Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Marcali szociális civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

ADDIKCIÓ ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális)

8700 Marcali, Gábor Á.u.2.II/2.
képviselő: Bertalan Gyula
Marcali és vonzáskörzetében létesítendő rehabilitációs munkahelyteremtő beruházások támogatása, illetve működésének segítése. A várható igények elbírálásánál elsőbbséget élveznek azok a kezdeményezésk, amelyek a MÜM 4/1991.rendeletén túl az alkoholbetegséghez kapcsolódnak.Továbbá célja, ennek a halmozottan hátrányos helyzetű réteg szociális helyzetének javítása. ... >>

Családokért Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8700 Marcali, Dózsa Gy. utca 9.
képviselő: Hartal Katalin
Szociálisan hátrányos helyzetű családok támogatása. Ünnepek szervezése a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára. Gyermek és ifjúságvédelmi programok, szolgáltatások szervezése, támogatása, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében. Egészségügy preventív tevékenységének elősegítése közösségi programok szervezésével, támogatásával. Egészségügyi és szociális kutatások, felmérések támogatása. Szakmai konferenciák szervezése, továbbképzés, oktatás támogatása. Időskorúak mentálhigiénés és szociális problémáinak kezelése. A hátrányos helyzetű, vagy etnikai kisebbséghez tartozó tehetséges gyermekek támogatása. Marcali Város Családgondozási központjában folyó szociális munka támogatása, személyi és tárgyi feltételek megteremtése és az e területen dolgozók elismerése. ... >>

"Egerszegi" Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

8700 Marcali, Liget utca 4. fsz.5.
képviselő: Málovics Józsefné
A Marcali és környéke mozgáskorlátozottainak társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Marcaliban és az egykori járás területén élő mozgássérültek művelődésének, együttes kulturális rendezvényeinek támogatása, ezirányú működésének elősegítése. Mozgássérültek klubhelyiségének kialakítása, karbantarása, berendezési tárgyak-, sport- és szórakoztató eszközök beszerzése, gyógytorna személyi- és tárgyi feltételeinek biztosítása, mozgássérültek rendezvényeinek szervezése, rendezvényeken ellátás (étkezés, szállás, utazás, stb.) biztosítása. ... >>

"Együtt a Holnapért" Közalapítvány

(oktatási,szociális)

8700 Marcali, Berzsenyi utca 114.
képviselő: elnök Buzási Attila, elnökhelyettes Májer István
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került, a Somogy Megyei Gyermekotthonban, Marcaliban elhelyezett gyermekek életkörülményeinek javítása, segítése, így az életminőségük fejlesztése, egyedülálló, válsághelyzetben lévő szülők és gyermekeik képességfejlesztése, felzárkóztatása, egészségmegőrzése,valamint az ehhez szükséges létesítményhálózat fejlesztése, a technikai, tárgyi és személyi feltételek javítása, a hátrányos helyzetű gyermekek korai fejlesztésének, oktatásának, oktatási eszközökhöz való hozzájárulás támogatása. Lehetőségek, esélyek biztosítása a gyermekeknek, a speciális ellátást igénylő gyermekeknek a teljes élet felé az önálló életkezdéshez, a gyermekotthon érdekében szervezett rendezvények támogatása, a kiadandó szakmai kiadványok költségeihez való hozzájárulás, a dolgozók szakmai képzésének, továbbképzésének támogatása, a szakmai rendezvényeken való részvétel elősegítése. ... >>

Hétszinvirág Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

8700 Marcali, Petőfi utca 36.
képviselő: Orosz Lajos
A Marcali Petőfi utcai Általános Iskolában folyó oktatás magas színvonalát biztosító személyi és tárgyi feltételek megteremtése, az intézmény dolgozóinak elismerése. Az intézmény hátrányos helyzetű tanulóinak szociális és egészségügyi támogatása. ... >>

Marcali és Kistérsége Focisuli Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

8700 Marcali, Ősz utca 2.
képviselő: alelnök Csehkis Gábor, elnök Nyerges Ervin, elnökségi tag Sipos Anikó
A tehetséges hátrányos helyzetű gyermekek sportolásának elősegítése, támogatása a labdarúgás területén, a tehetségek felkarolása pályafutásuk figyelemmel kísérése és elősegítése, támogatása. ... >>

Marcali Evangélikus Református Templom Építéséért Alapítvány

(szociális,egyéb)

8700 Marcali, Petőfi utca 63.
képviselő: Dr.Kutasi Judit
Létrehozni Marcali városban egy olyan templomot, amely a város és környéke protestáns híveinek igényesen tudja biztosítani a hitélet tárgyi feltételeit. Emellet a családsegítés, hitélet fejlesztése, szociális tevékenység (1997. évi CLVI. tv. 26. § c/2. pont), hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (1997. évi CLVI. tv. 26. §. c/11. pont). ... >>

MEGBÉKÉLÉS Szociális Otthon Alapítvány

(oktatási,szociális)

8700 Marcali, Templom út 4-6
képviselő: Szilágyi István
Szociális tevékenység, alapfoku oktatás, fogyatékosok oktatása, idősek és rászorultak részére szociális otthon fenntartása és működtetése és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Murától a Balatonig Norvég-Magyar Művészetoktatási, Szakképzési, Közművelődési és Nyelvvizsgaközpontot Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

8700 Marcali, Rákóczi utca 19-21
képviselő: Appel László
Mint nem önkormányzati intézményfenntartó a 2002/2003. tanévtől alapfokú művészetoktatási intézményt tart fenn. Az Intézmény 2006/2007. tanévtől szakközépiskolaként és akkreditált nyelvvizsga központként is kíván működni. A közoktatási intézmény, fenntartója, a pedagógusok munkája, és a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenység elősegítése érdekében, továbbá a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása érdekében 2010/2011. tanévtől Pedagógiai - Szakmai Szolgáltatást ellátó intézményt, továbbá elsősorban a többi tanulóval együtt nevelhető, hátrányos helyzetű tanulókat fejlesztő szakiskolát, valamint óvodát és általános iskolát tart fent, figyelemmel "a közoktatásról" szóló 1993. évi LXXIX. törvény 36. § (1) és (2) bekezdésben, a 27. § és 30. §-okban, továbbá 24.§, 26. §, 86. § (1) - (2) bekezdésében, valamint "a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről" szóló 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet 13. § (2) bekezdésében, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D-E. és F. §-okban előírtakra. Az alapítvány által fenntartott iskola révén alapfokú művészetoktatást végez zeneművészeti, táncművészeti, képző- és iparművészeti, valamint színművészet-bábművészet művészeti ágakban az intézmény alapító okiratában meghatározott székhelyen, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20.§ (1) bekezdés e./ pontjában, 31. §-ban és 86. § (3) bekezdés e./ pontjában foglalt rendelkezésekre. Az alapítvány által fenntartott iskola révén, annak keretén belül, szakközépiskolai művészeti vizsgára készít fel, továbbá szakképzési évfolyammal működően, - érettségi bizonyítvánnyal rendelkező tanulókra vonatkozóan - szakmai vizsgára történő felkészítést, oktatást, vizsgáztatást végez szakközépiskolaként, az intézmény alapító okiratában meghatározott székhelyen, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdés d./ pontjában, 29. § (8) és 29. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezésekre. Az alapítvány által fenntartott iskola révén, annak keretén belül nyelv oktatást és vizsgáztatást végez akkreditált vizsgaközpontként, az intézmény alapító okiratában meghatározott székhelyen, figyelemmel a 30/1999. (VII. 21.) OM. rendelet és a 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezésekre. ... >>

NAPSUGÁR Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8700 Marcali, Petőfi u.36.
képviselő: Helbek Lajos, Orosz Lajos igazgató
A Marcali Petőfi utcai Általános iskolában tanuló többszörösen hátrányos helyzetű gyermekek segítése, az oktató-nevelő munka színvonalának a kor követelményeihez való igazítása. Célja kibővül az l994.junius 15.napján kelt 3.sorsz.végzés szerint: A cigány származású tanulók képzése és munkaerőpiaci helyzetének javítása. ... >>

Szakképzési Alapítvány a Marcali Szakképző Iskola támogatására

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8700 Marcali, Hősök tere 3.
képviselő: Szaka Zsolt
A Marcali Szakképző Iskolába /Marcali, Hősök tere 3./ járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése, különös tekintettel az alábbiakra: Az oktatás tárgyi, technikai és személyi feltételeinek javítása, a fejlett technológiák megvalósítása. Az idegen nyelv tanulásának elősegítése. Az iskolai szabadidős programok támogatása /hozzájárulás osztálykirándulások, táborok, szabadidős rendezvények költségeihez/. Tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása /nevezési díjak kifizetése, helyezettek díjazása, szervezési költségek átvállalása /Hátrányos helyzetű- jól tanuló diákok segítése stb./. ... >>

TALENTUM Művészetoktatási Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

8700 Marcali, Ősz utca 68.
képviselő: Baranyai Gyula
A művészetoktatásban résztvevő gyerekek táboroztatásának, tanulmányi kirándulásoknak (fellépés belföldön, külföldön) a finanszírozása. Nívós nemzetközi művészeti táborok, előadások lebonyolítása, a művészetoktatásban résztvevő hátrányos helyzetű tanulók hangszerhez juttatása, közép- és felsőfokú művészeti tanulmányaik elvégzéséhez anyagi segítségnyújtás. ... >>

Új Út Európához Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8700 Marcali, Orgona utca 1-3. C.ép. 2/10.
képviselő: Horváth Roland
A térségben a hátrányos helyzetű családokban élő fiatalok számára az oktatási, kulturális és sportolási lehetőségeket elősegíteni, ezáltal egészséges, a társadalom számára értékes, öntudatos, felelősségteljes életmóra nevelni őket. ... >>
1. oldal