Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Eger kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 240
1. oldal

212.sz. Bornemissza Cserkész Alapítvány

(kulturális)

3300 Eger, Cserkészotthon
képviselő: Dr. Báthory László, Permay Zoltán
A 212. sz. BGCS csapat fenntartása és működésének anyagi támogatása. A Cserkészotthon és a Bervai Cserkészpark karbantartási költségeinek fedezése. Nemzetközi cserkészcsapatok kapcsolatának elősegítése, cseretáborozások anyagi hozzájárulása. Az alapítvány működése során céljai megvalósítása érdekében - gazdálkodik vagyonával, szolgáltatásokat nyújt, - együttműködik a helyi gyermek és ifjúsági intézményekkel és alapítványokkal, - kapcsolatot tart fenn külföldi alapítványoakkal. ... >>

A Boldog Időskorért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális,szociális)

3300 Eger, Fügedy János u. 32.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagy Andrea
Az időskorú emberek gondozásának, idősek otthonában történő elhelyezkedést elősegítő tanácsadási tevékenység. Az időskorú emberek ápolása, gondozása, egészségügyi ellátását segítő szociális ttvékenység.
Az időskorúak nappali ellátását, mentális gondozását és a szabadidő kulturált, hasznos eltöltését elősegítő szociális tevékenységek gyakorlása, ilyen szolgáltatások megszervezése.
Az idősek elhelyezéséül szolgáló bentlakásos szociális intézmények eszközfejlesztése, az idősek számára igénybevehető kulturális, egészségügyi szolgáltatások felderítése, a szolgáltatásnyújtás feltételeinek megszervezése és biztosítása, valamint ezzel kapcsolatos programok szervezése.
Az idősek elhelyezéséül szolgáló ingatlanok felszereltségének javítása, telekommunikációs eszközökkel történő ellátása, idősek otthonában jobb életkörülmények biztosítása, illetve a meglévő életfeltételek javítása. ... >>

A Jövőért Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Deák Ferenc u.19.
képviselő: Kónya Lajos (kuratóriumi elnök), kuratóriumi titkár Herman Szabolcs
Szociálpolitikai, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megoldásának elősegítése Heves Megye területén.
Pk.60256/1991/63. sz. végzéssel célkiegészítés:
Információs és tanácsadói szolgáltatás, szociális ügyintézés a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára, annak érdekében, hogy a különböző szolgáltatásokat, a törvény szerinti támogatási formákat igénybe vehessék.
A fenntartható fejlődés három egyenrangú pillére a gazdaság, társadalom és a környezet harmonikus fejlesztése. Cél a környezeti fenntarthatóság biztosításának elősegítése:
- a környezeti követelmények elfogadásának és megtartásának elősegítése,
- az emberi szükségletek kielégítése és a megfelelő környezet állapot közötti egyensúly biztosításának segítése,
- a meglevő értékek védelme és megőrzése (természeti és kulturális stb. értékek),
- a helyi közösségek hosszú távon egészséges környezetének biztosítása,
- a környezet tudatos szemlélet megismertetése, elfogadtatása és elterjesztése.
A Nyugat Európai tapasztalatok, hasznosítható eljárások adaptálása és terjesztése az alapítvány céljaihoz kapcsolódó területen.
Szakmai és pénzügyi tanácsadás közhasznú szervezetek számára. Képzések, tréningek, szemináriumok egyéb oktatási tevékenység szervezése és bonyolítása közhasznú szervezetek számára. Közhasznú szervezetekben folyó programok menedzselése. ... >>

A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Klapka u. 7.
képviselő: Demeter András dr. (k. tag), Joó Csaba dr. (k. elnök)
A 7. sorszámú végzéssel KIEGÉSZÜL: - Oktatás, és az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, eszközök beszerzése. - Támogatni a diákönkormányzat iskolai szintű rendezvényeit. - Az iskola tanulóinak, dolgozóinak támogatása rendkívül súlyos egészségügyi, szociális helyzetben. Továbbá a tanulók támogatása a felvételire előkészítő táborok, tantárgyak tanulását elősegítő tanfolyamok esetén, külföldi cserekapcsolat, tanulmányút finanszírozása. Pk.60.014/1991/29.sz. végzéssel új cél: a) Az Andrássy György Közgazdasági Szak- középiskola nevelőtestülete által alapí- tott az "ISKOLÁNKÉRT-DR. ÓRIÁS NÁNDOR JUBILEUMI EMLÉKÉREM" anyagi fedezetének biztosítása. Az emlékérmet kaphatják a kiemelkedő munkát végző pedagógusok és iskolai dolgozók, a kiváló tanulmányi, kulturális eredményeket elérő tanulók és a közgazdasági szakoktatásért eredménye- sen tevékenykedők. b) Az alkotó, innovatív iskolafejlesztő és szervező, tantárgygondozói tevékeny- séget folytató tanárok, munkacsoportok, szakmai munkaközösségek munkájának anyagi megbecsülése, jutalmazása. c) Ösztöndíj-támogatás a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és a szakma legtehetségesebb, legeredményesebb ta- nulók számára. d) A megújuló gazdaság vállalkozói, adó számviteli, pénzügyi, közigazgatási rendszere érdekében magasszintű szakmai ismeretekkel és nyelvvizsgával rendelke- zők képzéséhez anyagi segítség nyújtása. e) Az alma mater hagyományainak ápolása, a közgazdasági, ügyviteli, informatikai és gazdasági tevékenység közérdekűségé- nek erősítése (szakmai konferenciák, ta- lálkozók, publikációk, ünnepségek, jubi- leumi rendezvények költségeihez történő hozzájárulással). f) Oktatás és az oktatás anyagi, techni- kai feltételeinek javítás, eszközök be- szerzése. g) Támogatni a diákönkormányzat és a szakmai munkaközösségek rendezvényeit. h) Az iskola tanulóinak, dolgozóinak tá- mogatása rendkívül súlyos egészségügyi szociális helyzetben. Továbbá a tanulók támogatása a felvételire előkészítő tá- borok, tantárgyak tanulását elősegítő tanfolyamok esetén, külföldi cserekap- csolatok, tanulmányút finanszírozása. Az iskola jó tanulmányi eredményű, szo- ciálisan hátrányos helyzetű tanulóinak támogatása pályázat alapján. i) Szakképesítés megszerzésére felkészí- tő, iskolarendszeren kívüli felnőtt és egyéb oktatás, központi képzési progra- mok alapján. ... >>

A Tehetséges Dobósokért Tehetséggondozó és Ifjúsági Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Széchenyi u.19. (Gimnázium)
képviselő: Fülöp Gábor (kuratóriumi elnök)
A Dobó István Gimnázium kiemelkedő teljesítményt nyújtó és szociálisan rászoruló tanulóinak egyéni és csoportos támogatása, és a szabadidő kulturált és tartalmas eltöltéséhez szükséges működési feltételek javítása.
a) kiemelkedő egyéni tanulói teljesítmények elismerése az Oktatási Közlönyben meghirdetett tanulmányi versenyeken, műveltségi, kulturális és sportversenyeken elért eredmények könyvjutalommal vagy vásárlási utalvánnyal aló elismerése.
b) Az alapítvány félévre vagy egy tanévre szóló tanulmányi ösztöndíjat ajánl fel szociális rászorultság alapján azon tehetséges tanulók részére, akik tanulmányi eredménye jeles vagy kitűnő, valamint egyszeri szociális támogatásban részesítheti az arra rászoruló tanulókat.
c) Az intézmény példamutató tanulói számára alapított címek anyagi elismerése: Kiváló Dobó Diák, Jó tanuló, Jó sportoló, Kiváló Diákvezető, Moys Klára irodalmi, előadói díj.
d) Az iskola önképzőköreinek, művészeti szakköreinek, sportköreinek támogatása, különösen:
-a rajzszakkör technikai igényének biztosítása, hogy a tehetséges tanulók a technikák minél szélesebb körét (sokszorosított grafikák, agyagozás, batikolás stb.) megismerhessék.
A kuratórium pénztámogatást biztosít arra, hogy munkáiból évi egy alkalommal, a tanév végén kiállítást rendezhessenek.
Az énekkar támogatása fellépéseinek megszervezéséhez, utaztatásához.
A környezet- és egészségvédelmi szakkörei számára eszközök beszerzésével biztosítja nemzetközi, országos vagy városi szintű környezetvédelmi programokba való bekapcsolódást.
e) A nyelvtanulás elősegítése érdekében támogatja a szociálisan rászorult tanulók tanulmányútját a célnyelv országába.
f) A minél magasabb színvonalú tehetséggondozó munka tárgyi, technikai feltételeinek javításához való hozzájárulás, szemléltető-, kísérleti eszközök, könyvtárgyarapítás. ... >>

ABANOVA Világjárók Egyesülete

(kulturális)

3300 Eger, Szolárcsik u.9.
képviselő: Prokaj Krisztián (elnök) ... >>

Agira Motoros Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Ágas út 1.
képviselő: elnök Dojcsák Tibor, elnökségi tag Molnár Szabolcs, elnökségi tag Szabó Dezső Attila, titkár Tóth László Krisztián
A tagság által a motorozás hagyományainak ápolása, kulturális programok szervezése, a fiatalok megismertetése a motorozással.
A rendelkezésre álló technikai és emberi erővel a veszélyhelyzetek, katasztrófa helyzetek felszámolásának elősegítése, különleges technikát igénylő feladatok megoldása.
Bemutatók, rendezvények szervezése.
Hasonló tevékenységet végző szervezetekkel nemzetközi kapcsolatok kialakítása, szakmai konferenciák szervezése. A hátrányos helyzetű fiatalok felkarolása, segítése, szakmai programok szervezése.
Különböző ismeretterjesztő és egészségvédő oktatások szervezése, tömegsport tevékenység szervezése, oktatási anyagok, segédletek készítése. ... >>

Agria Balance Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

3300 Eger, Mátyás király út 24.
képviselő: elnök Antal Erika
a) Testmozgás különböző formáinak népszerűsítése, megismertetése, hagyományok ápolása, fejlesztése.
b) Egészségügyi állapotfelmérés szervezése, táplálkozási tanácsadás.
c) Egészségügyi (betegségmegelőző és gyógyító) feladatok ellátásának fejlesztése, egészség-rehabilitációs programok (gyógytorna), tevékenységek és foglalkoztatások szervezése.
d) A város idegenforgalmi vonzáskörének bővítése az egyesület által szervezett rendezvények és versenyek révén.
e) Helyi bemutatók, versenyek szervezése, lebonyolítása, hazai és nemzetközi versenyek szervezése, versenyeken, rendezvényeken való részvétel. ... >>

Agria Geográfia a Földrajz Oktatásáért, Kutatásáért és Alkalmazásáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Leányka u. 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Pajtókné dr. Tari Attila, kuratóriumi tag Dr. Mika János, kuratóriumi titkár Dr. Tóth Antal
a) A felsőfokú földrajzoktatás szakmai, módszertani megújításának támogatása, színvonalának emelése, személyi és tárgyi feltételeinek eseti és folyamatos javítása, a kiemelkedő képességű hallgatók bevonása az oktató- és kutatómunkába, oktatási eszközök fejlesztésébe, a hallgatók részvételének támogatása továbbképzéseken és szakmai versenyeken, a végzősök elhelyezkedésének és továbbtanulásának segítése.
b) A földrajz iránti érdeklődés felkeltése és támogatása az általános és középiskolás korosztálynál. A földrajztudományhoz kapcsolódó vizuális művészeti és irodalmi alkotások létrehozásának támogatása.
c) Az információs és kommunikációs technológiák felhasználásának terjesztése az iskolai keretekben és azon kívül zajló képzésekben. Az élethosszig tartó (life-long) és mindenre kiterjedő (life-wide) tanulás eszméinek terjesztése és megvalósulásuk segítése földrajzi és földtudományi tartalmakkal. A térinformatika alkalmazási területeinek bemutatása, segítése és felhasználása.
d) A földrajz és a földtudományok értékeinek, fontosságának bemutatása az ismeretterjesztés hagyományos és új formáira támaszkodva, hozzájárulás az írott és az elektronikus médiában készülő földrajzi tartalmú közlések szakmai helyességének és anyanyelvi pontosságának biztosításához.
e) A tudományos kutatás infrastruktúrájának és kapcsolatainak fejlesztése, a publikációs lehetőségek bővítése, kihasználásuk támogatása, tudományos találkozók szervezése, a kutatás, mint életforma vonzóvá tétele a hallgatók és a pályakezdő szakemberek körében.
f) Társadalmi fejlődésünk tendenciájának és kockázatainak tudományos feldolgozása, a szükséges válaszok megfogalmazása és azok közreadása, természeti környezetünk átfogó szemléletet és megoldásokat igénylő problémaköreinek feldolgozása az iskolai és azon kívüli oktatás számára.
g) Az innovációk és az innováció-orientált szemléletmód elterjedésének elősegítése az ország területén, de különösen az Észak-magyarországi régióban.
h) Szerepvállalás a települések és térségek humán erőforrás-fejlesztésében, a hátrányos helyzetű térségek társadalmi-gazdasági esélyegyenlőségének biztosításában, a munkaerőpiacon hátrányt szenvedők foglalkoztatásának elősegítésében, a térségi identitástudat erősítésében, a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtésében.
i) A földrajz oktatásának, kutatásának és alkalmazásának elősegítése az Európai Unió követelményei és a régió sajátosságai figyelembevételével. A Kárpát-medence magyar nyelvű tudományos életének és fejlődésének támogatása.
j) A földrajztudomány más szereplőivel, más oktatási-kutatási intézményekkel együttműködve, a fenti céloknak megfelelő tematikus programok, rendezvények, előadások, szakmai utak, kirándulások szervezése, kiadványok és e-anyagok készítése, terjesztése. A földrajzi tudományok műveléséhez, oktatásához kapcsolódó expedíciók, tanulmányutak, konferenciákon való részvétel támogatása. ... >>

Agria Lovasklub Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Alvégi u. 32.
képviselő: elnök Thummerer Ildikó
A lovas oktatás megvalósítása, fogyatékosok rehabilitációjának lovas oktatással történő segítése, közoktatási intézményekben alternatív foglalkozás jelleggel a ló anatómiájának, élettanának, a lovas-történelemnek a megismertetése, a lovaglás alapjainak oktatása, és minél szélesebb körben történő elterjesztése, a lovas hagyományok megőrzése, lovas felvonulások, sportrendezvények versenyek megszervezése, azokon való részvétel. ... >>

Agria Universitas Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Váci Mihály u. 100.
képviselő: elnök Ráczné dr. Horváth Ágnes
A társadalomtudományok területén
tudományos kutatás megvalósítása, a legfrissebb kutatási eredmények magyarországi
meghonosításában való közreműködés.
- Társadalomtudományok oktatása.
- Hazai és nemzetközi szakmai konferenciák, előadássorozatok, nyilvános esetek szervezése.
- Hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon, előadássorozatokon az egyesület képviselete.
- Hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben való részvétel.
- Kulturális értékek védelme.
- Igényes kulturális kiadványok szerkesztése.
- A felsőoktatásban részt vevő hallgatók, oktatók, tudományos diákkörök támogatása az
elméleti valamit gyakorlati kutatómunkába való bekapcsolódásban.
- Tehetséges pályakezdő, illetve fiatal kutatók szakmai kibontakozásának segítése.
- Ösztöndíjak adományozásával lehetőség teremtése egy-egy fontos tudományos téma
elmélyültebb vizsgálatára, a legfrissebb kutatási eredmények tanulmányozására.
- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet biztosítása.
- Nők egyenjogúságának előmozdítása.
- A párbeszéd erősítése a közéletben, a közéleti személyek képzése.
- A kisebbségek, a civil társadalom szervezeteinek segítése érdekeinek hatékonyabb
képviseletében.
- A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
- Nonprofit szakmai valamint PR- és marketing tanácsadás.
- Egyéb kulturális egyesületekkel és alapítványokkal való kapcsolatépítés valamint hatékony
együttműködés megvalósítása.
- Az euroatlanti integráció elősegítése.
- Az innovációt szolgáló projektek kidolgozása, támogatása.
- A társadalmi felelősségvállalás és fenntartható fejlődés eszméjének és eszközeinek
terjesztése.
- Településfejlesztés.
- Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése és fenntartása. ... >>

AGRIA Vegyeskar Eger Kóruskultúrájáért Alapítvány

(kulturális)

3300 Eger, Knézich Károly u.8.
képviselő: Vanyó János (kuratóriumi elnök)
Eger város kóruskultúrájának fejlesztése, daloshagyományainak ápolása, részvétel az egyházi és világi ünnepségeken, rendezvényeken. Önálló koncertek rendezése, zenebaráti közösség negteremtése és a rászoruló állandó kórustagok esetenkénti segítése. Nemzetközi kapcsolatok további ápolása és a város kóruskultúrájának megismertetése. ... >>

AGRICUM Turisztikai és Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Keglevich u. 17.
képviselő: elnök Mester József
Az egyesület az egész ország területére kiterjedően, ezen belül pedig különösen az észak-magyarországi régióban törekszik a helyi kulturális és természeti értékek feltárására, számbavételére és a jelenkor követelményeinek is megfelelő megőrzési lehetőségeinek felkutatására. Mindezen belül figyelmét elsősorban egyrészt a kulturális örökségünk részét képező a hagyományosan sokszínű vidéki kultúra és agráriumhoz kapcsolódó tájgazdálkodás értékeire, másrészt a természeti környezet védelmére összpontosítja. ... >>

Alapítvány a Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Fadrusz u. 1/A.
képviselő: Bodnár Gábor
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulóinak tehetséggondozása, különös tekintettel: a) az idegennyelv elsajátítása területén elérhető eredményekre, b) a művészetek megérésére, a humanista nevelésre, valamint az alkotásban megmutatkozó képességek kibontakoztatására, c) a testnevelésben objektíven mérhető edzettség fokozására. ... >>

Alapítvány az Egri Gép- és Műszeripari Szakközépiskola és Kollégium Szakmai Továbbképzésének Megoldására és Műszaki - Technikai Feltételeinek Biztosítására

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Rákóczi u. 2.
képviselő: Szabó Péter, Takács György
Az Egri Gép- és Műszeripari Szakközépiskola és Kollégium oktatóinak külföldön történő szakmai továbbképzése biztosítása, a gyakorlati oktatás eszközei beszerzésének devizális finanszírozása. ... >>

Animus Egyesület

(sport,kulturális)

3300 Eger, Szüret u. 16.
képviselő: elnök Libertiny Mária
Az országos hatáskörű egyesület célja -a társadalom érdekeivel összhangban- minden korosztály mozgósítása, valamint hagyományőrző, értékteremtő szerepük növelése, a kulturális értékteremtés elősegítése, támogatása. Ennek érdekében az egyesület kulturális műhelyként biztosítja a nevelőmunka feltételeihez szükséges anyagi és szellemi bázist, és lehetőségeihez mérten tudományos-, drámapedagógiai-, gyermek-, ifjúságvédelmi-, és sporttevékenységet végez, továbbá figyelmet fordít a határon túli magyarsággal való rendszeres kapcsolattartásra, hogy elősegítse honfitársainknak a nemzeti kultúrához való kötődést. Az egyesület egyúttal emelni kívánja a gyermek-, és fiatal korosztály ezirányú érdeklődését és kulturáltságát, valamint szükségesnek érzi, hogy tevékenységén keresztül bekapcsolódjék az eoroatlanti integráció elősegítését célzó tevékenységbe. ... >>

Aranykapu Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Szalapart u.81.
képviselő: Hegyvári Zoltán (kur. titkár), kuratóriumi elnök Szabó Mária
Az alapítványt alapító a nevelés és oktatás színvonalasabbá, színesebbé tételéért hozta létre. Ezen belül az alapítvány céljai: - a habilitációs és rehabilitációs szempontok alapján kialakított óvodai, iskolai nevelési program színvonalasabb megvalósításának és a terápiás jellegű művészeti nevelés támogatása, - az intézmény udvarának természetes anyagú játékokkal történő felszerelése, jó minőségű, tartós berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, - a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, - az alkalmazottak továbbképzése céljából tanulmányi kirándulások megvalósítása. ... >>

"Árpád Örökében" Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

3300 Eger, Baktai út 46.
képviselő: elnök Tamus Antal, pénztáros Cseszneg Ágnes
A hazai és a határon túli magyarság és a szomszédos népek kulturális örökségének megismerése és megismertetése. ... >>

ATELLANA Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Menház u.76.
képviselő: Gerják István
Pk.60301/1991/13.végzéssel új célleírás: Általában: Eger város kulturális életének támogatá- sa, egy befogadószínház működtetése, le- hetőségek szerint fesztiválok szervezése és a városban magas szintű moderntánc- kultura kialakítása és művelése egy mo- derntánc-műhely fenntartása elméleti és gyakorlati anyagokkal és filharmóniai, valamint zenei programok szerkesztése. b) Konkrétan: - Együttműködés a helyi és országos kul- turális intézményekkel, szervezetekkel, - kapcsolattartás hasonló hazai és kül- földi alapítványokkal, - az alapítvány lehetőséget ad a város tehetséges fiataljainak táncismeretek megszerzésére, lehetőséget biztosít vizsgákra való felkészülésre, - lehetőséget teremt a tehetséges tánco- sok részére hazai és külföldi tanulmány- utakra, - ösztönzés a kiemelkedő tánctanári, táncosi teljesítményekre, - szakmai tanácsokkal segítsék az isko- lák, kulturális intézmények munkáját, - segítsék újság, könyv, videóanyag se- gítségével a táncművészet jobb megisme- résére, - havi rendszerességgel táncművészeti műsor szervezése, - ciklikussággal fesztivál szervezése, - technikai eszközök szolgáltatása révén segítségnyújtás a város amatőr együtte- seinek magasabb színvonalú műsorai elő- állításához, - Heves megye filharmóniai képviseleté- nek ellátása. ... >>

Az Egri Csillagásztorony Védelmében Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3300 Eger, Tordai Ányos u. 11.
képviselő: Bárdos Ilona Kinga (kur. elnök), Vasné Tana Judit (kur. tag)
az egri csillagásztorony - mint műemlék, múzeum, tudománytörténeti és ismeretterjesztő intézmény - kulturális örökségének megóvása; - a csillagászat tudományának és vívmányainak terjesztése, népszerűsítése, a jelen és a múlt tudományos ismereteinek széles körben ismertté tétele és terjesztése. ... >>

Az Egri Leukémiás, Daganatos és Immunhiányos Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Kalcit köz 10.
képviselő: Harmati Judit (elnök)
Az Eger és vonzáskörzetében élő leukémiás, daganatos és immunhiányos betegségben szenvedő gyermekek támogatása, melynek keretében az alapítvány támogatja a gyermekek képzését biztosító óvoda működését. Segíti az iskoláskorúak magánúton történő tanulását, képzését, oktatását. Feladatának tekinti a gyermekek orvosi és gyógyászati kezelésének finanszírozását. Sport, kulturális rendezvényeket, kirándulásokat szervez a beteg gyermekek részére. Segíti, támogatja és szervezi mindazon rendezvényeket és programokat, amelyek a beteg gyermekek közösségbe illeszkedését szolgálja. ... >>

Az Egri Némó Úszóegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Tizeshonvéd út 15.
képviselő: elnök Faragó Edina, ügyvezető alelnök Faragó Erzsébet
Az egyesület fő célja: úszásoktatás. Az egyesület a fő célja keretei között az alábbi célok megvalósításában vállal szerepet, a helyi igények, a lehetőségek, egyesület rendelkezésére álló erőforrások keretein belül:
- a sport népszerűsítése, szakmai színvonalának emelése,
- a sport hagyományainak megőrzése és ápolása,
- fiatal tehetségek pályafutásának támogatása,
- együttműködés más szervezetekkel a fenti témákban. ... >>

Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

3300 Eger, Bartók Béla tér 6.
képviselő: elnök Fehér István, ügyvezető Baráth Zoltán
Színházi előadások, ezen belül elsősorban gyermek- és ifjúsági előadások létrehozása, bemutatása, a legszélesebb értelemben vett kultúraközvetítés céljából. ... >>

Bartakovics Béla Kulturális Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

3300 Eger, Knézich Károly u 8.
képviselő: elnök Somodyné Jámbor Ildikó
Az egyesületben tagként részt vevő magánszemélyek és a magánszemélyek által képviselt kulturális csoportok, jogi személyek működésének és kulturális tevékenységének segítése és az egyesület tagjainak közművelődési szakmai érdekképviselete. ... >>

Békatutaj Szabadidősport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Vályi István u. 12.
képviselő: elnök Hajdú Dániel
Közvetlen és távolabbi környezet, a régió történelmi, kulturális és természeti értékeinek megismerése, megismertetése és megóvása.
- Sporttevékenység folytatásával részt vállalás az egészséges életmódra való nevelésben, a szabadidő aktív eltöltésének népszerűsítésében.
- Az egyesület tagjainak a közösségi életre való nevelése, öntevékenységük kibontakozásának segítése.
- A vízi sportok népszerűsítése, nagy hangsúlyt fektetve a túrakenuzásra. ... >>

Benedek Elek Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Vallon u.4.
képviselő: Fodorné Szabó Judit
A nevelő - oktató munka anyagi, technikai feltételeinek jevatása, kirándulások, óvodai rendezvények szervezésének támogatása. A rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása, úszás; ovi-torna szervezése, lebonyolítása. Az alapítvány pártoktól független, pártoktól támogatást nem kaphat, országgyűlési képviselőjelöltet a választásokon nem támogathat. ... >>

Berva Völgyi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, I.sz. Lakótelep 9. ép.
képviselő: Gombosné Major Ilona
A gyermekek fejlődésének segítése, támogatása, különös tekintettel a testi nevelés és a környezet megismerésére; az óvoda tárgyi, eszközi, felszereltségbeli helyzetének kedvezőbbé tétele; a folyamatosan megújuló pedagógiai felkészültséget segítő továbbképzések finanszírozása, könyvek, kiadványok beszerzésének támogatása. ... >>

Betegek és Kórházi Egészségügyi Dolgozók Érdekvédő Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

3300 Eger, Széchenyi u. 46.
képviselő: elnök Dr. Bora László
A Markhot Ferenc kórház jó hírének öregbítése és gyarapítása.
- Korrekt tájékoztatás biztosítása tömegkommunikációs eszközök segítésével is a betegek és az alapellátás rendszerei felé a kórház aktuális helyzetéről, az itt folyó gyógyító-szakmai munkáról és a társadalmi élet eseményeiről.
- Kórházunk működésének támogatása széleskörű társadalmi erők bevonásával.
- A munkahelyek biztosításának védelme, segítése.
- Kórházi hagyományok felelevenítése, őrzése, hagyományteremtés.
- Az egészségügyben és ezen belül a Markhot Ferenc kórházban dolgozók megbecsülésének és a szakma presztízsének, megőrzése és növelése.
- Kórházi dolgozók szakmai fejlődésének és előmenetelének segítése.
- Lakosság által megfogalmazott jogos igények és észrevételek közvetítése az ellátó- rendszer felé.
- A kórházban folyó munka bemutatása a lakosság részére nyílt napok keretében a jobb tájékozottság és kölcsönös megértés érdekében.
- Kapcsolattartás a kórházban működő és egyéb alapítványokkal, egyesületekkel, társadalmi szervezetekkel.
- A kórház területén a társadalmi munka megszervezése és irányítása.
- Adományok, felajánlások gyűjtésének megszervezése. ... >>

Biosziget Rehabilitációs Alapítvány

(sport,kulturális)

3300 Eger, Verőszala u. 63-65.
képviselő: Mandák Attila (kur. elnök)
Megváltozott munkaképességű, illetve értelmi vagy más fogyatékossággal bíró fiatalok, fiatal felnőttek munka- és társadalmi rehabilitációja biokulturális mezőgazdasági tevékenységeken, különféle kreatív művészeti- és sportjellegű tevékenységeken keresztül. Az alapítvány kettős célt szolgál: egyrészt rehabilitációs feladatokat lát el az arra rászoruló állampolgárok esetében, másrészt szélesebb körben ismerteti és népszerűsíti a biogazdálkodást és annak előnyeit környezetvédelmi és táplálkozástani szempontokból. ... >>

Bornemissza Gergely Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Kertész u. 128.
képviselő: Borbély András (kuratóriumi elnök)
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése, (tanulók) kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás. Tanulmányi és egyéb más versenyeken, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása. Iskolai és más kulturális szabadidős programok támogatása (osztálykirándulások, sportversenyek). Diáksportversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. Pk.60077/1992/12. végzéssel kiegészül: Az alapítvány felvállalja az Intézet a- lapfunkcióinak folyamatos segítését, lé- péseket tesz a diákétkeztetés megvalósí- tására. Az alapítvány kezdeményezően működik közre a város szociálpolitikai irányel- veinek kimunkálásában, illetve a kitű- zött célok megvalósításában az intézeti profilnak megfelelően. Az alapítvány maga szellemi és anyagi eszközeivel aktívan vesz részt a város civil társadalmának építésében a kultu- rális és tárgyi történelmi emlékek meg- őrzésében és ápolásában. Szorgalmazza és segíti azon graduális és posztgraduális képzési formák kimunkálá- sát, bevezetését mind intézeti körben, mind a térségben, amelyek elősegítik a munkaerőpiaci helyzetkép javulását, csökkentik a munkanélküliséget, illetve hozzájárulnak a pályákezdő szakmunkás fiatalok biztosabb elhelyezkedéséhez. E célok megvalósítása érdekében szorosan együttműködik a megvalósításban érdekelt intézményekkel. Pk.60077/1992/32. végzéssel kiegészül: Szorgalmazza és segíti azon graduális és posztgraduális (új) képzési formák ki- munkálását, bevezetését úgy intézeti, mint térségi szinten; ezen belül a mun- kaerőpiaci helyzet javítása érdekében, a tanórán kívüli oktatás ellátásával és tanfolyami képzéssel, továbbá ezek szer- vezésével hozzájárul a térségi munkanél- küliségi ráta csökkenéséhez, a pályakez- dő fiatalok, a munkanélküliek és pálya- tévesztettek át- és továbbképzésével jozzájárul ezen rétegek elhelyezkedési lehetőségeinek javításához.
Pk60077/1992.sz. végzéssel célkiegészítés: aktívan elősegít a környezet védelmét, ápolását szolgáló tevékenységeket. ... >>

Bródy Sándor Kulturális Egyesület

(kulturális)

3300 Eger, Zalár József út 9. 3/1.
képviselő: elnök Korózs Lajos, elnökhelyettes Petz Zoltán, titkár Korózsné Miskolczi Andrea
Az egyesület, mint nevében is jelzi, Bródy Sándor egri születésű író, újságíró szellemi örökségét hívatott ápolni. Az egyesület munkájában igyekszik ezen túlmenően az egri kulturális, művészeti hagyományokat is gonodozni. E cél érdkében felvállalja, hogy irodalmi esteket, kiállításokat, zenei rendezvényeket, művészeti alkotótáborokat szervez. ... >>

Cifrapalota Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Cifrakapu tér 4.
képviselő: Farkasné Nyeste Mária (kur.elnöke), kuratóriumi tag Barta Judit, kuratóriumi tag Frenyóné Lanther Rita, kuratóriumi tag Kelemen Bernátné, kuratóriumi tag Molnárné Brinza Edit, kuratóriumi tag Sclacter István
Nevelő-oktató munka anyagi, technikai feltételeinek javítása. Kirándulások, óvodai rendezvények szervezésének támogatása, rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása, az úszás- és teniszoktatás, ovi-torna szervezése, lebonyolítása. Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat, országgyűlési képviselőjelöltet a választásokon nem támogathat. ... >>

Cives Pro Urbe Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

3300 Eger, Vincellériskola u. 1/7.
képviselő: Fehérvári sándorné (kur.tag, önálló, Ficzere Ottó dr.(kur.elnök, önálló), Markó Géza (kur.titkár, önállóan), Sipos Mihály dr.(kur.alelnök, önáll, Vadnay István dr.(kur.tag, önállóan
Az alapítvány célja az egri hagyományok ápolása, a városlakók anyagi, kulturális és szellemi jólétének elősegítése. Feladatának tartja a városlakók várossal kapcsolatos érdeklődésének felkeltését, tevékenységre ösztönzését. Eger és közvetlen környékének történelmi és természeti értékeinek megőrzését, gyarapítását. ... >>

Csengőkő Vadásztársaság

(természetvédelem,kulturális)

3300 Eger, Tizeshonvéd út 28.
képviselő: Dr. Stumpf János (elnök)
A vadásztársaság célja az egyesületekre - ezen elül a vadásztársaságokra - továbbá a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával a társadalom érdekeivel - külünösen az erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban -, továbbá a természet-és környezetvédelmi előírásokra figyelemmel, tervszerű és szakszerű vadgazdálkodással a saját és/vagy bérelt területen példás egyesületi élettel a tagjai részére kulturális és vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Csintámani - Életkő Ayurveda és IYENGAR Jóga Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Vályi István út 12.
képviselő: kuratóriumi elnök Hajdúné Korózs Erika
Az emberi egészségmegőrzés és helyreállítás, a civilizációs betegségek leküzdése, betegségmegelőzés.
Az IYENGAR jóga tradíció állami elismertetése, továbbá a védikus hagyományok, gyógymódok és az európai ayurvéda és jóga kultúra megteremtése. ... >>

Csodaforrás Kulturális és Művészeti Alapítvány

(szociális,kulturális)

3300 Eger, Vécsey utca 26.
képviselő: kuratóriumi elnök Ötvös Viktória
Magyarország területén a kulturális élet fellendítése mind a zeneművészet, mind az ipar és képzőművészet területén, valamint a magyar hagyományos kultúra és a kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása, kulturális kapcsolatok kiépítése.
Az alapítvány célja továbbá a drogmentes élet hirdetése, drogprevenció megvalósítása. ... >>

"Csodatévők" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Bartók tér 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Lengyel Pál
Bábjátékkal foglalkozó pedagógusok számára rendszeres képzés tartása, pedagógusok, bábszínházi rendezők képzése, kortárs bábművészeti fesztivál szervezése, bábszínész, rendező tanfolyam szervezése, nyári szabadegyetem megtartása, határon túli résztvevők részére is. Ezen kívül a Harlekin Bábszínház felújításának anyagi támogatása, technikai berendezések finanszírozása és színházi produkciók létrehozásának támogatása, bábozáshoz kedvet érző gyermekek számára foglalkozások szervezése. ... >>

Derűs Alkony Nyugdíjas Klub Egyesület

(kulturális,egyéb)

3300 Eger, Kovács Jakab út 102.
képviselő: elnök Fekete János, elnökhelyettes Fügedi József, titkár Rófusz Józsefné
Az Eger Felnémeti Városrészben élő nyugdíjas állampolgárok szociális segítése, gondozása, továbbá Eger (Felnémeti Városrész) kulturális hagyományainak megőrzése, ápolása. ... >>

Dobó István Várkapitány Honvéd Kulturális Egyesület Baráti Kör

(kulturális)

3300 Eger, Kossuth Lajos út 12.
képviselő: elnök Hidy Pál, titkár Bozsákovicsné Radnóti Ágnes ... >>

dr. Kemény Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Kodály Z. u. 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Gyuris Róbertné, kuratóriumi titkár Horváthné Patkó Beáta
A dr. Kemény Ferenc Általános Iskola tanulóinak és tanárainak támogatása, a kiemelkedő tanulói és tanári teljesítmények ösztönzése, az oktató-nevelő munka tárgyi és személyi feltételeinek javítása. Ennek keretében az iskolai környezet javítása, iskolai rendezvények, bálok, kulturális programok, diáknapok iskolán kívüli szabadidős rendezvények (pl. táboroztatás) szervezése és támogatása. ... >>

Dsida Jenő Baráti Kör Egyesület

(kulturális)

3300 Eger, Honfoglalás u.21.
képviselő: Hunyadi Zsuzsanna (titkár), Lisztóczky László dr. (elnök) ... >>

Educatio Agriensis Alapítvány

(szociális,kulturális)

3300 Eger, Foglár u. 6.
képviselő: Ficzek László (kuratóriumi elnök)
Az elesettek, szegények, időskorúak, gyermekek és az ifjúság, a bármely okból hátrányos helyzetűek, a kisebbségek és a határon túli magyarság segítése, jogainak védelme. Célja továbbá a rászorulók segítése, támogatása, valamint a papi hivatásra felkészülés és a papi hivatás gyakorlásának elősegítése, az alapító hagyományainak ápolása és az alapítvány tevékenységéhez szükséges épületek építése és fenntartása. ... >>

Eger - Intelligens Város, Heves - Intelligens Megye Alapítvány

(kulturális)

3300 Eger, Tárkányi út 25.
képviselő: Fazekas István (kuratóriumi elnök)
A város és a megye informatikai projekt megtervezésének az elősegítése, az informatikai állapot felmérése. Kitűzi a stratégiai informatikai irányokat, kiválassza az alkalmazandó információhordozó eszközöket, kidolgozza a projekt működtetésének alternatíváit, szellemi kutató és segítő munkát végez. ... >>

Eger és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3300 Eger, Vincellériskola u.5.
képviselő: kuratóriumi elnök Kis Péter
Támogatni a tűzoltóság, tűzvédelmi szervezetek tűzmegelőzési, mentési, tűzoltási, kárelhárítási, esetleges katasztrófaelhárítási feladatainak hatékonyabb ellátását. Ezen belül: A hivatásos tűzoltóság technikai, műszaki, szolgálati feltételrendszerének fejlesztése, hozzájárulás a tűzoltólaktanya, valamint az oktatóbázis bővítéséhez, tűzvédelem érdekében ingatlanvásárlás, korszerű létravásárlás, a balesetet szendvedett teherautók, tartálykocsik elszállításához daruvásárlás; a hivatásos tűzoltóság híradó forgalmazó rendszerének anyagi finanszírozása; tűzvédelmi technológiák, jelző- és védelmi rendszerek fejlesztése. Eger vonzáskörzetében lévő gazdálkodó szervezetek és intézmények tűz- és katasztrófavédelmének fejlesztése. A tűzvédelmi képzésben és felkészítésben résztvevő szakemberek támogatása, tűzvédelmi propaganda tevékenység növelése, tűzvédelmi vetélkedők, kiállítások finanszírozása. Érdekvédelmi és érdekképviseleti szervek támogatása, esetleges helyi tűzoltó múzeum létrehozása és a tűzoltózenekar támogatása. Helyi Tűzoltó Múzeum anyagi finanszírozása, tűzoltó hagyományörző tevékenységek támogaása, tűzoltó relikviák gyűjtése - azok felújítása ... >>

Eger Kapui Kulturális Alapítvány

(kulturális)

3300 Eger, Pirittyó u. 19.
képviselő: kuratóriumi elnök Petz Zoltánné
Szociális vagy nemzetiségi okokból arra rászorulók szellemi és anyagi támogatása.
- Kulturális tevékenység. ... >>

Eger Város Játszótereiért Alapítvány

(kulturális,környezetvédelmi)

3300 Eger, Kossuth Lajos u.4.
képviselő: Ágoston Ottóné
Eger város gyermektársadalma részére az alapítványi forrásból olyan játszótéri eszközök beszerzése, amelyek elősegítik a gyermekek mozgásigényének kielégítését és normális testi fejlődését, fejlesztik kreativitásukat, esztétikusak mind önmagukban, mind a városképi környezetükbe illesztve; a hagyományos játszótéri eszközökhöz képest kevésbé balesetveszélyesek. ... >>

Eger Városért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3300 Eger, Bervai utca 15.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr.Szalóczi Géza
Tevékenységével és juttatásaival nyújtson támogatást Eger város polgárságának az oktatási, szociális, jóléti és kulturális kérdésekkel kapcsolatos gondjai és feladatai megoldásához. Az alapító jogosult a fenti célokon belül külön nevesített céltámogatási rendeltetésű befizetést teljesíteni. Az így befizetett összeget az alapító külön rendelkezése szerint kell felhasználni. A alapítványhoz csatlakozó arról rendelkezhet, hogy az által befizetett összeget az alaptőkéhez, vagy valamely céltámogatáshoz kell csatolni. Rendelkezése elmaradása esetén a csatlakozó által befizetett összeget az alaptőkéhez kell csatolni. Az alapító tájékoztatja a kuratóriumot arról a befizetési összegről, amelyet évente legalább egy alkalommal befizet az alapítványba. ... >>

Eger, Széchenyi Úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Széchenyi u. 4.
képviselő: Löffler Erzsébet dr. (kur. elnök)
Nevelő-oktató munka anyagi, technikai feltételeinek javítása, kirándulások, óvodai rendezvények szervezésének támogatása, rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása, az úszás- és teniszoktatás, ovi-torna szervezése, lebonyolítása. Az alapítvány kinyilatkoztatja, hogy pártoktól független, azoktól támogatást nem kap. Országgyűlési képviselő-jelöltet nem támogathat. ... >>

Egri Airsoft Sportegyesület

(intézményi,sport,kulturális,érdekképviselet)

3300 Eger, Joó János u. 1.
képviselő: elnök Dobi Attila
Az egyesület sporttevékenység ellátásra létrejött társadalmi szervezet, amelynek célja:
- a sport területén hazai és nemzetközi eredményesség elérése és fokozása,
- utánpótlás nevelés, a minőségi sport fejlődése, és annak folyamatosságának biztosítása,
- szabadidő sport rendezvények keretein belül elsősorban a bázisszervezet vonzáskörében élők, dolgozók, egyesületi tagok kikapcsolódásának, aktív pihenésének biztosítása,
- az airsoft játék hazai népszerűsítése, propagálása, szélesebb közönség számára történő elérhetőségének biztosítása,
- szabadidős programok megtervezése és lebonyolítása,
- a sporttevékenység térnyerése érdekében együttműködés állami, társadalmi és más gazdálkodó szervezetetekkel, egyesületetekkel és szövetségekkel,
- elősegítse a tagoknak, hogy hazai és nemzetközi airsoft rendezvényeken és versenyeken vegyenek részt,
- gyakorlási, edzési és felkészülési lehetőséget biztosítson a tagoknak,
- a sporttal összefüggő kiadványok megjelentetése, filmek készítése és weboldalak üzemeltetése,
- airsoft sportversenyek, rendezvények és bemutatók szervezése,
- hagyományőrző és színházi rendezvények valamint bemutatók szervezése. ... >>

Egri Alternatív Kulturális Egyesület

(kulturális)

3300 Eger, Katona István tér 9.III/7.
képviselő: Juhász Mihály (elnök) ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal