Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győrújbarát oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

Alapítvány az iskoláért Győrújbarát

(intézményi,oktatási)

9081 Győrújbarát, Veres P. u. 98.
képviselő: Ignácz József, Kundiné Paár Hajnalka
A Győrújbaráti Iskola és a hozzá kapcsolódó intézmények eszközkészletének fejlesztése. ... >>

Győrújbarát és Térsége Óvodáinak Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 26.
képviselő: Mészárosné Kovács Eleonóra - elnök, Somogyiné Zeke Tünde - gazdasági vezető, Zalkáné Tar Csilla - titkár
Az alapító intézmények Helyi Nevelési Programjában foglalt céljainak és feladatainak megvalósításához szükséges jobb feltételek biztosítása. Az oktatás - nevelés hatékonyságának növelése, tartalmi gazdagítása különösen a: tehetségek gondozása, a nemzeti- etnikai kisebbségek nevelése-oktatása, a környezetvédelem, az életmód, a hagyományőrzés, a testi fejlesztés, esztétikai, környezetünk megismerésére irányuló fejlesztés más bánásmódot igénylő gyermekek esetében is. A pedagógusok elméleti és gyakorlati (módszertani) munkájának segítése. Az intézmények közötti együttműködést szolgáló, az óvodavezetést, a pedagógusok szakmai munkáját és a gyermekeket érintő térségi programok szervezése. Pályázatokon való részvétel: A gyermekek intézményes részvételét rendezvényeken, képviseletét segítő fórumokon, képzések szervezése, működtetése nevelési céljaik elérése érdekében. Minden oktatási - nevelési intézménnyel, és más, feljebb szinten működő (óvodai életükre befolyással bíró intézmény) közötti kapcsolatok kiépítése, kiszélesítése, folyamatossá tétele. Szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek és fiatalok segítése, szabadidős programjának szervezése. Az uniós pályázatokhoz való hozzáférés, programokhoz csatlakozás, az idegen nyelvi kommunikáció elsajátításának kihasználására. Határon túli gyermekek nevelésével, oktatásával foglalkozó intézményekkel kapcsolattartás, szakmai tapasztalatcserék szervezése. Tematikus táborok szervezése, Kiadványok, szakmai tapasztalatok megjelentetése, Szakmai konferenciák,felkészítések szervezése. ... >>

GYŐRÚJBARÁT-NEULINGEN-RUBIERA BARÁTI TÁRSASÁG

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

9081 Győrújbarát, Veres Péter u. 7.
képviselő: Juhászné Árpási Irma
A települések polgárai közötti kapcsolat elmélyítése, az önkormányzatok közötti együttműködés létrehozása. A neulingeni és rubiérai polgárokkal a magyar, szűkebben Győrújbarát község történelmének, az itt élő emberek életének, szokásainak, kultúrájának megismertetése, bemutatása. A győrújbaráti polgárokkal a német, illetve Neulingen, valamint olasz, illetve Rubiéra történelmének, életének kultúrájának megismertetése. A három település önkormányzatai, illetve hivatalai közötti munkakapcsolat létrehozása, együttműködés kialakítása igazgatási, szociális, adózási építésügyi területeken. Rendszeres sport és kulturális találkozók szervezése, lebonyolítása, főleg az óvodás, iskolás és ifjúsági korosztályok számára. Kapcsolat kiépítése a települések civil szervezetei között. A települések, nemzetek jó hírének keltése az önkormányzatok működési területén és azok kapcsolataiban. Egymás nyelvének megismerése, elsajátítása. Ifjúsági nyelvgyakorlat. ... >>

Győrújbaráti Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

9081 Győrújbarát, Veres Péter utca 98.
képviselő: Dr. Medgyasszay Csaba
A győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc ÁMK nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, figyelemmel arra is, hogy az intézmény a Közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. tv.) alapján köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, illetve iskolai sportkör feladatait - az iskolával kötött megállapodás alapján - az iskolában működő diáksport egyesület is elláthatja. Továbbá az állami, társadalmi szervek támogatásának révén a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. ... >>

KINCSKERESŐ Művészeti és Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9081 Győrújbarát, Nagy Lajos u. 6.
képviselő: Polgár Balázs
Az egyesület irodalmi művek bábszínházi feldolgázását és színpadi megjelenítését végzi, irodalmi és művészeti kiadványokat jelentet meg. Az egyesület irodalmi és színpadi előadások, hangversenyek, képzőművészeti és egyéb kulturális kiállítások, filmvetítések megrendezését végzi. Feladata kullturális és művészeti értékek eljuttatása olyan régiókba és társadalmi rétegekhez, akik szociális helyzetük miatt ezen értékekben kevésbé részesülnek. Az egyesület sportesemények megrendezését lehetővé tevő létesítményt működtet, sporteseményeket szervez és bonyolít le, sport-és játékoktatást végez. Az egyesület kulturális és sport- területen tehetségkutatást és - gondozást végez. ... >>

"Közalapítvány az Óvodáért - Győrújbarát"

(intézményi,oktatási)

Győrújbarát, Óvoda út 2.
képviselő: Öcsödy Gáborné kurat.eln. ... >>

"NOÉ Állatvédő és Kutyamenhely" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

9081 Győrújbarát, Kossuth u. 75.
képviselő: Fáy Péter, Fáy Zsuzsanna
Győrben, illetve környékén kulturált, humanitárius és szakmai szempontoknak egyaránt megfelelő kutyamenhely létrehozása, állatorvosi és szakápolói felügyelet biztosításával. Gazda nélkül maradt, illetve kóbor ebek megmentése, új gazdához juttatása, orvosi ellátásának megszervezése. Ivartalanítási program szervezése és végrehajtása a kontroll nélküli, nem kívánt szaporodás visszaszorítása céljából. Állatvédelmi felvilágosító- és oktatóprogramok szervezése a felelős állattartás alapjainak lerakása érdekében - az állatvédelmi törvény szélesebb körű megismertetése céljából - ifjúsági intézmények és iskolák részére. Az ifjúság szemléletének formálása az állat- és természetvédelem, valamint élővilágunk értékmegőrzésének fontossága érdekében. ... >>

Pannon Fejlesztési és Képzési Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

9081 Győrújbarát, Tényői út 1.
képviselő: Ormos Judit
Győr és a Nyugat-dunántúli régió felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettséghez, kiemelten a térség önkormányzatainak, vállalkozásainak és civil szervezeteinek a fejlesztése. Győr és a Nyugat-dunántúli régió kulturális, természeti értékeinek, hagyományainak védelme, településeinek fejlesztése és a gazdasági élet élénkítésének szervezése. Hátrányos helyzetű csoportok, munkavállalási és egzisztenciális nehézségekkel küzdő személyek foglalkoztatásának elősegítése oktatás, képzés, átképzés és a munka világába történő visszajuttatás elősegítése révén. Szakemberképzés, tudományos- és kutatómunka végzése. ... >>

Ring Autó-, Íjász-és Lovassport Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

9081 Győrújbarát, Nagy Lajos u. 7.
képviselő: elnök Torma József, elnökhelyettes Domján József, titkár Kohár Mihály
Tagjai, illetve tagsági viszonytól függetlenül az autó-, lovas és íjász-sportágakban és más szabadidős sportokban tehetséges gyermekek és felnőttek részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének megteremtése; a versengési illetve versenyzési lehetőségek tervezése, szervezése és ezekre történő felkészítés, versenyek és egyéb sportrendezvények rendezése, sportolók támogatása, továbbá az egyesület működéséhez szükséges személyi és anyagi feltételek biztosítása. Mozgáskorlátozott, illetve más fogyatékosságban szenvedő gyermekek és felnőttek részére sportfoglalkozások szervezése, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Rotary Club Győrújbarát Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

9081 Győrújbarát, István út 21.
képviselő: elnök Timo Nakari, titkár Csókási Pál
Az alapítvány vagyonából támogassa a rászoruló gyermekek tanszerekkel való ellátását, a kiemelkedő tehetségű tanulók és hallgatók részére hozzájárulást, ösztöndíjat adományozzon, külföldi tanulmányok folytatásához szakkönyvek vásárlásához segítséget nyújtson, tanulmányi versenyeken díjakat ajánljon fel. Segítséget nyújtson a tudományos kutatáshoz és a kultúra fejlesztéséhez, szakmai kiírásához, szakirodalmi és szépirodalmi publikációk, illetve művek kutatásához, megjelentetéséhez mind intézmények mind egyének számára. Elősegítse az egészségügyi ellátás fejlesztését, támogassa az egészségmegőrző mozgalmakat és rendezvényeket, segítséget nyújtson eszközök, műszerek beszerzéséhez intézmények és magánszemélyek számára. Felkarolja a környezet- és természetvédelem ügyét, támogassa az ezt elősegítők ismeretterjesztő munkát, kiadványokat, publikációk megjelentetéséhez segítséget nyújtson, részt vállaljon műszerek beszerzésébe. ... >>

XXI. Század Egészségéért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

9081 Győrújbarát, Rákóczi F. u. 2.
képviselő: Dr. Palla Roland
Az alapítvány céljai a közhasznú célokkal:
- egészségmegőrzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- egészségügyi szűrővizsgálatok támogatása,
- betegségek megelőzése, és korai felismerése céljából,
- háziorvosi és fogászati rendelők részére orvosi műszerek beszerzése az egészségügyi ellátás színvonalának emelése céljából,
- szociálisan rászorulók részére gyógyszeradomány, élelmiszeradomány, fűtés hozzájárulás,
- tehetséges gyermekek tanulmányainak, ill. sportolásának támogatása,
- óvodai, iskolai közösségek támogatása, egészségügyi oktatása,
- felnőttek és gyermekek részére egészségügyi prevenciós célból sportrendezvények szervezése, ill. támogatása,
- családi napközi, és gyermekmegőrző, játszóház létrehozása, üzemeltetése. ... >>
1. oldal