Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 418
3. oldal

"Éltető lélek" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3530 Miskolc, Hősök tere 5.
képviselő: Dr. Várhelyi Krisztina elnök
A hitoktatás hatékonyságának növelése érdekében az ehhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításához való hozzájárulás. A hitoktatás a műemlék Minorita templomban folyik. A műemlék épület egyes részei életveszélyessé váltak és felújításra szorulnak.
Az alapítvány a műemlékvédelem és műemlék felújítás érdekében végez tevékenységet annak érdekében, hogy a hitoktatás tárgyi feltételeinek biztosításához hozzájáruljon.
A szociális rászoruló diákok, családok nyári táborozásának szervezése, a táborozás anyagi támogatása, sporteszközök, felszerelések beszerzéséhez anyagi hozzájárulás és egyéb szociális segítségnyújtás.
Határainkon túl élő magyar fiatalok magyarországi nyelvi, hitoktatási képzésének elősegítése, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
Határainkon túl élő magyar fiatalok magyarországi táboroztatásának szervezése, a táborok kulturális, sport programjának kialakításában való közreműködés.
A fiatalok erkölcsi nevelésének anyagi támogatása. Az erkölcsi neveléshez kapcsolódik az egészséges életmódra, környezeti tisztaságra való nevelés, hiszen az egészségtelen életmóddal és környezetszennyezéssel a társadalom jövője pusztul.
Az egyetemes és magyar kultúra értékeinek megismerését célzó rendezvények, táborok anyagi támogatása, kultúrcsoport működtetése.
A nevelést, a hagyományőrzést szolgáló könyvek, kiadványok, ismeretterjesztő anyagok megjelentetéséhez való anyagi hozzájárulás és a terjesztés elősegítése. ... >>

" Eötvös-Daxner Oktatási és Kultúrális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3519 Miskolc, Bencések útja 15.
képviselő: Kemenszky Ágnes
Az alapítvány célja, hogy a szakmunkásképző, a középiskolák távoktatása (Sulinet) és az egyetemi posztgraduális oktatás keretében - fiatal és felnőtt - hallgatók számára megfelelő tanfolyamok, oktatás szervezése, kiadványok szerkesztése és terjesztése, oktatási, kulturális, egyéb tanulmányok és kutatások végzése. Segítséget kíván nyújtani az alapítványi célok megvalósítását segítő eszközök felkutatásában, az optimális, leghatékonyabb oktatási módszerek kiválasztásában, alkalmazásában, támogatások igénybevételében, ennek elérése érdekében saját adatbázist állít fel, ingyenes informáci0s vonal ("zöldszám", internet) elérési lehetőséget bihztosít. Az alapítványi célok megvalósítása érdekében támogatásokat nyújt. ... >>

"Építeni az Egyházat" /Costruire la Chiesa/ Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3535 Miskolc, Puskás Tivadar út 1.
képviselő: Mikolai Vince
A diósgyőri Árpádkori templom és a plébánia épület, valamint közösségi terem fenntartása, renoválása, a plébánia működésének segítése - Az egyházközség közösségei működésének elősegítése, óvodások, hittanosok, ifjúsági csoportok működtetése, cserkészet fellendítése, táboroztatás, főiskolások, egyetemisták csoportja, jegyesek házasságra felkészítő programja, fiatal házasok közösségeinek és különböző lelkiségi mozgalmak működésének segítése, idősek lelki és anyagi támogatása, fogyatékos gyerekek és szüleik segítése, hátrányos helyzetű gyerekek és szülők segítése, énekkar és színjátszó csoport fenntartása. - Lelkipásztori élet fellendítése, - külföldi kapcsolatok ápolása és újabbak elősegítése, - keresztény szellemű kulturális programok támogatása. - szociális tevékenység, családsegítés, - nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - Műemlékvédelem - Gyermek és ifjúságvédelem - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Erőmű kortárs Művészeti Egyesület

(kulturális)

3530 Miskolc, Toronyalja utca 35
képviselő: képviselő Zemlényi Attila ... >>

Esély a jobb Életért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Szent Anna utca 12 B
képviselő: Sinka Róbert
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek, valamint a magyarországi etnikai kisebbségek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások megteremtése. továbbá az etnikai kisebbségek esélyegyenlőségének kultúrális és oktatási tevékenység által történő elősegítése. Ezeknek a céloknak a megteremtése elősegíti a társadalomba való beilleszkedésüket, valamint biztos megélhetésüket.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- tudományos tevékenység, kutatás
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kultúrális tevékenység,
- kultúrális örökség megóvása,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- emberi és állampolgári jogok védelme,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
-rehabilitációs foglalkoztatás,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,
- euroatlanti integráció elősegítése,
- közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások. ... >>

"ESÉLY ÉS HIT" EGYESÜLET

(kulturális)

3531 Miskolc, Csillag utca 29.
képviselő: Pohlott Barnabás elnök
A bibliai értékek minél szélesebb körben való ismertetése, elsősorban a romák körében a zenei, kulturális ismeretek terjesztésén keresztül. ... >>

Esély Sport Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3508 Miskolc, Bárczay utca 22.
képviselő: Mátyásné Pető Tímea
Enyhe értelmi, tanulásban akadályozott, mozgássérült, közép-súlyos, halmozottan sérült, valamint hátrányos helyzetű egészséges és sérült gyermekek és fiatalok, fiatal felnőttek aktív és sikeres szocializációja sportpedagógiai szemlélet alapján. Különböző rekreációs sportágak oktatása, alkalmazása, csapatépítő tréningek levezetése.

Aktív sportéletre nevelés, a sportszemléletű életvitel, életmód kialakítása, képességek és készségek fejlesztése, sportfoglalkoztató, illetve mozgásfejlesztő ? rehabilitációs ? habilitációs egységek létrehozása.

Sportrendezvények, sportesemények megszervezése, illetve lebonyolítása, részvétel magyar és külföldi sportkonferenciákon.

Egészségmegőrzés, prevenció, életmód-tanácsadás, a sérült és szociálisan hátrányos helyzetű embertársaink segítése, nevelése, oktatása, felzárkóztatása, képességfejlesztése, tehetséggondozása, foglalkoztatása, társadalomba való beilleszkedésének segítése.
A környezet megóvása és ápolása, az ökológiai egyensúly fenntartása, a természeti értékek állapotának megőrzése, annak elősegítése.

A kulturális örökség, a népi hagyományok megőrzése és azok felelevenítése, valamint a művészet, a színjátszás, drámapedagógia megismertetése a célcsoporttal, vers és éneklő versenyek szervezése, illetve kisebb színjátszó kör létrehozása. Nonverbális kommunikációs készségek fejlesztése testkultúrán keresztül.

A sport által megteremthető közösségi élmény segítségével a többségi társadalomba való integráció elérése, erősítése, illetve megkönnyítése.

Euroatlanti integráció elősegítése, magyar és külföldi önkéntesek fogadása. ... >>

Esélyegyenlőség Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Corvin ottó u.9.
képviselő: Dr. Szemmelveisz Tamás elnök
A társadalmi változások következtében az önhibályukon kívűl hátrá nyos helyzetbe került közösségek, családok, egyének támogatása, különös tekintettel a tehetséges fiatalokra, a betegekre, nyugdíjasokra, a munkanélküliekre, a fejlett országokból ismert szociális piacgazdaság alapelveinek, működésének megismertetése, ezzel kapcsolatos oktatás, ismeretterjesztés, a társadalmi szolidaritásérzés kialakítása, fokozása érdekében közösségi, kultúrális, sport stb. rendezvények, akciók, programok támogatása, egyéb, az alapítvány célkitűzéseinek megvalósulását elősegítő célok támogatása. ... >>

"ESÉLY" LELKISEGÉLY TELEFONSZOLGÁLAT ÉS MENTÁLHIGÉNIÁS ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

3531 Miskolc, Thököly út 5 fsz/1
képviselő: Varga Tibor Oszkár
a.)olyan társadalmi folyamtok beindítása, elősegítése, amelyek hozzájárulnak a lakosság pszichés, szociális kultúrájának fejlődéséhez, egészségének megőrzéséhez, visszanyeréséhez, egészségkárosító hatások kivédéséhez,
b.)a lélektani kulturális fejlesztéshez,
c.)lelki és szociális problémák megelőzése, kezelése, a megoldás elősegítése egyéni és össztársadalmi szinten egyaránt,
d.)szolgáltatás fejlesztés, közösségfejlesztés, pszichés és szociális marginalizáció megelőzése, demokráciafejlesztés, foglalkoztatás, elősegítése. hátrányos helyzetben lévő veszélyeztetett rétegek esélyegyenlőségének megteremtése, mentális állapotuk javítása. ... >>

" Észak -Kiliáni Óvodai Nevelési " Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Kacsóh P.u.8.
képviselő: Horváthné Kertész Edit
a.) Az óvodában folyó 3-7 éves korú gyermekek személyiségének fejlesztésével összefüggő tevékenységek elősegítése. Az óvodai nevelésen belül az iskolai életre való felkészítés, jobb tárgyi és anyagi feltételek mellett, kiemelve a játékot, mint az óvodáskorú gyermekek alapvető tevékenységét. b.) Barátságos biztonságot nyújtó, családias jellegű óvodai légkör kialakítása. Ehhez szükséges tárgyi feltételek, berendezések, játékok, oktatási eszközök, alapanyagok biztosítása. c.) Óvodai neveléssel összefüggő előadások, nyiltnapok szervezése, szakképzett szakemberek bevonásával, óvodapedagógusok és a téma érdeklődő szülők számára. d.) Helyi Óvodai nevelési program, sajátos arculat kialakítása és továbbfejlesztése. e.9 A gyermekek érzelmi intelektuális, fizikai, szociális, értelmi, esztétikai és alkotókészségének, egyéni képességeinek fejlesztése. f.) Mély természetszeretet kialakítása, az ehhez szükséges feltételrendszer javítása. g.) Ismerkedés népi kultúrákkal - néphagyományok, népszokások ápolása - hagyományörző szemlélet kialakítása. Népi kézművesség feltételeinek javítása, különös tekintettel a vízuális nevelésre. h.) Szülők igénye alapján neveléssel, oktatással összefüggő tevékenységek megszervezése, lebonyolítása. i.) Sikerorientált környezet, pozitív érzelmi viszonyok között, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyermekek nevelése. ... >>

Észak-Kelet-Magyarországi Regionális Versmondó Egyesület

(kulturális)

3515 Miskolc-Egyetemváros, Uni-Hotel Diákotthon
képviselő: Káelné Kovács Rita, Szabó Zsolt ... >>

Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3529 Miskolc, Testvérvárosok útja 8 IX/1
képviselő: Darázs Richárd, Fáy Ádám, Szűcs István Gergely ... >>

Észak-magyarországi Régióért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u.17.
képviselő: Szentpéteri István
Az Észak-magyarországi Régió európai integrációjának elősegítése. Ezen belül a régió európai integrációjának elősegítése. Ezen belűl a régió hagyományainak,természeti értékeinek megőrzése. A munkaerő piaci szempontból hátrányos helyzetű munkanélküliek eséjegyenlőségének javítása, a vidékfejlesztés támogatása. A munkaerőpiaci szereplők eutópai uniós normáknak megfelelő képzése, átképzése. ... >>

"Észak-Magyarországi Regionális Filmalap-Miskolc" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3530 Miskolc, Városház tér 20.
képviselő: Bíró Tibor
Filmalkotások létrejöttének támogatása Miskolcon és a régióban, filmszakmai rendezvények és fesztiválok szervezése, filmes oktatás és képzés elősegítése, filmarchívum létrehozása és működtetése, mozis tárgyi emlékek és filmes örökség részét képző helyi filmalkotások gyűjtése és megőrzése, bemutatása, filmes kiadványok és könyvek kiadása, filmes kulturális rendezvények szervezése a hátrányos helyzetű csoportok részére integrációjuk elősegítése céljából. ... >>

Észak-magyarországi Ütőhangszeres Kultúráért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3516 Miskolc, Rózsavölgyi utca 3
képviselő: Lajhó Gyula
a./ Az észak-magyarországi ütőhangszeres kultúra és hagyomány ápolása, fejlesztése és terjesztése,
b./ az ütőhangszeres együttesek működésének elősegítése,
c./ tehetséges fiatal zenészek támogatása,
d./ a hazai és külföldi együttesekkel való kapcsolat elősegítése,
e./ a zenei fesztiválok és versenyek támogatása, szervezése,
f./ zenei képességfejlesztés és ismeretterjesztés.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
gyermek- és ifjúságvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Északkelet -Magyarország Ipartörténetének ápolásáért

(kulturális)

3517 Miskolc- Felsőhámor, Palota út 22
képviselő: dr Viszokai Gábor, dr. Herendi Rezső, Dr. Rejtő Ferencné, dr. Szedlacsek György, Szedlacsek Jószef, Szilágyiné Baán Anna, Tóth Lajos
a.)A magyar, kiemelten az északkelet-magyarországi ipari kultúra, elsődlegesen a kohászati, gépészeti és bányászati tevékenység iratainak, dokumentációinak, egyes termelőeszközeinek felkutatása, megszerzése, rendszerezése, az arra illetékes szervezeteknek való átadása és ezáltal a magyar kulturális örökséghez való csatolása;
b.)a felkutatott adatok, tárgyak megőrzése, állagmegóvása, és eseti vagy állandó tárlatok szervezésével a közönség részére történő bemutatása;
c.)a kitűzött célok eléréséhez szakmai pályázatok benyújtása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása. ... >>

Északmagyarországi Franciabarát Egyesület

(kulturális)

3525 Miskolc, Széchenyi u.35
képviselő: Regéczi Zoltánné ... >>

Eszmék és Értékek Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Hősök tere 5/A.
képviselő: Sasvári István
Miskolc város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, - a helyi közművelődési tevékenység támogatása, - az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, - az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, - a helyi társadalom kapcsdolatrendszeréne, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, - a szabadidő kultúrális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, - egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. (A kultúrális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76./1/ és /2/ bekezdése szerinti önkormányzati kötelező feladat). - az Alapítvány támogatja Miskolc város múltjának és hagyományainak feltárására irányuló társadalmi tevékenységet, (A műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény 30. /1/ bekezdése szerinti helyi önkormányzati feladat) - a sport társadalmilag hasznos funkcóinak kiteljesítése érdekében az Alapítvány támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a fogyatékosok sportját, - elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport népszerűsítését, - az Alapítvány ápolja a magyar keresztény hagyományokat a tudomány, a művészet, az irodalom felkarolásával, a művelésével és közvetítésével az ökumené szellemében, - a keresztény evangelizációs küldetést tudatos elkötelezettséggel vállalja a tudomány, a művészet, az egészségügyi és karitatív feladatok ellátásán keresztül, - az Alapítvány ösztöndíj, illetve egyéb formában nyújtott támogatás keretében támogatja a hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedően tehetséges diákokat, illetve városunk azon polgárait, akik hivatásukat átlagon felüli színvonalon végzik az élet bármely területén, - az Alapítvány a keresztényi szolidaritás alapján támogatja a fogyatékos emberek gondozását, nevelését ellátó szervezeteket, a fogyatékos, illetve az árva, intézeti nevelt gyermekek és felnőttek részére szórakoztató, sport és egyéb szabadidős programokat szervez, ilyen programokhoz támogatást nyújt. ... >>

Eszperantó Értékmentő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3529 Miskolc, Szentgyörgy utca 28
képviselő: Dudás József elnök, Ferenczi Ildikó titkár
a./ Kulturális tevékenység:
Kulturális örökség megőrzése. Hagyományőrzés. Eszperantó hang-, kép- és videoanyagok rögzítése, archiválása.
Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése, rögzítése. Művészeti tevékenység.
b./ Nemzetközi tevékenység:
Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése.
A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése.
Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi szakértői hálózat működtetése, népszerűsítése. A söjtöri nemzetközi és regionális Kapcsolatközpont (EK EsperantaKontaktcentro) épületegyüttesének fejlesztése, közhasznú üzemeltetése.
Turisztikai programok és a Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése.
c./ Oktatási tevékenység:
Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése.
Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás.
Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok , tréningek szervezése.
d./ Szociális tevékenység:
A szociálisan hátrányos helyzetűek, nők esélyegyenlőségének elősegítése, etnikai csoportok közötti interkulturális tervek (projektek) szervezése.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység,
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Észpörgető Fejlesztőház Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Bottyán János utca 18/A.
képviselő: Ártimné Tóth Krisztina elnök
Egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység keretében: az eltérő fejlődésű gyermekek terápiája tervszerűen felállított program szerint, mely egy komplex diagnosztikai vizsgálat alapján pszichés, illetve gyógypedagógiai gondozást, valamint különböző terápiás szolgáltatásokat foglal magába. Cél: az agyfejlődés legfogékonyabb időszakát kihasználva a gyermekek fejlődésének elősegítése, a bennük lévő ép funkciók kibontása.

Szociális tevékenység keretében: az eltérő fejlődésű gyermekeket nevelő családok mindennapjaiban való segítségnyújtás, tanácsadás, információkkal való ellátás.

Kutatási és tudományos tevékenység keretében: a fejlődési elmaradásokkal, azok neurológiai, neuropszichológiai, mentális és szociális problémáival, valamint az agy működészavarával kapcsolatos kutatómunka szervezése és végzése.

Nevelési, oktatási és ismeretterjesztési tevékenység keretében: a gyermekek fejlődési szintjének felmérése, pedagógiai, pszichológiai tanácsadás, egyéni és csoportos fejlesztés. Védőnők, pedagógusok, bölcsődei dolgozók továbbképzésében részvétel, orvosi gyógypedagógiai szakmai fórumokon ismeretbővítő előadások az új fejlesztő, vizsgáló és terápiás módszerekről és kutatási eredményekről.

A hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése keretében a kulturális, kommunikációs hátrányok csökkentése. A lassabban fejlődő, a kialakulatlan, illetve sérült funkciók minél korábbi felismerésével, változatos terápiás módszerek alkalmazásával a teljesebb társadalmi integráció elősegítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; ... >>

Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3525 Miskolc, Dajka G. u.4
képviselő: Sándor Frigyes
Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola tanulói nevelésének és oktatásának segítése, a tárgyi, technikai feltételek javítása, tanulmányi utak megszervezése és támogatása, az iskolai és szabadidős programok támogatása (hozzájárulás osztálykirándulások, táborok, szabadidős rendezvények költségeihez) tanulmányi, sport - és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása (nevezési díjak kifizetése, helyezettek díjazása, szervezési költségek átvállalása), nehéz körülmények között élő, hátrányos helyzetű diákok segítése a tanulmányaik során a pedagógusok továbbképzésének támogatása, a pályázatok versenyek és egyéb rendezvények megrendezésével és az ott nyújtott tevékenységek anyagi és erkölcsi elismerésével az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban, illetve más iskolában tanuló diákoknak, azok csoportjainak, illetve felkészítő tanárainak segítése. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

Excelsior Music Egyesület

(kulturális)

3534 Miskolc, Árpád utca 52 VII/2
képviselő: Andervald György, dr. Bányai Krisztina, Szabó Zoltán ... >>

" Ezerarcú Óvoda " Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Középszer u.5.
képviselő: Szabó Ferencné
A Miskolc, Középszer úti Napköziotthonos Óvodába járó óvodások szellemi és fizikai képességének, erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése, az óvodásokkal a kötelező foglalkoztatási órákon kívűl, a kötelező pedagógiai feladatokon túlmenően is foglalkozó pedagógusok, kisegítők, külső szakemberek segítése,ezen belül különösen: A) A gyermekek körében - az étkezési téritési díjat csökkentő eseti vagy tartós támogatása, -egyes speciális orvosi szűrővizsgálatok térítése. - az egészséges életvitel, az egészségmegörzés elősegítése, - az egészségügyi hátránnyal küzdő gyermekek különleges bánásmódja során felmerült költségek finanszírozása, - óvodai kirándulások támogatása, - tehetséggondozás, - kultúrális és tanulást segítő programok, versenyek körének és színvonalának fejlesztése, - hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, B) az óvoda működése területén - gondozási, nevelési oktatási feltételek javítása, - a gyermekek sokoldalú neveléséhez szükséges feltételek kialakításának elősegítése, pl. tornaszoba, könyvtár, környezet- és természetbarát terek kialakítása, informatika, népi tánc, népi mesterségek, hangszers zene. C) Pedagógusok kisegítők, külső szakemberek körében - tanfolyami képzések, továbbképzések támogatása, - társintézményekben (hazai és külföldi) történő tapasztalatcsere elősegítése, - a nevelőmunkát segítő külső szakemberek az óvodai munkában történő bevonásának elősegítése, támogatása. ... >>

EZÜSTALKONY Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3528 Miskolc, Bornemissza u.28.
képviselő: Kottman Dezső
Időskorúakról bentlakásos otthon biztosításával történő gondoskodás, ezirányú önkormányzati feladatokhoz kapcsolódva, azok részbeni átvállalásával.
A nők társadalomban való beilleszkedését elősegítő programok, képzések szervezése, családsegítő tevékenység, esélyegyenlőségük megvalósulásának elősegítése, különös tekintettel a többszörösen hátrányos helyzetű nőkre(roma, munkaképességükben csökkent és idősödő korosztály képviselői).
A magyarországi etnikai kisebbségek társadalomban való beilleszkedését elősegítő programok, képzések szervezése, családsegítő tevékenység végzése, különös tekintettel a Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében élő etnikai kisebbségek képviselőire.
Fenti célcsoportok társadalmi integrációját elősegítendő kiadmányok (könyvek, ismeretterjesztő kiadmányok) létrehozása, rendezvények szervezése(kulturális, sport, művészeti). ... >>

FAMULUS Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3535 Miskolc, Kuruc u.39.V/3.
képviselő: Szalipszki Tibor
Az alapítványtevő az alapítványt a hátrányos helyzetű gyermekek segítése céljából hozta létre: a) az iskolai rendszerbe nehezen beilleszthető, jó értelmi képességű gyermekek támogatására b)az iskolai követelményszintet nehezen teljesítő, nem értelmi fogyatékos gyermekek felzárkóztatására, fejlesztésére c) az egy-egy területen kimagasló teljesítményt nyújtó gyermekek tehetségondozására. Az alapítvány támogatja: - a célnak megfelelő iskola létrehozását - az ehhez szükséges tanterv kidolgozását - a fejlesztésre szoruló részterületek fokozottabb figyelemmel kísérését - Az alternatív fejlesztő módszerek alkalmazását - a szakmai képzés finanszírozását - a szülő-gyermek kapcsolat javítását célzó tanácsadói tevékenységet - a kultúrális és sportrendezvényeken való részvételt - a gyakorlati életbe való beilleszkedés előmozdítását - tanulmányutak szervezését, a világ megismerését - a gyermekek mentálhigiénés ellátását, szociális gondozását - biztosítja a gyermekek érdekképviseletét ... >>

Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola Értéket Teremtünk Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Jászi Oszkár u. 1l.
képviselő: Nyilas Ferencné
1.)
A nagy hivatástudattal és eredményesen végzett oktató-nevelő munka, valamint a tanulásban elért kiemelkedő tanulói teljesítmény elismeréseként és jutalmazásaként a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskoláért díjat adományozza, illetve adományozhatja tanárai és diákjai számára évente egy alkalommal.

2.)
Az alapítvány közhasznú tevékenységként végzi az alábbiakat:
a tanulók és a tanárok külföldi és belföldi tanulmányútjának elősegítése,
idegen nyelvi tanfolyamok, és tehetséggondozó szakkörök működtetése és annak támogatása,
nevelés és oktatás területén a képességfejlesztés, versenyeztetés és az ismeretterjesztés támogatása,
kulturális tevékenységek és rendezvények támogatása,
a gyermek- és ifjúságvédelem támogatása,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
sporttevékenység és sportrendezvények támogatása,
nevelési, oktatási, kulturális, felnőttképzési és továbbképzési, valamint pályázati tevékenység végzése, szervezése,
Fáy András szellemi műhelyét a vállalkozói szféra szolgálatába állítani, fejlesztve a céges kapcsolatokat,
személyre szabott segítség a pályaválasztásban diákjaink továbbtanulásához a felsőoktatási intézményrendszer aktív bevonásával,
kapcsolatépítés a közintézményekkel a felnőttoktatás szélesítéséért,

érvényre juttatni a diákjogokat, a gyermekbántalmazások felderítéséért,
- tehetségazonosítás, tehetségfejlesztés érdekében folyó pedagógiai tevékenységet kibontakoztatni, kamatoztatni,
esélyegyenlőséget teremteni a tanulók számára az értékes egyéni kezdeményezések támogatásával, különös tekintettel a szociális rászorultságra. ... >>

Fazekas Leánykar Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3525 Miskolc, Fazekas út 6
képviselő: dr Rémiásné Szigeti Edina ... >>

"FAZEKAS" Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Fazekas u. 6.
képviselő: dr. Mokrainé Orosz Angéla elnök
oktatási programok fejlesztése - oktatást segítő szemléltető eszközök, audovizuális eszközök, sportszerek, hangszerek, táncruhák beszerzése - az iskolában működő tagozatok kiemelt támogatása - nyári szünidei jutalomüdülések, táborok szervezése és az azokon való részvétel költségeihez való hozzájárulás, tanfolyam vezetői díjak fedezése - kiemelkedő tanulmányi eredmények - versenyeken elért eredmények, Fazekas Kiváló Tanulója cím elérése, Jó tanuló, jó sportoló cím elérése - anyagi elismerése - szociális hátrányok csökkentése érdekében segélyek kiutalása, iskolai étkeztetés költségeihez való hozzájárulás. ... >>

" Felhőtlen gyermekkor " Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Gesztenyés u.18.
képviselő: Darukáné Krappai Orsolya
Az alapítvány célja a Gesztenyés uti Napközi Otthonos Óvodában (az intézmény Miskolc, Gesztenyés u. 18.sz. alatt található, amely megegyezik az alapítvány székhelyével) folyó oktató-nevelő munka támogatása, így kükönösen: szemléltető eszközök beszerzése, játékok vásárlása, környezetvédelemre és a természet szeretetére nevelés, kirándulások költségeinek fedezése, óvodai ünnepségek szervezése, költségeinek fedezése, az óvoda tárgyi eszközeinek megóvása,felújítása, tárgyi eszközök beszerzése, szakkönyvekkel, közlönyökkel való ellátása, továbbképzések támogatása, a gyerekek zenei, művészeti, kultúrális nevelése, közlekedési ismeretek fejlesztése, anyanyelvi nevelés és kultúra ápolása, a sport- és egészséges életmódra nevelés. ... >>

Felsőmagyarország Irodalmi Alapítvány

(kulturális)

3530 Miskolc, Korvin Ottó u. 1.
képviselő: Serfőző Simon elnök
Az alapítvány vagyonából a vagyon hozamából pénzügyileg biztosítja a HOLNAP Irodalmi és Társadalmi folyóirat folyamatos kiadását. Meghatározott célfeladatok támogatására kulturális mecenaturát biztosít. ... >>

"FELSŐMAGYARORSZÁGI MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY"

(kulturális)

3526 Miskolc, Botond u.17.
képviselő: képviselő Dr. Fazekas István
Megőrizni és megtartani a politikai határokon belüli magyarság magyar irodalmi kultúra kincsestárát. Az irodalmi,művészeti alkotómunka segítése. Határainkon túli magyar irodalom megjelentetése, a nemzeti és nemzetiségi kultúráknak közkinccsé tétele. Irodalmi csoportoknak és személyiségeknek fejlődésükben való támogatása. Más országok, népek, nemzetiségek irodalmi életének, kultúrájának megismerése és megismertetése. Kiadványok, folyóiratok megjelentetése. ... >>

Fiatal Feltalálók Egyesülete

(kulturális)

3525 Miskolc, Forrásvölgy utca 42
képviselő: Kapornay Gábor ... >>

Figura Művelődési és Kulturális Diákegyesület

(kulturális)

3532 Miskolc, Herman O. utca 2
képviselő: Györgyné Sólyom Ágota ... >>

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

3508 Miskolc, Szalag út 15 IV/3
képviselő: elnök Bárdos István ... >>

Forrásvíz Kultúrális Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3533 Miskolc, Fürdő u.15.
képviselő: Orosz Éva
Az alapítvány fő feladata a teljes evangéliumi gyülekezetek hitélethez és működéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása, ezen belül különösen: - A társadalom, a nemzet számára hasznos munkát folytató erkölcsöt javító, evangéliumi keresztény hitet hirdető gyülekezetek, természetes személyek, erkölcsi és anyagi támogatása. - A non profit szervezetek működéséhez szükséges irodák, technikák berendezések, imaházak, gyülekezeti épületek bérbevételének, illetve gyülekezeti házak építésének vagy vásárlásának (telek, ingatlan) támogatása. - A Bibliai értékekkel egyező karitatív, szociális tevékenységek megszervezése, támogatása. - Bibliai, erkölcsi értékek érvényesülését elősegítő pozitív társadalmi kezdeményezések támogatása. A támogatandó célok között szerepel még: - A gazdasági-morális szempontból perifériára szorultak rehabilitációja (alkohol- és drogfüggőség), valamint az iskolai drog- és alkoholellenes propaganda, előadások támogatása. - A nehéz anyagi, illetve családi körülmények között élő gyermekek támogatása, iskoláztatása alap-, közép- és felsőfokú intézményekben. - A társadalom perifériáján élő vagy lecsúszott személyek a társadalomba való beilleszkedését, illetve felzárókzását (pl. analfabétizmus leküzdése, általános erkölcsi normák megismertetése stb.) segítő intézmények és természetes személyek anyagi és erkölcsi támogatása. Az anyagilag nehéz, illetve kilátástalan helyzetbe került személyek segélyezésének túlmenően a későbbiekben az Alapítvány - az ésszerű kockázat mértékéig - munkahelyteremtő beruházásokat is indítani ... >>

Forró Drót Kulturális Egyesület

(kulturális)

3531 Miskolc, Chlepkó E. u. 15. II/1.
képviselő: Struhán László ... >>

"Földalatti Kulturális és Ifjúsági" Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

3529 Miskolc, Csabai kapu 57 IV/15
képviselő: Lévai László elnök, Szabó Szabolcs titkár, Szűcs Nagy Norbert elnökhelyettes
egészségügy és kulturális tevékenység ... >>

"Fráter György" Iskolai Kulturális, Sport és Testnevelési Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

képviselő: Lóczi Tamás, Németh Barnabásné titkár, Stefánné Hegedűs Zsuzsanna elnökhelyettes
Közhasznú sportegyesület ... >>

Fruska Gyermekotthon Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3515 Miskolc, Egyetem út 1.
képviselő: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra titkár
A Miskolc-Gyermekváros Gyermekjóléti Gyermekvédelmi Központ "Fruska" Gyermekotthonának a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXl. tv. alapján végzett otthont nyújtó ellátás (53.§.) utógondozói ellátás (53/A.§.) valamint gyermekotthoni tevékenység (57.§.-59.§.) figyelembe vételével a gyermek és ifjúságvédelem területén való tevékenységének javítása. A "Fruska" Gyermekotthonban elhelyezett 3-24 éves korú, családon kívül, az állami gondoskodás rendszewrében élő leánygyermekek nevelésében, gondozásában, életre történő felkészítésében erkölcsi, anyagi támogatás és segítségnyújtás, a tehetséges gyermekek előrehaladásának, külömböző tevékenységi körökben való részvételüknek kiemelt segítése, a hátrányos veszélyeztetett, a roma családból érkező gyermekek fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásának támogatása, a gyermekek és családjaik közötti kapcsolatok erősítésének, találkozásainak, az együttes táborozásnak üdülésnek, túrák lehetőségeinek elősegítése, a gyermekek sport, kulturális rendezvényeken, versenyeken való részvételének támogatása,közreműködés azok szervezésében, megismertetésében a feltételeik biztosításában, a gyermekek természet és környezetvédelem megismertetésének, megszerettetésének segítése, az egészséges, káros szenvedélytől mentes életvitel kialakításának támogatása,a megelőző egészségmegörző munkában (AIDS, drog, alkohol, dohányzás), valamint az integrált sportolási és kultúrális és táborozási feladatok szervezésében ellátásában való részvétel. A gyermekotthon szakmai munkájának támogatása, a továbbképzési feltételek javításában, a nemzetközi kapcsolatok kialakításában, fejlesztésében való részvétel, szerepvállalás a közös gyermek és ifjúságvédelmi,bűnmegelőzési feladatok elvégzésében, a gyermekotthon tárgyi eszközrendszerbeli fejlesztésében, a családias csoportok felszerelése korszerűsítésében való közreműködés, a kortárs csoporti .önismereti,munkavállalási ismeretekre felkészítő csoportok működésének elősegítése, közreműködés a gyermekotthoni csoportok cseréjében, adományok fogadásában,eloszlásában. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Az 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c./ pontjának (1.), (2.), (4.), (5.), (8.), (9.), (10.), (11.) pontja szerinti tevékenységek. ... >>

Furmann Dávid Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

3529 Miskolc, Farkas J. utca 6
képviselő: Bujdos Attila
Furmann Dávid szellemi örökségének megőrzése, gondozása és továbbfejlesztése.
Így különösen:
- a közép-európai, valamint a magyar identitás és összetartozás erősítése,
- a társadalmi diskurzus és nyilvánosság kiszélesítése,
- a területi és a társadalmi hátrányok csökkentése,
- az irodalmi és más művészi tevékenység ösztönzése, az alkotások elérésének és befogadásának könnyítése,
- az alkotó emberi élet feltételeinek javítása, megbecsülése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- tudományos tevékenység, kutatás,
- kulturális tevékenység,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
- szociális tevékenység. ... >>

Furmann Imre Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3529 Miskolc, Farkas Jenő utca 6.
képviselő: Kuzmáné Juhász Katalin
Furmann Imre szellemi örökségének megőrzése és továbbadása.
Így különösen: Az emberhez méltó élet, az igazságosság és a megértés széleskörű megvalósulásának elősegítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

tudományos tevékenység, kutatás,
kulturális tevékenység,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

tudományos tevékenység, kutatás,
kulturális tevékenység,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

Fügedi Márta Népművészeti Egyesület

(kulturális)

3534 Miskolc, Nagy Lajos király u. 18.
képviselő: Molnárné Forrai Marianna ... >>

Gábor Áron Diákévek Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3533 Miskolc, Bolyai Farkas u.10.
képviselő: Virágné Antal Boza Ajra elnök
1. Az Alapítvány célja hogy a hátrányos helyzetű tanulók egyéni támogatásával részükre esélyegyenlőséget biztosítson. 2. A sport, a művészetek és a kulturális tevékenység valamint a tanulmányi eredmény tekintetében kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók elismerése (GÁN díjazottak, karácsony, ballagás, évzáró). 3. Az Alapítvány az iskola tanulóinak tanulmányi versenyeken, illetve egyéb versenyeken való részvételét anyagi eszközökkel támogatja, különös tekintettel a nevezési díjak,utazási és szállásköltség, valamint az instellációs költségek fedezésére. 4. Az alapítvány kezdeményezi külföldi és belföldi iskolákkal cserekapcsolatok valamint ezen intézményekkel való együttműködés támogatását. 5. A tagok és támogatók által juttatott anyagi eszközök felhasználásával iskolai rendezvények (iskolabál, szalagavató, művészeti kiállítások, az iskola által szervezett versenyek) valamint egyéb - iskolán kívüli - rendezvények szervezését támogatja. 6. Az iskola céljaival összefüggő - tájékoztató és szakmai - kiadványok, ismeretterjesztő anyagok, iskolaújság megjelentetése illetve megjelenésük támogatása. 7. Az alapítvány anyagi eszközökkel támogatja a kiemelkedő pedagógiai munkát végző tanárokat (GÁN díj adományozása). 8. Az alapítvány támogatja az iskolán kívűlről előadók, előadások, műsorok, valamint egyébb rendezvények megrendezését, illetve fedezi azok költségeit, vagy a költségekhez hozzájárul. ... >>

"Garabonciás Alapítvány a Magyar Oktatásért"

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3530 Miskolc, Széchenyi út 94 III/3
képviselő: Mészáros Béla
Olyan közoktatást végző intézmény létrehozása, amely ellátja az alábbi feladatokat:
általános iskolai nevelés, oktatás,
szakképzés,
középfokú képzés,
művészeti képzés.
Olyan diákszállás létrehozása, amely a fent nevezett képzésekben résztvevő vidéki tanulók lakhatását segíti.
A tehetséges tanulók támogatása a felsorolt képzési rendszerekben.
A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának megvalósítása.
A tanulók szabadidejének kulturált és hasznos eltöltésének megszervezése.
Erősíteni a nemzeti érzést, a magyar hagyományokat, ezen belül:
népzene-, néptánc-, néprajzi oktatás támogatása,
szórakoztató-, könnyűzenei oktatás beindításának segítése,
egyházzenei oktatás segítése,
zenei versenyek, táborok, rendezvények támogatása,
speciális ? a zeneoktatást könnyítő ? módszerek bevezetésének támogatása,
a hagyománygyűjtés elindítása,
a megyei könnyűzenei együttesek szereplési lehetőségeinek félkutasa, rendezvények támogatása,
népzenei-, néptánckiadványok anyagi támogatása,
egyéb, a zenei neveléssel, a hagyományok ápolásával kapcsolatos rendezvények, mozgalmak, együttesek, személyek támogatása,
Az új metodikai módszerek megalkotásának és kipróbálásának támogatása.
Módszertani kiadványok kiadásának támogatása.
Szakmai továbbképzések szervezésének támogatása, szakmai programok akkreditációjának segítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység ... >>

Gárdonyi Nyugdíjas Klub Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális,szociális)

3508 Miskolc, Almáskert utca 25.
képviselő: Gáspár György elnök
Miskolc-Hejőcsaba és vonzáskörzetébe tartozó teleüléseken élő nyugdíjas és egyedülálló emberek összefogása, érdekképviseletük, szociális-, kulturális-, egészségmegőrző- és egyéb közösségi társadalmi tevékenységük, illetve az ehhez kapcsolódó rendezvényeik szervezése, a népművészet, a néphagyományok ápolása, közösségformálás. ... >>

" GARFIELD ALAPÍTVÁNY "

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3533 Miskolc, Olvasztár u.1.
képviselő: Baloghné Vancza Gabriella
A miskolci Komlóstetői Általános Iskolában az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása, támogatása, a diákszervezetek, egyesületek, közösségek működési feltételeinek javítása, programjaik támogatása, programjaik támogatása, népszerűsítése, közreműködés a diákközérzet, a diákkezdeményezések, a diákönkormányzat létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtéséhez, diáksport támogatása, az iskola kultúrális, kiegészítő oktatási ... >>

Gemini Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3529 Miskolc, Középszer utca 16 III/1
képviselő: Pusztai Gergely ... >>

Georgius Agricola Alapítvány a magyar kohómérnök képzésért

(intézményi,oktatási,kulturális)

3515 Miskolc-Egyetemváros, Misk.Egyetem Kohómérnöki Kar
képviselő: Dr. Kaptay György, Dr. Tóth Levente
A Miskolci Egyetem kohómérnöki karán tanuló hallgatók oktatásának, tanulásának, művelődésének valétálásának elősegítése. A kiemelkedő hallgatói munkát végzettek jutalmazása, ösztöndíj adományozás. A kohómérnöki kar hagyományainak felelevenítése, megőrzése. ... >>

Gergely László Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 19
képviselő: Gergely Balázs László
Az alapítvány célja: A középfokú oktatás szakmai és tárgyi feltételeinek valamint a nevelés módszereinek minőségi fejlesztése, a felsőfokú és felnőtt képzés posztgraduális és graduális képzéseinek szakmai és tárgyi feltételeinek biztosítása, szakirányú továbbképzések, továbbá kulturális, sport és szociális tevékenység támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

Ezen közhasznú célok eléréséért támogatást nyújt:

önismereti, személyiségfejlesztő és kommunikációs tréningekhez,
nyelvtanulás elősegítéséhez, nyelvvizsgára történő felkészítéshez,
informatikai ismeretek elsajátításához,
meghívott előadók tiszteletdíjának térítésére,
pedagógus továbbképzésekhez,
bel- és külföldi tanulmányutakhoz,
nemzetközi és hazai konferenciák szervezéséhez,
felsőoktatás és felnőttoktatási jegyzetek előállításához, publikálásához és terjesztéséhez,
tudományos tevékenységhez, kutatáshoz,
a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatásához,
az alapítvány céljai érdekében eszközök beszerzéséhez, beruházásához,
az alapítványi célon belül minden olyan területhez, amelyet a kuratórium a későbbiek során támogatásra érdemesnek tart,
határon túli magyarok képzéséhez, továbbképzéséhez,
távoktatási módszerek kidolgozásához és fejlesztéséhez,
könyvek kiadásához,
díjak alapításához,
sporttevékenységek szervezéséhez, táboroztatáshoz, üdültetéshez,
kulturális, művészeti és idegenforgalmi tevékenységekhez,
szociálisan rászorultak részére
egészségmegőrzéshez, betegségmegelőzéshez.

A célok elérése érdekében a következő feladatokat végzi:

felnőttoktatási tevékenység, tanfolyami oktatás,
szakmai képzési programok kidolgozása, fejlesztése,
tréningek szervezése,
továbbképzések szervezése,
BME Regionális Konzultációs Központ működtetése,
bel- és külföldi tanulmányutak szervezése,
nemzetközi és hazai konferenciák szervezése,
felsőoktatási és felnőttoktatási jegyzetek előállítása, és terjesztése,
határon túli magyaroknak képzések, továbbképzések szervezése,
távoktatási módszerek kidolgozása és fejlesztése,
kulturális és művészeti tevékenységek szervezése,
sportrendezvények és versenyek szervezése,
táboroztatás, üdültetés,
gyermekmegőrzés,
szociális tevékenység végzése,
egészségmegőrző, betegségmegelőző tevékenység,
kutatási ösztöndíjat képez, amelyből kutatási ösztöndíj támogatást biztosít,
ingatlan hasznosítás,
meghívott előadók tiszteletdíjának térítése,
pedagógusok továbbképzése,
könyvek kiadása,
díjak alapítása. ... >>

"Gömörország" Regionális Kulturális Egyesület

(kulturális)

3531 Miskolc, Győri kapu kapu 24/B.
képviselő: Balázs István titkár, Koncz Károly György elnök
Hagyományőrzés, a kultúrák találkozásának elősegítése, más kultúrák, szokások megismerése és megismertetése, az egymásra hatás lehetőségeinek megteremtése az identitás megőrzése mellett, az egymás megismerésének biztosítása, izlésformálás. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal