Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs szociális civil szervezetek


Találatok száma: 197
3. oldal

LEO AMICI 2002 Addiktológiai alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7623 Pécs, Szabadság utca 5.
képviselő: képviselő és tag dr. Krausz Róbert, kurátor dr. Kelemen Gábor, kurátor Mihaldinecz Csaba, kuratóriumi elnök dr. Tímár Csaba
A szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzésében, a gyógyító és rehabilitációs folyamatban történő fokozott részvétel; egészségügyi, rehabilitációs intézet fenntartása. ... >>

Magyar Antidiszkriminációs Jogvédő Hálózat

(egészségügyi,szociális,egyéb)

7626 Pécs, Rákóczi utca 73/
képviselő: elnök Burrat Husam
A nemzeti és etnikai kisebbségeket ért hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem, a nők hátrányos megkülönböztetésének megszűntetése, gyermek jogvédelem, a drogbetegeket érintő jogvédelem és jogsegély szolgálat. ... >>

Magyar Út Mozgalom Pécsi Köre

(szociális)

7635 Pécs, Magyarürögi út 113.
képviselő: elnök Bottlik Sándor
a nemzeti összefogás, a nemzet öntudatának formálása, más népek kisebbségek jogos érdekeinek tiszteletben tartása mellett az elesettek, hátrányos helyzetűek támogatása, segítése, az egymásra figyelés és segítés erősítése; a törvény tiszteletének, az állam intézményeinek működésébe vetett bizalomnak a fokozása; az összmagyar érdekeket reálisan érvényesíteni kivánók közösségének szervezése, támogatása és a velük való együttműködés, az összmagyar érdekeket sértő erkölcsi, jogi, politikai vagy anyagi visszaélések elleni fellépés; széleskörű összefogás hirdetése a magyar jövőért felelősséget érző, ezért munkát, törődést, áldozatot is vállaló állampolgárok, valamint azok egyesületeinek, szervezeteinek körében. ... >>

Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete

(egészségügyi,szociális)

7621 Pécs, József utca 19.
képviselő: megyei igazgató Szűcs Edit
Élet, egészség védelme, emberi személyiség tiszteletben tartása, emberi szenvedés, szociális gondok enyhítése, betegségek megelőzése, fegyveres konfliktusok, katasztrófák áldozatainak segítése, genfi Egyezményekből adódó feladatokban való közreműködés, nemzetközi humanitárius jog, a Vöröskereszt alapelveinek terjesztése, a társadalmi szolidaritásra nevelés. ... >>

Mandulavirág Alapítvány

(szociális)

7624 Pécs, Bornemissza Gergely utca 3.
képviselő: a kuratórium elnöke Kolat Tamásné
A gyermeket váró és a 3 év alatti gyermeket nevelő családok, illetve a kisgyermekeket gondozó, nevelő Pécsi Mandula Bölcsöde hatékonyabb működésének támogatása a kisgyermekek egészséges szocializációja érdekében. ... >>

Mecseki Lovas Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

7628 Pécs, Szüret utca 54/I.
képviselő: elnök Tóth Hajnalka, gazdasági vezető Gálosi Kornél, titkár Gáspár Veronika
Tagjaival és tevékenysége eredményeként az emberek mind szélesebb körével megismertesse a lovassport, a lovaglás, a lótartás, a lovas kultúra szépségeit és értékeit, és ezzel elősegítse a lovakat szerető, tisztelő, értük felelősséget vállaló szemlélet kialkulását és elterjedését a társadalomban ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok rendezvények, kiállítások, tanulmányi túrák szervezésével és rendezésével, publikációkkal, közvéleményt formáló kommunikációs tevékenységgel. Ezek megvalósítása érdekében Pécsett lovas oktatási központ kialakítása, az érdeklődő felnőttek és gyermekek számára elméleti és gyakorlati ismeretek oktatása, gyermek lovasjátékok szervezése, "kölyökkarám" létrehozása.
Mozgássérült vagy szellemileg fogyatékos gyermekek állapotának és közérzetének javítása érdekében lovasterápiás, hipoterápiás lovasoktatás végzése, valamint a hipoterápiával foglalkozni kívánó fiatalok felkészítése gyakorlati képzési központ kialakítása. ... >>

Mecsekszabolcsi Környezet és Érdekvédő Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,érdekképviselet)

7628 Pécs, Szabolcsi utca 63.
képviselő: elnök Czirkos Kelemen
a peremkerületeken élők életlehetőségének jobbítása és azok fejlesztése. A tagság egybefogása a tenni akarás és kölcsönös megértés jegyében, aktív közreműködés azokkal, akik a peremkerületek érdekében tevékenykednek. A lakosság művelődésének, képzésének, sportolásának, szociális ellátottságának, szabadidő-szervezésének és informáltságának kialakításában való részvétel. A kiemelkedő tehetségű és hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A környezet természeti értékeinek védelme. ... >>

Mediterrán Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7632 Pécs, Krisztina tér 7. II/8.
képviselő: kuratórium elnök Schmidt Klaudia, kuratóriumi tag Alvics Richárd
A társadalom homosexuális csoportjai, illetőleg egyéni tagjai számára nyújtandó hatékony érdekvédelem, érdekképviselet, jogvédelem. Magyarországi homosexuális és leszbikus közösség társadalmi megítélésének és elfogadásának pozitív irányba történő jelentős elmozdítása, társadalmi integrációjának elősegítése, esélyegyenlőségük biztosítása. Hátrányos helyzetű meleg, leszbikus kisebbségek életkörülményeinek javítása. Jogaik biztosításához segítségnyújtás. Társadalmi megítélés kedvezőbbé tétele. Más homosexuális kisebbségekkel foglalkozó szervezetek támogatása, nemzetközi fellépés. Negatív szereotípiák lerombolás, pozitív minták közvetítése a társadalom felé. Meleg központ felállítása. Kiállítások, rendezvények szervezése. Meleg művészek támogatása. Oktatás, képzés a hátrányos helyzet leküzdéséhez. Meleg segítővonal felállítása. Önsegítő csoportok működtetése. Áldozattá válás megakadályozása, bűncselekmények számának csökkentése. Szabadidős programok szervezése, fizikai közérzet javítása. Betegségről történő felvilágosító tevékenység. Homosexuálisok foglalkoztatási körülményeinek javítása. ... >>

Megújulás Családterápiai Alapítvány

(oktatási,szociális)

7621 Pécs, Anna utca 20.
képviselő: kuratóriumi elnök Takács Gábor
a válságban lévő családok egyéni pszichológiai eszközökkel való gyógyítása, valamint oktatás, vallásos nevelés és öregek testi-lelki gondozása. ... >>

METAMORPHOSIS Alapítvány

(szociális)

Pécs, Damjanich u. 30.
képviselő: Nagy Mariann ... >>

Minerva Könyvtár Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7623 Pécs, Athinay utca 44.
képviselő: elnök Hantos Anna
az olvasás megszerettetése, népszerűsítése, általános művelődési és információs igények felkeltése, fejlesztése és kielégítése; önművelődési lehetőség, élethosszig tartó tanulás biztosítása; ifjúság számára közösségi színtér, információs bázis, programok, iskolarendszeren kívüli képzés biztosítása, kulturális, művelődési tevékenység és önszerveződő lehetőségek nyújtása; egyetemes, nemzeti etnikai és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, megértés, befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása; hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javítása, számukra elérhető korszerű, speciális szolgáltatásokkal, kulturális színtér biztosítása; kulturális, művészeti terület megismertetése az abban lévő alkotó, közösségteremtő, szolgáltató és szórakoztató kulturális programokon keresztül. ... >>

MIOK a Hátrányos Helyzetű Emberekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7629 Pécs, Frankel Leó utca 33
képviselő: kuratórium elnök Szőke Attiláné
Speciális igényekhez alkalmazkodó szakképzési programok végrehajtása, melynek során a képzésen túl nevelési célokat is megvalósít korszerű tananyagok és pedagógiai módszerek segítségével, változatos formában. Az alapítvány fejlesztésre fogékony programjaival, pályázati, valamint projektfejlesztési tapasztalatával kívánja megvalósítani céljait - a civilszervezetek erősödő szerep- és feladatvállalásával - a speciális igényekkel jellemezhető területeken, pl: hátrányos helyzetkezelés, illetve a munkaerőpiacról kikerülés kezelése. Komplex fejlesztési programok tényleges hasznosulásával az iskolarendszeren kívül biztosíthatóvá kívánja tenni a gazdaság igényeinek érvényre jutását, a képzésben való érdekeltségének érvényesülését, a szaktudás munkaerő piaci értékének növelését; a piacképes tudás biztosítását, az elhelyezkedési esély növelését, az egész életen át tartó tanulás megalapozását és a munkaerőpiac igényeire történő gyors, hatékony reagálást. Olyan szakképzett és alkalmazkodni képes munkaerő képzését tűzi ki céljául, amely megfelel a gazdasági változásokhoz igazodó munkaerőpiac elvárásainak. ... >>

MOHA a Rászorulókért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7624 Pécs, Szegfű utca 22/1.
képviselő: elnökhelyetttes dr. Kassai Gábor, kuratóriumi elnök Walter György, titkár Nagyné Kövecs Éva, ügyvezető elnök Schniederné Farkas Anita
A hajléktalanok életkörülményeinek javítása, új munkahelyek teremtése, lelkigyakorlatos központ létrehozása, idős és kómás betegek részére rehabilitációs intézményi rendszer létrehozása. ... >>

Mosolymanó Egyesület

(kulturális,szociális)

7632 Pécs, Nagy Imre út 29. VIII./30.
képviselő: elnök Vörösné Deák Andrea
Gyermekek környezettudatos nevelése, kreatív gondolkodásra való késztetése, zenei nevelése, népművészetekkel való megismertetése, kulturális nyitottságuk és hagyománytiszteletük kiépítése. Csecsemő-, és kisgyermekkorú gyermekek, szoptatós anyukák jogainak képviselete. Gyermekes családok közötti kapcsolatok kiépítése. ... >>

Mozdonyvezetők Egymásért Alapítvány

(szociális)

7624 Pécs, Verseny utca 4.
képviselő: kuratóriumi elnök Kiss Attila
Mozdonyvezetők és hozzátartozóik anyagi támogatása. ... >>

Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

7621 Pécs, Lyceum utca 5.
képviselő: elnök Ritecz László
mozgáskorlátozottak támogatása, érdekvédelme, a társadalmi életbe való beilleszkedésük segítése. ... >>

Mozgással az Egészséges életért Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

7633 Pécs, Építők útja 20/b.
képviselő: elnök Pálfalvi Tünde
az egészséges élet bemutatása, megszerettetése és megélni tanítása. A fiatalok megtanítása arra, hogy a mai egészségtelen életmód mellett hogyan tudják megőrizni egészségüket. A gyorséttermek egészségtelen táplálkozásmódját, az állandó TV-nézést, számítógépezést, a közösségi szellem hiányát, a mai fiatalok agresszióját és viselkedésmódját kívánja az egyesület átértékelni, illetve javítani a prograjaival. A drogot használó fiatalok segítése és nem kiközösítése, felkarolni őket arra, hogy feladatot ad az egyesületi munkában történő részvételre, rávilágítva az egészség védelmére. A vidék és a természet megismertetése, megszerettetése és tiszteletének megtanítása. Bicsérd község népszerűsítése, valamint közösségi életének javítása, összefogása és egységes cél érdekében. Beteg gyerekek, hátrányos helyzetű gyerekek, nagycsaládosok támogatása, segítése az egészeges életmódra. ... >>

Mozgássérültek Lendület Sportegyesület

(sport,szociális)

7625 Pécs, Somfa utca 2.
képviselő: elnökhelyettes Hargitai Tibor ... >>

Munkaadók és Gyáriparosok Dél-dunántúli Regionális Szövetsége

(egészségügyi,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7625 Pécs, Hunyadi utca 19.
képviselő: elnök dr. Varga Jenő
A gazdaság és társadalom fejlődését elősegítő olyan érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenységet végezzen, amely a lehető legszélesebb tagsági alapra támaszkodva a gazdasági és munkaadói érdekek megvalósulását, Baranya, Somogy, Tolna megyében működő tőke képviseletét megteremti. A hazai makrogazdaság folyamataihoz való csatlakozás elősegítését, a régió gazdasági szempontból előnyösebb helyzetbe juttatását, a regionális kapcsolatok fejlesztését, valamint nemzetközi gazdasági kapcsolatokban való részvételt feladatának tekinti. Befolyásolni kívánja a jogszabályalkotást, végrehajtó hatalmat, együttműködik munkavállalói érdekképviseletekkel, illetékes önkormányzati szervekkel partnereivel. Célja a régió kulturális életének élénkítése is, továbbá a régióban folyó karitatív, szociális és egészségügyi tevékenység támogatása. ... >>

Német Nemzetiségi Tagozatért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Fekete Tünde
a Német Nemzetiségi Tagozat támogatása, az ott folyó munka színvonalának további emelése. Az anyanyelvi kultúra gondozása, színvonalának emelése, a német nemezetiségi hagyományok őrzése, ápolása. A német nyelv, mint anyanyelv és mint idegen nyelv tanításához, valamint a német nyelven oktatott tantárgyak elsajátításához szükséges alapvető tárgyi feltételek fejlesztése, modernizálása, az iskola nemzetiségi könyvtárának fejlesztése. Az egyedülálló szülővel élő, árva és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása. Az iskola és ahhoz kapcsolódó más oktatási és kulturális, szabadidős programok segítése. A nemzetiségi nyelven tanító tanárok szakmai továbbképzésének elősegítése, támogatása bel-és külföldön. ... >>

NET-Nagyik Egyesület

(szociális)

7621 Pécs, Váradi Antal utca 7/2.
képviselő: elnök Nemes Krisztina
esélyegyenlőség lehetőségének megteremtése a nyugdíjas korosztály számára az információs társadalom nyújtotta lehetőségekhez való hozzájutásban. A helyi információs társadalom kialakításának hiányt pótló átfogó fejlesztésében való közreműködés. Az információs társadalom által kínált tudás megismerése, elmélyítése. Az információs társadalom, ekommunikációs rendszerek kínálta lehetőségek hasznosítása az életminőség fejlesztésének érdekében ? kiemelve a fogyatékkal élőket. A személyi számítógép kezelésének elsajátítása. Az Internet szolgáltatásainak megismerése, igénybevétele. Megszerzett informatikai tudásuk továbbadása szűkebb és tágabb környezetünkben. Az informatika világában szerzett ismeretek, tapasztalatok kicserélése. Előadások keretében a nyugdíjasokat érdeklő témakörök megvitatása. Az egyesület tevékenységében a demokratizmus érvényesítése, fejlesztése. A megszerzett tudás segítségével a demokratizmus gyakorlása, szabad véleménynyilvánítás, különösen az ehelyi demokrácia fórumain. Együttműködés, kapcsolat kialakítása a hasonló célú társadalmi, önkormányzati szervezetekkel, egyéb intézményekkel, szerveződésekkel. Információs társadalom kínálta tudás megismertetése a vasutas társadalommal. Segítségnyújtás az egyesület tevékenységéhez hasonló tevékenységekre alakuló társadalmi szerveződések alakításában. ... >>

Nők Pécs Keletért Egyesület

(szociális)

7629 Pécs, Komjáth Aladár utca 2.
képviselő: elnök Siklósi Lászlóné, ügyvezető alelnök Bérces Lászlóné
A Pécs keleti városrészén élő nők, gyermekek és fiatalok érdekeinek képviselete, védelme, esélyegyenlőségük előmozdítása, nők közéleti szerepvállalásánalk előmozdítása, küzdelem a családon belüli erőszak ellen. ... >>

Nyeregben könnyebb Alapitvány

(szociális)

7669 Pécs, Kökénypuszta
képviselő: Bosnyák János kuratóriumi elnök
támogatást nyujtani az alapitvány kuratóriuma által anyagilag rászorultnak minősitett mozgássérült, halmozottan sérült, fogyatékos, gerincbántalmakkal rendelkező, valamint autista gyermekek és felnőttek számára a lovaglás, mint hippoterápia eszközként történő felhasználásával. Segítséget nyujtgani a gyógylovglás (Dr. Barton) eddig elért kutatási eredményeinek továbbfejlesztéséhez, valamint a terápia gyakorlati alkalmazásához mint a szakterülettel fogalalkozó orvosok, mint pedig az érdeklődő orvostanhallgatók részére ... >>

Nyolc Boldogság" Alapítvány

(szociális)

7621 Pécs, Janus Pannonius utca 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr.Nagy Ibolya ... >>

Nyugdíjasok Egyesülete

(szociális)

7625 Pécs, Majorossy I. utca 15.
képviselő: elnök Somogyvári Attila
A nyugdíjasok, illetve időskorúak emberi, állampolgári jogainak védelme, társadalmi és anyagi jogainak érvényre juttatásának elősegítése, érdekeinek képviselete, társadalmi megbecsülésük erősítése. ... >>

Olimpici Közhasznú Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

7621 Pécs, Rákóczi út 39/D.
képviselő: kuratórium elnöke Lukáts István, kuratóriumi titkár dr. Kulcsár Krisztián
A sportoló fiatalok támogatása, egészségesebb és kiegyensúlyozottabb életmód kialakítása, a sporttal a drogmentes ifjúságért mozgalom támogatása, a tisztább környezet megteremtése, közösségi programok szervezésével társadalmi összefogás erősítése, a sport hagyományainak megőrzése, sportrendezvényeken való részvétel szervezése, az amatőr sportolási lehetőségek feltételei biztosításának elősegítése, a szabadidő egészséges, kulturált és aktív eltöltése. ... >>

Orgonácska Gyermek Képesség-fejlesztő Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7632 Pécs, Orgona utca 1.
képviselő: kuratórium elnök Morvay Edina
Családi napközi létrehozása. A családban nevelkedő gyermekek részére nem közoktatási céllal az életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást biztosítani. Korai fejlesztés és gondozás, továbbá fejlesztő felkészítés ellátása, szülőknek tanácsadás. A gyermekek felvilágosítása, oktatása, nevelése, képzése, felzárkóztatása, képességfejlesztése, érdekképviselete. A foglalkozásokhoz szükséges tárgyi feltételek fejlesztésének, bővítésének, berendezés korszerűsítésének, beruházások finanszírozásának támogatása. A gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének megteremtése, hátrányos helyzetük leküzdésének elősegítése. Segítségnyújtás a meglévő képességek felismerésében, célirányos továbbfejlesztésében. Új korszerű pedagógiai programok átvétele, megismertetése és alkalmazása. Segítségnyújtás a gyermek bölcsödébe/óvodába adásával kapcsolatban a megváltozott élethelyzet feldolgozása, az abból adódó problémák megoldása érdekében, tájékoztató kiadványokkal, szakemberek igénybe vételével. ... >>

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

7632 Pécs, Aidinger János utca 40. VIII//31.
képviselő: elnök Szabó Béla János
Aktív szerep vállalása a scleroderma betegséggel kapcsolatos egészségügyi ellátási, illetve a betegeket érintő problémák megoldásában. A betegek teljes, érthető és megbízható információhoz jutásának elősegítése minden problémában. Diszkriminációs, ideológiai, vagy más befolyásolás nélküli segítség-nyújtás lehetőségei szerint a betegséggel kapcsolatos problémák kezelésében. A betegek számára megfelelő érdekképviselet biztosítása a szükséges esetekben. A betegek oktatása - szakmai előadások, fórumok, egyéb tájékoztató programok segítségével - hogy minél teljesebb képet kaphassanak a betegségükről. A betegek egyéni, személyes problémáinak, kérdéseinek a megválaszolása érdekében segítségnyújtás a megfelelő szakmai tanácsadók megkeresése és közvetítése révén. A betegekben felmerülő kérdések, bizonytalanságok összegyűjtése és az ezeknek megfelelő, a kérdésekre választ adó tájékoztatás, felvilágosító előadások megszervezése. Hátrányos helyzetű betegek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A betegek aktív részvételének támogatása egészségmegőrző-, gyógyító-, rehabilitációs programokon. Az egészségügyi személyzet kezdeményezéseinek setgítése egy-egy kitűzött cél, vagy tervezett program megvalósítása érdekében. Az egyesület képviselése, bemutatása megfelelő fórumokon, színtereken, a betegség minél szélesebb körű ismertetése érdekében. Hazai és külföldi betegszervezetekkel való kapcsolatteremtés és kapcsolattartás elősegítése, szükség esetén ehhez anyagi támogatás nyújtása. Betegséggel kapcsolatos bármely tudományos kutatás, tanulmány támogatása a rendelkezésre álló minden lehetséges módszerrel. Az egyesület működéséhez szükséges anyagi források, támogatások megszervezése és biztosítása. A betegség következtében kialakuló állapot javítása, szinten tartása végett rehabilitációs foglalkoztatás szervezése, illetve ennek segítése. Közhasznú szervezetek számára - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások biztosítása. ... >>

Orvosárvák Egyesület

(szociális)

7621 Pécs, Ferencesek utca 7.
képviselő: elnök dr. Horváth Imréné, elnökhelyettes dr. Horváth J. Attila, titkár Molnár Istvánné dr. Olajos Borbála
Az orvosok árván maradt gyermekei és az arra rászoruló családtagok részére támogatás és tanácsadás nyújtása. ... >>

Pallas Athene Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

Pécs, Megye utca 15.
képviselő: kuratóriumi elnök Cserné Méhn Andrea Erzsébet
a Belvárosi Általános Iskola kiemelkedő eredményeket elérő tanulói, tanárai számára a továbbfejlődés elősegítése. Hazai és nemzetközi ismeretszerzés lehetőségének megteremtése a tanulók és pedagógusok számára. Jelenleginél színvonalasabb képzés anyagi technikai bázisának megteremtése. Egy speciális képzési profil kialakítása az alapítványhoz csatlakozók esetleges igényei szerint. Az iskola szociálisan hátrányos helyzetű tanuló felzárkóztatásának elősegítése. ... >>

Pannónia Ifjúsági (Közhasznú) Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7635 Pécs, Csurgó köz 9.
képviselő: elnök Torma Dániel
az ifjúságot érintő információk összegyűjtése, rendszerezése ismertetése; a fiatalok munkaerőpiacon történő könnyebb eligazodásának elősegítése, pályájuk figyelemmel kísérése; Munkaerőpiaci lehetőségek feltárása és a lehetőségekről történő tájékoztatás; fiatalok továbbképzésének elősegítése; szakmai és társasági rendezvények szervezése; A fiatalok Európai Uniós integrációjának elősegítése; A fiatalok részére az Európai Unión belül és kívül kiírt pályázatokon való részvétel segítése, segítségnyújtás a pályázatok elkészítéséhez; A különböző korcsoportok és generációk között fennálló ellentétek enyhítése, párbeszéd megteremtése, a kohézió erősítése; Ifjúsági táborok, közösségteremtő programok szervezése; Összmagyarság érdekeit szem előtt tartva, kapcsolatok kiépítése és ápolása külhoni magyar és nem magyar ifjúsági szervezetekkel; A fiatalok szakmai előre menetelét segítő tanulmány és ismeretterjesztő utak szervezése; Gyakornoki programok szervezése fiatalok részére az Európai Unión kívül és belül; Az államszervezet és állampolgárok közti távolság csökkentése, az állam és az Európai Unió működésének megismertetése a társadalommal; A hátrányos helyzetű roma és nem roma gyerekek oktatása, nevelése céljából térítésmentes korrepetálás biztosítása; A közösségi élet fellendítése; Szabadidős-programok sporttevékenységek, kézműves programok, kirándulások, alkotómunkák: film, fotó, rajz; Fórumok) megszervezése és lebonyolítása, illetve ebben való segítségnyújtás; Roma és hátrányos helyzetű gyerekek oktatása, nevelése, a deviáns gyerekek és tinédzserek felkarolása, az óvodások és iskolások támogatása, tanulmányi előre menetelük elősegítése; A fiatalok továbbtanulásában való segítés, pályaválasztási tanácsadás által; Az AIDS, a kábítószerezés és az egyéb káros szenvedélyek hatásainak megismertetése, szexuális felvilágosítás, prevenciós tevékenység előadások, és kortárs oktatás segítségével; Hátrányos helyzetű családok feltérképezése és részükre segítségnyújtás. ... >>

Party Kultúra Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7636 Pécs, Polgárszőlő utca 24. IV//13.
képviselő: kuratórium elnöke Lőrincz Sándor, kuratóriumi alelnök Horváth Tamás
a káros szenvedélyek (túlzott alkoholfogyasztás, dohányzás, drogfogyasztás) elleni küzdelem. Az alkohol-, és drogfogyasztás, illetve az általuk okozott egészségi és szociális károk visszaszorítása és megelőzése, kiemelten az éjszakai vendéglátó- és szórakozóhelyeken, illetve a nagyobb rendezvényeken. A mérsékletes és kulturált alkoholfogyasztás népszerűsítése az egészségre káros, túlzott alkoholfogyasztással szemben. A diszkó-balesetek és az ittas járművezetés gyakoriságának visszaszorítása, megelőzése, ezáltal a közlekedésbiztonság javítása. Az ifjúsági alkoholfogyasztás előfordulási gyakoriságának és mennyiségének csökkentése. A fiatalok dohányzásra rászokásának megelőzése, a dohányzás visszaszorítása, a passzív dohányosok védelme. Drogprevenció, a tiltott drogok fogyasztásának csökkentése. Médiamunka - célzott kommunikációs tevékenység megszervezése megfelelő médiastratégiával a társadalmi szemléletváltás érdekében. Statisztikai adatszolgáltatás, közvetlen információszerzés, a fogyasztói szokások feltérképezése az éjszakai szórakozóhelyeken, illetve vendéglátóhelyeken. A fenti célok megvalósulásához szükséges megelőzés és felvilágosító tevékenységek megszervezése és lebonyolítása. ... >>

Pécs Kertvárosi Szent Erzsébet Kolping Család

(szociális)

7632 Pécs, Enyezd utca 22.
képviselő: elnök Stángli Lászlóné
A magyar és nemzetközi Kolping mozgalom céljaival összhangban Kolping Adolf szellemének átadása az egyesület tagjainak. Az egyesület tagjainak megadni a szükséges támogatást, hogy ezáltal is helyt tudjanak állni keresztényként az életben, munkában, a hivatásban, a házasságban és a családban, az egyházban, illetve a világban. A katolikus társadalmi tanítás szerint folytatott tevékenység által a közjót szolgálni, valamint az egyház és társadalom folyamatos megújulásában közreműködni. ... >>

Pécs-Baranya Megyei Diabétesz Szövetség

(egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

7623 Pécs, Rákóczi út 2.
képviselő: elnök Barnakiné Fábián Judit
összefogja azon tagszervezetek (klubok, csoportok, egyesülések) tevékenységét, melyek elősegítik a II. típusú cukorbetegek ügyét szolgáló komplex egészségügyi tevékenységet. Szorosan együttműködik minden szervezettel, gyártóval, foglalkoztatóval, melyek cukorbetegek érdekében tevékenykednek. A Szövetség továbbfejleszti az orvos szócsöve kistelepülési betegoktatási programját a mozgó-stábok működésével. ... >>

Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

7621 Pécs, Jannus Pannónius utca 4.
képviselő: alapítvány képviselője Forray Ferencné
Az érdeklődés felkeltése és kiszélesítése a jótékonysági (karitatív) tevékenység iránt. Szervezett anyagi és egyéb (természetbeni) segítségnyújtás a lelki és testi bajban szenvedőknek minden lehetséges területen, beleértve az oktatást és továbbképzést is.
E karitatív célok megvalósítására otthonok, intézmények, gondozóállomások létesítése. Rendszeres együttműködés kiépítése más egyházmegyei, nem katolikus egyházi, állami és önkormányzati hasonló célú intézményekkel. ... >>

Pécs-Kertvárosi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,szociális,egyéb)

7632 Pécs, Wallenstein utca 8. 5./17.
képviselő: elnök Blaschek Attila
A bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes feladatot felvállaló állampolgárok munkájának összefogása, szolgálati fellépésének megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. A vagyonvédelem és a közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi bűnmegelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a rendvédelmi szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolatok létesítése és fenntartása. Közreműködés a környezet-, természetvédelmi-, és karitatív feladatok végrehajtásában. ... >>

Pécs-Normandia LIONS CLUB

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7623 Pécs, Mártírok utca 7.
képviselő: alelnök Dr. Szőke Gergely László, ügyvezető elnök Simon Béláné
Betegek gyógykezelésének segítése; szociálisan rászorultak támogatása; hátrányos helyzetű lakosok és tehetséges fiatalok oktatása; kulturális rendezvények szervezése; Pécs jellegzetes környezeté- nek, természeti értékeinek megőrzése; határon túli magyarság támogatása.A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény alapján családi napközi működtetése; ennek keretében rászoruló gyermekek részére intézményen kívüli napközbeni ellátás biztosítása. Játszóház, nyári programok szervezése. Ifjúsági munka keretében részvétel az Európai Önkéntes Szolgálat tevékenységében; fiatalok küldése, fogadása, koordináló, szervező tevékenység elvégzése. Segítségnyújtás a fiatalok mindennapi életében felmerülő problémák megoldásában, valamint széleskörű tájékoztatás biztosítása a fiatalokat érintő szolgáltatások, lehetőségek vonatkozásában. Programszervezéssel, tanácsadással történő hozzájárulás a belföldi-, külföldi fiatalok szabadideje hasznos eltöltéséhez.
A koraszülöttek édesanyái részére gyermekgondozási tanácsadás megszervezése. Egészségre nevelő, egészségfejlesztő programok és tanácsadás a beteg gyermekek és szüleik részére. ... >>

Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.
képviselő: elnök Walter József, ügyvezető elnök Vokó János
Cselekvési lehetőséget biztosítani mindazoknak a polgároknak, állami, társadalmi és gazdálkodó szerveknek, akik tenni akarnak a Pécs-Somogyon élők harmonikus, egészséges kulturált életvitelének kialakításáért, fejlesztéséért. Társadalmi keretül szolgál azoknak, akik Pécs-Somogy érdekében dolgoznak, az ott élők művelődésével, képzésével, sportolásával, szabadidő szervezéssel foglalkoznak. Segítséget kíván nyújtani Pécs-Somogy lakosságának a szabadidő kulturált eltöltéséhez, egészséges életmód kialakításához, informáltsági szintnöveléshez, közéleti tevékenység kiteljesítéséhez. Gyermek korosztállyal, ifjúsággal való szoros kapcsolat kialakítása, kiemelkedő tehetségű, hátrányos helyzetű fiatalok segítése. Fiatalok szabadidejének kulturált eltöltéséhez, egészséges életmód kialakítása, sportolási lehetőségek bővítéséhez, közéleti, társadalmi ismeretek megszerzéséhez, képességeik kibontakoztatásához segítségnyújtás. ... >>

Pécsi Diagnosztikai Központ Támogatásáért Alapítvány

(szociális)

7623 Pécs, Rét utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Kövér Ferenc
a diagnosztikai központ anyagi támogatása. ... >>

Pécsi Életmód Egyesület

(oktatási,szociális,egyéb)

7626 Pécs, Felsőbalokány utca 18.
képviselő: elnök Iveszicsné Varga Tünde
Az emberi jogok védelme, nők helyzetének jobbítása, barátság és az összetartozás szellemének ápolása, erkölcsiség, hivatásban és az élet minden területén, a szolgálat eszméjének ébrentartása, az emberek közötti megértés előmozdítása, nemzetközi megértés és barátság ápolása.
Szakembereknek, valamint a várandósok, szülők, gyermekeket nevelők, munkanélküli, hátrányos helyzetű fiatalok fiatalok, szülők, nagyszülők számára programok, képzések, csoportos foglalkozások, konferenciák szervezése, lebonyolítása. Primer, secunder, tercier prevenciós tevékenységek végzése, egészségnevelés, egészségfejlesztés, szemléletformálás, egészségtudatos magatartás kialakításának segítése, támogatása minden korosztályban, valamint az ehhez szükséges segítségnyújtás, támogatás, a hiteles, információk átadása. ... >>

Pécsi Építő és Tatarozó Vállalat Dolgozói Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

7621 Pécs, Tímár u. 23.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Vargha István
Az alapító, az alapító jogutódja dolgozói részére szociális biztonság növelése, sport, tanulmányi ösztöndíj támogatás biztosítása, önsegélyező feladatok ellátása, továbbá arra érdemes magánszemélyek és intézmények részére egészségügyi, sport és kulturális, oktatási, szociális támogatás biztosítása. ... >>

Pécsi Extrém Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

7629 Pécs, Papkert utca 19.
képviselő: elnök Hirth János
az ifjúság testi, lelki fejlődésének elősegítése, egészségének védelme. Pozitív értékek közvetítése a fiatalság számára, gyermek- és ifjúságvédelem. Tömeg- és versenysportok népszerűsítése. Extrém sportok képviselete, népszerűsítése, sportrendezvények megszervezése, lebonyolítása. Fiatal, tehetséges sportolók támogatása. A természetes és épített környezet védelme, az egészséges életre nevelő programok megvalósítása, a lakosság környezeti tudatosságának a növelése, az életminőség javítása, az egészséges életmód elterjesztése. A civil szervezetek nemzetközi kapcsolatinak erősítése, a határokon átnyúló együttműködések fejlesztése, az európai integrációval kapcsolatos ismeretek terjesztése, környezetvédelmi oktatás, környezettudatosságra való nevelés. Az állampolgárok környezeti döntésekben való részvételének javaítása, közösségfejlesztés. A hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek esélyegyenlőségének biztosítása, társadalmi integrációjának erősítése. Hazai és nemzetközi ifjúsági hálózatok építése, fejlesztése. Tájékoztatás nyújtása a hátrányos helyzetű fiatalok szabadidős sporttevékenységéhez. Ember, környezet és egészség harmóniájának kialakítása, olyan tevékenységek és kezdeményezések támogatása, amelyek megegyezőek az egyesület célkitűzéseivel, vagy hozzájárulnak a célok megvalósításához. ... >>

Pécsi Flamenco Egyesület

(szociális,kulturális)

7626 Pécs, Babits Mihály utca 6. fdsz./1/A.
képviselő: elnök Nagy Eszter
a flamenco műfajának népszerűsítése, minél szélesebb körben történő megismertetése. A tánc személyiségfejlesztő, közösségteremtő szerepére építve, az egyesület saját táncpedagógus és pszichológus végzettségű szakemberei, valamint külső szakemberek bevonásával hátrányos helyzetű fiatalok, kiemelten roma fiatalok segítése. A művészetterápia különböző területein, így a táncterápiának, zeneterápiának a népszerűsítése, megismertetése és ezen területek bevonásával speciális kurzusok szervezése. Spanyol-magyar kulturális kapcsolatok kiépítése, ezen kapcsolatok ápolása, a spanyol kultúra vívmányainak széles körben történő megismertetése. ... >>

Pécsi Gastro Club Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

7635 Pécs, Hattyú utca 7.
képviselő: elnök Koller Zsolt
Hazai, nemzetközi konyhaművészet megismertetése a dél-dunántúli régió mikroközösségeivel, illetőleg a magyar gasztronómia évszázadokkal ezelőtti fényének visszaállítása. Egészségre nevelő, szemléletformáló programok megszervezése. Egészséges, környezettudatos életmódhoz szükséges tudáskészségek átadása a társadalom minél szélesebb körének elfogadtatásával. Aktív részvétel, lehetőség biztosítása a társadalom rászoruló, hátrányos helyzetű csoportjainak számára. ... >>

Pécsi Kolping Ház Egyesület

(oktatási,szociális)

7621 Pécs, Szent István tér 9.
képviselő: elnök dr. Kraáh Mihály
az ifjúság gondozásának, művelődésének, szakmai képzésének és nevelésének elősegítése, a népek közötti megértés előmozdítása, a katolikus társadalmi tanítás szerint folytatott tevékenység útján a közjó szolgálata. ... >>

Pécsi Közgazdász Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7622 Pécs, Rákóczi út 80.
képviselő: elnök Turbéki Judit Etelka
a közgazdaságtudományok eredményeinek hatékony felhasználása, tudományos tevékenység, kutatás, kulturális tevékenység, oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés folytatására és a dél-dunántúli régió mikroközösségei tevékenységének és együttműködésének elősegítésére, a társadalom hátrányos helyzetű csoportjainak segítésére. Az egyesület célja továbbá a dél-dunántúli régió vállalati és civil szférája, az önkormányzatai és a felsőoktatási intézményei közötti együttműködés elősegítése, valamint ezen cél megvalósítása érdekében regionális, országos és nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fenntartása. Az egyesület törekszik a hozzá hasonló célokkal rendelkező közhasznú szervezetekkel való együttműködésre. Az egyesület célja, hogy a hallgatók közreműködésük közben szakmai, gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, kapcsolatokat építsenek ki a vállalati, civil és önkormányzati szféra képviselőivel, nem csak regionális, hanem országos és nemzetközi szinten is, elősegítve ezzel a felsőoktatásból való kilépés utáni elhelyezkedésüket, boldogulásukat. ... >>

Pécsi Romák Egyesülete

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7623 Pécs, Rákóczi út 14.
képviselő: elnök Lakatos János
A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának elősegítése, szociális helyzetének javítása, különös tekintettel a romákra, a fiatalokra, a pályakezdőkre, a nőkre és a megváltozott munkaképességű személyekre. További célkitűzése, hogy oktatással, ismeretterjesztéssel elősegítse a környezet és természetvédelmet, az egészséges életmódot, a sportolást, a kulturális emlékek és hagyományok ápolását. ... >>

Pécsi Rózsa Hastánc Egyesület

(szociális,kulturális)

7632 Pécs, Eszék utca 5. IV./14.
képviselő: elnök Seymen Krisztina
A hastánc műfajának népszerűsítése, minél szélesebb körben történő megismertetése. Hátrányos helyzetű fiatalok, kiemelten roma fiatalok segítése, egészséges életmódra nevelése, mozgás fontosságának megismertetése a tánc keretei között. Művészetterápia népszerűsítése, megismertetése. Török-magyar kulturális kapcsolatok kiépítése. ... >>

Pécsi Szín-Tér Egyesület

(szociális,kulturális)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: alelnök Kovács Gábor, elnök Pajor Zsófia, titkár Takács Viktória
Fenntartható értéke felismertetése a célcsoportokkal személyiség- és közösségfejlesztő módszerek által. Elsősorban hátrányos helyzetű csoportok életminőségének javítása (romák, fiatalkorú elítéltek, börtönviselt fiatalok, szociálisan és földrajzilag hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők, gyermeknevelési támogatásban nevelkedő fiatalok). Hagyományos népi kultúra bemutatása és a kortárs kultúra értékeinek közvetítése. Hazai és nemzetközi szakmai együttműködés generálása. Fenntartható értékek felismertetése a célcsoportokkal személyiség- és közösségfejlesztés. ... >>

PÉCSI TESTKULTÚRA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

7632 Pécs, Esztergályos János utca 10. fsz./3.
képviselő: elnök Lipcsik Zoltán
Élhető, kulturált környezetben a szabadidősport, a tömegsport népszerűsítése, sportolási lehetőség biztosítása, az egészséges életmód, a természet- és környezetvédelem szükségességének propagálása, a hátrányos helyzetűek támogatása, integrált sportnapokon, speciális sportversenyeken való részvétellel, az átlagtól eltérő értelmi képességű gyermekek fejlesztése és e célok megvalósítása érdekében tagjainak nevelése, oktatása, képességfejlesztése, ismeretterjesztés, társas életük kibontakoztatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal