Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Marcali kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 32
1. oldal

"A Zenélő Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8700 Marcali, Petőfi utca 14.
képviselő: elnök Rácz Gábor Dénes, titkár Kátai Péter Imréné
Az Alapítvány közvetlenül vagy a zeneiskolán keresztül támogatja a Marcali Városi Zeneiskola (vagy annak jogutódja) növendékeinek zenei, szellemi és erkölcsi nevelését, oktatását, a zenei műveltség mind szélesebb körben történő megismertetését. Ennek mind hathatósabb megvalósítására - többek között - a következő célok elérését szorgalmazza: a) hangszerek beszerzése, javítása, karbantartása, régi hangszerek felújítása, b) korszerű audio-vizuális rendszer kiépítése, c) bármiféle, az oktatást segítő eszköz beszerzése, d) tehetséggondozás, a zenei oktatásban résztvevők körének bővítése, a zenei műveltség megszerzésének elősegítése, e) később kidolgozandó ösztöndíj-rendszer szerint tanulmányi ösztöndíj fizetése, f) zeneiskolai rendezvények, zenei táborok finanszírozása, g) zeneiskolai házi díjak kitűzése, h) kiemelkedő teljesítményű növendékek és tanáraik jutalmazása, i) a zeneiskola belföldi és külföldi kapcsolatainak anyagi segítése, j) bármilyen egyéb, kisebb vagy nagyobb, rövid távú vagy hosszabb távú cél megvalósítása, amely a zeneiskola és rajta keresztül a növendékek érdekét szolgálja, k) a zenei oktatásban résztvevők mozgásszervi betegségének prevenciója, zeneiskolai rekreációs tevékenység oktatása. ... >>

ARANYHÍD KULTURÁLIS SZÖVETSÉG

(kulturális,érdekképviselet)

8700 Marcali, Széchenyi utca 3.
képviselő: Galácz György
A Szövetség olyan szakmai, segítő, szolgáltató és érdekvédelmi szervezet, mely a megyében, ezen belül a marcali kistérségben szerveződő kulturális szereplőknek kíván segíséget nyújtani az általuk létrehozott események színvonalának folyamatos emelésében, nemzetközi színvonalú megvalósításában, az európai kulturális rendszerbe való beilleszkedésben és a szakmai érdekek érvényesítésében. A magas színvonalú fesztiválszervezés által segíteni kívánja a fesztiválokat befogadó településeken a kulturális turizmus fejlődését. Új típusú kistérségi együttműködési formák és módszerek kifejlesztése elsősorban a kultúra és turizmus területén, azok gyakorlati alkalmazása, komplex fejlesztése a Marcali Kistérségben. ... >>

BAGLAS FUNDAMENTUM EGYESÜLET

(kulturális)

8700 Marcali, Rákóczi F. utca 39. Tetőtér 1.
képviselő: Ureczky Csaba
Néptánc- és kulturális programok szervezése, bemutatása, népi hagyományok megmentése. A népi szellemi- és tárgyi kultúra megőrzése és ápolása, gyűjtése, feldolgozása interaktív módon, melyben belefoglaltatik a modernkor emberének szemlélete, igénye is. Fesztiválok keretén belül népek barátságának elmélyítése, nemzetközi kapcsolatok erősítése. A célok megvalósítása érdekében szakmai műhely kialakítása. ... >>

Baglas Néptánc Egyesület

(kulturális)

8700 Marcali, Széchenyi utca 3.
képviselő: elnök Takács Gábor, titkár Jancsek Brigitta ... >>

Balasport Szabadidő és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

8700 Marcali, Széchenyi István utca 39.
képviselő: alelnök Tóth András, elnök Virág János
Az egyesület célja a szabadidő sport tevékenység hazai és külföldi népszerűsítése. Tartós Sportemberi közösség kialakítása, sportemberi kapcsolatok kiépítése és ápolása, a szabadidő hasznos, tartalmas, egészséges eltöltése. Bekapcsolódás a hazai és nemzetközi szabadidős életbe, együttműködve más civil szervezetekkel, egyesületekkel. A magyar és az egyetemes kultúra mind szélesebb körben való megismertetése és népszerűsítése. Mindennemű szabadidősport, tömegsport rendezvények támogatása és azokon való részévétel. A különböző sport és kulturális események figyelemmel kísérése, azokról kiadványok, videofilmek, multimédiás eszközök készítése, népszerűsítésük céljából. Az Egyesület javaival való gazdálkodás, a meglévő anyagi, technikai eszközökkel való ellátása, felszerelése, versenyekre, edzőtáborokba való utazás biztosítása. ... >>

BENJÁMIN a kreatív, ifjú muzsikusokért Közhasznú alapítvány

(kulturális)

8700 Marcali, Petőfi S. utca 14.
képviselő: Hajas Béla
Egyéni zenetanulók, zenekarok, kamara együttesek támogatása, kultúrális kapcsolatok kialakítása belföldön és külföldön, ezen célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesület

(sport,kulturális)

8700 Marcali, Alkotmány utca 22/A.
képviselő: Csáki Alpár
Az Egyesület célként tűzte ki az Egyesület tagjainak, pártoló tagjainak, illetve a társadalom szélesebb rétegeinek tömegsport - a hagyományőrzés és a szabadidő sportolással, mozgással kapcsolatos tevékenységének előmozdítását és ezen célok érdekében szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület a fent megjelölt cél elérése érdekében íjász csapatot alakít, melynek elnevezése: Boronkai Hagyományőrző és Íjász SE. Elsődlegesen használt színe: zöld. Az egyesület sport és egyéb rendezvények szervezésével törekszik előmozdítani tagjainak és a társadalom szélesebb rétegeinek aktív pihenéssel, sportolással elérhető kikapcsolódását, pihenését. ... >>

BOROSTYÁN KÖZALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

8700 Marcali, Széchenyi utca 60.
képviselő: Szilágyi István
A Marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskolában folyó nevelő-oktató munka magas színvonalát biztosító tárgyi és személyi feltételek megteremtése, figyelemmel arra, hogy az l990. évi LXV. tv. 8. § /1/ bekezdése a helyi önkormányzat feladatává teszi az oktatás támogatását. ... >>

Calympa Énekegyüttes

(kulturális)

8700 Marcali, Dózsa Gy. utca 13.
képviselő: elnök Gájer Szilárd
A kalsszikus és könnyűzenei világ hagyományainak ápolása, műveinek megismertetése. Az igényes zenei kultúra terjesztése, a közönség zenei ízlésének formálása, továbbfejlesztése. Hazai és külföldi egyesületekkel, zenei formációkkal kapcsolatteremtés, fennálló kapcsolatok ápolása, közös programok szervezése, együttműködés az egyesület céljainak megvalósítására. Jól működő közösség fenntartása, új tagok toborzása. ... >>

CALYPSO Kórus

(kulturális)

8700 Marcali, Dózsa Gy. utca 13.
képviselő: elnök Stamler Edit, ügyvezető Laczkovics Mária
1. A klasszikus és könnyűzenei világ hagyományainak ápolása, műveinek megismertetése. 2. Az igényes zenei kultúra terjesztése, a közönség zenei ízlésének formálása, továbbfejlesztése. 3. Hazai és külföldi együttesekkel zenei formációkkal kapcsolatteremtés, fennálló kapcsolatok ápolása, közös programok szervezése, együttműködés az egyesület céljainak megvalósítására. 4. Jól működő közösség fenntartása, új tagok toborzása. ... >>

"Egerszegi" Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

8700 Marcali, Liget utca 4. fsz.5.
képviselő: Málovics Józsefné
A Marcali és környéke mozgáskorlátozottainak társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Marcaliban és az egykori járás területén élő mozgássérültek művelődésének, együttes kulturális rendezvényeinek támogatása, ezirányú működésének elősegítése. Mozgássérültek klubhelyiségének kialakítása, karbantarása, berendezési tárgyak-, sport- és szórakoztató eszközök beszerzése, gyógytorna személyi- és tárgyi feltételeinek biztosítása, mozgássérültek rendezvényeinek szervezése, rendezvényeken ellátás (étkezés, szállás, utazás, stb.) biztosítása. ... >>

"HONVÉD NYUGÁLLOMÁNYUAK KLUBJA"

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8700 Marcali, Orgona utca 2.
képviselő: Nagy József
Tagjai részére tegye lehetővé a szervezett közösségi élet, a társadalmilag és egyénileg egyaránt hasznos elfoglaltságot, a nyugdíjas évek szebbé, tartalmasabbá tételét. Mint közhasznú tevékenységet folytató szervezet biztosítsa tagjai és a honvéd igényjogosultak részére az ezzel járó kedvezményeket, valamint fejleszti és népszerűsíti a hasonló kezdeményezéseket. Szervezett formában adjon alkalmat a tagság részéről jelentkező művelődési, szórakozási, sportolási, honismereti igények kielégítésére, segítse a tagság tudományos, művészeti ismereteinek szinten tartását és fejlesztését, az időszerű társadalmi-politikai, gazdasági kérdésekben való eligazodását, erősítse a kollektív összetartozás és barátság szellemét, nevelje őket egészséges életmódra. Következetesen védje és képviselje tagjai érdekeit, járjon el az illetékes hatóságoknál (szerveknél) a tagokat érintő jogos érdekvédelmi kérdések megoldása céljából. Ismerje a tagság szociális helyzetét, tegyen lépéseket a súlyos szociális helyzetben lévők segítése érdekében járjon közre az egyéni és közérdekű problémák megoldásában. Vegyen részt a tagokat érintő kegyeleti tevékenységben, arra mozgósítsa tagságát, törődjön az elhunyt hozzátartozóival. ... >>

Hunmag Közhasznú Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

8700 Marcali, Ságvári E. utca 11.
képviselő: Vass Attila
Célunk népünk, a magyarság kulturális örökségének, ősi hagyományianak, szerves kultúrájának, népművészetének megismerése, kutatása, ápolása és működési területünkön valamint a világhálón minél szélesebb körben történő megismertetése, népszerűsítése. Ősi egységes világszemléletünk alapján az élet és természeti környezetünk védelme. ... >>

Kézen fogva Marcaliért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8700 Marcali, Petőfi S. utca 26.
képviselő: elnök Kovács Norbert
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Marcali közösség szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás. ... >>

Kultúrális Alapítvány

(kulturális)

8700 Marcali, Széchenyi utca 3.
képviselő: Bőszné Kiss Katalin
Marcali város közművelődési és kultúrális szolgáltatásainak fejlesztése. A Kulturális Alapítvány célja a városban műkődő Kulturális Egyesületek támogatása, különös tekintettel a népi hagyományokat ápoló egyesületek támogatására. ... >>

MARCALI AZ OTTHONUNK EGYESÜLET

(oktatási,kulturális,egyéb)

8700 Marcali, Dózsa Gy. utca 54.
képviselő: elnök Lehner Antal
A város fejlődésének elősegítése, kulturális értékeinek megóvása, hagyományainak felelevenítése. Rendezvények szervezése, illetve szervezés segítése. Közérdeklődésre számot tartó, ismeretterjesztő előadások, fórumok szervezése. Különböző társadalmi csoportok, gazdasági szereplők elképzeléseinek megismerése. A város jövőjét érintő stratégiai tervek kidolgozásában való részvétel, külső szakemberek bevonásával. A város arculatának fejlesztése, köztisztasági akciók szervezése. Kapcsolattartás az önkormányzattal, a város intézményeivel, civil szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel. ... >>

Marcali Bajtársi Egyesület

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

8700 Marcali, Széchenyi utca 3.
képviselő: Szentes István
Felvállalja az egyesület tagjainak érdekképviseletét és érdekvédelmét. A magyar hazafiság eszméjére épülő honvédelem támogatását, a magyar katonai hagyományok ápolását. A bajtársiasság és a testületi szellem erősítését. A tagjai közül elhunytak temetésén az egyesület testületileg képviselteti magát. Az elhunyt tagjaink emlékét megőrzi, a sírhelyek látogatását kegyeleti tisztességet megadva, napirenden tartja. Az egyesület kegyelettel adózik a katonahősök és háborúk során elesettek emlékének. Gondoskodik az egyesületi tagok rendszeres kapcsolat tartásáról, a betegek látogatásáról. Megemlékezik a tagjai kerek öt-tíz éves születésnapjáról, köszönti őket születésnapjukon. Egyesületi látogatásokat szervez a belföldi és külföldi különböző katonai és rendvédelmi szervezeteknél. Az egyesület a közhasznúság területén az 1997. évi CLVI. tv. 26. c. 5. pontja alapján: kulturális tevékenységet folytat. Ennek keretében az egyesület tagjaiból szervezett dalárdát tart fenn, amely törekszik mind többször a nyilvános fellépésre. Hasonló kulturális célú ének karokat hív meg nyilvános szereplés céljából. Könyveket, kiadványokat jelentet meg a honvédség és hazafiság tárgyában. Előadásokat szervez a hazafias és honvédelmi tárgyú tudományos kutatók bevonásával. Fontos célja, hogy a fiatalságnak átadja a honvédelmi tárgyú kultúra ápolását. ... >>

Marcali és Balatoni Úszó-, és Szabadidő Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8700 Marcali, Dózsa György utca 46/1.
képviselő: Somogyvári József
Minden strandon-, vagy természetes vízen gyakorolható vízi-, és úszósport, továbbá strand területén gyakorolható egyéb szabadidő és sport tevékenység (pl. úszás, uszonyos búváruszás, triatlon, lábtenisz, strandlabda, vízilabda, tenisz, stb.) oktatása, népszerűsítése, korosztálytól függetlenül a mozgás az egészséges életmód megőrzése érdekében. Az előbb meghatározott sporttevékenység minden területén versenyek szervezése és lebonyolítása, más által meghirdetett versenyeken való részvétel, edzőtáborok szervezése, a sporthoz, sporttörténethez kapcsolódó-, és egyéb kulturális-, és szabadidő rendezvények (gyermeknap, koncertek, családi hétvége, stb.) szervezése. ... >>

Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület

(kulturális,érdekképviselet)

8700 Marcali, Kossuth utca 56.
képviselő: Szita Róbert
A kisiparos hagyományok feltárása, azok ápolása és megtartása. Kutassa a városban és a város környékén volt és még meglévő kisiparos hagyományokat és ezek alapján hagyományt teremtsen. Tagjain, munkáján és életvitelén keresztül példát mutasson az ifjúságnak. A kisiparosok és más egyéni, valamint társas vállalkozók érdekeinek kifejezése, továbbá ezen érdekek védelme. A szervezet tagjai részére gazdaságszervező és gazdálkodási tevékenység folytatása. A tagság érdekében kapcsolatfelvétel helyi, megyei, országos, nemzetközi szakmai szervezetekkel, ezeknek a kapcsolatoknak az ápolása és megtartása. ... >>

Marcali Város Óvodáiért Közalapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8700 Marcali, Posta köz 3.
képviselő: elnök Kiss Sándorné
A Marcali Óvodai Központ óvodáiban folyó nevelőmunka magas színvonalát biztosító tárgyi és személyi feltételek megteremtése, különös tekinettel a környezet-, természet- és egészségvédelemre, mint kiemelt feladatra, figyelembe véve azt, hogy az 1990. évi LXV. tv. 8. § /1/ bekezdése a helyi önkormányzat feladatává teszi az óvodákról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodást. ... >>

Marcali Városért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8700 Marcali, Rákóczi utca 11.
képviselő: Bácsics János
Marcali Város középfokú oktatás tárgyi feltételeinek javítása, belterületi parkjainak fejlesztése, fenntartásának támogatása, valamint a városfejlesztési feladatok támogatása, környezetvédelem és környezeti nevelés, egészségügyi ellátásának fejlesztése, oktatási intézményeinek tárgyi feltételeinek javítása, egészségügyi, szociális, kulturális ellátásának fejlesztése, közigazgatási feladatok magasabb színtű ellátásának támogatása, műemlékvédelem, sporttevékenység támogatása. ... >>

Marcali-Boronkai Hagyományőrző és Turisztikai Egyesület

(kulturális)

8700 Marcali, Gárdonyi utca 32.
képviselő: elnök Laczkó Sándor
Felkutatni és újra éleszteni a Nyugat-Dunántúl olyan népi hagyományait, amely a vidék turisztikai vonzerejét megalapítja. Különösen olyan népi hagyományőrző - tartozzon az a szellemi-, vagy tárgyi néprajz területére - tevékenységek felkutatása és ápolása a cél, amely a környéken élő minden népcsoport hagyományait tartalmazza és fontos a jövő számára. Különös gondot fordít az egyesület a keresztény ünnepekkel kapcsolatos hagyományok felkutatására és ápolására. ... >>

"Marcaliért" Egyesület

(kulturális)

8700 Marcali, Rákóczi u.11.sz.
képviselő: Kruppai Győző ... >>

Murától a Balatonig Norvég-Magyar Művészetoktatási, Szakképzési, Közművelődési és Nyelvvizsgaközpontot Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

8700 Marcali, Rákóczi utca 19-21
képviselő: Appel László
Mint nem önkormányzati intézményfenntartó a 2002/2003. tanévtől alapfokú művészetoktatási intézményt tart fenn. Az Intézmény 2006/2007. tanévtől szakközépiskolaként és akkreditált nyelvvizsga központként is kíván működni. A közoktatási intézmény, fenntartója, a pedagógusok munkája, és a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenység elősegítése érdekében, továbbá a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása érdekében 2010/2011. tanévtől Pedagógiai - Szakmai Szolgáltatást ellátó intézményt, továbbá elsősorban a többi tanulóval együtt nevelhető, hátrányos helyzetű tanulókat fejlesztő szakiskolát, valamint óvodát és általános iskolát tart fent, figyelemmel "a közoktatásról" szóló 1993. évi LXXIX. törvény 36. § (1) és (2) bekezdésben, a 27. § és 30. §-okban, továbbá 24.§, 26. §, 86. § (1) - (2) bekezdésében, valamint "a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről" szóló 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet 13. § (2) bekezdésében, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D-E. és F. §-okban előírtakra. Az alapítvány által fenntartott iskola révén alapfokú művészetoktatást végez zeneművészeti, táncművészeti, képző- és iparművészeti, valamint színművészet-bábművészet művészeti ágakban az intézmény alapító okiratában meghatározott székhelyen, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20.§ (1) bekezdés e./ pontjában, 31. §-ban és 86. § (3) bekezdés e./ pontjában foglalt rendelkezésekre. Az alapítvány által fenntartott iskola révén, annak keretén belül, szakközépiskolai művészeti vizsgára készít fel, továbbá szakképzési évfolyammal működően, - érettségi bizonyítvánnyal rendelkező tanulókra vonatkozóan - szakmai vizsgára történő felkészítést, oktatást, vizsgáztatást végez szakközépiskolaként, az intézmény alapító okiratában meghatározott székhelyen, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdés d./ pontjában, 29. § (8) és 29. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezésekre. Az alapítvány által fenntartott iskola révén, annak keretén belül nyelv oktatást és vizsgáztatást végez akkreditált vizsgaközpontként, az intézmény alapító okiratában meghatározott székhelyen, figyelemmel a 30/1999. (VII. 21.) OM. rendelet és a 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezésekre. ... >>

"MÚZEUM" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8700 Marcali, Múzeum köz 5.
képviselő: Horváth Lajosné
Támogatást nyújt Marcali város, a Marcali-hátság és Marcali környéke helytörténeti értékeinek gyűjtéséhez, a Helytörténeti Múzeumban való őrzéséhez, segíti az iskolatörténeti kutatásokat, támogatja a Helytörténeti Múzeum könyvállományának bővítését és állagának megóvását. ... >>

Nevelési Tanácsadók Dunántúli Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

8700 Marcali, Petőfi S. utca 14.
képviselő: elnök Dr. Gergőné Babina Jusztina
Nevelési tanácsadókban dolgozó szakemberek, szakmai, etikai, gazdasági, szociális és jogi érdekeinek összehangolása, egyeztetése és az elfogadott közös érdekek folyamatos érvényesítése. Az egyesület törvény kezdeményezése. Nevelési tanácsadás szakmai színvonalának emelése, a tudomány és a gyakorlat nemzetközi eredményeinek hazai alkalmazása. A speciális nevelési szükséglet társadalmi jelentőségének elismertetése. A nevelési tanácsadás hagyományainak ápolása, megőrzése és továbbfejlesztése, külföldi kapcsolatok kiépítése. ... >>

"PRÜCSÖK" Néptánc Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8700 Marcali, Mikszáth Kálmán utca 10.
képviselő: Tanai Gyuláné
Aktív hagyományápolásra neveléssel biztosítani a gyermekek művelődési, szabadidős, közösségi tevékenységét. Ennek érdekében az alapítvány: Elsősorban - fenntartja és működteti a Marcali Prücsök Néptánckört és annak utánpótlás csoportjait, Másodsorban - amennyiben a rendelkezésre álló anyagi eszközei lehetővé teszi más fenntartó /iskola, művelődési ház, egyesület stb/ által működtetett utánpótlást nevelő néptánccsoportokat támogat, külön együttműködési megállapodás alapján. ... >>

Somogyi Hagyományokat Ápoló Polgári Egyesület

(kulturális)

8700 Marcali, Ságvári utca 1.
képviselő: Hajdu Zoltán
Az egyesület célja és feladata, hogy a Somogy néprajzi egységre jellemző községi és városi polgári értékeket - mint tárgyi, mint szellemi néprajzi, vonatkozásban - felkutassa azokat arhiválja. A szellemi néprajzi értékeket korhű körülmények között a nagyközönségnek bemutassa. A polgári értékek bemutatásával arra ösztönözze a Somogy lakóit, hogy a hagyományokat megtartó hagyománytisztelő életmódot folytassanak. A célja elérése érdekében kiállításokat és előadásokat szervez, kiadói tevékenységet végez. ... >>

Szakképzési Alapítvány a Marcali Szakképző Iskola támogatására

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8700 Marcali, Hősök tere 3.
képviselő: Szaka Zsolt
A Marcali Szakképző Iskolába /Marcali, Hősök tere 3./ járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése, különös tekintettel az alábbiakra: Az oktatás tárgyi, technikai és személyi feltételeinek javítása, a fejlett technológiák megvalósítása. Az idegen nyelv tanulásának elősegítése. Az iskolai szabadidős programok támogatása /hozzájárulás osztálykirándulások, táborok, szabadidős rendezvények költségeihez/. Tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása /nevezési díjak kifizetése, helyezettek díjazása, szervezési költségek átvállalása /Hátrányos helyzetű- jól tanuló diákok segítése stb./. ... >>

TALENTUM Művészetoktatási Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

8700 Marcali, Ősz utca 68.
képviselő: Baranyai Gyula
A művészetoktatásban résztvevő gyerekek táboroztatásának, tanulmányi kirándulásoknak (fellépés belföldön, külföldön) a finanszírozása. Nívós nemzetközi művészeti táborok, előadások lebonyolítása, a művészetoktatásban résztvevő hátrányos helyzetű tanulók hangszerhez juttatása, közép- és felsőfokú művészeti tanulmányaik elvégzéséhez anyagi segítségnyújtás. ... >>

TŰZVÉDELEM KÖZALAPÍTVÁNY

(tűzoltó,kulturális,környezetvédelmi)

8700 Marcali, Templom utca 2.
képviselő: Samu Tibor
Marcali Városi Önkormányzat hivatásos tűzoltó-parancsnoksága működési területén a tűzvédelem magas színvonalát biztosító tárgyi és személyi feltételek megteremtése, figyelemmel arra, hogy az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése a helyi önkormányzat feladatává teszi a helyi tűzvédelemről szóló gondoskodást. A Közalapítvány célja továbbá Marcali Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága illetékességi és működési területén a tűzoltási műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási feladataira való felkészülés elősegítése. Az Alapítvány célja továbbá a költségvetési szervek, állami vállalatok, szövetkezetek, egyéb gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek, valamint az állampolgárok tűzvédelmi ismeretszintjének növelése, a hagyományok őrzése. ... >>

Új Út Európához Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8700 Marcali, Orgona utca 1-3. C.ép. 2/10.
képviselő: Horváth Roland
A térségben a hátrányos helyzetű családokban élő fiatalok számára az oktatási, kulturális és sportolási lehetőségeket elősegíteni, ezáltal egészséges, a társadalom számára értékes, öntudatos, felelősségteljes életmóra nevelni őket. ... >>
1. oldal