Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Eger természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 50
1. oldal

A Jövőért Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Deák Ferenc u.19.
képviselő: Kónya Lajos (kuratóriumi elnök), kuratóriumi titkár Herman Szabolcs
Szociálpolitikai, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megoldásának elősegítése Heves Megye területén.
Pk.60256/1991/63. sz. végzéssel célkiegészítés:
Információs és tanácsadói szolgáltatás, szociális ügyintézés a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára, annak érdekében, hogy a különböző szolgáltatásokat, a törvény szerinti támogatási formákat igénybe vehessék.
A fenntartható fejlődés három egyenrangú pillére a gazdaság, társadalom és a környezet harmonikus fejlesztése. Cél a környezeti fenntarthatóság biztosításának elősegítése:
- a környezeti követelmények elfogadásának és megtartásának elősegítése,
- az emberi szükségletek kielégítése és a megfelelő környezet állapot közötti egyensúly biztosításának segítése,
- a meglevő értékek védelme és megőrzése (természeti és kulturális stb. értékek),
- a helyi közösségek hosszú távon egészséges környezetének biztosítása,
- a környezet tudatos szemlélet megismertetése, elfogadtatása és elterjesztése.
A Nyugat Európai tapasztalatok, hasznosítható eljárások adaptálása és terjesztése az alapítvány céljaihoz kapcsolódó területen.
Szakmai és pénzügyi tanácsadás közhasznú szervezetek számára. Képzések, tréningek, szemináriumok egyéb oktatási tevékenység szervezése és bonyolítása közhasznú szervezetek számára. Közhasznú szervezetekben folyó programok menedzselése. ... >>

Agria Geográfia a Földrajz Oktatásáért, Kutatásáért és Alkalmazásáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Leányka u. 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Pajtókné dr. Tari Attila, kuratóriumi tag Dr. Mika János, kuratóriumi titkár Dr. Tóth Antal
a) A felsőfokú földrajzoktatás szakmai, módszertani megújításának támogatása, színvonalának emelése, személyi és tárgyi feltételeinek eseti és folyamatos javítása, a kiemelkedő képességű hallgatók bevonása az oktató- és kutatómunkába, oktatási eszközök fejlesztésébe, a hallgatók részvételének támogatása továbbképzéseken és szakmai versenyeken, a végzősök elhelyezkedésének és továbbtanulásának segítése.
b) A földrajz iránti érdeklődés felkeltése és támogatása az általános és középiskolás korosztálynál. A földrajztudományhoz kapcsolódó vizuális művészeti és irodalmi alkotások létrehozásának támogatása.
c) Az információs és kommunikációs technológiák felhasználásának terjesztése az iskolai keretekben és azon kívül zajló képzésekben. Az élethosszig tartó (life-long) és mindenre kiterjedő (life-wide) tanulás eszméinek terjesztése és megvalósulásuk segítése földrajzi és földtudományi tartalmakkal. A térinformatika alkalmazási területeinek bemutatása, segítése és felhasználása.
d) A földrajz és a földtudományok értékeinek, fontosságának bemutatása az ismeretterjesztés hagyományos és új formáira támaszkodva, hozzájárulás az írott és az elektronikus médiában készülő földrajzi tartalmú közlések szakmai helyességének és anyanyelvi pontosságának biztosításához.
e) A tudományos kutatás infrastruktúrájának és kapcsolatainak fejlesztése, a publikációs lehetőségek bővítése, kihasználásuk támogatása, tudományos találkozók szervezése, a kutatás, mint életforma vonzóvá tétele a hallgatók és a pályakezdő szakemberek körében.
f) Társadalmi fejlődésünk tendenciájának és kockázatainak tudományos feldolgozása, a szükséges válaszok megfogalmazása és azok közreadása, természeti környezetünk átfogó szemléletet és megoldásokat igénylő problémaköreinek feldolgozása az iskolai és azon kívüli oktatás számára.
g) Az innovációk és az innováció-orientált szemléletmód elterjedésének elősegítése az ország területén, de különösen az Észak-magyarországi régióban.
h) Szerepvállalás a települések és térségek humán erőforrás-fejlesztésében, a hátrányos helyzetű térségek társadalmi-gazdasági esélyegyenlőségének biztosításában, a munkaerőpiacon hátrányt szenvedők foglalkoztatásának elősegítésében, a térségi identitástudat erősítésében, a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtésében.
i) A földrajz oktatásának, kutatásának és alkalmazásának elősegítése az Európai Unió követelményei és a régió sajátosságai figyelembevételével. A Kárpát-medence magyar nyelvű tudományos életének és fejlődésének támogatása.
j) A földrajztudomány más szereplőivel, más oktatási-kutatási intézményekkel együttműködve, a fenti céloknak megfelelő tematikus programok, rendezvények, előadások, szakmai utak, kirándulások szervezése, kiadványok és e-anyagok készítése, terjesztése. A földrajzi tudományok műveléséhez, oktatásához kapcsolódó expedíciók, tanulmányutak, konferenciákon való részvétel támogatása. ... >>

Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport

(tűzoltó,természetvédelem,egyéb)

3300 Eger, Almárvölgyi utca 3/1.
képviselő: enök Kovács József
Közúti, vízi balesetek megelőzése, tűzmegelőzés, természetkárosítások megelőzése, valamint a működési területén igény szerint azon kívül szervezett formában önkéntes tűzoltás, műszaki mentés, életmentés, speciális mentési feladatok végzése, közreműködés katasztrófavédelmi feladatokban. ... >>

AGRICUM Turisztikai és Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Keglevich u. 17.
képviselő: elnök Mester József
Az egyesület az egész ország területére kiterjedően, ezen belül pedig különösen az észak-magyarországi régióban törekszik a helyi kulturális és természeti értékek feltárására, számbavételére és a jelenkor követelményeinek is megfelelő megőrzési lehetőségeinek felkutatására. Mindezen belül figyelmét elsősorban egyrészt a kulturális örökségünk részét képező a hagyományosan sokszínű vidéki kultúra és agráriumhoz kapcsolódó tájgazdálkodás értékeire, másrészt a természeti környezet védelmére összpontosítja. ... >>

Aranykapu Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Szalapart u.81.
képviselő: Hegyvári Zoltán (kur. titkár), kuratóriumi elnök Szabó Mária
Az alapítványt alapító a nevelés és oktatás színvonalasabbá, színesebbé tételéért hozta létre. Ezen belül az alapítvány céljai: - a habilitációs és rehabilitációs szempontok alapján kialakított óvodai, iskolai nevelési program színvonalasabb megvalósításának és a terápiás jellegű művészeti nevelés támogatása, - az intézmény udvarának természetes anyagú játékokkal történő felszerelése, jó minőségű, tartós berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, - a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, - az alkalmazottak továbbképzése céljából tanulmányi kirándulások megvalósítása. ... >>

Békatutaj Szabadidősport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Vályi István u. 12.
képviselő: elnök Hajdú Dániel
Közvetlen és távolabbi környezet, a régió történelmi, kulturális és természeti értékeinek megismerése, megismertetése és megóvása.
- Sporttevékenység folytatásával részt vállalás az egészséges életmódra való nevelésben, a szabadidő aktív eltöltésének népszerűsítésében.
- Az egyesület tagjainak a közösségi életre való nevelése, öntevékenységük kibontakozásának segítése.
- A vízi sportok népszerűsítése, nagy hangsúlyt fektetve a túrakenuzásra. ... >>

Bükki Vörös Meteor Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

3300 Eger, Faiskola u. 6. 4/53.
képviselő: Jakab Béla (elnök)
Szervezett természetjárás, kerékpározás, szabadidős sporttevékenység ... >>

Cives Pro Urbe Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

3300 Eger, Vincellériskola u. 1/7.
képviselő: Fehérvári sándorné (kur.tag, önálló, Ficzere Ottó dr.(kur.elnök, önálló), Markó Géza (kur.titkár, önállóan), Sipos Mihály dr.(kur.alelnök, önáll, Vadnay István dr.(kur.tag, önállóan
Az alapítvány célja az egri hagyományok ápolása, a városlakók anyagi, kulturális és szellemi jólétének elősegítése. Feladatának tartja a városlakók várossal kapcsolatos érdeklődésének felkeltését, tevékenységre ösztönzését. Eger és közvetlen környékének történelmi és természeti értékeinek megőrzését, gyarapítását. ... >>

Csengőkő Vadásztársaság

(természetvédelem,kulturális)

3300 Eger, Tizeshonvéd út 28.
képviselő: Dr. Stumpf János (elnök)
A vadásztársaság célja az egyesületekre - ezen elül a vadásztársaságokra - továbbá a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával a társadalom érdekeivel - külünösen az erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban -, továbbá a természet-és környezetvédelmi előírásokra figyelemmel, tervszerű és szakszerű vadgazdálkodással a saját és/vagy bérelt területen példás egyesületi élettel a tagjai részére kulturális és vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Eger Város Környezeti Kultúrájáért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

3300 Eger, Dobó tér 2.
képviselő: Várkonyi György (kur. elnök)
Minden olyan tevékenység támogatása, amely a környzet elemeinek - úgy mint a föld, víz, levegő - a táj, az ember által épített környezet védelme, illetve védelmét szolgáló közvetlen és közvetett módszerek elterjesztése Eger városban és közvetlen környékén. Az alapítvány a megjelölt cél érdekében támogatja, illetve felkarolja: - a környezetet kímélő ipar meghonosodását a városban, - a meglévő technológiák környezet- szennyezésének visszaszorítását célzó intézkedéseket, - a közlekedésből származó káros környzeeti hatások mérséklését szolgáló megoldásokat, - a hulladékanyagok mennyiségének csökkentését, termelésbe történő visszaforgatását, egyéb hasznosítását célzó vállalkozásokat, - a város környezeti állapotának megfigyelését, értékelését végző monitoring rendszer felállítását, működtetését, - a kulturáltabb városi környezet kialakítása érdekében indított kezdeményezéseket, - a városban, illetve a környékén meglévő természeti értékek megóvását, helyreállítását célul kitűző programokat. Az alapítvány a megjelölt cél érdekében támogatja: *** az épületfelújításokat, azok részbeni vayg teljes rehabilitációját a következő esetekben: a) műemlékek, műemlék jellegű épületek b)városképi jelenőségű országos vagy helyi védelem alatt álló épületek c)műemléki jelentőségű területen vagy műemlékek környezetében álló épületek d) városképi jelentőségű helyi védelem alatt álló területen található épületek e) városképi jelentőségű helyi védelem alatt álló utcák vayg utcaszakaszok épületei f) régészeti szempontból kiemelt területeken álló épületek g) egyéb, rendezési tervekben vagy urbanisztikai bizottsági határozatokban meghatározott védendő épületek. *** épület-átalakítások esetén egyes városi érdekből megtartandó rsézletek (pl.: portálok, kapuk) felújításának támogatása, *** védelemre kijelölt épületek környezetében vagy ilyen területen épülő új épületek illeszkedését elősegítő értéknövelő megolgások támogatása, *** védelemre kijelölt természeti környezetben épülő vagy felújítandó épületek támogatása, *** a felszín alatti vagy feletti műemlékrom, elpusztult műemlék területe, nevezetes régészeti lelőhely felkutatásának, feltúrásának, megóvásának, rehabilitációjának támogatása, *** kiemelt városfejlesztési feladatok megvalósításának támogatása, *** köztéri alkotások, utcabútorok rehabilitációjának vagy létesítésének támogatása, *** temetők feltárása, védelme, rehabilitációjának támogatása. Az alapítvány a megjelölt cél érdekében tevékenykedőket a következők szerint támogatja: + a célok megvalósításához tanulmányok, tudományos-történeti munkák, pályázatok készítéséhez anyagi hozzájárulás, + a célok megvalósításában kiemelkedő szerepet játszó tervek értékelése, tervezők, kivitelezők jutalmazása, + a célok szerinti témákban tanulmányutak, konferenciák, továbbképzések támogatása, + az ifjúság környezeti, építészeti - vizuális látásmódját javító környezetvédelmi kultúrát oktató, nevelő programok, illetve erre szervezett elősdások, tanulmányutak támogatása, + az építészeti, környezeti kultúra megjelenésének támogatása, ügyének reklámozása a médiumokban. ... >>

Egri Családsegítő Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3300 Eger, Deák F. u. 19.
képviselő: Diószegi Lajosné (elnök), Jónásné Bajzát Leona (titkár)
Eger város rászorultjainak: a) alacsony jövedelmű (mindenkori társadalmi minimum alatt élő), élethelyzetükben megrendült, magányos, beteg, családtagok nélkül élő nyugdíjasok, b) alacsony jövedelmű gyermekes családok, különösen azok, akiknél a gyermekek veszélyeztetett helyzetűek, c) segítség a gyermeküket egyedül nevelő, erre rászoruló szülőknek (iskolából kimaradó fiatalok, alkalmi munkából élők, munkanélkülivé válók alkohol és egyéb szenvedélybetegek, deviánsok családjai, rehabilitációra szoruló szellemi és fizikai sérültek), d) olyan családok segítése, akik beteg vagy fogyatékos hozzátartozójuk otthoni gondozásával az átlagnál nagyobb terhet vállalnak, e) állami gondozásból kikerülő fiatalok, f) lakásuk, kulturáltságuk, jövedelmük, foglalkozásuk, érdekérvényesítő képességük miatt fokozottan hátrányos helyzetűek, g) hajléktalanná válók, h) továbbá a családsegítő munka szakmai, tárgyi és anyagi feltételeinek megteremtésével közvetlen és közvetett anyagi és természetbeni segítése az alapítványtevők és az ahhoz csatlakozók, továbbá az alapítvány által folytatott pénzes rendezvények, tanfolyamok és vállalkozási tevékenységből biztosított forrásokból. ... >>

Egri Életház Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

3300 Eger, Dobó tér 1.fsz.1.
képviselő: Liscsevics Zoltán (kur. elnök)
Segítségnyújtás a lakosság természetes, testi, szellemi és lelki értelemben is egészséges, környezetbarát, hagyományőrző életmódjának kialakításához. ... >>

Egri Fiúk Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3300 Eger, Törvényház út. 13-15.
képviselő: elnök Madarász András Ottó
Magyarország kultúrájának őrzése, annak megismertetése.
A magyar hagyományok tiszteletére való nevelés.
Más országok kultúrájának megismertetése különös tekintettel hazánkkal történelmi kapcsolatban lévő országokra és kultúrákra.
Az egyesület külön célja Eger város lokális, történelmének és hagyományainak megőrzése és megismertetése, a város és környezete épített és természeti kultúrájának megismertetése, és őrzése. ... >>

Egri Hegyi Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

3300 Eger, Napsugár u. 13. fsz.1.
képviselő: alelnök Veres Imre András, elnök Herczeg Ábel, titkár Fekete Dávid
Sziklamászsással, barlangászással, természet-és magashegyjárással, vízi és technikai sportokkal összefüggő képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezet- és állatvédelem. ... >>

Életminőségért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Bajcsy-Zs.u.9.
képviselő: Koltai Ottó (kuratóriumi elnök), kuratóriumi elnökhelyettes dr. Renn Oszkár
Heves és a környező megyék tájai, városai, falvai népének igényét fölébreszteni az élet és a környezet minősége, az egészség és a természet védelme, a táj sajátosságának megőrzése iránt. Ennek a szemléletnek a szerves meggyökereztetése oktatás-képzési, táborozási, népszerűsítő és felvilágosító irodalom-alkotó és terjesztő módszerekkel. Az épített és természeti környezet minőségét és megóvását szolgáló szellemi és anyagi termékek piaci forgalmazása, illetve ennek elősegítése az alapítvány saját gazdálkodása és szakértői tevékenysége útján, valamint a gazdálkodását érintő rendelkezésekben meghatározott egyéb módon. Célja olyan projektumok kidolgoztatása, melyek az önkormányzatok rendelkezésére bocsáthatók a szennyvízelvezetési, hulladékkezelési, energiatakarékossági, közlekedési, talajvédelmi, mezőgazdasági termékvédelmi (mérgezőanyag mentesítési), biogazdálkodási problémák megoldásában. Lakóhely-kulturális, településtisztasági és egészséges környezetteremtési versenyek megszervezése a települések között, esetenként ösztönző hatású jutalmak odaítélésével és hirdető-, illetve propaganda tevékenységgel. a 11. SZ. VÉGZÉSSEL KIEGÉSZÜL: Energia-takarékossági tanácsadás a lakosság és a vállalkozók részére. ... >>

Észak-Magyarországi Gyógyturisztikai Egyesület

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

3300 Eger, Koháry út 2/A.
képviselő: elnök Tóth Imre
A gyógyturizmus területén tevékenykedő intézmények, szervezetek, vállalkozások összefogásának, együttműködésének elősegítése. Magyarország természeti kincseire (gyógyvíz, mofetta, klíma) alapozott gyógyító, egészségmegőrző és rekreációs lehetőségek minél szélesebb körű megismertetése, népszerűsítése itthon és külföldön egyaránt.
- Kutatás-fejlesztési tevékenység végzése, generálása és támogatása az eddig még nem ismert vagy szűk körben alkalmazott gyógymódok kifejlesztésére, a lehetséges célcsoportok elérésére és egyéb, a gyógyturizmus terén megjelenő újszerű kezdeményezések kibontakoztatására.
- A gyógyturizmus területén tevékenykedő munkavállalók számára képzési, továbbképzési lehetőségek biztosítása, szakmai tartalom kidolgozása.
- Szemléletformálás: a lakosság körében a környezettudatos és egészségtudatos életmód népszerűsítése.
- A nemzetközi kapcsolatok erősítése érdekében végzett tevékenység: szakmai együttműködések szervezése, Magyarország gyógyturisztikai hírnevének erősítése. ... >>

Észak-magyarországi Régió Látássérült Gyermekekért Közhasznú Egyesülete

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.
képviselő: elnök Mata Szilárd
A látássérült gyermekek részére történő rehablitációs, fejlesztő tevékenység.
- A látássérült gyermekek elhelyezésének, továbbtanulási, gondozási lehetőségeinek felkutatása, az ebben történő segítségnyújtás.
- Látássérült bölcsődés, óvodáskorú gyermekek speciális gondozásának kezdeményezése, elősegítése.
- Látássérült iskoláskorú gyermekek speciális képzésének elősegítése, kialakítása.
- Szülőklub kialakítása.
- Információgyűjtés és közvetítés támogatásokról, lehetőségekről az érintettek felé.
- A gyermekek kortárscsoportokhoz történő felzárkóztatásának elősegítése.
- Önellátás, önkiszolgálás elsajátítása, önálló életre való nevelés.
- Közlekedés, tájékozódás tanítása.
- Közösségbe való beilleszkedés elősegítése.
- Ünnepnapok, hagyományőrző napok, kézműves foglalkozások szervezése.
- Környezet- és természetvédelmi világnapok, tevékenységek, programok.
- Kirándulások, séták, szabadidős, kulturális tevékenységek szervezése.
- Találkozókon, egyeztető fórumokon, megbeszéléseken való részvétel, illetve azok összehívása.
- Az egyesület programjainak megvalósításához szükséges támogatások megszervezése, biztosítása.
- Információs hálózat, együttműködés kiépítése szakemberekkel és más szervezetekkel. ... >>

Észak-magyarországi Turisztikai Kutatás-fejlesztési Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Kossuth L. u. 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Nagy Imre
Segítse elő az Észak-magyarországi régió turizmusának a kutatás-fejlesztésen és innováción alapuló fenntartható fejlesztését, ezzel járuljon hozzá az ágazat versenyképességének javításához.
- Támogassa a régió szereplőinek bekapcsolódását a nemzeti és nemzetközi turisztikai innovációs és K+F rendszerekbe, programokba.
- Építsen kapcsolatot a kutatás-fejlesztés intézményrendszere és a régió turisztikai szereplői között annak érdekében, hogy a legkorszerűbb módszerek és eredmények segítsék a régió turisztikai potenciáljának minél jobb kihasználását.
- Tegye közkinccsé az ágazat számára és érdekében végezett hazai és nemzetközi kutatások, alkalmazott kutatások és projektek eredményeit.
- Javítsa a természeti értékek, és a kulturális örökség megőrzése és fenntartható hasznosítása közötti összhangot.
- Segítse hazai és nemzetközi szakmai cserekapcsolatok létesítését a különböző kutatási eredmények, a ?jó gyakorlatok? megismerése és népszerűsítése érdekében. ... >>

Flavinnal az Egészségért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

3300 Eger, Telekessy u. 12. fsz. 4.
képviselő: Vékony Tibor dr. (kuratór. elnök)
Tudományos tvékenység, kutatás támogatása, részvétel a társadalom és az egyén kzös érdekeit szolgáló egészség-megőrzési és betegség-megelőzési tevékenysében. Az alapítvány e célok megvalósítása körében a hazai növényekben, gyümölcsökben előforduló flavonoidok, növényi antioxidánsok és növényi immunanyagok kutatása, azok farmakológiai hatásmechanizmusának vizsgálata az egészségmegőrzésre, a betegségek megelőzésére való hatásának a tudományos kutatását - klinikai labor, humán állatkísérletek keretében - kívánja támogatni. Célja még az alapítványnak, hogy azon természetes személyeket, akik nehéz anyagi helyzetük miatt nem képesek a termékeket megvásárolni, támogatásként rászorultságuk esetén ingyenesen vagy szociálisan rszorultságuknak megfelelően hozájuttathassa a termékekhez. Az alapítvány vállalkozási tevékenséget csak az alapító okiratban meghatározott közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. ... >>

Grandis Captus Horgászegyesület

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

3304 Eger, Sólyom u. 42.
képviselő: Nagy Mihály (elnök)
a) a tagság érdekvédelme, érdekképviselete, b) az egyesület tagjai részére a horgászat feltételeinek biztosítása, horgászati tevékenységének szervezése, c) a horgászat népszerűsítése, fejlesztése, ezáltal tagjai részére elősegíteni a szabadidő hasznos eltöltését, d) a horgászoknak a jogszabályok betartására, a horgászat szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és a környezet védelmére nevelése, e) a horgászatal, a vizekkel, a természeti környezettel kapcsolatos ismeretek terjesztése, oktatása, f) a természet és vízi környezet védelme, g) horgászversenyek, horgásztúrák, horgásztalálkozók szervezése, h) a horgászközélet szervezése: közcélú munka, kirándulás, táborozás, i) horgászviek tulajdonjogának, haszonbérleti jogának megszervezése, j) horgászvizek hasznosítása, halgazdálkodási tevékenység végzése, k) a saját hasznosítású vizek halőrzési tevékenységének szervezése, végzése, l) az orvhorgászat megelőzése, felszámolása, m) a tagok horgászati okmányokkal , területi engedéllyel való ellátása, n) az új tagok, új horgászok vizsgáztatásának megszervezése, bonyolítása. ... >>

GREENSIDE Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3300 Eger, Sas út 6.
képviselő: Kovács András (elnök)
Környezetvédelem, a fiatalok megismertetése az egészséges életmód és a természet értékeinek fontosságával, bevonása az urbanizáció káros hatásai elleni tevékenységbe. ... >>

Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítvány

(természetvédelem)

3300 Eger, Kossuth L.u.9.
képviselő: Lakatos István
Általában pénzügyi támogatás nyújtása Heves megye infrastruktúrájának fejlesztéséhez. Ezenbelül a térségi foglalkoztatási problémák mérséklése, idegenforgalom fejlesztése, térségi területrendezési feladatok megoldása, a természet- és környezetvédelem problémáinak megoldása, a közlekedés és hírközlés fejlesztése, valamint műszaki infrastruktúra fejlesztése. ... >>

Heves Megyei Természetbarát Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet)

3300 Eger, Kossuth L.u.9.
képviselő: Csávás István (elnök), Papp László (főtitkár) ... >>

HUNIVERZUM AZ EMBERI ÉRTÉKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

3300 Eger, Türk F. utca 17.
képviselő: Ferencz István elnök, Joóné Virág Erzsébet elnökhelyettes
-a magyar és egyetemes emberi értékek: kultúra, művészetek, tudomány népszerűsítése, terjesztése. -hátrányos helyzetű gyermekek, emberek, kisebbségek, etnikai csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. -nemzetek, valamint hazai kisebbségek közötti kulturális kapcsolatok ápolása. -gyermek, ifjúsági és felnőtt szabadidősport tevékenység, környezetvédelemmel, természetvédelemmel kapcsolatos törekvések támogatása. ... >>

Ifjú Pákász Környezetvédelmi, Szabadidős és Tömegsport Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

3300 Eger, Körmöcbányai u. 1/A.
képviselő: elnök Kovács Tibor
Fiatalok természet- és környezetvédelmi nevelése. Előadások szervezésével felhívni a figyelmet a környezet- , ár- és belvízvédelem fontosságára. A horgászsport támogatása abból a célból, hogy az állampolgárok e sporton keresztül lássák és érezzék a természet- és környezetvédelem fontosságát. ... >>

Kálvin Ház Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Markhot Ferenc u. 2.
képviselő: Komenczy Lajos (titkár), kuratóriumi elnök Dr. Ködöböcz Gábor
Az egyházközségnek visszaadott természetben Eger, Markhot Ferenc út 2. szám alatti műemléképület felújítása, átalakítása, állagmegóvása, az Országos Műemlékfelügyelőség és az Egri Önkormányzat Építési Irodájának szakmai irányítása és ellenőrzése mellett. Az épületben megrendezésre kerülő missziói, diakóniai-karitatív, hitoktatási, kulturális, ökomenikus, theológiai-tudományos programok financiális támogatása. Nemzetközi egyházi kapcsolatok építése és erősítése. Pk.60.143/1996/9/I.sz. alatti végzéssel az alapítvány további céljai: - az egyházközségi tulajdonban lévő in- gatlanok felújításának és megőrzésének támogatása, - egyházi rendezvények (konferenciák, ünnepségek stb.) szervezése, - egyházi és egyéb kiadv. megjelentetése - gyermekek hitoktatásának biztosítása, - a hitélet elősegítése és javítása szempontjából fontos technikai berende- zések beszerzése, vásárlása, azok álla- gának, működőképességének megóvása - az alapítvány bármilyen karitatív cél megvalósításához támogatást kíván nyúj- tani, amely cél a vallással és a hité- lettel összeegyeztethető, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek, időskorúak szenvedélybetegek támogatása, hitükben történő megerősítése révén, - ahatáron túli magyrság hitéletén ke- resztül való összefogása, támogatása, a magyaroroszági nemzeti és etnikai kisebbségek segítése, az ifjúsági és felnőtt sport támogatása - az alapítvány célja továbbá szolgálni minden egyéb kulturális, művészeti, gyermek-és ifjúságvédelmi, valamint tu- dományos célkitűzés megvalósítását. ... >>

Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

3301 Eger, Radnóti út 9.
képviselő: elnök Havasi Norbert, társelnök Klein Dávid
A természetvédelem és elsősorban a földtani természetvédelem társadalmi, édekképviseleti, szakmai, információs feladatainak széleskörű ellátása. ... >>

Kárpátikum Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Kolozsvári utca 34. fsz./2.
képviselő: kuratóriumi elnök Kajati György
A kárpát-medencei magyar kulturális és természeti örökségek népszerűsítése, valamint széles nyilvánosság előtti megjelenésének támogatása.
- Globalizálódó világunkban a magyarsághoz kötődő értékek, termékek (hungarikumok), hagyományok és tevékenységek regionális szerepének erősítése, és ezáltal az emberek identitástudatának növelése.
- A magyarországi és a határon túli nemzedékek és nemzetiségek egymáshoz való közeledésének, egymás mindennapi életével, szokásvilágával és helyi kultúrájával való megismerésének elősegítése.
- A kárpát-medencei közösségek természet- és társadalombarát életképének kialakításában való részvétel.
- A Kárpát-medence eddig mind társadalmi, mind természeti szempontok szerint feltáratlannak ítélhető, illetve kevéssé ismert, de turisztikai értékkel rendelkező területeinek felkutatása.
- A kárpát-medencei falusi turizmus, az ökoturizmus és a gyógyturizmus népszerűsítése hazánkban és határainkon kívül - különös tekintettel az ifjúság körében.
- Az idegenforgalom, turizmus területén tudományos tevékenységet folytató felsőfokú oktatási intézmények hátrányos helyzetű, magyar nemzetiségű hallgatóinak támogatása. ... >>

Kentaur Outdoor Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

3300 Eger, Galagonyás út 40.
képviselő: elnök Deutsch Attila
természetvédelem, környezetvédelem,
- elősegíteni a szabadidő hasznos eltöltését,
- a tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének a biztosítása,
- a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása,
- a bázisszervek dolgozói részére a sportolási és testedzési lehetőségek biztosítása,
- a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése,
- sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Kerek Világ Óvodai Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Epreskert u.3/a.
képviselő: Bocsiné Percze Andrea (titk.,önálló, Szigethy Anna dr. (elnök, önállóan)
A néphagyomány életfelfogása alapján kialakított óvodai nevelési program színvonalasabb megvalósításának támogatása. Az óvoda és udvarának természetes anyagú játékokkal történő felszerelése, jó minőségű, tartós berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése. A hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Az óvónők továbbképzése céljából tanulmányi kirándulások megvalósításának támogatása. ... >>

Kertbarát Kör Egyesület Eger

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3300 Eger, Knézich Károly út 8.
képviselő: elnök Erdősi Lajos
Tagjai által folytatott kertészkedő tevékenységgel a magyarországi kertkultúra terjesztése és erősítése.
- A kertek megművelésével a természet védelméhez való hozzájárulás.
- A növényvédő szerek szakszerű felhasználásával és a biokertészkedés szakmai ismereteinek alkalmazásával hozzájárulás a környezetvédelemhez.
- A kertészkedéssel mint aktív szabadidőeltöltéssel az egészség megőrzéséhez való hozzájárulás.
- Szakmai előadások és kertlátogatások szervezésével tagjai és az érdeklődők szakmai ismeretének bővítése. ... >>

Kisdobos Környezetvédő és Kulturális Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Knénzich Károly u. 8.
képviselő: elnök Gál Sándor
Az egyesület célja, hogy: - tevékenységével képviselje a környezetvédelem érdekeit,
- saját eszközeivel segítse a környezetvédelem érdekeinek érvényesülését, működésével hozzájáruljon a megye környezetvédelmi egyesületeinek hatékony munkájához,
- működési területén belül kiemelt figyelmet fordít és környezetvédelmi tevékenységet végez Egerbakta külterület a Töviskesvölgy élővilágának védelme, értékeinek megtartása érdekében,
- járuljon hozzá a szakmai információk gyors terjedéséhez, a tagság tájékozottságát, felkészültségét szolgáló képzések, tapasztalatcserék szervezésével,
- segítse elő a környezetvédelmi tevékenység erkölcsi és anyagi megbecsülésének növelését,
- biztosítson fórumot a környezetvédelem aktuális kérdéseinek megvitatására és a szakmai álláspontok kialakítására,
- elősegítse a környezettudatos magatartás alakítását a gyermek és ifjúsági korosztályban,
- járuljon hozzá a magyar kultúra értékeinek ? természeti, épített, szellemi ? népszerűsítéséhez a gyermek és ifjúsági korosztályban. ... >>

Kodály Zoltán utcai Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

3300 Eger, Kodály Zoltán u.1.
képviselő: Dobiné Pál Ilona (kuratóriumi elnök, Dudásné Majoros Katalin (kur.titkár
A nevelés, oktatás színvonalasabbá, színesebbé tétele. Az óvoda nevelési programja színvonalasabb megvalósításának támogatása. Az intézmény udvarának természetes anyagú játékokkal történő felszerelése, jó minőségű, tartós berendezési, felszerelési tárgyak és egyéb óvodai segédeszközök beszerzése. A hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Az alkalmazottak továbbképzése és óvodai kirándulások megvalósítása. Pk.60148/1999/7. sz. alatti végzéssel az alapítvány további céljaként: - a gyermekek egészséges éleetmódra ne- velése érdekében testnevelési és sport- eszközök vásárlása, kirándulások, tábo- rozások, vízisportok támogatása, - a gyermekek anyanyelvi és irodalmi nevelése érdekében a bábkészlet fejlesz- tése, drámajátékok, bábjátékok, mesejá- tékok megvalóításának támogatása, gyer- mekkönyvek vásárlása, - a környezetvédelmi ismeretek átadása érdekében természetvédelmi témájú köny- vek és más adathordozók, eszközök vásár- lása, környezetvédelmi rendezvények meg- valósítása, - a gyermekek vizuális nevelése érdeké- ben kiállítások, rendezvények szervezése és támogatása, valamint az ábrázolási technikák megvalósításához alkalmas esz- közök beszerzése. ... >>

Lángolj és Világíts Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

3300 Eger, Széchenyi út 17.
képviselő: Pisákné Balogh Éva dr. (kur. elnök)
A tanuló ifjúság oktatási, tanulási feltételeinek javítása. A gimnáziumok részére megfelelő eszközök biztosítása, a szociálisan rászoruló diákok természetbeni, illetőleg a tanulással összefüggésben fellépő kiadásainak támogatása, tehetséges tanítványok, kiemelkedő eredményeket elérő tanulók erkölcsi és anyagi elismerése. ... >>

Napfényes Óvodákért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Deák F. u.17.
képviselő: kuratóriumi elnök dr.Demeter András
A természetes életmód, az idegen nyelvvel való játékos ismerkedés, a tehetséggondozás megvalósításának érdekébe az óvoda feltételrendszerének, folyamatos működtetésének, tematikus ervének biztosítása, a természetgyógyászat ismereteinek beépítése az óvodai nevelés - oktatás folyamatába. A fenti célok megvalósítására érdekközösséget vállalók munkájának koordinálása, hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása és támogatása. A fenti célok megvalósítása érdekében: - együttműködik az országos és helyi hasonló céú alapítványokkal, intézményekkel, és - külön megállapodás alapján - egyéb intézményekkel, vagyonának felhasználásával szolgáltatást nyújt, kapcsolatot tart hasonló célú külföldi alapíványokkal, intézményekkel. Az alapítvány politikai tevékenységet nem támogat. Pk.60122/1991/33.végzéssel kieg.: A magyar nyelv, a szép beszéd, a beszéd- művelés hagyományos értékeinek megvaló- sítása érdekében kidolgozandó tematikus tervek megvalósításának támogatása. A művészeti nevelés lehetőségeinek meg- teremtése. ... >>

"Napsütésben" Köztársaság téri óvodásokért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3300 Eger, Köztársaság tér (Közt.t.Óvoda)
képviselő: kuratóriumi elnök Képes Erzsébet
Általános célja: Az egri Köztársaság téri Napköziotthonos óvodába járó 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú harmonikus fejlődésének biztosítása, a gyermeki szükségletek kielégítése, s az ehhez szükséges tárgyi és működési feltételek javítása. A gyermekek nevelésének és oktátásának elősegítése, képességük fejlesztése és az ezzel összefüggő változatos tapasztalat,-ismeretszerzés. Különleges célja: Az óvoda nevelő munkájának segítése, az ehhez szükséges eszközök biztosítása, különös tekintettel az óvodások egész nap megvalósuló tevékenységbe ágyazott tanulásának elősegítésére, anyanyelvi, zenei, vizuális képességének fejlesztésére, esztétikai nevelésére, és az iskolára való előkészítésére. Az óvodás gyermekek környezettel és önmagukkal való kapcsolat kialakításához szükséges képességek kibontakoztatása, a természeti környezet megismertetése, a természet szeretetére, megóvására nevelése az óvodai kirándulásokon, táborozáson keresztül. A gyermekek mozgásműveltségének fejlesztése a néptánc és a népi játékok által. A gyermekek testi nevelésének, testi fejlődésének "vízhez szoktatás" úszástanfolyamok szervezése, távlati célként pedig tornaszoba építése. Az óvoda udvarának természetbarát, fából készült udvari játékokkal történő bővítése, kertjének kialakítása a helyi program megvalósítása tükrében. ... >>

NATURA Természetvédő Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

3300 Eger, Kertész út 83.
képviselő: Balázs György (titkár), Kalecz Sándor (elnök), Kalecz Sándor (elnök) ... >>

Rekreációs és Természetbarát Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

3300 Eger, Kocsis Bernát út 3.A. 3/4.
képviselő: elnök Kalmár Imréné, elnökségi tag Ifj. Kalmár Imre, elnökségi tag Kalmár András
A szabadidő aktív kihasználására ösztönzi a hazai lakosságot, változatos, rekreációs tevékenységekkel, amelyek az életminőség javulását eredményezik. Prioritás a rendszeres testmozgás, esetleg versenyzés feltételeinek a biztosítása, megszervezése, és lebonyolítása korosztálytól, nemtől és érdeklődéstől függetlenül. Cél továbbá a magas fokú közösségi élet szervezése, amely a testmozgás, mint kikapcsolódás és a szórakozás értelmes és egészséges alternatívája köré csoportosul. ... >>

Remény Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

3300 Eger, Töviskes tér 10. I.em/5.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Nagy Kálmán Istvánné
Elsősorban adománygyűjtéssel és karitatív, jótékony programok szervezésével
- életmentő egészségügyi, gyógyászati berendezések, műszerek beszerzése, gyermekek gyógyításával foglalkozó egészségügyi intézmények részére egyedi szerződések alapján és igény szerint,
-beteg gyemekek egészségügyi ellátása anyagi hátterének támogatása kuratóriumi elbírálás alapján,
- beteg gyermekek társadalmobiztosítás által nem vagy csak részben finanszírozott, vagy csak külföldön elvégezhető műtéteinek, kezelési költségeinek egészben/részbeni előteremtése,
-beteg gyermekek családjának segítése, anyagi támogatása kuratóriumi elbírálás alapján.
Pk60001/2005/8. sz. alatt célkiegészítés:
- szociálisan rászoruló családok és magánszemélyek alkalmankénti támogatása természetben nyújtott adományokból. ... >>

Siroki Földtulajdonosi Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

3300 Eger, Hibay Károly út 15.
képviselő: elnök Dr. Szanyi Árpád, elnökhelyettes Dr. Holtzer Olivér, vadászmester Petrovics Zsolt
Vadásztai jogot gyakorlolva szakszerűen vadgazdálkodjon, természetvédelmi tevékenységet folytasson. ... >>

Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa

(természetvédelem)

3300 Eger, Béke u. 60.
képviselő: Farkas Zsuzsanna
Az egri illetőségű szegényeket pénzbeli jövedelemmel, természetbeni ellátással, vagy intézményi elhelyezéssel támogassa. Az alapítvány céljának megfelelően szegénynek tekinti azt, akinél tartósan vagy átmenetileg veszélyeztetve van az elemi létszükségletek kielégítése. Pk.60.053/1991/29.sz.végzéssel célkieg.: A fenti célok megvalósítása során az alapítvány különös figyelmet fordít a cigánycsaládok, fiatalok, és gyermekek társadalmi integrációjának segítésére, társadalmi, mobilitási esélyeik javítá- sára, érdekeik szociális és jogi képvi- seletére, diszkrimináció elleni védel- mükre, etnikai identitástudatuk megőrzé- sére. Heves megye közigazgatási területén, továbbá a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 57.§ alapján, minden olyan, az ország területén lévő gyermek számára lakhatást biztosít, aki lakóhelyéről önkéntesen eltávozott, vagy gondozási helyét el- hagyni kényszerült. ... >>

Szeklice Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Tizeshonvéd u. 23. 2/2/4.
képviselő: elnök Bliszkó Viktor, elnökhelyettes Bodolai Mónika, elnökhelyettes Dienes Edit Nikoletta
gasztrokulturális értékmegőrzés, egészséges táplálkozás népszerűsítése,
- helyi és tájjellegű élelmiszerek, kézműves termékek népszerűsítése,
- hagyományőrző, a természetes életmódot elősegítő ismeretek terjesztése, népszerűsítése, klubok, előadások szervezése,
- egészségmegőrzés: jógaoktatás,
- az ember és környezete közötti kapcsolat erősítését szolgáló, közösségteremtő programok szervezése,
- a hazai természetjárás népszerűsítése (gyermekek, kamaszkorúak és felnőttek körében): túrák, kirándulások szervezése, lebonyolítása,
- természetvédelem, környezetvédelem, környezetkultúrára nevelés,
- fenti célok megvalósítására táborok szervezése,
- felnőtt, csapatépítő események szervezése,
- rendezvényszervezés, marketing-kommunikáció. ... >>

Szépasszonyvölgy Történelmi Lépcsős Pincesor Borút Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Vörösmarty M. út 43. 2/3.
képviselő: elnök Molnár Zsolt
A Szépasszonyvölgy tájképi, természeti környezetének megőrzése, az előírásoknak megfelelő környezet fenntartása, a lépcsős pincesor felújítása.
- Víz-szennyvíz elvezetés, csapadékvíz elvezetés mielőbbi megoldása, kiépítése.
- Utak burkolása.
- A szőlőtermelők és feldolgozói érdekek teljes körű megismerése, egyeztetése, képviselete.
- A város fejlődését szolgáló törekvések felkarolása ? ezen belül is különösen a szőlészet-borászat, idegenforgalmi, városfejlesztési, helyi kulturális és sporttevékenység támogatása ? valamint az egyesület tagjainak továbbképzése, szakmai tanfolyamok, előadások, összejövetelek szervezése. ... >>

Szőlőske Természetvédelmi és Vadászati Társaság

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3300 Eger, Menház út 18.
képviselő: elnök dr. Balázs Sándor
a) Figyelemmel kíséri a természeti környezet alakulását, annak állapotát veszélyeztető tényekre, körülményekre az érintett hatóságok figyelmét felhívja.
b) Bérvadászatokat szervez, melynek bevételéből biztosítja a társaság eredményes gazdálkodását.
c) Ápolja a vadászati hagyományokat.
d) A társaság tagja lehet gazdaságirányítással, természetvédelemmel foglalkozó szövetségnek, vadászati célra alakult szervezeteket tömörítő országos szövetségnek.
e) Szoros kapcsolatot tart más hasolnló célú egyesületekkel, az agrárgazdálkodó szervezetekkel, agrárgazdálkodókkal, erdőgazdálkodókkal.
f) Gondoskodik tagjai természetvédelmi, vadgazdálkodási ismereteinek bővítéséről. ... >>

Természetvédelmi Bérkilövő Vadásztársaság

(természetvédelem)

3300 Eger, Rákóczi út 5. fsz. 1.
képviselő: elnök Molnár János ... >>

Turbo SC Egyesület

(sport,természetvédelem)

3300 Eger, Kallómalom u. 78. III/9.
képviselő: elnök Zelei József
A gyermek, ifjúsági és felnőtt személyek kerékpársportban és természetjárásban való részvételének biztosítása. Az egyesület külön kiemelt célja a kerékpározás és a természet népszerűsítése. Az egyesület tevékenysége során különös jelleggel törekszik arra, hogy a kerékpársport és természetjárás módszereit, lehetőségeit népszerűsítése és megismertesse az egyesület tagjaival és kívülálló személyekkel. ... >>

Univerzum Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Petőfi S. u. 17.
képviselő: elnök Horváth Tibor
A tagság által a tudományok és a természetes gyógyítás, gyógymódok, azok hagyományainak ápolása, gyakorlása, oktatása, alkalmazása, kutatás, kulturális programok szervezése, kiadványok készítése a fiatalok és érdeklődők megismertetése az egyesület tevékenységével, a sport tv. alá nem tartozó sporttevékenységek, rászorulók segítése, érdekképviselete. ... >>

Univerzum Klub

(természetvédelem,egyéb)

3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.
képviselő: Medgyesi Iván
A tudomány által megmagyarázásra váró jelenségek:például:ufó jelenségek, paranormál jelenségek, szellemjelenségek, az energetika jövője, ökológiai trendek, csillagászat, gabonaábrák, előző lehetséges civilizációk, természetgyógyászat, a magyarság története, az emberiség eredetének vizsgálata. ... >>

WALLGAARD Eger Alapítvány a Környezetvédelemért és az Ifjúság Természetvédelmi Neveléséért

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3300 Eger, Deák Ferenc u. 47. fsz. 1.
képviselő: Horuczi Csaba dr. (kuratór. elnök)
Az alapítvány működési területén élő emberek környezetének szépítése, egészségesebbé tétele, az ifjúság testi és szellemi fejlődésének elősegítése, különösen a gyermek-, ezen belül kiemelten az óvodás korú fiatalok nevelése az élővilág, az épített és természetes környezet védelmére. ... >>
1. oldal