Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Eger civil szervezetek


Találatok száma: 733
1. oldal

1956. Szellemében Eger Városért Alapítvány

()

3300 Eger, Dobó tér 2.
képviselő: Tóth Ferenc dr.
Az 1956-os forradalom során eldördült sortűz ártatlan áldozatainak emlékére emlékmű létesítése. Az I. világháborús hősi halottak temetőjének rendbetétele, valamint folyamatos gondozása. ... >>

212.sz. Bornemissza Cserkész Alapítvány

(kulturális)

3300 Eger, Cserkészotthon
képviselő: Dr. Báthory László, Permay Zoltán
A 212. sz. BGCS csapat fenntartása és működésének anyagi támogatása. A Cserkészotthon és a Bervai Cserkészpark karbantartási költségeinek fedezése. Nemzetközi cserkészcsapatok kapcsolatának elősegítése, cseretáborozások anyagi hozzájárulása. Az alapítvány működése során céljai megvalósítása érdekében - gazdálkodik vagyonával, szolgáltatásokat nyújt, - együttműködik a helyi gyermek és ifjúsági intézményekkel és alapítványokkal, - kapcsolatot tart fenn külföldi alapítványoakkal. ... >>

3375. sz. Egri Civitan Club Alapítvány

(sport)

3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky út 9.
képviselő: Őszi Vencelné
Sérült emberek támogatása, ezen belül értelmi fogyatékos gyermekek, fiatalok támogatása, a gondozás megszűnte után a családi beilleszkedés segítése, értelmi fogyatékos fiatalok részére speciális sport és egyéb rendezvények szervezése. ... >>

A Boldog Időskorért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális,szociális)

3300 Eger, Fügedy János u. 32.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagy Andrea
Az időskorú emberek gondozásának, idősek otthonában történő elhelyezkedést elősegítő tanácsadási tevékenység. Az időskorú emberek ápolása, gondozása, egészségügyi ellátását segítő szociális ttvékenység.
Az időskorúak nappali ellátását, mentális gondozását és a szabadidő kulturált, hasznos eltöltését elősegítő szociális tevékenységek gyakorlása, ilyen szolgáltatások megszervezése.
Az idősek elhelyezéséül szolgáló bentlakásos szociális intézmények eszközfejlesztése, az idősek számára igénybevehető kulturális, egészségügyi szolgáltatások felderítése, a szolgáltatásnyújtás feltételeinek megszervezése és biztosítása, valamint ezzel kapcsolatos programok szervezése.
Az idősek elhelyezéséül szolgáló ingatlanok felszereltségének javítása, telekommunikációs eszközökkel történő ellátása, idősek otthonában jobb életkörülmények biztosítása, illetve a meglévő életfeltételek javítása. ... >>

A Cytológiai és Szövettani Diagnosztika Fejlesztésével a Rák Megelőzéséért Alapítvány

()

3000 Eger, Széchenyi u. 27.
képviselő: Haraszti Antal dr., Vadnay István dr.
A korai méhnyakrák megelőzését szolgáló cytodiagnosztika és a szövettani vizsgálat fejlesztése. Ehhez kapcsolódóan számítógépes rendszer beszerzése, a számítógépes adattárolás- , kezelés megvalósítása. A vizsgálatokhoz szükséges gépek, vegyszerek, eszközök beszerzése. Mindezek folyamatos fenntartása, karbantartása. ... >>

A Deák Ferenc Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Deák F. u. 45.
képviselő: kuratóriumi elnök Gacsal Tiborné
Az iskola tanulóival kapcsolatos feladatok támogatása, elismerése. Kiemelkedő tehetségek elismerése, támogatása, felzárkóztató tevékenység. ... >>

A Heves Megyei Judo Sportért Alapítvány

(sport)

3300 Eger, Kovács Jakab út 110.
képviselő: Zakar Csaba (kuratóriumi elnök)
Az egri és a megyei judo sportot népszerűsíteni és újraéleszteni. Utánpótlást nevelni az élsport számára. A sportág szeretetén keresztül egészséges életmódra nevelni a sportoló fiatalokat. ... >>

A Jövőért Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Deák Ferenc u.19.
képviselő: Kónya Lajos (kuratóriumi elnök), kuratóriumi titkár Herman Szabolcs
Szociálpolitikai, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megoldásának elősegítése Heves Megye területén.
Pk.60256/1991/63. sz. végzéssel célkiegészítés:
Információs és tanácsadói szolgáltatás, szociális ügyintézés a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára, annak érdekében, hogy a különböző szolgáltatásokat, a törvény szerinti támogatási formákat igénybe vehessék.
A fenntartható fejlődés három egyenrangú pillére a gazdaság, társadalom és a környezet harmonikus fejlesztése. Cél a környezeti fenntarthatóság biztosításának elősegítése:
- a környezeti követelmények elfogadásának és megtartásának elősegítése,
- az emberi szükségletek kielégítése és a megfelelő környezet állapot közötti egyensúly biztosításának segítése,
- a meglevő értékek védelme és megőrzése (természeti és kulturális stb. értékek),
- a helyi közösségek hosszú távon egészséges környezetének biztosítása,
- a környezet tudatos szemlélet megismertetése, elfogadtatása és elterjesztése.
A Nyugat Európai tapasztalatok, hasznosítható eljárások adaptálása és terjesztése az alapítvány céljaihoz kapcsolódó területen.
Szakmai és pénzügyi tanácsadás közhasznú szervezetek számára. Képzések, tréningek, szemináriumok egyéb oktatási tevékenység szervezése és bonyolítása közhasznú szervezetek számára. Közhasznú szervezetekben folyó programok menedzselése. ... >>

A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Klapka u. 7.
képviselő: Demeter András dr. (k. tag), Joó Csaba dr. (k. elnök)
A 7. sorszámú végzéssel KIEGÉSZÜL: - Oktatás, és az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, eszközök beszerzése. - Támogatni a diákönkormányzat iskolai szintű rendezvényeit. - Az iskola tanulóinak, dolgozóinak támogatása rendkívül súlyos egészségügyi, szociális helyzetben. Továbbá a tanulók támogatása a felvételire előkészítő táborok, tantárgyak tanulását elősegítő tanfolyamok esetén, külföldi cserekapcsolat, tanulmányút finanszírozása. Pk.60.014/1991/29.sz. végzéssel új cél: a) Az Andrássy György Közgazdasági Szak- középiskola nevelőtestülete által alapí- tott az "ISKOLÁNKÉRT-DR. ÓRIÁS NÁNDOR JUBILEUMI EMLÉKÉREM" anyagi fedezetének biztosítása. Az emlékérmet kaphatják a kiemelkedő munkát végző pedagógusok és iskolai dolgozók, a kiváló tanulmányi, kulturális eredményeket elérő tanulók és a közgazdasági szakoktatásért eredménye- sen tevékenykedők. b) Az alkotó, innovatív iskolafejlesztő és szervező, tantárgygondozói tevékeny- séget folytató tanárok, munkacsoportok, szakmai munkaközösségek munkájának anyagi megbecsülése, jutalmazása. c) Ösztöndíj-támogatás a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és a szakma legtehetségesebb, legeredményesebb ta- nulók számára. d) A megújuló gazdaság vállalkozói, adó számviteli, pénzügyi, közigazgatási rendszere érdekében magasszintű szakmai ismeretekkel és nyelvvizsgával rendelke- zők képzéséhez anyagi segítség nyújtása. e) Az alma mater hagyományainak ápolása, a közgazdasági, ügyviteli, informatikai és gazdasági tevékenység közérdekűségé- nek erősítése (szakmai konferenciák, ta- lálkozók, publikációk, ünnepségek, jubi- leumi rendezvények költségeihez történő hozzájárulással). f) Oktatás és az oktatás anyagi, techni- kai feltételeinek javítás, eszközök be- szerzése. g) Támogatni a diákönkormányzat és a szakmai munkaközösségek rendezvényeit. h) Az iskola tanulóinak, dolgozóinak tá- mogatása rendkívül súlyos egészségügyi szociális helyzetben. Továbbá a tanulók támogatása a felvételire előkészítő tá- borok, tantárgyak tanulását elősegítő tanfolyamok esetén, külföldi cserekap- csolatok, tanulmányút finanszírozása. Az iskola jó tanulmányi eredményű, szo- ciálisan hátrányos helyzetű tanulóinak támogatása pályázat alapján. i) Szakképesítés megszerzésére felkészí- tő, iskolarendszeren kívüli felnőtt és egyéb oktatás, központi képzési progra- mok alapján. ... >>

A Labdarúgás Jövőjéért Utánpótlás Alapítvány

(sport,oktatási)

3300 Eger, Dobó tér 6/a.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Dobos József
Pénzügyi támogatás nyújtása, utánpótlás a labdarugás fejlesztése érdekében. Ezenbelül az életkori sajátosságoknak megfelelő időbeni képzés, versenyeztetés, a személyi feltételek javítása, tárgyi feltételek javítása, egyesületi szemlélet javítása. Az utánpótlás minőségének fejlesztése, rendezvények biztosítása, utánpótlás-korú labdarugókkal történő folyamatosan és eredményesen foglalkozó edzők elismerése, sportfelszerelések vásárlása és az utánpótlást figyelő hálózat kiépítése. ... >>

A Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Széchenyi u.27.
képviselő: Csillik Pál (kuratóriumi tag)
A jelentős forráshiánnyal küzdő kórház egészségügyi gép- és műszerbeszerzéseinek anyagi támogatása annak érdekében, hogy a gyógyító munka, egszségügyi ellátás színvonala jelentősen emelkedhessen. A kórház és rendelőintézet számára anyagi támogatást nyújtson a folyamatos működéshez szükséges költségek kiegészítésére. Anyagi támogatás nyújtása az intézmény ingatlanvásárlásaihoz, illetve meglévő ingatlanjaik műszaki állapotának fenntartásához, fejlesztéséhez, továbbá új épületek, építmények létrehozásához. Szakemberképzés, továbbképzés támogatása. ... >>

A Nők és Magzataik Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Széchenyi u. 27-29.
képviselő: Dr. Hernádi László (kur.elnök)
Betegségmegelőzés, egészségnevelés-, és megőrzés, gyógyító és rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység és kutatás a nők egészségének érdekében, mely tágabb értelemben magába fogalaja a méhen belül fogant magzat felügyeletét és megszületése körüli időszakot is. Az alapítvány támogat minden olyan nevelést, oktatást, ismeretterjesztést és képességfejlesttést, mely a női lakosság egészségi állapotán keresztül a megszületett magzat jólétével társadalmunk népegészségügyi mutatóinak javulását szolgálja. Részt vesz a szülészeti-nőgyógyászati gyógyító-megelőző szakellátás korszerűsítésében elsősorban Eger város vonzáskörében de azon kívül is bárhol Magyaroroszág területén. Segítséget kíván nyújtani a korszerű nővédelem, terhesgondozás biztosításban, a kor igényeinek megfelelő szülészeti gyakorlat kialakításában, a szüleésszabályozásban, a fiatalok szexuális felvilágosításában a nőgyógyászati betegségek korai felismerésében és korszerű kezelésében. Támogat minden olyan szűrűvizsgálatot, szakellátási formát, amely a nők életminőségének javítását célozzák, s ezen keresztül a veszélyezetetett családok boldogulását segítik és a születendő magzatokat védik. Ennek megfelelően segítséget nyújt minden olyan kezdeményezéshez, mely megteremti vagy javítja az említett célok megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit. ... >>

A Taxi Társaság

(érdekképviselet)

3300 Eger, Vörösmarty út 54/A. 3/1.
képviselő: elnök Árvai Sándor
A társaságba tömörült tagok érdekképviselete, a fuvarozási szolgáltatások minőségének javítása, véleménynyilvánítási fórumalkotás. ... >>

A Tehetséges Dobósokért Tehetséggondozó és Ifjúsági Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Széchenyi u.19. (Gimnázium)
képviselő: Fülöp Gábor (kuratóriumi elnök)
A Dobó István Gimnázium kiemelkedő teljesítményt nyújtó és szociálisan rászoruló tanulóinak egyéni és csoportos támogatása, és a szabadidő kulturált és tartalmas eltöltéséhez szükséges működési feltételek javítása.
a) kiemelkedő egyéni tanulói teljesítmények elismerése az Oktatási Közlönyben meghirdetett tanulmányi versenyeken, műveltségi, kulturális és sportversenyeken elért eredmények könyvjutalommal vagy vásárlási utalvánnyal aló elismerése.
b) Az alapítvány félévre vagy egy tanévre szóló tanulmányi ösztöndíjat ajánl fel szociális rászorultság alapján azon tehetséges tanulók részére, akik tanulmányi eredménye jeles vagy kitűnő, valamint egyszeri szociális támogatásban részesítheti az arra rászoruló tanulókat.
c) Az intézmény példamutató tanulói számára alapított címek anyagi elismerése: Kiváló Dobó Diák, Jó tanuló, Jó sportoló, Kiváló Diákvezető, Moys Klára irodalmi, előadói díj.
d) Az iskola önképzőköreinek, művészeti szakköreinek, sportköreinek támogatása, különösen:
-a rajzszakkör technikai igényének biztosítása, hogy a tehetséges tanulók a technikák minél szélesebb körét (sokszorosított grafikák, agyagozás, batikolás stb.) megismerhessék.
A kuratórium pénztámogatást biztosít arra, hogy munkáiból évi egy alkalommal, a tanév végén kiállítást rendezhessenek.
Az énekkar támogatása fellépéseinek megszervezéséhez, utaztatásához.
A környezet- és egészségvédelmi szakkörei számára eszközök beszerzésével biztosítja nemzetközi, országos vagy városi szintű környezetvédelmi programokba való bekapcsolódást.
e) A nyelvtanulás elősegítése érdekében támogatja a szociálisan rászorult tanulók tanulmányútját a célnyelv országába.
f) A minél magasabb színvonalú tehetséggondozó munka tárgyi, technikai feltételeinek javításához való hozzájárulás, szemléltető-, kísérleti eszközök, könyvtárgyarapítás. ... >>

A Tehetséges Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Kodály Z. u. 5.
képviselő: Gortváné Mészáros Ibolya(kur.titk.), Saárossy Kinga (kuratóriumi elnök)
a) A 10. sz. Általános Iskola tanulóinak anyagi támogatása, a tehetségüknek megfelelő képességeik sokirányú kibontakoztatásához és továbbfejlesztéséhez. b) A tehetséggondozásban eredményes többletmunkát végző pedagógusok szakmai továbbképzésének anyagi támogatása. ... >>

A Tittel Pál úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Tittel Pál u. 8.
képviselő: Bótáné Mezei Ágnes
A Tittel Pál úti óvoda óvodásainak egészséges életmódra való nevelése, ennek sokirányú kibontakoztatása érdekében anyagi fedezet nyújtása. Tehetséggondozás sokrétű ápolása, anyagi biztosítékának támogatására, továbbfejlesztésére. A tehetséggondozásban résztvevő óvodapedagógusok szakmai továbbképzésére anyagi hozzájárulás. ... >>

A Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete

(sport)

3300 Eger, Bartakovics utca 3.
képviselő: Tóthné Kiss Orosz Mária (elnök)
Az egyesület fő feladata a látássérült emberek társadalmi integrációjának elősegítése elsősorban a sporton keresztül. Célja a látássérült embereknek sportolási, edzési, versenyzési alkalmakat biztosítani, korlátozott mozgási lehetőségeiket tágítani, a szabadidejük hasznos eltöltését elősegíteni. Az egyesület további célja a rehabilitáció és az egészségmegőrzés. Az egyesület törekszik különféle újabb, a látássérült emberek által is űzhető sportágak felkutatására és meghonosítására. ... >>

A Vidék Közművesítéséért Alalpítvány

()

3300 Eger, Klapka Gy. u. 1.
képviselő: Boros Józsefné (kuratóriumi elnök)
Pk.60.005/2002/8.sz.végzéssel célmód.: Az Alapítvány célja az, hogy Novaj, Ostoros,Kompolt,Kál, Kápolna, Tófalu, Aldebrő, Feldebrő, Gyöngyöshalász, Bodony, Tenk, Erdőtelek, Kisnána, Gyüre, Izsófalva, Nagyréde, Egercsehi községek belterületén és a hozzájuk tartozó kül- területeken megvalósuló közműberuházá- sokhoz és a közművek működtetéséhez anyagi támogatást nyújtson a tulajdono- sok és a községek lakossága részére, ily módon elősegítve a települések közmű- ellátásának fejlesztését és csökkentse az önkormányzati és lakossági terheket. ... >>

ABACUS, az Informatikai és Matematikai Oktatásért és Kutatásért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Leányka u. 4.
képviselő: Liptai Kálmán dr. (kur. elnök)
Az informatikai oktatás támogatása az Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézetében. ... >>

ABANOVA Világjárók Egyesülete

(kulturális)

3300 Eger, Szolárcsik u.9.
képviselő: Prokaj Krisztián (elnök) ... >>

Abiem Tudományos Kutató, Fejlesztő és Oktatási Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Árpád út 4. 3//8.
képviselő: kuratóriumi elnök Hidy Pál
Biomechnaikai, bioenergetikai és rehabilitációs kutatás, gépek fejlesztése, a gyógyítás elősegítésére, az életmód és életminőség javítása érdekében. Ismeretterjesztés. ... >>

Aerobic - Club Eger Egyesülete

()

3300 Eger, Rákóczi u.34.III.em.7.
képviselő: Handó Katalin (elnök) ... >>

Agira Motoros Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Ágas út 1.
képviselő: elnök Dojcsák Tibor, elnökségi tag Molnár Szabolcs, elnökségi tag Szabó Dezső Attila, titkár Tóth László Krisztián
A tagság által a motorozás hagyományainak ápolása, kulturális programok szervezése, a fiatalok megismertetése a motorozással.
A rendelkezésre álló technikai és emberi erővel a veszélyhelyzetek, katasztrófa helyzetek felszámolásának elősegítése, különleges technikát igénylő feladatok megoldása.
Bemutatók, rendezvények szervezése.
Hasonló tevékenységet végző szervezetekkel nemzetközi kapcsolatok kialakítása, szakmai konferenciák szervezése. A hátrányos helyzetű fiatalok felkarolása, segítése, szakmai programok szervezése.
Különböző ismeretterjesztő és egészségvédő oktatások szervezése, tömegsport tevékenység szervezése, oktatási anyagok, segédletek készítése. ... >>

Agria Autósport Club

(sport)

3300 Eger, Maklári út 95.
képviselő: Él István (elnök) ... >>

Agria Balance Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

3300 Eger, Mátyás király út 24.
képviselő: elnök Antal Erika
a) Testmozgás különböző formáinak népszerűsítése, megismertetése, hagyományok ápolása, fejlesztése.
b) Egészségügyi állapotfelmérés szervezése, táplálkozási tanácsadás.
c) Egészségügyi (betegségmegelőző és gyógyító) feladatok ellátásának fejlesztése, egészség-rehabilitációs programok (gyógytorna), tevékenységek és foglalkoztatások szervezése.
d) A város idegenforgalmi vonzáskörének bővítése az egyesület által szervezett rendezvények és versenyek révén.
e) Helyi bemutatók, versenyek szervezése, lebonyolítása, hazai és nemzetközi versenyek szervezése, versenyeken, rendezvényeken való részvétel. ... >>

Agria Borászati Melléktermék Innovációs Alapítvány

(szociális)

3300 Eger, Vincellériskola u. 15. 808/5.
képviselő: kuratóriumi elnök Tar Zoltán
szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység,
- térségi szinten meghatározott szakmai célok elérését szolgáló szakmai fejlesztési tevékenységek támogatása. ... >>

Agria Geográfia a Földrajz Oktatásáért, Kutatásáért és Alkalmazásáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Leányka u. 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Pajtókné dr. Tari Attila, kuratóriumi tag Dr. Mika János, kuratóriumi titkár Dr. Tóth Antal
a) A felsőfokú földrajzoktatás szakmai, módszertani megújításának támogatása, színvonalának emelése, személyi és tárgyi feltételeinek eseti és folyamatos javítása, a kiemelkedő képességű hallgatók bevonása az oktató- és kutatómunkába, oktatási eszközök fejlesztésébe, a hallgatók részvételének támogatása továbbképzéseken és szakmai versenyeken, a végzősök elhelyezkedésének és továbbtanulásának segítése.
b) A földrajz iránti érdeklődés felkeltése és támogatása az általános és középiskolás korosztálynál. A földrajztudományhoz kapcsolódó vizuális művészeti és irodalmi alkotások létrehozásának támogatása.
c) Az információs és kommunikációs technológiák felhasználásának terjesztése az iskolai keretekben és azon kívül zajló képzésekben. Az élethosszig tartó (life-long) és mindenre kiterjedő (life-wide) tanulás eszméinek terjesztése és megvalósulásuk segítése földrajzi és földtudományi tartalmakkal. A térinformatika alkalmazási területeinek bemutatása, segítése és felhasználása.
d) A földrajz és a földtudományok értékeinek, fontosságának bemutatása az ismeretterjesztés hagyományos és új formáira támaszkodva, hozzájárulás az írott és az elektronikus médiában készülő földrajzi tartalmú közlések szakmai helyességének és anyanyelvi pontosságának biztosításához.
e) A tudományos kutatás infrastruktúrájának és kapcsolatainak fejlesztése, a publikációs lehetőségek bővítése, kihasználásuk támogatása, tudományos találkozók szervezése, a kutatás, mint életforma vonzóvá tétele a hallgatók és a pályakezdő szakemberek körében.
f) Társadalmi fejlődésünk tendenciájának és kockázatainak tudományos feldolgozása, a szükséges válaszok megfogalmazása és azok közreadása, természeti környezetünk átfogó szemléletet és megoldásokat igénylő problémaköreinek feldolgozása az iskolai és azon kívüli oktatás számára.
g) Az innovációk és az innováció-orientált szemléletmód elterjedésének elősegítése az ország területén, de különösen az Észak-magyarországi régióban.
h) Szerepvállalás a települések és térségek humán erőforrás-fejlesztésében, a hátrányos helyzetű térségek társadalmi-gazdasági esélyegyenlőségének biztosításában, a munkaerőpiacon hátrányt szenvedők foglalkoztatásának elősegítésében, a térségi identitástudat erősítésében, a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtésében.
i) A földrajz oktatásának, kutatásának és alkalmazásának elősegítése az Európai Unió követelményei és a régió sajátosságai figyelembevételével. A Kárpát-medence magyar nyelvű tudományos életének és fejlődésének támogatása.
j) A földrajztudomány más szereplőivel, más oktatási-kutatási intézményekkel együttműködve, a fenti céloknak megfelelő tematikus programok, rendezvények, előadások, szakmai utak, kirándulások szervezése, kiadványok és e-anyagok készítése, terjesztése. A földrajzi tudományok műveléséhez, oktatásához kapcsolódó expedíciók, tanulmányutak, konferenciákon való részvétel támogatása. ... >>

Agria Kerékpár és Triatlon Klub

(sport,oktatási)

3300 Eger, Vörösmarty M. út 43. 2/3.
képviselő: elnök Dr. Bátorfi Béla
Az egészséget, sportot szerető életmódra nevelés.
- Megteremtetni Eger város és környékén élő kerékpár, túrakerékpár és triatlon sportágakban versenyzők részére a klub keretein belül történő versenyzés lehetőségét.
- A szabadidő egészséges eltöltésének elősegítése.
- A kerékpár, mint közlekedési alternatíva népszerűsítése.
- Versenyeken való részvétel.
- Versenyek szervezése.
- Hazai és külföldi sportkapcsolatok létesítése, meglévők ápolása, fenntartása.
- A tehetséges és eredményes tagok menedzselése, támogatása.
- Tanfolyamok, előadások, szellemi összejövetelek szervezése. ... >>

Agria Lovasklub Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Alvégi u. 32.
képviselő: elnök Thummerer Ildikó
A lovas oktatás megvalósítása, fogyatékosok rehabilitációjának lovas oktatással történő segítése, közoktatási intézményekben alternatív foglalkozás jelleggel a ló anatómiájának, élettanának, a lovas-történelemnek a megismertetése, a lovaglás alapjainak oktatása, és minél szélesebb körben történő elterjesztése, a lovas hagyományok megőrzése, lovas felvonulások, sportrendezvények versenyek megszervezése, azokon való részvétel. ... >>

Agria Park Szabadidő és Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

3300 Eger, Törvényház u. 4.
képviselő: elnök Bódi Tamás
Az egyesület elsődlegesen a sakk és más táblajátékok minél szélesebb körű társadalmi népszerűsítését hivatott szolgálni.
- Szervezett keretek között minél több helyen, de elsősorban óvodákban, különböző szintű iskolákban oktatás nyújtása, szakkörök tartása.
- Az Agria Park Bevásárló és Szórakoztató Központban ingyenes és nyilvános sakkfoglalkoztatás szervezése, a szabadidő hasznos eltöltése, a tehetségkutatás és tehetségfejlesztés érdekében.
- Az Agria Park Bevásárló és Szórakoztató Központ területén olyan közösségi tér létrehozása és folyamatos felügyelete, amelyet bárki szabadon használhat, képezheti magát, versenyeken vehet részt.
- Városi, regionális és országos versenyek szervezése, így például: a Heves Megyei Sakkszövetséggel közösen a Nógrád-Heves Megyei Sakk Ifjúsági és Felnőtt Csapatbajnokságot, Eger Város Sakk Csapatbajnokságát, Eger Város korcsoportos egyéni és csapat versenyeit. Havonta nyílt országos sakkverseny szervezése az Agria Park és Bevásárló Központban. Igény szerint más táblás logikai játékok versenyének szervezése.
- Kiemelt cél a testi vagy szellemi fogyatékkal élők sportolási lehetőséghez juttatása. Sakkterápiás foglalkozások nyújtása elsősorban látássérült, hallássérült, mozgássérült és autista gyermekek és felnőttek részére, abból a célból, hogy egyenlő felekként mérkőzhessenek meg a bajnokságokon a nem sérült játékosokkal.
- Hazai és külföldi sportkapcsolatok létesítése, meglévők ápolása, fenntartása.
- A tehetséges és eredményes tagok menedzselése, támogatása. ... >>

Agria Rallyesport Club

(sport)

3300 Eger, Maklári utca 95.
képviselő: elnök Él István
A gyermek, ifjúsági és felnőtt személyek autó-motorsportban való részvételének biztosítása. Biztosítja tagjainak és az általa támogatott személyeknek, szervezeteknek a hazai és nemeztközi versenyeken és kupákon való versenyzés és részvétel lehetőségét. ... >>

Agria Repülőklub

(sport)

3300 Eger, II. Rákóczi F. utca 8 III/42
képviselő: Pongrácz Sándor ... >>

Agria Röplabda Club Eger

(sport)

3300 Eger, Stadion u. 8.
képviselő: elnök Bodnár Pál, Gáspárdy György (ügyvezető elnök)
A röplabdasport minél szélesebb körű megszerettetése, az utánpótlás széles bázisának kiépítése, a meglévő rendszer megerősítése, bővítése, korszerűsítése, Egészséges életmódra nevelés. ... >>

Agria Senior Sportalapítvány

(sport)

3300 Eger, Szvorényi út 5.
képviselő: Fodor Béla (kuratóriumi elnök)
A senior úszó- és azt kiegészítő sportok támogatása Heves megyében; ennek keretében: - a megyei úszósport népszerűsítése, - rehabilitáció, - seniorok számára versenyek, tömegsport-rendezvények szervezése, támogatása, - sportfelszerelések vásárlásának támogatása. ... >>

Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport

(tűzoltó,természetvédelem,egyéb)

3300 Eger, Almárvölgyi utca 3/1.
képviselő: enök Kovács József
Közúti, vízi balesetek megelőzése, tűzmegelőzés, természetkárosítások megelőzése, valamint a működési területén igény szerint azon kívül szervezett formában önkéntes tűzoltás, műszaki mentés, életmentés, speciális mentési feladatok végzése, közreműködés katasztrófavédelmi feladatokban. ... >>

Agria Taekwondo és MMA Sportegyesület

(sport,oktatási)

3300 Eger, Kodály Z. u. 6. 3/3.
képviselő: elnök Pogar Marius
a sportegyesület nevében megjelölt sportágak oktatása;
- tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék; - tagjai részére a rendszeres sportolás lehetőségének biztosítása;
- a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;
- a sportegyesülettel kapcsolatba kerülő magánszemélyek részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése;
- sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Agria Táncsport Egyesület

(sport)

3300 Eger, Görög u. 17.
képviselő: Szamos Attila (elnök) ... >>

AGRIA Túrakerékpáros Egyesület

(sport)

3300 Eger, Eszterházy tér 2.
képviselő: Kuzsella Gyula ... >>

Agria Universitas Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Váci Mihály u. 100.
képviselő: elnök Ráczné dr. Horváth Ágnes
A társadalomtudományok területén
tudományos kutatás megvalósítása, a legfrissebb kutatási eredmények magyarországi
meghonosításában való közreműködés.
- Társadalomtudományok oktatása.
- Hazai és nemzetközi szakmai konferenciák, előadássorozatok, nyilvános esetek szervezése.
- Hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon, előadássorozatokon az egyesület képviselete.
- Hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben való részvétel.
- Kulturális értékek védelme.
- Igényes kulturális kiadványok szerkesztése.
- A felsőoktatásban részt vevő hallgatók, oktatók, tudományos diákkörök támogatása az
elméleti valamit gyakorlati kutatómunkába való bekapcsolódásban.
- Tehetséges pályakezdő, illetve fiatal kutatók szakmai kibontakozásának segítése.
- Ösztöndíjak adományozásával lehetőség teremtése egy-egy fontos tudományos téma
elmélyültebb vizsgálatára, a legfrissebb kutatási eredmények tanulmányozására.
- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet biztosítása.
- Nők egyenjogúságának előmozdítása.
- A párbeszéd erősítése a közéletben, a közéleti személyek képzése.
- A kisebbségek, a civil társadalom szervezeteinek segítése érdekeinek hatékonyabb
képviseletében.
- A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
- Nonprofit szakmai valamint PR- és marketing tanácsadás.
- Egyéb kulturális egyesületekkel és alapítványokkal való kapcsolatépítés valamint hatékony
együttműködés megvalósítása.
- Az euroatlanti integráció elősegítése.
- Az innovációt szolgáló projektek kidolgozása, támogatása.
- A társadalmi felelősségvállalás és fenntartható fejlődés eszméjének és eszközeinek
terjesztése.
- Településfejlesztés.
- Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése és fenntartása. ... >>

AGRIA Vegyeskar Eger Kóruskultúrájáért Alapítvány

(kulturális)

3300 Eger, Knézich Károly u.8.
képviselő: Vanyó János (kuratóriumi elnök)
Eger város kóruskultúrájának fejlesztése, daloshagyományainak ápolása, részvétel az egyházi és világi ünnepségeken, rendezvényeken. Önálló koncertek rendezése, zenebaráti közösség negteremtése és a rászoruló állandó kórustagok esetenkénti segítése. Nemzetközi kapcsolatok további ápolása és a város kóruskultúrájának megismertetése. ... >>

AGRICUM Turisztikai és Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Keglevich u. 17.
képviselő: elnök Mester József
Az egyesület az egész ország területére kiterjedően, ezen belül pedig különösen az észak-magyarországi régióban törekszik a helyi kulturális és természeti értékek feltárására, számbavételére és a jelenkor követelményeinek is megfelelő megőrzési lehetőségeinek felkutatására. Mindezen belül figyelmét elsősorban egyrészt a kulturális örökségünk részét képező a hagyományosan sokszínű vidéki kultúra és agráriumhoz kapcsolódó tájgazdálkodás értékeire, másrészt a természeti környezet védelmére összpontosítja. ... >>

Agrienses Tabernarii Egyesület

(egyéb)

3300 Eger, Dobó tér 1.
képviselő: Domán Imre (titkár), Marján János (elnök) ... >>

Agyunk Védelméért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Újsor u. 83/a.
képviselő: Semjén Judit dr.(kuratóriumi elnök)
A neurológiai (ideggyógyászati) ellátás színvonalának emelése, a betegek életkörülményeinek javítása, a szakorvosok és szakdolgozók szakképzési és továbbképzési feltételeinek biztosítása. ... >>

Al-Gharnati Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

3300 Eger, Meder u. 2.
képviselő: kuratóriumi tag Kaknics-Ujhelyi István
A kultúrák, vallások, civilizációk közötti, egymás tiszteletén, egymás értékeinek elfogadásán, a több évezredes közös értékek erősítésén alapuló párbeszéd megteremtése, ennek keretében különösen
-együttműködés megteremtése és fenntartása a kultúra, az oktatás, a sport és a gazdaság területén azzal, hogy Magyarországon a kultúrák, vallások és
- a fent meghatározott célok szem előtt tartása mellett oktatási intézmény létrehozatala és fenntartása Eger városában. ... >>

Alapítvány a Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Fadrusz u. 1/A.
képviselő: Bodnár Gábor
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulóinak tehetséggondozása, különös tekintettel: a) az idegennyelv elsajátítása területén elérhető eredményekre, b) a művészetek megérésére, a humanista nevelésre, valamint az alkotásban megmutatkozó képességek kibontakoztatására, c) a testnevelésben objektíven mérhető edzettség fokozására. ... >>

Alapítvány az Egerben Teniszező Fiatalok Tehetségének Kibontakoztatásáért

(oktatási)

3300 Eger, Grónay út 9.VIII.em.6.
képviselő: Szűcs Lajos
Eger városban teniszező, illetve teniszezni tanuló legügyesebb gyermekek hosszútávú, komplett menedzselésének, versenyeztetésének, felkészítésének egészbeni, vagy részbeni biztosítása az alapítványi vagyonból. ... >>

Alapítvány az Egri Gép- és Műszeripari Szakközépiskola és Kollégium Szakmai Továbbképzésének Megoldására és Műszaki - Technikai Feltételeinek Biztosítására

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Rákóczi u. 2.
képviselő: Szabó Péter, Takács György
Az Egri Gép- és Műszeripari Szakközépiskola és Kollégium oktatóinak külföldön történő szakmai továbbképzése biztosítása, a gyakorlati oktatás eszközei beszerzésének devizális finanszírozása. ... >>

Alfa Hang Gyermek és Családvédelem Heves Megyei Egyesüle

(szociális)

3300 Eger, Deák F. út 19.
képviselő: Varga István (elnök) ... >>

Állatok Nevében Fajta-és Díszállat Mentő Egyesület

(egészségügyi,környezetvédelmi)

3300 Eger, Bajcsy Zs. u. 9.
képviselő: elnök Társy József
Az egyesület célja a hontalan vagy bizonyos okokból annak hitt, sérült, beteg és egyéb problémával küzdő vagy reménytelen helyzetbe került állatok megsegítése, egészségügyi ellátása, orvosi felügyelete, megfelelő élelmezése és örökbefogadó családoknál végleges otthonra találása. ... >>

Almamag Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

3300 Eger, Knézich Károly út 8/a. 2. em.
képviselő: kuratóriumi elnök Somogyi Csilla
Az alapítvány célja a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek társadalomba történő beilleszkedésének segítése a hazai és külföldi munkaerőpiaci helyzetük feltételinek javításával, mely képzéseken és rehabilitácós célú foglalkoztatáson keresztül valósul meg. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41