Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szentendre szociális civil szervezetek


Találatok száma: 28
1. oldal

"Biztos Holnap" Szociális és Kulturális Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2000 Szentendre, Barackos út 113.
képviselő: Badár László, a kuratórium elnöke, Gerecze Réka, a kuratórium tagja, Sipos-Stefanek Bernadett, a kuratórium tagja
A szociálisan rászorulók, elsősorban hajléktalanok támogatása. Segítségnyújtás az állami gondozásban volt, vagy jelenleg is állami gondozásban lévő fiatalok szellemi fejlődéséhez, különös tekintettel a szakképzettséget biztosító ismeretek megszerzésére. A rászorulók részére személyiségfejlesztő és mentálhigiénés ismeretek megszerzéséhez, továbbképzéséhez támogatás nyújtása. A gazdátlan háziállatok megmentésére irányuló tevékenység támogatása. ... >>

Bűnmegelőző Polgárőrség

(közbiztonság,szociális,egyéb)

2000 Szentendre, Kisforrás út 32.
képviselő: Bárczi Béla elnök, Findeisz Lajos titkár
Közrend, közbiztonság, bűnmegelőzés, drogprevenció, környezetvédelem ... >>

Duna és a Tisza és mellékfolyói Hajózási és Ifjúsági Drogmegelőzési Középont

(szociális,kulturális,egyéb)

2000 Szentendre, Duna Korzó 3.
képviselő: Varga István elnök
A címben megjelölt folyók infrastruktúrájának javítása. Ehhez szükséges szakmai háttér megteremtése. Helyi információs és tanácsadó központ létrehozása, a hátrányos helyzetben lévő fiatalok reintegrációjának elősegítése, társadalmi és kulturális látásmódjuk erősítése céljából rendezvények szervezése. ... >>

Dunakanyar Nőszirom Egyesület

(sport,szociális)

2000 Szentendre, Széchenyi tér 3.
képviselő: Fejes Györgyné (elnök)
Rászorult, hátrányos helyzetű és elesett illetve idős korú emberek segítése, fiatalok támogatása a sport és kultúra területén, illetve jótékonysági célok megvalósítása érdekében rendezvények szervezése. ... >>

Emberélet Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 25. fszt. 7.
képviselő: Wahrné Horváth Nóra elnök
Szociális, egészségügyi, mentálhigiéniás programok támogatása, melynek célja a társadalom perifériájára szorult, hátrányos helyzetű csoportok segítése. ... >>

FÁK Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2000 Szentendre, Cseresznyei u 19.
képviselő: Püski István
Hamvas Béla életművének gondozása, szellemi hagyatékának ápolása. A társadalom tagjaninak lelki-, testi harmóniájával összefüggő szabad egyetem szintű képzése, oktatása. Belföldi és határon átnyúló programok szervezése és megvalósítása, továbbá tudománmyos, kulturális témájú konferenciák szervezése, valamint hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. Környezeti és egészségre nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1997. évi CLVI tv. 26.§ C/4 pont) A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység (1997. évi CLVI tv. 26.§ C/13 pont). Tudományos tevékenység kutatás ( 1997. évi CLVI tv. 26.§ C/3 pont). Kulturális tevékenység (1997. évi CLVI tv. 26.§ C/5 pont).
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítés (1997. évi CLVI tv. 26.§ C/11.pont) ... >>

FIGYELJ RÁM fogyatékos emberek társadalmi esélyegyenlőségét elősegítő Közhasznú Egyesület

(szociális)

2000 Szentendre, Halász u. 1.
képviselő: Spáth Gottfriedné elnök
A fogyatékos emberek kiszolgáltatottságtól mentes emberi és állampolgári egyenjogúságuk érvényesítésének elősegítése ... >>

Gyöngyszem Izbégi Óvoda 2002 Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2000 Szentendre, Szentlászlói u.92.sz.
képviselő: Szabóné Csuhai Erzsébet
Óvodai környezet fejlesztése, zebbítése. Hátrányos helyzetű gyermekek segítése. Pedagógus továbbképzés támogatása. ... >>

Híd a Fiatalokért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2000 Szentendre, Őrtorony u. 3.sz.
képviselő: Pós Péter
Tudományos tevékenység folytatásával, humán kutatási, oktatási és egyéb tevékenységgel, elősegítse a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés fejlődését, kulturális tevékenységével a kulturális örökség megóvására törekszik. Különös tekintettel gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység és munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások megvalósítására közhasznú tevékenység végzése céljából. ... >>

Hittel Szeretettel Gyermekeinkért Alapítvány

(oktatási,szociális)

2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 2.
képviselő: Lukovits Milán ( elnök )
A szentendrei Ferences Gimnáziumban a szociális problémákkal küszködő, hátrányos helyzetű, de jó tanulmányi eredményeket elérő diákok segítése, támogatása az erre a célra kidolgozott ösztöndíjrendszer keretében. ... >>

HÜPERION Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

2000 Szentendre, Erdész u. 6.sz.
képviselő: Takaró Béla elnök
A levegőszennyezett környezetben élők - elsősorban gyermekek - részére termé- szetjárás, testmozgás, turisztikai és egyéb sportolási lehetőségek megszerve- zése, a lebonyolításhoz szükséges sporteszközök és felszerelések bíztosí- tása.Zoológiai és botanikai ismeretek elsajátítása megtapasztalás útján és oktatás révén is. Oktatás: a felsőfokú intézménybe felvételi előkészítés, az esélyegyenlőség alapján felzárkóztatás, a hátrányos helyzetű fiatalok számára. A munkaerőpiacról kiszorul emberek pá- lyakezdők vissza, illetve beilleszkedé- sének elősegítése. Tanfolyamok szerve- zése, bonyolítása, munkahelyteremtés elősegítése. Kulturális tevékenység. Szentendre környékének kulturális örök- ségének felkutatása, ápolása. Határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékeny- ség,kulturájának, hagyományának gondo- zása,megőrzése. ... >>

Kezet nyújtunk Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2000 Szentendre, Szőke L. u. 6.
képviselő: Gyöngy Istvánné
A betegek házi ápolása, gondozása, egészséges életmódra nevelés, időskorúak és elhunyt személy hozzátartozóinak segítése, ápolás tanítása, oktatás és konferencia szervezése, hospice, egészségügyi szolgáltatás, fekvőbeteg intézményi ellátás, ápolási eszközök beszerzése, biztosítása. ... >>

Kőhegy Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

2000 Szentendre, Rákóczi F. u 27.
képviselő: Dani Zsolt /elnök/ önállóan
A Szentendrei Baptista Gyülekezet keresztény missziós programjának és működési feltételeinek támogatása, a gyülekezet birtokában és kezelésében lévő ingatlanok fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési költségeinek fedezésére segítség nyújtása, rászorulók segítése, ifjúságvédelem, helyi hitélet támogatása, oktatási tevékenység, kulturális értékek támogatása, nemzeti és etnikai kisebbségek és a határon túli magyarok támogatása. ... >>

Mary Poppins Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2000 Szentendre, Hold u. 3/b.
képviselő: Kerner-Bodócsi Annamária
Közoktatási intézmény létrehozása és működtetése. Fejlett pedagógiai módsze- rek alkalmazása. ... >>

Mezítláb Alapítvány az afrikai árvák és hátrányos helyzetű gyermekek megsegítéséért

(szociális)

2000 Szentendre, Nyár u. 1.
képviselő: Sümegi Viktor
Afrikai árva és hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Minden Ember Érték Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2000 Szentendre, Táltos u. 57. hrsz. 6991
képviselő: Göltl József
Járó-és fekvőbeteg ellátás javítása,különösen szemészeti szakban. Kisgyermekes családok, gyesen lévő anyák helyzetének javítása, oktatási intézmények támogatása. Környezetvédelem, hátrányos helyzetű személyek munkához segítése. ... >>

Munkabiztonságért Alapítvány

(szociális)

2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 16/2.
képviselő: Dr. Koch Mária
A munkabiztonság területén az adott év során rendkivüli teljesítményt nyújtó szakemberek nem pénzbeli elismerése a szakmai javaslatok alapján. ... >>

Nyitott Szív Kiemelten Közhasznú Alapítvány

(szociális)

2000 Szentendre, Bükköspart 40.sz.
képviselő: Miakich Gábor
Szentendrén lakó mozgáskorlátozottak támogatása. ... >>

Pax et Bonum Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 2.sz.
képviselő: Silacher Miklós elnök
Szentendrei Ferences Gimnázium hátrányos helyzetű tanulóinak és öreg diákjainak szociális és anyagi támoga- tása, a gimnázium múködési feltételei- nek javítása. A kulturális képzési programok segítése, diáktáborok szer- vezése, tanulmányi versenyek. A Hazai és határon túli ferences rend- tartományok támogatásával a cél kiegé- szül. ... >>

RiseFM Rajongói Klub Egyesület

(szociális,kulturális)

2000 Szentendre, Kadarka u 7.
képviselő: Szilágyi Tamás (elnök)
A modern zenei művészet, elsősorban a széles társadalmi rétegek érdeklődésére számot tartó elektronikus zeneművészeti alkotások megismertetése és terjesztése, a kulturált szórakozás megismertetése, a fiatalokkal, a kultúra befogadásának fiatalok körében való terjesztése, a fiatalok szabadideje hasznos és tartalmas eltöltésének elősegítése kulturális rendezvények szervezésével, az ifjúság kulturális esélyengyelőségének megteremtée és a hátrányos helyzetű fiatalok kulturális érdekképviseletének felvállalása. ... >>

Segítő-Forrás Alapítvány

(oktatási,szociális)

2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 12/1.sz.
képviselő: Kispál Erzsébet
A rászoruló, árva, mozgássérült,fogya- tékos gyermekek életfetatás nyújtása, tanulmányaik fedezésének támogatása. Külföldi nyelvoktatásban való részvé- telhez. Lecsúszott középosztálybeli ér- telmiségiek gyermekei továbbtanulását, az etnikai kissebbségi származású gyer- mekek felzárkózásának támogatása. Kul- turális előadásokat, rendezvényeket szervez. ... >>

SZ.I.A. - Szentendre (örök) Ifjúságáért Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

2000 Szentendre, Fehérvíz u. 26. II.6.
képviselő: Szommer Veronika ( önállóan )
Szentendre kulturális életének sokszínűbbé tétele, elsősorban a hátrányos helyzetű csoportok szabadidős és sporttevékenységi lehetőségeinek bővítésével. ... >>

Szentendrei Ifjúsági Alapítvány

(szociális,kulturális)

2000 Szentendre, Kondor Béla u. 38.sz.
képviselő: Bokorné Forró Ágnes
Nevelés és oktatatás, képességfejlesztés
- Kultúrális tevékenység
- Kultúrális örökség megóvása
- Hátrányos helyzetű Csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Szentendrei Közszolgálati Nyugdíjas Klub

(szociális)

2000 Szentendre, Városház tér 1-3.sz.
képviselő: Kovács József elnök ... >>

Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumért Alapítvány

(szociális)

2000 Szentendre, Kálvária u. 16.sz.
képviselő: Kerezsi Csaba
Segítséget nyújt szociálisan hátrányos helyzetű, de kiemelkedően jó képességű tanulóknak. Kiemelkedő eredményt elérő diákokat, kiemelkedő tanári munkát végző tanárokat segíti. Nemzetközi kapcsolatok támogatása, szervezése. Szabadidős tevékenységek támogatása. Egészség megőrzési programok támogatása. ... >>

Szentendrei Petzelt Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2000 Szentendre, Római sánc köz 1.sz.
képviselő: Ducza Istvánné
A Petzelt József Szakképző Középiskolá- ban folyó képzés tárgyi eszközeinek fejlesztése, a tanulók külföldi szakmai tanulmányútjának támogatása, jó képes- ségű, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Támogatás Esély - Mindenkit Illet Egyesület

(szociális)

2000 Szentendre, Pipacs u. 4.
képviselő: Németh Józsefné elnökhelyettes, Rigó Gézáné elnök
Támogatást nyújtani a rászorultaknak. ... >>

WEXEdU Alapítvány

(oktatási,szociális)

2000 Szentendre, Mathiász u 8/a
képviselő: Fábiánné Oszkó Hajnalka /elnök/
Az európai integráció és mobilitás elősegítése a szakképzésben. ... >>
1. oldal