Észrevétele van?

Borsodbóta(5),Csokvaomány(4),Nekézseny(3),Ózd(175)

Sátai Fiatalok Egyesülete

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális), Helyben: (intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3659 Sáta , Kossuth út 2.

képviselő: Vinczéné Bakai Beáta

képviselő: Vinczéné Bakai Beáta
A tagság interkultúrális szemléletének fejlesztése, elsősorban európai kultúrák megismerése: Európa más nemzeteiben működő hasonló jellegű szervezetekkel való együttműködés keretein belül nemzetközik találkozók, szemináriumok, külföldi cserék szervezése. Az egyesület céljai érdekében más szervekkel, szervezetekkel kapcsolatot tart fenn, együttműködést épít ki, melynek keretében a tagság számára megteremti egyéni külföldi magánkapcsolatok kiépítésének lehetőségét. Működési területünkön elősegíteni a demokratikus társadalom öntevékeny közösségeinek fejlődését. A jogi és nem jogi formában működő közösségek motiválása, önszerveződésünk elősegítése. A társadalom szervezetei közötti kommunikáció, együttműködés ösztönzése, technikai és módszertani segítségnyújtás. Települési önkormányzatokkal való együttműködés, kommunikációs kapcsolat kialakítása, melynek eredményeként szélesebb körűvé válik az állampolgárok és szervezeteik közvetlen részvétele a helyi közügyek alakításában és a helyi döntési folyamatokban. A kistérségekben élő, tevékenykedő, tanulmányait folytató, dolgozó, szabadidejét eltöltő fiatalokat, illetve közösségeiket segíteni abban, hogy megismerjék jogaikat, kötelezettségeiket és a körülöttünk lévő intézményrendszereket, tanuljanak meg élni lehetőségeikkel, életüket teljesebbé tegyék ez által személyiségük érettebbé váljon, megoldást találjanak a mindennapi életük során felmerülő problémáikra, életkorukból és élethelyzetükből adódó esetleges hátrányaikat csökkentsék, esélyegyenlőségük megteremtődjön. Rendezvényeket szervez, bonyolít le, elsősorban helyi és kistérségi szinten. Ifjúság- és gyermekvédelem, kisebbségi jogok védelme és esélyteremtés. Az egészséges életmódra nevelés. Demokráciára nevelés. A ?zöld gondolkodás és életmód? elterjedésének elősegítése. A gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztály számára közművelődési, sportolási alternatívák biztosítása. Az oktatási, nevelési év folyamán és a tanítási szünetekben a szabadidő hasznos, értékes eltöltésére irányuló programok szervezése, lebonyolítása (művészeti, természetjáró és sporttáborok, játszóházak, színházi előadások, koncertek, táncházak, kiállítások). Népművészeti érékeink, hagyományőrző tárgyi, szellemi, zenei, tánc és építészeti kultúránk gyűjtése, közvetítése, átörökítése a felnövekvő generációk számára. Alulról jövő kezdeményezések támogatása. Amatőr művészek és a művészeti tevékenységek felkarolása.