Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Marcali oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 35
1. oldal

"A Zenélő Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8700 Marcali, Petőfi utca 14.
képviselő: elnök Rácz Gábor Dénes, titkár Kátai Péter Imréné
Az Alapítvány közvetlenül vagy a zeneiskolán keresztül támogatja a Marcali Városi Zeneiskola (vagy annak jogutódja) növendékeinek zenei, szellemi és erkölcsi nevelését, oktatását, a zenei műveltség mind szélesebb körben történő megismertetését. Ennek mind hathatósabb megvalósítására - többek között - a következő célok elérését szorgalmazza: a) hangszerek beszerzése, javítása, karbantartása, régi hangszerek felújítása, b) korszerű audio-vizuális rendszer kiépítése, c) bármiféle, az oktatást segítő eszköz beszerzése, d) tehetséggondozás, a zenei oktatásban résztvevők körének bővítése, a zenei műveltség megszerzésének elősegítése, e) később kidolgozandó ösztöndíj-rendszer szerint tanulmányi ösztöndíj fizetése, f) zeneiskolai rendezvények, zenei táborok finanszírozása, g) zeneiskolai házi díjak kitűzése, h) kiemelkedő teljesítményű növendékek és tanáraik jutalmazása, i) a zeneiskola belföldi és külföldi kapcsolatainak anyagi segítése, j) bármilyen egyéb, kisebb vagy nagyobb, rövid távú vagy hosszabb távú cél megvalósítása, amely a zeneiskola és rajta keresztül a növendékek érdekét szolgálja, k) a zenei oktatásban résztvevők mozgásszervi betegségének prevenciója, zeneiskolai rekreációs tevékenység oktatása. ... >>

"Anyákért-Nőkért 2001" Közalapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8700 Marcali, Széchenyi utca 17-21
képviselő: Dr.Kiss György
A Marcali Városi Kórház és annak vonzáskörzetében élő női lakosság és családok magas színvonalú, a kor követelményeinek és a jövőbeni elvárásoknak mindenkor megfelelni tudó szülészeti és nőgyógyászati ellátás biztosítása. Az egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység. A Városi Kórház színvonalának megengedett legkorszerűbb diagnosztikus és nőgyógyászati eszközök beszerzése és annak alkalmazása az osztá- lyos, valamint a járóbeteg ellátásban. A szülészet-nőgyógyászati osztály, valamint a területen dolgozó orvosok,szülésznők szakmai képzésének, továbbképzésének folyamatos elősegítése, a szakirodalom beszerzése. Az új ambulanciák, nevezetesen a teenager, klimax, meddőségi ambulanciák beindítása és működésének folyamatos biztosítása. Az egyre növekvő számú nőgyógyászati daganatos megbetegedések időbeni kiszűrése, lehetőség szerinti gyógyítása és a betegek magas színtű intézménybe jutattatásának biztosítása. Az alapítvány támogatást nyújt a szülészet-nőgyógyászati osztályon dolgozók munkakörének javításához, illetőleg munkaruházatának korszerűsítéséhez. ... >>

BOROSTYÁN KÖZALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

8700 Marcali, Széchenyi utca 60.
képviselő: Szilágyi István
A Marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskolában folyó nevelő-oktató munka magas színvonalát biztosító tárgyi és személyi feltételek megteremtése, figyelemmel arra, hogy az l990. évi LXV. tv. 8. § /1/ bekezdése a helyi önkormányzat feladatává teszi az oktatás támogatását. ... >>

Családokért Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8700 Marcali, Dózsa Gy. utca 9.
képviselő: Hartal Katalin
Szociálisan hátrányos helyzetű családok támogatása. Ünnepek szervezése a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára. Gyermek és ifjúságvédelmi programok, szolgáltatások szervezése, támogatása, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében. Egészségügy preventív tevékenységének elősegítése közösségi programok szervezésével, támogatásával. Egészségügyi és szociális kutatások, felmérések támogatása. Szakmai konferenciák szervezése, továbbképzés, oktatás támogatása. Időskorúak mentálhigiénés és szociális problémáinak kezelése. A hátrányos helyzetű, vagy etnikai kisebbséghez tartozó tehetséges gyermekek támogatása. Marcali Város Családgondozási központjában folyó szociális munka támogatása, személyi és tárgyi feltételek megteremtése és az e területen dolgozók elismerése. ... >>

Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete Marcali

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

8700 Marcali, Széchenyi utca 17-21.
képviselő: Ambrus Katalin
A Marcali Városi Kórház-Rendelőintézetben dolgozók (aktív munkavállalók, nyugdíjasok) érdekeinek feltárása, képviselete, védelme és érvényesítése. Az EDOSZ tevékenysége során szervezi, és lehetőségei szerint támogatja tagjai és családtagjaik üdültetését, részükre képzési, biztosítási, jóléti segélyezési, ingyenes jogsegély-szolgálati és egyéb szolgáltatásokat biztosít. ... >>

"Együtt a Holnapért" Közalapítvány

(oktatási,szociális)

8700 Marcali, Berzsenyi utca 114.
képviselő: elnök Buzási Attila, elnökhelyettes Májer István
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került, a Somogy Megyei Gyermekotthonban, Marcaliban elhelyezett gyermekek életkörülményeinek javítása, segítése, így az életminőségük fejlesztése, egyedülálló, válsághelyzetben lévő szülők és gyermekeik képességfejlesztése, felzárkóztatása, egészségmegőrzése,valamint az ehhez szükséges létesítményhálózat fejlesztése, a technikai, tárgyi és személyi feltételek javítása, a hátrányos helyzetű gyermekek korai fejlesztésének, oktatásának, oktatási eszközökhöz való hozzájárulás támogatása. Lehetőségek, esélyek biztosítása a gyermekeknek, a speciális ellátást igénylő gyermekeknek a teljes élet felé az önálló életkezdéshez, a gyermekotthon érdekében szervezett rendezvények támogatása, a kiadandó szakmai kiadványok költségeihez való hozzájárulás, a dolgozók szakmai képzésének, továbbképzésének támogatása, a szakmai rendezvényeken való részvétel elősegítése. ... >>

Hét-szín-tér Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8700 Marcali, Mikszáth K. utca 1. fsz./2.
képviselő: elnök Gabb Jánosné
A rászoruló tanulók tanulmányi ideje alatti tanszer, taneszköz, ruházat vásárlása. A tanulók szabadidejének hasznos, kulturált eltöltésének segítése (kirándulás, színházlátogatás, táborozás). A tanulók testi neveléséhez tornaszerek, sportefelszerelések vásárlása. Az egészséges életmódra nevelés alapvető feltételeként szükséges egyéni higiénés tisztálkodási, testápolási szerek beszerzése. A speciális oktatás-nevelés, valamint képzés színvonalának emeléséhez új oktatási eszközök és módszerek bevezetése, vásárlása. ... >>

Hétszinvirág Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

8700 Marcali, Petőfi utca 36.
képviselő: Orosz Lajos
A Marcali Petőfi utcai Általános Iskolában folyó oktatás magas színvonalát biztosító személyi és tárgyi feltételek megteremtése, az intézmény dolgozóinak elismerése. Az intézmény hátrányos helyzetű tanulóinak szociális és egészségügyi támogatása. ... >>

Kórházért Közalapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8700 Marcali, Széchenyi utca 17-21.
képviselő: Dr. Borsos Sándor
A Marcali Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézetben folyó munka magas színvonalát biztosító tárgyi és személyi feltételek megteremtése, figyelemmel arra, hogy az 1990., évi LXV. törvény 8. @. (1) bekezdése a helyi önkormányzat feladatává teszi az egészségügy támogatását.
Az egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító egészségügyi rahabilitációs tevékenység érdekében tudományos rendezvény bonyolítása, szakmai oktatás, tanácsadás, a kórház színvonalának megfelelő diagnosztikus, ápolási és egyéb eszközök beszerzése és alkalmazása, gyógyítás, ápolás területén dolgozó orvosok, egészségügyi szakdolgozók szakmai képzésének, továbbképzésének folyamatos elősegítése, a szakirodalom beszerzése. ... >>

MARCALI AZ OTTHONUNK EGYESÜLET

(oktatási,kulturális,egyéb)

8700 Marcali, Dózsa Gy. utca 54.
képviselő: elnök Lehner Antal
A város fejlődésének elősegítése, kulturális értékeinek megóvása, hagyományainak felelevenítése. Rendezvények szervezése, illetve szervezés segítése. Közérdeklődésre számot tartó, ismeretterjesztő előadások, fórumok szervezése. Különböző társadalmi csoportok, gazdasági szereplők elképzeléseinek megismerése. A város jövőjét érintő stratégiai tervek kidolgozásában való részvétel, külső szakemberek bevonásával. A város arculatának fejlesztése, köztisztasági akciók szervezése. Kapcsolattartás az önkormányzattal, a város intézményeivel, civil szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel. ... >>

MARCALI BALESETI SEBÉSZETÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,oktatási)

8700 Marcali, Széchenyi utca 17-21 Pf:27.
képviselő: Dr.György Balázs
A magasabb színvonalú betegellátás tárgyi és személyi feltételeinek a biztosítása, különösen új műszerek, gyógyászati segédeszközök biztosítása, modern gyógyászati eljárások bevezetése, a be- tegellátás egyéb tárgyi körülményeinek az állandó javítása, orvosok, gyógytornászok, ápoló- és műtőszemélyzet továbbképzése anyagi feltételeinek a megteremtése, szakmai konferenciákon, kong- resszusokon való részvétel biztosítása az elméleti szakmai továbbképzés biztosítása, szakmai időszakos és állandó tudományos kiadványok beszerzése, szakmai publikációk megjelentetése. ... >>

Marcali és Balatoni Úszó-, és Szabadidő Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8700 Marcali, Dózsa György utca 46/1.
képviselő: Somogyvári József
Minden strandon-, vagy természetes vízen gyakorolható vízi-, és úszósport, továbbá strand területén gyakorolható egyéb szabadidő és sport tevékenység (pl. úszás, uszonyos búváruszás, triatlon, lábtenisz, strandlabda, vízilabda, tenisz, stb.) oktatása, népszerűsítése, korosztálytól függetlenül a mozgás az egészséges életmód megőrzése érdekében. Az előbb meghatározott sporttevékenység minden területén versenyek szervezése és lebonyolítása, más által meghirdetett versenyeken való részvétel, edzőtáborok szervezése, a sporthoz, sporttörténethez kapcsolódó-, és egyéb kulturális-, és szabadidő rendezvények (gyermeknap, koncertek, családi hétvége, stb.) szervezése. ... >>

Marcali és Kistérsége Focisuli Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

8700 Marcali, Ősz utca 2.
képviselő: alelnök Csehkis Gábor, elnök Nyerges Ervin, elnökségi tag Sipos Anikó
A tehetséges hátrányos helyzetű gyermekek sportolásának elősegítése, támogatása a labdarúgás területén, a tehetségek felkarolása pályafutásuk figyelemmel kísérése és elősegítése, támogatása. ... >>

Marcali Mentők Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8700 Marcali, Kossuth utca 41.
képviselő: Kovács Sándor
A közalapítvány célja: Marcali városban és a mentőállomás vonzáskörzetében élő, dolgozó vagy bármely célból ideiglenesen tartózkodó személyek magas színvonalú sürgősségi és eseti mentő ellátásának biztosítása a felszerelés folyamatos korszerűsítése a mentőállomás épületének külső, belső felújítása, szakmai képzés segítése. - a mentőállomás épülete belső funkciójában és külső esztétikai megjelenésében feleljen meg a korszerű követelményeknek az ott dolgozók jó minőségű szociális elhelyezésének, - a legkorszerűbb mentéstechnikai eszközök, műszerek beszerzése és a Marcali Mentőállomás utján való alkalmazása a mentésben, sürgősségi betegszállításban, - a Marcali mentődolgozók szakmai képzésének, továbbképzésének és tudományos tevékenységének elősegítése, szakirodalom beszerzése, - a lakosság elsősegélynyújtó ismeretei megszerzésének és bővítésének elősegítése, - a helyszín kárhely felszámolását segítő hírközlő rendszer továbbfejlesztése, illetve az adatfeldolgozó rendszer korszerűsítése. ... >>

Marcali Noszlopy Gáspár Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8700 Marcali, Széchenyi utca 60.
képviselő: Kiss Lajos
A Marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskola oktatási feladatainak előmozdítása, anyagi támogatása. ... >>

Marcali Város Óvodáiért Közalapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8700 Marcali, Posta köz 3.
képviselő: elnök Kiss Sándorné
A Marcali Óvodai Központ óvodáiban folyó nevelőmunka magas színvonalát biztosító tárgyi és személyi feltételek megteremtése, különös tekinettel a környezet-, természet- és egészségvédelemre, mint kiemelt feladatra, figyelembe véve azt, hogy az 1990. évi LXV. tv. 8. § /1/ bekezdése a helyi önkormányzat feladatává teszi az óvodákról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodást. ... >>

Marcali Városért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8700 Marcali, Rákóczi utca 11.
képviselő: Bácsics János
Marcali Város középfokú oktatás tárgyi feltételeinek javítása, belterületi parkjainak fejlesztése, fenntartásának támogatása, valamint a városfejlesztési feladatok támogatása, környezetvédelem és környezeti nevelés, egészségügyi ellátásának fejlesztése, oktatási intézményeinek tárgyi feltételeinek javítása, egészségügyi, szociális, kulturális ellátásának fejlesztése, közigazgatási feladatok magasabb színtű ellátásának támogatása, műemlékvédelem, sporttevékenység támogatása. ... >>

Marcali Városi Birkózó Sportiskola

(intézményi,sport,oktatási)

8700 Marcali, Petőfi S. u. 28.
képviselő: Majosházi István ... >>

Marcali Vízisport Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8700 Marcali, Vörösmarty utca 35.
képviselő: Dr. Tripkovics Zsolt
Az Egyesület célja - Marcali város és kistérsége sportéletének részeként -: 1. a gyermek és ifjúsági sport, valamint az utánpótlás-nevelés támogatása, 2. a fogyatékosok sportjának támogatása, 3. az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése, 4. az utánpótlás-nevelés műhelyeiként működő általános- és középiskolák sportéletének elősegítése, szakmai és anyagi támogatása, 5. vízisporttal kapcsolatos szakosztályok működtetése, feltételeinek megteremtése, 6. a vízisportok népszerűsítése a tanulóifjúság körében, 7. a mindennapos testedzés feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése. ... >>

MEGBÉKÉLÉS Szociális Otthon Alapítvány

(oktatási,szociális)

8700 Marcali, Templom út 4-6
képviselő: Szilágyi István
Szociális tevékenység, alapfoku oktatás, fogyatékosok oktatása, idősek és rászorultak részére szociális otthon fenntartása és működtetése és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Mikszáth Alapítvány Marcali

(intézményi,sport,oktatási)

8700 Marcali, Mikszáth utca 10.
képviselő: Brunner István
A Zrínyi matematikai verseny nevezési díjának kifizetése az iskolai versenyen I.III. helyezést elért tanulók részére. Egyéb tantárgyakból a megyei versenyre nevezett egy vagy két tanuló nevezési díjának biztosítása. A Marcali Mikszáth Kálmán utcai Általános Iskola kiemelt oktatási-nevelési feladatainak előmozdítása, anyagi támogatása. Az intézménynél oktatott idegen nyelv és számítástechnika korszerű oktatástechnikai eszközökkel való bővítése, sportfelszerelés fejlesztésére, sportrendezvényeken való részvétel támogatása. A tanulmányi versenyeken tanévenként a legjobb eredményt elért tanuló jutalmazása, a legjobb sporteredményt elért tanuló vagy csoport jutalmazása, az oktató-nevelő munka intézményi szintű fejlesztésére évente kiírt pályázat díjazása, az idegen nyelv oktatás hatékonyságát szolgáló külföldi cserekapcsolat szervezésének támogatása. ... >>

Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8700 Marcali, Mikszáth K. utca 10.
képviselő: Bőle László
A Mikszáth Utcai Általános Iskola pedagógiai programjával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti versengési-versenyzési és egyéb szabadidő sport tervezése-szervezése. Az intézmény a Közoktatási törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani és támogatni a diáksport- egyesületet, valamint az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres testmozgás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása. ... >>

Murától a Balatonig Norvég-Magyar Művészetoktatási, Szakképzési, Közművelődési és Nyelvvizsgaközpontot Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

8700 Marcali, Rákóczi utca 19-21
képviselő: Appel László
Mint nem önkormányzati intézményfenntartó a 2002/2003. tanévtől alapfokú művészetoktatási intézményt tart fenn. Az Intézmény 2006/2007. tanévtől szakközépiskolaként és akkreditált nyelvvizsga központként is kíván működni. A közoktatási intézmény, fenntartója, a pedagógusok munkája, és a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenység elősegítése érdekében, továbbá a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása érdekében 2010/2011. tanévtől Pedagógiai - Szakmai Szolgáltatást ellátó intézményt, továbbá elsősorban a többi tanulóval együtt nevelhető, hátrányos helyzetű tanulókat fejlesztő szakiskolát, valamint óvodát és általános iskolát tart fent, figyelemmel "a közoktatásról" szóló 1993. évi LXXIX. törvény 36. § (1) és (2) bekezdésben, a 27. § és 30. §-okban, továbbá 24.§, 26. §, 86. § (1) - (2) bekezdésében, valamint "a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről" szóló 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet 13. § (2) bekezdésében, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D-E. és F. §-okban előírtakra. Az alapítvány által fenntartott iskola révén alapfokú művészetoktatást végez zeneművészeti, táncművészeti, képző- és iparművészeti, valamint színművészet-bábművészet művészeti ágakban az intézmény alapító okiratában meghatározott székhelyen, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20.§ (1) bekezdés e./ pontjában, 31. §-ban és 86. § (3) bekezdés e./ pontjában foglalt rendelkezésekre. Az alapítvány által fenntartott iskola révén, annak keretén belül, szakközépiskolai művészeti vizsgára készít fel, továbbá szakképzési évfolyammal működően, - érettségi bizonyítvánnyal rendelkező tanulókra vonatkozóan - szakmai vizsgára történő felkészítést, oktatást, vizsgáztatást végez szakközépiskolaként, az intézmény alapító okiratában meghatározott székhelyen, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdés d./ pontjában, 29. § (8) és 29. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezésekre. Az alapítvány által fenntartott iskola révén, annak keretén belül nyelv oktatást és vizsgáztatást végez akkreditált vizsgaközpontként, az intézmény alapító okiratában meghatározott székhelyen, figyelemmel a 30/1999. (VII. 21.) OM. rendelet és a 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezésekre. ... >>

"MÚZEUM" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8700 Marcali, Múzeum köz 5.
képviselő: Horváth Lajosné
Támogatást nyújt Marcali város, a Marcali-hátság és Marcali környéke helytörténeti értékeinek gyűjtéséhez, a Helytörténeti Múzeumban való őrzéséhez, segíti az iskolatörténeti kutatásokat, támogatja a Helytörténeti Múzeum könyvállományának bővítését és állagának megóvását. ... >>

NAPSUGÁR Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8700 Marcali, Petőfi u.36.
képviselő: Helbek Lajos, Orosz Lajos igazgató
A Marcali Petőfi utcai Általános iskolában tanuló többszörösen hátrányos helyzetű gyermekek segítése, az oktató-nevelő munka színvonalának a kor követelményeihez való igazítása. Célja kibővül az l994.junius 15.napján kelt 3.sorsz.végzés szerint: A cigány származású tanulók képzése és munkaerőpiaci helyzetének javítása. ... >>

NIKÉ Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8700 Marcali, Petőfi utca 28.
képviselő: elnök Balogh Vilmos
Az Egyesület tagjai célként tűzik ki az egészséges, sportoló életmódra nevelést az iskolákban és azon kívül; cél továbbá országos hálózat keretei között kiépíteni egy amatőr versenyrendszert és a rendszeres sportolás egyéb tereit; valamint megteremteni az iskolai-, tömeg- és szabadidősport rugalmas összefonódását a versenysporttal. ... >>

Noszlopy Gáspár Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

8700 Marcali, Széchenyi utca 60.
képviselő: elnök Várfalviné Balogh Mária
Tagjainak és pártoló tagjainak rendszeres mozgási lehetőség, játék, versenyzés biztosítása, túrák, táborok tervezése, szervezése és lebonyolítása. Az intézmény, a helyi és környékbeli gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek, alapítványok támogatásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás feltételeit, a tárgyi háttér folyamatos javítását. Külön szerződés alapján az iskola sportteljesítményeinek fenntartása, fejlesztése. A diák-sportegyesület sajátos lehetőségeit felhasználva segíteni a diák - önkormányzatiság erősödését, a tanulók ezirányú fejlődését, tanulását. A helyi önkormányzattal együttműködve a Marcali város lakosságának minél nagyobb hányadát megnyerni a redszeres mozgás, az egészséges életmód érdekében. Rendszeres kapcsolattartás a körzet és a megye diáksportszervezetivel, a Magyar Diáksport Szövetséggel. Az Egyesület az iskola pedagógiai programjával összhangban a tanórán kívüli diáksport, Marcali város versenysport-utánpótlás nevelésének biztosítása. ... >>

"PRÜCSÖK" Néptánc Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8700 Marcali, Mikszáth Kálmán utca 10.
képviselő: Tanai Gyuláné
Aktív hagyományápolásra neveléssel biztosítani a gyermekek művelődési, szabadidős, közösségi tevékenységét. Ennek érdekében az alapítvány: Elsősorban - fenntartja és működteti a Marcali Prücsök Néptánckört és annak utánpótlás csoportjait, Másodsorban - amennyiben a rendelkezésre álló anyagi eszközei lehetővé teszi más fenntartó /iskola, művelődési ház, egyesület stb/ által működtetett utánpótlást nevelő néptánccsoportokat támogat, külön együttműködési megállapodás alapján. ... >>

Szakképzési Alapítvány a Marcali Szakképző Iskola támogatására

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8700 Marcali, Hősök tere 3.
képviselő: Szaka Zsolt
A Marcali Szakképző Iskolába /Marcali, Hősök tere 3./ járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése, különös tekintettel az alábbiakra: Az oktatás tárgyi, technikai és személyi feltételeinek javítása, a fejlett technológiák megvalósítása. Az idegen nyelv tanulásának elősegítése. Az iskolai szabadidős programok támogatása /hozzájárulás osztálykirándulások, táborok, szabadidős rendezvények költségeihez/. Tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása /nevezési díjak kifizetése, helyezettek díjazása, szervezési költségek átvállalása /Hátrányos helyzetű- jól tanuló diákok segítése stb./. ... >>

SZÍVBETEGEINKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8701 Marcali, Széchenyi utca 17-21.
képviselő: Horváth Hajnalka
Marcaliban és a Marcali Városi Kórház ellátási területén élő szívbetegek magasabb színvonalú ellátásának tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. Ezen belül kiemelkedő fontosságú az új műszerek biztosítása, modern diagnosztikai és terápiás eljárások bevezetése, a betegellátás egyéb tárgyi feltételeinek állandó javítása, az orvosok, a szak- és ápolószemélyzet továbbképzése, anyagi feltételeinek a megteremtése, szakmai konferenciákon, kongresszusokon való részvétel biztosítása az elméleti továbbképzés számára, szakmai időszakos és állandó tudományos kiadványok beszerzése, szakmai publikációk megjelentetésének támogatása. ... >>

TALENTUM Művészetoktatási Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

8700 Marcali, Ősz utca 68.
képviselő: Baranyai Gyula
A művészetoktatásban résztvevő gyerekek táboroztatásának, tanulmányi kirándulásoknak (fellépés belföldön, külföldön) a finanszírozása. Nívós nemzetközi művészeti táborok, előadások lebonyolítása, a művészetoktatásban résztvevő hátrányos helyzetű tanulók hangszerhez juttatása, közép- és felsőfokú művészeti tanulmányaik elvégzéséhez anyagi segítségnyújtás. ... >>

Tulipán Közalapítvány

(oktatási)

8700 Marcali, Rákóczi utca 11.
képviselő: Jandrics Róbert
A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziumban folyó oktatás magas színvonalát biztosító személyi és tárgyi feltételek megteremtése, az intézmény dolgozóinak elismerése. ... >>

Új Út Európához Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8700 Marcali, Orgona utca 1-3. C.ép. 2/10.
képviselő: Horváth Roland
A térségben a hátrányos helyzetű családokban élő fiatalok számára az oktatási, kulturális és sportolási lehetőségeket elősegíteni, ezáltal egészséges, a társadalom számára értékes, öntudatos, felelősségteljes életmóra nevelni őket. ... >>

Zita Királyné Közalapítvány

(oktatási)

8700 Marcali, Rákóczi u.11.
képviselő: Ajtós József plébános
Marcali városban és Somogyzsitván a középfokú oktatási intézményekben tanuló a nevezett helyisében érettségizett és egyetemen vagy főisko- lán tanulmányokat folytató nehéz anyagi helyzetben lévő jeles, illetve jó tan.e-redményt elérő diákok jutalm.,támogatása ... >>

Zöld régiók Európában alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

8700 Marcali, Lenin út 11.
képviselő: Kovács Kálmán
Magyarország naturális és épített természeti értékeinek védelme, a környezet alapú gazdálkodás elterjesztésének, a környezetvédelem fontossága és megismertetése érdekében tanfolyamok szervezése, kiadványok szerkesztése és terjesztése, egyéb tanulmányok és kutatások végzése, tanácsadás, szolgáltatás biztosítása, valamint az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzés, stb. ... >>
1. oldal