Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Vecsés szociális civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

Az Andrástelep Gyermekeiért Vecsés Nyilt Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

2220 Vecsés, Toldi F.u.31.sz.
képviselő: Szabó Gyuláné
Gyermek, ifjuságvédelem, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Játszó- park létesítése, sport, nyelvoktatás. ... >>

Élhetőbb Időskorért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2220 Vecsés, Küküllői u. 76/b.
képviselő: Kósa Margó főtitkár
Időskorúak egészségügyi, szociális, mentális helyzetét javító rendszerek kialakításának elősegítése. Nemzetközi tapasztalatok feldolgozása, ismeretterjesztés ... >>

Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

2200 Vecsés, Besztercei utca 9.
képviselő: Dr. Kisbenedek László
A kórház műszaki fejlesztése, a dolgozók támogatása, továbbá a betegek közvetlen támogatása, és magasszínvonalú ellátásuk fejlesztése. ... >>

Gyermekmosoly Alapítvány

(szociális)

2220 Vecsés, Fő u. 83.sz.
képviselő: Dr. Lugosi Mária
A gyermekek egészséges életmódjának kiszélesítése, hátrányos helyzetű gyer- mekek támogatása az alapító okirat II.pontja szerint. ... >>

Halmi Telep gyermekeiért Vecsés nyilt Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

2220 Vecsés, Kölcsey u.11.sz.
képviselő: Tóth János
Vecsés községben felhívnia lakosság fi- gyelmét a gyermek és ifjúságvédelem je- lentőségére, hátrányos helyzetű gyerme- kek támogatása az oktatás területén, gyermekgyógyítással összefüggő tevé- kenységek támogatása, gyermekeknek ját- szópark létesítése, és az intézmény tárgyi feltételeinek javítása, hagyo- mányőrző, sport nyelv oktatási célok megvalósítása. ... >>

Így élünk mi az otthonban Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

2220 Vecsés, Szondi utca 50.
képviselő: Bujdosó Pálné, Dopita Gáborné, Kremper Józsefné
A pszichiátriai betegek otthonában élők életkörülményeinek és ellátásának javítása, eszközök beszerzése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, környezetvédelem, emberi és állampolgári jogok védelme, sport, rehabilitációs foglalkoztatás. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

KEZEDBEN A SORSOM ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2220 Vecsés, Apaffy u 2
képviselő: Horváth Jenő /elnök/ önállóan, Horváth Jenőné /ketten együttesen/, Kassainé Kiss Beáta /ketten együttesen/
A testileg vagy szellemileg sérült felnőttek és gyermekek lelki és anyagi támogatása, a társadealomba történő be- és visszailleszkedésük elősegítése, továbbá a nem fogyatékos, ám anagi vagy szociális helyzetre tekintettel hátrányos helyzetű személyek, különösen az idősek gondozása, segítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, továbbképzése, segítség az elhelyezkedésben. ... >>

Közép-Magyarországi Régió Cigány Kisebbségi Önkormányzatok, és Civilszervezetek Érdekvédelmi Közhasznú Szövetsége

(szociális,érdekképviselet)

2220 Vecsés, Ady Endre út 51.
képviselő: Pintér Ferenc elnök
a Közép-magyarországi Régióban, Budapesten és Pest megyében élő romák érdekvédelmi, hátrányos helyzetű csoportok és emberek érdekképviselete, az esélyegyenlőség megteremtése, az öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása ... >>

Magyar Antidiszkriminációs Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

2220 Vecsés, Kölcsey u. 30.
képviselő: dr. Nagy Mariann elnök
Elemezni és kutatni az érintett társadalmi csoportok helyzetének alakulását és meghatározni a diszkriminációmentes életet elősegítő célokat. Hozzájárulni a társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához. Felvilágosító intézkedéseket tenni a jogsértésekkel szembeni fellépés lehetőségeire vonatkozóan, és arra vonatkozóan, hogy a diszkrimináció hogyan kerülhető el. Közérdekű igényérvényesítőként fellépni a diszkriminálóval, illetve diszkriminálókkal szemben. Jogi segítséget adni a diszkriminált személyeknek, csoportoknak és ellátni képviseletüket. Előmozdítani a hátrányos helyzetű csoportok részvételének növeléséhez szükséges intézkedéseket a döntéshozatal valamennyi szintjén. Segíteni a hátrányos helyzetű csoportoknak az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. Elősegíteni a hátrányos helyzetű csoportok részvételének növeléséhez szükséges intézkedéseket a köz- és felsőoktatásban, valamint segíteni a munkaerő-piaci helyzetük javításához, valamint a munkaerő-piaci aránytalanságok csökkentéséhez. ... >>

Pihe-Puha Bölcső a Vecsési Gyermekeknek Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

2220 Vecsés, Mária u. 1.sz.
képviselő: dr. Szakács Rita (kur. elnök)
A vecsésen élő szülők, melyek kisgyer- meke elhelyezéséhez, felügyeletéhez, neveléséhez segítségre szorul, azok ré- szére bölcsödei elhelyezés keretében segítség nyújtása. A vescsési kisgyer- mekek nevelése, oktatása, képességfej- lesztése, ismeretterjesztése. Támogatás nyújtása a művelődési és sportprogramok felszereléseinek, eszközeinek beszerzé- séhez. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegí- tése. ... >>

Tündérkert Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2220 Vecsés, Báthory u. 16.sz.
képviselő: Buzásné Szabó Etelka
Halmi tér körzetében a gyermek és ifjúságvédelem jelentőségének felhívása. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása oktatása gyermekgyógyítással,/pszichoszomatikus, mentálhigiéniés/ összefüggő tevékenység támogatása, gyermekjátszópark létesítése természetes környezet megóvására történő törekvés finanszírozása. Az intézmény tárgyi feltételeinek javítása, hagyományőrző sport és egyéb feladatok megvalósításának támogatása. ... >>

Városi Nemzeti Szövetség Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2220 Vecsés, József u. 11.
képviselő: Czeróczky József elnök
Az egy településen élő lakosság szorosabb összefogásának, közösségé formálódása feltételeinek megteremtése, a közösségi jogok érvényesítését biztosító rend megteremtésének, valamint a helyi közösség összetartó ereje növekedésének, a hagyományok és a keresztény értékrend megerősítését szolgáló döntések meghozatalának elősegítése, tagjai számára a közéleti szerepvállalás lehetőségének biztosítása.

A gyermekek, fiatalok személyiségének érését és szocializációját elősegítő foglalkozások, rendezvények, drogalternatíva programok szervezése, lebonyolítása, iskolarendszeren kívüli fejlesztő, felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi részvételt erősítő, családtervezés tudatosságának fejlesztésére irányuló programok működtetése. ... >>

Vecsés Média Alapítvány

(szociális,kulturális)

2220 Vecsés, Ágoston u. 22.
képviselő: Magó László
Vecsés és a környező települések tájékoztatása, kulturális tevékenység, Drog, AIDS, dohányzás, alkohol elleni preventív programok, szabadidős, kulturális rendezvények szervezése. Kistérség életének bemutatása, nemzeti etnikai kisebbségek, határon túli magyarság életének bemutatása, testvéri kapcsolatok támogatása. ... >>

Vecsési Családokért Alapítvány

(oktatási,szociális)

2220 Vecsés, Telepi út 44/A.
képviselő: Tárnoki Törő Krisztina elnök
A Vecsésen élő családok és gyermekek életminőségének javítása. Az alapítvány már karitatív szervezetekkel kapcsolatba lép és rendezvényeket szervez. Gyermekek részére szabadidős programokat szervez. Közoktatási intézmény alapítása, fenntartása, működtetése. ... >>

Vecsési Keresztény Segélyező Alapítvány

(szociális)

2220 Vecsés, Achim A. u. 34.
képviselő: Gáspár Csabáné
A mozgássérültek, a szociálisan rászorultak és a diákok támogatása. ... >>

Vecsési Nők Egyesülete

(szociális,érdekképviselet)

2200 Vecsés, Széchenyi u. 3/B.
képviselő: dr. Ternyák Istváné elnök
A székhelyi lakosság szervezettségének fejlesztése. Nők érdekvédelme, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetű lakosok segítése. ... >>

Vecsési Sérült Gyermekekért Alapítvány

(szociális)

2220 Vecsés, Apaffy u. 45.
képviselő: Kupás Sándorné együttesen, Pércsi Mihályné együttesen, Zólyominé Horváth Katalin Elvira elnök önállóan
A Vecsésen Élő szellemileg és testileg sérült gyerekek és családjaiktámogatása. Bentlakásos intézetben ápolt gyermekek Vecsésen élő szüleinek támogatása. ... >>
1. oldal