Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Eger oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 262
1. oldal

A Deák Ferenc Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Deák F. u. 45.
képviselő: kuratóriumi elnök Gacsal Tiborné
Az iskola tanulóival kapcsolatos feladatok támogatása, elismerése. Kiemelkedő tehetségek elismerése, támogatása, felzárkóztató tevékenység. ... >>

A Jövőért Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Deák Ferenc u.19.
képviselő: Kónya Lajos (kuratóriumi elnök), kuratóriumi titkár Herman Szabolcs
Szociálpolitikai, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megoldásának elősegítése Heves Megye területén.
Pk.60256/1991/63. sz. végzéssel célkiegészítés:
Információs és tanácsadói szolgáltatás, szociális ügyintézés a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára, annak érdekében, hogy a különböző szolgáltatásokat, a törvény szerinti támogatási formákat igénybe vehessék.
A fenntartható fejlődés három egyenrangú pillére a gazdaság, társadalom és a környezet harmonikus fejlesztése. Cél a környezeti fenntarthatóság biztosításának elősegítése:
- a környezeti követelmények elfogadásának és megtartásának elősegítése,
- az emberi szükségletek kielégítése és a megfelelő környezet állapot közötti egyensúly biztosításának segítése,
- a meglevő értékek védelme és megőrzése (természeti és kulturális stb. értékek),
- a helyi közösségek hosszú távon egészséges környezetének biztosítása,
- a környezet tudatos szemlélet megismertetése, elfogadtatása és elterjesztése.
A Nyugat Európai tapasztalatok, hasznosítható eljárások adaptálása és terjesztése az alapítvány céljaihoz kapcsolódó területen.
Szakmai és pénzügyi tanácsadás közhasznú szervezetek számára. Képzések, tréningek, szemináriumok egyéb oktatási tevékenység szervezése és bonyolítása közhasznú szervezetek számára. Közhasznú szervezetekben folyó programok menedzselése. ... >>

A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Klapka u. 7.
képviselő: Demeter András dr. (k. tag), Joó Csaba dr. (k. elnök)
A 7. sorszámú végzéssel KIEGÉSZÜL: - Oktatás, és az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, eszközök beszerzése. - Támogatni a diákönkormányzat iskolai szintű rendezvényeit. - Az iskola tanulóinak, dolgozóinak támogatása rendkívül súlyos egészségügyi, szociális helyzetben. Továbbá a tanulók támogatása a felvételire előkészítő táborok, tantárgyak tanulását elősegítő tanfolyamok esetén, külföldi cserekapcsolat, tanulmányút finanszírozása. Pk.60.014/1991/29.sz. végzéssel új cél: a) Az Andrássy György Közgazdasági Szak- középiskola nevelőtestülete által alapí- tott az "ISKOLÁNKÉRT-DR. ÓRIÁS NÁNDOR JUBILEUMI EMLÉKÉREM" anyagi fedezetének biztosítása. Az emlékérmet kaphatják a kiemelkedő munkát végző pedagógusok és iskolai dolgozók, a kiváló tanulmányi, kulturális eredményeket elérő tanulók és a közgazdasági szakoktatásért eredménye- sen tevékenykedők. b) Az alkotó, innovatív iskolafejlesztő és szervező, tantárgygondozói tevékeny- séget folytató tanárok, munkacsoportok, szakmai munkaközösségek munkájának anyagi megbecsülése, jutalmazása. c) Ösztöndíj-támogatás a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és a szakma legtehetségesebb, legeredményesebb ta- nulók számára. d) A megújuló gazdaság vállalkozói, adó számviteli, pénzügyi, közigazgatási rendszere érdekében magasszintű szakmai ismeretekkel és nyelvvizsgával rendelke- zők képzéséhez anyagi segítség nyújtása. e) Az alma mater hagyományainak ápolása, a közgazdasági, ügyviteli, informatikai és gazdasági tevékenység közérdekűségé- nek erősítése (szakmai konferenciák, ta- lálkozók, publikációk, ünnepségek, jubi- leumi rendezvények költségeihez történő hozzájárulással). f) Oktatás és az oktatás anyagi, techni- kai feltételeinek javítás, eszközök be- szerzése. g) Támogatni a diákönkormányzat és a szakmai munkaközösségek rendezvényeit. h) Az iskola tanulóinak, dolgozóinak tá- mogatása rendkívül súlyos egészségügyi szociális helyzetben. Továbbá a tanulók támogatása a felvételire előkészítő tá- borok, tantárgyak tanulását elősegítő tanfolyamok esetén, külföldi cserekap- csolatok, tanulmányút finanszírozása. Az iskola jó tanulmányi eredményű, szo- ciálisan hátrányos helyzetű tanulóinak támogatása pályázat alapján. i) Szakképesítés megszerzésére felkészí- tő, iskolarendszeren kívüli felnőtt és egyéb oktatás, központi képzési progra- mok alapján. ... >>

A Labdarúgás Jövőjéért Utánpótlás Alapítvány

(sport,oktatási)

3300 Eger, Dobó tér 6/a.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Dobos József
Pénzügyi támogatás nyújtása, utánpótlás a labdarugás fejlesztése érdekében. Ezenbelül az életkori sajátosságoknak megfelelő időbeni képzés, versenyeztetés, a személyi feltételek javítása, tárgyi feltételek javítása, egyesületi szemlélet javítása. Az utánpótlás minőségének fejlesztése, rendezvények biztosítása, utánpótlás-korú labdarugókkal történő folyamatosan és eredményesen foglalkozó edzők elismerése, sportfelszerelések vásárlása és az utánpótlást figyelő hálózat kiépítése. ... >>

A Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Széchenyi u.27.
képviselő: Csillik Pál (kuratóriumi tag)
A jelentős forráshiánnyal küzdő kórház egészségügyi gép- és műszerbeszerzéseinek anyagi támogatása annak érdekében, hogy a gyógyító munka, egszségügyi ellátás színvonala jelentősen emelkedhessen. A kórház és rendelőintézet számára anyagi támogatást nyújtson a folyamatos működéshez szükséges költségek kiegészítésére. Anyagi támogatás nyújtása az intézmény ingatlanvásárlásaihoz, illetve meglévő ingatlanjaik műszaki állapotának fenntartásához, fejlesztéséhez, továbbá új épületek, építmények létrehozásához. Szakemberképzés, továbbképzés támogatása. ... >>

A Nők és Magzataik Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Széchenyi u. 27-29.
képviselő: Dr. Hernádi László (kur.elnök)
Betegségmegelőzés, egészségnevelés-, és megőrzés, gyógyító és rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység és kutatás a nők egészségének érdekében, mely tágabb értelemben magába fogalaja a méhen belül fogant magzat felügyeletét és megszületése körüli időszakot is. Az alapítvány támogat minden olyan nevelést, oktatást, ismeretterjesztést és képességfejlesttést, mely a női lakosság egészségi állapotán keresztül a megszületett magzat jólétével társadalmunk népegészségügyi mutatóinak javulását szolgálja. Részt vesz a szülészeti-nőgyógyászati gyógyító-megelőző szakellátás korszerűsítésében elsősorban Eger város vonzáskörében de azon kívül is bárhol Magyaroroszág területén. Segítséget kíván nyújtani a korszerű nővédelem, terhesgondozás biztosításban, a kor igényeinek megfelelő szülészeti gyakorlat kialakításában, a szüleésszabályozásban, a fiatalok szexuális felvilágosításában a nőgyógyászati betegségek korai felismerésében és korszerű kezelésében. Támogat minden olyan szűrűvizsgálatot, szakellátási formát, amely a nők életminőségének javítását célozzák, s ezen keresztül a veszélyezetetett családok boldogulását segítik és a születendő magzatokat védik. Ennek megfelelően segítséget nyújt minden olyan kezdeményezéshez, mely megteremti vagy javítja az említett célok megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit. ... >>

A Tehetséges Dobósokért Tehetséggondozó és Ifjúsági Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Széchenyi u.19. (Gimnázium)
képviselő: Fülöp Gábor (kuratóriumi elnök)
A Dobó István Gimnázium kiemelkedő teljesítményt nyújtó és szociálisan rászoruló tanulóinak egyéni és csoportos támogatása, és a szabadidő kulturált és tartalmas eltöltéséhez szükséges működési feltételek javítása.
a) kiemelkedő egyéni tanulói teljesítmények elismerése az Oktatási Közlönyben meghirdetett tanulmányi versenyeken, műveltségi, kulturális és sportversenyeken elért eredmények könyvjutalommal vagy vásárlási utalvánnyal aló elismerése.
b) Az alapítvány félévre vagy egy tanévre szóló tanulmányi ösztöndíjat ajánl fel szociális rászorultság alapján azon tehetséges tanulók részére, akik tanulmányi eredménye jeles vagy kitűnő, valamint egyszeri szociális támogatásban részesítheti az arra rászoruló tanulókat.
c) Az intézmény példamutató tanulói számára alapított címek anyagi elismerése: Kiváló Dobó Diák, Jó tanuló, Jó sportoló, Kiváló Diákvezető, Moys Klára irodalmi, előadói díj.
d) Az iskola önképzőköreinek, művészeti szakköreinek, sportköreinek támogatása, különösen:
-a rajzszakkör technikai igényének biztosítása, hogy a tehetséges tanulók a technikák minél szélesebb körét (sokszorosított grafikák, agyagozás, batikolás stb.) megismerhessék.
A kuratórium pénztámogatást biztosít arra, hogy munkáiból évi egy alkalommal, a tanév végén kiállítást rendezhessenek.
Az énekkar támogatása fellépéseinek megszervezéséhez, utaztatásához.
A környezet- és egészségvédelmi szakkörei számára eszközök beszerzésével biztosítja nemzetközi, országos vagy városi szintű környezetvédelmi programokba való bekapcsolódást.
e) A nyelvtanulás elősegítése érdekében támogatja a szociálisan rászorult tanulók tanulmányútját a célnyelv országába.
f) A minél magasabb színvonalú tehetséggondozó munka tárgyi, technikai feltételeinek javításához való hozzájárulás, szemléltető-, kísérleti eszközök, könyvtárgyarapítás. ... >>

A Tehetséges Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Kodály Z. u. 5.
képviselő: Gortváné Mészáros Ibolya(kur.titk.), Saárossy Kinga (kuratóriumi elnök)
a) A 10. sz. Általános Iskola tanulóinak anyagi támogatása, a tehetségüknek megfelelő képességeik sokirányú kibontakoztatásához és továbbfejlesztéséhez. b) A tehetséggondozásban eredményes többletmunkát végző pedagógusok szakmai továbbképzésének anyagi támogatása. ... >>

A Tittel Pál úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Tittel Pál u. 8.
képviselő: Bótáné Mezei Ágnes
A Tittel Pál úti óvoda óvodásainak egészséges életmódra való nevelése, ennek sokirányú kibontakoztatása érdekében anyagi fedezet nyújtása. Tehetséggondozás sokrétű ápolása, anyagi biztosítékának támogatására, továbbfejlesztésére. A tehetséggondozásban résztvevő óvodapedagógusok szakmai továbbképzésére anyagi hozzájárulás. ... >>

ABACUS, az Informatikai és Matematikai Oktatásért és Kutatásért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Leányka u. 4.
képviselő: Liptai Kálmán dr. (kur. elnök)
Az informatikai oktatás támogatása az Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézetében. ... >>

Abiem Tudományos Kutató, Fejlesztő és Oktatási Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Árpád út 4. 3//8.
képviselő: kuratóriumi elnök Hidy Pál
Biomechnaikai, bioenergetikai és rehabilitációs kutatás, gépek fejlesztése, a gyógyítás elősegítésére, az életmód és életminőség javítása érdekében. Ismeretterjesztés. ... >>

Agira Motoros Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Ágas út 1.
képviselő: elnök Dojcsák Tibor, elnökségi tag Molnár Szabolcs, elnökségi tag Szabó Dezső Attila, titkár Tóth László Krisztián
A tagság által a motorozás hagyományainak ápolása, kulturális programok szervezése, a fiatalok megismertetése a motorozással.
A rendelkezésre álló technikai és emberi erővel a veszélyhelyzetek, katasztrófa helyzetek felszámolásának elősegítése, különleges technikát igénylő feladatok megoldása.
Bemutatók, rendezvények szervezése.
Hasonló tevékenységet végző szervezetekkel nemzetközi kapcsolatok kialakítása, szakmai konferenciák szervezése. A hátrányos helyzetű fiatalok felkarolása, segítése, szakmai programok szervezése.
Különböző ismeretterjesztő és egészségvédő oktatások szervezése, tömegsport tevékenység szervezése, oktatási anyagok, segédletek készítése. ... >>

Agria Geográfia a Földrajz Oktatásáért, Kutatásáért és Alkalmazásáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Leányka u. 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Pajtókné dr. Tari Attila, kuratóriumi tag Dr. Mika János, kuratóriumi titkár Dr. Tóth Antal
a) A felsőfokú földrajzoktatás szakmai, módszertani megújításának támogatása, színvonalának emelése, személyi és tárgyi feltételeinek eseti és folyamatos javítása, a kiemelkedő képességű hallgatók bevonása az oktató- és kutatómunkába, oktatási eszközök fejlesztésébe, a hallgatók részvételének támogatása továbbképzéseken és szakmai versenyeken, a végzősök elhelyezkedésének és továbbtanulásának segítése.
b) A földrajz iránti érdeklődés felkeltése és támogatása az általános és középiskolás korosztálynál. A földrajztudományhoz kapcsolódó vizuális művészeti és irodalmi alkotások létrehozásának támogatása.
c) Az információs és kommunikációs technológiák felhasználásának terjesztése az iskolai keretekben és azon kívül zajló képzésekben. Az élethosszig tartó (life-long) és mindenre kiterjedő (life-wide) tanulás eszméinek terjesztése és megvalósulásuk segítése földrajzi és földtudományi tartalmakkal. A térinformatika alkalmazási területeinek bemutatása, segítése és felhasználása.
d) A földrajz és a földtudományok értékeinek, fontosságának bemutatása az ismeretterjesztés hagyományos és új formáira támaszkodva, hozzájárulás az írott és az elektronikus médiában készülő földrajzi tartalmú közlések szakmai helyességének és anyanyelvi pontosságának biztosításához.
e) A tudományos kutatás infrastruktúrájának és kapcsolatainak fejlesztése, a publikációs lehetőségek bővítése, kihasználásuk támogatása, tudományos találkozók szervezése, a kutatás, mint életforma vonzóvá tétele a hallgatók és a pályakezdő szakemberek körében.
f) Társadalmi fejlődésünk tendenciájának és kockázatainak tudományos feldolgozása, a szükséges válaszok megfogalmazása és azok közreadása, természeti környezetünk átfogó szemléletet és megoldásokat igénylő problémaköreinek feldolgozása az iskolai és azon kívüli oktatás számára.
g) Az innovációk és az innováció-orientált szemléletmód elterjedésének elősegítése az ország területén, de különösen az Észak-magyarországi régióban.
h) Szerepvállalás a települések és térségek humán erőforrás-fejlesztésében, a hátrányos helyzetű térségek társadalmi-gazdasági esélyegyenlőségének biztosításában, a munkaerőpiacon hátrányt szenvedők foglalkoztatásának elősegítésében, a térségi identitástudat erősítésében, a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtésében.
i) A földrajz oktatásának, kutatásának és alkalmazásának elősegítése az Európai Unió követelményei és a régió sajátosságai figyelembevételével. A Kárpát-medence magyar nyelvű tudományos életének és fejlődésének támogatása.
j) A földrajztudomány más szereplőivel, más oktatási-kutatási intézményekkel együttműködve, a fenti céloknak megfelelő tematikus programok, rendezvények, előadások, szakmai utak, kirándulások szervezése, kiadványok és e-anyagok készítése, terjesztése. A földrajzi tudományok műveléséhez, oktatásához kapcsolódó expedíciók, tanulmányutak, konferenciákon való részvétel támogatása. ... >>

Agria Kerékpár és Triatlon Klub

(sport,oktatási)

3300 Eger, Vörösmarty M. út 43. 2/3.
képviselő: elnök Dr. Bátorfi Béla
Az egészséget, sportot szerető életmódra nevelés.
- Megteremtetni Eger város és környékén élő kerékpár, túrakerékpár és triatlon sportágakban versenyzők részére a klub keretein belül történő versenyzés lehetőségét.
- A szabadidő egészséges eltöltésének elősegítése.
- A kerékpár, mint közlekedési alternatíva népszerűsítése.
- Versenyeken való részvétel.
- Versenyek szervezése.
- Hazai és külföldi sportkapcsolatok létesítése, meglévők ápolása, fenntartása.
- A tehetséges és eredményes tagok menedzselése, támogatása.
- Tanfolyamok, előadások, szellemi összejövetelek szervezése. ... >>

Agria Lovasklub Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Alvégi u. 32.
képviselő: elnök Thummerer Ildikó
A lovas oktatás megvalósítása, fogyatékosok rehabilitációjának lovas oktatással történő segítése, közoktatási intézményekben alternatív foglalkozás jelleggel a ló anatómiájának, élettanának, a lovas-történelemnek a megismertetése, a lovaglás alapjainak oktatása, és minél szélesebb körben történő elterjesztése, a lovas hagyományok megőrzése, lovas felvonulások, sportrendezvények versenyek megszervezése, azokon való részvétel. ... >>

Agria Park Szabadidő és Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

3300 Eger, Törvényház u. 4.
képviselő: elnök Bódi Tamás
Az egyesület elsődlegesen a sakk és más táblajátékok minél szélesebb körű társadalmi népszerűsítését hivatott szolgálni.
- Szervezett keretek között minél több helyen, de elsősorban óvodákban, különböző szintű iskolákban oktatás nyújtása, szakkörök tartása.
- Az Agria Park Bevásárló és Szórakoztató Központban ingyenes és nyilvános sakkfoglalkoztatás szervezése, a szabadidő hasznos eltöltése, a tehetségkutatás és tehetségfejlesztés érdekében.
- Az Agria Park Bevásárló és Szórakoztató Központ területén olyan közösségi tér létrehozása és folyamatos felügyelete, amelyet bárki szabadon használhat, képezheti magát, versenyeken vehet részt.
- Városi, regionális és országos versenyek szervezése, így például: a Heves Megyei Sakkszövetséggel közösen a Nógrád-Heves Megyei Sakk Ifjúsági és Felnőtt Csapatbajnokságot, Eger Város Sakk Csapatbajnokságát, Eger Város korcsoportos egyéni és csapat versenyeit. Havonta nyílt országos sakkverseny szervezése az Agria Park és Bevásárló Központban. Igény szerint más táblás logikai játékok versenyének szervezése.
- Kiemelt cél a testi vagy szellemi fogyatékkal élők sportolási lehetőséghez juttatása. Sakkterápiás foglalkozások nyújtása elsősorban látássérült, hallássérült, mozgássérült és autista gyermekek és felnőttek részére, abból a célból, hogy egyenlő felekként mérkőzhessenek meg a bajnokságokon a nem sérült játékosokkal.
- Hazai és külföldi sportkapcsolatok létesítése, meglévők ápolása, fenntartása.
- A tehetséges és eredményes tagok menedzselése, támogatása. ... >>

Agria Taekwondo és MMA Sportegyesület

(sport,oktatási)

3300 Eger, Kodály Z. u. 6. 3/3.
képviselő: elnök Pogar Marius
a sportegyesület nevében megjelölt sportágak oktatása;
- tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék; - tagjai részére a rendszeres sportolás lehetőségének biztosítása;
- a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;
- a sportegyesülettel kapcsolatba kerülő magánszemélyek részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése;
- sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Agria Universitas Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Váci Mihály u. 100.
képviselő: elnök Ráczné dr. Horváth Ágnes
A társadalomtudományok területén
tudományos kutatás megvalósítása, a legfrissebb kutatási eredmények magyarországi
meghonosításában való közreműködés.
- Társadalomtudományok oktatása.
- Hazai és nemzetközi szakmai konferenciák, előadássorozatok, nyilvános esetek szervezése.
- Hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon, előadássorozatokon az egyesület képviselete.
- Hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben való részvétel.
- Kulturális értékek védelme.
- Igényes kulturális kiadványok szerkesztése.
- A felsőoktatásban részt vevő hallgatók, oktatók, tudományos diákkörök támogatása az
elméleti valamit gyakorlati kutatómunkába való bekapcsolódásban.
- Tehetséges pályakezdő, illetve fiatal kutatók szakmai kibontakozásának segítése.
- Ösztöndíjak adományozásával lehetőség teremtése egy-egy fontos tudományos téma
elmélyültebb vizsgálatára, a legfrissebb kutatási eredmények tanulmányozására.
- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet biztosítása.
- Nők egyenjogúságának előmozdítása.
- A párbeszéd erősítése a közéletben, a közéleti személyek képzése.
- A kisebbségek, a civil társadalom szervezeteinek segítése érdekeinek hatékonyabb
képviseletében.
- A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
- Nonprofit szakmai valamint PR- és marketing tanácsadás.
- Egyéb kulturális egyesületekkel és alapítványokkal való kapcsolatépítés valamint hatékony
együttműködés megvalósítása.
- Az euroatlanti integráció elősegítése.
- Az innovációt szolgáló projektek kidolgozása, támogatása.
- A társadalmi felelősségvállalás és fenntartható fejlődés eszméjének és eszközeinek
terjesztése.
- Településfejlesztés.
- Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése és fenntartása. ... >>

Agyunk Védelméért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Újsor u. 83/a.
képviselő: Semjén Judit dr.(kuratóriumi elnök)
A neurológiai (ideggyógyászati) ellátás színvonalának emelése, a betegek életkörülményeinek javítása, a szakorvosok és szakdolgozók szakképzési és továbbképzési feltételeinek biztosítása. ... >>

Al-Gharnati Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

3300 Eger, Meder u. 2.
képviselő: kuratóriumi tag Kaknics-Ujhelyi István
A kultúrák, vallások, civilizációk közötti, egymás tiszteletén, egymás értékeinek elfogadásán, a több évezredes közös értékek erősítésén alapuló párbeszéd megteremtése, ennek keretében különösen
-együttműködés megteremtése és fenntartása a kultúra, az oktatás, a sport és a gazdaság területén azzal, hogy Magyarországon a kultúrák, vallások és
- a fent meghatározott célok szem előtt tartása mellett oktatási intézmény létrehozatala és fenntartása Eger városában. ... >>

Alapítvány a Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Fadrusz u. 1/A.
képviselő: Bodnár Gábor
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulóinak tehetséggondozása, különös tekintettel: a) az idegennyelv elsajátítása területén elérhető eredményekre, b) a művészetek megérésére, a humanista nevelésre, valamint az alkotásban megmutatkozó képességek kibontakoztatására, c) a testnevelésben objektíven mérhető edzettség fokozására. ... >>

Alapítvány az Egerben Teniszező Fiatalok Tehetségének Kibontakoztatásáért

(oktatási)

3300 Eger, Grónay út 9.VIII.em.6.
képviselő: Szűcs Lajos
Eger városban teniszező, illetve teniszezni tanuló legügyesebb gyermekek hosszútávú, komplett menedzselésének, versenyeztetésének, felkészítésének egészbeni, vagy részbeni biztosítása az alapítványi vagyonból. ... >>

Alapítvány az Egri Gép- és Műszeripari Szakközépiskola és Kollégium Szakmai Továbbképzésének Megoldására és Műszaki - Technikai Feltételeinek Biztosítására

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Rákóczi u. 2.
képviselő: Szabó Péter, Takács György
Az Egri Gép- és Műszeripari Szakközépiskola és Kollégium oktatóinak külföldön történő szakmai továbbképzése biztosítása, a gyakorlati oktatás eszközei beszerzésének devizális finanszírozása. ... >>

Almamag Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

3300 Eger, Knézich Károly út 8/a. 2. em.
képviselő: kuratóriumi elnök Somogyi Csilla
Az alapítvány célja a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek társadalomba történő beilleszkedésének segítése a hazai és külföldi munkaerőpiaci helyzetük feltételinek javításával, mely képzéseken és rehabilitácós célú foglalkoztatáson keresztül valósul meg. ... >>

Aranykapu Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Szalapart u.81.
képviselő: Hegyvári Zoltán (kur. titkár), kuratóriumi elnök Szabó Mária
Az alapítványt alapító a nevelés és oktatás színvonalasabbá, színesebbé tételéért hozta létre. Ezen belül az alapítvány céljai: - a habilitációs és rehabilitációs szempontok alapján kialakított óvodai, iskolai nevelési program színvonalasabb megvalósításának és a terápiás jellegű művészeti nevelés támogatása, - az intézmény udvarának természetes anyagú játékokkal történő felszerelése, jó minőségű, tartós berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, - a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, - az alkalmazottak továbbképzése céljából tanulmányi kirándulások megvalósítása. ... >>

ATELLANA Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Menház u.76.
képviselő: Gerják István
Pk.60301/1991/13.végzéssel új célleírás: Általában: Eger város kulturális életének támogatá- sa, egy befogadószínház működtetése, le- hetőségek szerint fesztiválok szervezése és a városban magas szintű moderntánc- kultura kialakítása és művelése egy mo- derntánc-műhely fenntartása elméleti és gyakorlati anyagokkal és filharmóniai, valamint zenei programok szerkesztése. b) Konkrétan: - Együttműködés a helyi és országos kul- turális intézményekkel, szervezetekkel, - kapcsolattartás hasonló hazai és kül- földi alapítványokkal, - az alapítvány lehetőséget ad a város tehetséges fiataljainak táncismeretek megszerzésére, lehetőséget biztosít vizsgákra való felkészülésre, - lehetőséget teremt a tehetséges tánco- sok részére hazai és külföldi tanulmány- utakra, - ösztönzés a kiemelkedő tánctanári, táncosi teljesítményekre, - szakmai tanácsokkal segítsék az isko- lák, kulturális intézmények munkáját, - segítsék újság, könyv, videóanyag se- gítségével a táncművészet jobb megisme- résére, - havi rendszerességgel táncművészeti műsor szervezése, - ciklikussággal fesztivál szervezése, - technikai eszközök szolgáltatása révén segítségnyújtás a város amatőr együtte- seinek magasabb színvonalú műsorai elő- állításához, - Heves megye filharmóniai képviseleté- nek ellátása. ... >>

Az Egri Agrárképzésért Alapítvány

(oktatási)

3300 Eger, Kistályai út 8.
képviselő: Vasas Joachim dr.
Pk.60.029/1999/10. sz.végzéssel új cél: Azon fiatalok képességeinek sokoldalú, harmonius fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi,tárgyi és működési feltételek biztosítása, akik elhiva- tottságot éreznek a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a vendéglátás és a ke- reskedelem iránt, valamint a hátrányos szociális helyeztű tanulók támogatása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében illetve aktív részvétel a felnőttképzés- ben a tovább- és átképző tanfolyamok szervezésében és bonyolításában, a gaz- dasági környezet kívánalmainak azonnali kielégítése érdekében. ... >>

Az Egri Atlétikáért Alapítvány

(sport,oktatási)

3300 Eger, Stadion út 8.
képviselő: Budai Gyula (kuratóriumi elnök)
Eger város atlétikai versenysportjának támogatása. Ezen belül: felszerelések, sporteszközök vásárlása, rendezvények szponzorálása, tehetségek anyagi elismerésének elősegítése, együttműködés más országos és helyi hasonló célú alapítványokkal. ... >>

Az "Egri Bárány Uszodáért" Közalapítvány

(sport,oktatási,környezetvédelmi)

3300 Eger, Dobó tér 2.
képviselő: k.elnök Dr. Halmos R. Péter
Az épített környezet védelmével összhangban az egri "Bárány" uszoda teljes rekonstrukciója, különös tekintettel az épületegyüttes jellegének megóvására, a városképi szempontok messzemenő figyelembevételével. Az épületegyüttes rekonstrukciója által Eger szabadidő és versenyjellegű úszósportjának elősegítése, különös tekintettel az ifjúsági úszásoktatásra. Hozzájárulás a város idegenforgalmának, ezáltal nemzetközi ismertségének növeléséhez. ... >>

Az Egri Csillagásztorony Védelmében Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3300 Eger, Tordai Ányos u. 11.
képviselő: Bárdos Ilona Kinga (kur. elnök), Vasné Tana Judit (kur. tag)
az egri csillagásztorony - mint műemlék, múzeum, tudománytörténeti és ismeretterjesztő intézmény - kulturális örökségének megóvása; - a csillagászat tudományának és vívmányainak terjesztése, népszerűsítése, a jelen és a múlt tudományos ismereteinek széles körben ismertté tétele és terjesztése. ... >>

Az Egri Hátrányos Helyzetű Emberekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3300 Eger, Béke út 82.
képviselő: Bari István Mihály (kuratór. elnök)
Az Egerben élő és tanuló hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek esélyegyenlőségének megteremtése, különösen a középiskolára való előkészítés, az érettségi és nyelvvizsga megszerzésében való segítségnyújtás, a felnőtt lakosság munkához jutásának elősegítése. ... >>

Az Egri Kyokushinkai Karate Fejlesztéséért Alapítvány

(sport,oktatási)

3300 Eger, Almási Pál utca 79.
képviselő: kuratóriumi elnök Borza József
A magyarországi, de különösen a heves megyei Kyokushinkai Karate népszerűsítése, a szakág sportolóinak képzése, versenyeken való részvétel támogatása, illetve a karate szellemiségének terjesztése, a karate mint életforma kialakításának elősegítése régiónkban. Cél, hogy a fiatal sportolók mind nagyobb számban kapcsolódjanak az egri központú Oyama Karate Kyokushin Hungary szervezetéhez (mely az European Karate Organisation hazai szervezete), s belőlük részint edzett, egészséges egyén, részint eredményes versenyző váljék. ... >>

Az Egri Leukémiás, Daganatos és Immunhiányos Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Kalcit köz 10.
képviselő: Harmati Judit (elnök)
Az Eger és vonzáskörzetében élő leukémiás, daganatos és immunhiányos betegségben szenvedő gyermekek támogatása, melynek keretében az alapítvány támogatja a gyermekek képzését biztosító óvoda működését. Segíti az iskoláskorúak magánúton történő tanulását, képzését, oktatását. Feladatának tekinti a gyermekek orvosi és gyógyászati kezelésének finanszírozását. Sport, kulturális rendezvényeket, kirándulásokat szervez a beteg gyermekek részére. Segíti, támogatja és szervezi mindazon rendezvényeket és programokat, amelyek a beteg gyermekek közösségbe illeszkedését szolgálja. ... >>

Az Egri Némó Úszóegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Tizeshonvéd út 15.
képviselő: elnök Faragó Edina, ügyvezető alelnök Faragó Erzsébet
Az egyesület fő célja: úszásoktatás. Az egyesület a fő célja keretei között az alábbi célok megvalósításában vállal szerepet, a helyi igények, a lehetőségek, egyesület rendelkezésére álló erőforrások keretein belül:
- a sport népszerűsítése, szakmai színvonalának emelése,
- a sport hagyományainak megőrzése és ápolása,
- fiatal tehetségek pályafutásának támogatása,
- együttműködés más szervezetekkel a fenti témákban. ... >>

Az Egri Radiológia Támogatására Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Széchenyi u. 27-29.
képviselő: Kovácsné dr. Kis Zsuzsanna dr.
Az egri radiológusok képzésének, továbbképzésének segítése, szakmai tudásuk szintjének emelése. A tudományos munka segítése, anyagi eszközeinek támogatása. A radiológusok munkája fontosságának ismertetése, nyomtatványok, ismertetők készítése. Az osztály dolgozói által tartott előadások feltételeinek segítése. Az osztály nyugdíjba vonult és aktív dolgozóinak - rászorultság esetén - kérelmükre szociális támogatás nyújtása. A radiológiai osztály munkafeltételeinek, technikai eszközeinek javítása és biztosítása a jobb betegellátás érdekében. ... >>

Az Egri Székesfőkáptalan László Érsek Tanulmányi Alapítványa

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Széchenyi u. 1.
képviselő: Mikolai Vince (kuratóriumi elnök)
Középiskolás és felsőfokú tanulmányokat végző ifjúság támogatása, különös tekintettel a papságra készülőket. Tanulmányi jellegű és szociális segély, valamint külföldi tanulmányi ösztöndíj biztosítása. ... >>

Az Egri Tavasz Úti Óvoda Gyermekeinek Javára Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Tavasz u. 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Zsebéné Tokay Éva
Eger városban lakó óvodás korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása; az óvodai nevelés hatékonyságának, minőségének növelése, a meglévő különbségek megszűntetése, csökkentése, társadalmi esélyegyenlőségek elősegítése, s az ehhez szükséges tárgyi eszközök, oktatási anyagok beszerzés és működési feltételek javítása, továbbfejlesztése. ... >>

Az Öregdiákok a Fiatalokért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

3300 Eger, Csiky Sándor út 1.
képviselő: Pisákné Balogh Éva dr. (kur. elnök)
Középfokú nappali oktatásban résztvevő diákok szociális támogatása. Az alapítvány a fentiekben megjelölt cél elérése érdekében tevékenykedik, szociális támogatást nyújt az arra rászorulóknak és kinyilvánítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet közhasznú szolgáltatásaiból. ... >>

Balassi Bálint Általános Iskola Alapítványa

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Malomárok u. 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Szilágyiné Veres Szilvia
A Balassi Bálint Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése. - Az új oktatási módszerek, kisérletek, eljárások bevezetéséhez eszközök, berendezések, oktatási segédanyagk vásárlása, a felkészítő tanfolyamok költségeinek térítése. -A Balassi Bálint díj évenkénti adományozása (5 tanuló + 3 nevelő). ... >>

Balesetmentes Közlekedésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Leányka u.2.
képviselő: Burnóczky Zoltán, Holló Lászlóné
a) Közlekedési ismeretek oktatása, a pedagógusjelöltek felkészítése ezen tárgy oktatására, a szakoktatói képzés elősegítése, hogy az eredményesebb iskolai munkák nyomán csökkenjen a balesetek száma. b) A közlekedési ismeretek oktatása során a bemutatás, szemléltetés, gyakorlás lehetővé tétele. c) Előadások szervezése, pályázatok kiírása, ismeretterjesztés, a közlekedési ismeretek népszerűsítése. ... >>

BEN-Autista és Autisztikus Gyermekekért Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,szociális)

3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.
képviselő: elnök Racsné Gecse Ágnes
A prevazív fejlődési zavarral élő gyermekek és fiatalok oktatásának integrálásának elősegítése, fejlesztő tevékenységek megszervezése, foglalkoztatási és lakhatási gondjaik megoldása. Életúttervezés, önálló életvitel kialakításának segítése.
- Fenti állapottal együtt élők családtagjainak egy közösségbe tömörítése, számukra közösségi élet biztosítása.
- Szabadidős programok szervezése.
- Együttműködés a társszervekkel, az országosan kialakított, autizmussal kapcsolatos törekvések megvalósításában és az érdekvédelemben, érdekérvényesítésben. Kapcsolattartás az országban működő, hasonló tevékenységet végző egyesületekkel, alapítványokkal. A segítő szakmai szervezetek munkájának segítése.
- Szakmai együttműködés nemzetközi társszervekkel és munkacsoportokkal.
- A társadalomban széles körben ismerté tenni fenti problémák mibenlétét, kezelésének módszereit, elfogadásának lehetőségeit. ... >>

Benedek Elek Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Vallon u.4.
képviselő: Fodorné Szabó Judit
A nevelő - oktató munka anyagi, technikai feltételeinek jevatása, kirándulások, óvodai rendezvények szervezésének támogatása. A rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása, úszás; ovi-torna szervezése, lebonyolítása. Az alapítvány pártoktól független, pártoktól támogatást nem kaphat, országgyűlési képviselőjelöltet a választásokon nem támogathat. ... >>

Berva Völgyi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, I.sz. Lakótelep 9. ép.
képviselő: Gombosné Major Ilona
A gyermekek fejlődésének segítése, támogatása, különös tekintettel a testi nevelés és a környezet megismerésére; az óvoda tárgyi, eszközi, felszereltségbeli helyzetének kedvezőbbé tétele; a folyamatosan megújuló pedagógiai felkészültséget segítő továbbképzések finanszírozása, könyvek, kiadványok beszerzésének támogatása. ... >>

Biztonság Gondoskodás Alapítvány

(oktatási,szociális,érdekképviselet)

3300 Eger, Mikes Kelemen utca 65.
képviselő: kuratóriumi elnök Bóta Kálmán
Az értelmi fogyatékos emberek társadalmi esélyegyenlőségének a megteremtése,
- szociális biztonságuk elősegítése,
- ellátásuk, gondozásuk biztosítása, ennek érdekében fogyatékosok otthonának fenntartása, üzemeltetése,
- az értelmi fogyatékosok rehabilitációjának biztosítása,
- az Egyesült Nemzetek Szervezete értelmi fogyatékos személyek jogairól szóló deklarációjában foglaltak megvalósításának elősegítése, az értelmi fogyatékos emberek öntevékenységének, önrendelkezésének elősegítése,
- a hasonló célú alapítványokkal, szervezetekkel, egyéb közhasznú szervezetekkel közösen az értelmi fogyatékos emberek érdekeinek védelme, szükség szerint képviselete, együttműködés az említett szervezetekkel.
Célja továbbá kifjezetten a jelenlegaz Értelmi Fogyatékosok és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége fenntartásában működő 3399 Andornaktálya, Rákóczi út 3. szám alatt található VÉDŐOTHON működtetése, a gondozottak életkörülményeinek a javítása, az üzemeltetési költségek biztosítása.
- Figyelemmel kísérni az értelmi fogyatékosokkal foglalkozó tudományos tevékenységet, annak eredményeit, az eredmények gyakorlati megvalósítását elősegíteni, segítségnyújtás a tudományos tevékenység végzésében.
- Az értelmi fogyatékos emberek és családjukat sújtó előítéletek társadalmi megkülönböztetések megszűnésének elősegítése.
- Kiadványok terjesztésével, tanácsadásokkal, előadásokkal, tanfolyamok szervezésével segíteni az értelmi fogyatékos személyeket gondozó családok, intézmények felvilágosítását, képzését.
- Az értelmi fogyatékos emberek és gondozóik szükségleteit kielégítő intézmények kialakítása, fejlesztése, működtetése, e körben intézmények fenntartása, állami, egyházi intézmények támogatása.
- Szociálisan rászoruló fogyatékos emberek, gondozóik részére szociális segély folyósítása.
- Értelmi fogyatékos emberek részére munkahelyeket teremtő, munkalehetőségeket nyújtó vállalkozók ösztönzése, támogatása, fogyatékosokat foglalkoztató munkahelyek működtetése, nevelés, oktatás, képzés, munkavégzés feltételeinek alakítása, javítása a sajátos érdekek érvényesítésével.
- Felnőttképzési tevékenység az értelmi fogyatékossággal élők önérvényesítésének, önálló életvitelének, munkába állásának kialakítása és segítése érdekében, az oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, tanulmányútra ösztöndíjak folyósítása.
- Az értelmi fogyatékosok emberi kapcsolatainak fejlesztése, életkörülményeinek javítása, szabadidejük kulturált eltöltése, rendezvények, programok szervezése.
- A fenti célok elérése érdekében szolgáltatásokat nyújtó intézmények létesítése, működtetése, a már működő ilyen intézmények támogatása. ... >>

Bornemissza Gergely Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Kertész u. 128.
képviselő: Borbély András (kuratóriumi elnök)
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése, (tanulók) kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás. Tanulmányi és egyéb más versenyeken, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása. Iskolai és más kulturális szabadidős programok támogatása (osztálykirándulások, sportversenyek). Diáksportversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. Pk.60077/1992/12. végzéssel kiegészül: Az alapítvány felvállalja az Intézet a- lapfunkcióinak folyamatos segítését, lé- péseket tesz a diákétkeztetés megvalósí- tására. Az alapítvány kezdeményezően működik közre a város szociálpolitikai irányel- veinek kimunkálásában, illetve a kitű- zött célok megvalósításában az intézeti profilnak megfelelően. Az alapítvány maga szellemi és anyagi eszközeivel aktívan vesz részt a város civil társadalmának építésében a kultu- rális és tárgyi történelmi emlékek meg- őrzésében és ápolásában. Szorgalmazza és segíti azon graduális és posztgraduális képzési formák kimunkálá- sát, bevezetését mind intézeti körben, mind a térségben, amelyek elősegítik a munkaerőpiaci helyzetkép javulását, csökkentik a munkanélküliséget, illetve hozzájárulnak a pályákezdő szakmunkás fiatalok biztosabb elhelyezkedéséhez. E célok megvalósítása érdekében szorosan együttműködik a megvalósításban érdekelt intézményekkel. Pk.60077/1992/32. végzéssel kiegészül: Szorgalmazza és segíti azon graduális és posztgraduális (új) képzési formák ki- munkálását, bevezetését úgy intézeti, mint térségi szinten; ezen belül a mun- kaerőpiaci helyzet javítása érdekében, a tanórán kívüli oktatás ellátásával és tanfolyami képzéssel, továbbá ezek szer- vezésével hozzájárul a térségi munkanél- küliségi ráta csökkenéséhez, a pályakez- dő fiatalok, a munkanélküliek és pálya- tévesztettek át- és továbbképzésével jozzájárul ezen rétegek elhelyezkedési lehetőségeinek javításához.
Pk60077/1992.sz. végzéssel célkiegészítés: aktívan elősegít a környezet védelmét, ápolását szolgáló tevékenységeket. ... >>

BÖL-CSIBE Alapítvány

(oktatási)

3300 Eger, Csákány u. 41. 4/1.
képviselő: Kovácsné B. Ildikó (kuratór. elnök)
Az Eger, Arany János u. 20/a. sz. alatti bölcsőde gondozó-nevelő munkájának, valamint tárgyi működési feltételeinek javítása. Szakszerű gondozása a 0-3 éves korú gyermekeknek, sérült gyermekek korai habilitációja és rehabilitációja, gyermeknevelési tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, ismeretterjesztés, családsegítés, készségfejlesztés, módszertani feladatok, képzések, egészségmegőrzés, egészségnevelés.
Pk60046/2002/7. sz. végzéssel célkiegészítés:Szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása szociális és gyermekvédelmi területen. ... >>

Cifrapalota Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Cifrakapu tér 4.
képviselő: Farkasné Nyeste Mária (kur.elnöke), kuratóriumi tag Barta Judit, kuratóriumi tag Frenyóné Lanther Rita, kuratóriumi tag Kelemen Bernátné, kuratóriumi tag Molnárné Brinza Edit, kuratóriumi tag Sclacter István
Nevelő-oktató munka anyagi, technikai feltételeinek javítása. Kirándulások, óvodai rendezvények szervezésének támogatása, rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása, az úszás- és teniszoktatás, ovi-torna szervezése, lebonyolítása. Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat, országgyűlési képviselőjelöltet a választásokon nem támogathat. ... >>

Collegium Ecclesiae Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

3300 Eger, Malom út 11.
képviselő: Lukács Tamás dr.(kuratóriumi elnök)
A hátrányos helyzetű tanulók segítése; az egyházi oktatási intézetek működési feltételeinek javítása; lelkiségi irányzatok és egyházi közösségek támogatása; európai nyelvek elsajátítása; az európai csatlakozás elősegítése és az egészséges életmód, valamint a diáksport támogatása. Az alapítvány politikai tevékenységet és pártokat nem támogathat. ... >>

CSA-NA Családi Napközik Alapítvány

(oktatási)

3300 Eger, Maklári u. 67.
képviselő: kuratóriumi elnök Hohmann Péter
Az alapítvány célja 20 hónapostól 14 éves korig gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, a gyermeki szükségletek kielégítése, és ehhez szükséges tárgyi és működési feltételek javítása, továbbfejlesztése.
A szülők támogatása, illetve segítése a gyermekneveléssel kapcsolatban.
Önhibájukon kívül munkanélkülivé vált nők elhelyezkedésének segítése. ... >>

Csányi Barna Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

3300 Eger, Csiky S.u.26.
képviselő: Kovalkovics István (elnök), Nagy István (titkár)
A vívó sport népszerűsítése, tehetséges ifjú versenyzők menedzselése, támogatása, edzői továbbképzés támogatása, hazai és külföldi kapcsolatok támogatása, hátrányos helyzetű sportolók (volt sportolók) támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal