Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Edelény civil szervezetek


Találatok száma: 63
1. oldal

"A SZENT SZÍV" Közhasznú Alapítvány

()

3780 Edelény, Deák Ferenc u. 5.
képviselő: Dr. Erdős András
Az edelényi római katolikus templom és közösségi épületek, létesítmények karbantartása, ilyen közösségi és szociális intézmény létesítése, működtetése, az ifjúság keresztény szellemben való nevelésének elősegítése. ... >>

Alapítvány az Edelényi Gondviselés Házáért

(egészségügyi)

3780 Edelény, Borsodi u. 22.
képviselő: Flaskó György
Az Edelényi Gondviselés Házának felújítása, fenntartása és folyamatos üzemeltetése. A rászoruló betegeknek gyógyszerellátás és étkeztetés. Edelényi térségben élő- és nehéz helyzetű családok segítése. ... >>

Az "EDELÉNYI SAKKÉLETÉRT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3780 Edelény, Borsodi u. 7.
képviselő: Galkó Tibor
-Edelény minőségi sakksportjának támogatása -TEhetséges ifjúsági sportolók felnevelése és megtartása az Edelényi Sakkosztályon belül -Az alaptőke gyarapítását szolgáló propaganda tevékenység kifejlesztése, mely a hatékonyabb működést szolgálja a jogszabályok által megengedett körben (szponzorok kutatása, pályázatokon történő aktív részvétel) -Tárgyi eszközök, utazási feltételek biztosítása -Chessebase-állománnyal is rendelkező számítógépes információs háttér megteremtése -A sakkozók testi edzettségének fejlesztése sporttáborok és egyéb sportprogramok révén -Edelény ifjúsági sakkjának támogatása -A sakkoktatás beindítása az alapítók által később kijelölendő edelényi általános iskolában, illetve a tehetséges gyermekek fokozott támogatása (kiemelten a hátrányos helyzetben lévő családok gyermekeit) -A tehetséges gyermekek "beépítése" az Edelényi VSE SAkkszakosztályába -Nyári ifjúsági táborok szervezése -A fiatal sakkozók versenyeken való részvételének támogatása -A megfelelő edzők státusának megteremtése és fenntartása -A sakk-sport- szimultánok, valamint egyéb rendezvények megszervezése útján történő- népszerűsítése, -A CSeppkő Open Aggtelek nemzetközi sakkverseny támogatása -Edelény vonzáskörzete sakkéletének segítése és információval történő ellátása ... >>

Bódva-völgy Egészségvédelméért Alapítvány

()

3780 Edelény, István Király út 58
képviselő: Gombkötő Lászlóné, Tóth Józsefné
A Bódva-völgy lakosságának egészségvédelmi, egészségmegörző és egészségnevelő munkájának támogatása. ... >>

Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület

(kulturális)

3780 Edelény, Borsodi utca 26
képviselő: Dánielné Tóth Beáta ... >>

Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület

(sport)

3780 Edelény, Egres út 21.
képviselő: Hegedűs Róbert elnök ... >>

Bódvavölgyi Gazdaságfejlesztő Alapítvány

(oktatási)

3780 Edelény, Hősök tere 9.
képviselő: Horváth János
Az alapítvány céljaként tűzi ki a Bódva-völgye térség, ezen belül az Aggteleki Nemzeti Park terúletének, a felső Bódva medence területének, a Rakacai-tó térségének, Edelény Városnak és városkörnyékének településein - a kistérségi műszaki és humán infrastruktúrális jellegű fejlesztési körök bővítését, a prioritások megállapítását, a legfontosabb fejlesztésekre programok,projektek készítését, majd ezeknek - támogatás céljából - történő benyujtását, - a felzárkóztatás érdekében javasolt középtávon induló fejlesztések előkészítését, illetve ezekben való közreműködést. - gazdaságszervező és piaci információk közvetítő központ(inkubátorház) kialakítását, - a kül és belföldi töke behozatalában való közreműködést a helyi önkormányzatok adottságainak (infrastrukturális-ellátás. telephely, épületkínálat, munkaerő-összetétel. stb.) feltárásával és települési katalógus összeállításával, - a kis- és középvállalkozások közötti üzleti kapcsolatok kibontakoztatásában való közreműködést, kiállítások, üzletember találkozók szervezésének támogatását. - a határokon átnyúló gazdasági együttműködés információs bázisának támogatását, -Az oktatási képzési feltételek és igények a gazdasági szerkezetváltással összehangolt részprogramok kidolgozását, - a közművelődés társadalmi szerveződésének és intézményi háttere támogatási lehetőségeinek feltárását, figyelemmel a helyi önkormányzatok segítségnyújtási lehetőségeire, - a kereskedelem felmérését az érintett önkormányzatok bevonásával. - Az idegenforgalom és falusi turizmus fejlesztésére irányuló programok készítésében való közreműködést, - a települési kapcsolatok erősítését a kistérségi beruházások gyorsabb megvalósulása, a szolgáltatások összehangolása érdekében. ... >>

Bódvavölgyi Vállalkozók Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3780 Edelény, Antal Gy. út 20. 1./1
képviselő: Szántó Balázsné ügyvezető, Takács Bertalan elnök, Vattay Béla alelnök
Működési területén az állami, önkormányzati és más szervezetek, hatóságok előtt képviseli tagjai érdekeit. Erősíti és fenntartja tagjai közötti összetartozást, szolidaritást, a gazdasági képviselőinek szellemi, erkölcsi, szakmabeli és gazdasági gyarapodása érdekében. A tagság egészét vagy a tagság egy-egy csoportját érintő jogi, gazdasági, szabályozási kérdésekben összefogja a tagok véleményét és azt az illetékes szervek felé továbbítja, közreműködik a megoldás kidolgozásában. A vállalkozói tevékenység gyakorlásához ügyvezetési és közgazdasági információkkal látja el tagjait. Célja a vállalkozói életforma sokoldalú segítése. Tájékoztatja tagjait az érdek-kéviseleti munka sokoldalú törekvéseiről, elismertségéről, erőfeszítéseiről, szervezést végez annak támogatására. Szakmai oktatásokat, továbbbképzéseket, tanfolyamokat szervez. Hagyományok ápolására, kulturális eseményekre rendezvényeket szervez. A tagok érdekeinek érvényesítéséért alkalmi és tartós szövetségeket köt más gazdasági, társadalmi szervezetekkel. A tagok érdekében együttműködik más vállalkozói érdekképviseletekkel, kamarákkal. Tagjai segítésére szolgáltatásokat működtet az elnökség által megállapított szolgáltatási jegyzék alapján. Tagjai részére segítséget nyújt szakmai panaszos ügyek tárgyalásos úton való rendezéséhez. Határokon átnyúló partner kapcsolati, kiállítási lehetőséget szervez tagjainak. Célja megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytat. ... >>

Borsod Kulturális Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3780 Edelény, Kossuth L.u.47.
képviselő: Dobi Zoltán
Edelény város, ezen belül főleg a borsodi városrész minden, a kultúrával, testkultúrával, spottal, egészséges életmóddal, a környezet lakhatóbbá tételével, összefüggő tevékenységének segítése, ösztönzése, alakítása. Az alapítvány alaptevékenységei: -a város, illetve városrész kulturális tevékenységének ösztönzése, abban tevékenység rész vállalása: -Kultúrális kiadványok szerkesztése,készítése,terjesztése: -a kultúrműsorok, kultúrális versenyek szervezése: -a kultúrával, testkultúrával, sporttal összefüggő tevékenységek támogatása: -a tehetséges fiatalik sport- és kulturális tevékenységének támogatása: -kultúr- és sportáborok szervezése: -az egészséges életmód elsődlegességének propagálása, elérésének segítése. ... >>

Borsod-Torna-Gömör Egyesület

(egyéb)

3780 Edelény, Belvárosi út 1.
képviselő: Pásztor Edina elnök
A vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki területeket vonzóbbá tevő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása érdekében. A vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések bevezetése. A szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti területi koherenciák és szinergiák megerősítése a helyi stratégiákon keresztül. ... >>

Borsodi Bushido Karate és Sportegyesület

(sport,kulturális)

3780 Edelény, Tormás út 48. 1/1.
képviselő: Vodiláné Feledi Eszter elnök
Az egyesületben sportoló tagok sportolásának (versenyeztetésének), felüdülésének szervezése és biztosítása, illetve a lakosság kulturális fejlődésének elősegítése. ... >>

Borsodi Földvár Kultúrális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3780 Edelény, Borsodi u. 133.
képviselő: Bákai Imre
Edelény és térségének kulturális-vallási értékeinek felkutatása, ápolása, ismeretterjesztő előadások szervezése, nyilvános képzések szervezése, különböző kiadványok, szórólapok és ismeretterjesztő anyagok megjelentetése, a polgári önszerveződés támogatása. ... >>

Bükkaljai Vadászbarátok Köre

(sport)

3780 Edelény, Mátyás király út 25/4.
képviselő: Lukács Roland elnök
működési körének jellege: sport, vadászati és szabadidős tevékenység ... >>

Civil Összefogás Az Edelényi Változásokért Egyesület

(kulturális,egyéb)

3780 Edelény, József A. út 34.
képviselő: Barna Miklós elnökségi tag, Béres Tibor elnökségi tag, Kalapos László elnökségi tag, Vaszily Gyula elnök
Elsősorban Edelény város társadalmi-kulturális-közösségi-gazdasági fejlődésének elősegítése a civil szervezetek sajátos eszközeivel és lehetőségeivel. Valós lakossági érdekek feltárása, megfogalmazása és megvalósulásukért való tevékenységek összehangolása. A város keresztény hagyományainak ápolása, ezzel kapcsolatos rendezvények szervezése, megvalósulásuk elősegítése. A városban működő civil szervezetek, egyesületek közötti együttműködés elősegítése. A városi értékek feltárása, ápolása, a város hírnevének öregbítése. Nemzetközi kapcsolatok ápolása, valamint újak kiépítése kulturális- baráti-, és cserekapcsolatokon keresztül. Törekvés a városon belül a kulturált politikai légkör, gyakorlat, értékek mentén történő politizálás kialakítására. ... >>

Civilek Magyarországért Mozgalom

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

3780 Edelény, Kővágó út 18.
képviselő: Káli Richárd elnök
Magyarország és a magyarság érdekeit és értékeit képviselni a parlamenti demokrácia keretei között, támaszkodva a civil társadalom alkotó erőire. Mindazon magyar állampolgárokat alkotmányos úton, demokratikus politikai szervezetbe tömöríteni, akik a Magyar Köztársaságban az ember természetes és elidegeníthetetlen jogai alapján félelemtől és nélkülözésmentesen, törvényeinket, nemzeti hagyományokat és nemzeti értékeket tiszteletben tartva kívánnak élni. Fejleszteni a demokratikus kultúrát, elterjeszteni a demokrácia elveinek elfogadását és az állampolgárok minél szélesebb tömegeit bevonni a politikai döntéshozatalba. A hazai szakmai és tudományos életben résztvevő, a társadalom megbecsülését élvező civil közéleti személyiségek tevékenységének összehangolása. Magyarország területén helyi csoportokat és megyei szervezeteket létrehozni. ... >>

Edelény és Térsége Polgári Együttműködés Egyesület

(kulturális)

3780 Edelény, Újtemplom u. 1.
képviselő: Babicska Jánosné ... >>

"Edelény Görögkatolikus Lelkes Ifjúságért" Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

3780 Edelény, Újtemplom u. 2-4.
képviselő: Szászfainé Papp Rita
Egészséges életmódot tanító, sportolási lehetőségeket biztosító ifjúság és gyermekprogramok, táborozás és életmód programok szervezése az egészségvédelem és betegségmegőrzés keretében, mindezek anyagi támogatása, - A régió kultúrális örökségeinek megóvása, - Fiatalok erkölcsi nevelése, cserkész-életforma kialakítása, - Lelkigyakorlatok, zarándoklatok szervezése ezek, valamint újság megjelenésének finanszírozása, - Pap és lelkészképzés támogatása. ... >>

Edelény Ifjúságáért és Kultúrájáért Egyesület

(egyéb)

3780 Edelény, Malomszög út 9
képviselő: Tizedes Nikolett ... >>

"Edelény Jövőjéért" Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3780 Edelény, Újtemplom út 2-4.
képviselő: Kalapos László
Kultúrális örökség megóvása - Hátrányos helyzetű csoportok vallásos, keresztény értékrendet követő támogatása - A görög katolikus egyház működésének támogatása, épületeinek fejlesztése, karbatntartása, - Szociális gondozás - Egészséges életmódot tanító, - Sportolási lehetőségeket biztosító ifjúsági és gyermekprogramok, táboroztatás szervezése, - Lelkigyakorlatok szervezése - Zarándoklatok útiköltségeinek - Sajtóorgánum megjelenésének finanszírozása, - Pap és lelkészképzés támogatása ... >>

Edelény Körzeti Labdarúgó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

3780 Edelény, Borsodi út 7.
képviselő: Szlifka Béla ... >>

Edelény Város Technikai és Tömegsport Egyesülete

(sport)

3780 Edelény, Antal György út 8.
képviselő: Lukács János ... >>

Edelényért Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3780 Edelény, Antal Gy. út 63.
képviselő: Nagy Attila elnök
A helyi közösség számára kulturális, sport, társadalmi rendezvények kezdeményezése, szervezése, rendezése. A lakosság, a társadalmi szervezetek, az önkormányzatok és a kormányzat kapcsolatának fejlesztése a civil szervezetek eszközrendszerével. Tagjai és a helyi polgárok kulturális gazdagodásának közügyekben való tájékozottságának érdekvédelmének erősítése. A közösségi célok megvalósítására mozgósítás. A helyi identitástudat és lokálpatriotizmus erősítése. A helyi közéletbe való szerepvállalás, e célból a közéleti tevékenységben való aktív részvétel. ... >>

"Edelényért" Baráti Kör

()

3780 Edelény, Antal György út 20.
képviselő: Slezsák Lajos ... >>

Edelényi Fiatalokért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3780 Edelény, Egres utca 15.
képviselő: Lázai Csaba
A társadalmi szervezet célja:

A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, közhasznú tevékenység kifejtése. A mozgáskultúra, a természetjárás, néphagyományaink, kulturális értékeink megismertetése a fiatal és a felnőtt korosztály körében. ... >>

Edelényi Görögkatolikus Lelkiségi Mozgalom Közhasznú

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3780 Edelény, Újtemplom út 24.
képviselő: Girhiny Jánosné
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - cursillok és más kiscsoportok kialakítása, támogatása. - lelkigyakorlatok szervezése, finanszírozása - lelkigyakorlatok útiköltségei, szállás, étkezés finanszírozása - zarándoklatok útiköltségeinek finanszírozása - az egyházhoz tartozók erkölcsi nevelése - időskorúak és ápolásra szorulók felkarolása, szociális gondozásának elősegítése - rendezvények szervezése - a régióban található egyházközségek és egyházi gyülekezetek számára a pap- és lelkészképzés támogatása. A négy történelmi egyház tevékenységének támogatása a lelkészképzés támogatása. A négy történelmi egyház tevékenységének támogatása a lakosság erkölcsi nevelése érdekében. - Görögkatolikus Kórus fellépésének, utazásának, fellépőruhájának támogatása - Görögkatolikus Énekkar fellépésének, utazásának ruhakészítésének támogatása - irodai felszerelések beszerzése, javítása, üzemeltetése - telefon, fax, számítógép, Internet üzemeltetése - Görög Katolikus Egyház működésének támogatása, épületek, fűtés világítás fejlesztése - egyházközösségek berendezéseinek (bútorok stb.) fejlesztése, állagmegóvása - templom műszaki berendezéseinek fejlesztése, karbantartása - templom park építése csinosítása, fejlesztése, karbantartása (díszcserjék, fák telepítése, füvesítés, parkolási gépek beszerzése, üzemeltetése) - egyházközösség lelki támogatása előadások, kiadványok segítségével - a célok megvalósításához szükséges fuvardíjak, autóhasználat finanszírozása - Edelény városában a szellemi, a kultúrális, a vallásos, a keresztény értékrendet követők támogatása, ehhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása - óvodások keresztény módon történő nevelése - nagycsaládosok támogatása - egészségvédelem, prevenció megteremtésének anyagi biztosítása - kirándulások, táborozások szervezése mindenki számára - táborozások anyagi finanszírozása - egészséges életmódot tanító, sportolási lehetőségeket biztosító ifjúsági és gyermekprogramok, táboroztatás szervezése, életmód programok szervezése az egészségvédelem, és betegségmegelőzés keretében - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a cigány kisebbség társadalmi felzárkóztatásával, cigány fiatalság oktatásának elősegítésével kapcsolatos tevékenység - sajtóorgánum megjelenésének finanszírozása - a régióval kapcsolatos történelmi ismeretek terjesztése rendezvények szervezésén és kiadványok megjelentetésén keresztül, ... >>

Edelényi Görögkatolikus Rózsafüzér Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3780 Edelény, Újtemplom út 2-4
képviselő: Flaskó Györgyné
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - rehabilitációs foglalkoztatás, - Görög Katolikus Egyház működésének támogatása, épületek, fűtés világítás fejlesztése, - egyházközösség berendezéseinek (bútorok, stb.) fejlesztése, állagmegóvása - templom műszaki berendezéseinek fejlesztése, karbantartása - templom park építése, csinosítása, fejlseztése, karbantartása (díszcserjék, fák telepítése, füvesítés, parkápolási gépek beszerzése, üzemeltetése) - templomi lobogók készítettése - oltárterítő garnitúrák készíttetése, - kelyhek talpas diszkoszok, paténák, csillag, áldoztató kanalak aranyoztatása, - az egyházhoz tartozók erkölcsi nevelése, - egyházközösség lelki támogatása előadások, kiadványok segítségével - cursillok és más kiscsoportok kialakítása, támogatása, - Görögkatolikus Énekkar fellépésének, utazásának ruhakészítettésének támogatása - óvódások keresztény módon történő nevelése, - időskorúak és ápolásra szorulók felkarolása, szociális gondozásának elősegítése, - időskorúak, betegek és szociális rászorulók üdültetésének támogatása. - nagycsaládosok támogatása - egészségvédelem, prevenció megteremtésének anyagi biztosítása, - Edelény városában a szellemi, a kulturális, a vallásos, a keresztény értékrendet követők támogatása, ehhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, - kirándulások, táborozások szervezése mindenki számára - táborozások anyagi finanszírozása - egészséges életmódot tanító, sportolási lehetőségeket biztosító ifjúsági és gyermekprogramok, táboroztatás szervezése, életmód programok szervezése az egészségvédelem, és betegségmegelőzés keretében - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a cigány kisebbség társadalmi felzárkóztatásával, cigány fiatalság oktatásának elősegítésével kapcsolatos tevékenység - rendezvények szervezése - lelkigyakorlatok szervezése, finanszírozása, - lelkigyakorlatok útiköltségei, szállás, étkezés finanszírozása - zarándoklatok útiköltségeinek finanszírozása, - sajtóorgánum megjelenésének finanszírozása - irodai felszerelések beszerzése, javítása, üzemeltetése - telefon, fax, számítógép, Internet üzemeltetése - a célok megvalósításához szükséges fuvardíjak, autóhasználat finanszírozása - a régióval kapcsolatos történelmi ismeretek terjesztése rendezvények szervezésén és kiadványok megjelentetésén keresztül, a kulturális örökség megóvása - a régióban található egyházközségek és egyházi gyülekezetek számára a pap- és lelkészképzés támogatása. A négy történelmi ... >>

Edelényi Hátrányos Helyzetű Családokért Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális)

3780 Edelény, Petőfi Sándor út 44.
képviselő: Kótai József
Az Edelényben élő hátrányos helyzetű családok megsegítése, gyermekeik oktatásának támogatása, közösségi programok indítása. Az egyesület segíteni kívánja a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek felzárkóztatását. ... >>

Edelényi Hegyek Közössége

(kulturális)

3780 Edelény, Zártkert Császta Szőlőhegy 5558.hrsz.
képviselő: Virág Tamás ... >>

Edelényi Hungária Klub

(kulturális)

3780 Edelény, Finkei út 13.
képviselő: Tóth Csaba elnök ... >>

Edelényi Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

3780 Edelény, Antal Gy.u.20.
képviselő: Hegedűs István, titkár Anderkó János ... >>

Edelényi Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3780 Edelény, Dankó Pista u. 80.
képviselő: Dr. Daher Pierre elnök
Az edelényi Koch Róbert Kórház műszerparkjának korszerűsítése, illetve a beszerzések támogatása, ezzel kapcsolatos külföldi és belföldi kapcsolatteremtések kiépítésének finanszírozása. A kórházi dolgozók továbbképzésének támogatása. ... >>

Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3780 Edelény, Borsodi utca 34
képviselő: Krajnyák Tibor
a./ Az alapítvány célja, hogy a hátrányos helyzetű tanulók egyéni támogatásával részükre esélyegyenlőséget biztosítson.
b./A sport, a művészetek és a kulturális tevékenység, valamint a tanulmányi eredmény tekintetében kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók elismerése (díjazottak, pályázatok, Karácsony, ballagás, évzáró).
c./ Az alapítvány az iskola tanulóinak - felkészítő, kísérő tanárok - tanulmányi versenyeken, illetve egyéb versenyeken való részvételét anyagi eszközökkel támogatja, különös tekintettel a nevezési díjak, utazási és szállásköltség, valamint az installációs költségek fedezésére.
d./ Az alapítvány kezdeményezi külföldi és felföldi iskolákkal cserekapcsolatok, valamint ezen intézményekkel való együttműködés támogatását.
e./ A tagok és a támogatók által juttatott anyagi eszközök felhasználásával iskolai rendezvények (iskolabál, szalagavató, művészeti kiállítások, az iskola által szervezett versenyek), valamint egyéb - iskolán kívüli - rendezvények szervezését támogatja.
f./ Az iskola céljaival összefüggő - tájékoztató és szakmai - kiadványok, ismeretterjesztő anyagok, iskolaújság megjelentetése, illetve megjelenésük támogatása.
g./ Az alapítvány anyagi eszközökkel támogatja a kiemelkedő pedagógiai munkát végző tanárokat (díj adományozása).
h./ Az alapítvány támogatja az iskolán kívülről érkező előadók, előadások, műsorok, valamint egyéb rendezvények megrendezését, illetve fedezi azok költségeit, vagy a költségekhez hozzájárul.
i./Az alapítvány anyagilag is támogatja a tehetséges diákokat, nemcsak a középiskolai tanulmányok folytatása terén, hanem a továbbtanulásra való felkészülésben és a felsőfokú tanulmányok során is.
j./Az alapítvány feladatának tekinti az intézmény minden területére kiterjedő fejlesztésének segítését. Ennek érdekében lehetőségei szerint vagyoni juttatással támogatja az ingatlant, a berendezések, felszerelések fejlesztését, a személyi feltételek javítását, az alkalmazottak anyagi elismerésének javítását.
k./Az alapítvány- figyelemmel a Városi Oktatási Központ létrehozására ? az alapítványi célok megvalósítását, a támogatások tekintetében kiterjeszti a Városi Oktatási Központra és az ehhez tartozó edelényi intézmény egységeire. Ennek megfelelően a fentiekben meghatározott célok a Városi Oktatási Központra és edelényi intézmény egységeire is kiterjedően értendők.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés. ... >>

"Edelényi Lakosokért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

3780 Edelény, István király útja 25.
képviselő: Laki-Lukács László tag
1./ Az alapítvány részt vesz a helyi munkanélküliség enyhítésében, elsősorban fiatalok, pályakezdők, megváltozott munkaképességűek számára állást segítő szervezésekkel. Igy pl.: --átképzésre rászorulók megtalálásában közreműködés, --létrehozza a fiatalok álláskeresők klubját, --bedolgozó, részmunkaidős foglalkoztatást szervez -ennek érdekében kapcsolatot tart üzemekkel, kft-vel, egyéni vállalkozókkal, --nonprofit vállalkozást létesít. 2./Helyi egészségügyi dolgozókkal közösen egészségnevelő programokat készít,pályázatokat állít össze. 3./Óvodapótló játszóházak szervezését segíti, Edelény peremi részén,továbbá Edelénytől Különvált, városkörnyéki kistelepüléseken /Abod, Damak,stb./. 4./Eseti gyermekmegörzést biztosít, egészséges kisgyermekeknek,néhány órában intézményében - előzetes bejelentés alapján, nyugdíjas védőnő, óvónő bevonásával. 5./Általános iskolásoknak: --nyáron szabadtéri programot szervez, --játékos felzárkóztatást biztosít, nyári terepgyakorlatként a miskolci Kossuth Óvónőképző és Gimnázium pedagógus szakos tanulói bevonásával, --tanulmányi időben iskolásoknak-osztályfőnöki órához kapcsolódóan- egészségnevelő programot alánl fel, --speciális tantervű munkaiskola bevonja külünféle programokba. 6./Középiskolásoknak: --nyári és szabadidős,illetve sport programszervezésekhez ajánlások /külön pályázatokkal/. --ösztöndíj ügyek intézése, --lemorzsolódók sorskövetése 7./Az idősek klubja korszerűsítése, működési, ellátási feltétewleinek javítása. Idősek Klubjának programbővítése: --Városi Könyvtár programjaihoz kapcsolódni kíván, --"Életet az éveknek"c.országos szervezettel kapcsolatfelvétel,érdekükben, --vallásos félórák az idősek klubbjában, --programszervezés idősek érdekében,fiatal munkanélküliek bevonásával. Idős,rászoruló klubtagoknak átmeneti időre szállás biztosítása 8./Kisközösségek, egyesületeklétrehozásában segítséget nyujt /különös tekintettel marginális helyzetű rétegekre, pl. fiatalok, nyugdíjasok, cigányok/. 9./Átmeneti szállást létesít-külön pályázattal/!/,gondnoki megoldással/!/külön épületben: --alkoholista apától menekülő gyermekes családnak, néhány napra, --volt állami gondozottaknak, átmeneti időre, --hétvégekre kisebb iskolás természetjáró turista csoportoknak szálláslehetőség biztosítása/Edelény és környéke természeti,tájvédelmi, műemléki értékeinek népszerűsítése érdekében/, ugyanis Edelényben nincs szálloda. --Kreatív célú ruha gyüjtés, elosztás, értékesítés. 11./Nyáron non-profit vállalkozásként az intézmény udvarán,kemping lehetőséget biztosít országjáró diákszervezetek,továbbá a Tályak-korok-Muzeumok mozgalom tagjainak, /Edelényben ugyanis nincs szálloda, sem kemping lehetőség sincs/. 12./Külföldre kivándorolt Honfitársaink városunkhoz kötődésének elősegítése. ... >>

Edelényi Munkanélküliek egyesülete

(szociális)

3870 Edelény, Mátyás Király ú.3./a/7.
képviselő: Recski László ... >>

"Edelényi Öregtemplom" Közhasznú Alapítvány

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

3780 Edelény, István király u. 38.
képviselő: Dr.Domokos József
Az edelényi református templom és gyülekezeti ház épületének, létesítményeinek karbantartása, felújítása, ilyen jellegű közösségi és szociális intézmények létesítése, működtetése, a református temető gondozása, az ifjúság keresztény szellemben való nevelésének elősegítése. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, kultúrális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Edelényi Térségfejlesztő Műhely

(kulturális)

3780 Edelény, Napsugár utca 14.
képviselő: Loj Balázs ... >>

Edelényi Városi Sportegyesület

(sport)

3780 Edelény, Borsodi u. 7.
képviselő: Dobi Zoltán elnök, Lukács András társadalmi elnök ... >>

" Esély a kiteljesedésre " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3780 Edelény, Borsodi u. 36/b.
képviselő: Tóthné Gál Judit
Az Edelényi Városi Oktatási Központ I. sz. Általános Iskolában:

idegen nyelvek oktatási színvonalának fejlesztése,
az iskolába járó gyermekek üdültetésének támogatása,
az intézmény hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulóinak szociális támogatása,
az iskolában szakköri foglalkozások működtetése a tehetségek felkarolása érdekében,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Esély az Egészséges Felnőtté váláshoz

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

3780 Edelény, Kölcsey út 6
képviselő: elnök Svecz János
Iskolatej program keretében a rászoruló gyermekek napi tejadagjának megteremtése, közvetlen kiszállítása, egészségmegóvás. A rászoruló emberek munkához segítése. Minden célkitűzés országos viszonylatban értendő.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatás, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértvea munkaerő-kökcsönzést is- és a kapcsolódó szolgáltatások.
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
gyermek-, és ifjúságvédelem, gyermek-, és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ide érteve a munka-erőkölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások, betegszállítás. ... >>

Esélyteremtő Szolgáltató Központi Oktatási Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3780 Edelény, Bányász utca 23
képviselő: Varga Zsolt Béla
Az egyesület célja az esélyegyenlőség elősegítése. Célja továbbá egy olyan esélyteremtő oktatási és szolgáltató központ létrehozása és működtetése, amely feladatának tekinti az egyének, csoportok, civil kezdeményezések segítését hátrányos helyzetük csökkentését.

További céljai:

Hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozása, felzárkóztatása, napközi, tanoda létrehozása.
- Foglalkoztató csoportok szervezése, gyermekeknek és felnőtteknek
- Foglalkozások és programok szervezése a szabadidő hasznos eltöltésére.
Megelőző és felvilágosító tevékenység mentálhigiénés és higiénés körében, egészséges életre nevelés, egészségügyi rehabilitációs tevékenységek szervezése a rászorulóknak.
- Általános életviteli és adminisztrációs segítségnyújtás.
A környezet-tudatos nevelés elősegítése, megújuló energiaforrások hasznosítása, erdei iskolai, illetve életmód programok, táborok szervezése.
Képesség kibontakoztató és felzárkóztató tevékenység az oktató-nevelő munka eszközeivel életkori kötöttségek nélkül. Az élethosszig tartó tanulás elősegítése a társadalmi integráció érdekében. (Felnőttoktatás, digitális középiskola, stb.)
- Jogi tanácsadás és segítségnyújtás a hátrányos helyzetű embereknek.
Korszerű technikai eszközökhöz való hozzáférés biztosítása, elektronikus ügyintézés biztosítása azon hátrányos helyzetű egyéneknek, akik nem rendelkeznek hozzáféréssel.
- Tanulmányutak szervezése és cserekapcsolatok ápolása.
- Kirándulások, egyéb programok szervezése.
- Hiánypótló kulturális események szervezése, a rétegigények kielégítésére.
- Tudományos tevékenységek segítése, együttműködés. ... >>

Észak-Magyarország Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3780 Edelény, Antal Gy. utca 46.
képviselő: Fecsó Zoltán elnök
A tagok, illetve az egyesület tevékenysége iránt érdeklődő kívülálló személyek részére sport- és szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, a tagok sporttevékenységének támogatása. Kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása. Kiállítások szervezése. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés. A munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások, pályakezdők képzése, álláskereséssel kapcsolatos információterjesztés, állásbörzék szervezése. Az Észak-Magyarország civil közösségeinek magas színvonalú sport, kulturális, szabadidős tevékenységének, hagyományőrző rendezvényeinek szervezése, lehetőség szerint anyagi támogatása. Határon átnyúló együttműködés. Esélyegyenlőségi alapelvek megvalósulásának elősegítése. Környezetvédelem, fenntartható fejlődés, vidékfejlesztés elősegítése. ... >>

"Gyermekeinkért" Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3780 Edelény, István király útja 52.
képviselő: Olajos Gyuláné
Az 1990.évi LXV.törvény 8.szakasz (1) bekezdés, valamint az Oktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX.törvényben és a 11/1994. (VI.08.) MKM.sz. rendeletben foglalt feladatok és célok megvalósítása, különös tekintettel: - az oktatás technikai színvonalának fejlesztése, - az oktatási tevékenységet könnyítő műszaki cikkek beszerzése, - az iskolai sportszakosztályok támogatása, - a tanulók körében kiírt pályázatok díjazása, - a tehetséges tanulóknak szervezett szakkörök működésének elősegítése. ... >>

Istenhegyi Vagyonvédelmi és Útkarbantartó Társulat

(egyéb)

3780 Edelény, Ifjúság utca 4
képviselő: Molnár István ... >>

Kalász László Társaság

()

3780 Edelény, István király útja 49.
képviselő: Kardos Sándor ... >>

Kiscsásztai Szőlő-Gyümölcs- és Zöldségtermesztő Gazdák Egyesülete

(egyéb)

képviselő: Lippai István
Működési kör jellege: - foglalkozási csoportokat tömörítő szervezet. ... >>

Közéleti Roma Nők Egyesülete

()

3780 Edelény, Bihari u. 7.
képviselő: Kónya Kálmánné ... >>

Küzdelem az Évekért Alapítvány

(kulturális,szociális)

3783 Edelény-Finke, Árpád u. 29.
képviselő: Vanyó Gáborné
Az edelényi Időskorúak Szociális Otthona férőhelyeinek növelése beruházással, az épület korszerűsítése, fejlesztése. Kultúrális és szabadidős programok szervezésének támogatása a bentlakók részére. Rehabilitáció bővítésének lehetősége. Az ?Év gondozója? cím adományozása, melynek értéke bruttó 50.000.- forint vagy ezzel megegyező értékű tárgyjutalom. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41