Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc szociális civil szervezetek


Találatok száma: 212
4. oldal

Mozgáskorlátozottak "AKARAT" Sportegyesülete

(sport,szociális)

3529 Miskolc, Áfonyás u. 18.
képviselő: Lénárt György ... >>

Mozgáskorlátozottak BAZ. megyei Egyesülete

(szociális)

3530 Miskolc, Geró u. 41.
képviselő: Barta Imre elnök ... >>

MŰVÉSZETÉRT PROGRAMHÁZ Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Győri kapu 23
képviselő: Sziráki Szűcs Gábor elnök
Az alapítvány célja a Nemzeti Alaptantervhez igazodó, a változó közoktatás folyamatokból részt vállaló, valós társadalmi igények kiszolgálása. A Nemzeti Alaptanterv két tanítási nyelvű iskolai követelményrendszeréhez integrált művészeti oktatással kívánja megvalósítani a kompetencia alapú képességfejlesztést, mely a gyermekek számára teret, lehetőséget, sikerélményt biztosít. A Művészetért Programház Alapítvány és a fenntartásában működő többcélú két tanítási nyelvű közoktatási intézmény az iskolai nevelésen túl hivatott a magyar- és egyetemes kultúrtörténet mellett a kortársművészet irányzatainak népszerűsítéseiben, az iskola művészeti képzéseinek módszertani ismertetésére, mely szolgálata folyamatosságával gazdagítja a régió kulturális életét. A Művészetért Programház Alapítvány célja továbbá a művészeti oktatás módszertani és didaktikai innovációjának erősítése az alap- és középfokú közoktatásban, illetve a felnőttképzésben. Egyéb kiemelt cél-feladatának tekinti az Alapítvány az Európa Unió más tagállamainak oktatási intézményeivel történő együttműködést, közös pedagógiai programok kidolgozását és együttes megvalósítását, továbbá egymás oktatási rendszerének megismerését.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
rehabilitációs foglalkoztatás
munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Nagycsaládosok Miskolci Szivárvány Egyesülete

(intézményi,szociális)

3526 Miskolc, Szeles utca 2 II 10
képviselő: Brunyánszki Jánosné elnök ... >>

" Napfényt az életnek" Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

3527 Miskolc, Baross G.u.13-15.
képviselő: Tóth József
Időskoruak magánjellegű szociális célu, differenciált igényléshez alkalmazható ellátásuk biztosítása.Szociálisan hátrányos helyzetű állampolgárok részére vállalkozások működtetése.
10.) hajléktalan-szállás működtetése, rászorulók részére élelmezés és alapszintű betegellátás biztosítása
11.) humán egészégügyi ellátás
12.) szociális ellátás,
13.) lakóingatlan, ingatlan bérbe-, haszonbérbe adása,
14.) gyermekvédelmi preventív programok működtetése,
15.) máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység végzése,
16.) szabadidős és amatőr sportszolgáltatás. ... >>

Napsugár Gyermekközösség a Katowice utcai Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3526 Miskolc, Katowice u. 33.
képviselő: Takácsné Tóth Ágnes
Az óvodai ellátás színvonalának emelése, a gondozás támogatása, az óvodában dolgozók elismerése. Az alapítvány hozzájárul vagy fedezi a szervezési, adminisztratív, vagy a tárgyi feltételek megteremtése, vagy bővítése során felmerülő költségeket, vagy azok egy részét, a pedagógusi oktatás, dolgozók továbbképzésének támogatása, óvodások kirándulásainak, szabadidős, és sportevékenységének, a hátrányos helyzetű gyermekek, csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, gyermekjátékok, eszközök beszerzése, pótlása, javítása terén, Az alapítvány az óvodai oktatás, gyermeknevelés tárgykörén belül rendezett tudományos rendezvények, konferenciák költségeihez hozzájárúl, illetve szükséges és lehetőség szerint fedezi azt. Egyes személyek tudományos rendezvényeken való aktív részvételét is támogatja, és továbbképzést is finanaszírozhat, ha az óvodai ellátás ... >>

Nomád Sport Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3533 Miskolc, Báthory István utca 34 I/1
képviselő: Németh Csaba
Az egészséges életmód és testi fejlődés fokozott megteremtése érdekében az olyan sportok támogatása, amelyek természetben, szabad levegőn űzhetők. Az alapítvány támogatja továbbá az ilyen sportágak egyesületeit, szervezeteit. Természetben űzhető, fokozott veszéllyel járó sportok biztonsági eszköz beszerzéseinek támogatása. Olyan családok támogatása, ahol az anyagi l ehetőségek szűkös volta miatt a gyermekek sportoltatása, testi fejlesztése nehezen megoldható, illetve veszélyben van.Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
-egészségmegőrzés, betegség megelőzés;
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
-természetvédelem, állatvédelem;
-sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Nyilas Misi Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Kossuth u.17.
képviselő: Szabó Sándor elnök
A gyermekek, a fiatalok szellemi, erkölcsi, kultúrális, vallási fejlődésének előmozdítása érdekében: -Gyermek-, és ifjúsági központ létrehozása és működtetése -A fiatalok hitéleti, Kultúrális és sportevékenységének szervezése és anyagi támogatása -Hátrányos helyzetű gyermekek, ifjak továbbtanulásának anyagi támogatása (ösztöndíjak, diákpályázatok, segélyek, stb.) -Fiatalok közötti lelkisegély-szolgálat, tanácsadás -Szociális, jóléti tevékenység (ruhaosztás, szeretetvendégség, stb.) -Protestáns könyvesbolt működtetése,nonprofit jelleggel -A millénium megünneplése, illetve megünneplésének támogatása. Az Alapítvány tevékenysége a közhasznú szervezetekről szóló jogszabály értelmező rendelkezése szerint:egyházi, hitéleti, "oktatás, terem bérbeadása, és non-profit jellegű gazdasági tevékenység (pld.:vendégszobák működtetése)" ... >>

Nyugdíjasokért Ma Alapítvány

(kulturális,szociális)

3537 Miskolc, Bajcsy Zs. utca 15. 1.em./118.
képviselő: Marosvári Imre
A rászorulú nyugdíjasok támogatása, a nyugdíjasok részére különdöző kulturális rendezvények szervezése, érdekérvényesítésük érdekében a médiában megjelenés biztosítása. ... >>

Oikonomos Értékelvű Pedagógiai és Szociális Alapítvány az Élet Minőségéért

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Pallos u.1.
képviselő: Szilágyi István Levente
gyermekek és felnőttek képzési, fejlesztési, nevelési, szociális programjainak támogatása: élménypedagógiai nevelés,tehetséggondozás, felzárkóztatás, a tanulási kézségek és képességek fejlesztése. a szabadidő hasznos felhasználására, a teljes és egészséges életmódra, a célvezérelt, önálló életvitelre nevelés: a mértéktartó fogyasztói kultúra terjesztése, fogyasztóvédelmi nevelés: az igény és érdeklődés felkeltése a nem anyagi (posztmateriális) javak iránt, szellemi és erkölcsi értékek felismerésére és elsajátítására nevelés: az egészségtelen, deviáns életmód társadalmi mintáinak visszaszorítása,gyermek és ifjúságvédelem, a drogfogyasztás és bűnözés prevenciója: a gyermekek, fiatalok jogainak tudatosítása és védelme: a normakövető, közösségépítő és felelőségelvű magatartásminták erősítése: a kulturális örökség, a nemzeti hagyományok, a tájegységi, helyi szokások, történtei, vallási és művelődési értékek megismertetése, védelme és gyarapítása: az épített és természeti környezet megörzése, helyreállítása, a környezettudatos életstílus, magatartásminták népszerűsítése. a más műveltségi, társadalmi hagyományok szerint élők iránti toleráns szemlélet erősítése, a kulturális sokféleség megismertetése, a megbékélt külömbözőség szellemének terjesztése: a szociális, kulturális, területi, valamint testi és mentálhigiénés problámákkal, hátrányokkal küzdő, segítségre szoruló gyermekek és felnőttek támogatása, öntevékeny életmódra és munkaerőpiaci versenyképességre vezető képzése,nevelése: a nyilvánosság, közgondolkodás befolyásolása a fenti értékek erősítésével: általánosan, hozzájárulás az életminőség javításához. ... >>

Oktatási Stúdió Szakképzési Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3528 Miskolc, Stromfeld Aurél u. 3.
képviselő: Skoda Lászlóné
Nevelés, oktatás, szakképzés, képességfejlesztés és munkaerőpiaci szolgáltatások színvonalának emelésének, pályaorientációs-pályakorrekciós személyi és tárgyi feltételeinek javítása. Foglalkoztatást segítő szakképzések és szolgáltatások népszerűsítése, szervezése, valamint az Európai Uniós elvárásoknak megfelelő munkaerő megjelenésének elősegítése. További cél a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásának elősegítése, anyagi támogatása, és a munkaerőpiacon való sikeres megjelentésük esélyének növelése. Közoktatási intézmény alapítása és fenntartása az 1993.évi LXXIX.tv. alapján. A létrehozandó iskola szakképző iskolaként működik majd és a 18.életévét betöltött fiataloknak nyújt OKJ-s szakképzést iskolarendszerben. A 2001. évi CI.tv. szerint a felnőttek OKJ szerinti szakképzését és egyéb oktatás segítő képzés - nyelvi képzés, továbbképzés - annak érdekében, hogy a felnőttek eredményesebben kapcsolódhassanak a munka világához, és ezzel életminőségük javuljon. Közvetlen feladat a pályaorientációs, álláskeresési, munkaerőpiaci szolgáltatások színvonalának emelése. ... >>

"Országos Anya és Gyermekmentő" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3524 Miskolc, Hajós Alfréd u.19.2/2
képviselő: Deli Zsoltné
Olyan családok támogatása, ahol beteg gyermek él és akinek az életéhez vagy fejlődéséhez speciális gyógykezelés, vagy műtét szükséges, de a családok a felmerülő költségeket vállalni nem képes, árvák támogatása, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, hajléktalan emberek segítése, gyermekeinek egyedül nevelő anyák támogatása. ... >>

Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3526 Miskolc, Váltó utca 45
képviselő: Dr. Mokrai Mihály elnök, Patkó Gabriella titkár
A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánforrás Fejlesztési Operatív Program 4.2.1 intézkedés támogatásával konzorciumi formában megvalósult, a fogyatékos emberek nappali ellátását, társadalmi-munkaerőpiaci integrálását, az ellátottak harmonikus együttélését segítő szolgáltató

központ üzemeltetése, a támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése az 1993. évi III. tv. 65/C és 65/F §-ainak megfelelően, 1997. évi CLVI. törvény (a közhasznú szervezetekről) 26.§ c) pont 4.5.11. és 18. alpontja szerint a fogyatékos ellátás mennyiségi és minőségi színvonalának emelése, mely az intézmény szakmai tevékenységén keresztül teljesül, úgymint:
a) 20 középsúlyos értelmi és 20 testi fogyatékkal élő munkaképes korú,
társadalmi és munkaerő-piacra integrálható személy ellátása, az önmegvalósítás lehetőségének bővítése, az egyéni lehetőségek széleskörű kiaknázása.
b) mintaértékű, multiplikálható szakmai programmal, új képzési
eszközök segítségével fejlesztő, termelő, rekreációs foglalkozások
valósulnak meg,
c) a központ működése során kapcsolódó programoknak ad helyt,
szociológiai szakterületen tanuló egyetemi hallgatók számára (gyakorlati)
ismeretszerzési helyet biztosít, a mozgássérültek segédeszközei, azok
használatának kipróbálásának, bemutatásának révén,
d) a két célcsoport harmonikus együttélését elősegítő intézményben a civil
szféra által szervezett szolgáltatásokon keresztül a fogyatékos ellátás
minőségi és mennyiségi javítása, a társadalmi kohézió erősödése, az
esélykülönbségek mérséklődése,
e) az intézményben ellátottak fejlesztésének szerves részeként jelenik meg
a kulturális programcélok készségfejlesztő foglalkozásai, úgymint:
drámapedagógia, színjátszás, a bábozás, az ének-, zene és tánc csoport
foglalkozás, a hagyományőrző kézműves foglalkozások és a fogyatékkal
élő halmozottan hátrányos helyzetű emberek hazai- és nemzetközi
kulturális és sport kapcsolatának ápolása, ünnepeink és szokásaink
felelevenítésével kulturális örökségünk sokszínűségének tudatosítása.
Tevékenységük során törekednek a természeti értékek megóvására,
ápolására, ill. az ökológiai egyensúlyt meghatározó mikrokörnyezeti
technikák szélesebb körben való adaptációjának elősegítésére.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
természetvédelem,
környezetvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű réteg képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, magán-munkaerőközvetítői tevékenység folytatása. ... >>

Önmegvalósítás Egyesület

(szociális)

3529 Miskolc, Benke József út 9.
képviselő: elnök Jacsó József ... >>

Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálata

(szociális)

3534 Miskolc, Puskás Tivadar u.4.
képviselő: Bihari Ferencné ... >>

Patronus Familiae Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3515 Miskolc, Egyetem út 1.
képviselő: Lovas János Tibor elnök
A Miskolci Gyermekvédelmi Központ Családok Átmeneti Otthona szakmai egység, illetve estleges fenntartói döntésen alapuló névváltozás, átszervezés, költözés estén, annak jogutód intézménye gondozottainak és munkatársainak segítése, a szakmai munka és a szolgáltatások magasabb szintre emelése, ellátottak és munkatársak egészségi állapotának javítása, rehabilitációjának és rekreációjának elősegítése. A gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás rendszerében élő gyermekek és fiatalok jogainak megismertetése, érvényesítése és védelme, a megjelölt körben hazánk Európai Tanács és Európai Unió tagságából fakadó feladatok, kötelezettségek teljesítésében közreműködés.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, és egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- nevelés és oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- emberi és állampolgári jogok védelme,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése- ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások,
- euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Pattantyus Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3524 Miskolc, Pattantyus u.2.
képviselő: Krakkainé Pásztor Edina elnök
Kiemelkedő képességű tehetséges tanulók és a példamutató magatartást tanulók támogatása, iskolai rendezvények költségeihez való hozzájárulás, tanulmányi időn kívüli iskolai tevékenység támogatása, hátrányos helyzetű tanulók segítése, az iskolai oktatás feltételeinek javítása, tanórán kívüli kiemelkedő tevékenységet végző pedagógusok jutalmazása. ... >>

Pecavilág a Horgászatért Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,környezetvédelmi)

3508 Miskolc, Templom utca 53. 3//1.
képviselő: Vadászi Tamás elnök
a.) A természeti környezet megóvása, különös tekintettel vizeinek területére és annak tágabb környezetére.
b.) A környezetszeretetre való nevelés, a környezetvédelem népszerűsítése.
c.) Közösségépítő tevékenység, elsősorban a horgászsportot kedvelők, a természetvédők, az aktív pihenésre vágyók részére.
d.) Korszerű halgazdálkodás, az élővilág védelme, a sporthorgászat feltételeinek megteremtése.
e.) Sporthorgászat versenyek szervezése, az ifjúság nevelése a környezetvédelemre, és a szabadidős hasznos eltöltésére, például gyermekhorgászat, ismeretterjesztő előadások.
f.) Hátrányos helyzetűek, közösségépítő tevékenységének támogatása, oktatása.
g.) Túrák szervezése. ... >>

PERECES JÖVŐJÉÉRT Alapítvány

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

3518 Miskolc, Cséti Ottó u. 18.
képviselő: Bazinné Orosz Anita Mária
Pereces városrész kulturális életének, örökségének megőrzése, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének biztosítása, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, műemlékvédelem, természetvédelem-állatvédelem, környezetvédelem, sporttevékenység, kulturális tevékenység. ... >>

"Perecesért Tenniakarók Köre" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3518 Miskolc, Szén u. 9.
képviselő: Takács Tibor
Pereces lakóinak egészséges életmódra nevelése, betegségek megelőzésére teendő szakmai, társadalmi összefogás megszervezése, a szociális intézmények támogatása. Pereces fiataljainak nevelése, oktatásának elősegítése, oktatási intézményeinek támogatása. Önképző körörk létrehozása és támogatása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a nemzeti és etnikai kisebbségek esélyegyenlőségét szolgáló szociális, kulturális tevékenység, a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. Pereces környezetének védelme, ápolása és fejlesztése. ... >>

POWERHOUSE - Berente és Környéke Fiataljaiért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3532 Miskolc, Győri kapu 137. telephely:3700 Kazincbarcika, 3315/16.hrsz
képviselő: Agárdi Ádám alelnök, Antal Péter titkár, Csabay Péter Miklós elnök
a.)A fiatalok számára hasznos, érdekközvetítő, csapatépítő programok szervezése, megvalósítása.
b.)Helység és lehetőség biztosítása kulturális, szabadidős, oktatási és nevelési tevékenységek folytatására.
c.)Általános emberi értékek (humánusság, szolidaritás, tolerancia) képviselete és közvetítése a fiatalság felé.
d.)Ifjúsági szervezetek és kezdeményezések támogatása.
e.)Fiatalok érdekképviselete.
f.)Az egyesület tárgyai és működési feltételeinek biztosítása.
g.)Berente és környéke közösségi és kulturális életének fejlesztése, különös tekintettel a fiatalokra.
h.)Az egyesület által támogatott cél megvalósítása érdekében más civil szervezetnek támogatása.
i.)Közösségi és ifjúsági rendezvények szervezése és lebonyolítása.
j.)Egyéb gazdasági tevékenység folytatása az egyesület céljainak elérése érdekében (például reklám tevékenység, rendezvényszervezés, bérlet).
k.)Egyes önkormányzati feladatok átvállalása.
l.)A fenntartó fejlődés biztosításának elősegítése, környezettudatosságra való nevelés.
m.)A környezet és a természet védelme.
n.)Az egészségtudatos életmód folytatására nevelés, arra való áttérés elősegítése, helyes táplálkozásra nevelés ? különösen a fiatalok részére.
o.)Fiatalok gyakorlati életre való nevelése, széleslátókörűség elsajátítására való hajlamosítás a nem formális oktatás alkalmazásával.
p.)Fiatalok tudatos fogyasztóvá válásának elősegítése.
q.)Hátrányos helyzetű fiatalok segítése, támogatása.
r.)Tehetséges fiatalok támogatása tudományos, művészeti és kulturális területeken.
s.)A civil szervezetek fontosságának, társadalmi jelentőségének hangsúlyozása.
t.)Káros szenvedélyektől mentes életre való nevelés. ... >>

"Presbiteriánius Misszió Alapítvány"

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3527 Miskolc, Kartács u. 1.
képviselő: Szabó Péter András
Lelkész-misszionárius képzések támogatása, - teológiai konferenciák, szakmai továbbképző kurzusok szervezése, - teológiai és missziológiai kutatómunka támogatása, külföldi vendégelőadók meghívása által, ezek anyagi fedezetének megteremtése, - keresztyén ismeretterjesztő előadássorozatok, táborok és evangélizációk szervezése, megrendezése, - a Biblia igazságainak kiscsoportos oktatása gyerekek és felnőttek között, - szociális és lelkigondozói munka a hátrányos helyzetűek között: kórházak, árvaházak, hajléktalanok, szenvedélybetegek, - ingyenes keresztyén irodalom terjesztése, - további kapcsolatteremtés és együttműködés belföldi és külföldi református gyülekezetekkel, illetve a hasonló hitelveket valló ... >>

PRO VITA Alapítvány a Miskolci Egészségtudományi Képzésért

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3508 Miskolc, Mész utca 1.
képviselő: dr. Kiss-Tóth Emőke
Az európai színvonalú, korszerű szakismeretekkel rendelkező szakemberek képzésének és továbbképzésének, valamint a színvonalas tudományos kutatás feltételeinek megteremtése a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karán. Az oktatók és a tehetséges hallgatók szakmai és emberi fejlődésének, a humánerőforrás egészségfejlesztésének elősegítése. Az Egészségügyi Kar fejlesztésének támogatása.
Az alapítvány alapvető feladata, hogy hozzájáruljon a korszerű oktatáshoz, a képzés továbbfejlesztéséhez, a kutatáshoz szükséges informatikai és oktatástechnikai eszközök, egészségügyi műszerek, bemutatóeszközök, könyvek, folyóiratok, egyéb eszközök biztosításához, a hazai egészségügyi és felsőoktatási intézményi kapcsolatok sokoldalú fejlesztéséhez, multimédiás tananyagok kidolgozásához, idegen nyelvű képzés
kialakításhoz, a nemzetközi kapcsolatok bővítéséhez, továbbá az orvos és egészségtudományok területén született eredmények gyakorlati oktatásban való alkalmazásához.
Az alapítvány tehát a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, a képzés és továbbképzés, az ismeretterjesztés, a tudományos tevékenység, a kutatás, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében kíván tevékenységet kifejteni, az előző két bekezdésben meghatározott általános célok figyelembevételével. ... >>

Rászoruló Felebarátainkért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3525 Miskolc, Hősök tere 5.
képviselő: Gergely Miklós
Öregek és hátrányos helyzetű emberek részére ingyenes étkeztetés szervezése és anyagi finanszírozása, felekezeti hovatartozás nélkül. Szociális tevékenység (pld. ruhaosztás, tanácsadás, stb.). Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Egészségügyi tanácsadás szenvedélybetegek részére. ... >>

Regina Közhasznú Fejlesztési Alapítvány

(szociális,egyéb)

3530 Miskolc, Toronyalja utca 37
képviselő: Pilcsik Tünde elnök, Raboczki Éva
A vidéken élő embereknek meghatározott csoportjainak élethelyzete és esélyegyenlősége javítása, a vidéki életből eredő hátrányos helyzet csökkenetése, a vidéki életformával járó problémákra válaszok kínálása. Az alapítvány célcsoportja a vidék lakossága, ezen belül különösen a nők, családanyák, gyermeküket egyedül nevelő szülők, fiatalok, gyermekek, nyugdíjasok , munkanélküliek , romák és más etnikai kisebbségek, fogyatékosok, mozgássérültek, továbbá mindazon szervezetek akik az előzőekben megnevezett célcsoportok segítésével foglalkoznak. ... >>

Régió Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3524 Miskolc, Hajós A utca 44 4/4
képviselő: Papp Zsolt
A Régió Fejlesztéséért Alapítvány, közhasznú alapítványként az Észak-magyarországi régió település- és vidékfejlesztését, a térség civil szervezeteinek erősítését, fejlesztését, valamint a régió hátrányos helyzetű kistérségeinek és településeinek segítését tekinti kiemelt céljának. Az alapítvány elsődleges feladatai közt van a vidékfejlesztési és a helyi civil társadalom fejlesztését elősegítő programok generálása, támogatása, valamint a foglalkoztatást elősegítő információs, tanácsadási, képzési szolgáltatások működtetése, illetve a szociális problémák mérséklése, partnerségi projektek életre hívásával.

Az alapítvány általános és specifikus fejlesztési koncepciók, stratégia tervek kidolgozásával, kutatási partnerséggel, képzési projektekkel, szolgáltatás- és szervezetfejlesztéssel segíti elő a régió közösségeinek életét három meghatározó területen: a civil társadalom erősítése, a vidékfejlesztés és foglalkoztatás élénkítése.

Az alapítvány elsősorban humán kutatási, fejlesztési, képzési tevékenységet végez az oktatás, a foglalkoztatás, a civil szféra, a terület- és vidékfejlesztés, illetve az ifjúsági ügyek területén. Katalizátor szerepet kíván betölteni a térség társadalmi folyamatainak fejlesztése során.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-tudományos tevékenység, kutatás,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-rehabilitációs foglalkoztatás,
-munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Régiók Nőhálózata Egyesület

(szociális,érdekképviselet,egyéb)

3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.
képviselő: Törzsök Károlyné dr. elnök
1./ A szövetség létrehozásának célja, hogy a Magyarországon jogerős bírósági végzéssel nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek, nőszervezetek esélyegyenlőségéért és érdekérvényesítéséért tevékenykedő egyesületek, alapítványok összefogása, segítése, és érdekvédelmük ellátása, új nőszervezetek megalalkulásának segítése,
2./ a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, teljes körű megvalósulása a magyar társadalomban,
3./ a nők közéleti szerepvállalásának segítése,
4./ egyenlő bánásmóddal kapcsolatos érdekeinek egyeztetése, képviselete és érvényesítése,
5./ a jogalkotás különböző szintjeinek (törvénytervezetek, jogszabályok, rendeletek, határozatok) és ezek végrehajtásának figyelemmel kísérése, véleményezése és az ezekkel kapcsolatos fellépés,
6./ a nők mentális (szociális) segítése önbizalmuk, életesélyeik növelése, a nők szociális segítése életminőségük javítása céljából,
7./ fellépés a nőkkel szembeni diszkrimináció minden formája ellen,
8./ fellépés a nők elleni erőszak minden formájának tilalmáért,
9./ a nők segítése abban, hogy élni tudjanak emberi jogaikkal a társadalmi élet minden területén,
10./ vidéken működő női önszerveződő civil csoportok szervezetté alakulásának elősegítése, a sok elaprózódottan tevékenykedő szervezetek összefogása, segítése,
11./ társadalmi háttér megteremtése és támogatás nyjtása a nőkkel szembeni mindenféle hátrányos megkülönböztetés kiküszöböléséről szóló ENSZ Egyezményben (CEDAW), az Európai Unió irányelveiben és ajánlásaiban, az Európai Szociális Kartában, valamint egyéb, a nők jogairól szóló nemzetközi egyezményekben és ajánlásokban megfogalmazott célok, ajánlások és direktívák hazai megvalósításához,
12./ a nők paritásos, átmenetileg 30 %-os arányának elősegítése a döntéshozatal minden lehetséges szintjén, pozitív diszkriminációs intézkedések kezdeményezése,
13./ a sokszoros diszkriminációt elszenvedő nők igényeinek és szempontjainak, szükségleteinek és terveinek figyelembe vétele, beilleszkedésük segítése, önszerveződésük segítése és támogatása ,
14./ a nők otthoni-anyai munkajövedelmet és nyugdíjellátást nyújtó elismertetése,
15./ konzultatív kapcsolattartás a mindenkori magyar kormánnyal és igazgatási szervezetével a nemek társadalmi egyenlőségének általános megvalósítása érdekében,
16./ kapcsolatok felvétele, illetve bővítése a hasonló célú bel- és külföldi szervezetekkel,
17./ a határon túli magyar nőszervezetekkel való kapcsolatfelvétel a cél szerinti működés kiterjesztésére,
18./ a tagság képviselete hazai és nemzetközi fórumokon,
19./ tájékoztatás az Európai Unióban és Magyarországon hozott törvények, valamint ezek alkalmazásának azon elemeiről, amelyek hatással vannak a nők életére, ezen belül a nők és a férfiak közötti egyenlőség megvalósítására, stb.,
20./ karitatív tevékenység: anyagi és szellemi segítségnyújtás a rászoruló nők körében,
21./ magánélet, családi élet: a közéletiség és a magánélet összeegyeztethetőségének, megszervezésének kérdései,
22./ a ... >>

REKREÁCIÓ Környezetvédelmi és Szociális Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3508 Miskolc, Templom utca 47. 1//2.
képviselő: Bandura Gábor elnök
Miskolcon és vonzáskörzetében élő szociálisan hátrányos helyzetű lakosok - elsősorban időskorúak és gyermekek - segítése, támogatása, - környezetvédelemmel kapcsolatos célok megvalósítása, - Miskolc és vonzáskörzetében élők életvitelének segítése, élelmezésük, lakhatási körülményeik javítása, - a környezetvédelem aktuális feladatainak ismertetése, bemutatása, - a környezetvédelemmel kapcsolatos oktatás feltételei megteremtésének segítése. - Környezetvédelemmel kapcsolatos kiadványok szerkesztésének, terjesztésének segítése, - a környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek, társulások anyagi eszközökkel való segítése.
- asztrológiai ismeretek terjesztése, újság, könyv és egyéb kiadványok formájában, valamint ezen kiadványok kölcsönzési feltételeinek megteremtése,
- támogatás, illetve segítségnyújtás minden olyan rendezvényhez, illetve rendezvény megszervezéséhez, amely népi, vallási, vagy kulturális hagyományok ápolásával, alternatív gyógymódok bemutatásával, vagy végzésével segíti az asztrológiai életszemlélet és életmód, valamint az asztrológia szimbólumrendszerének mindennapi életbe való átültetését, visszahonosítását,
- segítségnyújtás az egyének számára abban, hogy életük és a társadalom történéseit a holosztikus világszemlélet értelmében szemléljék és ismerjék meg,
- segítségnyújtás az embereknek képességeik fejlesztéséhez, egészségük megőrzéséhez filozófiai, szellemi és gyakorlati értelemben,
- más alapítványok, egyesületek, vagy szervezetek hasznos és közhasznú feladatainak segítése.

Az alapítvány új - kiegészítés folytán jelenkező - céljai:

Regionális és országos jelentőségű, valamint a nemzetek közötti összefogást erősítő, a környezettudatosságot, az egészséges életmódra való nevelést, a fenntartható fejlődést, valamint a környező országokkal való kapcsolatépítést elősegítő kulturális és szórakoztató programok, rendezvények tervezése és kivitelezése.

Az alapítvány tevékenységei között magas prioritást élvez az önkéntesség népeszerűsítése, önkéntesei számának növelése, társadalmi összefogás megteremtése környezetvédelmi ügyekben, illetve innovatív, újszerű kezdeményezések életre hívása - a fenntartható fejlődés jegyében.

Az alapítvány kiemelten fontosnak tartja a fiatalok környezetvédelmi szemléletformálását, a környezeti nevelés programokban való részvételt, az oktatási intézmények tevékenységének és a diákok által elért regionális és országos jelentőségű eredmények, alkotások bemutatását és a környezetvédelmi szakképzések megismertetését.

Az alapítvány fontosnak tartja továbbá egy civil hálózat kiépítését egyéb civil csoportokkal való együttműködéssel.

Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a diákok számára modern természet- és környezetvédelmi, valamint európai uniós ismeretek közreadásával, ennek eszközeként nyomtatott sajtótermékeket, tanulmányokat és felméréseket készít és jelentet meg.


Az alapítvány új kiegészített közhasznú tevékenysége:

- kulturális tevékenység- tömegkommunikáció ... >>

"Rónai Ferenc a gyermekekért" Tehetséggondozó Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3526 Miskolc, Kassai u. 15.
képviselő: Nagy Zoltánné
A Miskolci 22. sz. Rónai Ferenc Általános Iskola mindenkori tanulóinak anyagi támogatása. A tanulmányi előmenetelek javításának segítése, tehetséggondozás, tanulmányi és sportversenyekre történő felkészítés szervezése. Az iskolai nyelvoktatás elősegítése, új, a nyelvoktatás eredményességét elősegítő módszerek kifejlesztése, már meglévő módszereknek a helyi körülményekhez való adaptálása. Iskolai oktatáson túlmenően nyelvi szakkörök, nyári kül- és belföldi nyelvi táborok szervezése. A tanulók egészségi és általános testi állapotának javítása érdekében tantervi és tanórán kívüli testnevelési programok, valamint szünidei turisztikai és sporttáborok, tanulmányi kirándulások szervezése. Számítógéplabor fejlesztése, a számítástechnikai oktatás tantervi és tanórán kívüli szakkörök szervezése. Az oktatásfejlesztési programokban résztvevő pedagógusok részére ösztöndíj pályázati rendszer kialakítása és támogatása. ... >>

"Rotary Club Miskolc Alapítvány"

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3526 Miskolc, Zsolcai kapu 17/A.
képviselő: Abkarovits Géza József elnök
Az alapítvány elsődleges célkitűzése az, hogy a Rotary szervezetek, annak miskolci klubja mottója a "Szolgálat az önérdek felett" szellemében működjön, segítse a rászoruló embertársakat, az emberbaráti tevékenység alapján támogassa a hátrányos helyzetű és beteg embereket és gyermeket. - a rászoruló embertársak segítése, - jótékonysági rendezvények szervezése, - az ifjúság nemzetközi csere üdültetésének és oktatásának elősegítése, - rehabilitációs klubfoglalkozások szervezése, - általános egészségvédő tevékenység folytatása, - az egészséges életmód folytatásának előmozdítása, a környezet emberségesebbé tételének segítése. ... >>

Sajó Képzési és Humánfejlesztési Központ Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

3526 Miskolc, Kassai út 62 I/1
képviselő: Hatvani Zoltán Péter
A társadalmi esélyegyenlőség elősegítése a hátrányos helyzetű csoportok felé irányuló tevékenységekkel, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek képzésének, foglalkoztatásának és elhelyezkedésének elősegítése, és az ehhez kapcsolódó humán szolgáltatások nyújtása. ... >>

SALDUS Egészségügyi Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

3525 Miskolc, Marjalaki utca 11.
képviselő: Dr. Zsúdel Lászlóné elnök
Az egészségügyi dolgozók, tanulók oktatása, szakmai fejlesztése, anyagi támogatása.
Az egészségüggyel szemben támasztott igények, valamint a kialakult és elfogadott értékek és célok megvalósítása érdekében az egészségügyi alkalmazottaknak szakmai képzése, továbbá az élet, az emberi munka, az orvostudomány megbecsülésére, tiszteletére az egészséges életvitel igényére s ez ehhez szükséges önfegyelemre való tanítás és figyelemfelhívás.
Az alapítvány szorosan együttműködik a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskolával (3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.)

Az alapítvány elsődleges célja:

Az egészségügyi képzés fejlesztése, az oktatás színvonalának emelése, az egészségügyi dolgozók, tanulók oktatása szakmai fejlesztése, anyagi támogatása. Az anyagi támogatás pályázat kiírása útján valósul meg a szociálisan rászorultaknak. (Lehet tankönyv, utazástámogatás, képzési vizsgadíj támogatás, stb.)
Az egészségüggyel szemben támasztott igények, valamint a kialakult és elfogadott értékek és célok megvalósítása érdekében az egészségügyben alkalmazottaknak szakmai képzése, továbbá az élet az emberi munka, az orvostudomány megbecsülésére, tiszteletére az egészséges életvitel igényére s az ehhez szükséges önfegyelemre való tanítás és felhívás.
Az egészségügyi képzést nyújtó szakintézmények, oktatási tevékenység színvonalának emelése, az egészségügyi szakdolgozók képzésének, szakképzésének segítése, hogy az intézmények a törvényi követelményeknek megfelelhessenek. Azon társadalmi csoportok képzése, akik az egészségügyi és szociális szakmában kívánnak elhelyezkedni, munkanélküliek átképzésének segítése, szakma nélküli hátrányos helyzetű egyének szakképzése, ezzel is elősegítve a társadalmi beilleszkedésüket és a munkaerő piacra való belépésüket, vagy visszatalálásukat.
Idegen nyelvű képzés tartása annak érdekében, hogy az egészségügyi, és szociális intézményekben dolgozók az Európai Uniós elvárásoknak megfeleljenek.
Továbbképzési lehetőségek feltárása, szervezése annak érdekében, hogy a munkaerő piacon napra kész tudással rendelkezzenek.
Az egészségügyi oktatás színvonalának emelése érdekében az oktatók továbbképzések, hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel biztosítása (utazás, részvételi díj, szállás, stb.) tapasztalatcserés látogatások, hazai és nemzetközi intézményeknél szakanyagok biztosítása. Ennek érdekében idegen nyelvű képzés támogatása.
Szakmai és pedagógiai kutatások ösztöndíjas támogatása, mely pályázat kiírása útján valósulhat meg. ... >>

"Segítő Szállítás" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Árpád utca 126
képviselő: Dr. Csiba Gábor
mozgássérült gyermekek óvodába, iskolába és hazaszállítása mikrobusszal,
- a mozgássérültek orvosi kezelésre és visszaszállítása,
- a mozgássérült fiatalok és felnőttek részére speciális gépjármű vezetésre oktatás,
Az alapítvány munkája kiterjed a mozgássérülteken kivül, minden hátrányos helyzetű, miden rászorúlt ember, intézmény megsegítésére, s mind olyan létesítmény építésének segítésére, mely az elesett, rászorúlt emberek elhelyezésére irányul.
Szociális tevékenység. Ezen belül korra, nemre, világnézetre és fajra való tekintet nélkül a rászoruló családok, gyermekek, nyugdíjasok munkanélküliek segítése pénzzel és természetbeni adományokkal. Ezen kívül a felajánlott adományok (ruha, élelmiszer) eljuttatása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat miskolci és környékbeli csoportjai önkéntesei által a rászorulóknak. Az arra érdemes munkanélkülieknek anyagi hozzájárulás nyújtása az átképzésükhöz. ... >>

SORS Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

3530 Miskolc, Vörösmarty út 42. VI/1.
képviselő: Kiss Lászlóné
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi és állampolgári jogok védelme, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a htáron túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - rehabilitációs foglalkoztatás, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások, - sport, egészséges életmód. ... >>

Sorsokért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3532 Miskolc, Vörösmarty utca 28 X/3
képviselő: Nagy Lajosné
Az alapítvány segítséget nyújt az arra rászoruló állampolgárok életére, egészségi állapotára, emberhez méltó életvitelére kihatással bíró problémák megoldásában, különösen a hátrányos helyzetű állampolgárok - közöttük gyermekek, időskorúak, munkanélküliek, munkanélkülivé válók tekintetében. Minden olyan esetben, amikor lehetséges, döntően nem anyagi segítséget nyújt az arra rászorulóknak. Anyagi segítséget az alapítvány a különböző célokra elnyert pénzügyi források, ill. a csatlakozó tagok és a non-profit jellegű tevékenységek bevételei terhére kíván nyújtani. Az alapítvány céljai elérése érdekében folyamatosan kezdeményezi adományok felajánlását, jótékonysági rendezvényeket szervez, kezdeményez és támogat minden olyan rendezvényt, mely az alapítvány céljaival összhangban van, az alapítvány forrásait gyarapíthatja. A különböző problémák megoldását személyes vagy csoportos formában kívánja elősegíteni, ennek érdekében a különböző probléma csoportokra orinentált tanácsadást végez, rendezvényeket szervez, foglalkozni kíván álláskeresők számára munkahelyek felkutatásával, közvetítésével. A házi betegápolásra, szociális ellátásra szorulók tekintetében a gondoskodás megszervezésére, feltételeinek megteremtésére törekszik. Részt vesz azokban a programokban, melyek erősítik a demokráciát, a szociális védőhálót, környezetvédelmet, hozzájárul a válságövezetek, kistérségek gazdasági fejlesztéséhez. Segítséget nyújt a gyermek és ifjúságvédelmi alapellátás, szakellátás szervezésében, működtetésében. Fontos feladatának tekinti időskorúaknál a vagyonkezelés, gondozás, szükség esetén a vagyonvédelem, a hivatalos ügyekben való eljáráshoz segítségnyújtás. Segíteni kívánja a nehéz helyzetből való kikerülést, a tehetség kibontakozását akadályozó tényezők feloldását. Céljaival összhangban anyagi lehetőségeinek keretén belül a szociálisan arra rászorulóknak költséghozzájárulást kíván biztosítani tankönyvek, utazási, kollégiumi díj, tandíj, külföldi gyógyítás költségeinek tekintetében. Támogatja az új, gyermekközpontú képzési programokat, különös tekintettel a gyógypedagógia és a gyermek- és ifjúságvédelem területén. Segíti a korszerű, kommunikációs készséfejlesztő, személyiségközpontú képzési módszerek elterjesztését. Preventív jellegű kezdeményezéseket tesz, ill. támogat az egészség megőrzése, a betegségek kialakulásának,a szociális helyzet számottevő romlásának megakadályozása érdekében. ... >>

" Sporttal a hátrányok ellen " Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Vezér utca 10.
képviselő: Szabó Pap László tag
hátrányos helyzetű és kisebbségben lévő fiatalok számára életminőséget javító, sportolási és szabadidős tevékenységek szervezése, lebonyolítása,
- hátrányos helyzetű és kisebbségben lévő fiatalok gondolkodásmódjának, élethez való pozitív hozzáállásának javítása a sporton (ezen belül kiemelten az ökölvívás oktatásán) keresztül,
- életmód-, és edzőtáborok szervezése,
- veszélyezetett (drogközelbe került, nehezen kezelhető, beilleszkedési nehézségekkel küzdő, stb.), hátrányos helyztű és kisebbséghez tartozó fiatalok számára sportolási, kultúrális programok szervezése,
- foglalkoztatásban, oktatásban, képzésben, továbbképzésben való részvétel biztosítáda. ... >>

Szebb jövő Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3509 Miskolc, Téglagyár u. 1-2.
képviselő: Lövei József
A Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola Kollégiumban folyó sporttevékenység, sportversenyek szervezése, kultúrális programok, kirándulások szervezése, a kollégium céljai szolgáló külföldi és hazai szakmai táborok, szakkirándulások, tanulmányztak szervezése finanszírozása. A kollégium technikai fejlesztée, a nevelés, oktatás, képességfejlesztés támogatása a kollégiumban működő szakkorok támogatása. Hagyományteremtő kollégiumi ünnepségek rendezése. Kollégisták szociális helyzetének javítása, hátrányos helyzetű kollégisták és kollégista csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. Gyermek és ifjúság érdekképviseletének támogatása. A kollégisták ösztönzése a jobb tanulmányi előmnetelre. Ifjúsági klub létrehozása. A tehetséges gyermekekkel eredményesen foglalkozók elismerő jutalmazása. A kollégiumi dolgozók munkájánk elősegítése, ösztönzése, továbbképzésük támogatás. Számítógéppark korszerűsítése. Az Euroatlanti integrációval kapcsolatos ismeretterjesztés a kollégisták körében. ... >>

"Szélrózsa" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

3529 Miskolc, Katowice utca 11 I/2
képviselő: Ujházi Andrásné
Nehéz anyagi helyzetben élő családok segítése pénzbeli és nem pénzbeli juttatás formájában, rászoruló családban élő, illetőleg egyedülálló szülők által nevelt gyermekek szociális támogatása, iskoláztatásuk, étkezésük, ruházkodásuk elősegítése, időskorúak segítése, gondozása természetben, valamint koruk és egészségi állapotuk miatt szükséges és anyagi helyzetük miatt számukra elérhetetlen gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, táplálék-kiegészítők beszerzéséhez történő hozzájárulás, a hátrányos helyzetű gyermekek és egyedülálló felnőttek szociális támogatása, a rászoruló, hátrányos helyzetű családok, magánszemélyek tájékoztatása kiadványok terjesztése útján, a felsorolt célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése ... >>

Szemerey Dolgozókért és Családtagjaikért Alapítvány

(sport,szociális)

3527 Miskolc, Fonoda utca 1
képviselő: Piti Péter
A Szemerey Transport Zrt. és tulajdonosi körébe tartozó társaságok munkavállalóinak és családtagjainak támogatása, ennek keretében elsősorban:
-a többgyermekes családok támogatása,
-nehéz szociális helyzetben lévő munkavállalók és családjuk segítése,
-megváltozott munkaképességű dolgozók támogatása,
-nyugdíjas, volt munkavállalók segítése,
-foglalkozási balesetet szenvedett dolgozók és családtagjaik támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása. ... >>

Szent Kereszt Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3526 Miskolc, Szeles u. 43.
képviselő: Gulybán Tibor
A Miskolc Belvárosi Görög Egyesült Egyházközség tevékenységének elősegítése és anyagi támogatása mind személyi, mind dologi vonatkozásban. A Miskolc Belvárosi Görög Egyesült Egyházközség templom, egyházközségi létesítmények és más görög katolikus intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása, támogatása, s ilyen intézmények létesítése. Képzőművészeti alkotások, egyházzenei művek, sajtó és bizantinológiai kiadványok támogatása. Tudományos képzés, oktatás, idegennyelvtanulás és továbbképzés elősegítése. Tanulmányok, sport és kultúrális tevékenységek támogatása. Ösztöndíjak adományozása. Keresztény társadalmi egyesületek működésének segítése, gyermekek üdültetésének és cserekapcsolatok kiépítésének elősegítése. Az egyházközség tagjainak - amennyiben rászorulnak -, szociális támogatása, szükség szerint, esetenként más görög egyesült egyházközségek és intézmények támogatása. Cserkészek és más ifjúsági szervezetek működésének elősegítése, sporttevékenységek támogatása. Karitatív tevékenység végzése. ... >>

Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3528 Miskolc, Alkotmány u. 27.
képviselő: Moczó Tibor
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Ezen belül korra, nemre, világnézetre és fajra, valamint országhatárra tekintet nélkül a rászoruló családok és gyermekeik, nyugdíjasok, munkanélküliek segítése pénzzel és természetbeni adományokkal. Ezen kívül a felajánlott adományok (ruha, élelmiszer) eljuttatása alapítvány önkéntesei által a rászorulóknak. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos kulturális tevékenység. Az arra érdemes munkanélkülieknek anyagi hozzájárulás nyújtása az átképzésükhöz. Szakmai programok beszerzéseinek a finanszírozása, a kulturális és sport lehetőségek szélesítése, a többszörösen hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek számára nagyobb esélyegyenlőség biztosítása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének az elősegítése. Az ifjúság részére lelki programok biztosítása, és felkészítése a felnőtt életre és annak problémamegoldásaira. ... >>

Szikla-kápolnáért Vallási és Kulturális Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3519 Miskolc, Kiss József út 33.
képviselő: Dr. Barkóczi István
Miskolc Megyei Jogú Város Miskolc-Tapolca városrészében (Miskolc, Fenyő utca) található egyházi tulajdonú, országosan ismert, építészetileg is különleges (mindössze két ilyen található az országban) Szikla kápolna és ahhoz kapcsolódóan a
vallásos működtetésének fenntartása és fejlesztése,
vallási, kulturális, építészeti értékeinek megóvása és fejlesztése,
működésével a fiatalok keresztény értékeken alapuló vallási nevelésének elősegítése,
működésével a vallásos meggyőződésű turisták hitéleti feltételeinek javítása,
működésével a vallásrész idegenforgalmi, turisztikai célú fejlesztése,
szociálisan hátrányos helyzetű, elesett emberek, hajléktalanok segítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem,
nevelés és oktatás, ismeretterjesztés
természetvédelem, környezetvédelem,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. ... >>

Szikra Alapítvány Az Önkéntesek Munkájának Támogatására

(szociális)

3535 Miskolc, Ibolya utca 9.
képviselő: Mezősi Tamás, Papp Mónika
Társadalmilag hasznos, önkéntes tevékenységek kezdeményezése és segítése, ezáltal ellátatlan társadalmi szükségletek kielégítéséhez való hozzájárulás a közhasznú feladatok körében. Kiemelten:megelőzés, hátrányos helyzetűek segítése, katasztrófa elhárítás, bajba jutottak mentése, ifjúságvédelmi, környezetvédelmi feladatok ellátása, közhasznú együttműködések, NATO és euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

"Szimbiózis" A Harmónikus Együtt-Létért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Augusztus 20 út 12
képviselő: Jakubinyi László
A fogyatékos gyermekek oktatása, nevelés, társadalmi integrációjának előmozdítása. A mai rohanó világban felnövekvő ifjúsággal megismertetni a népi hagyományokat és ősi mesterségeket, valamint ünnepeink és szokásaink felelevenítésével tudatosítani kulturális örökségünk sokszínűségét. Természeti értékek megóvása és ápolása illetve az ökológiai egyensúlyt megtartó mikrokörnyezeti technikák szélesebb körben való adaptációjának elősegítése. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, magán-, munkaközvetítői tevékenység folytatása (274/1997. Korm. rendelet 2.§). Az alapítvány vállalkozásai elsősorban a fogyatékos személyek foglalkoztatására irányulnak, amely magába foglalja a terápiás intézmény akreditált, tranzit, rehabilitációs foglalkoztatás során létrejövő termékek eladását, valamint részvételükkel különböző szolgáltatások nyújtását. ... >>

Szinergia az Emberi Együttműködésért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Győri kapu 38 III/3
képviselő: Patkó Gabriella
1.) Enyhe, közép súlyos és halmozottan sérült társaink valamint hátrányos helyzetű egészséges és sérült gyermekek és fiatalok, a felnövekvő ifjúság sikeres szocializációját, képességeit és készségeit elősegítő, fejlesztő és foglalkoztató infrastruktúrák létrehozása és azok gazdagításának támogatása.
2.) A sérült és egészséges, szociálisan hátrányos helyzetű embertársaink segítése, nevelése, oktatása, felzárkóztatása, képességfejlesztése, tehetséggondozása, foglalkoztatása, speciális kiegészítő ismeretek oktatása, a társadalmi integrációjának előmozdítása.
3.) A célcsoporttal megismertetni a népi hagyományokat, ősi mesterségeket, ünnepeink és szokásaink felelevenítésével közelebb hozni számukra a kulturális örökségünk sokszínűségét. A művészeti nevelés sajátos eszközeivel megmutatni a nemzeti és egyetemes művészeti-, kulturális értékeket és azok őrzését elősegíteni. Alternatív produkciók létrejöttének elősegítése.
4.) További cél a környezet, megóvása és ápolása, mert ez életminőségünk fontos eleme, alapvető pillére társadalmi jólétünknek. Az ökológiai egyensúly fenntartása, a természeti értékek állapotának megőrzése, annak elősegítése.
5.) Sajátos és egyéni humán segítő szolgáltatásokkal, (életvezetési, tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás, családgondozás, jogsegélyszolgálat, szociális munka, házi segítségnyújtás, szociális ügyintézés,) hozzájárulni a szociálisan és halmozottan hátrányos helyzetű emberek foglakoztathatóságának és alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez, valamint az esélyegyenlőségük megteremtéséhez a korai integráció talaján.
6.) Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsoló szolgáltatások, magán-munkaközvetítői tevékenység folytatása.
- Gyermekek napközi ellátása családi napköziben és házi gyermek felügyeleti ellátása,
- Euroatlanti integráció elősegítése, magyar és külföldi önkéntesek fogadása.

Óvoda és általános iskola alapítása és fenntartása az 1993. évi LXXIX. tv. előírásai (továbbiakban Törvény) szerint fogyatékos gyermekek részére, a Törvény 3. § (2) bekezdése értelmében a közoktatás rendszerének működtetése az állam feladata. A Törvény 3. § (3) bekezdése alapján az állam az ingyenes és kötelező általános iskoláról az állami szervek és a helyi önkormányzatok intézményfenntartó tevékenysége, ill. az állami helyi önkormányzati feladatellátás keretében gondoskodik. E Törvény szerint ingyenes továbbá az óvodai nevelés, az óvodai nevelést és az iskolai nevelést és oktatást kiegészítő pedagógiai szakszolgáltatások igénybevétele. A Törvény a 4. § (6) bekezdése alapján az állam a nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézmény fenntartója részére a feladatellátáshoz az éves költségvetési törvényben meghatározott mértékű költségvetési támogatást nyújt.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatá ... >>

"Szinhidrogénipari Mérnökképzésért" Alapítvány

(oktatási,szociális)

3515 Miskolc, Egyetemváros
képviselő: Dr.Tihanyi László
A magyar olaj és gáziparban dolgozó szakemberek továbbképzésének elősegítése. Az olaj és gázipari képzésben érintett egyetemi hallgatók szakmai és tudományos tevékenységének segítése. Az olaj és gázipari képzésben érintett hallgatók és oktatók tanulmányútjainak, valamint tudományos rendezvényeken való részvételének elősegítése. Olaj és gázipari technológiai transzfer és innováció elősegítése és abban való tevékeny részvétel. Pályázati rendszer alapján az olaj és gázmérnök képzésben résztvevő hallgatók, valamint oktatók pályadíjban, ösztöndíjban való részesítése. Az alapítvány célja a magyar olaj- és gázmérnök képzés anyagi és technikai feltételeinek javítása és hatékonyságának növelése, a képzést irányító egyetemi oktatási egységek közérdekű feladataihoz kiegészítő anyagi alap biztosítása. ... >>

Szirmai Egyházzenei Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3521 Miskolc, Óvoda u.17.
képviselő: Mátyás Dezső
A szirmai egyházzene erkölcsi és szellemi értékeinek felmutatása, terjesztésének elősegítése, fiatal, tehetséges, szirmai zenészek képzésének elősegítése, koncertek hangversenyek szervezése és működtetése. Zenei táborokon való részvétel támogatása. Szociálisan rendező és azon anyagi támogatása. Szociálisan rászoruló tehetséges fiatalok zenészek karitatív támogatása, segélyakciók lebonyolítása.A hagyományokkal bíró helyi zenekar és énekkar működésének támogatása. Belföldi és külföldi zenei kapcsolatok kialakítása és ápolása, valamint fellépésének anyagi támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal