Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XXIII. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 37
1. oldal

A Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány

(kulturális)

1238 Budapest, Táncsics M. u. 90.
képviselő: Szerencsés Zsolt
A Budapest, XXIII. kerület Templom u. 111. szám alatt álló Nagyboldogasszony műemlék templom és műemlék plébánia épületei fenntartásának és rekonstrukciójának támogatása. ... >>

Afrikáért Alapítvány Magyarország - Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius Szervezet

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1239 Budapest, Grassalkovich út 232
képviselő: Motumbo Tshimuanga France elnök, Reisinger Magdolna titkár együttesen, Tóth Márton főtitkár együttesen
Oktatási, egészségügyi szolgáltatás afrikai származású rászorultak részére. Kulturális ismeretterjesztés afrikaiak számára és az afrikai kultúra megismertetés a belföldi lakossággal. Ilyen célú oktatás és ismeretterjesztés, ehhez eszközök beszerzése. Afrikában oktatási, szociális és egészségügyi tevékenység, Magyarországon tolerancia- és ismeretterjesztő előadások formájában fejlesztési, segélyezési, társadalomformáló tevékenység. ... >>

Amatőr Futball Club Soroksár

(sport,kulturális)

1239 Budapest, Jelző utak 15.
képviselő: Hajdú Imre
A labdarúgás népszerűsítése, alapvetően sportnevelési, kulturális célzattal, hagyományok teremtése, őrzése és felújítása. Minél nagyobb tömegbázis teremtése a sportágnak, szabadidő és versenysportokban való részvétel, versenyzés, versenyszervezés. A sportolók testi-lelki egészségének fejlesztése. Népszerűsítő, tájékoztató előadások, vitafórumok szervezése, kulturális kiadványok összeállítása, ismeretterjesztés, felkészítő tanfolyamok szervezése. ... >>

Béke Óvoda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1237 Budapest, Béke utca 38.
képviselő: dr. Esősiné Gera Zsuzsanna
Az alapítvány által befolyó pénzeszközök járuljanak hozzá - a Budapest XXIII. Kerület Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal, mint fenntartó szerv által juttatott költségvetési összegeken felül - az 1237 Budapest, Béke u. 36. sz. alatti óvoda hatékonyabb és eredményesebb nevelő munkájához. Mélyítse el az óvoda és a családok kapcsolatát. Járuljon hozzá a már hagyománnyá vált családi hétvégék keretében szervezett kirándulások, kulturális programok (színházlátogatás, múzeumlátogatás) költséginek finanszírozásához. Hozzájárulásával támogassa az óvoda különböző rendezvényeinek (pl. gyereknap, sport délelőtt stb.) magvalósítását. Segítse a gyermekek komplex személyiségfejlődéséhez szükséges tárgyi és fogyó eszközök beszerzését, felújítását, állagmegóvását. Anyagi támogatásba részesítse az óvodába járó, hátrányos helyzetű gyermekeket, amelyhez évente egyszer - a szülő írásbeli kérelme alapján - juthatnak hozzá. A támogatásban való részelülésről és annak mértékéről a kuratórium dönt az alapítvány vagyoni helyzetének figyelembe vételével. Tegye lehetővé az óvoda dolgozóinak továbbképzését, beiskolázásának anyagi támogatását egyéni elbírálás alapján, támogassa a szakmai kirándulások költségeit a dolgozó kérelme alapján a kuratórium döntése szerint. ... >>

Csigabiga Ház Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 186/a.
képviselő: Károlyiné Nagy Mariann
Fogyatékos gyermekek táboroztatása; továbbképzés szervezése pedagógusok, gyógypedagógusok részére; néphagyományok ápolása sérült gyermekekkel; szülőklub működtetése; megszokottól eltérő fejlődésű gyermekek számára iskola létesítése, és annak működtetése attól az időponttól, amikor az alapítvány anyagi lehetőségei ezt már lehetővé teszik; olyan programok felhasználása, amely segíti a sérült gyermekek fejlesztését, oktatását, s ez javítja a gyermek és családja életminőségét; fejlesztő eszközök beszerzése; tanácsadás fogyatékos gyermekek szüleinek; fejlesztő eszközök programok készítése és forgalmazása; tandíj támogatás nyújtása a rászorulóknak. ... >>

Együtt Soroksárért

(kulturális)

1238 Budapest, Házhajó u. 63.
képviselő: Dr. Farkasfalvi József, Fenyvesi Dezső
Soroksár értékeinek óvása, történelmi hagyományainak ápolása, a település fejlődésének elősegítése, a település kulturális- és közéletben való tevékeny részvétel. ... >>

Európa 2012 Kulturális és Sportegyesület

(sport,kulturális)

1239 Budapest, Tengelice u. 6.
képviselő: Kókai Zsolt, Kutlán Edina Boglárka
kulturális és sporttevékenység ... >>

Fatima Csillaga Alapítvány

(kulturális)

1237 Budapest, Micimackó utca 2. b.
képviselő: Tamási Ferenc
a Fatimai Szűzanya tiszteletének terjesztése, üzeneteinek, eszmeiségének terjesztése egy jobb, tisztább világ kialakítása érdekében. ... >>

FUTSALSA Futball Club Sportegyesület

(sport,kulturális)

1239 Budapest, Szitás utca 130.
képviselő: Fejes János, Ruzsics András, Seres Gábor
A labdarúgás népszerűsítése, alapvetően sportnevelési, kulturális célzattal, hagyományok teremtése, őrzése és felújítása, minél nagyobb tömegbázis teremtése a sportágnak, szabadidő és versenysportokban való részvétel, versenyzés, versenyszervezés , a sportolók testi-lelki egészségének fejlesztése, népszerűsítő, tájékoztató előadások, vitafórumok szervezése, kulturális kiadványok összeállítása, ismeretterjesztés, felkészítő tanfolyamok szervezése. ... >>

GÓJ AUTÓS EGYESÜLET

(kulturális)

1239 Budapest, Hungária köz 11.
képviselő: Balog Barna
Kulturális tevékenység, a magyar nemzeti, valamint a keresztény eszmék és értékek megőrzése, a nemzeti hagyományok ápolása céljából a magyar nemzet történelmének emlékhelyeire autós túrák szervezése. ... >>

Grundtvig Népfőiskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1239 Budapest, Kenyér u. 55.
képviselő: Szujó Bernadett
az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, - a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak föltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása oktatási programok, szeminárium sorozatok megrendezésével, ill. a "GRUNDTVIG AKADÉMIA PROGRAM" keretében, - az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása oktatási programok, szeminárium sorozatok megrendezésével, a helyi kisebbségi közösséggel együttműködve, ill. a "GRUNDTVIG AKADÉMIA PROGRAM" keretében, - az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, - a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, (olyan kulturális programok megrendezése, ahol a magyar és német nemzetiségi lakosok közelebb kerülnek egymáshoz, ezáltal egy összetartóbb közösséget alkotva, megteremtve az esélyét a társadami összefogásnak, ill. a Közművelődési Tanács létrehozásával lehetőséget teremtve a lakosság számára a közművelődési ügyekben való véleménynyilvánításnak, - a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, (szórakoztató kulturális rendezvények, pl: kiállítások, előadó estek, bálok megrendezésével), - egyéb, a művelődést segítő lehetőségek biztosítása, (egyéni, lakossági művelődési kezdeményezések felkarolása támogatása). ... >>

Hangyabanda Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1237 Budapest, Grassalkovich u. 251.
képviselő: Peller Györgyi
Olyan színjátszó kör működtetése, amelynek keretében a színjátszás terén a gyermekek, fiatalkorúak, művészi képességeinek kibontakoztatása,fejlesztése, ismereteinek bővítése, tehetséges fiatalok támogatása megvalósul. ... >>

Jólét Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104.
képviselő: Hlatkulik Decsi Jánosné
Egészségmegőrzést elősegítő tevékenység, kiadványok (könyv, film, video ) készítésének támogatása, ismeretterjesztő programok támogatása, az egészségmegörzést elősegítő eszközök, berendezések, szolgáltatások vásárlásának támogatása; betegségmegelőzést elősegítő tevékenység, ismeretterjesztő programok támogatása, a betegségmegelőzést elősegítő szközök, berendezések, szolgáltatások vásárlásának támogatása kiadványok ( könyv, film, video ) készítésének támogatása; gyógyító-, egészségügyi rehabilitásiós tevékenység, a rászorulóknak gyógyszer, fogászati és utazási támogatás; szociális tevékenység, kulturális és szabadidős programok szervezése idősek és rászorulóknak; családsegítés, kulturális és szabadidős programok szervezése időseknek és rászorulóknak; időskoruak gondozása, kulturális és szabadidős programok szervezése időseknek és rászorulóknak; rehabilitásiós foglakoztatás. ... >>

Jövő Óvodája Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1237 Budapest, Pistahegyi köz 1.
képviselő: Hőssné Zaicz Judit
A Budapest XXIII.kerület 1237 Pistahegyi köz 1. szám alatt lévő összevont óvoda mikrokörnyezetének hatékony, eredményes munkájához való hozzájárulás. ... >>

KEdves FEstők, Kortárs Művészek Egyesülete

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1239 Budapest, Arany János u. 13.
képviselő: Milkovics Krisztina
Fiatal művészek pályakezdését segítse, támogassa megjelenésüket, jelenlétüket akulturális és művészeti életben, lehetővé tegye számukra bel- és külföldi kiállításokon, művészeti fórumokon, alakotó telepeken való részvételt;Hazai és határon túli fiatal képzőművészek, színészek, színházi szakemberek előadóművészek, stb. számára olyan szellemi és alkotóműhely létrehozása, amely lehetővé teszi a modern, kortárs művészeti irányzatok kérdéseinek megtárgyalását, a megvalósítás támogatása és az alkotások/performance-k bemutatását;Kultúrális ismeretterjesztés az alsó- és középfokú intézményekben; Tehetségkutatás és -gondozás; A Kárpát-medencében alkotó vagy tevékenykedő művészek, az őket segítő természetes és jogi személyek összefogása; Fiatal pályakezdő művészek életének élénkítése, szakmai találkozók szervezése számukra, művészeti tárgyú pályázatok kiírása, értékelése szakmai zsűri felkérésével, pályázatok díjazása; kiállítások, bemutatók szervezése; Időszakos kiadványok megjelentetése és terjesztése; Kapcsolatépítés és- fenntartás a fiatal művészeket pártoló, támogató természetes és jogi személyekkel; Előadások, vitafórumok, konferenciák szervezése. ... >>

Kis Napsugarak Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1239 Budapest, Alsótelep u. 12.
képviselő: Füleki Gáborné, Szabóné Hamar Erzsébet, Varga Jánosné
Segitséget nyujtani a II.sz. Napsugár Óvoda szociális, vagy egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű gyermekeinek, továbbá az itt folyó nevelési és oktatási munka támogatása. ... >>

Magyar Extreme Harcművészeti Karate és Szabadidő SE

(sport,kulturális)

1238 Budapest, Aranykalász utca 9.
képviselő: Németh Péter
Az extrém karate népszerűsítése. ... >>

Magyar Shidokan Karate Szövetség

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1239 Budapest, Felsőbüki Nagy Pál utca 5.
képviselő: Kiss Attila
japán harcművészet, első sorban Shidokan Karate oktatása, népszerűsítése korra és nemre való korlátozások nélkül.
A sport és az egészséges életmód megismertetése és megkedveltetése.
A karate filozófiáján és hierarchikus rendszerén keresztül figyelem, önfegyelem, tisztelet és kitartásra való tanítás, a japán kultúra valamint a kulturális és társadalmi különbségek megismertetése, elfogadtatása.
Csapatszellem kialakítása, kisgyermekek szocializációjának fejlesztése.
Rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, illetve a sportolás igényének felkeltése a fiatalok körében, kondíciójavítás, immunrendszer erősítés, a túlsúly megelőzésének és az egészség megőrzésének érdekében.
Különös figyelemmel a fogyatékos gyermekek mozgásának fejlesztése, egészségi rehabilitációjának, gyógyulásának, társadalomba való beilleszkedésének elősegítése.
Erőszak-, agresszió-, és káros szenvedélyektől mentes életre való nevelés.
A tagsági viszonnyal rendelkező sportolók sportbeli képzése, korszerű felkészülésének biztosítása, utánpótlás-nevelés.
A Shidokan karate sportág sportolóinak, oktatóinak és egyesületeinek összefogása, tevékenységük szervezése, irányítása és összehangolása.
A Shidokan karate sportág megismertetése, a sportág űzésébe való bekapcsolódás, az abban való versenyzés lehetőségének megteremtése a lakosság széles rétegei számára. A shidokan karate sportág szakmai színvonalának biztosítása, a sportolók eredményessége érdekében.
A megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretanyag, valamint a rendelkezésre álló anyagi eszközök célszerű felhasználásával a sporttevékenység hatékonyságának növelése, az oktatás, a rendezvényszervezés, és a bíráskodás színvonalának emelése.
Képviseleti és érdekvédelmi feladatok ellátása a hazai és nemzetközi karate szervezetekben, a közigazgatási szerveknél és egyéb hivatalos fórumokon.
Non-profit közhasznú sportegyesület, melynek fő célja a sporttevékenység végzése, az egészséges életmód népszerűsítése.
Európai Uniós országos hasonló non-profit sportegyesületeivel való kapcsolatfelvétel rendszeres kapcsolattartás, sport és egyéb kulturális rendezvényeken való közös részvétel. ... >>

MINDER-VALIDEN - Szellemi és testi fogyatékosok, szociálisan hátrányos helyze- tűek megsegítése Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1239 Budapest, Grassalkovich u. 184.
képviselő: Dr. Papp Hedvig
Testi és szellemi fogyatékos, szociálisan hátrányos helyzetű személyek, iskolák támogatása. ... >>

Művész Darts Club

(sport,kulturális)

1237 Budapest, Mesgye u. 16/a.
képviselő: Dózsa Gábor
A tagjai részére a rendszeres sportolás, testedzés, az aktív pihenés biztosítása, az ilyen igények magyarországi elterjesztése. A sportegyesület tagjaink kívül a szponzorai dolgozói részére szabadidős sportolás biztosítása. ... >>

Német Nemzetiségi Kultúregyesület Soroksár

(kulturális)

1238 Budapest, Grassalkovics út 154.
képviselő: Pálné Hoffmann Krisztina
Budapest XXIII. ker., Soroksár német kulturális, társadalmi, egyházi hagyományainak újraélesztése, és ápolása. A német kisebbség képviselete. A német nyelv gyakorlásának szorgalmazása. Partnerkapcsolat kiépítése a budapesti és környékbeli német kisebbségi lakosokkal és szervezetekkel. ... >>

Német Oktatási és Kultúregyesület Pesterzsébet

(oktatási,kulturális)

1237 Budapest, Béke utca 8.
képviselő: Hertelendiné Horváth Ágota
Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten élő német kisebbség képviselete. ... >>

Összefogás Soroksárért Egyesület

(kulturális)

1238 Budapest, Újélet u. 6/b.
képviselő: Egresi Antal, Marsovszky Lehelné, Unyi János Antal
Soroksár keresztény hagyományainak ápolása, Soroksár keresztény érzületű polgárai közösségbe tömörítése, rendezvények szervezése és lebonyolítása, más hasonló célok megvalósítására alakult társa- dalmi szervezetekkel való együttműködés, az egyesület tagjainak Soroksár közéletében, önkormányzati munkájában való részvétel. ... >>

PITBULL TEAM SOROKSÁR SPORTEGYESÜLET

(sport,kulturális)

1237 Budapest, Vízisport utca 33.
képviselő: Sándor György
a rendszeres sportolás, testedzés biztosítása;
az egészséges életmódra nevelés, annak tudatosításával, hogy a rendszeres sportolás, testedzés kiemelkedő fontosságú az egészségben;
a sportjátékok, versenyek szervezeti kereteinek biztosítása az ehhez szükséges anyagi eszközök öntevékeny megszervezése, kezelése;
a sportjátékokat, versenyeket szerető közönség részére szórakozási lehetőség megteremtése;
a településen a sport hagyományok ápolása. ... >>

Rozmaring Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,egyéb)

1238 Budapest, Grassalkovich u. 154.
képviselő: Nieder Rudolfné
A soroksári kötődéssel rendelkező nyugdíjasok életminőségének javítása céljából kulturális, egészségvédelmi, helytörténeti és városszépítési programok szervezése. ... >>

Sérült Gyermekek Fejlesztéséért Alapítvány

(kulturális)

1238 Budapest, Hrivnák P. u. 186.
képviselő: Károlyiné Nagy Marianna
Sérült gyermekek személyiség fejlesztése az egyénre szabott szük- ségletektől a képességek fejlesztésén át. Ennek érdekében a tárgyi feltételek célszerű fejlesztése, a tevékenységcentrikus nevelés ér- dekében a tanulási képességek kifejlesztése, kiemelten a nyelvi kommunikációs tudást, kreatív gondolkodást, szomatikus nevelést, a mozgásigényt kielégítő mozgáskultúra fejlesztése a családok bevoná- sával a gyermekek hatékony nevelésébe. ... >>

Sodronyos Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1239 Budapest, Sodronyos 28.
képviselő: Őrfy Árpád
A Sodronyos utcai Általános Iskola oktatási feltételeinek javítása és a tehetséges tanulók támogatása. ... >>

Soroksár Művészeti Oktatásáért Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
képviselő: Jelenik Vendel
A művészetek iránt érdeklődő tanulók számára biztosítani képességeik fejlesztését, az alkotó és önkifejező képességeik kibontakozását, tehetségük gondozását, különös tekintettel a zenei oktatásra. ... >>

Soroksár-újtelepi Kálvin János Alapítvány

(kulturális,szociális)

1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 1. 3./8.
képviselő: Hegyi Péter Hunor
A református vallás, egyház alapértékei szerint, azok szellemében eljárva a soroksár-újtelepi lakosok életminőségének javítása, az ottani kulturális javak megóvásának, gyarapításának elősegítése. A soroksár-újtelepi református templom felépítésének támogatása. ... >>

Soroksári Bolgár Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

1238 Budapest, Grassalkovich út 154.
képviselő: Csatári Tamás, Juhász Mária, Schrerer Kinga, Takács György, Varga Szimeon
A magyarországi bolgár kisebbség kulturális és népzenei hagyományainak megőrzése és ápolása. A bolgár néptánc és népzenei kutúra megismertetése. A Soroksári Bolgár Klub működtetése. A balkáni nemzetiségek történelmének, kulturális örökségének, művészetének megismerése és népszerűsítése. ... >>

Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület

(kulturális)

1238 Budapest, Grassalkovich u. 122-124.
képviselő: Fábiánné Borcsányi Gabriella ... >>

Soroksári Nőegylet Egyesület

(kulturális,egyéb)

1238 Budapest, Grassalkovich út 154.
képviselő: Váradi Antalné
A Soroksári Nőegylet tagjai és azok családjai, hozzátartozói közötti barátság elmélyítése, egymás iránti tisztelet, megbecsülés fenntartása, önzetlen kölcsönös segítségnyújtás. Magyarország, Soroksár, illetve a tagok közvetlen lakókörnyezetének, azok értékeinek, fejlődésének, gyarapodásának elősegítése. Hagyományok, szokások ápolása, megőrzése. A tagok egészséges, családcentrikus életmódjának támogatása, melyet elsődlegesen nonprofit tevékenység keretében valósít meg. ... >>

Soroksári Svábok Független Egyesülete

(oktatási,kulturális)

1238 Budapest, Templom u. 110.
képviselő: Zwick József
az egyesület alapvető céljának tartja Budapest Fővárosi XXIII. kerület Soroksár német kulturális, társadalmi, történelmi, egyházi hagyományainak újraélesztését, ápolását, a fentiek megvalósítását szolgáló aktív közéleti tevékenységet.
- A célok megvalósítása érdekében az egyesület aktív szerepet vállal a Budapest, Főváros XXIII. kerület Soroksár közéletében, törekszik arra, hogy a német nemzetiségű lakosságnak megfelelő képviselete legyen a helyi és a Fővárosi Önkormányzatban, a Kisebbségi Önkormányzatokban, illetve azok bizottságaiban.
- Feladatának tekinti az itt élt és az itt élő német nemzetiség kultúrájának újraélesztését, identitástudatának fejlesztését, érdekeinek képviseletét.
- Szorgalmazza és támogatja az ifjúság német nyelv oktatásának, kiszélesítését helyben és annak gyakorlását külföldön.
- Partnerkapcsolatait erősíti és további együttműködést épít ki bel- és külföldi, német nyelvterületeken.
- Szorosan együttműködik a budapesti és környékbeli német kisebbségi lakosokkal és szervezetekkel.
- Kapcsolatot tart és együttműködik a Soroksár gyarapításában érdekelt társadalmi szervezetekkel, segíti a lokálpatrióta szervezetek létrejöttét és működését.
- Intézkedéseket kezdeményez és véleményt nyilvánít a céljaival összefüggő kérdésekben.
- Akcióit, rendezvényeit széles körben népszerűsíti, céljai és feladatai megvalósítása során szerzett tapasztalatait nyilvánosságra hozza. Ennek érdekében a nyilvánosság minden lehetséges eszközét igénybe veszi. ... >>

Szerethető Városért Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

1239 Budapest, Orbánhegyi dűlő 14.
képviselő: Vagyóczky Mihályné
A városi lakosság mentális, szociális és kulturális segítése. ... >>

XXIII.kerületi Polgári Kör Egyesület

(kulturális)

1238 Budapest, Gyékény u. 6.
képviselő: Gáncs Lajos ... >>
1. oldal