Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 114
1. oldal

A Diósgyőri Batsányi Úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3534 Miskolc, Batsányi János u. 2.
képviselő: Bukszár Andrásné elnök, Honos Attiláné
A Batsányi János úti óvodába járó gyermekek magasabb színvonalú oktatása, nevelése érdekében az óvodai környezet kulturáltsági fokának javítása, jobb minőségű oktatási segédeszközök, játékok, könyvek beszerzéséhez anyagi és természetbeni támogatás nyújtása. ... >>

"A Miskolci Állatkertészeti Kultúráért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

3526 Miskolc, Augusztus 20. u. 12. I/2.
képviselő: Petróczky Jánosné
A Miskolci állatkertészeti kultúra és zoopedagógia színvonalának emelése, népszerűsítés - A hazai és nemzetközi természetvédelmi célok és eredmények minél szélesebb körben történő ismertetése - A Miskolc Városi Vadasparkban történő állatkertészettel összefüggő kutatások támogatása - Az állatkertek Világszövetségének /IUDZG/, és az Európai Állatkertek Szövetségének /EAZA/ fajmegőrzési törekvéseinek támogatása, az abban való részvétel a Miskolc Városi Vadasparkban - Szakmai ismeretterjesztés, továbbképzés, azok támogatása, állatkertészeti kultúrával kapcsolatos kiadványok készítése, terjesztése, támogatása. ... >>

A Miskolci Jazz Újjáélesztéséért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,kulturális)

3525 Miskolc, Kazinczy u. 10. I/7.
képviselő: Dr. Török Zsolt, Szabó Norbert
Miskolc Megyei Jogú Város hajdan virágzott jazz, ill. jazz-rock könnyűzenei életének újjáélesztése és felvirágoztatása érdekében támogatások nyújtása művészeti csoportok, alkotó közöttségek ill. az alapítványi cél megvalósítása érdekében eljáró jogi és természetes személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek számára. ... >>

A Szeleta Kultúráért Közalapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Városház tér 8.
képviselő: Dr. Ringer Árpád elnök
A közalapítvány elsődleges célja Miskolc-Hámor-Lillafüred térségében egy olyan regionális hatókörrel bíró tudományos és idegenforgalmi, szellemi központ létrehozatala, amely gondoskodik a Szeleta-kultúra és a paleolit-korszak régészeti (muzeális) értékeinek szakszerű feltárásának továbbfolytatásáról, bemutatásáról, megőrzéséről az ezzel kapcsolatos ismeretek gyarapításáról, valamint mindezeknek a jövő nemzedék számára történő átadásáról.
A közalapítvány emellett támogatja azokat az ismeretterjesztő, oktatási, kulturális, idegenforgalmi, természetvédelmi, környezetvédelmi, közrend- és közbiztonságvédelmi tevékenységeket, amelyek az euroatlanti integráció elősegítése érdekében közvetlenül vagy közvetve hozzájárulnak a közalapítvány elsődleges célkitűzéseinek megvalósításához. ... >>

" A Tisztább Környezetért " Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3527 Miskolc, Katalin u.4.fsz.1.
képviselő: Pető Zsolt
A természeti értékek, a biológiai sokféleség, a növény és állatvilág, a légkör, a klíma, a vizek mennyiségének és minőségének, a termőtalaj, továbbá az erdők oltalma, védelmének támogatása. Ennek érdekében az alábbi tevékenységet fejti ki: - a természeti értékek és területek, tájak, növény- és állatvilág, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, azok megőrzése és fenntartása jelen és jövő nemzedékek számára, - a természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztése, - a természet védelmével kapcsolatos kutatási,bemutatási, oktatási, nevelési, ismeretterjesztési és tudományos tevékenység támogatása, - ember és természet közötti harmónikus kapcsolat kialakítására ... >>

Arany Fény a Belső Harmóniáért Oktató és Ismeretterjesztő Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Kandó Kálmán utca 24 3/4
képviselő: dr. Janits László
Az alapítvány legfőbb célja az egyén testi, lelki, szellemi épségének, egészségének megteremtése, illetve annak elősegítése az alább felsorolt eszközök segítségével:
- harcművészetek és ezekhez kapcsolódó ideológiák, tanítások megismertetése, gyakorlása:
- természetes gyógymódok megismertetése, természetes gyógyítással és életmóddal kapcsolatos ismeretterjesztő előadások szervezése:
- keleti és nyugati hagyományok, kultúrák, önismereti eszközök tanítása, ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés:
- ázsiai nyelvek oktatása:
- a fenti témakörökben tréningek megszervezése és lebonyolítása. ... >>

"Az Avasi Gimnázium Diákjaiért" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2.
képviselő: elnök Bencsőné Gulyás Anikó, Schramkó Ágnes
Az iskola tanulói között kiemelkedő tanulmányi eredméynt elérők jutalmazása, a nyelvtanulás elősegítése, a tanulók külföldi utazásainak támogatása, a nehéz anyagi körülmények között élő tehetséges tanulók anyagi segítése. Számítástechnikai segédeszközök vásárlásának, karbantartásának, javításának természetbeni és anyagi feltételeinek megteremtéséhez támogatás nyújtása. Az iskola állatháza fenntartásának és fejlesztésének támogatása. A diákönkormányzatok munkájának támogatása, táborok szervezéséhez anyagi támogatás nyújtása, diákönkormányzat munkájában részt vevő tanulók jutalmazása és a diákönkormányzat rendezvényeinek finanszírozása. ... >>

"Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Tass utca 18
képviselő: Szaniszló Sándor
Az európai hírű és sok évtizedes múltra visszatekintő magyar vadgazdálkodás támogatása, értékeink megőrzése, megóvása, árvíz vagy egyéb természeti katasztófa bekövetkezése vagy ezzel fenyegető helyzet esetén a vadállomány megmentésének elősegítése, közreműködése a természet közeli vadgazdálkodással kapcsolatos tudományos eredmények közzétételében, a vadgazdálkodással, vadászattal és vadvédelemmel kapcsolatos oktatás, nevelés és ismeretterjesztés támogatása, a vadászat és a természetvédelem kapcsolatának ápolása, együttműködésének elősegítése. ... >>

Bányamérnök Képzésért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

3515 Miskolc, Egyetemváros
képviselő: Dr.Kovács Ferenc
A több mint 250 éves múltra visszatekintő bányászati felsőfokú képzés támogatása annak érdekében, hogy az itt végző szakemberek a világon mindenkor legkorszerűbbnek számító tudományos-szakmai ismeretek birtokába juthassanak és azzal képesek legyenek a természetet és az embert legkevésbé károsító, illetve veszélyeztető gazdaságos bányászatot megvalósítani. ... >>

Baraka Világjáró Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc utca 2. fsz/2.
képviselő: Serfőző Zoltán elnök
A tagok természetjáró és aktív sport tevékenységének támogatása bel-. és külföldön. A tagok természetvédelmi oktatása, fiatalok környezettudatosságra való nevelése. Iskolai csoportok, fogyatékkal élők természetjárásának támogatása, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés természetjáró programok keretében. A tagok számára bel-, és külföldi programok, egy- és többnapos túrák szervezése és az ehhez szükséges technikai eszközök biztosítása. Magyarország, a Kárpát- medence és Európa természeti környezetének megismerése, népszerűsítése. ... >>

Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3535 Miskolc, Ibolya utca 9
képviselő: Mezősi Tamás
-Fogyatékkal élő és különféle betegségektől szenvedők életvezetését segítő, életminőségének javításában, diagnosztikájában és terápiájában szakszerű segítséget nyújtó kutyák és kutyás szakemberek képzése,
-A hátránnyal élők társadalmi beilleszkedésének, integrációjának és befogadásának támogatása a szocializációt és egyéni felelősséget segítő fejlesztőterápiás programok kivitelezésével.
-Vakok és gyengénlátók részére elemi és foglakoztatási rehabilitációs központ létrehozása és működtetése.
- Rehabilitációs célú munkahelyeket biztosító foglalkoztató egység létrehozása és működtetése.
- Az esélyegyenlőség javítása segítő kutyák sérült gazdákhoz való tartós kihelyezésével.
-Katasztrófák, balesetek, terrorcselekmények, bűnesetek miatt bajba jutott emberek, továbbá a különböző veszélyforrások felkutatására képes mentőkutyák és egyéb szolgálati munkakutyák, valamint vezetőik képzése, vizsgáztatása, alkalmazásuk tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása.
-A jól képzett kutyák társadalmi hasznosságának elismertetése, és a kutyatartás kulturált formájának népszerűsítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-tudományos tevékenység, kutatás,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-természetvédelem, állatvédelem,
-környezetvédelem,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-emberi és állampolgári jogok védelme,
-a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
-sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
-közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás,
-rehabilitációs foglalkoztatás,
-munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások,
-ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
-a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. ... >>

BAZ. megyei Természetbarát Centrum

(természetvédelem)

3535 Miskolc, Széchenyi u. 103.
képviselő: Bocsi András ... >>

BIO-LOGI Természetvédelmi, Halászati, Vadászati, Erdészeti Innovációs, Kutató és Képző Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3530 Miskolc, Görgey Arthúr utca 5
képviselő: Cserép János, Szentpéteri István
Magyarország természeti értékeinek megőrzése érdekében a természeti értékek hasznosításának olyan formájú kutatása, fejlesztése, és gyakorlati alkalmazásának modellezése, amelyben a fenntartható fejlődés gondolatát valósítja meg, illetve a természeti értékek védelmét biztosítja. Ezért olyan típusú hasznosításokat keres, amelyben a gazdasági, ökológiai és szociális szempontok együttkezelését tudja biztosítani.
a./ Kutatóhelyek alapítása és működtetése.
b./ Tan- és Kutatógazdaság létrehozása és működtetése.
c./ Tan- és Kutató Tógazdaság létrehozása és működtetése.
d./ Tan- és Kutató Vadászterület kialakítása és működtetése.
e./ Az organikus mezőgazdaság, az ökológiai gazdálkodás megismertetése.
f./ A gazdálkodók segítése a jövedelemtermelésben, a piacra jutás megteremtésével.
g./ A hagyományokra és a táji értékekre épülő turizmus fejlesztése.
h./ A természetes környezet megőrzése és fejlesztése.
i./ Egyetemi hallgatók és oktatók szakmai munkájának fejlesztése, munkájuk támogatása.
j./ Egyetemi hallgatók gyakorlati képzésének támogatása.
k./ Új képzési formák, szakok, tananyagok, segédletek elkészítésének támogatása.
l./ Szabadidős sporttevékenységek támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
tudományos tevékenység, kutatás
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Bodnár Gábor Cserkészpark Alapítvány Miskolc

(intézményi,természetvédelem,egyéb)

3531 Miskolc, Szent Anna tér 1.
képviselő: Szarvas Péter elnök
az ifjúságnak a természettel való megismertetése, megszerettetése, és annak a megóvására való nevelés - a bükki cserkésztúrák kiinduló bázisának megteremtése, más városok cserkészeinek nyári átmeneti tábor létesítése és fenntartása ... >>

Borsod megyei Gyógyszerész Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u.4.II/1.
képviselő: Pesti Ferenc
Annak érdekében, hogy B.-A.-Z. megyében a betegek gyógyszerellátása folyamatosan biztosítva legyen, az alapítók elő kívánják segíteni, hogy támogatásban részesüljenek azok a B.-A.-Z. megyei Gyógyszerész Kamarai tagok és gyógyszertári asszisztensek, akik átmenetileg, saját hibájukon kívűl szakmai tevékenységük folytatása során nem tudják önmaguk, illetve a Magyar Gyógyszerész Kamara segítségével biztosítani saját szakmai tevékenységüket és a lakossági egészségügyi ellátó feladatokat. b.) A Magyar Gyógyszerész Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezet tagjainak, gyógyszertári asszisztenseinek támogatása segélyezéssel, természetbeni juttatásokkal, szolgáltatásokkal, oktatással,továbbképzéssel. c.) Indokolt esetben a Borsod megyei gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek hozzátartozóinak segítése. d.) A Magyar Gyógyszerész Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezet tagjainak minél szélesebb körű és gyors tájékoztatása az őket éríntő szakmapolitikai, üzleti információkról- kiadványokkal. e.)A Magyar Gyógyszerész Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezete irodájának fejlesztése korszerű technikai eszközökkel, infrastruktúrával:gördülékeny működéséhez szükséges anyagi, tárgyi, személyi feltételek biztosítása, s ezzel a Borsod megyei kamarai tagok minél hatékonyabb segítése, támogatása. f.) Az Alapítvány hosszú távú célja, hogy a B.-A.-Z. Megyei Gyógyszerész Kamara céljai eléréséhez anyagi eszközeivel támogatást nyújtson. ... >>

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYE LABDARÚGÁSÉRT Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.
képviselő: Balázs András
A B.A.Z.Megyei Labdarugó Szövetség által szervezettbajnokságokban résztvevő csapatok szakmai és anyagi segítése. 2./ Az utánpótlás minél nagyobb létszámának elérése céljából, a sportág iránt vágyat érző gyerekek és fiatalok szakszerű oktatásának fejlesztése. 3./ A labdarúgásban már aktívan résztvevők, valamint a felnövekvő uj generáció számára a Fair play szellem erősítése. 4./ A sportágban tevékenykedők szakmai képzése és továbbképzése, különösképpen az edzők, játékvezetők és a szövetség aktivistái részére. 5./ A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Labdarúgó Szövetség munkájának korszerűsítése és tárgyi eszközeinek javítása. 6./ A bajnokságon kívűl szervezett labdarúgó tornák anyagi természetű segítése. 7./Sportrendezvények szervezése, lebonyolítása, anyagi támogatása. 8./Szakmai tanulmányutak támogatása, szervezése. ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

3527 Miskolc, Selyemréti u. 1.
képviselő: Zárdai István elnök
Az érdeklődés felkeltése a természetjárás iránt. A természetjáró tevékenység elősegítése. ... >>

Bükk 900 Természetbarát Egyesület

(természetvédelem)

3525 Miskolc, Estike utca 19
képviselő: Hatvani Viktor ... >>

BÜKK-LIGET Erdő-mező-kert Barátai Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3534 Miskolc, Fazola H. út 22. fsz./3.
képviselő: Fodor András elnök
Az egyesület cékitűzése a Bükk-hegység és a hozzákapcsolódó körzeteiben (Varbó-tó stb.) erdő, mező, kertes környezetünk magán és közterületi természetvédelem fejlesztés. ... >>

Bükki Állat-, és Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

3530 Miskolc, Toronyalja u.27.
képviselő: Tóth Lászlóné
Állat- és természetvédelem. ... >>

Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete

(természetvédelem)

3531 Miskolc, Vászonfehérítő út 64. III/2.
képviselő: Boronkai József elnök, Makár Richárd alelnök ... >>

Bükki Környezeti Nevelési Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Telepi Gy. u.9.
képviselő: Piti Márta
-új környezeti elvárások elfogadtatása - környezetvédelem -minőségileg más élettér kialakítása -érintetlen természeti környezet megóvása, gondozása -hazánk természeti értékeinek megismertetése -természetvédelem -népi hagyományok felelevenítése a régi mesterségek segítésével -egészségmegőrzés, sporttevékenység -környezettel harmónikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése, tanárok részére szakmai továbbképzés biztosítása ... >>

Diósgyőri Természetbarát Sport Klub

(sport,természetvédelem)

3534 Miskolc, Andrássy u. 61.
képviselő: Béres Lajos elnök ... >>

"Diósgyőri Waldorf Jellegű Pedagógiai Alapítvány"

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Árpád u. 4/a.
képviselő: Ráczné Lovas Erika
A Waldorf pedagógia tanulmányozása annak érdekében, hogy olyan nevelési módszerek kerüljenek alkalmazásra, amelyek nem nyomják el a gyermekek cselekvési ösztöneit, megnyilvánulásait, hanem segítik spontán aktivitásukat, alkotó hajlamukat, és kutató-kereső tapasztalat szerzése ösztönzi őket, amelyek érvényre juttatják a gyermeki személyiség szabad megnyilvánulási lehetőségeit. Elősegítik a gyermek szabadságvágyának kifejlődését. Célja a gyermekek alkotó munkájának mechanikai, intellektuális, humánus és szociális tartamú fejlesztése. Előadások, nyíltnapok szervezése (anyagi támogatása) hozzáértő szakemberek bevonásával a téma iránt érdeklődő szülők számára, hogy elméletben és gyakorlatban egyaránt megismerkedhessenek a fent jelölt koncepcióval, Rudolf Stejner filozófiájával, ember- és világképével, a Waldorf pedagógiai módszereivel, Magyarországon való terjesztésének, megvalósításának jelenlegi helyzetével. Az Árpád út 4/a Óvoda 1-2 számú csoport óvodapedagógusainak (minimum 2 fő) Waldorf pedagógussá képzésének támogatása. Szülők, óvodapedagógusok továbbképzése hospitálás formájában a Magyarországon működő Waldorf intézményekben, illetve olyan intézményekben, ahol jelenleg már alkalmaznak Waldorf módszereket. Az Árpád út 4/a. Óvoda 1-2. csoportjában családias jellegű nagyfokú érzelmi biztonságot nyújtó óvodai környezet megteremtése,amely elősegíti a gyermeki személyiség sokoldalú formálását, a gyermeki lélek nmegnyilvánulási formáinak felszabadulását. Az ehhez szükséges tárgyi feltételek (berendezések, játékok, oktatási eszközök, természetes alapanyagok, ) gyűjtése, vásárlása. Az óvoda gyakorlókonyhájának bővítése felszereléssel, ünnepek, névnapok, népszokások, hagyományok gyakorlásához, reformétkezéshez alkalmazkodó étkezési alapanyagok beszerzése. A Waldorf óvodai praxis napi, heti, havi évszakhoz, jeles napokhoz, néphagyományokhoz kötött szokások és ritmusok kialakítása, betartása a magyarországi társadalmi, szociális természeti helyzetnek és adottságoknak megfelelően. Népi-társadalmi-történelmi hagyományőrző szemlélet kialakítása az óvodába járó gyermekek és szüleik körében egyaránt. Magyar néphagyományok, népszokások ápolása, gyakorlása. Népi gyermekdalok, mondókák, mesék, közmondások, szólások irodalmi anyagának felkutatása, gyűjtése. Népdalok, népi gyermekjátékok tanítása, gyakorlása. Jeles napok megünneplése. Népi kézművesség gyakorlása, alkotó játék csoportok szervezésével, szülők, gyermekek számára- agyagozás, fafaragás, barkácsolás, természetes anyagokból, varrás, szövés, merített papír készítése, kosárfonás, gyermekjátékokk, játék eszközök, ajándékok készítése, batikolás, zománc-üvegfestés stb. A gyermekek testi igényének, harmónikus fejlődésének kielégítése euritmával (versek, dalok mozgásbeli megjelenítése) zenés tornával, úszás oktatással, téli játékok, sportok gyakorlásával. A gyermekek esztétikai érzékének fejlesztése, kiállítások, múzeumok képtárak látogatásával. Lokálpatriotizmusra, honismeretre nevelés, közvetlen ... >>

Dr.Peja Győző emlékgyűrű Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3535 Miskolc, Rózsa u.13.
képviselő: Péter Barnabás
A Kilián György Gimnázium, ill.jogutódja érdekében kiemelkedő sport, kultúrális, művészeti és oktatási szervezési tevékenység körében kifejtett, természetes személyek munkájának elismerése. ... >>

"DRENKA Hegyért Alapítvány"

(természetvédelem)

3534 Miskolc, Költő u.16.
képviselő: Dániel lászló
A Drenka-hegyi életkörűlmények és pihenési feltételek fejlesztése, ennek keretén belül: a Drenka-hegyen található zártkertek, üdülőkertek és környezetük összehangolt fejlesztésének segítése a tulajdonosok és használók érdekeivel összhangban: a Drenka-hegyen lévő természeti értékek védelme, közterületek és közös használatban lévő területek gondozásának, szépítésének támogatása: a környezettudatos szemlélet, a környezetkímélő életmód kialakítása, a környezet megóvásának, fejlesztésének elősegítése: a feladatok megoldásához szükséges eszközök beszerzésének, fenntartásának és közösségi hasznosításának támogatása. ... >>

" Egészséges környezetben egészséges gyermekeinkért " Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3524 Miskolc, Leszih A. u.6.
képviselő: Hutkai Sándorné
Az egészséges környezet fejlesztésével az egészséges életmódra nevelés eszközeinek, az óvoda belső és az udvar e célú felszereltségének bővítése, korszerűsítése javítása,karbantartása (természetes anyagokból készűlt játékok, udvari mászórendszerek, bútorok,sporteszközök, sportruházat gyermekeknek és óvodapedagógusoknak). -Oktatási támogatás az óvodapedagógusoknak. -A gyermekek környezetvédelmi nevelését és egészségmegörzését szolgáló kirándulások, táborozások támogatása, - A SOMADRIN légtisztító klímaoldat sóterápia eszközeinek folyamatos pótlása, a klímaszobák fenntartásának támogatása. - Úszás, gyermeklánc, tartásjavító torna és más egészségmegörző szabadidős tevékenységek támogatása, _ Az épület karbantartása és az ehhez szükséges eszközök, anyagok beszerzése, - A család és óvoda kapcsolatának erősítése érdekében szervezett rendezvények támogatása. - Audivizuális eszközök beszerzése, fejlesztése, karbantartása, javítása.Hangosító és erősítő berendezések beszerzése, fejlesztése.

- Az óvoda egészséges életmódra nevelésének programjai megvalósításának segítése.
- Továbbképzési támogatás az óvodapedagógusoknak.
- A környezeti nevelési programok megvalósításának segítése.
- Hátronyos helyzetű gyermekek nevelésének támogatása.
- Tehetséges gyermekek nevelésének, tehetséggondozó tevékenységek támogatása. ... >>

"Egy élhetőbb Világ" - Egymásért és a környezetért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális)

3532 Miskolc, Szabadság út 34/a.
képviselő: Fábián Istvánné elnök
Állatvédelem, természetvédelem, környezetvédelem, ismeretterjesztés, a természetvédelem elterjesztése. Szabadidős szórakoztató programok szervezése. Az otthoni ápolási és gondozási tevékenység támogatása az időskori "emberhez méltó" minőségi élet biztosítása céljából. Ismeretterjesztő fórumok az otthoni ápolás minőségi színvonalának javításához. Általános egészségmegőrzés lehetőségének megteremtéséhez a korunk műszaki színvonalának megfelelő minőségű kezelések biztosítása. ... >>

"Ember a gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3515 Miskolc, Egyetem u. 1.
képviselő: Képes Károlyné
A Miskolci Gyermekvárosban élő gyermekek társadalomba történő beilleszkedésének és szociális munkahelyek megteremtésének elősegítése, az állami gondoskodás alól kikerült fiataloknak ifjúsági szállás létrehozása, évenkénti segélyezése, sport, tanulás terén kiemelkedő gyermekek jutalmazás, támogatása, a Gyermekvárosban dolgozó felnőttek szakmai továbbképzésének anyagi támogatása, kapcsolatteremtés és együttműködés az Alapítvány céljaival egyetértő alapítványokkal, természetes és jogi ... >>

Esély Sport Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3508 Miskolc, Bárczay utca 22.
képviselő: Mátyásné Pető Tímea
Enyhe értelmi, tanulásban akadályozott, mozgássérült, közép-súlyos, halmozottan sérült, valamint hátrányos helyzetű egészséges és sérült gyermekek és fiatalok, fiatal felnőttek aktív és sikeres szocializációja sportpedagógiai szemlélet alapján. Különböző rekreációs sportágak oktatása, alkalmazása, csapatépítő tréningek levezetése.

Aktív sportéletre nevelés, a sportszemléletű életvitel, életmód kialakítása, képességek és készségek fejlesztése, sportfoglalkoztató, illetve mozgásfejlesztő ? rehabilitációs ? habilitációs egységek létrehozása.

Sportrendezvények, sportesemények megszervezése, illetve lebonyolítása, részvétel magyar és külföldi sportkonferenciákon.

Egészségmegőrzés, prevenció, életmód-tanácsadás, a sérült és szociálisan hátrányos helyzetű embertársaink segítése, nevelése, oktatása, felzárkóztatása, képességfejlesztése, tehetséggondozása, foglalkoztatása, társadalomba való beilleszkedésének segítése.
A környezet megóvása és ápolása, az ökológiai egyensúly fenntartása, a természeti értékek állapotának megőrzése, annak elősegítése.

A kulturális örökség, a népi hagyományok megőrzése és azok felelevenítése, valamint a művészet, a színjátszás, drámapedagógia megismertetése a célcsoporttal, vers és éneklő versenyek szervezése, illetve kisebb színjátszó kör létrehozása. Nonverbális kommunikációs készségek fejlesztése testkultúrán keresztül.

A sport által megteremthető közösségi élmény segítségével a többségi társadalomba való integráció elérése, erősítése, illetve megkönnyítése.

Euroatlanti integráció elősegítése, magyar és külföldi önkéntesek fogadása. ... >>

" Észak -Kiliáni Óvodai Nevelési " Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Kacsóh P.u.8.
képviselő: Horváthné Kertész Edit
a.) Az óvodában folyó 3-7 éves korú gyermekek személyiségének fejlesztésével összefüggő tevékenységek elősegítése. Az óvodai nevelésen belül az iskolai életre való felkészítés, jobb tárgyi és anyagi feltételek mellett, kiemelve a játékot, mint az óvodáskorú gyermekek alapvető tevékenységét. b.) Barátságos biztonságot nyújtó, családias jellegű óvodai légkör kialakítása. Ehhez szükséges tárgyi feltételek, berendezések, játékok, oktatási eszközök, alapanyagok biztosítása. c.) Óvodai neveléssel összefüggő előadások, nyiltnapok szervezése, szakképzett szakemberek bevonásával, óvodapedagógusok és a téma érdeklődő szülők számára. d.) Helyi Óvodai nevelési program, sajátos arculat kialakítása és továbbfejlesztése. e.9 A gyermekek érzelmi intelektuális, fizikai, szociális, értelmi, esztétikai és alkotókészségének, egyéni képességeinek fejlesztése. f.) Mély természetszeretet kialakítása, az ehhez szükséges feltételrendszer javítása. g.) Ismerkedés népi kultúrákkal - néphagyományok, népszokások ápolása - hagyományörző szemlélet kialakítása. Népi kézművesség feltételeinek javítása, különös tekintettel a vízuális nevelésre. h.) Szülők igénye alapján neveléssel, oktatással összefüggő tevékenységek megszervezése, lebonyolítása. i.) Sikerorientált környezet, pozitív érzelmi viszonyok között, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyermekek nevelése. ... >>

Észak-magyarországi Régióért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u.17.
képviselő: Szentpéteri István
Az Észak-magyarországi Régió európai integrációjának elősegítése. Ezen belül a régió európai integrációjának elősegítése. Ezen belűl a régió hagyományainak,természeti értékeinek megőrzése. A munkaerő piaci szempontból hátrányos helyzetű munkanélküliek eséjegyenlőségének javítása, a vidékfejlesztés támogatása. A munkaerőpiaci szereplők eutópai uniós normáknak megfelelő képzése, átképzése. ... >>

Észak-Magyarországi Természeti (Outdoor) Sportok Clubja

(sport,természetvédelem)

3525 Miskolc, Tizeshonvéd út 8. II/3.
képviselő: Czégé Zoltán ... >>

Európáért és a Magyar Társadalomért Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

3529 Miskolc, Bocskai utca 11
képviselő: Varga István
Az Európai Uniós Elvárásoknak megfelelően határok nélküli társadalmi és emberek közötti kapcsolattartás elősegítése; közös összefogással a Magyar társadalom és állampolgárok értékeinek megismertetése; a termelési tényezők, így elsőként az emberi és a természeti erőforrások védelme. ... >>

" Ezerarcú Óvoda " Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Középszer u.5.
képviselő: Szabó Ferencné
A Miskolc, Középszer úti Napköziotthonos Óvodába járó óvodások szellemi és fizikai képességének, erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése, az óvodásokkal a kötelező foglalkoztatási órákon kívűl, a kötelező pedagógiai feladatokon túlmenően is foglalkozó pedagógusok, kisegítők, külső szakemberek segítése,ezen belül különösen: A) A gyermekek körében - az étkezési téritési díjat csökkentő eseti vagy tartós támogatása, -egyes speciális orvosi szűrővizsgálatok térítése. - az egészséges életvitel, az egészségmegörzés elősegítése, - az egészségügyi hátránnyal küzdő gyermekek különleges bánásmódja során felmerült költségek finanszírozása, - óvodai kirándulások támogatása, - tehetséggondozás, - kultúrális és tanulást segítő programok, versenyek körének és színvonalának fejlesztése, - hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, B) az óvoda működése területén - gondozási, nevelési oktatási feltételek javítása, - a gyermekek sokoldalú neveléséhez szükséges feltételek kialakításának elősegítése, pl. tornaszoba, könyvtár, környezet- és természetbarát terek kialakítása, informatika, népi tánc, népi mesterségek, hangszers zene. C) Pedagógusok kisegítők, külső szakemberek körében - tanfolyami képzések, továbbképzések támogatása, - társintézményekben (hazai és külföldi) történő tapasztalatcsere elősegítése, - a nevelőmunkát segítő külső szakemberek az óvodai munkában történő bevonásának elősegítése, támogatása. ... >>

" Felhőtlen gyermekkor " Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Gesztenyés u.18.
képviselő: Darukáné Krappai Orsolya
Az alapítvány célja a Gesztenyés uti Napközi Otthonos Óvodában (az intézmény Miskolc, Gesztenyés u. 18.sz. alatt található, amely megegyezik az alapítvány székhelyével) folyó oktató-nevelő munka támogatása, így kükönösen: szemléltető eszközök beszerzése, játékok vásárlása, környezetvédelemre és a természet szeretetére nevelés, kirándulások költségeinek fedezése, óvodai ünnepségek szervezése, költségeinek fedezése, az óvoda tárgyi eszközeinek megóvása,felújítása, tárgyi eszközök beszerzése, szakkönyvekkel, közlönyökkel való ellátása, továbbképzések támogatása, a gyerekek zenei, művészeti, kultúrális nevelése, közlekedési ismeretek fejlesztése, anyanyelvi nevelés és kultúra ápolása, a sport- és egészséges életmódra nevelés. ... >>

Fényes Napsugár Gyermekvédő Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

3531 Miskolc, Bársony János utca 39. 8/3.
képviselő: Kriston Lászlóné
Az alapítvány célja:

A gyermekek magasabb színvonalú oktatása, a környezet kulturáltsági foka javítása, jobb minőségű oktatási segédeszközök, játékok, könyvek beszerzéséhez anyagi és természetbeni támogatás nyújtása, egészséges és sérült gyermekek gondozása, fejlesztése, a családi nevelést támogató szolgáltatások, az egészséges életmód alakítása, az érzelmi fejlődés és a szocializáció elősegítése, a megismerési folyamatok fejlődésének segítése, pl.: gyermekfelügyelet, játszóház, családi napközik működtetésével, illetve támogatásával.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés, oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Az alapítvány cél szerinti besorolása:
nevelés, oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés ... >>

" Fénysugár Nonprofit Alapítvány "

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 46.
képviselő: Szaláncziné Soltész Mónika
A magányos embereknek pótolni a család hiányát. Segítséget nyújtani a testi-lelki-szellemi harmónia elősegítésére. Folyamatosan segíteni az idős- magányos embereket rendszeres látogatások formájában,segítséget nyújtani pl:bevásárlásban, ügyes bajos-hivatali-jogi problémák megoldásában. Korházakat látogatni,piaci ajándékkal-kedves szóval- az elfekvő osztályokon lévőket, idős-magányos betegeket, minden nap "karácsony" legyen. Pozitív példák,előadások segítségével megmutatni,hogy hogyan lehet boldogan, kiegyensúlyozottan élni, sikeresnek lenni. Megjelentetni az alapítvány által írt kiadványokat, könyveket. Kirándulásokat szervezni, hogy jobban megismerjük és megszeressük a természetet. Hangverseny-Opera-Színházlátogatásokat, táncos- szórakoztató esteket szervezni. A közös programok során a résztvevőknek ismereteket adni az emberek közötti helyes kommunikáció fontos szerepéről. Módot adni kézbe venniük a sorsuk irányítását, szórakozva kidolgozni életük stratégiáját, találkozni hasonló cipőbenjárókkal, tartalmasan eltölteni a szabadidőt. Megismertetni és felismerteni a jó és rossz döntések következményeit. Segíteni a hajléktalanokat, a szegényeket, a magányosokat élelmiszerrel, ruhaneművel. Bevonni őket az alapítvány munkájába, rendezvényeibe-érezzék rájuk is szükség van. A rendezvényeken módot adni, hogy a magányos emberek- és hajléktalanok egymásra találjanak...mert együtt könnyebb. ... >>

Forrásvíz Kultúrális Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3533 Miskolc, Fürdő u.15.
képviselő: Orosz Éva
Az alapítvány fő feladata a teljes evangéliumi gyülekezetek hitélethez és működéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása, ezen belül különösen: - A társadalom, a nemzet számára hasznos munkát folytató erkölcsöt javító, evangéliumi keresztény hitet hirdető gyülekezetek, természetes személyek, erkölcsi és anyagi támogatása. - A non profit szervezetek működéséhez szükséges irodák, technikák berendezések, imaházak, gyülekezeti épületek bérbevételének, illetve gyülekezeti házak építésének vagy vásárlásának (telek, ingatlan) támogatása. - A Bibliai értékekkel egyező karitatív, szociális tevékenységek megszervezése, támogatása. - Bibliai, erkölcsi értékek érvényesülését elősegítő pozitív társadalmi kezdeményezések támogatása. A támogatandó célok között szerepel még: - A gazdasági-morális szempontból perifériára szorultak rehabilitációja (alkohol- és drogfüggőség), valamint az iskolai drog- és alkoholellenes propaganda, előadások támogatása. - A nehéz anyagi, illetve családi körülmények között élő gyermekek támogatása, iskoláztatása alap-, közép- és felsőfokú intézményekben. - A társadalom perifériáján élő vagy lecsúszott személyek a társadalomba való beilleszkedését, illetve felzárókzását (pl. analfabétizmus leküzdése, általános erkölcsi normák megismertetése stb.) segítő intézmények és természetes személyek anyagi és erkölcsi támogatása. Az anyagilag nehéz, illetve kilátástalan helyzetbe került személyek segélyezésének túlmenően a későbbiekben az Alapítvány - az ésszerű kockázat mértékéig - munkahelyteremtő beruházásokat is indítani ... >>

Fruska Gyermekotthon Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3515 Miskolc, Egyetem út 1.
képviselő: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra titkár
A Miskolc-Gyermekváros Gyermekjóléti Gyermekvédelmi Központ "Fruska" Gyermekotthonának a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXl. tv. alapján végzett otthont nyújtó ellátás (53.§.) utógondozói ellátás (53/A.§.) valamint gyermekotthoni tevékenység (57.§.-59.§.) figyelembe vételével a gyermek és ifjúságvédelem területén való tevékenységének javítása. A "Fruska" Gyermekotthonban elhelyezett 3-24 éves korú, családon kívül, az állami gondoskodás rendszewrében élő leánygyermekek nevelésében, gondozásában, életre történő felkészítésében erkölcsi, anyagi támogatás és segítségnyújtás, a tehetséges gyermekek előrehaladásának, külömböző tevékenységi körökben való részvételüknek kiemelt segítése, a hátrányos veszélyeztetett, a roma családból érkező gyermekek fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásának támogatása, a gyermekek és családjaik közötti kapcsolatok erősítésének, találkozásainak, az együttes táborozásnak üdülésnek, túrák lehetőségeinek elősegítése, a gyermekek sport, kulturális rendezvényeken, versenyeken való részvételének támogatása,közreműködés azok szervezésében, megismertetésében a feltételeik biztosításában, a gyermekek természet és környezetvédelem megismertetésének, megszerettetésének segítése, az egészséges, káros szenvedélytől mentes életvitel kialakításának támogatása,a megelőző egészségmegörző munkában (AIDS, drog, alkohol, dohányzás), valamint az integrált sportolási és kultúrális és táborozási feladatok szervezésében ellátásában való részvétel. A gyermekotthon szakmai munkájának támogatása, a továbbképzési feltételek javításában, a nemzetközi kapcsolatok kialakításában, fejlesztésében való részvétel, szerepvállalás a közös gyermek és ifjúságvédelmi,bűnmegelőzési feladatok elvégzésében, a gyermekotthon tárgyi eszközrendszerbeli fejlesztésében, a családias csoportok felszerelése korszerűsítésében való közreműködés, a kortárs csoporti .önismereti,munkavállalási ismeretekre felkészítő csoportok működésének elősegítése, közreműködés a gyermekotthoni csoportok cseréjében, adományok fogadásában,eloszlásában. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Az 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c./ pontjának (1.), (2.), (4.), (5.), (8.), (9.), (10.), (11.) pontja szerinti tevékenységek. ... >>

"Görömbölyi Óvodásokért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

3516 Miskolc, Szolártsik tér 1.
képviselő: Dicsuk Péterné
A görömbölyi óvodás gyermekek egészséges testi és szellemi fejlődésének előmozdítása. Az óvoda tárgyi és személyi feltételeinek javítása, fejlesztése. Az óvodások sporttevékenységének és úszás oktatásának támogatása, az egészséges életmód fejlesztését elősegítő felszerelések biztosítása. Kirándulások (természetjárás, városnézés) támogatása. Az óvodás gyermekek karácsonyi és gyermeknapi megajándékozása. Anyagi támogatást nyújt a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek. ... >>

" Görömbölyi Parkerdő " Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

3516 Miskolc, Ginzery S.u.10.
képviselő: Rónaföldi Arnold
A görömbölyi parkerdő kialakításának, létesítésének támogatása, az ehhez területet biztosító ingatlan feletti elsődlegesen tulajdonkognak, másodlagosan birtoknak, az erdő létesítését lehetővé tevő jognak, jogosítványnak megszerzése. A parkerdő fenntartása, az ehhez szükséges költségek biztosítása. A parkerdő által biztosított lehetőség felhasználásával a gyermekek természet-szeretetre való nevelésének elősegítése. A természetért felelőség továbbá a természeti értékek megbecsülésének kialakítására való nevelés, s ezáltal a környezetvédelem minél szélesebb körben valónépszerűsítése. A körülöttünk lévő élővilág értékeinek bemutatása, megóvása. A természetben való kultúrált pihenés feltételeinek megteremtése, s e viselkedéskultúra elemeire való nevelés. Az élővilágra vonatkozó ismeretek oktatásának elősegítése, "tanösvény" létesítése. ... >>

"GyERMEKEINK MOSOLYÁÉRT MISKOLC ALAPÍTVÁNY "

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3526 Miskolc, Álmos u.6. 2/7.
képviselő: Szarka Judit
a gyermeküket egyedül nevelő szülőket anyagi és természetbeni juttatásokhoz segítse, az érintett családok mindennapjait gondtalanabbá tegye, továbbá - munkahelyteremtő tanfolyamokon való részvételhez támogatást nyújtson -beiskolázási kiadásokhoz való hozzájárulás -elsősegélynyujtó tanfolyamok szervezése -központi gyermekmegörző létrehozása -jótékonysági rendezvények szervezése -nagyobb ünnepek közös lebonyolítása (anyák napja, gyermeknap, mikulás, karácsony) -társadalmi munkások felkutatása (jogsegély, korrepetálás, gyermek felügyelet) -használt gyermekholmik gyűjtése,, majd ingyenes szétosztása (ruha-játék-könyvek-használati tárgyak). Speciális és krízis helyzetek átmeneti megoldásához önkéntes befogadó családok felkutatása, Üdülési lehetőségek megkeresése, táborok szervezése, a részvétel költségeihez támogatás nyújtása Rendszeresen és időszakosan megjelenő, a szabadidő hasznos eltöltését, a gyermek képességeinek fejlődését elősegítő kiadványok szerkesztése, kiadása Klubhelység létrehozása, fenntartása, szakemberek segítségével irányított klubbfoglalkozások megtartása Az éríntett családok részére kultúrális,sportprogramok szervezése, lebonyolítása Szakemberek bevinásával Jogi-és Életvezetési tanácsadás A csonka családok, a nagycsaládosok, egyéb hátrányos helyzetű családok anyagi és természetbeni juttatásokhoz segítése Munkaerőpiacokon hátrányos helyzetű rétegek képzésének,foglalkoztatásának elősegítési és kapcsolódó szolgáltatások A rászorúltak foglalkoztatásának elősegítése (munkaközvetítés, a képzés- átképzés lehetőségeinek megismertetése) A tanfolyamokon való részvétel elősegítése Jótékonysági vásárok rendszeres lebonyolítása Szponzorok megkeresése, továbbiakban kapcsolattartás ... >>

Gyermeki Álmok Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3515 Miskolc, Egyetem út 1
képviselő: Szegedi Mária
Az Aranyhíd Gyermekotthon és Lakóotthonban nevelkedő gyermekek és fiatalok értelmi, erkölcsi, érzelmi és szellemi fejlődésének elősegítése, mely cél érdekében a következő célkitűzések megvalósítására törekszik az alapítvány:
a./ nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
b./ gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
c./ hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
d./ a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése
e./ szociális támogatás, segítségnyújtás
f./ támogatja a gyermekek sport- és kulturális rendezvényeken, versenyeken való részvételét, közreműködik azok szervezésében, feltételeik biztosításában
g./ segíti a gyermekeket a természet- és környezetvédelem megismertetésében, megszerettetésében
h./ támogatja az egészséges, káros szenvedélyektől mentes életvitel kialakítását, részt vesz a megelőző egészségmegőrző munkában (AIDS, drog, alkohol, dohányzás), valamint az integrált sportolás, kulturális és táboroztatási feladatok szervezésében ellátásában
i./ támogatja a felsőfokú oktatásban tanulókat
j./ célkitűzései között szerepel a családon kívül az állami gondoskodás rendszerében élő gyermekek nevelésében, gondozásában, életre történő felkészítésében erkölcsi, anyagi támogatás és segítségnyújtás
k./ kiemelten segíti a tehetséges gyermekek előrehaladását, különböző tevékenységi körökben való részvételüket
l./ támogatja a hátrányos, a veszélyeztetett családból érkezett gyermekek fejlesztő felzárkóztató foglalkozását
m./ elősegíti a gyermekek és családjaik közötti kapcsolatok erősítését, találkozásaikat, az együttes táborozás, üdülés, túrák lehetőségeit
n./ szabadidő- és hobbitevékenység
o./ támogatja az Aranyhíd Gyermekotthon és Lakásotthon szakmai munkáját, részt vesz a továbbképzési feltételek javításában, a nemzetközi kapcsolatok kialakításában, fejlesztésében, valamint szerepet vállal a közös gyermek- és ifjúságvédelmi, bűnüldözési feladatok elvégzésében
p./ közreműködik az Aranyhíd Gyermekotthon és Lakásotthon tárgyieszköz-rendszerbeli fejlesztésében, a családias csoportok felszerelésének korszerűsítésében
r./ elősegíti a kortárscsoporti önismereti, munkavállalási ismeretekre felkészítő csoportok működését
s./ közreműködik a gyermekotthoni csoportok cseréjében, adományok fogadásában, elosztásában.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

GYÖKEREK Történelmi Hagyományőrző, Művészet pártoló és Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 13
képviselő: Juhász Margit, Kesikné Patkó Gabriella titkár, Veczán Pálné ... >>

HAJÓS ÚTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA GYERMEKEIÉRT Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

3524 Miskolc, Hajós A. u.3.
képviselő: Gácsi József elnök
Az intézményben folyó nevelés és oktatás személyi és tárgyi feltételeinek javítása, a szociálisan rászoruló gyermekek oktatásának támogatása, csoportos kirándulások elősegítése.

Az alapítvány új céljai:

- környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem,
- egészségmegegőrzés, betegségmegelőzés segítése, támogatása. ... >>

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3526 Miskolc, Eperjesi út 5.
képviselő: Dr. Dobos László elnök
Az egész életen át tartó tanulás megvalósítása, kiterjesztésére elsősorban az idősödő és időskorú állampolgárokra, figyelemmel a generációk együttműködésére és a kirekesztettség megelőzésére. A felnőttképzés szolgáltatásainak városi - megyei - regionális és országos kiterjesztése, foglalkoztathatóság elősegítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés időskorúak gondozása,
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- természetvédelem,
- állatvédelem,
- környezetvédelem,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése,
- emberi és állampolgári jogok védelme,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- munkaerőpiacon hátányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is -
- euroatlanti integráció elősegítése,
- közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások,
- bűnmegelőzés és az áldozatvédelem. ... >>

Háromkő Ifjúsági Természetjáró és Kulturális Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Stadion út 39. 4/8.
képviselő: Jernei Péter
Ifjúságnevelés és közösségfejlesztés, a gyermekek és fiatalok lelki, szellemi és fizikai adottságainak valamint szociális érzékének fejlesztése. Az egyesület elő kívánja segíteni, hogy tagjai és a programjain részt vevő fiatalok jellemes egyéniségként a helyi közösségnek, a nemzetnek és az emberiségnek értékes és hasznos tagjai legyenek.
- Természet- és környezetvédelem, a gyermekek és az ifjúság környezettudatos magatartásának kialakítása, a természeti környezet értékeinek megbecsülésére és megóvására való nevelés.
- Honismeret és közművelődés, kulturális értékmegóvás és hagyományőrzés, a hagyományos magyar népi műveltség és az európai keresztény kultúra értékeinek megismertetése és ápolása.
- Szabadidős sport és egészségvédelem, elsősorban a természetjáráshoz köthető zöld sportok népszerűsítése és aktív művelése, ennek révén az egészséges életmód követelésére való nevelés.
- A szoicálisan hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő fiatalok társadalmi integrációjának elősegítése, számukra el nem érhető programok szervezése kortárs segítők bevonásával.
- Tanácsadás és krízisintervenció a fogyetékossággal élő, és szociálisan rászoruló fiataloknak és felnőtteknek.
- Vezetőképzés és felnőttképzés az ifjúságügy, ileltve a civil szektor területén tevékenykedő személyek és szervezetek számára. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal