Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XXIII. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 23
1. oldal

ASZKLEPIOSZ Egészségügyi Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1237 Budapest, Szilágyi Dezső utca 145/A.
képviselő: dr. Taller András
1./ A belgyógyászati, gasztroenterológiai, endokrin, anyagcsere- és cukorbetegek magasabb színvonalú kivizsgálásához, ellátásához, gyógyításához, szükséges orvos - szakmai háttér feltételeinek javítása, ennek támogatása.
2./ Olyan tevékenységek támogatása, amelyek gyorsabb diagnózishoz, gyorsabb gyógyuláshoz, rövidebb kórházi tartózkodáshoz, a betegek közérzetének,életminőségének javításához, munkaképességének minél teljesebb visszaszerzéséhez vezetnek, hozzájárulnak a korszerűbb ellátáshoz, a megnyugtató, biztonságérzetet adókörülmények kialakításához, az orvosok és szakápolók szakmai felkészültségének emeléséhez, az optimális betegtájékoztatáshoz, felvilágosításhoz.
3./ A testi panaszok mellett a lelki egyensúly biztosítása, hangsúlyozása, az ehhez szükséges miliő megteremtésének támogatása. ... >>

Béke Óvoda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1237 Budapest, Béke utca 38.
képviselő: dr. Esősiné Gera Zsuzsanna
Az alapítvány által befolyó pénzeszközök járuljanak hozzá - a Budapest XXIII. Kerület Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal, mint fenntartó szerv által juttatott költségvetési összegeken felül - az 1237 Budapest, Béke u. 36. sz. alatti óvoda hatékonyabb és eredményesebb nevelő munkájához. Mélyítse el az óvoda és a családok kapcsolatát. Járuljon hozzá a már hagyománnyá vált családi hétvégék keretében szervezett kirándulások, kulturális programok (színházlátogatás, múzeumlátogatás) költséginek finanszírozásához. Hozzájárulásával támogassa az óvoda különböző rendezvényeinek (pl. gyereknap, sport délelőtt stb.) magvalósítását. Segítse a gyermekek komplex személyiségfejlődéséhez szükséges tárgyi és fogyó eszközök beszerzését, felújítását, állagmegóvását. Anyagi támogatásba részesítse az óvodába járó, hátrányos helyzetű gyermekeket, amelyhez évente egyszer - a szülő írásbeli kérelme alapján - juthatnak hozzá. A támogatásban való részelülésről és annak mértékéről a kuratórium dönt az alapítvány vagyoni helyzetének figyelembe vételével. Tegye lehetővé az óvoda dolgozóinak továbbképzését, beiskolázásának anyagi támogatását egyéni elbírálás alapján, támogassa a szakmai kirándulások költségeit a dolgozó kérelme alapján a kuratórium döntése szerint. ... >>

Csigabiga Ház Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 186/a.
képviselő: Károlyiné Nagy Mariann
Fogyatékos gyermekek táboroztatása; továbbképzés szervezése pedagógusok, gyógypedagógusok részére; néphagyományok ápolása sérült gyermekekkel; szülőklub működtetése; megszokottól eltérő fejlődésű gyermekek számára iskola létesítése, és annak működtetése attól az időponttól, amikor az alapítvány anyagi lehetőségei ezt már lehetővé teszik; olyan programok felhasználása, amely segíti a sérült gyermekek fejlesztését, oktatását, s ez javítja a gyermek és családja életminőségét; fejlesztő eszközök beszerzése; tanácsadás fogyatékos gyermekek szüleinek; fejlesztő eszközök programok készítése és forgalmazása; tandíj támogatás nyújtása a rászorulóknak. ... >>

Grasi Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1239 Budapest, Hősök tere 18-20.
képviselő: Csőgör Marcell
A Grassalkovich Antal Általános Iskola tanulói és dolgozói részére rendszeres testedzés biztosítása. Az iskola sportolói edzéseinek és versenyeztetésének biztosítása. Tehetséges sportolók nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása. Különböző sportágak népszerűsítése, utánpótlás nevelése. Az egyesület, céljának megvalósítása érdekében megszervezi az atlétika, duatlon, bocsa, sakk, asztalitenisz, tollaslabda sportágakban a rendszeres edzési és versenyeztetési lehetőségeket. Az egyesület működéséhez, versenyek szervezéséhez szükséges személyi, anyagi, technikai feltételek megteremtése. ... >>

Grundtvig Népfőiskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1239 Budapest, Kenyér u. 55.
képviselő: Szujó Bernadett
az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, - a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak föltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása oktatási programok, szeminárium sorozatok megrendezésével, ill. a "GRUNDTVIG AKADÉMIA PROGRAM" keretében, - az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása oktatási programok, szeminárium sorozatok megrendezésével, a helyi kisebbségi közösséggel együttműködve, ill. a "GRUNDTVIG AKADÉMIA PROGRAM" keretében, - az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, - a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, (olyan kulturális programok megrendezése, ahol a magyar és német nemzetiségi lakosok közelebb kerülnek egymáshoz, ezáltal egy összetartóbb közösséget alkotva, megteremtve az esélyét a társadami összefogásnak, ill. a Közművelődési Tanács létrehozásával lehetőséget teremtve a lakosság számára a közművelődési ügyekben való véleménynyilvánításnak, - a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, (szórakoztató kulturális rendezvények, pl: kiállítások, előadó estek, bálok megrendezésével), - egyéb, a művelődést segítő lehetőségek biztosítása, (egyéni, lakossági művelődési kezdeményezések felkarolása támogatása). ... >>

Gyermekország Óvoda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

1237 Budapest, Vadőr u. 38.
képviselő: Kiss Zoltán
A Ficánka Családi Óvoda és Napközi működtetése. A XXIII. kerületben élő erre rászoruló gyermekek, óvodások nyelvtanulásához, egészséges életmódra neveléséhez, sporttevékenységéhez anyagi segítség nyújtása. Nyaralás, pihenés feltételeinek megteremtése, alkalmas hely megszerzése, fenntartása, sporttevékenységek szervezése, lebonyolítása. Családi egészség, harmónia megőrzése, mentálhigiéniás segítségadás. ... >>

Gyöngyszem Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 7-9.
képviselő: Varga Istvánné
A Pesterzsébet Önkormányzat IX. sz. Összevont Óvodájába járó gyermekek kultúrált, egészséges életmódra nevelése, egyéni fejlesztése. A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, kiemelt gondozása. Gyermekcentrikus, családias légkör kialakítása, az óvoda részére felszerelések, egyéb tárgyak és eszközök biztosítása. Az óvodai szakemberek továbbképzésének szervezése, szakkönyvek beszerzése. ... >>

Jövő Óvodája Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1237 Budapest, Pistahegyi köz 1.
képviselő: Hőssné Zaicz Judit
A Budapest XXIII.kerület 1237 Pistahegyi köz 1. szám alatt lévő összevont óvoda mikrokörnyezetének hatékony, eredményes munkájához való hozzájárulás. ... >>

KEdves FEstők, Kortárs Művészek Egyesülete

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1239 Budapest, Arany János u. 13.
képviselő: Milkovics Krisztina
Fiatal művészek pályakezdését segítse, támogassa megjelenésüket, jelenlétüket akulturális és művészeti életben, lehetővé tegye számukra bel- és külföldi kiállításokon, művészeti fórumokon, alakotó telepeken való részvételt;Hazai és határon túli fiatal képzőművészek, színészek, színházi szakemberek előadóművészek, stb. számára olyan szellemi és alkotóműhely létrehozása, amely lehetővé teszi a modern, kortárs művészeti irányzatok kérdéseinek megtárgyalását, a megvalósítás támogatása és az alkotások/performance-k bemutatását;Kultúrális ismeretterjesztés az alsó- és középfokú intézményekben; Tehetségkutatás és -gondozás; A Kárpát-medencében alkotó vagy tevékenykedő művészek, az őket segítő természetes és jogi személyek összefogása; Fiatal pályakezdő művészek életének élénkítése, szakmai találkozók szervezése számukra, művészeti tárgyú pályázatok kiírása, értékelése szakmai zsűri felkérésével, pályázatok díjazása; kiállítások, bemutatók szervezése; Időszakos kiadványok megjelentetése és terjesztése; Kapcsolatépítés és- fenntartás a fiatal művészeket pártoló, támogató természetes és jogi személyekkel; Előadások, vitafórumok, konferenciák szervezése. ... >>

Kihívás, Extrém, Iskolai és Szabadidősport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1238 Budapest, Kő utca 4.
képviselő: Petró József, Petró Józsefné, Petró Tünde
Az egészséges, sportos életre nevelés, a gyermekek, iskolai és felnőtt sport támogatása révén, továbbá a sport- és szabadidőtáborok, versenyek szervezése, és ezek társadalmi elismertségének fokozása, valamint a megvalósításhoz szükséges épületek, építmények működtetése, fenntartása, szolgáltatásaik fejlesztése, illetőleg saját kiadmányok, honlap készítésa és ezek terjesztése. ... >>

Kis Napsugarak Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1239 Budapest, Alsótelep u. 12.
képviselő: Füleki Gáborné, Szabóné Hamar Erzsébet, Varga Jánosné
Segitséget nyujtani a II.sz. Napsugár Óvoda szociális, vagy egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű gyermekeinek, továbbá az itt folyó nevelési és oktatási munka támogatása. ... >>

Kis-Duna Asztma Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1238 Budapest, Táncsics M.u.104.
képviselő: Szánthó András Dr.
Elsősorban a négy dél-pesti kerület és a hozzátartozó vonzáskörzet allergiás és krónikus légúti betegei nem kórházi ellátásának a támogatása. ... >>

MINDER-VALIDEN - Szellemi és testi fogyatékosok, szociálisan hátrányos helyze- tűek megsegítése Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1239 Budapest, Grassalkovich u. 184.
képviselő: Dr. Papp Hedvig
Testi és szellemi fogyatékos, szociálisan hátrányos helyzetű személyek, iskolák támogatása. ... >>

Montessori Stúdium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1237 Budapest, Szent László utca 114.
képviselő: Illés Jenő, Muhari István
A gyermekek Montessori pedagógiai módszere alkalmazásával történő alapfokú és középfokú (óvodai, iskolai) oktatása, nevelése feltételrendszerének megteremtése. ... >>

NOVUM Szakképzési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1237 Budapest, Nyír u. 22.
képviselő: Maris László
A Qualitas Gimnázium és Szakközépiskola szakközépiskolás tanulói részére a középfokú szakoktatás ingyenességének biztosítása. A fiatalok munkába állását elősegítő oktatási programok megvalósítása. Az iskolarendszerben kívüli oktatás ingyenességének kiterjesztése. ... >>

Nyír utcai Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1237 Budapest, Nyír u. 22.
képviselő: Mártonné Barna Szilvia
A Nyír u. 22.sz. iskola tanulóinak nevelési-oktatási feltételeinek javításához való hozzájárula, valamint az iskola dolgozói élet- és munkakörülményeinek jobbátétele. ... >>

Páneurópa Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1238 Budapest, Táncsics M.25-33.
képviselő: Geiger Ferenc
A Páneurópa Általános Iskola tanulóinak sokoldalú segítése. ... >>

Qualitas Gimnáziumi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1237 Budapest, Vágóhíd 86.
képviselő: Dr. Lehel Zoltán Zsolt elnök
A Qualitas Betéti Társaság által működtetett gimnázium tanulói számára a középfokú alapoktatás ingyenességének támogatása. Az alapítvány célja kiegészül a Qualitas Gimnázium és Szakközépiskola, továbbá a Qualitas Középiskola fenntartói tevékenységével. ... >>

Sodronyos Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1239 Budapest, Sodronyos 28.
képviselő: Őrfy Árpád
A Sodronyos utcai Általános Iskola oktatási feltételeinek javítása és a tehetséges tanulók támogatása. ... >>

Soroksár I. számú Összevont Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1239 Budapest, Templom u.167. (Óvoda)
képviselő: Egresiné Beck Zsuzsa, Sándor Józsefné Zsíros Mária, Szántóné Szabó Erzsébet, Várnai Józsefné Karsai Klára, Verebényi Gáborné Jakab Judit
Az I.számú Összevont Óvoda hét tagóvodájának szociális segítése, személyi és tárgyi színvonalának emelése. ... >>

Tegyünk, hogy Léphessünk Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1239 Budapest, Hösök tere 18-20.
képviselő: Weinmann Antal
A Zalka Máté Általános Iskola oktatási feltételeinek javítása. ... >>

Török Flóris Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 6.
képviselő: Kissné Varga Eszter
Hozzájárulni a Török Flóris Általános Iskolába járó tanulók nevelési- oktatási feltételeinek javulásához. A tanulók szellemi fejlődése, látóköre minél tágabbá tételéhez, valamint az iskola dolgozóinak élet- és munkakörülményei javításához. ... >>
1. oldal