Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Felsőzsolca intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

A Felsőzsolcai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

3561 Felsőzsolca, Sport út 2.
képviselő: Tóthné Szűcs Mónika
Elősegítse a társadalmi esélyegyenlőséget a hátrányos helyzetű csoportok felé irányuló tevékenységgel, tanulmányaikban segítse a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalokat, lehetőséget biztosítson szabadidejük hasznon, tartalmas eltöltéséhez, segítse szocializációjukat. Ismereteik bővítése útján segítse Felsőzsolca fiataljait a felnőtt társadalomba való beilleszkedésben.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése ... >>

"A Kazinczy Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3561 Felsőzsolca, Sport u.2.
képviselő: Szántó Istvánné
Az alapítvány célja a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka folyamatos megújítása, színvonalának emelése, a diákok, tanárok önálló kezdeményezéseinek támogatása. Az alapítók remélik, hogy kezdeményezésük csatlakozásra serkenti Felsőzsolca nagyközség gazdálkodó szervezeteit, az iskola volt diákjait, a szülőket, s ily módon hasznosan járulnak hozzá a jövő generáció neveléséhez. ... >>

"Alapítvány a Szent István Általános Iskola Diákjaiért"

(intézményi,oktatási)

3562 Felsőzsolca, Szent István u.2.
képviselő: Major Kálmán
Nevelési-oktatási célok színvonalas megvalósítása érdekében minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az oktatás színvonalást a pedagógusközösség, valamint a tanuló erkölcsi és anyagi megbecsülését célozza. ... >>

Felsőzsolcai 2. számú Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3561 Felsőzsolca, Park u. 3.(2.sz.Óvoda)
képviselő: Szászné Halász Erzsébet
A gyermeki személyiség fejlesztési lehetőségeinek bővítése. A nevelési-oktatási célok színvonalas megvalósításának elősegítése. A gyermek testi és egészséges életmódjának fejlesztése. Elősegíteni az erkölcsi-esztétikai nevelést, a néphagyományok, vallási népszokások ápolási lehetőségeinek bővítése. Elősegíteni az óvodai anyanyelvi nevelés és idegennyelv tanításának feltételeit. Az óvoda udvarának parkosítása, az óvodai játék, munka, tanulás feltételeinek javítása, bővítése. ... >>

Felsőzsolcai Szent Miklós Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3561 Felsőzsolca, Deák Ferenc u.1.
képviselő: Szőke Gáborné sz. Verdes Mária, Tóth Viktor
a./ a Felsőzsolcai Szent Miklós Óvodában a keresztény szellemi nevelés megvalósításának elősegítése: b./ segítségnyújtás az óvodai nevelés olyan tárgyi és személyi feltételeinek biztosításához, amely elősegíti a 3-8 éves gyermekek keresztény szellemben történő fejlesztését, c./ a keresztény nevelést felvállaló nevelők, óvodai dsolgozók, szülők továbbképzésének (lelkigyakorlat) támogatása, d./ gyermek- és ifjúságvédelem támogatása, e./ a személyiségfejlesztés támogatása, f./ felsőzsolca város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, g./ a helyi közműveődési tevékenység támogatása, h./ az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, i./ az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, j./ a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, k./ a külömböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, l./ a szabadidő kultúrális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, m./ az egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, n./ az alapítvány támogatja a Felsőzsolca város multjának és hagyományainak feltárására irányuló társadalmi tevékenység, o./ a sport társadalmilag hasznos funkciókának kiteljesítése érdekében az alapítvány támogatja a gyermek - és ifjúsági sportot, a fogyatékosok sportját, p./ elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport népszerűsitését, q./ az alapítvány ápolja a magyar keresztény hagyományokat a tudomány, a művészet, az irodalom felkarolásával, művelésével, közvetítésével, r./ a keresztény evangelizációs küldetés tudatos elkötelezettséggel vállalja a tudomány, a művészet, az irodalom, a tájékoztatás, a nevelés, a szociális, egészségügyi és karitatív feladatok ellátásán keresztül, s./ az alapítvány ösztöndíj, illetve egyéb formában nyújtott támogatás keretében támogatja a hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedően tehetséges gyermekeket, illetve városunk azon polgárait, akik hivatásukat átlagon felüli színvonalon végzik az élet bármely területén, t./ az alapítvány a keresztényi szolidaritás alapján a fogyatékos emberek gondozását, nevelését ellátó szervezetek, a fogyatékos árva, intézeti nevelt gyermekek és felnőttek részére szórakoztató, sport és egyéb szabadidős programokat szervez, ilyen programokhoz támogatást nyújt. ... >>

Felsőzsolcai Zeneiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3561 Felsőzsolca, Sport u. 2.
képviselő: Milánkovich Czakó Eleonóra
a felsőzsolcai zeneiskola tárgyi feltételeinek, eszközellátásának javítása, fejlesztése, - a zeneiskolai tanulók hangszertanulási lehetőségeinek segítése, - kiemelkedő tanulmányi eredmények, zenei sikerek díjazása, jutalmazása, - a kiemelkedő eredményeket elért személyek és csoportok további fejlődése, valamint a tanulmányi versenyekre és a kulturális rendezvényekre történő felkészülés eredményessége érdekében anyagi támogatás biztosítása - a tanintézet hírnevét öregbítő sikerek anyagi elismerése - az általános iskolai tanulmányokat folytató, de valamilyen oknál fogva hátrányos körülmények között élő tehetséges tanulók előremenetelének segítése hangszerek biztosításával. ... >>

Kéz a kézben Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

3561 Felsőzsolca, Szent I. u. 43.
képviselő: Dulay Tiborné
Az alapítvány célja a Felsőzsolcai Krisztina Óvodában nevelésben részesülő gyermekek nevelése és oktatása, képességfejlesztése, ismeretterjesztése, óvodás korú gyermekekkel rendelkező családok segítése. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - szociális tevékenység, családsegítés, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Krisztina Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3561 Felsőzsolca, Szent István u. 43.
képviselő: Kramcsák Jánosné
A felsőzsolcai Krisztina Óvoda nevelési- oktatási színvonalának emelése, az oktatás és nevelés anyagi és erkölcsi alapjának növelése. Az alapítvány közreműködik a gyermekek szabadidő eltöltéséhez jobb feltételek megteremtésében ösztönzi a turizmust. Az alapítványi tevékenység hozzájárul a társadalom gyermekismeretének, önismeretének fejlődéséhez, s a gyermekek valós érdekeinek védelméhez. ... >>

"Lélek" Iskolai Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3561 Felsőzsolca, Sport u. 2.
képviselő: Jaczenkó Lajosné
A Felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Általános Iskolábaín tanuló és itt végzett tartósan beteg gyermekek megsegítése. ... >>
1. oldal