Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Eger szociális civil szervezetek


Találatok száma: 87
1. oldal

A Boldog Időskorért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális,szociális)

3300 Eger, Fügedy János u. 32.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagy Andrea
Az időskorú emberek gondozásának, idősek otthonában történő elhelyezkedést elősegítő tanácsadási tevékenység. Az időskorú emberek ápolása, gondozása, egészségügyi ellátását segítő szociális ttvékenység.
Az időskorúak nappali ellátását, mentális gondozását és a szabadidő kulturált, hasznos eltöltését elősegítő szociális tevékenységek gyakorlása, ilyen szolgáltatások megszervezése.
Az idősek elhelyezéséül szolgáló bentlakásos szociális intézmények eszközfejlesztése, az idősek számára igénybevehető kulturális, egészségügyi szolgáltatások felderítése, a szolgáltatásnyújtás feltételeinek megszervezése és biztosítása, valamint ezzel kapcsolatos programok szervezése.
Az idősek elhelyezéséül szolgáló ingatlanok felszereltségének javítása, telekommunikációs eszközökkel történő ellátása, idősek otthonában jobb életkörülmények biztosítása, illetve a meglévő életfeltételek javítása. ... >>

A Jövőért Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Deák Ferenc u.19.
képviselő: Kónya Lajos (kuratóriumi elnök), kuratóriumi titkár Herman Szabolcs
Szociálpolitikai, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megoldásának elősegítése Heves Megye területén.
Pk.60256/1991/63. sz. végzéssel célkiegészítés:
Információs és tanácsadói szolgáltatás, szociális ügyintézés a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára, annak érdekében, hogy a különböző szolgáltatásokat, a törvény szerinti támogatási formákat igénybe vehessék.
A fenntartható fejlődés három egyenrangú pillére a gazdaság, társadalom és a környezet harmonikus fejlesztése. Cél a környezeti fenntarthatóság biztosításának elősegítése:
- a környezeti követelmények elfogadásának és megtartásának elősegítése,
- az emberi szükségletek kielégítése és a megfelelő környezet állapot közötti egyensúly biztosításának segítése,
- a meglevő értékek védelme és megőrzése (természeti és kulturális stb. értékek),
- a helyi közösségek hosszú távon egészséges környezetének biztosítása,
- a környezet tudatos szemlélet megismertetése, elfogadtatása és elterjesztése.
A Nyugat Európai tapasztalatok, hasznosítható eljárások adaptálása és terjesztése az alapítvány céljaihoz kapcsolódó területen.
Szakmai és pénzügyi tanácsadás közhasznú szervezetek számára. Képzések, tréningek, szemináriumok egyéb oktatási tevékenység szervezése és bonyolítása közhasznú szervezetek számára. Közhasznú szervezetekben folyó programok menedzselése. ... >>

A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Klapka u. 7.
képviselő: Demeter András dr. (k. tag), Joó Csaba dr. (k. elnök)
A 7. sorszámú végzéssel KIEGÉSZÜL: - Oktatás, és az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, eszközök beszerzése. - Támogatni a diákönkormányzat iskolai szintű rendezvényeit. - Az iskola tanulóinak, dolgozóinak támogatása rendkívül súlyos egészségügyi, szociális helyzetben. Továbbá a tanulók támogatása a felvételire előkészítő táborok, tantárgyak tanulását elősegítő tanfolyamok esetén, külföldi cserekapcsolat, tanulmányút finanszírozása. Pk.60.014/1991/29.sz. végzéssel új cél: a) Az Andrássy György Közgazdasági Szak- középiskola nevelőtestülete által alapí- tott az "ISKOLÁNKÉRT-DR. ÓRIÁS NÁNDOR JUBILEUMI EMLÉKÉREM" anyagi fedezetének biztosítása. Az emlékérmet kaphatják a kiemelkedő munkát végző pedagógusok és iskolai dolgozók, a kiváló tanulmányi, kulturális eredményeket elérő tanulók és a közgazdasági szakoktatásért eredménye- sen tevékenykedők. b) Az alkotó, innovatív iskolafejlesztő és szervező, tantárgygondozói tevékeny- séget folytató tanárok, munkacsoportok, szakmai munkaközösségek munkájának anyagi megbecsülése, jutalmazása. c) Ösztöndíj-támogatás a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és a szakma legtehetségesebb, legeredményesebb ta- nulók számára. d) A megújuló gazdaság vállalkozói, adó számviteli, pénzügyi, közigazgatási rendszere érdekében magasszintű szakmai ismeretekkel és nyelvvizsgával rendelke- zők képzéséhez anyagi segítség nyújtása. e) Az alma mater hagyományainak ápolása, a közgazdasági, ügyviteli, informatikai és gazdasági tevékenység közérdekűségé- nek erősítése (szakmai konferenciák, ta- lálkozók, publikációk, ünnepségek, jubi- leumi rendezvények költségeihez történő hozzájárulással). f) Oktatás és az oktatás anyagi, techni- kai feltételeinek javítás, eszközök be- szerzése. g) Támogatni a diákönkormányzat és a szakmai munkaközösségek rendezvényeit. h) Az iskola tanulóinak, dolgozóinak tá- mogatása rendkívül súlyos egészségügyi szociális helyzetben. Továbbá a tanulók támogatása a felvételire előkészítő tá- borok, tantárgyak tanulását elősegítő tanfolyamok esetén, külföldi cserekap- csolatok, tanulmányút finanszírozása. Az iskola jó tanulmányi eredményű, szo- ciálisan hátrányos helyzetű tanulóinak támogatása pályázat alapján. i) Szakképesítés megszerzésére felkészí- tő, iskolarendszeren kívüli felnőtt és egyéb oktatás, központi képzési progra- mok alapján. ... >>

Agira Motoros Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Ágas út 1.
képviselő: elnök Dojcsák Tibor, elnökségi tag Molnár Szabolcs, elnökségi tag Szabó Dezső Attila, titkár Tóth László Krisztián
A tagság által a motorozás hagyományainak ápolása, kulturális programok szervezése, a fiatalok megismertetése a motorozással.
A rendelkezésre álló technikai és emberi erővel a veszélyhelyzetek, katasztrófa helyzetek felszámolásának elősegítése, különleges technikát igénylő feladatok megoldása.
Bemutatók, rendezvények szervezése.
Hasonló tevékenységet végző szervezetekkel nemzetközi kapcsolatok kialakítása, szakmai konferenciák szervezése. A hátrányos helyzetű fiatalok felkarolása, segítése, szakmai programok szervezése.
Különböző ismeretterjesztő és egészségvédő oktatások szervezése, tömegsport tevékenység szervezése, oktatási anyagok, segédletek készítése. ... >>

Agria Borászati Melléktermék Innovációs Alapítvány

(szociális)

3300 Eger, Vincellériskola u. 15. 808/5.
képviselő: kuratóriumi elnök Tar Zoltán
szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység,
- térségi szinten meghatározott szakmai célok elérését szolgáló szakmai fejlesztési tevékenységek támogatása. ... >>

Agria Geográfia a Földrajz Oktatásáért, Kutatásáért és Alkalmazásáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Leányka u. 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Pajtókné dr. Tari Attila, kuratóriumi tag Dr. Mika János, kuratóriumi titkár Dr. Tóth Antal
a) A felsőfokú földrajzoktatás szakmai, módszertani megújításának támogatása, színvonalának emelése, személyi és tárgyi feltételeinek eseti és folyamatos javítása, a kiemelkedő képességű hallgatók bevonása az oktató- és kutatómunkába, oktatási eszközök fejlesztésébe, a hallgatók részvételének támogatása továbbképzéseken és szakmai versenyeken, a végzősök elhelyezkedésének és továbbtanulásának segítése.
b) A földrajz iránti érdeklődés felkeltése és támogatása az általános és középiskolás korosztálynál. A földrajztudományhoz kapcsolódó vizuális művészeti és irodalmi alkotások létrehozásának támogatása.
c) Az információs és kommunikációs technológiák felhasználásának terjesztése az iskolai keretekben és azon kívül zajló képzésekben. Az élethosszig tartó (life-long) és mindenre kiterjedő (life-wide) tanulás eszméinek terjesztése és megvalósulásuk segítése földrajzi és földtudományi tartalmakkal. A térinformatika alkalmazási területeinek bemutatása, segítése és felhasználása.
d) A földrajz és a földtudományok értékeinek, fontosságának bemutatása az ismeretterjesztés hagyományos és új formáira támaszkodva, hozzájárulás az írott és az elektronikus médiában készülő földrajzi tartalmú közlések szakmai helyességének és anyanyelvi pontosságának biztosításához.
e) A tudományos kutatás infrastruktúrájának és kapcsolatainak fejlesztése, a publikációs lehetőségek bővítése, kihasználásuk támogatása, tudományos találkozók szervezése, a kutatás, mint életforma vonzóvá tétele a hallgatók és a pályakezdő szakemberek körében.
f) Társadalmi fejlődésünk tendenciájának és kockázatainak tudományos feldolgozása, a szükséges válaszok megfogalmazása és azok közreadása, természeti környezetünk átfogó szemléletet és megoldásokat igénylő problémaköreinek feldolgozása az iskolai és azon kívüli oktatás számára.
g) Az innovációk és az innováció-orientált szemléletmód elterjedésének elősegítése az ország területén, de különösen az Észak-magyarországi régióban.
h) Szerepvállalás a települések és térségek humán erőforrás-fejlesztésében, a hátrányos helyzetű térségek társadalmi-gazdasági esélyegyenlőségének biztosításában, a munkaerőpiacon hátrányt szenvedők foglalkoztatásának elősegítésében, a térségi identitástudat erősítésében, a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtésében.
i) A földrajz oktatásának, kutatásának és alkalmazásának elősegítése az Európai Unió követelményei és a régió sajátosságai figyelembevételével. A Kárpát-medence magyar nyelvű tudományos életének és fejlődésének támogatása.
j) A földrajztudomány más szereplőivel, más oktatási-kutatási intézményekkel együttműködve, a fenti céloknak megfelelő tematikus programok, rendezvények, előadások, szakmai utak, kirándulások szervezése, kiadványok és e-anyagok készítése, terjesztése. A földrajzi tudományok műveléséhez, oktatásához kapcsolódó expedíciók, tanulmányutak, konferenciákon való részvétel támogatása. ... >>

Agria Park Szabadidő és Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

3300 Eger, Törvényház u. 4.
képviselő: elnök Bódi Tamás
Az egyesület elsődlegesen a sakk és más táblajátékok minél szélesebb körű társadalmi népszerűsítését hivatott szolgálni.
- Szervezett keretek között minél több helyen, de elsősorban óvodákban, különböző szintű iskolákban oktatás nyújtása, szakkörök tartása.
- Az Agria Park Bevásárló és Szórakoztató Központban ingyenes és nyilvános sakkfoglalkoztatás szervezése, a szabadidő hasznos eltöltése, a tehetségkutatás és tehetségfejlesztés érdekében.
- Az Agria Park Bevásárló és Szórakoztató Központ területén olyan közösségi tér létrehozása és folyamatos felügyelete, amelyet bárki szabadon használhat, képezheti magát, versenyeken vehet részt.
- Városi, regionális és országos versenyek szervezése, így például: a Heves Megyei Sakkszövetséggel közösen a Nógrád-Heves Megyei Sakk Ifjúsági és Felnőtt Csapatbajnokságot, Eger Város Sakk Csapatbajnokságát, Eger Város korcsoportos egyéni és csapat versenyeit. Havonta nyílt országos sakkverseny szervezése az Agria Park és Bevásárló Központban. Igény szerint más táblás logikai játékok versenyének szervezése.
- Kiemelt cél a testi vagy szellemi fogyatékkal élők sportolási lehetőséghez juttatása. Sakkterápiás foglalkozások nyújtása elsősorban látássérült, hallássérült, mozgássérült és autista gyermekek és felnőttek részére, abból a célból, hogy egyenlő felekként mérkőzhessenek meg a bajnokságokon a nem sérült játékosokkal.
- Hazai és külföldi sportkapcsolatok létesítése, meglévők ápolása, fenntartása.
- A tehetséges és eredményes tagok menedzselése, támogatása. ... >>

Agria Universitas Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Váci Mihály u. 100.
képviselő: elnök Ráczné dr. Horváth Ágnes
A társadalomtudományok területén
tudományos kutatás megvalósítása, a legfrissebb kutatási eredmények magyarországi
meghonosításában való közreműködés.
- Társadalomtudományok oktatása.
- Hazai és nemzetközi szakmai konferenciák, előadássorozatok, nyilvános esetek szervezése.
- Hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon, előadássorozatokon az egyesület képviselete.
- Hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben való részvétel.
- Kulturális értékek védelme.
- Igényes kulturális kiadványok szerkesztése.
- A felsőoktatásban részt vevő hallgatók, oktatók, tudományos diákkörök támogatása az
elméleti valamit gyakorlati kutatómunkába való bekapcsolódásban.
- Tehetséges pályakezdő, illetve fiatal kutatók szakmai kibontakozásának segítése.
- Ösztöndíjak adományozásával lehetőség teremtése egy-egy fontos tudományos téma
elmélyültebb vizsgálatára, a legfrissebb kutatási eredmények tanulmányozására.
- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet biztosítása.
- Nők egyenjogúságának előmozdítása.
- A párbeszéd erősítése a közéletben, a közéleti személyek képzése.
- A kisebbségek, a civil társadalom szervezeteinek segítése érdekeinek hatékonyabb
képviseletében.
- A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
- Nonprofit szakmai valamint PR- és marketing tanácsadás.
- Egyéb kulturális egyesületekkel és alapítványokkal való kapcsolatépítés valamint hatékony
együttműködés megvalósítása.
- Az euroatlanti integráció elősegítése.
- Az innovációt szolgáló projektek kidolgozása, támogatása.
- A társadalmi felelősségvállalás és fenntartható fejlődés eszméjének és eszközeinek
terjesztése.
- Településfejlesztés.
- Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése és fenntartása. ... >>

Alfa Hang Gyermek és Családvédelem Heves Megyei Egyesüle

(szociális)

3300 Eger, Deák F. út 19.
képviselő: Varga István (elnök) ... >>

Almamag Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

3300 Eger, Knézich Károly út 8/a. 2. em.
képviselő: kuratóriumi elnök Somogyi Csilla
Az alapítvány célja a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek társadalomba történő beilleszkedésének segítése a hazai és külföldi munkaerőpiaci helyzetük feltételinek javításával, mely képzéseken és rehabilitácós célú foglalkoztatáson keresztül valósul meg. ... >>

Aranykapu Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Szalapart u.81.
képviselő: Hegyvári Zoltán (kur. titkár), kuratóriumi elnök Szabó Mária
Az alapítványt alapító a nevelés és oktatás színvonalasabbá, színesebbé tételéért hozta létre. Ezen belül az alapítvány céljai: - a habilitációs és rehabilitációs szempontok alapján kialakított óvodai, iskolai nevelési program színvonalasabb megvalósításának és a terápiás jellegű művészeti nevelés támogatása, - az intézmény udvarának természetes anyagú játékokkal történő felszerelése, jó minőségű, tartós berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, - a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, - az alkalmazottak továbbképzése céljából tanulmányi kirándulások megvalósítása. ... >>

Autisták Egri Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

3300 Eger, Rozália u.21.
képviselő: elnök Flaskay Mihály ... >>

AZ EGRI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZETÉRT Közhasznú Alapítvány

(szociális)

3300 Eger, Vörösmarty Mihály utca 28.
képviselő: kuratóriumi elnök Tóth Attila
Az Egri Evangélikus Gyülekezet tagjainak támogatása, hitéleti feltételeinek segítése. ... >>

Az Egri Hátrányos Helyzetű Emberekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3300 Eger, Béke út 82.
képviselő: Bari István Mihály (kuratór. elnök)
Az Egerben élő és tanuló hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek esélyegyenlőségének megteremtése, különösen a középiskolára való előkészítés, az érettségi és nyelvvizsga megszerzésében való segítségnyújtás, a felnőtt lakosság munkához jutásának elősegítése. ... >>

Az Öregdiákok a Fiatalokért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

3300 Eger, Csiky Sándor út 1.
képviselő: Pisákné Balogh Éva dr. (kur. elnök)
Középfokú nappali oktatásban résztvevő diákok szociális támogatása. Az alapítvány a fentiekben megjelölt cél elérése érdekében tevékenykedik, szociális támogatást nyújt az arra rászorulóknak és kinyilvánítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet közhasznú szolgáltatásaiból. ... >>

BEN-Autista és Autisztikus Gyermekekért Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,szociális)

3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.
képviselő: elnök Racsné Gecse Ágnes
A prevazív fejlődési zavarral élő gyermekek és fiatalok oktatásának integrálásának elősegítése, fejlesztő tevékenységek megszervezése, foglalkoztatási és lakhatási gondjaik megoldása. Életúttervezés, önálló életvitel kialakításának segítése.
- Fenti állapottal együtt élők családtagjainak egy közösségbe tömörítése, számukra közösségi élet biztosítása.
- Szabadidős programok szervezése.
- Együttműködés a társszervekkel, az országosan kialakított, autizmussal kapcsolatos törekvések megvalósításában és az érdekvédelemben, érdekérvényesítésben. Kapcsolattartás az országban működő, hasonló tevékenységet végző egyesületekkel, alapítványokkal. A segítő szakmai szervezetek munkájának segítése.
- Szakmai együttműködés nemzetközi társszervekkel és munkacsoportokkal.
- A társadalomban széles körben ismerté tenni fenti problémák mibenlétét, kezelésének módszereit, elfogadásának lehetőségeit. ... >>

"Bíztató Jövő" Egyesület

(egészségügyi,szociális)

3300 Eger, Radnóti út 32.
képviselő: elnök Gáspár Tünde
egészségmegőrzés,
- életminőség javítása, egészségfejlesztés,
- szenvedélybetegségek prevenciója,
- szenvedélybetegségek kezelése, gyógyítása,
- szenvedélybetegek közösségi ellátása,
- pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
- fogyatékkal és segítségggel élő személyek önálló életvitelének megkönnyítése,
- hátrányos helyeztű emberek munkához juttatása, különös tekintettel a nők munkaerőpiaci reintegrációjára,
- gyógyulófélben lévő szenvedélybetegek habilitációja, rehabilitációja,
- drogmentes életmód közvetítése,
- szélesebb társadalmi rétegek érzékenyítése a drogprobléma iránt. ... >>

Biztonság Gondoskodás Alapítvány

(oktatási,szociális,érdekképviselet)

3300 Eger, Mikes Kelemen utca 65.
képviselő: kuratóriumi elnök Bóta Kálmán
Az értelmi fogyatékos emberek társadalmi esélyegyenlőségének a megteremtése,
- szociális biztonságuk elősegítése,
- ellátásuk, gondozásuk biztosítása, ennek érdekében fogyatékosok otthonának fenntartása, üzemeltetése,
- az értelmi fogyatékosok rehabilitációjának biztosítása,
- az Egyesült Nemzetek Szervezete értelmi fogyatékos személyek jogairól szóló deklarációjában foglaltak megvalósításának elősegítése, az értelmi fogyatékos emberek öntevékenységének, önrendelkezésének elősegítése,
- a hasonló célú alapítványokkal, szervezetekkel, egyéb közhasznú szervezetekkel közösen az értelmi fogyatékos emberek érdekeinek védelme, szükség szerint képviselete, együttműködés az említett szervezetekkel.
Célja továbbá kifjezetten a jelenlegaz Értelmi Fogyatékosok és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége fenntartásában működő 3399 Andornaktálya, Rákóczi út 3. szám alatt található VÉDŐOTHON működtetése, a gondozottak életkörülményeinek a javítása, az üzemeltetési költségek biztosítása.
- Figyelemmel kísérni az értelmi fogyatékosokkal foglalkozó tudományos tevékenységet, annak eredményeit, az eredmények gyakorlati megvalósítását elősegíteni, segítségnyújtás a tudományos tevékenység végzésében.
- Az értelmi fogyatékos emberek és családjukat sújtó előítéletek társadalmi megkülönböztetések megszűnésének elősegítése.
- Kiadványok terjesztésével, tanácsadásokkal, előadásokkal, tanfolyamok szervezésével segíteni az értelmi fogyatékos személyeket gondozó családok, intézmények felvilágosítását, képzését.
- Az értelmi fogyatékos emberek és gondozóik szükségleteit kielégítő intézmények kialakítása, fejlesztése, működtetése, e körben intézmények fenntartása, állami, egyházi intézmények támogatása.
- Szociálisan rászoruló fogyatékos emberek, gondozóik részére szociális segély folyósítása.
- Értelmi fogyatékos emberek részére munkahelyeket teremtő, munkalehetőségeket nyújtó vállalkozók ösztönzése, támogatása, fogyatékosokat foglalkoztató munkahelyek működtetése, nevelés, oktatás, képzés, munkavégzés feltételeinek alakítása, javítása a sajátos érdekek érvényesítésével.
- Felnőttképzési tevékenység az értelmi fogyatékossággal élők önérvényesítésének, önálló életvitelének, munkába állásának kialakítása és segítése érdekében, az oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, tanulmányútra ösztöndíjak folyósítása.
- Az értelmi fogyatékosok emberi kapcsolatainak fejlesztése, életkörülményeinek javítása, szabadidejük kulturált eltöltése, rendezvények, programok szervezése.
- A fenti célok elérése érdekében szolgáltatásokat nyújtó intézmények létesítése, működtetése, a már működő ilyen intézmények támogatása. ... >>

Caritas Hungarica Eger Alapítvány

(szociális)

3300 Eger, Széchenyi u. 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Árvai Ferenc
Az egyház szociális tanításának szellemében, a lelki és testi sérült, alkoholista, kábítószeres, időskorú és segítségre szoruló személyek támogatása. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szociális - karitatív célkitűzései alapján a szeretetszolgálat megszervezése a Főegyházmegye területén. ... >>

Collegium Ecclesiae Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

3300 Eger, Malom út 11.
képviselő: Lukács Tamás dr.(kuratóriumi elnök)
A hátrányos helyzetű tanulók segítése; az egyházi oktatási intézetek működési feltételeinek javítása; lelkiségi irányzatok és egyházi közösségek támogatása; európai nyelvek elsajátítása; az európai csatlakozás elősegítése és az egészséges életmód, valamint a diáksport támogatása. Az alapítvány politikai tevékenységet és pártokat nem támogathat. ... >>

Csányi Barna Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

3300 Eger, Csiky S.u.26.
képviselő: Kovalkovics István (elnök), Nagy István (titkár)
A vívó sport népszerűsítése, tehetséges ifjú versenyzők menedzselése, támogatása, edzői továbbképzés támogatása, hazai és külföldi kapcsolatok támogatása, hátrányos helyzetű sportolók (volt sportolók) támogatása. ... >>

Csodaforrás Kulturális és Művészeti Alapítvány

(szociális,kulturális)

3300 Eger, Vécsey utca 26.
képviselő: kuratóriumi elnök Ötvös Viktória
Magyarország területén a kulturális élet fellendítése mind a zeneművészet, mind az ipar és képzőművészet területén, valamint a magyar hagyományos kultúra és a kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása, kulturális kapcsolatok kiépítése.
Az alapítvány célja továbbá a drogmentes élet hirdetése, drogprevenció megvalósítása. ... >>

CURSILLO Alapítvány

(szociális)

3300 Eger, Szervita út 21. (Plébánia)
képviselő: kuratóriumi elnök Bányai Józsefné
Az evangelizációs folyamat elősegítése, a CURSILLO mozgalom kibontakozásának segítése az egyházmegyében. Hátrányos helyzetűek segítése a hétvégeken való részvételen; a hétvégékhez kapcsolódóan tárgyi eszközök biztosítása. A lelkigyakorlatos ház építése és működtetése; a nemzeti és etnikai kisebbségek vallási igényének elősegítése. Az alapítvány politikai tevékenységet, pártokat nem támogathat és azoktól támogatást sem fogadhat el. ... >>

EASYDANCE Táncsportegyesület

(sport,szociális,érdekképviselet)

3300 Eger, Görög utca 17
képviselő: elnök Szamos Attila
Sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék,
- tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének, valamint a társastánc alapfokú és versenyszerű művelésésnek biztosítása,
- a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, szabadidő kulturált, drogmentes eltöltése,
- sportkapcsolatok léteítése és fejlesztése, felkérés alapján táncbemutatók megszervezése, igazolt versenyzői részére a Szakági Szakszövetség keretén belüli versenyrendszerben való részvétel elősegítése. ... >>

Educatio Agriensis Alapítvány

(szociális,kulturális)

3300 Eger, Foglár u. 6.
képviselő: Ficzek László (kuratóriumi elnök)
Az elesettek, szegények, időskorúak, gyermekek és az ifjúság, a bármely okból hátrányos helyzetűek, a kisebbségek és a határon túli magyarság segítése, jogainak védelme. Célja továbbá a rászorulók segítése, támogatása, valamint a papi hivatásra felkészülés és a papi hivatás gyakorlásának elősegítése, az alapító hagyományainak ápolása és az alapítvány tevékenységéhez szükséges épületek építése és fenntartása. ... >>

ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete

(szociális)

3300 Eger, Pacsirta u. 6.
képviselő: alelnök Mandákné Rabóczki Erika, Radics Istvánné (elnök)
Heves megye területén lévő fogyatékos emberek és családjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, rehabilitációjuk biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása. Elősegíteni az értelmi fogyatékos emberek öntevékenységének , önrendelkezésének lehetőségeit, Munkahelyteremtő és bevételt eredményező gazdasági tevékenység folytatása. ... >>

Eger Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. Bázisú Területi Nyugdíjas Egyesület

(szociális)

3300 Eger, Vincellériskola u.26.
képviselő: Vass László (titkár), Visontay József (elnök) ... >>

Eger Segít Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3300 Eger, Dobó tér 2.
képviselő: Barczi Antal dr.
a) Az Eger városban élő mozgás-, látás- és hallássérültek, értelmi fogyatékosok, egészségkárosodottak, szenvedélybetegek társadalmi habilitációjának segítése. b) A különböző közérdekű habilitációs, illetve rehabilitációs feladatok, programok erkölcsi, eszköz- és anyagi támogatása. c) Egyedi esetekben támogatás nyújtása, ha előremutató, mintaértékű rehabilitációs célt határoz meg. ... >>

Egri Családsegítő Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3300 Eger, Deák F. u. 19.
képviselő: Diószegi Lajosné (elnök), Jónásné Bajzát Leona (titkár)
Eger város rászorultjainak: a) alacsony jövedelmű (mindenkori társadalmi minimum alatt élő), élethelyzetükben megrendült, magányos, beteg, családtagok nélkül élő nyugdíjasok, b) alacsony jövedelmű gyermekes családok, különösen azok, akiknél a gyermekek veszélyeztetett helyzetűek, c) segítség a gyermeküket egyedül nevelő, erre rászoruló szülőknek (iskolából kimaradó fiatalok, alkalmi munkából élők, munkanélkülivé válók alkohol és egyéb szenvedélybetegek, deviánsok családjai, rehabilitációra szoruló szellemi és fizikai sérültek), d) olyan családok segítése, akik beteg vagy fogyatékos hozzátartozójuk otthoni gondozásával az átlagnál nagyobb terhet vállalnak, e) állami gondozásból kikerülő fiatalok, f) lakásuk, kulturáltságuk, jövedelmük, foglalkozásuk, érdekérvényesítő képességük miatt fokozottan hátrányos helyzetűek, g) hajléktalanná válók, h) továbbá a családsegítő munka szakmai, tárgyi és anyagi feltételeinek megteremtésével közvetlen és közvetett anyagi és természetbeni segítése az alapítványtevők és az ahhoz csatlakozók, továbbá az alapítvány által folytatott pénzes rendezvények, tanfolyamok és vállalkozási tevékenységből biztosított forrásokból. ... >>

Egri Fiatalokkal a Régióért Alapítvány

(oktatási,szociális)

3300 Eger, Széchenyi u. 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Török László
-Az Egri Főegyházmegye területén összegyűjtse és koordinálja az ifjúsági kezdeményezéseket, -egyes, Az Egri Főegyházmegye területén levő plébániák számára ifjúsági célokra pályázatokat írjon ki, - az egyházmegyében ifjúsági programokat szervezzen, valamint helyi, regionális, országos és nemzetközi ifjúsági rendezvényeken részt vegyen, ilyenek szervezésében tevékenykedjék, illetve együttműködjön a hazai felsőokttás és a határon túli magyar ifjúság képviselőivel, - országos és nemzetközi konferenciákon az egyházmegye ifjúsági referensével együtt képveiselje az Egri Főegyházmegye ifjúsági ügyeit, - az ifjúsáégi vezetők képzésében és a felnőttképzésben részt vegyen, azt meglevő eszközeivel támogassa, - az előbb felsorolt tevékenységi körökkel kapcsolatos médiatevékenységet folytasson. ... >>

Egri Gyermekvédő Liga

(szociális)

3300 Eger, Bartók tér 6.
képviselő: Novák Zoltán ... >>

Egri Honvéd Táncklub Sport Egyesület

(sport,szociális)

3300 Eger, Kossuth L. u.12
képviselő: elnök dr.Török József, elnökhelyettes Bozsákovicsné Radnóti Ágnes, titkár Bartus József
Eger és vonzáskörzete fiataljai részére a társastánc alapfokú és versenyszintű megismertetése, valamint a szabadidő kultúrált és drogmentes eltöltése. ... >>

Egri Látótér Bővítő Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Tizeshonvéd út 12/4.
képviselő: elnök Kovács Eszter Krisztina
Az egyesület célja, hogy Eger város polgárainak és diákjainak szabadidejük kulturált eltöltéséhez teret és közösségi programokat biztosítson. Drogprevencióval kapcsolatos ismeretterjesztő előadások, vetélkedők szervezése. Környezetbarát szemlélet kialakítása. Kulturális fesztiválok, kiállítások szervezése. ... >>

Egri Nők a Városért Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9.
képviselő: elnök Dr. Petőné Ködmön Anikó
Az egyesület Eger városában működő civil szervezet, célja
- a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek felkarolása,
- a rászoruló idős emberek támogatása,
- a város kulturális, sport életében való részvétel, ezen a területen a kiemelkedő tehetséges fiatalok támogatása. ... >>

Egri Olajos Hagyományőrző Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Kovács János u. 17.
képviselő: elnök Jakab Alajos
A szénhidrogén ipar hagyományainak ápolása, az iparág fontosabb eseményeiről, meghatározó személyiségeiről történő megemlékezés, az iparág jelenének és jövőjének nyomon követése, valamint a közösségi élet fejlesztése, rendezvények, fórumok, találkozók szervezése. ... >>

Együtt a Fejlődő Városunkért Egyesület

(szociális,kulturális)

3300 Eger, Dobó u 30.
képviselő: elnök Bányász Róbert
Az alapvetően kulturális és szociális céllal alakuló egyesület célja Eger és vonzáskörzete hátrányos helyzetű családjainak támogatása,
- az itt lévő emberek és családok esélyegyenlőségének kialakítása,
- Eger város hagyományainak, hírnevének ápolása, megőrzése, fejlődésének elősegítése,
- megismertetése az emberekkel az őket közvetlenül vagy közvetve érintő jogszabályok (pl. szociális) tartalmáról, változásairól, és e körben a települési önkormányzat lehetőségeiről. ... >>

"Érted Agria" Alapítvány

(szociális)

3300 Eger, Vízimolnár út 6. 8//24
képviselő: kuratóriumi elnök Czövek Andrea
A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegynlősésének elősegítése és más prevenciós és szociális tevékenység. ... >>

Fehér Galamb Egészségmegóvó, Környezetvédő, Családsegítő Egyesület

(egészségügyi,szociális,kulturális)

3300 Eger, Rákóczi út 60. VII/22.
képviselő: elnök Sikabonyi-Angyal Attila
Lecsúszó társadalmi rétegek segítése, egészség- megőrzés, környezetvédelem, családsegítés, hagyományőrzés:
a) Egészségügyi (betegségmegelőző és gyógyító) feladatok ellátásának fejlesztése, egészség-rehabilitációs programok, tevékenységek és foglalkoztatások szervezése.
b) Hátrányos helyzetű és adottságú gyermekek támogatása.
c) Szociális segítés, családsegítés, időskorúak gondozása, generációk együttélésének segítése. ... >>

Fény a Polgárok Szociális Biztonságáért Egyesület

(szociális)

3300 Eger, Katona tér 7. I.em.
képviselő: Takács Józsefné ... >>

Film és Kultúra az Emberekért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Vécsey-völgy út 67.
képviselő: kuratóriumi elnök Högl Csaba István
Az alapítvány célja helyi és regionális televíziók működtetése, hátrányos helyzetű emberek (fogyatékkal élő, valamint etnikai kisebbséghez tartozók) integrálása. A település fejlesztése, hagyományőrzés, a fiatalok kulturált, értelmes szabadidő-eltöltésének elősegítése.
- A magyar és az egyetemes kultúra megörökítése és népszerűsítése (műsorok, dokumentumfilmek, fotó).
- Televíziós és internetes publikáció.
- Hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő emberek média-munkába való bevonása, foglalkoztatása.
- Rendezvények, filmklubok, filmfesztiválok, képzőművészeti kiállítások, táborok szervezése, támogatása.
- Médiaismeretek oktatása.
- A fiatalok értelmes szabadidő eltöltésének elősegítése, a hagyományok, népművészet, kézműves mesterségek megismertetése, oktatása, megszerettetése, az alkotás örömének népszerűsítése.
- A település fejlesztése, falukép, utcakép formálása a lakosság bevonásával.
- Lelki gondozó szolgálat, alkohol és drog prevenció. ... >>

Fináncokért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

3300 Eger, Telekessy út 12. 2/12.
képviselő: kuratóriumi elnök Bodnár Béla
Elsősorban a Vám-és Pénzügyőrség Független Szakszervezetének hivatásos, közalkalmazotti és egyéb munkaszerződéses jogviszonyban álló tagjai, nyugdíjasai kulturális tevékenységének elősegítése a szakszervezeti és testületi hagyomány ápolása:
- Az alapítvány kiemelten kezeli a sportélet támogatását, a tömegsport az egészséges életmódra való nevelés kérdését, a rekreációban való közreműködést;
- A tagok munkajogi képzése, a pénzügyőrségi dolgozók, szakszervezeti tagok munkajogi képzése, munkajogi védelemmel kapcsolatos támogatás;
- Növelni kívánja a szakmai munkához szükséges képzettségek megszerzését vállaló pénzügyőrök és közalkalmazottak, illetve egyéb jogviszonyban állók számát;
- Segítséget nyújt az önhibájukon kívüli létszámcsökkentés, átszervezés miatt elbocsátott pénzügyőrségi dolgozók munkaerőpiacon való elhelyezkedésére, az ennek érdekében történő képzéseket támogatja;
- A tagok képzése, külföldi cserekapcsolatok kialakítása, a külföldi érdekvédelmi kapcsolatok kiépítése, az ezzel kapcsolatos képzések támogatása;
- Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a nyugállományú tagoknak, a nehéz helyzetbe jutott pénzügyőr családoknak. ... >>

First Ladies Circle Magyarország Egyesület

(intézményi,egészségügyi,szociális,kulturális)

3300 Eger, Knézich Károly utca 10. fsz./1.
képviselő: elnök Mezősi Irén
A rászorulók támogatása, "service projectek"- pénz és adományok gyűjtése-szervezése és lebonyolítása révén. Az egyesület kiemelt feladata a hátrányos helyzetű, beteg gyermekek segítése.
- Elősegíteni a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedését, akár anyagi, akár egyéb módon való segítését.
- Kulturális programok szervezése (pl. mozi-, színházlátogatás), családi hétvégéek, előadások szervezése különböző témákban, meghívott előadókkal, illetve a tagok aktív közreműködésével.
- Humanitárius tevékenység, nemzetközi kapcsolatok megteremtésével és bevonásával.
- A Ladies Circle mozgalom erősítése és elterjesztése Magyarországon.
- A nők elszigeteltségének megszüntetése.
- A nők közötti barátság erősítése egymás között, helyi és memzetközi szinten egyaránt. ... >>

Főegyházmegyei Alapítvány Eger

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Széchenyi út 1.
képviselő: egri érsek Dr. Ternyák Csaba
Templomok, különböző katolikus egyházi intézmények, iskolák, szociális intézetek, valamint karitatív szervezetek megalakítása, indítása, üzemeltetésének szervezése, támogatása és segítése.
Pk6007061995. sz. alatt célkiegészítés:Katilokus ifjúsági találkozók és egyéb egyházi, vallási, kulturális programok, rendezvények, találkozók szervezése, lebonyolítása és támogatása. ... >>

Gondviselő Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3300 Eger, Szarvas Gábor u. 1. II/29.
képviselő: Patkós Attila
Pk60120/1990/18. sz. v.-el célmódosítás: Az alapítvány alapvető célja - mindenko- ri anyagi lehetőségeitől függően - a rá- szorulókon való gondoskodás bármely for- mája. A támogatás a kuratórium egyhangú döntése alapján a következő területekre terjedhet ki: a/ Bármely (testi, lelki, szellemi) betegségben szenvedők gondozása, gyógyí- tása, rehabilitálása, pszichológiai te- vékenység végzése az illetékes hatóság engedélye alapján. b/ Rászorulók gyorssegélyezése, ajánlás vagy kérelem alapján, abban a reményben, hogy a segítségben részesülők később az alapítvány támogatóivá válhatnak. c/ Nyomtatott és elektronikus kiadványok filmek és egyéb adathordozók készítése, megjelentetése, vagy megjelentetésének támogatása, amelyek összhangban vannak az alapítvány alapvető céljával. d/ Az alapítvány céljait szolgáló nyom- tatott és elektronikus kiadványok, filmek és egyéb adathordozók, eszközök ésmódszerek terjesztése, ugyanilyen célú előadások, rendezvények szervezése és fedezetének biztosítása. e/ Pályázat alapján tanulményi és egyéb a pályázat céljával összefüggő tevékeny- ségekre ösztöndíjak odaítélése. f/ Működési költségek és kiadások fede- zetének biztosítása. g/ Alkohol -és drogprevenciós rendezvé- nyek szervezése. h/ Utcai szociális munka végzése. i/ Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása. ... >>

HÁLÓ Családi Napköziért Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális)

3300 Eger, Maklári út 67.
képviselő: elnök Hohmann Péter
Az egyesület célja 20 hetestől 14 éves korig gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, a gyermeki szükségletek kielégítése, és ehhez szükséges tárgyi és működési feltételek javítása, továbbfejlesztése.
A szülők támogatása, illetve segítése a gyermekneveléssel kapcsolatban.
Önhibájukon kívül munkanélkülivé vált nők elhelyezkedésének segítése.
Kutatás fejlesztési feladatok.
Oktatás és felnőttoktatás szervezése, oktatói tevékenység.
Hasonló célokkal foglalkozó szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek érdekképviselete.
A közszférával, hatóságokkal történő együttműködés elősegítése.
Kiadói tevékenység.
Tanfolyamok, előadások, szakmai összejövetelek, ifjúsági és gyermek programok, táborok és egyéb fórumok szervezése.
Jogi tanácsadás. ... >>

Heves Megye Tartalékosaiért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Gyóni Géza u. 19.
képviselő: kuratóriumi elnök Munkácsi Sándor
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, egészségmegőrzés, szociális tevékenység, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, euro-atlanti integráció elősegítése, ár-és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység.
Az alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi tevékenységekkel valósítja meg:
Anyagilag támogatja az alapítvány a céljaiban felsorolt tevékenységeket a magyar önkéntes tartalékosok, kiképzett hadköteles tartalékosok, valamint a potenciális tartalékosok (18. életévüket betöltött férfi állampolgárok), illetve az alapító megyei szervezetei tartalékosokat, ifjúságot, tagságot érintő megyei és országos programjait. ... >>

Heves Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány

(szociális)

3300 Eger, Széchenyi u. 18.
képviselő: Hudák Tamás (kur.elnök)
Heves megye területén élő, önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálata, a cselekvési feltételeinek bővítése. Az alapítvány közreműködik a fiatal korosztályok - kiemelten a veszélyeztetett és hátrányos helyzetűek - szabadidő töltése jobb feltételeinek megteremtésében. Ösztönzi a kedvezményes ifjúsági turizmust, a nemzetközi, szakmai, jószolgálati cserekapcsolatokat, előmozdítja a népek egymáshoz való közeledését. Az alapítvány hozzájárul a társadalom gyermek- és ifjúsági ismereteinek, az ifjúság önismeretének fejlődéséhez. ... >>

HUMÁN KONTAKT Szociális Támogató Közhasznú Alapítvány

(szociális)

3300 Eger, Malomárok utca 30. IV//18.
képviselő: kuratóriumi elnök Turay Péter
A hátrányos helyzetben élő, illetve hátrányos helyzetbe kerüléssel közvetlenül veszélyeztetett emberek személyes gondoskodást nyújtó szociális támogatása, szükség esetén az érintettek hozzátartozóinak bevonásával. ... >>

HUNIVERZUM AZ EMBERI ÉRTÉKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

3300 Eger, Türk F. utca 17.
képviselő: Ferencz István elnök, Joóné Virág Erzsébet elnökhelyettes
-a magyar és egyetemes emberi értékek: kultúra, művészetek, tudomány népszerűsítése, terjesztése. -hátrányos helyzetű gyermekek, emberek, kisebbségek, etnikai csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. -nemzetek, valamint hazai kisebbségek közötti kulturális kapcsolatok ápolása. -gyermek, ifjúsági és felnőtt szabadidősport tevékenység, környezetvédelemmel, természetvédelemmel kapcsolatos törekvések támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal