékenységek, szervezeti formák létrehozásának ösztönzése, természet- és környezetbarát technikák elterjesztése, kutatási, fejlesztési tevékenységek támogatása, új munkahelyek teremtésének ösztönzése, továbbképzések, tanulmányutak támogatása. ... >>

Rakamazi Turul Hagyományőrző Íjász Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1204 Budapest, Fészekrakó utca 3/ B.
képviselő: Boda István
Elősegítse az ifjúsági és felnőtt tömegsport fellendítését, az egészséges természetszerető és hagyománytisztelő nevelést, a szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségét, első soron a hagyományőrző íjászat keretein belül. E nemes cél érdekében felvállalja, hogy segíti az ehhez kapcsolódó hagyományok és eszközök megismertetését és eszközök használatát, készítését: táborok, kézműves foglalkozások, előadások, bemutatók, oktatási és kulturális programok, kiadványok keretein belül. ... >>

Rózsafa Kulturális Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1202 Budapest, Ady Endre utca 139.
képviselő: Kovács Péter
Az egészséges életmód (egészséges táplálkozás, szabadidő hasznos eltöltése), természetközpontú felfogás (természetvédelem, állatvédelem) terjesztése elsődlegesen kulturális, felvilágosító és sportrendezvények keretében. ... >>

Sajtkukac Néphagyományőrző és Környezetvédelmi Gyermek Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1202 Budapest, Mártírok útja 193.
képviselő: Szabó Éva
A néphagyományőrző tevékenységek a környezetvédelem, a természetvé- delmi területek megismertetése a gyermekekkel. Az alacsonyjövedelmű családok gyermekeinek segítése. Kirándulások, táborok szervezése, pénzügyi támogatása. A gyermekek sporttevékenységének elősegítése, nevelésük, oktatásuk, képességfejlesztésük előmozdítása, gyermekvé- delmi tanfolyamok, továbbképzések szervezése, pedagógusok tanul- mányútjainak támogatása. A fejlesztő pedagógia, felzárkóztatás és tehetséggondozás segítése. Az alapítvány célja kiegészül az alapítvány céljának megvalósítását, működési feltételeinek biztosítását elősegítő felnőtt képzés támogatásával. ... >>

"Szitakötő" Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1201 Budapest, Előd utca 57.
képviselő: Buzás Éda Anna
a kulturális kincsek és művészeti értékek megismerése - megismertetése, védelme, ápolása és megőrzése, kulturális közösségek önszerveződésének segítése;
- kulturális témájú projektek támogatása, filmek, kiadványok támogatása (művészet, zene, irodalom stb.);
- ifjúsági feladatok ellátása: információk gyűjtése és azok továbbítása a fiatalok felé a korosztályt érintő témákban, közösségépítő programok, szabadidős rendezvények, táborok, egyéni tanácsadások, ifjúsági témájú képzések, fórumok szervezése;
-felnőttképzés: képzések, tréningek szervezése iskolarendszeren kívüli formában civil szerveztek tagjai, az ifjúság, továbbá a munkaerőpiacról kiszorult és/vagy hátrányos helyzetű személyek számára;
- a természethez közeli életforma, a természetvédelem, a fenntartható fejlődés népszerűsítése, oktatása, továbbá
- kulturális-művészeti, hagyományőrző, közösségi programok, kiállítások, előadások, koncertek szervezése, lebonyolítása;
- civil érdekérvényesítés, együttműködések kialakítása. ... >>

Zöld Erő Párt

(természetvédelem,egyéb)

1204 Budapest, Alsóhatár út 169/ B.
képviselő: Kaszás Mátyás
A Magyarországon élő természetszerető emberek pártpolitikai érdekképviselete. ... >>
1. oldal