Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc szociális civil szervezetek


Találatok száma: 212
2. oldal

Eszmék és Értékek Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Hősök tere 5/A.
képviselő: Sasvári István
Miskolc város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, - a helyi közművelődési tevékenység támogatása, - az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, - az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, - a helyi társadalom kapcsdolatrendszeréne, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, - a szabadidő kultúrális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, - egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. (A kultúrális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76./1/ és /2/ bekezdése szerinti önkormányzati kötelező feladat). - az Alapítvány támogatja Miskolc város múltjának és hagyományainak feltárására irányuló társadalmi tevékenységet, (A műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény 30. /1/ bekezdése szerinti helyi önkormányzati feladat) - a sport társadalmilag hasznos funkcóinak kiteljesítése érdekében az Alapítvány támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a fogyatékosok sportját, - elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport népszerűsítését, - az Alapítvány ápolja a magyar keresztény hagyományokat a tudomány, a művészet, az irodalom felkarolásával, a művelésével és közvetítésével az ökumené szellemében, - a keresztény evangelizációs küldetést tudatos elkötelezettséggel vállalja a tudomány, a művészet, az egészségügyi és karitatív feladatok ellátásán keresztül, - az Alapítvány ösztöndíj, illetve egyéb formában nyújtott támogatás keretében támogatja a hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedően tehetséges diákokat, illetve városunk azon polgárait, akik hivatásukat átlagon felüli színvonalon végzik az élet bármely területén, - az Alapítvány a keresztényi szolidaritás alapján támogatja a fogyatékos emberek gondozását, nevelését ellátó szervezeteket, a fogyatékos, illetve az árva, intézeti nevelt gyermekek és felnőttek részére szórakoztató, sport és egyéb szabadidős programokat szervez, ilyen programokhoz támogatást nyújt. ... >>

Eszperantó Értékmentő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3529 Miskolc, Szentgyörgy utca 28
képviselő: Dudás József elnök, Ferenczi Ildikó titkár
a./ Kulturális tevékenység:
Kulturális örökség megőrzése. Hagyományőrzés. Eszperantó hang-, kép- és videoanyagok rögzítése, archiválása.
Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése, rögzítése. Művészeti tevékenység.
b./ Nemzetközi tevékenység:
Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése.
A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése.
Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi szakértői hálózat működtetése, népszerűsítése. A söjtöri nemzetközi és regionális Kapcsolatközpont (EK EsperantaKontaktcentro) épületegyüttesének fejlesztése, közhasznú üzemeltetése.
Turisztikai programok és a Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése.
c./ Oktatási tevékenység:
Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése.
Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás.
Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok , tréningek szervezése.
d./ Szociális tevékenység:
A szociálisan hátrányos helyzetűek, nők esélyegyenlőségének elősegítése, etnikai csoportok közötti interkulturális tervek (projektek) szervezése.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység,
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Észpörgető Fejlesztőház Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Bottyán János utca 18/A.
képviselő: Ártimné Tóth Krisztina elnök
Egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység keretében: az eltérő fejlődésű gyermekek terápiája tervszerűen felállított program szerint, mely egy komplex diagnosztikai vizsgálat alapján pszichés, illetve gyógypedagógiai gondozást, valamint különböző terápiás szolgáltatásokat foglal magába. Cél: az agyfejlődés legfogékonyabb időszakát kihasználva a gyermekek fejlődésének elősegítése, a bennük lévő ép funkciók kibontása.

Szociális tevékenység keretében: az eltérő fejlődésű gyermekeket nevelő családok mindennapjaiban való segítségnyújtás, tanácsadás, információkkal való ellátás.

Kutatási és tudományos tevékenység keretében: a fejlődési elmaradásokkal, azok neurológiai, neuropszichológiai, mentális és szociális problémáival, valamint az agy működészavarával kapcsolatos kutatómunka szervezése és végzése.

Nevelési, oktatási és ismeretterjesztési tevékenység keretében: a gyermekek fejlődési szintjének felmérése, pedagógiai, pszichológiai tanácsadás, egyéni és csoportos fejlesztés. Védőnők, pedagógusok, bölcsődei dolgozók továbbképzésében részvétel, orvosi gyógypedagógiai szakmai fórumokon ismeretbővítő előadások az új fejlesztő, vizsgáló és terápiás módszerekről és kutatási eredményekről.

A hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése keretében a kulturális, kommunikációs hátrányok csökkentése. A lassabban fejlődő, a kialakulatlan, illetve sérült funkciók minél korábbi felismerésével, változatos terápiás módszerek alkalmazásával a teljesebb társadalmi integráció elősegítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; ... >>

Eszterlánc Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3527 Miskolc, Hadirokkantak
képviselő: Hegedűs Helga
A Szinva-Népkerti Napköziotthonos Óvoda (Miskolc, Hadirokkantak u.14.) nevelési, tanulási feltétekeinek folyamatos javítása. Az intézményünkbe járó gyermekek támogatása, óvodai rendezvények anyagi terhe egy részének, vagí egészének átvállalása, az óvoda tárgyi feltételeinek költségvetésből nem finanszírozható részének vállalása. Az óvoda programjában megfogalmazott szakmai, pedagógiai, szervezési és technikai tevékenységek finanszírozása. ... >>

Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3525 Miskolc, Dajka G. u.4
képviselő: Sándor Frigyes
Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola tanulói nevelésének és oktatásának segítése, a tárgyi, technikai feltételek javítása, tanulmányi utak megszervezése és támogatása, az iskolai és szabadidős programok támogatása (hozzájárulás osztálykirándulások, táborok, szabadidős rendezvények költségeihez) tanulmányi, sport - és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása (nevezési díjak kifizetése, helyezettek díjazása, szervezési költségek átvállalása), nehéz körülmények között élő, hátrányos helyzetű diákok segítése a tanulmányaik során a pedagógusok továbbképzésének támogatása, a pályázatok versenyek és egyéb rendezvények megrendezésével és az ott nyújtott tevékenységek anyagi és erkölcsi elismerésével az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban, illetve más iskolában tanuló diákoknak, azok csoportjainak, illetve felkészítő tanárainak segítése. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

" Ezerarcú Óvoda " Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Középszer u.5.
képviselő: Szabó Ferencné
A Miskolc, Középszer úti Napköziotthonos Óvodába járó óvodások szellemi és fizikai képességének, erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése, az óvodásokkal a kötelező foglalkoztatási órákon kívűl, a kötelező pedagógiai feladatokon túlmenően is foglalkozó pedagógusok, kisegítők, külső szakemberek segítése,ezen belül különösen: A) A gyermekek körében - az étkezési téritési díjat csökkentő eseti vagy tartós támogatása, -egyes speciális orvosi szűrővizsgálatok térítése. - az egészséges életvitel, az egészségmegörzés elősegítése, - az egészségügyi hátránnyal küzdő gyermekek különleges bánásmódja során felmerült költségek finanszírozása, - óvodai kirándulások támogatása, - tehetséggondozás, - kultúrális és tanulást segítő programok, versenyek körének és színvonalának fejlesztése, - hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, B) az óvoda működése területén - gondozási, nevelési oktatási feltételek javítása, - a gyermekek sokoldalú neveléséhez szükséges feltételek kialakításának elősegítése, pl. tornaszoba, könyvtár, környezet- és természetbarát terek kialakítása, informatika, népi tánc, népi mesterségek, hangszers zene. C) Pedagógusok kisegítők, külső szakemberek körében - tanfolyami képzések, továbbképzések támogatása, - társintézményekben (hazai és külföldi) történő tapasztalatcsere elősegítése, - a nevelőmunkát segítő külső szakemberek az óvodai munkában történő bevonásának elősegítése, támogatása. ... >>

EZÜSTALKONY Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3528 Miskolc, Bornemissza u.28.
képviselő: Kottman Dezső
Időskorúakról bentlakásos otthon biztosításával történő gondoskodás, ezirányú önkormányzati feladatokhoz kapcsolódva, azok részbeni átvállalásával.
A nők társadalomban való beilleszkedését elősegítő programok, képzések szervezése, családsegítő tevékenység, esélyegyenlőségük megvalósulásának elősegítése, különös tekintettel a többszörösen hátrányos helyzetű nőkre(roma, munkaképességükben csökkent és idősödő korosztály képviselői).
A magyarországi etnikai kisebbségek társadalomban való beilleszkedését elősegítő programok, képzések szervezése, családsegítő tevékenység végzése, különös tekintettel a Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében élő etnikai kisebbségek képviselőire.
Fenti célcsoportok társadalmi integrációját elősegítendő kiadmányok (könyvek, ismeretterjesztő kiadmányok) létrehozása, rendezvények szervezése(kulturális, sport, művészeti). ... >>

FAMULUS Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3535 Miskolc, Kuruc u.39.V/3.
képviselő: Szalipszki Tibor
Az alapítványtevő az alapítványt a hátrányos helyzetű gyermekek segítése céljából hozta létre: a) az iskolai rendszerbe nehezen beilleszthető, jó értelmi képességű gyermekek támogatására b)az iskolai követelményszintet nehezen teljesítő, nem értelmi fogyatékos gyermekek felzárkóztatására, fejlesztésére c) az egy-egy területen kimagasló teljesítményt nyújtó gyermekek tehetségondozására. Az alapítvány támogatja: - a célnak megfelelő iskola létrehozását - az ehhez szükséges tanterv kidolgozását - a fejlesztésre szoruló részterületek fokozottabb figyelemmel kísérését - Az alternatív fejlesztő módszerek alkalmazását - a szakmai képzés finanszírozását - a szülő-gyermek kapcsolat javítását célzó tanácsadói tevékenységet - a kultúrális és sportrendezvényeken való részvételt - a gyakorlati életbe való beilleszkedés előmozdítását - tanulmányutak szervezését, a világ megismerését - a gyermekek mentálhigiénés ellátását, szociális gondozását - biztosítja a gyermekek érdekképviseletét ... >>

Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola Értéket Teremtünk Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Jászi Oszkár u. 1l.
képviselő: Nyilas Ferencné
1.)
A nagy hivatástudattal és eredményesen végzett oktató-nevelő munka, valamint a tanulásban elért kiemelkedő tanulói teljesítmény elismeréseként és jutalmazásaként a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskoláért díjat adományozza, illetve adományozhatja tanárai és diákjai számára évente egy alkalommal.

2.)
Az alapítvány közhasznú tevékenységként végzi az alábbiakat:
a tanulók és a tanárok külföldi és belföldi tanulmányútjának elősegítése,
idegen nyelvi tanfolyamok, és tehetséggondozó szakkörök működtetése és annak támogatása,
nevelés és oktatás területén a képességfejlesztés, versenyeztetés és az ismeretterjesztés támogatása,
kulturális tevékenységek és rendezvények támogatása,
a gyermek- és ifjúságvédelem támogatása,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
sporttevékenység és sportrendezvények támogatása,
nevelési, oktatási, kulturális, felnőttképzési és továbbképzési, valamint pályázati tevékenység végzése, szervezése,
Fáy András szellemi műhelyét a vállalkozói szféra szolgálatába állítani, fejlesztve a céges kapcsolatokat,
személyre szabott segítség a pályaválasztásban diákjaink továbbtanulásához a felsőoktatási intézményrendszer aktív bevonásával,
kapcsolatépítés a közintézményekkel a felnőttoktatás szélesítéséért,

érvényre juttatni a diákjogokat, a gyermekbántalmazások felderítéséért,
- tehetségazonosítás, tehetségfejlesztés érdekében folyó pedagógiai tevékenységet kibontakoztatni, kamatoztatni,
esélyegyenlőséget teremteni a tanulók számára az értékes egyéni kezdeményezések támogatásával, különös tekintettel a szociális rászorultságra. ... >>

" Fénysugár Nonprofit Alapítvány "

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 46.
képviselő: Szaláncziné Soltész Mónika
A magányos embereknek pótolni a család hiányát. Segítséget nyújtani a testi-lelki-szellemi harmónia elősegítésére. Folyamatosan segíteni az idős- magányos embereket rendszeres látogatások formájában,segítséget nyújtani pl:bevásárlásban, ügyes bajos-hivatali-jogi problémák megoldásában. Korházakat látogatni,piaci ajándékkal-kedves szóval- az elfekvő osztályokon lévőket, idős-magányos betegeket, minden nap "karácsony" legyen. Pozitív példák,előadások segítségével megmutatni,hogy hogyan lehet boldogan, kiegyensúlyozottan élni, sikeresnek lenni. Megjelentetni az alapítvány által írt kiadványokat, könyveket. Kirándulásokat szervezni, hogy jobban megismerjük és megszeressük a természetet. Hangverseny-Opera-Színházlátogatásokat, táncos- szórakoztató esteket szervezni. A közös programok során a résztvevőknek ismereteket adni az emberek közötti helyes kommunikáció fontos szerepéről. Módot adni kézbe venniük a sorsuk irányítását, szórakozva kidolgozni életük stratégiáját, találkozni hasonló cipőbenjárókkal, tartalmasan eltölteni a szabadidőt. Megismertetni és felismerteni a jó és rossz döntések következményeit. Segíteni a hajléktalanokat, a szegényeket, a magányosokat élelmiszerrel, ruhaneművel. Bevonni őket az alapítvány munkájába, rendezvényeibe-érezzék rájuk is szükség van. A rendezvényeken módot adni, hogy a magányos emberek- és hajléktalanok egymásra találjanak...mert együtt könnyebb. ... >>

Forrásvíz Kultúrális Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3533 Miskolc, Fürdő u.15.
képviselő: Orosz Éva
Az alapítvány fő feladata a teljes evangéliumi gyülekezetek hitélethez és működéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása, ezen belül különösen: - A társadalom, a nemzet számára hasznos munkát folytató erkölcsöt javító, evangéliumi keresztény hitet hirdető gyülekezetek, természetes személyek, erkölcsi és anyagi támogatása. - A non profit szervezetek működéséhez szükséges irodák, technikák berendezések, imaházak, gyülekezeti épületek bérbevételének, illetve gyülekezeti házak építésének vagy vásárlásának (telek, ingatlan) támogatása. - A Bibliai értékekkel egyező karitatív, szociális tevékenységek megszervezése, támogatása. - Bibliai, erkölcsi értékek érvényesülését elősegítő pozitív társadalmi kezdeményezések támogatása. A támogatandó célok között szerepel még: - A gazdasági-morális szempontból perifériára szorultak rehabilitációja (alkohol- és drogfüggőség), valamint az iskolai drog- és alkoholellenes propaganda, előadások támogatása. - A nehéz anyagi, illetve családi körülmények között élő gyermekek támogatása, iskoláztatása alap-, közép- és felsőfokú intézményekben. - A társadalom perifériáján élő vagy lecsúszott személyek a társadalomba való beilleszkedését, illetve felzárókzását (pl. analfabétizmus leküzdése, általános erkölcsi normák megismertetése stb.) segítő intézmények és természetes személyek anyagi és erkölcsi támogatása. Az anyagilag nehéz, illetve kilátástalan helyzetbe került személyek segélyezésének túlmenően a későbbiekben az Alapítvány - az ésszerű kockázat mértékéig - munkahelyteremtő beruházásokat is indítani ... >>

Fráter György Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Városház tér 6.
képviselő: Dr.Gergelyné Dr.Kemény Katalin
A miskolci Katolikus Gimnáziumban folyó oktató, nevelő munka tárgyi feltételeinek fejlesztése. Hátrányos helyzetű diákok támogatása, iskolai rendezvények támogatása. ... >>

Fruska Gyermekotthon Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3515 Miskolc, Egyetem út 1.
képviselő: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra titkár
A Miskolc-Gyermekváros Gyermekjóléti Gyermekvédelmi Központ "Fruska" Gyermekotthonának a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXl. tv. alapján végzett otthont nyújtó ellátás (53.§.) utógondozói ellátás (53/A.§.) valamint gyermekotthoni tevékenység (57.§.-59.§.) figyelembe vételével a gyermek és ifjúságvédelem területén való tevékenységének javítása. A "Fruska" Gyermekotthonban elhelyezett 3-24 éves korú, családon kívül, az állami gondoskodás rendszewrében élő leánygyermekek nevelésében, gondozásában, életre történő felkészítésében erkölcsi, anyagi támogatás és segítségnyújtás, a tehetséges gyermekek előrehaladásának, külömböző tevékenységi körökben való részvételüknek kiemelt segítése, a hátrányos veszélyeztetett, a roma családból érkező gyermekek fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásának támogatása, a gyermekek és családjaik közötti kapcsolatok erősítésének, találkozásainak, az együttes táborozásnak üdülésnek, túrák lehetőségeinek elősegítése, a gyermekek sport, kulturális rendezvényeken, versenyeken való részvételének támogatása,közreműködés azok szervezésében, megismertetésében a feltételeik biztosításában, a gyermekek természet és környezetvédelem megismertetésének, megszerettetésének segítése, az egészséges, káros szenvedélytől mentes életvitel kialakításának támogatása,a megelőző egészségmegörző munkában (AIDS, drog, alkohol, dohányzás), valamint az integrált sportolási és kultúrális és táborozási feladatok szervezésében ellátásában való részvétel. A gyermekotthon szakmai munkájának támogatása, a továbbképzési feltételek javításában, a nemzetközi kapcsolatok kialakításában, fejlesztésében való részvétel, szerepvállalás a közös gyermek és ifjúságvédelmi,bűnmegelőzési feladatok elvégzésében, a gyermekotthon tárgyi eszközrendszerbeli fejlesztésében, a családias csoportok felszerelése korszerűsítésében való közreműködés, a kortárs csoporti .önismereti,munkavállalási ismeretekre felkészítő csoportok működésének elősegítése, közreműködés a gyermekotthoni csoportok cseréjében, adományok fogadásában,eloszlásában. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Az 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c./ pontjának (1.), (2.), (4.), (5.), (8.), (9.), (10.), (11.) pontja szerinti tevékenységek. ... >>

Furmann Imre Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3529 Miskolc, Farkas Jenő utca 6.
képviselő: Kuzmáné Juhász Katalin
Furmann Imre szellemi örökségének megőrzése és továbbadása.
Így különösen: Az emberhez méltó élet, az igazságosság és a megértés széleskörű megvalósulásának elősegítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

tudományos tevékenység, kutatás,
kulturális tevékenység,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

tudományos tevékenység, kutatás,
kulturális tevékenység,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

Gábor Áron Diákévek Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3533 Miskolc, Bolyai Farkas u.10.
képviselő: Virágné Antal Boza Ajra elnök
1. Az Alapítvány célja hogy a hátrányos helyzetű tanulók egyéni támogatásával részükre esélyegyenlőséget biztosítson. 2. A sport, a művészetek és a kulturális tevékenység valamint a tanulmányi eredmény tekintetében kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók elismerése (GÁN díjazottak, karácsony, ballagás, évzáró). 3. Az Alapítvány az iskola tanulóinak tanulmányi versenyeken, illetve egyéb versenyeken való részvételét anyagi eszközökkel támogatja, különös tekintettel a nevezési díjak,utazási és szállásköltség, valamint az instellációs költségek fedezésére. 4. Az alapítvány kezdeményezi külföldi és belföldi iskolákkal cserekapcsolatok valamint ezen intézményekkel való együttműködés támogatását. 5. A tagok és támogatók által juttatott anyagi eszközök felhasználásával iskolai rendezvények (iskolabál, szalagavató, művészeti kiállítások, az iskola által szervezett versenyek) valamint egyéb - iskolán kívüli - rendezvények szervezését támogatja. 6. Az iskola céljaival összefüggő - tájékoztató és szakmai - kiadványok, ismeretterjesztő anyagok, iskolaújság megjelentetése illetve megjelenésük támogatása. 7. Az alapítvány anyagi eszközökkel támogatja a kiemelkedő pedagógiai munkát végző tanárokat (GÁN díj adományozása). 8. Az alapítvány támogatja az iskolán kívűlről előadók, előadások, műsorok, valamint egyébb rendezvények megrendezését, illetve fedezi azok költségeit, vagy a költségekhez hozzájárul. ... >>

"Garabonciás Alapítvány a Magyar Oktatásért"

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3530 Miskolc, Széchenyi út 94 III/3
képviselő: Mészáros Béla
Olyan közoktatást végző intézmény létrehozása, amely ellátja az alábbi feladatokat:
általános iskolai nevelés, oktatás,
szakképzés,
középfokú képzés,
művészeti képzés.
Olyan diákszállás létrehozása, amely a fent nevezett képzésekben résztvevő vidéki tanulók lakhatását segíti.
A tehetséges tanulók támogatása a felsorolt képzési rendszerekben.
A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának megvalósítása.
A tanulók szabadidejének kulturált és hasznos eltöltésének megszervezése.
Erősíteni a nemzeti érzést, a magyar hagyományokat, ezen belül:
népzene-, néptánc-, néprajzi oktatás támogatása,
szórakoztató-, könnyűzenei oktatás beindításának segítése,
egyházzenei oktatás segítése,
zenei versenyek, táborok, rendezvények támogatása,
speciális ? a zeneoktatást könnyítő ? módszerek bevezetésének támogatása,
a hagyománygyűjtés elindítása,
a megyei könnyűzenei együttesek szereplési lehetőségeinek félkutasa, rendezvények támogatása,
népzenei-, néptánckiadványok anyagi támogatása,
egyéb, a zenei neveléssel, a hagyományok ápolásával kapcsolatos rendezvények, mozgalmak, együttesek, személyek támogatása,
Az új metodikai módszerek megalkotásának és kipróbálásának támogatása.
Módszertani kiadványok kiadásának támogatása.
Szakmai továbbképzések szervezésének támogatása, szakmai programok akkreditációjának segítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység ... >>

Gárdonyi Nyugdíjas Klub Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális,szociális)

3508 Miskolc, Almáskert utca 25.
képviselő: Gáspár György elnök
Miskolc-Hejőcsaba és vonzáskörzetébe tartozó teleüléseken élő nyugdíjas és egyedülálló emberek összefogása, érdekképviseletük, szociális-, kulturális-, egészségmegőrző- és egyéb közösségi társadalmi tevékenységük, illetve az ehhez kapcsolódó rendezvényeik szervezése, a népművészet, a néphagyományok ápolása, közösségformálás. ... >>

Géniusz, emberhez méltó életért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Pallos út 16.
képviselő: Csecskedyné Rémiás Éva
Segíteni a nehéz körülmények között élő, több gyermek felnevelését felelősséggel vállaló szülőket gyermekeik iskoláztatásában, külföldi tanulmányútjaik finanszírozásában. Képviselni a gyermek és az ifjúság érdekeit, megszervezni üdülésüket. Létesíteni számukra olyan szabadidőközpontot, ahol együtt lehetnek családjaikkal, előtérbe helyezve a környezetvédelem, a sport és a kultúra fontosságát. Szociálisan rászoruló idősek és gyermekek számára Házigondozó Szolgálat működtetése, biztosítva ezzel az étkeztetésüket,higiénés ellátásukat,különös tekintettel a betegségek megelőzésére és az egészség megőrzésére. Hátrányos helyzetű fiatalok, családok társadalmi esélyegyenlősége megteremtésének segítése. Albérlők Háza létesítése, támogatni a rászorulókat az otthonteremtésben. Megszervezni a munkaerőpiacon hátrányos helyzetbe került rétegek képzését, elősegíteni foglalkoztatásukat, rehabilitációjukat. ... >>

"Görömbölyi Óvodásokért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

3516 Miskolc, Szolártsik tér 1.
képviselő: Dicsuk Péterné
A görömbölyi óvodás gyermekek egészséges testi és szellemi fejlődésének előmozdítása. Az óvoda tárgyi és személyi feltételeinek javítása, fejlesztése. Az óvodások sporttevékenységének és úszás oktatásának támogatása, az egészséges életmód fejlesztését elősegítő felszerelések biztosítása. Kirándulások (természetjárás, városnézés) támogatása. Az óvodás gyermekek karácsonyi és gyermeknapi megajándékozása. Anyagi támogatást nyújt a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek. ... >>

"GyERMEKEINK MOSOLYÁÉRT MISKOLC ALAPÍTVÁNY "

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3526 Miskolc, Álmos u.6. 2/7.
képviselő: Szarka Judit
a gyermeküket egyedül nevelő szülőket anyagi és természetbeni juttatásokhoz segítse, az érintett családok mindennapjait gondtalanabbá tegye, továbbá - munkahelyteremtő tanfolyamokon való részvételhez támogatást nyújtson -beiskolázási kiadásokhoz való hozzájárulás -elsősegélynyujtó tanfolyamok szervezése -központi gyermekmegörző létrehozása -jótékonysági rendezvények szervezése -nagyobb ünnepek közös lebonyolítása (anyák napja, gyermeknap, mikulás, karácsony) -társadalmi munkások felkutatása (jogsegély, korrepetálás, gyermek felügyelet) -használt gyermekholmik gyűjtése,, majd ingyenes szétosztása (ruha-játék-könyvek-használati tárgyak). Speciális és krízis helyzetek átmeneti megoldásához önkéntes befogadó családok felkutatása, Üdülési lehetőségek megkeresése, táborok szervezése, a részvétel költségeihez támogatás nyújtása Rendszeresen és időszakosan megjelenő, a szabadidő hasznos eltöltését, a gyermek képességeinek fejlődését elősegítő kiadványok szerkesztése, kiadása Klubhelység létrehozása, fenntartása, szakemberek segítségével irányított klubbfoglalkozások megtartása Az éríntett családok részére kultúrális,sportprogramok szervezése, lebonyolítása Szakemberek bevinásával Jogi-és Életvezetési tanácsadás A csonka családok, a nagycsaládosok, egyéb hátrányos helyzetű családok anyagi és természetbeni juttatásokhoz segítése Munkaerőpiacokon hátrányos helyzetű rétegek képzésének,foglalkoztatásának elősegítési és kapcsolódó szolgáltatások A rászorúltak foglalkoztatásának elősegítése (munkaközvetítés, a képzés- átképzés lehetőségeinek megismertetése) A tanfolyamokon való részvétel elősegítése Jótékonysági vásárok rendszeres lebonyolítása Szponzorok megkeresése, továbbiakban kapcsolattartás ... >>

Gyermeki Álmok Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3515 Miskolc, Egyetem út 1
képviselő: Szegedi Mária
Az Aranyhíd Gyermekotthon és Lakóotthonban nevelkedő gyermekek és fiatalok értelmi, erkölcsi, érzelmi és szellemi fejlődésének elősegítése, mely cél érdekében a következő célkitűzések megvalósítására törekszik az alapítvány:
a./ nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
b./ gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
c./ hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
d./ a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése
e./ szociális támogatás, segítségnyújtás
f./ támogatja a gyermekek sport- és kulturális rendezvényeken, versenyeken való részvételét, közreműködik azok szervezésében, feltételeik biztosításában
g./ segíti a gyermekeket a természet- és környezetvédelem megismertetésében, megszerettetésében
h./ támogatja az egészséges, káros szenvedélyektől mentes életvitel kialakítását, részt vesz a megelőző egészségmegőrző munkában (AIDS, drog, alkohol, dohányzás), valamint az integrált sportolás, kulturális és táboroztatási feladatok szervezésében ellátásában
i./ támogatja a felsőfokú oktatásban tanulókat
j./ célkitűzései között szerepel a családon kívül az állami gondoskodás rendszerében élő gyermekek nevelésében, gondozásában, életre történő felkészítésében erkölcsi, anyagi támogatás és segítségnyújtás
k./ kiemelten segíti a tehetséges gyermekek előrehaladását, különböző tevékenységi körökben való részvételüket
l./ támogatja a hátrányos, a veszélyeztetett családból érkezett gyermekek fejlesztő felzárkóztató foglalkozását
m./ elősegíti a gyermekek és családjaik közötti kapcsolatok erősítését, találkozásaikat, az együttes táborozás, üdülés, túrák lehetőségeit
n./ szabadidő- és hobbitevékenység
o./ támogatja az Aranyhíd Gyermekotthon és Lakásotthon szakmai munkáját, részt vesz a továbbképzési feltételek javításában, a nemzetközi kapcsolatok kialakításában, fejlesztésében, valamint szerepet vállal a közös gyermek- és ifjúságvédelmi, bűnüldözési feladatok elvégzésében
p./ közreműködik az Aranyhíd Gyermekotthon és Lakásotthon tárgyieszköz-rendszerbeli fejlesztésében, a családias csoportok felszerelésének korszerűsítésében
r./ elősegíti a kortárscsoporti önismereti, munkavállalási ismeretekre felkészítő csoportok működését
s./ közreműködik a gyermekotthoni csoportok cseréjében, adományok fogadásában, elosztásában.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Gyermekmentő Beteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3531 Miskolc, Bársony j.u.15. 6/3.
képviselő: Polyefkó Istvánné kuratóriumi elnök
Olyan családok támogatása, ahol születésétől fogva szellemileg vagy fizikailag súlyosan sérült gyermek él, vagy később baleset ill. betegség következtében ilyenné vált gyermek van, és a hátrányos helyzetű gyermek gondozása, ellátása, normális emberi és megélhetési körülményei nem biztosítottak, az anyagi feltételek hiánya megakadályozza normális családi életüket, társadalmi beilleszkedésüket, beteg gyermekek családok támogatása, akik egészségmegörző vagy rehabilitációs műtétet egyéb orvosi beavatkozást anyagi lehetőségek hiányában nem tudnak elvégezni, finanszírozni, különös tekintettel olyan beavatkozásokra, amelyek társadalombiztosítási, vagy egyéb támogatásban nem részesülnek, külföldi műtétek,szanatóriumok kezelések finanszírozása, adománygyűjtés lakosságtól, vállalkozóktól, karitatív jelleggel. ... >>

"Gyermekmosoly egészséges fogakért" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

3529 Miskolc, Vezér u.8.
képviselő: Dr. Koch Erzsébet Judit
A 18. év alatti gyermekek egészséges fogainak védelme, e célból fogászati alapellátást nyújt, fogszuvasodás megelőzése érdekében háatorzott programot hajt végre. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése ... >>

"Gyermekremény és Életút" Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2.
képviselő: Palócs Zoltán Győző
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - kulturális tevékenység - gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Gyöngykagyló Miskolci Védőnői Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3527 Miskolc, Selyemrét út 36
képviselő: elnök Simigné Varga Zsuzsa
a) A védőnői szolgálat kötelezően ellátandó feladatai közül a nővédelem, a várandós anyák, a 0-6 éves gyermekek, az iskoláskorú gyermekek védelmével és a családgondozással összefüggő feladatok elősegítése és támogatása.
b) Az előző bekezdésben részletezett célokkal összefüggésben az alapítvány célja különösen a preventív egészségnevelő és egészségfejlesztő munka elősegítése.
c) A fenti feladatok ellátása érdekében tanfolyamok, közösségi klubfoglalkozások, tájékoztató előadások, vetélkedők szervezése.
d) Az alapítvány anyagi lehetőségeitől függően tárgyi eszközök beszerzésével a védőnői szolgálat segítése és támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
szociális tevékenység,családsegítés, időskorúak gondozása
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet ... >>

Hajnalcsillag Alapítvány

(szociális)

3510 Miskolc, Fő u. 2.
képviselő: Takács Béláné
1. Különböző hátrányos helyzetű csoportok (Idős, nagycsaládos, fogyatékos felnőttek, gyermekek) társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 2. Gyermekközösségek, családközösségek támogatása. 3. Gyermekek veszélyeztetett életkörülményeinek megelőzése, csökkentése. 4. Időskorúak gondozása, ápolása. - a fent megjelölt célok megvalósulásának érdekében szervezett rendezvények támogatása, célprojektek létrehozása, komplex és innovatív modellek kidolgozása és működtetése. - olyan intézmények létrehozásának szakmai és anyagi támogatása, mely biztosítja a fent megjelölt csoport új szemléletű megsegítését, terápiáját és társadalmi integrációját. ... >>

Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3528 Miskolc, Barkóczy Ferenc út 1
képviselő: Mátyási Sándor elnök
A kiegyensúlyozott területi fejlődéshez szükséges, a térségi fejlesztésben érdekelt társadalmi, gazdasági és közintézmények közötti hálózati kapcsolatok erősítésének támogatása:
a./ a területi fejlődéshez kapcsolódó tudásbázis fejlesztése, szakmai publikációk, kiadványok, referencia könyvtár létrehozása és speciális képzési programok által,
b./ a hálózatosodás erősítése a fenti célcsoportoknak szóló rendezvények, fórumok szervezésével,
c./ a határmenti közös térségi fejlesztések elősegítése projektek előkészítése és megvalósításának szakmai támogatása által.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
euroatlanti integráció elősegítése ... >>

Hámori Waldorf Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3530 Miskolc, Széchenyi út 8. 2./1.
képviselő: Biszterszky Gábor elnök, Szőke Péter elnökhelyettes
Rudolf Steiner pedagógiai módszerén alapuló oktatási intézmények létesítése, működtetése, - beleértve a középiskolai szintű, valamint a művészeti oktatást és az integrált oktatást is-, óvodai csoportok, iskolai osztályok szervezése, működésük támogatása, ideértve a pedagógusok képzésének támogatását is. Az egyesület céljának megfelelő óvoda és iskola működésének alapelvei az alábbiak: az orvosi, antropozófiai, szociológiai, pszichológiai és pedagógiai szakismeretek alapján a gyermek valós szükségleteihez igazodó, ezeket ismerő oktatási, nevelési rendszer működése az óvodában és az iskolában. Az óvoda az iskolás kor előtti 5 évben a gyermkekeket életkorilag heterogén csoportokba szervezve működik. Az óvoda és iskola egyenlő hangsúlyt helyez a testi, lelki és szellemi készségek, képességének kifejlesztésére.

Lehetőséget teremteni szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei részére a Rudolf Steiner pedagógiai módszerén alapuló oktatási intézményekben történő oktatásban valól részvételére.

A magyarországi etnikai és nemzeti kisebbségek, valamint a határon túli magyarság, oktatási intézményeivel, azok pedagógusaival, megismertetni Rudolf Steiner pedagógiai módszerét, a módszer alkalmazásának előnyeit, valamint szakmai támogatást biztosítani saját képzési rendszerük átalakításához a steineri módszerek alkalmazása céljából.

Az egyesület támogatja a Rudolf Steiner pedagógiai módszerét alkalmazni kivánó közhasznú szervezeteket tevékenységük megkezdésében, vagy már meglévő szervezetek esetében a működés továbbfejlesztéséhez, problémáik leküzdéséhez támogatást nyújtani.

A Waldorf pedagógia szellemében az egyesület törekszik a speciális szükségletű gyermekek egészséges szellemi és testi fejlődésének és gyógyulásának elősegítésére valamint arra, hogy az ilyen gyermekek önálló életre, életvitelre képesek legyenek és a társadalomba megfelelően be tudjanak illeszkedni. Mindezekhez szükséges az is, hogy a szüleik a róluk való gondoskodás során a szükséges ismeretek birtokában legyenek, az egyesület igyekszik tehát a szülők számára is segítséget nyújtani. ... >>

"HANGADÓ" Alapítvány

(oktatási,szociális)

3558 Miskolc, Fő út 167.
képviselő: Dr.Szabó Béla
Az ország ÉK-i régiójában folyó oktató-nevelő munka fejlesztése a logopédiai és mentálhigiénes munka vonatkozásában. - az ÉK-i régióban élő beszédhibás, beszéd- és nyelvi zavaros, beszédfogyatékos, kommunikációban hátrányos helyzetű felnőttek és gyermekek szakszerű logopédiai és mentálhigiénes segítése, önismereti ill. kommunikációs tréningek szervezése, - a gondozásra szorulókkal foglalkozó szakemberek képzése, továbbképzése, - a régióban dolgozó, segítő foglalkozású szakemberek mentálhigiénes támogatása, szemléletformáló segítése (team-munka, holisztikus gondolkodás), - a fent megjelölt célok megvalósulásának érdekében szervezett rendezvények támogatása, -olyan intézmények létrehozásának szakmai és anyagi támogatása, mely biztosítja régiónk megjelölt csoportjainak új szemléletű megsegítését, terápiáját és társadalmi integrációját. ... >>

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3526 Miskolc, Eperjesi út 5.
képviselő: Dr. Dobos László elnök
Az egész életen át tartó tanulás megvalósítása, kiterjesztésére elsősorban az idősödő és időskorú állampolgárokra, figyelemmel a generációk együttműködésére és a kirekesztettség megelőzésére. A felnőttképzés szolgáltatásainak városi - megyei - regionális és országos kiterjesztése, foglalkoztathatóság elősegítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés időskorúak gondozása,
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- természetvédelem,
- állatvédelem,
- környezetvédelem,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése,
- emberi és állampolgári jogok védelme,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- munkaerőpiacon hátányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is -
- euroatlanti integráció elősegítése,
- közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások,
- bűnmegelőzés és az áldozatvédelem. ... >>

Háromkő Ifjúsági Természetjáró és Kulturális Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Stadion út 39. 4/8.
képviselő: Jernei Péter
Ifjúságnevelés és közösségfejlesztés, a gyermekek és fiatalok lelki, szellemi és fizikai adottságainak valamint szociális érzékének fejlesztése. Az egyesület elő kívánja segíteni, hogy tagjai és a programjain részt vevő fiatalok jellemes egyéniségként a helyi közösségnek, a nemzetnek és az emberiségnek értékes és hasznos tagjai legyenek.
- Természet- és környezetvédelem, a gyermekek és az ifjúság környezettudatos magatartásának kialakítása, a természeti környezet értékeinek megbecsülésére és megóvására való nevelés.
- Honismeret és közművelődés, kulturális értékmegóvás és hagyományőrzés, a hagyományos magyar népi műveltség és az európai keresztény kultúra értékeinek megismertetése és ápolása.
- Szabadidős sport és egészségvédelem, elsősorban a természetjáráshoz köthető zöld sportok népszerűsítése és aktív művelése, ennek révén az egészséges életmód követelésére való nevelés.
- A szoicálisan hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő fiatalok társadalmi integrációjának elősegítése, számukra el nem érhető programok szervezése kortárs segítők bevonásával.
- Tanácsadás és krízisintervenció a fogyetékossággal élő, és szociálisan rászoruló fiataloknak és felnőtteknek.
- Vezetőképzés és felnőttképzés az ifjúságügy, ileltve a civil szektor területén tevékenykedő személyek és szervezetek számára. ... >>

Hejőcsabai Református Egyházközségért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3508 Miskolc, Templom út 18.
képviselő: Jobbágy Bertalan elnök
Oktatási, nevelési, hitéleti tevékenység támogatása a Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközösségben.

Ezen belül különösen:
- A református hitélet megújítása; a Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség működésének elősegítése, a Krisztus-hit és a keresztyén erkölcs erősítéséhez szükséges feltételek biztosítása. A hívők összetartozásának tudatosítása, a közösségi érzés elősegítése.
- A Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség tulajdonában lévő templom és ingatlanok állagának folyamatos megóvása, szükség esetén felújítása, technikai és más eszközökkel való felszerelése, műemlékvédelem.
- A Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség sokoldalú missziójának támogatása.
- A fiatalokat kulturális és szabadidős tevékenységükben az idő tartalmas eltöltéséhez való hozzásegítése, nevelésük és erkölcsi fejlődésük támogatása; egyben a családok megerősítése és segítése.

Kulturális- sport- és oktatási, valamint a gyülekezeti hitéleti tevékenységek alakítása, fejlesztése.

Ezeken belül különösen:
- Az iskolai és óvodai gyülekezeti hitoktatás segítése.
- Rászoruló, hátrányos helyzetű - gyermekek egyházi - elsősorban református intézményekben történő taníttatásának támogatása.
- Idősek, magányosok, betegek segítése, támogatásra szoruló emberek gondozása, más hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének támogatása.
- A miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség testvér-gyülekezeti kapcsolaainak előmozdítása, különös tekintettel a határainkon túl élő magyar gyülekezetekkel történő kapcsolattartásra.
- Táborok, gyermek-hetek, csendes-napok és egyéb református alkalmak és rendezvények támogatása gyülekezetünkben.
- Ismeretterjesztés, nemzeti hagyományaink ápolása, anyanyelvi kultúránk megőrzése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Herman Ifjúságáért" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 21.
képviselő: Jelényi Lászlóné
A Herman Ottó Gimnázium oktatási feltételeinek támogatása, és bővítése, a hazai és nemzetközi kapcsolattartással és információszerzéssel összefüggő tanulmányutakon, konferenciákon, versenyeken, pályázatokon való részvétel anyagi támogatása, az idegennyelv tanulás vagy bármely szaktárgyból elért mérhető eredmény díjazása, a tehetséges, de hátrányos helyzetű diákok tanulmányainak anyagi támogatása, a gimnáziumi oktatás, művelődési, sport és művészeti rendezvények támogatása. ... >>

"Hernády Márton Alapítvány"

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. E. u. 50. fsz.2.
képviselő: Kondás Sándor
Alapfokú művészetoktatási intézmény alapítása és fenntartása ezzel a hátrányos helyzetű régiók fiataljai személyiségfejlesztésének segítése, vízuális nevelésük,kreativításuk, művészeti ambiciók kibontakoztatása, a hazai és határon túli tehetséges fiatalok felkarolása és képességfejlesztésükre rádiós és televziós szinpadi társulat létrehozása, működtetése, a produkcióknak műsorkeret, nyilvánosság biztosítása, a fiatalok részére médiatáborok szervezése, részvétel a média oktatásban, a továbbképzésben, a középiskolai és általános iskolai oktatásban, a kommunikációs készségek és ismeretek fejlesztését szolgáló tréningek szervezése a fiataloknak és a civil szféra szereplőinek, ezzel segíteni aktív szerepvállalásuk a vállalkozói szférában, a civil társadalomban. Rádió és televízió műsorok készítése, közvetítése (országos- regionális és helyi műsorszórókon, továbbá az Interneten) a hazai és külföldi közönség széles rétegeihez,illetőleg rádió- és televízió műsorok kiadása és terjesztése (különféle kép és hanghordozókon, valamint folyóirat, könyv, plakát, szórólap formályában),amelyek ismertetik és népszerűsítik a modellértékű karitatív,pedagógiai, kultúrális hitéleti tevékenységeket, erősítik és motíválják a családi nemzeti, liturgikus közösségi összetartozás élményét és szükségességét, alkalmasak afiatalok oktatására, nevelésére, kultúrált szórakoztatására és lelki testi egészségmegörzésre, segítik a szép magyar beszéd, ének tanítását és művelését stb. Az alapítvány munkatársai média-kommunikásiós képzések, továbbképzésének biztosítása, a határon túli média területén ... >>

HOLDAM Önsegítő és Ismeretterjesztő Egyesület

(oktatási,szociális)

3530 Miskolc, Toronyalja út 61.
képviselő: Kishonthy-Kardos Rita elnök ... >>

" Honvédségi Nyugdíjasok Szociálpolitikai" Alapítvány

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

3525 Miskolc, Bocskai utca 16 2/3
képviselő: Sárossy Gábor
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében élő, a Magyar Honvédség állományából nyugállományba helyezett hivatásos- és közalkalmazottak, azok özvegyei, hozzátartozói támogatása, az emberi élet során nehéz körülmények közé kerültek gondjaik mérséklése.

1.) Az alapítvány együttműködve a Magyar Honvédség Kelet-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság 1. Toborzó- és Érdekvédelmi Irodával kezdeményezi a katonai szervezet keretében a nehéz anyagi körülmények közé került nyugállományúak és özvegyeik anyagi gondjainak mérséklését.
2.)Hivatásos katonai szolgálat, közalkalmazotti polgári munkaviszony megszűnésével nyugállományba helyezettek és nehéz anyagi körülmények közé került nyugállományúak és özvegyeik, méltányolható esetekben azok eltartóinak, gondozóinak anyagi támogatása, mindennapos anyagi gondjaik mérséklése.
3.)Hivatásos katonai szolgálat során a szolgálat ellátásával összefüggő egészségi károsodás miatt rokkantsági nyugállományba helyezett (egészségi állapotának tovább romló és nehéz anyagi körülmények közé kerülő) nyugállományú és özvegye illetve méltányolható esetekben azok eltartónak, gondozóinak anyagi támogatása, mindennapos anyagi gondjaik mérséklése.
4.)Vagyoni lehetőségéhez mérten mérsékelni azon nyugállományúak és özvegyeik anyagi gondjait, akik háztartásukban folyamatos ápolást, gondozást igénylő hozzátartozó, fogyatékos gyermek, unoka ellátásáról gondoskodnak.
5.)Nyugállományú családja körében férj, feleség, eltartott idős hozzátartozó, fogyatékos gyermek, unoka halála esetén az anyagi gondok mérséklése.
6.)Nyugállományúak és özvegyeik részére kulturális, szabadidős és egészséget szinten tartó programok, gyógyfürdői látogatások szervezése (anyagi helyzet függvényében belépő, szállítási költsége részben vagy egészben történő térítése).
7.)Helyőrségi Nyugdíjas Klub ? mint alapítóval ? együttműködve kapcsolattartás és a kapcsolat ápolása a határokon túl élő magyar kisebbséggel, a Kassai Katonai Nyugdíjas Klubbal.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- egészségmegőrzés,
- szociális tevékenység,
- családsegítés,
- időskorúak gondozása,
- kulturális tevékenység,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Human Caritas Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3531 Miskolc, Gyár utca 44/ 3
képviselő: Kulcsár Judit
Az alapítvány szakmai és anyagi lehetőségeihez mérten támogatás nyújtása Miskolc város és a csatlakozó Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő önkormányzatok szociálpolitikai, foglalkoztatáspolitikai és humánpolitikai célkitűzéseinek összehangolt megvalósításához. E tevékenységben való tevőleges részvétel, felkérés vagy megbízás formájában, térítés nélkül vagyon non-profit jelleggel;
A krízishelyzetben lévő, mindennapi életfenntartáshoz szükséges feltételekkel sem rendelkező rászoruló egyének részére közvetlen természetbeni segítségnyújtás, lelki és egyéb tanácsadás;
Adományok gyűjtése és annak szétosztása. Halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felkutatása, esélyegyenlőségének felzárkóztatása. Számukra elősegíteni sorsuk jobbrafordulását természetbeni támogatással;
A térségben élő hátrányos helyzetű egyének és közösségek életesélyének, életfeltételeinek javítása, biztosítása érdekében humán-, mentálhigiénés, szociális és rehabilitációs jellegű szolgáltatások működtetése;
Az egzisztenciálisan veszélyeztetett, munkanélküli egyének részére foglalkoztatási, vállalkozási tanácsadás szervezése, a szociális hátrányok csökkentése érdekében képzési, átképzési lehetőségek biztosítása, közvetítése;
Az önsegítő helyi közösségi kezdeményezések, az állami, intézményi, az egyházi szerveződések, a nem állami, jogi és magánszemélyek szociális, foglalkoztatást elősegítő, karitatív és egészségmegőrző tevékenységének koordinálása, támogatása, elősegítése;
A szociális szférában, az oktatás, az egészségügy területén dolgozó szakemberek számának és szakmai képzettségének emelése érdekében képzések, továbbképzések szervezése, támogatása, felderítése, közvetítése;


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások ... >>

Humán Integra Társadalmi Beilleszkedést Segítő Regionális Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3533 Miskolc, Fürdő u. 15.
képviselő: Dr. Gaál Nóra képv. jog önálló, Molnár György elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, - családsegítés, időskorúak gondozása, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - a fogyatékkal élők elősegítése, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - sport, - rehabilitációs foglalkoztatás, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - euroatlanti integráció elősegítése, - közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások. ... >>

Ifjúságért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3530 Miskolc, Rákóczi utca 12
képviselő: Zádeczkiné Felhős Enikő elnök
Anyagi támogatás nyújtása az ifjúság körében működő önszerveződő csoportoknak, közösségeknek, egyéni támogatás nyújtása átmenetileg nehéz helyzetbe került fiataloknak, mentális kérdéseket érintő rendezvények, megmozdulások szponzorálása, az ifjúság képzését és továbbképzését, elhelyezkedi problémájának megoldásához kiadvány szerkesztésére, tanácsadás, információs szolgáltatás adása.Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása - nevelés és oktatás , képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kultúrális tevékenység - gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet - közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybevehető szolgáltatások - tudományos tevékenység kutatás - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ideértve a munkaerőkölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások ... >>

Ifjúságért Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3534 Miskolc, Csipkevirág út 31
képviselő: Szabó Ferenc
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - Kulturális tevékenység, - Természetvédelem, állatvédelem, - Környezetvédelem, - Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - Euroatlanti integráció elősegítése, - Közhasznú szervezetek számára biztosított-, csak közhasznú szervezetek általi igénybe vehető- szolgáltatások, - Kisebbségi felzárkoztató programok elősegítése, - Kormányhatározatban rögzített és egyéb területfejlesztési feladatokhoz, regionális válságkezelő programokhoz való csatlakozás. Az alapítvány feladati között szerepel a különböző területi koncepciók, programok, projektek kidolgozása és a kapcsolódó különböző tervek, tanulmányok elkészítése, elkészíttetése. A különböző pályázati kiírások pályázati anyagának elkészítése. A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, a nemzetközi kapcsolatok erősítése.
A közhasznú tevékenységek: - kulturális örökség megóvása, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - tudományos tevékenység, kutatás. Az alapítvány egyéb cél szerinti tevékenységei: - 91.33. máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, 80.42. egyéb és felnőtt képzés tevékenység. ... >>

"IKTÜSZ" Alapítvány

(szociális)

Miskolc, Budai J.u.4.
képviselő: Sztupkai Mihály
Olyan önfinanszírozási lehetőség megteremtése, amely által egy országos méretű keresztény öntevékeny közösségek, családsegítő hálózat létrehozásához és működtetéséhez szükséges anyagi fedezet biztosítása válik lehetővé, mely arra is szolgál, hogy az intézményi kereteken kívül már meglévő (és létező) karitatív jellegű tevékenység anyagi bázisát biztosítja. Az előbbi célok és feladatok megvalósítása a helyi gyülekezetek, egyházközösségek, plébániák bázisára épülve történik. A Metodista Egyház alsózsolcai gyülekezetéhez tartozó hátrányos helyzetű személyek szociális támogatása, vallásuk gyakorlásához szükséges tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

"Ingyenkonyha" Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

3535 Miskolc, Árpád u. 126.
képviselő: Dr.Csiba Gábor
gazdasági válság következtében elszegényedett kisnyugdíjasok, munkanélküliek, az élet perifériájára szorultak természetbeni megsegítése egy tál meleg étellel, ebéddel hétköznapokon - munkaszüneti napokra kevés hideg élelem biztosítása a rendelkezésre álló adományokból - az étkezésben résztvevők életének figyelemmel kísérése (munkalehetőségek, lakásviszonyok, alkoholizmus elleni küzdelem, egészségi állapotuk, lelki igényük stb.) ... >>

"Istvánffy Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 7.
képviselő: Beluzsárné Torkos Erzsébet elnök
Elősegíteni a miskolci 4.sz. Istvánffy Gyula Általános Iskolában a nyelvoktatás feltételeinek javítását, nyelvtanárok alkalmazásának, képzésének támogatása, hozzájárulni a kiemelkedő képességű tanulók külföldi tanulmányútjaihoz elősegíteni a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek oktatását, javítani a sportolási lehetőségeket, növelni az oktatásban résztvevő pedagógusok és tanulók érdekeltségét. Az iskola számítógépes oktatás fejlesztése, támogatni az iskola tantestületének tagjait a szakmai fejlődésben, továbbképzésben, segíteni a tanulmányi versenyek rendezését, ill. a tanulók versenyeken való részvételét. ... >>

Jerikó Zenei Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Sibrik Miklós utca 9
képviselő: Gecse Attila, Szekeres Tamás
A Jerikó Fúvósegyüttes működtetése,
- Koncertek, kulturális programok szervezése és tartása országhatáron belül és külföldön,
- A határon túli magyarokkal való kapcsolattartás,
- Kulturális tvékenység folytatása minden korosztály számára,
- Hátrányos helyzetű csoportoknak zenei programok szervezése,
- A cigányság számára zenei programok szervezése,
- Nemzeti kisebbségek számára kulturális programok szervezése,
- Kulturális örökség megóvása,
- Lelki egészség megőrzéseének elősegítése,
- Kiadványok megjelentetése,
- Zenei oktatás,
- Konferenciák tartása,
- Zenei fejlesztés,
- Családok zene által való segítése,
- Zeneterápia által való segítségnyújtás.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
Kulturális tevékenység,
Kulturális örökség megóvása,
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"JÓCSELEKEDET" ORSZÁGOS CSALÁDSEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,egészségügyi,szociális,egyéb)

3529 Miskolc, Szentgyörgy utca 58. 10/1.
képviselő: Szabó Milán
Olyan családok támogatása, melyekben beteg gyermek él; s a gyógyulásához és fejlődéséhez kórházi vagy speciális kezelés és műtéti beavatkozás szükséges. A felmerülő kiadásokat a családok vállalni képtelenek, s az alapítvány hozzájárul ezen költségek csökkentéséhez. Célja továbbá hátrányos helyzetű családok, gyermekek, árvák támogatása. A gyermekeiket egyesül nevelő édesanyák segítése. ? Pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás nyújtása az arra rászorulóknak. A mentálhigiénés kultúra fejlesztése. Segítségnyújtás az emberek lelki egészségének megtalálásában, megtartásában. Ennek érdekében különböző mentálhigiénés tevékenységet folytató szervezetek és magánszemélyek; önkéntesek, és önkénteseket foglalkoztató szervezetek; önsegítő csoportok munkájának segítése, összehangolása információátadással, közös fórumok létrehozásával.

Mentálhigiénés prevenció, lelki gondozás, személyiségfejlesztés, idősgondozás, krízis helyzetbe került személyek támogatása, önkéntesek bevonásával.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
rehabilitációs foglalkoztatás

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

egészségmegőrzés betegségmegelőzés
szociális tevékenység
gyermek és ifjúságvédelem
rehabilitációs foglalkoztatás
hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

K.É.K. Alapítvány /Családsegítő Alapítvány/

(egészségügyi,szociális)

3525 Miskolc, Dombalja u. 20.
képviselő: Karnóczi Róbert
Az alapítvány támogatást kíván nyújtani elsősorban gyermekek, de felnőtt személyek részére is, akik anyagi lehetőségek hiányában orvosi beavatkozást vagy egészségmegőrző, illetve rehabilitációs műtétet nem tudnak finanszírozni. Különös tekintettel olyan orvosi beavatkozásokra, amelyek társadalombiztosítási vagy egyéb támogatást nem vehetnek igénybe. Részleges anyagi támogatást kíván nyújtani az Alapítvány orvosi intézmények részére műszerek, illetve orvosi eszközök vásárlásra azzal, hogy ezen műszereket és eszközöket hátrányos helzyetű gyermek és felnőttek gondozására, ellátására gyógyítására kell felhasználni. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység - szociális tevékenység - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének ... >>

Kapcsolat-Kihívás Alapítvány

(oktatási,szociális)

3530 Miskolc, Rákóczi u. 12.
képviselő: Dr.Bajáky András
Általános céljai: - Társadalmi párbeszéd kialakításának elősegítése, demokrácia fejlesztése, - szociális védőháló kialakításának segítése, - nemzetközi kapcsolatok kialakítása, - környezetvédelmi akciók szervezése, - testi, lelki szociális gazdasági kultúra fejlesztése, - hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, - kisebbségi kérdések megoldásának segítése. További céljai: Testi, lelki, szociális jólét megteremtése, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre, kisebbségekre, melynek érdekében feladatául tűzi ki: a munkanélküliek oktatását, és oktatásának szervezését; a roma fiatalok oktatását és oktatásának szervezését; a rehabilitációra szorulók oktatását és oktatásának szervezését; ezen előbbi csoportok munkavállalásának és munkahelyteremtésének elősegítését; jogi és munkaügyi tanácsadás, munkahely keresés adatbázisának és tárgyi feltételeinek megteremtését, tevékenységét nonprofit alapon és törvényes keretek között végzi, adományokat gyűjt, pályázatokon indul pénzgyűjtési céllal, valamint üzleti tevékenységet folytat ösztöndíjakat ad pályázat útján, pályázatokat ír ki tevékenységi területén. Hátrányos helyzetű csoportok, munkanélküliek képzése, átképzése, pályaorientálása, munkábaállásának segítése. Foglalkoztatottak pályamódosításának elősegítése, átképzése, továbbképzése, pályaorientálása, új munkábaállásának elősegítése. Egészségkárosodottak képzése, átképzése, továbbképzése, foglalkoztatásuk elősegítése. ... >>

Károlyi Gáspár Teológiai és Missziói Intézet Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3527 Miskolc, Kartács u. 1.
képviselő: Szőke Imre
Az általa létrehozott, fenntartott és működtetett keresztény intézetben olyan fiatalembereket képezzen, akiknek elhivatásuk van a lelkész-misszionáriusi szolgálatra, a református hitvallások szellemében. A diákok már a négy éves felkészítés ideje alatt részt vesznek a szociális munkában, amely nem anyagi, hanem elsősorban lelki segítségnyújtás a rászorulóknak. Iskolánk diákjai - önkéntesen, de iskolánk szabályzata szerint kötelezően - gyakorlati, missziói munkát végeznek különféle területeken, így a gyülekezetekben, az utcán, a kórházakban, a börtönökben, az árvaházakban, a hajléktalanok, a szenvedélybetegek, a lelkileg sérült, talajvesztett emberek között. A hátrányos helyzetűek között végzett szolgálat mellett az alapítványi célja a kapcsolatteremtés és ápolás a református gyülekezetekkel és a hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel. ... >>

Kassa-Miskolc Regionális Roma Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3519 Miskolc, Bencések útja 15.
képviselő: Tóth Ágnes, Vadász Zoltán
A roma kisebbség helyzetének javítása és a Miskolc-Kassa Régióért Kht. Roma Regionális Felzárkóztatási Programjainak végrehajtása. - Roma történelmi könyv megírása és megjelentetése - Szociális és környezetévdlemi programok végrehajtása - Kápolna-program végrehajtása - roma közösségi házak kialakítása és üzemeltetése a Római Katolikus Egyházzal együttműködve - roma oktatási program kidolgozása, oktatása, ezen belül a Roma Népfőiskola megszervezése, kialakítása és működtetése, oktatási anyagainak az elkészítése és akkreditáltatása - roma kézműipari és mezőgazdasági szövetkezetek kialakítása és irányítása - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

"Kék Hold" a Mozgássérültekért Alapítvány

(szociális)

3529 Miskolc, Csabai kapu 57 fsz/7.
képviselő: Csajbók Sándor
A fogyatékos személyek helyzetének, életkörűlményeinek és életminőségének a javítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal