Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 418
5. oldal

"KISBOJTÁR" táncegyüttesért Alapítvány

(kulturális)

3525 Miskolc, Tizeshonvéd u.4.
képviselő: elnök Lévai Péter
A gyermekek tánckultúrájának fejlesztése.Magyar népi tánchagyományok megörzése, kutatása, tanításának és átadásának segítése. Hangszeres népzene gyűjtése, tanítása, magyar népi kultúra ápolása, fennmaradásának és továbbvitelének elősegítése. Fiatalok,gyermekek közösségi beilleszkedésének segítése a mmagyar népi tánchagyomány tanításán és megismertetésén keresztűl. Néptánc- csoprtok (korosztályos) kialakítása és fejlesztése. A néptánchoz szükséges ruhatár kialakítása, fejlesztése, hangszerek vásárlása, hangszer park létrehozása. Találkozókon, versenyeken való részvétel anyagi hátterének biztosítása, mind külföldi, mind pedig belföldi viszonylatban.Vendég néptánc együttesek fogadása, ennek anyagi háttere biztosítása. ... >>

" KISBOLDOGASSZONY Óvoda Gyermekeiért " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3535 Miskolc, Puskás T. u.5.
képviselő: Dr. Dózsáné Virosztek Anikó
A Kisboldogasszony Óvodába járó gyermekek egészséges szellemi és testi fejlődésének, valamint a katolikus szellemiségű nevelésének segítése. Ennek során támogatja: - Az óvodai nevelés magasabb szintű végzéséhez szükséges felszerelések, eszközök beszerzését, - A gyermekek kultúrális és sportolási lehetőségeinek kiszélesítését, - A gyermekek differenciált fejlesztésének biztosítását, - Olyan szabadidős programok anyagi bázisainak megteremtését, finanszírozását, amelyek elősegítik a gyermekek egészséges életmódra nevelését, - A nevelők tudományos tevékenységének külföldi tanulmányuton és konferencián, illetve hazai tapasztalatcserén történő részvételét. ... >>

" KKSK Kétkeréken Gördülők " Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

3533 Miskolc, Szegedi u.24.
képviselő: Behinya Ferencné, Takács István
Kerékpárosok, kirándulni szeretők korosztály nélküli összefogása. Az ifjúság tömeg- és versenysportra való nevelése. Környezetünk védelme. A természet szeretetére való ösztönzés. Környezetünkben élő emberek tájékoztatása helyi újságon keresztűl. Helyi újság szerkesztése ( kerületi Barangoló). Gyermekek táboroztatása. Sport és Kultúrális rendezvények szervezése. Szociális körűlmények javítása. Támogatja: a táboroztatást, a versenyeztetést, a kultúrális tevékenységet, a sportrendezvényeket, a környezetvédelmet és a versenyek színvonalának növelését. ... >>

KO-HOSHI Japán Kulturális és Sport Alapítvány

(sport,kulturális)

3532 Miskolc, Fadrusz János utca 11
képviselő: Jurecz István
A japán kultúra és sportélet hagyományainak ápolása, annak elősegítése és támogatása Magyarországon.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:
kulturális tevékenység, sporttevékenység ... >>

"KOHÉZIÓ ALAPÍTVÁNY" az Észak-magyarországi Civilekért

(oktatási,szociális,kulturális)

3508 Miskolc, Csaba vezér utca 48 II/2
képviselő: Hódiné Szöghy Emese, Kakas Sándor
Az alapítvány fő célja, hogy közhasznú tevékenysége révén hozzájáruljon az Észak-magyarországi civil szektor megerősödéséhez és ezáltal a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítéséhez.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
-tudományos tevékenység, kutatás;
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
-kulturális tevékenység
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmai esélyegyenlőségének elősegítése;
-a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;
-munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő kölcsönzést ? és a kapcsolódó szolgáltatások;
-euroatlanti integráció elősegítése;
-közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások. ... >>

" KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAIÉRT " Oktatási alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3533 Miskolc, Olvasztár u.1.
képviselő: Farkasné Karres Éva
Támogatni a kiváló képességű tanulók továbbfejlődését, a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek oktatását, anyelvoktatást, a táborozást, versenyeztetést, a kultúrális tevékenységet, az oktatás színvonalának növelését és a tanórákon kívüli foglalkoztatást. ... >>

"Korszerűbb általános iskoláért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Szilágyi Dezső u. 53.
képviselő: Kmetz Leventéné
Az oktatás korszerűsítését és hatékonyságát szolgáló számítástechnikai és audióvizuális berendezések tárgyi feltételeinek biztosítása. A tanulók szabadidős elfoglaltságának, nyári táboroztatásának támogatása. Sportfelszerelések, sportolási lehetőségek bővítésének anyagi támogatása. Művészeti tantárgyak eszközrendszerének fejlesztése. Az iskolai oktatást, nevelést elősegítő, azt szolgáló tárgyak, berendezések, eszközök védelme. -A Szilágyi Dezső Általános iskolában az oktatás korszerűségét és hatékonyságát szolgáló számítástechnikai és audóvizuális berendezések tárgyi feltételeinek biztosítása, eszközök, felszerelések beszerzése. - A hatékonyabb iskolai nevelés, oktatás feltételrendszerének biztosításához való hozzájárulás. - A tanulók szabadidős elfoglaltságának, nyári táboroztatásának támogatása, a szervezés elősegítése, anyagi lehetőségek biztosítása. - Sportfelszerelések, sportolási lehetőségek bővítésének anyagi támogatása az "Egészségesebb Ifjúságért" nevelési célok megvalósításának érdekében. - Művészeti tárgyak- ének,zene, rajz, irodalom-eszközrendszerének fejlesztése. -A kiemelkedő tanulmányi, közösségi, sport, művészeti tevékenységet kifejtő tanulók jutalmazása, anyagi hátterének biztosítása. - A rászoruló tanulók iskolai munkájának elősegítése, az ehhez szükséges tárgyi,anyagi feltételek biztosítása. - A magyar és egyetemes kultúrális örökség megismertetése - az általános iskolai nevelési módszerekhez igazodóan. - Az iskolai oktatást, nevelést elősegítő, azt szolgáló tárgyak, berendezések, eszközök védelme. - A Szilágyi Dezső Általános Iskola tanulóinak minél jobb tanulmányi eredmény elérése, sportolásra, idegen nyelv ismeretének ... >>

"Kós Károly" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Latabár E.u.1.
képviselő: kuratórium elnöke Gacsályi Zoltán Csaba
A Kós Károly Építőipari Szakközépiskola diákjainak szakmai fejlődését elősegítő tanfolyamok anyagi támogatása. Az intézményi dolgozók szakmai továbbképzésének anyagi támogatása. A szakmai képzést továbbfejlesztő tanulmányi utak anyagi támogatása. A szakközépiskolai képzés továbbfejlesztését elősegítő szakmai tantervfejlesztési kutatás anyagi támogatása. A kiemelkedő eredményt (tanulmányi, kultúrális, sport) felmutató tanulók jutalmazása, a felkészítők anyagi elismerése. Az alapítvány elősegíti a miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola diákjainak kultúrális tevékenységét, a gyermekek ifjúsági érdekképviseletét, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét és az iskolai és iskolán kívüli sporttevékenységet. ... >>

"Kossuth Lajos Koszorúja" Alapítvány

(kulturális)

3530 Miskolc, Toronyalja u. 26.
képviselő: Dr. Mezei László
Kossuth Lajos születésének 200. évfordulójának méltó megünneplése, - New Yorkban található életnagyságú szobor állításának 75. évfordulója alkalmából 2003. március 15-én történő megkoszorúzása. - a történelmi múltat idézve, végigjárni azt az utat - Monok - Budapest - Hamburg- New York - Pittsburg - Monok, melyet Kossuth Lajos szülőfalujának bírája, Sulcz János 1928. március havában megtett, mely alkalommal mindkét város díszpolgárrá fogadta. - együttműködünk a magyarországi Kossuth Kör Vezetőségével kapcsolatba lépünk Gablik István elnök úrral. Ezen túl más Kossuth lajos életpályájához fűződő hazai és nemzetközi szervezetekkel, különös tekintettel az Amerikai Egyesült Államokban működőkkel. - kapcsolatot teremtünk Monok község, New York és Pittsburg város polgármestereivel, melynek során folyamatos együttműködést kívánunk létesíteni, fenntartani. - a megjelölt célok megvalósítása érdekében nemzeti és nemzetközi viszonyokat tervezünk megvalósítani, rendezvények, programok lebonyolítása keretén belül, - a kitűzött célok eléréséhez szükséges anyagi, tárgyi, technikai feltételek megteremtése érdekében folyamatosan végezzük közcélú munkánkat - rendezvényszervezés - sajtótermékek, CD-k, magnókazetták kiadása, terjesztése Az alapítvány által végzett közhasznú tevékenység: - kulturális tevékenység, - kulturális örökség megóvása, - tudományos tevékenység, kutatás. ... >>

Kossuth Utcai Református Templomért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
képviselő: Dr. Dombi Sándor, Szabó Sándor, Tolcsvai Géza
Az alapítvány célja:

A Belvárosi Egyházközség tulajdonát képező, a természetben Miskolc, Kossuth u. 17. szám alatt található 2561 hrsz. alatt nyilvántartott ?templom? megnevezésű, a természetben Miskolc, Kossuth u. 15. szám alatt található 2562. hrsz. alatt nyilvántartott ?ifjúsági ház? megnevezésű, a természetben Miskolc, Palóczi u. 19. szám alatt található 2648 hrsz. alatt nyilvántartott ?parókia? megnevezésű és a természetben Miskolc, Kossuth u. 17. szám alatt található ?székház? megnevezésű ingatlanok felújításához állagmegóvó karbantartásához támogatás nyújtása. Az Egyházközség szociális tevékenységének támogatása, az épített környezet védelme és település fejlesztése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. ... >>

"Könyves Kálmán Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Könyves Kálmán u.2.
képviselő: Dr. Munkácsi László
-a helyi oktatási programok fejlesztésének támogatása: -az iskolában müködő szakosított tantervű német és testnevelés tagozatok kiemelt támogatása /oktatást segítő új szemléltető eszközök, új módszertani tankönyvek beszerzése, nyíelvi táborokban résztvevő tanulóink kiadásainak támogatása./ -kultúrális, sport versenyeken kiemelkedően szereplő tanulóink és csoportjaink utaztatásának, magasabb szintű fordulóban való részvételének segítő támogatása: -tánccsoportos gyermekeink táncruháinak beszerzése, szükséges zenei és videó kazetták beszerzése: -az iskolai egyéb szabadidős programjai megvalósításának támogatása, versenyek, vetélkedők díjazásához való hozzájárulás: -a tanulói nyári táborozás kiadásainak, költségeinek részbeni pótlása, szaktáborok vezetői díjainak fedezése,-a készségtárgyakban kiemelkedően teljesítő gyermekek teljes körű támogatása, szabadidős programok megvalósulásának a támogatása,
-rendezvények, versenyek, vetélkedők díjazásához való hozzájárulás,
-a rászoruló tanulók nyári táborozási kiadásainak, költségeinek részbeni pótlása ... >>

KÖZÉP-EURÓPAI IPARI ÖRÖKSÉG ÚTJA EGYESÜLET

(intézményi,kulturális)

3519 Miskolc-Tapolca, Iglói út 2
képviselő: Dr. Gerhard Sperl
Az Európa Tanács által indított ?Európai Kulturális Utak? programjához történő csatlakozás.
Az Európai Unió fejlődése, az integráció, a nemzeti és európai kulturális indentitás erősödésének elősegítése az ipari örökség védelme és hasznosítása alapján.
A múzeumi feladatokat képező az ipari örökség feltárásával, kutatásával, megőrzésével és újrahasznosításával összefüggő teendők támogatása és az ehhez kapcsolódó tudomány- és technika történeti ismeretek cseréjének elősegítése.
A nagyközönség érdeklődésének növelése az ipar története és a kulturális vonatkozása iránt.
A kultúrtörténeti jellegű idegenforgalom bátorítása, szakmatörténeti örökség turizmus, kulturális turizmus támogatásával.
A ?Közép-európai ipari örökség útja? elnevezésű nemzetközi program Miskolc városból történő szervezése, e térség termelési és technika történeti hagyatékának hasznosítása. ... >>

Közhasznú Alapítvány a BORSODI BÁNYÁSZ HAGYOMÁNYOKÉRT

(kulturális)

3526 Miskolc, Huba utca 21.
képviselő: Dr. Reményi Gábor
A borsodi bányászkodás 200 éve alatt létrehozott szakmai és kulturális értékek megőrzése, a bányászathoz kapcsolódó tárgyi és szellemi értékek megőrzése, az emberei kapcsolatokban kialakult szokások, hagyományok ápolása, további megőrzése, azok életbentartása. Bányaszerencsétlenséget szenvedett bányászok özvegyeinek, gyermekeinek támogatása. ... >>

" Közös Erővel Gyermekeinkért " Alapítvány Rövidített neve: KEGY

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Hunfalvy Pál u.1.
képviselő: Dr. Szabó Péterné elnök
A Kaffka Margit Általános Iskolában tanuló diákok tehetséggondozása, művészi, művészeti hajlamuk ápolása (zenei, festő, grafika, kerámia, tűzzománc tevékenység felkarolása), a testmozgással, testkultúrával kapcsolatos költségek finanszírozása, a szociálisan rászoruló, anyagilag nehéz helyzetben lévő diákok iskolai, iskolán kívüli szabadidős programokban való részvételi lehetőségeinek biztosítása, az iskolák közötti tanulmányi versenyek segítése, a szakköri és az iskolán kívüli programok megszervezése,

Az alapítvány új kiegészített céljai:

-A Kaffka Margit Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben tanuló diákok tehetséggondozása, a művészeti tevékenység segítése, támogatása,
-a sporttal, a testmozgással, a testkultúrával, a táncművészettel és festészettel kapcsolatos programok, valamint az egészségre nevelő egyéb életmódprogramok költségeinek a finanszírozása,
-a diákokat környezettudatos magatarásra nevelő rendezvények lebonyolításának a támogatása,
-a rendezvényekhez kapcsolódó kiadványok beszerzése,
-a tanulók táborokban, erdei iskolákban és egyéb szabadidős programokon való részvételének az elősegítése, és mindezek megvalósulásának a támogatása,
-a hazai és nemzetközi versenyek megszervezése és lebonyolítása, valamint az ezeken történő tanulói részvétel (pl.nevezési díj, utazási-, étkezési-, és szállásköltség) támogatása,
-fakultatív, és egyéb iskolán kívüli programok megszervezése, lebonyolítása,
-a fentiekhez kapcsolódó eszközök vásárolása,
-az oktatáshoz kapcsolódó felújítások, eszközbeszerzések és fejlesztések támogatása. ... >>

Kultúrális alapítvány a Vasgyári Diákokért

(intézményi,oktatási,kulturális)

3520 Miskolc, Téglagyár u.1-2.
képviselő: Kovácsné Orosz Szilvia
A Diósgyőri-Vasgyári Szakmunkásképző és Szakközépiskola diákjai részére szabadidős tevékenység, Kultúrális programok (szinházi, zenei előadások, kirándulások)szinvonalas szervezése, lebonyolítása, hagyományteremtő iskolai ünnepségek rendezése, a kultúrális programok tárgyi feltételeinek megteremtése, technikai fejlesztése,ifjúsági klub létrehozása, működtetése, diákönkormányzati napok szervezése, támogatása,kiemelkedő kultúrális tevékenységet végső, kiemelkedően jó tanulmányi eredményt elérő diákok jutalmazása, "Az év tanára" cím adományozásának finanszírozása,szociális támogatások nyújtása. ... >>

Kulturális Egyesületek BAZ. megyei Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

3525 Miskolc, Széchenyi u. 35.
képviselő: Érsekcsanádi István titkár ... >>

Kultúrával a Sokszínűségért Egyesület

(kulturális)

3528 Miskolc, Kisfaludy utca 38.
képviselő: Somogyi Krisztina elnök ... >>

Kuriózum Zenei Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 48.
képviselő: Somosvári Béláné Farkas Éva
képességfejlesztés, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység - tehetséges zenészek oktatása, gondozása, szerepeltetése, támogatása (ösztöndíj, tanulmányi utak, kurzusok, hangszervásárlás stb.) - tradicionális és kiemelkedő kortárs zeneművek bemutatása, - a magyar és a miskolci ütős zenei kultura hagyományainak ápolása és népszerűsítése, - a már működő Egressy Ütős Együttes tevékenységének és további fejlődésének támogatása, - zenei kiadványok létrehozása és terjesztése (hanghordozók megjelentetése, kotta, zenei témájú könyvek kiadása stb.) - amatőr ifjúsági együttessek létrehozása, támogatása fenntartása, továbbképzése, - Miskolc Város, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye és a Régió művészeti cserekapcsolatainak segítése, bővítése, - hazai rendezvényeken való részvétel támogatása és közvetítése ... >>

Lapis Imre Emlékére Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.
képviselő: Tóth József elnök
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett fodrászversenyek, szalmai versenyek támogatása. Az alapítvány - pénzügyi lehetőségeinek függvényében - támogatást nyújt a fiatal mesteremberek képzéséhez, tanulmányútjához, speciális szakmai gyakorlatok, illetve továbbképzések költségeihez, illetve minden, a fiatalok szakmai felkészültségének növelését eredményező fodrászversenyek támogatásához.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
- kulturális tevékenység;
- kulturális örökség megóvása. ... >>

Laurus Szociális és Kulturális Egyesület

(kulturális,szociális)

3534 Miskolc, Iván utca 57 IV/2
képviselő: Honti Zalán György ... >>

"Laurus" Alapítvány a kiemelkedő tehetségek támogatására

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3530 Miskolc, Hunyadi út Fsz/5
képviselő: Papp Erika
Bármilyen művészeti vagy tudományágban, illetve a sport vagy a divat terén kiemelkedő tehetséggel rendelkező személyeknek támogatás nyújtása tehetségük kibontakozásához, képességeik kamatoztatásához. ... >>

Lazúr Kultúrális és Táncsport Egyesület

(sport,kulturális)

3534 Miskolc, Kandó K. utca 13-15.
képviselő: Szabó Emőke ... >>

" LEHETŐSÉG 2005 " Alapítvány

(kulturális)

3526 Miskolc, Lovarda utca 9
képviselő: Sebők István Gézáné
A társadalom hátrányosan megkülönböztett rétegeinek az életminőség javításhoz szükséges segítségnyújtás és támogatás megadása az élet különböző területein. ... >>

Lenkey Zoltán Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Görgey A. utca 5.
képviselő: Kákóczki András Levente
Lenkey Zoltán grafikusművész emlékének ápolása és életművének megismertetése az utókorral.
Az alapítvány célja továbbá:
a klasszikus grafikai technikákat alkalmazó művészek segítése,
valamint a XX. század második felétől napjainkig létrejött ? képzőművészeti ? kulturális örökséggel kapcsolatos kutatás és ismeretterjesztés.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása. ... >>

LÉTEZEM! Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Rákóczi utca 14.
képviselő: Rácz Tímea
Kreatív szellemiségű gondolatok, kulturális értékek termelése, közvetítése és befogadása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-tudományos tevékenység, kutatás
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység,
-kulturális örökség megóvása,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet ... >>

Létra Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Thököly utca 5 fsz/1
képviselő: Tohai Éva Piroska
Társadalmilag hasznos tevékenységek kezdeményezése és segítése, ezáltal ellátatlan társadalmi szükségletek kielégítéséhez való hozzájárulás közhasznú feladatok körében. Kiemelten: szociális, egészségügyi, oktatási és kulturális területen az intézményrendszer és szolgáltatásainak fejlesztése, ezen szolgáltatások szervezése, lebonyolítása és a célcsoportokhoz való eljutásának elősegítése. Elősegíteni az integrált társadalmi jelenlétet az előbb említett területeken. Megelőzni, kezelni az egyén és társadalom viszonyában fellépő krízishelyzeteket. Szolgáltatásfejlesztés, közösségfejlesztés, pszichés és szociális marginalizáció megelőzése, foglalkoztatás elősegítése, demokráciafejlesztés.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-tudományos tevékenység, kutatás
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység
-kulturális örökség megóvása,
-műemlékvédelem
-természetvédelem, állatvédelem,
-környezetvédelem,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-emberi és állampolgári jogok védelme,
-a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
-sport a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
-fogyasztóvédelem
-rehabilitációs foglalkoztatás,
-munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
-euroatlanti integráció elősegítése,
-közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások ... >>

Lévay József Közművelődési Egyesület

(kulturális)

3525 Miskolc, Kossuth u.17.
képviselő: Szabó Sándor ... >>

Lillafüred Alapítvány

(intézményi,kulturális)

3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 69
képviselő: dr. Hartai Éva
Lillafüred fejlődésének elősegítése. Az idegenforgalom és a kultúrális élet fellendítése.

Az alapítvány új kiegészített célja:

Lillafüred hírnevének és jelentőségének növelése, fejlődésének elősegítése. Az idegenforgalom minőségi fejlődésének elősegítésével Miskolc kulturális életének gazdagítása. ... >>

LOGOS Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3534 Miskolc, Stadion utca 63. fsz./3.
képviselő: Kovácsné Boros Ilona elnök
Az alapítvány célja:

A gyermekek és a felnőttkorú lakosság egészséges testi-lelki-értelmi fejlődésének elősegítése, a társadalom erkölcsi felemelkedésének előremozdítása.
A határon túli magyarsággal történő kapcsolat fenntartása, szorosabbá tétele keresztény értékek előtérbe helyezése útján.
A keresztény értékrend és családmodell társadalomba történő közvetítése és annak a társadalomban való megszilárdítása.
A keresztény oktatás modernizálása, illetve annak elősegítése külföldi és hazai posztgraduális oktatási módszerek útján, a külföldi keresztény szakirodalom magyar lakosság körében történő, magyar anyanyelven történő elérhetővé tétele.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
euroatlanti integráció elősegítése.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Lombok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

3516 Miskolc, Erzsébet királyné utca 33.
képviselő: Balogh Sándor elnök
A családi és baráti közösségek szabadidős tevékenységének megszervezése, népszerűsítése a tagok és nem tagok részére. Ennek keretében túrák szervezése, melyek célja elsődlegesen az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés, a rekreáció és a szabadidősport. ... >>

" Lórántffy Óvodásokért " Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3533 Miskolc, Lórántffy Zs. u.28.
képviselő: Ádám Erika elnök
Az egészséges életmódra nevelés, testi neveléseszközeinek, az óvoda felszerelésének bővítése uj korszerű eszközökkel. hagyományörző csoportok fejlesztése. ... >>

Magyar Gyermekek Filmkultúrájáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Laborfalvy u. 2.
képviselő: Lorián György
Társadalmi szervzetek, egyesületek támogatása. A magyar filmalkotások televíziós bemutatásának támogatása. - Társadalmi szervezetek, egyesületek támogatása. - A magyar filmalkotások televíziós bemutatásának támogatása. - A magyar kultúra részletes megismertetése és külföldi alkotások bemutatása bizonyos tematikák szerint.ű - Oktatás és közművelődés támogatása ... >>

Magyar Kulturális Közösségi és Turisztikai Egyesület

(kulturális)

3527 Miskolc, Baross G. utca 6. 1//4.
képviselő: Zahuczky László elnök ... >>

Magyar Nemzetőrség

(intézményi,oktatási,kulturális)

3532 Miskolc, Lyukóvölgy 1
képviselő: Gömöri József, Joó Mónika, Szabó Lajos
Megőrizni és ápolni az 1848/49-es és az 1956-os hagyományokat, Megfogalmazni és hirdetni a nemzetőrhagyományok eszmeiségét; Kegyeleti tevékenység; Összefogás egy magas szintű egységes érdekképviseletben, az egész társadalmat érintő célok megvalósításában, A fiatalok kulturális és közösségi érdekekre, felelősségvállalásra és hazaszeretetre nevelésének különböző formáit megtalálni és azokra programokat készíteni az iskolák, a honvédség és az önkormányzatok részére az együttműködés kialakításának szándékával; Összehangolt, egységes, egymásra épülő nemzeti egyenruha- és jelképrendszer kidolgozása; Történelmi kutatások a nemzetőrség pontosabb behatárolása végett, ezen kutatások esetleges publikálása. ... >>

Magyar-Kínai Baráti Kör

(kulturális)

3530 Miskolc, Felszabadítók u. 5.
képviselő: Valaska László ... >>

Mandorla Közművelődési Egyesület

(kulturális)

3534 Miskolc, Árpád u. 58. IV/1.
képviselő: Rózsa György ... >>

"MARIGOLD" A XXI. század egészséges emberéért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3535 Miskolc, Rozgonyi Piroska u. 10.
képviselő: Asztalos Valéria
Kelet és nyugati mozgásterápiák oktatása, megismertetése széles körben, - légzés tréningek, - természetes életmóddal kapcsolatos előadások, oktatások, ismeretterjesztés, - életmód tanácsadás, - meditációs és relaxációs tréningek, - a helyes táplálkozással kapcsolatos előadások tartása, - böjtkúrák szervezése, - továbbképzések, tanfolyamok szervezése, - "életmód táborok" szervezése, - keleti masszázstechnikák oktatása, - jógaterápiák tartása, - a közhasznú célokkal összhangban ösztöndíj alap létrehozása és működtetése kutatásra, oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra és külföldi tanulmány utakra, - szociális tevékenység, családsegítés, - nevelés, oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, - kulturális tevékenység, - természet- és környezetvédelem, - hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi és esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Martin-Kertvárosi Egyesület

(kulturális)

3528 Miskolc, Berettyó u.21.
képviselő: Nagy Tamásné ... >>

Martintelepi Reformátusokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3528 Miskolc, Tóth Pál u. 9.
képviselő: Csáki István elnök
A helyi lakosok életkörülményeinek javítása az 1997. évi CLVI. törvénnyel összhangban, melynek keretében az alapítvány - mentálhigiénés tevékenységet végez a gyülekezet életét segítő technikai feltételek kiépítésében pótlásában, karbantartásában, a református egyház élettevékenységének előmozdítását a gyülekezeti életet segítő technikai feltételek kiépítésében pótlásában, a templom építésében, renoválásában, gyülekezeti ház, lelkészlakás renoválásában, korszerűsítésében részt vesz. Célja a templom, gyülekezeti terem és lelkészlakás/parókia fenntartásához való hozzájárulás. Részt vállal a hitélettel összefüggő épületek vásárlásában, építésében. Részt vállal az ifjúsági és családösszetartó szabadidős, sportolási tevékenységben, hagyományőrzésben. Ezen tevékenység szervezésében, a feltételeknek a biztosításában. Segíti a tehetséges, hátrányos helyzetű diákok továbbtanulási lehetőségeit. Részt vesz gyermeküdültetésekben, hitéleti konferenciák szervezésében, fogyatékosok, idősök üdültetésében. Alkalmi kiadványokat jelentet meg az alapítvány céljának megfelelően, azzal összhangban, továbbá hozzájárul az ifjúsági hitoktatás fellendítéséhez. Az egyház és a városrész történelmi hagyományainak megőrzésében ápolásában, regionális hitéleti kulturális tevékenység szervezésében, ezzel kapcsolatos továbbképzések lebonyolításában közreműködik. Programok szervezőinek lebonyolítóinak továbbképzésének támogatása. Felekezetek közötti kapcsolat ápolása. Az egyházközség eszközeinek, felszereléseinek folyamatos biztosítása, fejlesztése, ezen belül különös tekintettel a számítástechnikai eszközök vásárlása, meglévők fejlesztése. Az alaptívány szociális tevékenységének keretében: - alkalmankénti segélyezéssel szociális támogatást nyújt, - rászoruló fiatalokat tanulmányaik végzésében segíti - ünnepi alkalmak megszervezésében vesz részt Külföldi és belföldi közösségekkel kapcsolatfelvétel, tapasztalatcserék finanszírozása. Az alapító reméli, hogy a kezdeményezés csatlakozására serkenti a Miskolc - Martintelepen és annak közelében élő lakosokat, intézményeket és gazdálkodó szerveket, ily módon járulván hozzá a hitéleti tevékenység kiteljesedéséhez annak tartalmasabbá tételéhez és a humanista elvek terjesztéséhez a jövő generációjának neveléséhez. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - szociális tevékenység - családsegítés - időskorúak gondozása - kulturális tevékenység - gyermek és ifjúságvédelem - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - nevelés és oktatás ... >>

MÁS-VILÁG Organikus Művelődési Alapítvány

(kulturális)

3535 Miskolc, Bródy Sándor u.41.
képviselő: Dr. Rózsa György
A magyar és egyetemes organikus műveltség és hagyomány ápolása bemutatása, ezen cél megvalósításához kapcsolódó rendezvények szervezése, támogatása, a célhoz kapcsolódó kiadványok és kutatások támogatása. ... >>

"Második Otthon" Kollégiumi Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33.
képviselő: Gulyás Péter
Az alapítvány székhelyén működő kollégium tanulói életkörülményeinek javítása, a kollégiumban folyó oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek biztosítása, javítása, a tanulók kulturált környezetben történő aktív pihenésének, a szabaidő kulturált eltöltésének, a tanulás feltételeinek megteremtése, elősegítése. - Külföldi cserekapcsolatok kialakítása, a kollégiumi tanulók külföldi utaztatásához való hozzájárulás, külföldi diákok hazai utazásának segítése. - Szociális - karitatív tevékenység felvállalása, az arra rászorulók étkezési-térítési díjának egyszeri vagy többszöri átvállalása ill. az ahhoz való hozzájárulás - Kollégiumon belüli és kollégiumok közötti vetélkedők szervezése, nyertesek támogatása, diáksport népszerűsítése, továbbképzések és előadás-sorozatok támogatása, kulturális és tanulást segítő programok, versenyek körének kialakítása, támogatása, színvonalának fejlesztése, kirándulások szervezése és támogatása - A kollégiumi tehetséggondozás tárgyi és személyi feltételrendszerének biztosítása, támogatása - A hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó diákok segítése, esélyegyenlőségének elősegítése, megteremtése - Hozzájárulás minden olyan rendezvényhez, amely hozzásegít az egyetemes és magyar szellemi és kulturális értékek megismeréséhez, Terjesztéséhez és a diákság erkölcsi, közösségi nevelésének magasabb szintű műveléséhez, az egészséges életmód kialakításához, ... >>

"MÁTYÁS KUPA a gyermeklabdarugás népszerűsítéséért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Mátyás király u. 21.
képviselő: Csányi Zsolt
Miskolc város és vonzáskörzetében a labdarugás népszerűsítése az I., II. és II. korcsoportba tartozó tanulók számára. A hagyományos MÁTYÁS KUPA számára anyagi bázis megteremtése. Versenylehetőség biztosítása a nem testnevelés tagozatos iskolák csapatai részére. ... >>

Média a Belvárosért Egyesület

(kulturális)

3531 Miskolc, Győri kapu 24/D.
képviselő: Vadasi László elnök ... >>

MEDICAQUA SPORT EGYESÜLET

(sport,kulturális)

3530 Miskolc, Széchenyi utca 4 II/1
képviselő: Molnár Attila Balázs
működési kör jellege: - sport- és kulturális tevékenység ... >>

Megszólaló Kezek Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3516 Miskolc, II.ker. Görgős u.17.
képviselő: Skornyák József
Az egészséges és mozgássérűlt,érzékszervi fogyatékos,érzelmi és pszichés problémákkal kűzdő gyermekek zenei tehetséggondozása, elsősorban a Kodály módszerre alapozva. A hátrányos helyzetű és sérült gyermekek esélyegyenlőségének előmozdítása, a társadalomban nélkülözhetetlen szolidaritás megerősítése, hangszeres zenei és egyéb művészeti területen való foglalkoztatásuk,képzésük lehetőségének megteremtése, valamint azok támogatása. Általános és középiskolai művészeti oktatás támogatása. Kulturális rendezvények látogatásának előmozdítása, hasznos - az életkori sajátosságokat figyelembe vevő - szabadidő eltöltése és a mozgássérült gyermekek mozgási és utazási lehetőségének elősegítése. ... >>

Mendikás Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Perczel M. út 41.
képviselő: Csehovicsné Kóródi Judit
A magyar néptánc és néprajz megismertetése, hagyományainak ápolása, a táncok bemutatásához szükséges tárgyi, személyi feltételek biztsítása, táncosok fogadása, fellépések, fesztiválok, bel- és külföldi szakmai utak szervezése, tehetségek támogatása, a felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi, tárgyi források gyűjtése, gyarapítása. ... >>

microCAD-PRO MUSEO Alapítvány

(kulturális)

3529 Miskolc, Felszabadítók útja 28.
képviselő: Dr. Veres László ... >>

MIGOTO Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

3529 Miskolc, Balogh Á. út 43.
képviselő: Boda Zoltán elnök
A távolkeleti, azon belül főként a japán modern és tradicionális kultúra népszerűsítése Magyarországon. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal