Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szentlőrinc oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

1919 számú Baráti Körök Szövetsége Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7940 Szentlőrinc, Kodolányi utca 13.
képviselő: képviselő Ternáczné Varga Andrea
6-14 éves korú gyermekek szabadidős tevékenységével kapcsolatos feladatok szervezése. A szorgalmi időszakban un. "táboriskolai ciklusok" szervezése, mely a tanítás-tanulás folyamat természetközeli színtere (erdei iskola) a gyermekek számára. Az egymás iránti felelősségérzet, az értékteremtő munkához való pozítiv hozzáállás, a környezettudatos magatartás, egészségtudatos életvitel fejlesztése. A tanulók -különös tekintettel a hátrányos helyzetben lévőkre- önálló életvitelének elősegítése. Nem üzleti célú, közösségi szabadidős szálláshely biztosítása a szentlőrinci Kodolányi Utcai Általános Iskola és Diákotthon növendékei, valamint valamennyi 6-14 éves korú gyermek számára. ... >>

A templom ékessége Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7940 Szentlőrinc, Templom tér 2.
képviselő: kuratórium elnöke Máy Gyula
A szentlőrinci római katolikus műemléki templom állagának fenntartása, a hitoktatás és egyházzenei élet támogatása, nagycsaládosok, szegények, cigányok szociális támogatása. ... >>

Derby 72" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7940 Szentlőrinc, Ifjúság utca 5.
képviselő: Nyakáné Maár Zsuzsanna, Rékai János
Szentlőrinci zeneiskola és növendékeinek támogatása. ... >>

Gyermekbarát Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7940 Szentlőrinc, Bányász u. 13.
képviselő: Unti Lajosné
hátrányos heolyzetű tanulók szakmai alapképzésének támogqtása, gépírás oktatással a Szentlőrinci II.sz. Általános Iskola és Diákotthon oktatási intézményben ... >>

Magyarok a Jövőért Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7940 Szentlőrinc, Nefelejcs utca 3/d.
képviselő: elnök Kerülő Gábor, elnökhelyettes Kerülő Miklósné, titkár Bognárné Kerülő Szilvia
a magyar törénelem megismertetése, elfogadtatása, magyarságtudat erősítése, magyar hagyományok felelevenítése, ápolása, széles körben való megismertetése, történelmi játékok szervezése, lovas oktatás, természetvédelem, természetjárás, a természeti értékek bemutatása, megismertetése, alapvető sportolási, illetve versenyzési lehetőségek biztosítása, sportesemények szervezése, hagyományok ápolása, gyermekek és fiatalok tábozása. ... >>

Pécsi Méhész Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7940 Szentlőrinc, Nyárfa utca 2.
képviselő: elnök May Gábor
pontos és gyors tájékoztatás a méhészettel kapcsolatos információkról, folyamatos képzés a méhészeti tevékenység hatékonyabbá tétele érdekében, fórum teremtése az aktuális kérdések megvitatására. Az Egyesület támogatja az új szakmai módszerek kidolgozását és gyors gyakorlati alkalmazásának elterjesztését. Érdekvédelmi tevékenység, egyéb. ... >>

Szentlőrinc és Vidéke Ipartestület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7940 Szentlőrinc, Gyöngyvirág utca 2.
képviselő: elnök Kántor Attila
A kisiparosok és más egyéni vállalkozók gazdasági, szakmai érdekeinek egyeztetése, védelme.
Tagjai részére gazdaságszervező tevékenység folytatása.
A tagság érdekében és megbízásából együttműködés az illetékes állami, társadalmi, politikai és egyéb szervezetekkel.
Tagság képzése, továbbképzése, tanulóképzés támogatása.
Szervező, oktató, felvilágosító és tanácsadómunkával a tagok munkavégzésének elősegítése.
A tagjai érdekében gazdálkodási tevékenység folytatása.
Rászoruló tagjai részére segély biztosítása.
Tagsága kulturális és művelődési igényeinek elősegítése, támogatása.
A vállalkozók, iparosok jóhírnevének védelme, a kisipari hagyományok ápolása.
... >>

Szentlőrinci Református Templomért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 14.
képviselő: kuratóriumi elnök Mike Ferenc
az egyházközség anyagi és működési feltételeinek javítása, a hitélet erősítése a gyülekezetben, szociális tevékenység, családsegítés, valamint időskorúak támogatása, gyermek- és ifjúságvédelem, a Szentlőrinc-Környéki Társegyházközség tulajdonában lévő református templomok és a hozzájuk tartozó épületrészek felújítása, állagának folyamatos megóvása, az ifjúsági csoportok üdültetésének megszervezése, lebonyolítása, az egyházközség testvér gyülekezeti kapcsolatainak előmozdítása, különös tekintettel a határainkon túl élő magyar gyülekezetekkel történő kapcsolattartásra, az iskolai gyülekezeti hitoktatás segítése, ökumenikus szellemű gyülekezeti városközösséget építő programok szervezése. ... >>

SZONEK Általános Iskolai Szülők Egyesülete

(intézményi,oktatási,szociális)

7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5.
képviselő: elnök dr. Harmati Béláné
a szülők összefogása, mozgósítása. A társadalmi kapcsolatok kiszélesítése. A szülők és a gyermekek jogi, etnikai és erkölcsi érdekeinek védelme és támogatása. A gyermek önálló életvitelének elősegítése, különösen a hátrányos helyzetűekre. A nem továbbtanuló fiatalok utógondozásának segítése. A helyi önkormányzat és a nyilvánosság bevonásával az egyesület ügyeinek képviselete. Az iskolában tanító pedagógusok erkölcsi megbecsülésének hatékony támogatása. Az iskola vezetőségével szorosan együttműködve az önkormányzó iskolaközösség kialakításának segítése. Együttműködés az iskolában lévő gyermekszervezetekkel. Céloknak megfelelő aktuális programok szervezése. ... >>

Táncoló Cipellők Egyesület

(oktatási,kulturális)

7940 Szentlőrinc, Ybl Miklós utca 9.
képviselő: elnök Tankó Georgina
Az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulóinak, valamint a tágabb értelemben vett ifjúság mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának fejlesztése, fizikai állóképesség ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér- és formaérzékük fejlesztése, gazdagítása;
alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulóinak, valamint a tágabb értelemben vett ifjúság egészséges életmódra nevelése;
segítségnyújtás a tanulók számára személyiségük nyitottá válásához, közösségi alkotótevékenységhez;
elsősorban alap- közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulóinak, valamint a tágabb értelemben vett ifjúság részére aktív közéleti szereplés lehetőségének megteremtése, táncestek szervezése, közösségi rendezvények lebonyolítása;
a fiatalok kreativitásának, improvizációs készségük kibontakoztatásának elősegítése, a társadalomba való beilleszkedésük megkönnyítése;
a tánc- és egyéb művészetük különböző műfajaira fogékony fiatalok képességének fejlesztése. ... >>

Újhelyi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7940 Szentlőrinc, Erzsébet utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabó Zoltán, kuratóriumi titkár Járó Péterné sz.: Nyakas Szilvia
a szentlőrinci Újhelyi Imre Mezőgazdasági Szakközépiskola idegen nyelvtanulásában kiemelkedő eredményt felmutató, az állami középfokú nyelvvizsgát megszerző tanulója, valamint tanárai idegen nyelv külföldi gyakorlásának, nyelvvizsga megszerzésének elősegítése. A közműveltségi tárgyakban mélyebb ismeretek megszerzésének elősegítése, tantárgyakból felsőfokú továbbtanulásra való felkészülés támogatása, a tanult szakmához kapcsolódó művészeti alkotások, különös tekintettel a népművészeti alkotásokra, esztétikai birtokbavételének elősegítése, pályázatok, elméleti kurzusok, tanulmányutak útján a tanult szakmáknak, gyakorlati képzéseknek, bel- és külföld területén történő támogatása. Külföldi szakmai tanulmányút anyagi támogatása, a nyelvvizsgával rendelkezők nyelvi ismereteinek támogatására, irodalmi, művészeti és néprajzi táborokban való részvétel elősegítése, az országos szakmai tanulmányi versenyeken, illetve a szakma kiváló tanulója versenyeken kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása, az intézmény által javasolt tanuló rendszeres támogatása, aki vagy akik szociális helyzetük miatt tanulmányaikat megszakítanák, de méltók a támogatásra, a háztartási tagozaton legeredményesebben tanító 20-30 év közötti tanár nyelvi és szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>

ZSIBONGÓ" Alapítvány

(sport,oktatási)

7940 Szentlőrinc, Liszt F.u.2.
képviselő: Tóthné Csatahelyi Gyöngyi, Vér Nándorné
Tehetséggondozás,felzárkóztató programok, sport események ás kirándulások szervezési költségeinek viselése. ... >>
1. oldal