Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 113
1. oldal

56-os Bajtársi és Baráti Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Nyíri út 69. 1/3.
képviselő: Pap Tivadar elnök
A BAJSZÖV céljai elérésében a kimondott és az írott szó erejére támaszkodik, arra törekszik, hogy felismeréseit, kutatásainak eredményeit, állásfoglalásait minél szélesebb körben közzétegye, azt erőszakmentes eszközökkel kívánja szolgálni, kívül állva és felülemelkedve minden párttól és ideológiától; a magyar nemzet iránti felelősségérzetből kiindulva nemzetpolitikai kérdésekben állásfoglaló szervezet; a szervezet továbbá képviseli az 1945 után mártírhalált haltak hozzátartozóinak, a börtönt és internálást szenvedtek, a kitelepítettek, minden más üldözöttek érdekeit; az 56-os Bajtársi és Baráti Szövetség fellép minden jogszerű eszköz felhasználásával a jogsértést szenvedettek érdekében, nevezetesen: az elmúlt rendszerek, ma is élő haszonélvezőinek folyamatosan érzékelhető nyílt és burkolt revánstörekvéseivel szemben; az 56-os szervezetekbe befurakodott és ott ?hatalmat? szerzett érdemtelen konjunktúralovagok káros ? a jogsértéseket szenvedettek érdekeit, de különösen becsületét sértő ? tevékenysége ellen, minden jogszerű lehetőséget felhasználva. ... >>

A Katolikus Diáksportért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Bihar utca 4
képviselő: Magó Gábor kuratóriumi elnök
A Magyarországon működő katolikus iskolákban szervezett diák versenysport támogatása. A diák versenysport sikeres megvalósításához szükséges tárgyi eszközök beszerzésének és működtetésének segítése. Sikeres diák sportoló további sikereinek anyagi támogatása. A Katolikus Iskolák Nemzetközi Sportszövetsége által rendezett nemzetközi sportversenyeken való részvétel segítése és támogatása az Alapító Okirat III. pontja szerint. ... >>

ÁFEOSZ Szakközép Iskola Szakszervezeti Alapszervezete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Bibó I.u.1.
képviselő: Budayné Turi Andrea titkár
Az érdekvédelem jogi garanciáinak bővítése, eredményes érdekegyeztetés elősegítése a magas szintű nevelés- oktatási rendszer és biztonságos foglalkoztatási viszonyok megteremtése érdekében. A tagok mint munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos érdekeik előmozdítása és védelme. A tagság kollektív és egyéni munkavállalói, szakmai szociális érdekeinek a védelme. A Szakszervezet céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik a Szakszervezet eredményes működését és céljainak megvalósítását. ... >>

AIRVENT Lovas Club

(sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.
képviselő: Elnök akadályoztatása esetén együtt, Kondacs Szilvia titkár, Michael Pataki, Zakupszky Gábor elnökhelyettes, Zakupszky László elnökhelyettes
Az egyesület, elsősorban az egyesület tagjainak - de más állampolgároknak is - az egészség megőrzését, az emberi energiatartalékok felszínre hozatalát tekinti céljának. Az egyesület, alapvetően a lovassport díjugrató és díjlovagló szakágaiban való eredményes versenyzés, tehetséges fiatalok felkutatása, a lovassport számára történő felkészítése és versenyeztetése. Céljao elérése érdekében az egyesület képviseli tagjai érdekeit külső szervek, szakhatóságok és más hivatalos szervek előtt. Állást foglal, javaslatot tesz és véleményt nyilvánít a lovassport érdekében. Kapcsolatot teremt a Bács-Kiskun Megyei, valamint az Országos Lovas Szövetséggel. Lehetőséget biztosít a sportegyesület tagjainak kölcsönös tapasztalat cseréjére. Elősegíti az oktatási, továbbképzési szaktanfolyamok, előadások szervezését. Biztosítja és elősegíti a hazai és nemzetközi versenyeken való részvételt. ... >>

Alföldi Ipartestületek Területi Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Hornyik J.krt.4.
képviselő: Pivon József elnök
Az Alföldön működő iparosok és vállalkozások alkotta érdekvédelmi szervezetek összefogása, hatékony érdekképviselet az alapszabály II.fejezete szerint. ... >>

Autóbuszvezetők Demokratikus Uniója Kecskemét

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.
képviselő: Konkoly István ... >>

Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Mátyási utca 2.
képviselő: Márton Attila titkár-helyettes, Rúzsa Szabolcs titkár
A szakszervezet célja tagjai társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek munkavégzésük jellegéhez igazodó hatékony védelme, érvényesítése,- és képviselete, a szakszervezetekre, valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek tagjaira vonatkozó mindenkori szabályok rendelkezéseinek megfelelően, így különösen: A tagok szociális-és létbiztonságát, szolgálati-, munka- és életkörülményeit folyamatosan figyelemmel kíséri és szükség esetén annak biztosítására, illetve javítására intézkedéseket, kezdeményezéseket tesz., Lehetővé teszi tagjai szakmai és kulturális képzését, fejlődését., Segíti tagjai biztonságának és egészségének megóvását., Előmozdítja szükség esetén biztosítja tagjai állampolgári és emberi, valamint személyiségi jogainak érvényesítését., Tagjai körében önsegélyezést végezhet., A Büntetés-végrehajtás más szakszervezeteivel együttműködésre kész., A tagok rögzítik, hogy őket a jelenlegi törvényi szabályozás szerint a sztrájk joga nem illeti meg. A szakszervezet a sztrájkjog hiányára is tekintettel fellép annak érdekében, hogy a tagjait érintő kérdésekben a vezető szervek a döntés előkészítés során vonják be. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Civil Szervezetek Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Kecskeméti út 41.
képviselő: Horváth Gyula elnök
A Bács-Kiskun megyében nyilvántartásba vett civil szervezetek érdekképviselete helyi, megyei, régiós, országos, valamint nemzetközi civil fórumokon. Egységes álláspont kialakítása az egyesület tagszervezeteit érintő kérdésekben. Ezek közzététele, eljuttatása a megfelelő illetékes fórumok elé. Az egyesület tagjai számára szükséges információk rendszeres eljuttatásának biztosítása. A civil szervezetekkel kapcsolatos konferenciák, előadások, tanfolyamok, továbbképzések, találkozók, tanulmányutak szervezése, lebonyolítása , kiadványok, sajtótermékek megjelentetése. Lakóterületi, térségi, szakmai, vagy egyéb (pl. szabadidő) tevékenységen alapuló kisközösségek, alapítványok egyesületek, klubok, társadalmi szervezetek csoportok létrejöttének ösztönzése, szervezése, segítése. Kapcsolattartás és képviselet ellátása a települési és megyei önkormányzat, valamint megyei, regionális állami és nem állami szervek és választott tisztségviselőik előtt. A megye kulturális, hagyományőrző és természeti értékeinek ápolása, továbbfejlesztés és közkinccsé tétele, megismertetése a fiatalokkal, az újonnan ideköltözőkkel. Határon túli civil szervezetek létrehozásának és működésének támogatása és Európai uniós integrációjának segítése. A tagok Európai Uniós pályázatainak segítése, uniós integrációs törekvéseik támogatása. Tanácsadó fórum létrehozása pályázati, jogi, számviteli témakörökben a civil szervezetek szélesebb körű tájékozottságának érdekében. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, József A. utca 15. fszt/2.
képviselő: Domján Gergely Sándor elnök ... >>

Bács-Kiskun Megyei Ipar Szövetség (KISZÖV)

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Katona József tér 18.
képviselő: Herczeg Antal alelnök, Pintye Imre László elnök
A szövetség ellátja a vele tagsági viszonyban lévő szervezetek és vállalkozók tagsági érdekeinek képviseletét, a társadalmi, szövetkezeti és tagsági érdekek feltárását, egyezte-tését és ezek érvényesítését; segíti a piacgazdaság kialakulására irányuló gazdálkodást, a tagjai érdekeinek védelmét. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Hajzer László elnök
A Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban BKM PVSZ az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján létrehozott önálló jogi személyként működő megyei társadalmi közhasznú szervezet. A BKM PVSZ a vonatkozó jogszabályok és az elfogadott Alapszabály szerint működik, nyilvántartott önkéntes tagsággal rendelkezik, és a céljai eléréséért támaszkodik a lakosságra a gazdálkodó és társadalmi szervezetekre. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, s szoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el, Képviselőt semmilyen szinten megyei, országos ? nem állít és nem támogat. A BKM PVSZ közhasznú tevékenysége során a polgári védelemről szóló 1996 évi XXXVII. Törvény (pvtv.) 1 §-ában meghatározott célok elérése érdekében a pvtv. 4 §-ában rögzített feladatokat (4. § b., c., m. pontok), valamint az 1999. évi LXXIV. A katasztrófák elleni védekezés és irányításról szóló törvény 2. §, 14. § E., 23.§ 1., 2., 3 pontok a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött Együttműködési Megállapodás alapján látja el. A BKM. PV. Sz. ezáltal a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. §-ban meghatározott ismeretterjesztést (26. § C/4) mentést, katasztrófa elhárítást (26. § C/15), valamint ár- és belvízvédelemmel (26. § C/21) kapcsolatos közhasznú tevékenységet folytat. Közreműködik a KSZT. 26. § C pontjának 8,9, 15. alpontjaiban felsorolt közhasznú tevékenységek gyakorlati megvalósításában, a lakosság élet és anyagi javainak védelmében. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Sportlövő Szövetség

(sport,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Bajcsy Zs. u. 2.
képviselő: Horváth Gábor ... >>

Bács-Kiskun Megyei Sportszövetségek Tanácsa

(sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Dr.Bodóczky László elnök, Havas Endre Csaba főtitkár
A Tanács célja a megyében a sport, mint közhasznú tevékenység népszerűsítése, fejlesztése, a tagszervezetekkel együtt a megyei versenyrendszerek szervezése, lebonyolítása. Alapfokú szakemberképzés (edző-, játékvezető, versenybíró képzés, továbbképzés) szervezése, lebonyolítása. A lakosság szabadidős sporttevékenységének népszerűsítése, szervezése, lebonyolítása. A tagszervezetek részére a tevékenységek koordinálása, tanácsadás, érdekképviselet és a gazdasági tevékenység ellátása. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Takarékszövetkezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 18.
képviselő: Dr. Paróczi Tamásné ügyvezető igazgató, Haskó Béla alelnök, Molnár Lászlóné elnök
A takarékszövetkezetek igényeinek megfelelően gondoskodjon azok jogi, gazdasági és szabályozásbeli képviseletéről., Segítse a működésükkel összefüggő társadalmi, gazdasági, szövetkezeti, önkormányzati feladatok elvégzését., Működjön együtt a takarékszövetkezeti integrációk csúcsszerveivel., Tevékenységük segítése érdekében nyújtson szolgáltatásokat. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Szövetség

(tűzoltó,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Deák F.tér .4.
képviselő: Szilaj István elnök ... >>

Bács-Kiskun Megyei Vadásszövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Árpád krt.2.
képviselő: Dr. Mészáros Attila elnök
A Szövetségbe tömörült vadásztársaságok és más vadgazdálkodó szervezetek érdekeinek képviselete és védelme; a mező- és erdőgazdálkodás, valamint a természetvédelem érdekeivel összhangban az intenzív és eredményes vadgazdálkodás, valamint a vadászat elősegítése és fejlesztése; a mező- és erdőgazdálkodó, a vízgazdálkodó és a termé-szetvédelmi szervezetek, valamint a Szövetség tagjai közötti kölcsönös együttműködés elő-mozdítása; közreműködés a megyei környezet- és természetvédelmi feladatok végrehajtá-sában; a vadászati kultúra fejlesztése, valamint a vadászok szakmai és etikai ismereteinek bővítésében való közreműködés. ... >>

Bácsvíz Zrt. Szakszervezete

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Izsáki u. 13.
képviselő: Praksch László elnök, Tóth József titkár
Az alapszabályban foglaltak értelmében a jogszabályok és egyéb szabályozók által meghatározott keretek között a Zrt-nél foglalkoztatott munkavállalók teljes körű érdekeinek és jogainak képviselete és a szakszervezeti tagság érdekeinek védelme. A szakszervezet alap feladata még az önsegélyezés és segélyezés megszervezése és működtetése, a tisztségviselők képzése, valamint a közösség alakító sport és kulturális rendezvények szervezése, üdültetés. A tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete. Munkavállalói jogok biztosítása. Munkahelyi biztonság biztosítása. A munkavállalók élet és munkakörülményeinek javítása, tevékenységük anyagi és erkölcsi elismerése oly módon, hogy a megélhetés alapvető forrása a főfoglalkozásból származó jövedelem legyen. ... >>

BKkM Munkástanácsok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Kisfaludy u.6-8.
képviselő: Ponyeczki István ... >>

Borbási Gépkör Egyesület

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Sétatér u. 13/b.
képviselő: Karádi Tamás elnök ... >>

Dél- Alföldi Regionális Iparszövetség

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 18.
képviselő: Pintye László elnök
A tagok által létrehozott szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenységet végző társadalmi szervezetek szövetsége az érdekképviseleti tevékenysége során céljainak tekinti a regionális összefogást a közös, hatékony régiós munkáltatói érdekképviseletet és érdekérvényesítést, valamint a régióban működő, az alapítókhoz tartozó - elsősorban - a kis és középvállalkozások fejlődésének elősegítését az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Felekezeti Közoktatási Intézmények Dolgozóinak Szakszervezete

(oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Piaristák tere 5.
képviselő: Garda László elnökhelyettes, Gáspár István titkár, Mikulás Domonkos elnök
Elsősorban tagjai, az egyházi fenntartású közoktatási intézmények munkavállalói, nyugdíjasai és az ilyen intézményekben oktatási, pedagógiai munkával foglalkozó szabadfoglalkozásúak érdekeinek védelme és érvényesítése a tagok élet- és munkakörülményeinek folyamatos javítása érdekében. Ennek körében a Szakszervezet fellép a munkáltatóval vagy más szervezetekkel, hatóságokkal szemben, képviseli a tagokat, részt vesz a tagok tájékoztatásában, elősegíti jogaik megismerését, kötelezettségeik teljesítését. ... >>

Fogyatékkal Élők Bács-Kiskun Megyei Sportszervezeteinek Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Bányásziné Lukács Margit elnhely., Szabó József elnök
Szervezi és irányítja Bács-Kiskun megye területén a fogyatékkal élő emberek sportjával kapcsolatos tevékenységeket. Az országos szövetségek és az önkormányzatok által megfogalmazott sportszakmai feladatok Bács-Kiskun megyi megvalósítása. Elősegíti a fogyatékkal élő emberek kiteljesedését, fizikai és szellemi egészségének javulását, az épek társadalmába történő integrációját. Az egyes tagszervezetinek megfelelő hazai sportszövetségek által megfogalmazott elvárások terjesztése. ... >>

Főnix Dance 2005. Tánc és Sport Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Babér utca 16.
képviselő: Dóka Gábor elnök
Az egyesület, mint nevében is jelzi, elsősorban a helyi, de országos szinten is a kultúra támogatása, tánctanfolyamok szervezése, az egyesület tagjainak színvonalas szabadidő eltöltésének elősegítése. Az egyesület támogatja és szervezi a tagjainak táncművészeti fejlődését, valamint a tánckultúrának és értékeinek a nyilvánossághoz való közvetítését, kiemelve a fiatalokat, mint célcsoportot. Az egyesület kapcsolatokat alakít ki és együttműködik más külföldi és belföldi táncegyüttesekkel és összehangolja a közös célok érdekében kifejtett tevékenységet. Az egyesület elősegíti tagjainak és versenyzőinek tréningezését, fellépéseit és versenyekre, előadásokra vagy művészeti bemutatókra történő eljutását. Az egyesület tagjai részére lehetőséget biztosít helyiségek rendelkezésre bocsátásával, tárgyi eszközök (fellépő ruhák) biztosításával, a versenyre, bemutatókra történő felkészülésre. Az egyesület szervezi és keretet nyújt a művészeti és sportcélú önszerveződésre és ellátja tagsága érdekvédelmét, érdekképviseletét más szervekkel és hazai, külföldi táncszervezetekkel kapcsolatot tart. Az egyesület számítógépes hálózatot, Web-portált tart fönn. Az egyesület működése az egész Magyar Köztársaság területére kiterjed. ... >>

Független Népképviseleti Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. IV/26.
képviselő: Velkei Árpád ... >>

Gépjárműbontók Országos Egyesülete

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Dobó körút 3.
képviselő: Kovács Gyula
Gépjármű bontóüzemet működtető, illetve a működtetésben közreműködő személyek érdekképviselete. ... >>

Gold Wing Club Magyarország Motoros Egyesület

(érdekképviselet)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Kossuth utca 4.
képviselő: Forgács Pál alelnök, Sárközi Lajos elnök
A Honda Gold Wing motorkerékpárosok összefogása Magyarországon, számukra közös programok, összejövetelek szervezése. ... >>

Harci Művészetek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Böszényi László elnök ... >>

Hetény vezér Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet)

6044 Hetényegyháza, Darányi I. u. 15.
képviselő: Dékány György, Módra Zoltán, Nagy Mihály elnök ... >>

Hírös Roma Kultúrális és Érdekvédelmi Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Zsinór utca 109.
képviselő: Jóni Rudolf Oszkár elnök
A helyi cigány kisebbséghez tartozó, kisebbséghez tartozását vállaló és kinyilvánító emberek kulturális és társadalmi felemelkedésének segítése, kisebbségi jogaik és érdekeik védelme és közösségi értékeik erősítése, a kulturált szabadidő eltöltésének, sportolási lehetőségeiknek a segítése, a bűnmegelőzés és áldozatvédelem feladatainak támogatása, valamint a cigány kisebbség európai integrációjának elősegítése; ... >>

Hírös Tánc-Sport Klub

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.
képviselő: Polyákné Nagy Enikő elnök
A szabadidő egészséges és kulturált eltöltése, a felüdülés és a pihenés biztosítása, a kulturális és szórakozási igények kielégítése. Az ifjúság fizikai képességének, edzettségének, kűzdőképességének fejlesztése. A versenytánc erkölcsi és esztétikai értékének tudatosítása, a kulturált viselkedés szabályainak terjesztése, valamint az egészséges életmódra nevelés minden korosztály számára. A mozgáskultúra fejlesztése, a táncművészet hagyományainak ápolása, nemzetközi kapcsolatok fejleszetése. A versenytánc elterjesztése, különböző korcsoportok versenyeztetése, nemzetközi eredményességének növelése, valamint a Magyar Tánccsoport Szövetség szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak illetve, elvárásainak megfelelő tevékenység folytatása az Alapszabály I/4.pontja szerint. ... >>

Humán - Rehab Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,szociális)

6000 Kecskemét, Mikszáth Kálmán krt. 1.
képviselő: Krasnyánszki Zsolt elnök, Molnár József elnökségi tag, Sándor Tiborné elnökségi tag
A fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek érdekvédelmi szervezeteként információs tevékenység végzése a szociális ellátásokról, egyéb támogatásokról, távmunkavégzésről, a megváltozott munkaképességűeket érintő jogi szabályozásokról. A megváltozott munkaképességű személyek képzésének koordinálása, felmérése a foglalkoztatási igényüknek az elhelyezkedési esélyük növelése érdekében. Fogyatékosok bentlakásos intézményét működteti. A megváltozott munkaképességű személyek érdekében: közösségformáló rendezvényeik megszervezése; részvétel olyan civil szervezetek részére kiírt pályázatokon, amelyek a megváltoztatott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatosak, vagy azzal összefüggésbe hozhatók; segélyek fizetése; az évente megrendezésre kerülő találkozó anyagi és szervezési hátterének biztosítása pályázati támogatásból; Tranzitfoglalkoztatás, képzési orientáció, képzések lebonyolítása, álláskeresés elősegítése, adatbank létrehozása, távmunkavégzés koordinálása. Fogyatékosok nappali intézményének működtetése. Rehabilitációs célú foglalkoztatás. ... >>

Hungária Rottweiler Klub

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Búzavirág utca 51.
képviselő: Fekete László elnök, Mogyorósi István alelnök
A rottweiler, mint kutyafajta hazai minőségének megőrzése, javítása, az Általános Német Rottweiler Klub (Allgeminer Deutscher Rottweiler Klub e. V.), mint fajtagazda által megállapított standardok alapján., A rottweiler tulajdonságainak jobb felismerése, biztosítva ezzel a fajta egyöntetűségét és egységességét., A hasz-nálati és védőkutyaként elismert rottweiler tulajdonságainak és képességeinek elmélyítése, jellembeli és küllemi megjelenésük állandó javítása., A klubon belül a tenyésztés és a kiképzés felügyelete, a fajta alkalmazásának előmozdítása a hatóságoknál szolgálati kutyaként, a mindennapi életben vakvezető kutyaként, s katasztrófa-, illetve mentőkutyaként, továbbá sportcélokra., A klub tagjainak érdekvédelme és képviselete, tanácsadás te-nyésztési, kinológiai, nevelési és tartási céljaik elérése érdekében., Az ér5deklődés, különösen az ifjúság érdeklődésének felkeltése a rottweiler tenyésztése és számos alkalmazási lehetősége iránt., A kultúrált rottweiler tartás írott és íratlan szabályainak népszerűsítése., Az ember és a kutya együttélésének, kapcsolatának, környe-zetének és a természet kapcsolatának erősítése, kiemelt figyelemmel az Állatvédelmi Törvényben meghatározottakra . ... >>

Hunyadi János Általános Iskola Diáksport Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Kandó K. utca 14.
képviselő: Csaplár Gyuláné elnök
A Hunyadi János Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai, versengési és versenylehetőségeket tervez és szervez, mert az intézmény a Közoktatási törvény 52. § (9) és (10) bekezdése alapján megállapodásban rögzítve köteles meghatározott feltételekkel a diáksport egyesületet támogatni, - tervezi, szervezi és összehangolja a tanórán kívüli rendszeres sportolást, testedzést, versenyzést, - a tanulóifjúság szabadidejének hasznos eltöltésének elősegítése, - sportkapcsolatok létesítése, azok fenntartása, - a szabadidősportok megismertetése, megkedveltetése az egészséges életmódra nevelés jegyében, - a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, - a tanulókon kívül szülők, tanárok és a környék lakóinak bevonása a DSE életébe, - együttműködés az ifjúság testi neveléséért felelős állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel, a helyi sportági szakszövetségekkel, - együttműködik a városi, megyei és az országos diáksport szervezetekkel. ... >>

Katona József Gimnázium Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Dózsa Gy.út 3.
képviselő: Karagics Mátyás elnök
A Katona József Gimnázium pedagógia programjával, nevelő-oktató munkájával összhangban az egyesület tagjainak és pártoló tagjainak megteremteni a rendszeres mozgási lehetőséget., Intézményen belüli, intézmények közötti, szakszövetségek által kiírt versenyzési lehetőségek tervezése, szervezése., Szabadidősportok népszerűsítése, túrák, sporttáborok tervezése, szervezése és lebonyolítása., Az intézmény (Katona József Gimnázium), a helyi és környékbeli gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek, alapítványok támogatásával, a Katona DSE jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás iskolán kívüli feltételeit, a tárgyi háttér folyamatos javítását. Különböző tömeg és élsportrendezvények, kupák szervezése, lebonyolítása., Rendszeres kapcsolattartás a város és a megye diáksport szervezeteivel, a Magyar Diáksport Szövetséggel, a helyi sportegyesületekkel az utópiás nevelés érdekében., A kialakuló sportiskolai rendszerben a bázis iskolaként való megjelenés biztosítása. ... >>

Kecskemét és Térsége Turisztikai Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Kápolna utca 24.
képviselő: Kőrösi Tibor elnök
a magán és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés.; Együttműködés kialakítása, koordinálása a turizmus szereplői között. (turisztikai vállalkozások, önkormányzatok, kulturális intézmények...); Kecskemét aktív turizmusának fellendítése, illetve annak elősegítése.; Az utazási irodák, szálloda és panzió vállalkozások, a turizmusban érintett vendéglátó vállalkozások, programgazdák, lovas létesítmények, buszvállalkozások, taxi társaságok, idegenvezetők közös érdekeinek megjelenítése.; Koordináció és együttműködés Kecskemét és térsége önkormányzataival turisztikai, turizmusfejlesztési, turizmus marketing területeken (pl. Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, Tourinform Iroda...).; Koordináció és együttműködés Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal.; Koordináció és együttműködés a Dél-alföldi Régió Marketing Igazgatóságával.; Közös promóciós tevékenység ösztönzése. Pl. önálló kecskeméti turisztikai honlap létrehozása valamennyi tag szolgáltatásainak, Kecskemét és térsége turisztikai kínálatának megjelenítésével, programajánlóval, közös turisztikai vásári megjelenések elősegítésével, stb.; Együttműködés a minőségbiztosítás területén. Engedéllyel nem rendelkező és kontár munkát végző vállalkozások kiszűrésének elősegítése.; Együttműködés elősegítése a turisztikai pályázaton való eredményesebb szereplések érdekében.; Kecskemét és térsége kulturális és turisztikai örökségének feltárása, tudományos kutatásának támogatása és közkinccsé tétele.; Közreműködik Kecskemét és térsége idegenforgalmi értékeinek bemutatásában. ... >>

Kecskemét és Vidéke Általános Ipartestület

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Hornyik J.krt.4.
képviselő: Tornyi László ... >>

Kecskemét és Vidéke Általános Ipartestület Szociális Alapítványa

(érdekképviselet,szociális)

6000 Kecskemét, Hornyik J. körút 4.
képviselő: Jancsó István kuratóriumi elnök
Az Ipartestület tagsága részére indokolt esetekben szociális támogatás biztosítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal