Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Marcali egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

"A Zenélő Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8700 Marcali, Petőfi utca 14.
képviselő: elnök Rácz Gábor Dénes, titkár Kátai Péter Imréné
Az Alapítvány közvetlenül vagy a zeneiskolán keresztül támogatja a Marcali Városi Zeneiskola (vagy annak jogutódja) növendékeinek zenei, szellemi és erkölcsi nevelését, oktatását, a zenei műveltség mind szélesebb körben történő megismertetését. Ennek mind hathatósabb megvalósítására - többek között - a következő célok elérését szorgalmazza: a) hangszerek beszerzése, javítása, karbantartása, régi hangszerek felújítása, b) korszerű audio-vizuális rendszer kiépítése, c) bármiféle, az oktatást segítő eszköz beszerzése, d) tehetséggondozás, a zenei oktatásban résztvevők körének bővítése, a zenei műveltség megszerzésének elősegítése, e) később kidolgozandó ösztöndíj-rendszer szerint tanulmányi ösztöndíj fizetése, f) zeneiskolai rendezvények, zenei táborok finanszírozása, g) zeneiskolai házi díjak kitűzése, h) kiemelkedő teljesítményű növendékek és tanáraik jutalmazása, i) a zeneiskola belföldi és külföldi kapcsolatainak anyagi segítése, j) bármilyen egyéb, kisebb vagy nagyobb, rövid távú vagy hosszabb távú cél megvalósítása, amely a zeneiskola és rajta keresztül a növendékek érdekét szolgálja, k) a zenei oktatásban résztvevők mozgásszervi betegségének prevenciója, zeneiskolai rekreációs tevékenység oktatása. ... >>

ADDIKCIÓ ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális)

8700 Marcali, Gábor Á.u.2.II/2.
képviselő: Bertalan Gyula
Marcali és vonzáskörzetében létesítendő rehabilitációs munkahelyteremtő beruházások támogatása, illetve működésének segítése. A várható igények elbírálásánál elsőbbséget élveznek azok a kezdeményezésk, amelyek a MÜM 4/1991.rendeletén túl az alkoholbetegséghez kapcsolódnak.Továbbá célja, ennek a halmozottan hátrányos helyzetű réteg szociális helyzetének javítása. ... >>

ÁLOMVILÁG Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

8700 Marcali, Bem utca 40.
képviselő: elnök Szabóné Hamvai Aranka
Az alapítás elsődleges célja, családi napközi létrehozása, illetve működtetése és fenntartása. A családi napköziben Marcali és vonzáskörzetében élő kisgyermekes családok a gyerek gondozását, nevelését segítő szolgáltatásokat tudnak igénybe venni. Ezzel lehetőséget teremtve a család és a munkahely elvárásainak összeegyeztetésére, a szülők munkavállalás és munkahely megtartás esélyeinek növelésére. A családi napközi létrehozásával olyan családoknak is segítséget adni, akik speciális élethelyzetben vannak, a gyermekük sajátos nevelési igénye, egészségügyi problémája miatt nem vehetik igénybe a bölcsődei ellátást, vagy nincs a lakóhelyükön bölcsőde. A családi napközi létrehozásával munkahelyek teremtése. Nevelési célok szolgálata, gyermekközpontú szakmai programok kidolgozása és megvalósítása. Ezen célok megvalósítását elősegítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele, pályázatok benyújtása, adományok gyűjtése. Az 1997. évi XXXI. törvény 43. §-a alapján további céljaink: A családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást nyújtani, valamint a fogyatékos gyermekek számára saját szükségleteikhez igazodó ellátást nyújtani. Az alapellátáson túli szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segíteni a családokat. ... >>

"Anyákért-Nőkért 2001" Közalapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8700 Marcali, Széchenyi utca 17-21
képviselő: Dr.Kiss György
A Marcali Városi Kórház és annak vonzáskörzetében élő női lakosság és családok magas színvonalú, a kor követelményeinek és a jövőbeni elvárásoknak mindenkor megfelelni tudó szülészeti és nőgyógyászati ellátás biztosítása. Az egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység. A Városi Kórház színvonalának megengedett legkorszerűbb diagnosztikus és nőgyógyászati eszközök beszerzése és annak alkalmazása az osztá- lyos, valamint a járóbeteg ellátásban. A szülészet-nőgyógyászati osztály, valamint a területen dolgozó orvosok,szülésznők szakmai képzésének, továbbképzésének folyamatos elősegítése, a szakirodalom beszerzése. Az új ambulanciák, nevezetesen a teenager, klimax, meddőségi ambulanciák beindítása és működésének folyamatos biztosítása. Az egyre növekvő számú nőgyógyászati daganatos megbetegedések időbeni kiszűrése, lehetőség szerinti gyógyítása és a betegek magas színtű intézménybe jutattatásának biztosítása. Az alapítvány támogatást nyújt a szülészet-nőgyógyászati osztályon dolgozók munkakörének javításához, illetőleg munkaruházatának korszerűsítéséhez. ... >>

Családokért Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8700 Marcali, Dózsa Gy. utca 9.
képviselő: Hartal Katalin
Szociálisan hátrányos helyzetű családok támogatása. Ünnepek szervezése a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára. Gyermek és ifjúságvédelmi programok, szolgáltatások szervezése, támogatása, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében. Egészségügy preventív tevékenységének elősegítése közösségi programok szervezésével, támogatásával. Egészségügyi és szociális kutatások, felmérések támogatása. Szakmai konferenciák szervezése, továbbképzés, oktatás támogatása. Időskorúak mentálhigiénés és szociális problémáinak kezelése. A hátrányos helyzetű, vagy etnikai kisebbséghez tartozó tehetséges gyermekek támogatása. Marcali Város Családgondozási központjában folyó szociális munka támogatása, személyi és tárgyi feltételek megteremtése és az e területen dolgozók elismerése. ... >>

Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete Marcali

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

8700 Marcali, Széchenyi utca 17-21.
képviselő: Ambrus Katalin
A Marcali Városi Kórház-Rendelőintézetben dolgozók (aktív munkavállalók, nyugdíjasok) érdekeinek feltárása, képviselete, védelme és érvényesítése. Az EDOSZ tevékenysége során szervezi, és lehetőségei szerint támogatja tagjai és családtagjaik üdültetését, részükre képzési, biztosítási, jóléti segélyezési, ingyenes jogsegély-szolgálati és egyéb szolgáltatásokat biztosít. ... >>

ÉSZAK-NYUGAT SOMOGYI GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

(intézményi,egészségügyi)

8700 Marcali, Széchenyi utca 17-21.
képviselő: Dr. Ahmad Al Banna
Támogatni kívánja Észak-nyugat Somogy megye területén a Marcali Kórház-Rendelőintézet Újszülött-, Csecsemő- és Gyermek Osztályán gondozott, ápolt és kezelt gyermekek ellátásának jobb tárgyi és személyi feltételeit figyelemmel arra, hogy az 1990.évi LXV.tv.8.§ /1/ bekezdése a helyi önkormányzat feladatává teszi az egészségügy támogatását. ... >>

Hétszinvirág Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

8700 Marcali, Petőfi utca 36.
képviselő: Orosz Lajos
A Marcali Petőfi utcai Általános Iskolában folyó oktatás magas színvonalát biztosító személyi és tárgyi feltételek megteremtése, az intézmény dolgozóinak elismerése. Az intézmény hátrányos helyzetű tanulóinak szociális és egészségügyi támogatása. ... >>

Kórházért Közalapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8700 Marcali, Széchenyi utca 17-21.
képviselő: Dr. Borsos Sándor
A Marcali Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézetben folyó munka magas színvonalát biztosító tárgyi és személyi feltételek megteremtése, figyelemmel arra, hogy az 1990., évi LXV. törvény 8. @. (1) bekezdése a helyi önkormányzat feladatává teszi az egészségügy támogatását.
Az egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító egészségügyi rahabilitációs tevékenység érdekében tudományos rendezvény bonyolítása, szakmai oktatás, tanácsadás, a kórház színvonalának megfelelő diagnosztikus, ápolási és egyéb eszközök beszerzése és alkalmazása, gyógyítás, ápolás területén dolgozó orvosok, egészségügyi szakdolgozók szakmai képzésének, továbbképzésének folyamatos elősegítése, a szakirodalom beszerzése. ... >>

Marcali Asztma és Allergia Club

(egészségügyi)

8700 Marcali, Honvéd utca 65.
képviselő: Csöngei Jánosné titkár, Kardos József elnök ... >>

Marcali Bajtársi Egyesület

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

8700 Marcali, Széchenyi utca 3.
képviselő: Szentes István
Felvállalja az egyesület tagjainak érdekképviseletét és érdekvédelmét. A magyar hazafiság eszméjére épülő honvédelem támogatását, a magyar katonai hagyományok ápolását. A bajtársiasság és a testületi szellem erősítését. A tagjai közül elhunytak temetésén az egyesület testületileg képviselteti magát. Az elhunyt tagjaink emlékét megőrzi, a sírhelyek látogatását kegyeleti tisztességet megadva, napirenden tartja. Az egyesület kegyelettel adózik a katonahősök és háborúk során elesettek emlékének. Gondoskodik az egyesületi tagok rendszeres kapcsolat tartásáról, a betegek látogatásáról. Megemlékezik a tagjai kerek öt-tíz éves születésnapjáról, köszönti őket születésnapjukon. Egyesületi látogatásokat szervez a belföldi és külföldi különböző katonai és rendvédelmi szervezeteknél. Az egyesület a közhasznúság területén az 1997. évi CLVI. tv. 26. c. 5. pontja alapján: kulturális tevékenységet folytat. Ennek keretében az egyesület tagjaiból szervezett dalárdát tart fenn, amely törekszik mind többször a nyilvános fellépésre. Hasonló kulturális célú ének karokat hív meg nyilvános szereplés céljából. Könyveket, kiadványokat jelentet meg a honvédség és hazafiság tárgyában. Előadásokat szervez a hazafias és honvédelmi tárgyú tudományos kutatók bevonásával. Fontos célja, hogy a fiatalságnak átadja a honvédelmi tárgyú kultúra ápolását. ... >>

MARCALI BALESETI SEBÉSZETÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,oktatási)

8700 Marcali, Széchenyi utca 17-21 Pf:27.
képviselő: Dr.György Balázs
A magasabb színvonalú betegellátás tárgyi és személyi feltételeinek a biztosítása, különösen új műszerek, gyógyászati segédeszközök biztosítása, modern gyógyászati eljárások bevezetése, a be- tegellátás egyéb tárgyi körülményeinek az állandó javítása, orvosok, gyógytornászok, ápoló- és műtőszemélyzet továbbképzése anyagi feltételeinek a megteremtése, szakmai konferenciákon, kong- resszusokon való részvétel biztosítása az elméleti szakmai továbbképzés biztosítása, szakmai időszakos és állandó tudományos kiadványok beszerzése, szakmai publikációk megjelentetése. ... >>

MARCALI FÜRDŐÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

(egészségügyi)

8700 Marcali, Rákóczi utca 11.
képviselő: Kruppai Győző
Marcaliban szabadidőközpont és városi fürdő létrehozása, figyelemmel arra, hogy az 1990. évi LXV. tv. 8.@ (1) bek. a helyi önkormányzat feladatává teszi az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítését. ... >>

Marcali Mentők Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8700 Marcali, Kossuth utca 41.
képviselő: Kovács Sándor
A közalapítvány célja: Marcali városban és a mentőállomás vonzáskörzetében élő, dolgozó vagy bármely célból ideiglenesen tartózkodó személyek magas színvonalú sürgősségi és eseti mentő ellátásának biztosítása a felszerelés folyamatos korszerűsítése a mentőállomás épületének külső, belső felújítása, szakmai képzés segítése. - a mentőállomás épülete belső funkciójában és külső esztétikai megjelenésében feleljen meg a korszerű követelményeknek az ott dolgozók jó minőségű szociális elhelyezésének, - a legkorszerűbb mentéstechnikai eszközök, műszerek beszerzése és a Marcali Mentőállomás utján való alkalmazása a mentésben, sürgősségi betegszállításban, - a Marcali mentődolgozók szakmai képzésének, továbbképzésének és tudományos tevékenységének elősegítése, szakirodalom beszerzése, - a lakosság elsősegélynyújtó ismeretei megszerzésének és bővítésének elősegítése, - a helyszín kárhely felszámolását segítő hírközlő rendszer továbbfejlesztése, illetve az adatfeldolgozó rendszer korszerűsítése. ... >>

Marcali Városért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8700 Marcali, Rákóczi utca 11.
képviselő: Bácsics János
Marcali Város középfokú oktatás tárgyi feltételeinek javítása, belterületi parkjainak fejlesztése, fenntartásának támogatása, valamint a városfejlesztési feladatok támogatása, környezetvédelem és környezeti nevelés, egészségügyi ellátásának fejlesztése, oktatási intézményeinek tárgyi feltételeinek javítása, egészségügyi, szociális, kulturális ellátásának fejlesztése, közigazgatási feladatok magasabb színtű ellátásának támogatása, műemlékvédelem, sporttevékenység támogatása. ... >>

SZÍVBETEGEINKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8701 Marcali, Széchenyi utca 17-21.
képviselő: Horváth Hajnalka
Marcaliban és a Marcali Városi Kórház ellátási területén élő szívbetegek magasabb színvonalú ellátásának tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. Ezen belül kiemelkedő fontosságú az új műszerek biztosítása, modern diagnosztikai és terápiás eljárások bevezetése, a betegellátás egyéb tárgyi feltételeinek állandó javítása, az orvosok, a szak- és ápolószemélyzet továbbképzése, anyagi feltételeinek a megteremtése, szakmai konferenciákon, kongresszusokon való részvétel biztosítása az elméleti továbbképzés számára, szakmai időszakos és állandó tudományos kiadványok beszerzése, szakmai publikációk megjelentetésének támogatása. ... >>
1. oldal