Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Marcali érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

ARANYHÍD KULTURÁLIS SZÖVETSÉG

(kulturális,érdekképviselet)

8700 Marcali, Széchenyi utca 3.
képviselő: Galácz György
A Szövetség olyan szakmai, segítő, szolgáltató és érdekvédelmi szervezet, mely a megyében, ezen belül a marcali kistérségben szerveződő kulturális szereplőknek kíván segíséget nyújtani az általuk létrehozott események színvonalának folyamatos emelésében, nemzetközi színvonalú megvalósításában, az európai kulturális rendszerbe való beilleszkedésben és a szakmai érdekek érvényesítésében. A magas színvonalú fesztiválszervezés által segíteni kívánja a fesztiválokat befogadó településeken a kulturális turizmus fejlődését. Új típusú kistérségi együttműködési formák és módszerek kifejlesztése elsősorban a kultúra és turizmus területén, azok gyakorlati alkalmazása, komplex fejlesztése a Marcali Kistérségben. ... >>

Délnyugat-Balatoni Hegyközség

(érdekképviselet)

8700 Marcali, Ősz utca 78.
képviselő: alelnök Havanecz Imre, elnök Bereczky Szilárd, hegybíró Szabó Zsolt
A hegyközség célja: területén a szőlőműveléssel és bortermeléssel foglalkozók e tevékenységükhöz kapcsolódó érdekeinek előmozdítása, az előállított termékek színvonalának emelése, piac-képességének javítása, valamint a korszerű származás és minőségvédelem meghonosítása és érvényesítése. ... >>

Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete Marcali

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

8700 Marcali, Széchenyi utca 17-21.
képviselő: Ambrus Katalin
A Marcali Városi Kórház-Rendelőintézetben dolgozók (aktív munkavállalók, nyugdíjasok) érdekeinek feltárása, képviselete, védelme és érvényesítése. Az EDOSZ tevékenysége során szervezi, és lehetőségei szerint támogatja tagjai és családtagjaik üdültetését, részükre képzési, biztosítási, jóléti segélyezési, ingyenes jogsegély-szolgálati és egyéb szolgáltatásokat biztosít. ... >>

"HONVÉD NYUGÁLLOMÁNYUAK KLUBJA"

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8700 Marcali, Orgona utca 2.
képviselő: Nagy József
Tagjai részére tegye lehetővé a szervezett közösségi élet, a társadalmilag és egyénileg egyaránt hasznos elfoglaltságot, a nyugdíjas évek szebbé, tartalmasabbá tételét. Mint közhasznú tevékenységet folytató szervezet biztosítsa tagjai és a honvéd igényjogosultak részére az ezzel járó kedvezményeket, valamint fejleszti és népszerűsíti a hasonló kezdeményezéseket. Szervezett formában adjon alkalmat a tagság részéről jelentkező művelődési, szórakozási, sportolási, honismereti igények kielégítésére, segítse a tagság tudományos, művészeti ismereteinek szinten tartását és fejlesztését, az időszerű társadalmi-politikai, gazdasági kérdésekben való eligazodását, erősítse a kollektív összetartozás és barátság szellemét, nevelje őket egészséges életmódra. Következetesen védje és képviselje tagjai érdekeit, járjon el az illetékes hatóságoknál (szerveknél) a tagokat érintő jogos érdekvédelmi kérdések megoldása céljából. Ismerje a tagság szociális helyzetét, tegyen lépéseket a súlyos szociális helyzetben lévők segítése érdekében járjon közre az egyéni és közérdekű problémák megoldásában. Vegyen részt a tagokat érintő kegyeleti tevékenységben, arra mozgósítsa tagságát, törődjön az elhunyt hozzátartozóival. ... >>

Marcali Bajtársi Egyesület

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

8700 Marcali, Széchenyi utca 3.
képviselő: Szentes István
Felvállalja az egyesület tagjainak érdekképviseletét és érdekvédelmét. A magyar hazafiság eszméjére épülő honvédelem támogatását, a magyar katonai hagyományok ápolását. A bajtársiasság és a testületi szellem erősítését. A tagjai közül elhunytak temetésén az egyesület testületileg képviselteti magát. Az elhunyt tagjaink emlékét megőrzi, a sírhelyek látogatását kegyeleti tisztességet megadva, napirenden tartja. Az egyesület kegyelettel adózik a katonahősök és háborúk során elesettek emlékének. Gondoskodik az egyesületi tagok rendszeres kapcsolat tartásáról, a betegek látogatásáról. Megemlékezik a tagjai kerek öt-tíz éves születésnapjáról, köszönti őket születésnapjukon. Egyesületi látogatásokat szervez a belföldi és külföldi különböző katonai és rendvédelmi szervezeteknél. Az egyesület a közhasznúság területén az 1997. évi CLVI. tv. 26. c. 5. pontja alapján: kulturális tevékenységet folytat. Ennek keretében az egyesület tagjaiból szervezett dalárdát tart fenn, amely törekszik mind többször a nyilvános fellépésre. Hasonló kulturális célú ének karokat hív meg nyilvános szereplés céljából. Könyveket, kiadványokat jelentet meg a honvédség és hazafiság tárgyában. Előadásokat szervez a hazafias és honvédelmi tárgyú tudományos kutatók bevonásával. Fontos célja, hogy a fiatalságnak átadja a honvédelmi tárgyú kultúra ápolását. ... >>

Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület

(kulturális,érdekképviselet)

8700 Marcali, Kossuth utca 56.
képviselő: Szita Róbert
A kisiparos hagyományok feltárása, azok ápolása és megtartása. Kutassa a városban és a város környékén volt és még meglévő kisiparos hagyományokat és ezek alapján hagyományt teremtsen. Tagjain, munkáján és életvitelén keresztül példát mutasson az ifjúságnak. A kisiparosok és más egyéni, valamint társas vállalkozók érdekeinek kifejezése, továbbá ezen érdekek védelme. A szervezet tagjai részére gazdaságszervező és gazdálkodási tevékenység folytatása. A tagság érdekében kapcsolatfelvétel helyi, megyei, országos, nemzetközi szakmai szervezetekkel, ezeknek a kapcsolatoknak az ápolása és megtartása. ... >>

Marcali Gazdakör

(érdekképviselet)

8700 Marcali, Hősök tere 3.
képviselő: Csordás Ferenc ... >>

Marcali Ifjak Társasága

(érdekképviselet)

8700 Marcali, Rákóczi utca 21.
képviselő: Balogh Csaba ... >>

Marcali Kereskedelmi és Ipar Kamara

(érdekképviselet)

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
képviselő: Kruppai Győző ... >>

MARYLLA Bőrdíszműgyártó és Kereskedelmi Kft. MRP Szervezete

(érdekképviselet)

8700 Marcali, Marczali H. utca 12.
képviselő: Mihalicsné Kemény Mária ... >>

Murától a Balatonig Norvég-Magyar Művészetoktatási, Szakképzési, Közművelődési és Nyelvvizsgaközpontot Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

8700 Marcali, Rákóczi utca 19-21
képviselő: Appel László
Mint nem önkormányzati intézményfenntartó a 2002/2003. tanévtől alapfokú művészetoktatási intézményt tart fenn. Az Intézmény 2006/2007. tanévtől szakközépiskolaként és akkreditált nyelvvizsga központként is kíván működni. A közoktatási intézmény, fenntartója, a pedagógusok munkája, és a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenység elősegítése érdekében, továbbá a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása érdekében 2010/2011. tanévtől Pedagógiai - Szakmai Szolgáltatást ellátó intézményt, továbbá elsősorban a többi tanulóval együtt nevelhető, hátrányos helyzetű tanulókat fejlesztő szakiskolát, valamint óvodát és általános iskolát tart fent, figyelemmel "a közoktatásról" szóló 1993. évi LXXIX. törvény 36. § (1) és (2) bekezdésben, a 27. § és 30. §-okban, továbbá 24.§, 26. §, 86. § (1) - (2) bekezdésében, valamint "a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről" szóló 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet 13. § (2) bekezdésében, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D-E. és F. §-okban előírtakra. Az alapítvány által fenntartott iskola révén alapfokú művészetoktatást végez zeneművészeti, táncművészeti, képző- és iparművészeti, valamint színművészet-bábművészet művészeti ágakban az intézmény alapító okiratában meghatározott székhelyen, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20.§ (1) bekezdés e./ pontjában, 31. §-ban és 86. § (3) bekezdés e./ pontjában foglalt rendelkezésekre. Az alapítvány által fenntartott iskola révén, annak keretén belül, szakközépiskolai művészeti vizsgára készít fel, továbbá szakképzési évfolyammal működően, - érettségi bizonyítvánnyal rendelkező tanulókra vonatkozóan - szakmai vizsgára történő felkészítést, oktatást, vizsgáztatást végez szakközépiskolaként, az intézmény alapító okiratában meghatározott székhelyen, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdés d./ pontjában, 29. § (8) és 29. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezésekre. Az alapítvány által fenntartott iskola révén, annak keretén belül nyelv oktatást és vizsgáztatást végez akkreditált vizsgaközpontként, az intézmény alapító okiratában meghatározott székhelyen, figyelemmel a 30/1999. (VII. 21.) OM. rendelet és a 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezésekre. ... >>

Nevelési Tanácsadók Dunántúli Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

8700 Marcali, Petőfi S. utca 14.
képviselő: elnök Dr. Gergőné Babina Jusztina
Nevelési tanácsadókban dolgozó szakemberek, szakmai, etikai, gazdasági, szociális és jogi érdekeinek összehangolása, egyeztetése és az elfogadott közös érdekek folyamatos érvényesítése. Az egyesület törvény kezdeményezése. Nevelési tanácsadás szakmai színvonalának emelése, a tudomány és a gyakorlat nemzetközi eredményeinek hazai alkalmazása. A speciális nevelési szükséglet társadalmi jelentőségének elismertetése. A nevelési tanácsadás hagyományainak ápolása, megőrzése és továbbfejlesztése, külföldi kapcsolatok kiépítése. ... >>

Noszlopy Gáspár Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

8700 Marcali, Széchenyi utca 60.
képviselő: elnök Várfalviné Balogh Mária
Tagjainak és pártoló tagjainak rendszeres mozgási lehetőség, játék, versenyzés biztosítása, túrák, táborok tervezése, szervezése és lebonyolítása. Az intézmény, a helyi és környékbeli gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek, alapítványok támogatásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás feltételeit, a tárgyi háttér folyamatos javítását. Külön szerződés alapján az iskola sportteljesítményeinek fenntartása, fejlesztése. A diák-sportegyesület sajátos lehetőségeit felhasználva segíteni a diák - önkormányzatiság erősödését, a tanulók ezirányú fejlődését, tanulását. A helyi önkormányzattal együttműködve a Marcali város lakosságának minél nagyobb hányadát megnyerni a redszeres mozgás, az egészséges életmód érdekében. Rendszeres kapcsolattartás a körzet és a megye diáksportszervezetivel, a Magyar Diáksport Szövetséggel. Az Egyesület az iskola pedagógiai programjával összhangban a tanórán kívüli diáksport, Marcali város versenysport-utánpótlás nevelésének biztosítása. ... >>

Nyugdíjasok Boronkai Egyesülete

(érdekképviselet)

8700 Marcali, Gárdonyi utca 23.
képviselő: Márkus Ernőné
Az egyesület fő célkitűzése a nyugdíjasok és nyugdíjas korúak érdekvédelme és érdekeinek képviselete. ... >>

Polgári Marcaliért Egyesület

(érdekképviselet)

8700 Marcali, Rákóczi utca 11.
képviselő: Dr. Dénes Zsolt ... >>
1. oldal