Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest IX. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 212
2. oldal

Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1092 Budapest, Ráday utca 18.
képviselő: Lukács Emilia
Kezdeményező szerepvállalás a dinamikusan fejlődő Budapest IX. kerülete- Ferencváros- múltjába és jelenébe kalauzoló szolgáltatásokban, Ferencváros helytörténeti emlékeinek széles körben való megismertetésében. Ferencváros múltjának jelenének bemutatásában a kerület, Budapest, valamint az ország lakossága, illetve a külföld előtt. A helytörténeti-helyismereti tevékenységek összehangolásával hozzájárulni Ferencváros jó hírének növeléséhez, szellemi vonzerejének erősítéséhez, további szépüléséhez és élhetőbbé tételéhez. Különleges figyelemmel fordulni a helyi közösségek- ezen belül kiemelten az iskolák és közösségi létesítmények-felé, partneri együttműködés megvalósítása az állam és a magán szektor, valamint a civil, illetve önkéntes szervezetek bevonásával. ... >>

Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület

(kulturális)

1092 Budapest, Haller u. 20.
képviselő: Hörcsik Mihály, Klézli Cintia, Papp Lászlóné ... >>

Ferencvárosi Kolping Család Egyesület

(kulturális)

1092 Budapest, Bakáts tér 13.
képviselő: Tanács Gyula
Kolping Adolf szellemének átadása, a közjó szolgálata, az egyház és társadalom folyamatos megújulásában való közreműködés, a hit és vallásos élet fejlesztése. ... >>

Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület

(kulturális)

1098 Budapest, Dési Huber utca 2. fszt./1.
képviselő: Paál Kálmán
a Ferencvárosban élő polgárok részére kulturális programok szervezése, a lokálpatriotizmus népszerűsítése, ennek keretében időszaki lap, vagy más kiadványok kiadása, rendezvények, előadások és konferenciák szervezése, illetve véleményének egyéb módon történő kifejtése az aktuális társadalmi kérdésekben. ... >>

Ferencvárosi Németszármazásúak Baráti Egylete

(kulturális)

1094 Budapest, Tűzoltó u. 23.
képviselő: Wittmann Endre ... >>

Fiatal Külkereskedők Egyesülete

(kulturális)

1097 Budapest, Ecseri út 3.
képviselő: Kovács Tamás ... >>

Folyamatos Teremtés Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1094 Budapest, Viola u. 32.
képviselő: Kovács Piroska
A keresztény szellemben gondolkodó, közéleti szereplésre alkalmas értelmiségi réteg kialakításának segítése, ennek keretében tehetséggondozás, nyelvtanulás támogatása, kulturális és sporttevékenység segítése, külföldi kapcsolatok támogatása. ... >>

Főnix MMI Színházi és Művészeti Műhely Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

1092 Budapest, Ráday utca 53. I./1.
képviselő: Bicskei Kiss László
Színházművészeti Műhely működtetése és folyamatos fenntartása. ... >>

FTC Kosárlabda Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 129.
képviselő: Pap Sándor
Az Alapítvány célja a 3-18 év közötti fiatalok minél szélesebb körével megismertetni és megszerettetni a kosárlabdát, őket a rendszeres, akár versenyszerű sportolásra rábírni, a sportolói pályán tanulmányaik vagy bármely okból fakadó hátrányos helyzetük mellett is megtartani. Alapítvány támogatja és ösztönzi a Ferencvárosi Torna Club kosárlabda szakosztályának felnőtt és utánpótláskorú játékosait abban, hogy kiemelkedő sportteljesítmények mellett érjenek el kiemelkedő eredményeket az oktatás, a művészet, a tudomány, a jótékonysági társadalmi szerepvállalás területein is. ... >>

Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

1092 Budapest, Kinizsi utca 22.
képviselő: Hegedűs Péter
alkotmányos úton demokratikus politikai szervezetbe tömöríteni mindazon magyar állampolgárokat, akik a független Magyar Köztársaságban az ember természetes és elidegeníthetetlen jogai alapján félelemtől és nélkülözéstől mentesen, a keresztény erkölcsi törvények követelményei szerint, a nemzeti hagyományokat és a magántulajdon elveit tiszteletben tartva kívánnak élni. ... >>

Gáspár Hallgatói Egyesület

(kulturális)

1097 Budapest VII., Vakapu utca 10-14. B. 5./1.
képviselő: Nagy János
Az Egyesület a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának küldetésnyilatkozatával összhangban legfontosabb feladatát abban látja, hogy - a protestantizmus kulturális hagyományainak ápolása mellett - hozzájáruljon egy olyan közösség építéséhez, mely tudatosan készül az értelmiségi, tanári hivatás betöltésére. Mindamellett képes mélyebb összefüggések meglátására és tudományterületével ötvözve képes átörökíteni a következő generációra. ... >>

GRAZIOSO Kamarazenekar - A Nemzeti Filharmónikusok Kamarazenekara Egyesület

(kulturális)

1096 Budapest, Haller utca 27.
képviselő: Detvay M. Marcella
A kamarazene széles közönség előtti népszerűsítése interpretálása. ... >>

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

(oktatási,kulturális)

1097 Budapest, Gyáli út 22.
képviselő: dr. Tormási György
a gyáli úti almamáterben végzettek szellemi tőkéjének aktivizálása a hazai telekommunikációs és tartalomszolgáltatási szakemberképzés fejlesztésének érdekében.
● A gyáli úti Puskás Tivadar Távközlési Technikum életében való szerepvállalás, a hagyományok ápolása, e célból a közéleti tevékenységben való aktív részvétel.
● A távközlési oktatást érintő döntések előkészítésében, meghozatalában való részvétel.
● A civil közélet fellendítése, a kapcsolatok fejlesztése.
● A telekommunikáció, az információs forradalom, új technológiák minél szélesebb körben való megismertetése és terjesztése.
● Az egyesület segíti azokat a kezdeményezéseket, amelyek az előbbiekben megfogalmazott általános és konkrét elképzelést és cselekvési szándékot tartalmaznak. ... >>

Gyermekzsivaj Alapítvány a kispesti hátrányos helyzetű gyermekek megsegítéséért (Rövid neve: Gyermekzsivaj Alapítvány)

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1094 Budapest, Tűzoltó u. 6. fsz.4.
képviselő: Turbéky Rita
A veszélyeztetett, hátrányos- és problémás élethelyzetű egészséges és fogyatékos gyermekek, fiatalok és felnőttek támogatása, képzése, továbbá prevenciós, kulturális, szabadidős programok és sportren- dezvények szervezése és megvalósítása, kortárs csoportok bevonásával. A gyermekekkel, fiatalokkal és családokkal foglalkozó szakemberek hazai és nemzetközi konferenciákon, továbbképzéseken és nyelvtanulás céljából külföldi szakmai utakon való részvételének támogatása. ... >>

Hargitai-Haitsch Gyula Alapítvány az első kötetes költők támogatására

(kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 121. V./9.
képviselő: Buda Attila
Hargitai (Haitsch) Gyula költői életművének érvényesítése, fiatal magyar költők támogatása. ... >>

HÉJ Hagyomány és Jövő Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1096 Budapest, Haller u. 62/II.
képviselő: Incze Zsolt
A hazai épített és természetes környezet hagyományai fenntartásának, bemutatásának és a jövő számára való megőrzésének elősegítése. Támogat minden olyan kezeményezést, amely ezen eredmények felhasználását segíti elő, kulturális örökségünk megóvása érdekében. ... >>

HF Egyesület

(kulturális)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Reszkető Tímea elnök, Rovnyainé Remsei Anikó
Magas színvonalú szellemi műhely létrehozása, ahol a tagok érdeklődési körüknek megfelelő témakörökben végezhetnek tudományos munkát. ... >>

HÍD - Daganatos Betegeket Támogató Egyesület

(egészségügyi,kulturális,szociális)

1091 Budapest, Üllői út 3.
képviselő: Szabó Erika
A daganatos megbetegedésben szenvedők részére hiánypótló rehabili- tációs szolgáltatásokat nyújtson, ennek keretében testi, lelki tá- mogatást biztosítson, elősegítse a gyógyulás pszichés folyamatát, a betegségen átesettek társadalmi beilleszkedését és ezt elősegítő információs szolgálatot működtessen. Célja továbbá, hogy a dagana- tos megbetegedések megelőzése, a daganatos betegségben szenvedőkkel kapcsolatos társadalmi szemléletváltás elősegítése érdekében a tömegkommunikáció, a kultúra és a művészet képviselőivel együttmű- ködve és minden rendelkezésre álló eszközt igénybe véve, felvilá- gosító, nevelő tevékenységet fejtsen ki, elősegítse a rizikó fakto- rok kiküszöbölését és általában széleskörű felvilágosítást nyújtson a megelőzés és az ezzel kapcsolatos szűrési tevékenység terén, mindenek előtt a felnőtt korú fiatal lakosság körében. ... >>

Híd Európában Egyesület

(kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 153. IV.19.
képviselő: dr. Manyura Roland
Megismertetni az ifjúsággal az őket életkortól függően általánosan érintő alapvető információkat a tanulás, az elhelyezkedési lehetőség, az ösztöndíjak, a szabadidő kellemes és hasznos eltöltése, a kulturális programok területén. Kulturális híd létesítése Magyarország és az Európai Unió között. Az EU-hoz való csatlakozás folyamatának, lehetőségeinek, következményeinek bemutatása, az információ áramlás elősegítése a tervezett Információs Központ létrehozásával. A veszélyeztetett fiatalokkal, továbbá a nehéz szociális helyzetű vagy fogyatékkal élő fiatalokkal való foglalkozás és segítség nyújtás. Környezet - tudatosságra való nevelés. A fiatalok érdekeinek artikulációja. ... >>

Holdpalota Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1098 Budapest, Dési Huber utca 10/2. 3./2.
képviselő: Tóth Edina
Az esélyegyenlőség megvalósításának támogatása, elsősorban a család- és gyermekvédelem oldaláról, ezen belül:
Családi napközik létrehozása, működtetése
Gyermeküket nevelő nők munka világába való visszatérésének segítése
A nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, készségeik erősítése, fejlesztése képzésekkel
Gyermekek és nagycsaládosok szabadidős foglalkozásainak szervezése, illetve üdülési tevékenységének segítése
Kisgyermekek, ezen belül sérült vagy beteg gyermekek támogatása, fejlesztése
Párkapcsolati tanácsadás, családterápiai foglalkozások szervezése
Családbarát munkahelyek népszerűsítése
Fiatalok kultúrához való jutásának és kulturális fejlődésének elősegítése
Idősek kultúrához való jutásának támogatása
A foglalkoztatottság és a munkaerő megtartó képességének növelése, ezen belül:
Munkanélküliség megelőzése diplomások körében, a munkaerő-piaci kereslet-kínálat egyensúlyba hozására való törekvés a koordináció növelésével
A munkaerőpiac keresletének megfelelő készségek erősítése, fejlesztése az egyénben
Nők vállalkozóvá válásának segítése
A fiatalok, pályakezdők és munkaerőpiacról kiszoruló személyek társadalmi beilleszkedésének elősegítése
Fiatal munkavállalók földrajzi és szakmai mobilitásának segítése az EU tagállamain belül a szakmai gyakorlat- és tapasztalatszerzés érdekében
Olyan foglalkoztatási formák keresése, amely hosszú távon biztosít jövedelmet a munkavállalónak, pl. részmunkaidős foglalkoztatás, távmunka, önfoglalkoztatás
Foglalkoztatási, munkaerő-piaci célú kutatások elősegítése
A környezettudatos magatartás és életmód terjesztése, oktatása programokkal, táborokkal
Tudatos fogyasztói magatartásra nevelés, fogyasztóvédelem
Természetes és biotermékek népszerűsítése. ... >>

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

1094 Budapest, Páva utca 39.
képviselő: Székely Gábor
Az 1938-19945. között vallási, faji, nemzetiségi és más politikai okokból történt üldöztetés, a munkaszolgálat, a deportálások, a náci koncentrációs táborok működésének és áldozatainak elsődlegesen magyar vonatkozású dokumentációját, tárgyi emlékeit, tudományos és ismeretterjesztő irodalmát, és az e témakörhöz tartozó művészeti alkotásokat tartalmazó gyűjtemény létrehozása. E körbe tartozik az üldöztetés ellen fellépő embermentő szervezetek és személyiségek emlékanyaga is. További cél a hazai vészkorszak történetére irányuló tudományos kutatás, ismeretterjesztés, a pedagógiai tevékenység segítése, figyelemmel arra, hogy április 16-a a holocaust áldozatainak emléknapja. ... >>

Horizont Nemzetközi Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1094 Budapest, Angyal utca 26.
képviselő: Csányi János (együttesen), Király István (önállóan), Kovács Ferenc (együttesen)
Felnőtt továbbképzésre létrejött, illetve szakmai érdeklődésen alapuló szervezetek tagjai részére ismeretterjesztő tanfolyamok, szakmai programok szervezése Magyarország közvetlen megismerése érdekében. ... >>

Hungarikum Kézműves Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1095 Budapest, Soroksári út 160.
képviselő: Lukács Tibor
Az egyesület célja a magyar kultúra és kézművesség kutatása, kézműipari termékek kiállítása, a magyar kézművességet bemutató rendezvények szervezése. Az egyesület támogatni kívánja a magyar kézművességgel kapcsolatos tudományos művek és ismeretterjesztő filmek gyűjteményének kialakítását, kiadványok, filmek szerkesztését és kiadását. Az egyesület a magyar kézművesség hagyományát oktatás, ismeretterjesztés és kiállítás útján mind magyar, mind nemzetközi szinten meg kívánja ismertetni az érdeklődőkkel. ... >>

ILS - A Szociális Integrációért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 69. fszt. 14.
képviselő: Dr.Kéringer Csaba, Gór Csaba Gyula
Budapest területén élő hátrányos helyzetű polgárok társadalomba való beilleszkedésének elősegítése az életkörülményeik javításával, az egészségmegőrzés, a betegség-megelőzés, a szociális tevékenység, az időskorúak gondozása, a nevelés és oktatás, a kulturális tevé- kenység és a kulturális örökség megóvása, a gyermek- és ifjúságvé- delem támogatásával. ... >>

Iparművészeti Múzeum Baráti Kör Egyesület

(kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 33/37.
képviselő: Dr. Réti László, Horváth Hilda titkár alelnökkel egy, Lipthay Antal alelnök/ketten együtt, Michael-Marc Delcommune aleln/2 egy ... >>

Iparművészeti Múzeumot Támogató Alapítvány

(kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 33-37.
képviselő: Renner Zsuzsanna
Az Iparművészeti Múzeum műtárgyvásárlásainak, műtárgyak restaurálásának, kiállításainak, szakmai kiadványainak támogatása. ... >>

IRKA Irodalmi Filmszerzők Egyesülete

(kulturális)

1092 Budapest, Ráday utca 31. K
képviselő: Kóródy Ildikó, Szakonyi Károly
Tagjai érdekeinek védelme, a tagírók, forgatókönyv írók részére kulturális, szociális támogatás nyújtása, többek között az irodalmi közös jogkezelő szervezetektől kapott kulturális- szociális céltámogatásokból. ... >>

Írott Szó Alapítvány

(kulturális)

1092 Budapest, Ferenc körút 14. I./5.
képviselő: Rosonczy Ildikó
A nemzeti kultúra megőrzését és megújítását szolgáló irodalmi, művészeti és tudományos műhelyek támogatása, irodalmi pályázatok kiírása, felolvasó estek szervezése, az irodalom népszerűsítése érdekében lapkiadói és terjesztői tevékenység támogatása. ... >>

József Attila Lakótelepi Öregfiúk Sport és Kulturális Klubja

(sport,természetvédelem,kulturális)

1098 Budapest, Toronyház u. 17/b.
képviselő: Janda Győző
A József Attila lakótelepen élő idősek és fiatalok összefogása sport-kulturális, valamint természet- és környezetvédelmi célok megvalósítására. Ezen célokat közösen megvalósított öntevékeny programokkal, kulturális és sportrendezvényeken való részvétellel kívánják megvalósítani. ... >>

Kandó Technikum Egyesület

(oktatási,kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 119. IV/63.
képviselő: Hajdú Lászlóné dr., Sándor György, Szabóné Szende Zsuzsa
A Kandó Kálmán Híradás- és Műszeripari Technikum vonatkozású ismeretek és dokumentumok gyűjtése, kutatása, korszerű bemutatása, oktatása és tárgyalása, továbbá a kiemelkedő szintű középfokú szakképzés hagyományai továbbvitelének támogatása. ... >>

KÁNONJOG FOLYÓIRATÉRT ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális)

1092 Budapest, Ráday u. 20. Pázmány P.Kat.E.
képviselő: Dr. Erdő Péter
Egy hiányt pótló egyházi folyóirtat létrehozásával biztositani a krisztushívők rendszeres és magas szintvonalú tájékoztatás, valamint oktatását. Egyidejűleg a kánonjóg művelőinek "műhelyt" teremtve, szakirodalmi munkák, értékes publikációk folyamatos közreadása által. Az alapítvány célja továbbá a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgradulális Intézet (1088.Budapest Szentkirályi u.28.) egyéb kiadványainak támogatása, konferenciák, hazai és nemzetközi kongresszusok, illetve kutatások szervezése, hallgatók szükség szerinti támogatása, valamint a kánonjoggal kapcsolatos egyéb tevékenységek folyamatos és kiemelkedő szinvonalu gyakorlása. ... >>

Kaptár Alapítvány az Óvodás Gyermekekért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.
képviselő: Némethné Faragó Ibolya elnök
Az óvodás gyermekek óvodai nevelésének a támogatása. ... >>

Karaván Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1092 Budapest, Török P. u. 3.
képviselő: Nyári Oszkár
Tehetséges cigány származású és más hátrányos társadalmi helyzetű fiatalok kulturális támogatása a színház, a tánc, a zene, a film, a képzőművészet, valamint az általános műveltséghez tartozó területeken. Alapítványi célú színészképző stúdió létrehozása és fenntartása. A cigány kulturális életben való aktív részvétel, a cigány kultúra széles körű megismertetése, népszerűsítése az alapítványi kultúra által. Az alapítványi célú színészképző iskola keretében hátrányos helyzetű cigány származású fiatalok pedagógiai gondozása, társadalmi rehabilitációjának és esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Karlsson Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

1091 Budapest, Hurok u. 3. VIII./1.
képviselő: Rózsavölgyi Adél
A szociális és kulturális szempontból átmenetileg, vagy tartósan nehéz helyzetbe került személyek, csoportok segítése, rehabilitációja, a kisebbségeket ért vagy érő hátrányos megkülönböztetések csökkentése, a társadalmi előítéletek, diszkriminatív, rasszista megnyilvánulások megelőzése. Azon csoportok segítése /mentális, szociális segítés, jogvédelem, tanácsadás, rendezvények szervezése, stb./, amelyeknek, vagy amelyek tajainak hátrányos megkülönböztetésben van részük, etnikai hovatartozásuk, illetve identitásuk, vallási meggyőződésük, politikai nézeteik, kulturális preferenciáik, illetve szexuális orientációjuk miatt. A fenti csoportok érdekérvényesítő képességének fokozása, érdekvédelmi, valamint preventív tevékenység végzése, e szakterületek nemzetközi tapasztalatainak hasznosítása. A megismert porblémák és megoldási alternatíváik minél ismertebbé tétele az írott és az elektronikus sajtóban, az érdekérvényesítő munkához szükséges szakanyagok széleskörű ismertetése. Mindemellett cél a különböző szintű szociális munkás-, vagy asszisztensképzés gyakorlati oktatásának segítése, a terep-munka támogatása. ... >>

KASKÁK Kommunikációs Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1095 Budapest, Soroksári út 38-40. I.em.8.
képviselő: Gulyás Judit, Nyeste Péter
A XXI. század ifjúságnevelésére elhivatott fiatal alkotóművészek támogatása, sokoldalú gyermekek tehetségkutatása és fejlesztése a kommunikációs csatornák segítségével. ... >>

Katana Harcművészeti, Sport- és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

1096 Budapest, Sobieski J. u. 34. fsz. 14.
képviselő: Krepsz János, Toró Attila ... >>

Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága

(kulturális)

1091 Budapest, Kálvin tér 7.
képviselő: dr. Illésy János elnök, dr. Scharle Péter alelnök
Az üzeltemberek és az emberekkel hivatásszerűen foglalkozó értelmiségiek segítése abban, hogy munkatársaikat és a környezetükben élőket tettek és szavak által megismertessék a keresztyén (keresztény) erkölcsnek megfelelő élettel, üzletvitellel és ügyvezetéssel. Célja tovbbá az is, hogy velük Jézus Krisztust, mint személyes megváltójukat elfogadtassa. ... >>

Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

1097 Budapest, Illatos út 2-4.
Az Alapítvány feladata: Segítségnyújtás a Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola (1097 Budapest Illatos út 2-4.) oktatói feltételrendszerének fejlesztéséhez, korszerű oktatási technológiával, valamint technikai eszközökkel való ellátásához. ... >>

Kicsi Szív Alapítvány

(szociális,kulturális)

1094 Budapest, Tűzoltó utca 96.
képviselő: Dankó Gábor
A Budapest, Középső-ferencvárosi keresztény fiatalok kulturális és szabadidős programjainak támogatása, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, egészségvédelem, egészségnevelés.
A Középső-Ferencvárosi Szent Vince Plébánia hittanos ifjúsága erkölcsi, szellemi és fizikai fejlődésének elősegítése: kulturális és szabadidős programjainak támogatása. ... >>

Kína Békés Egyesítését Előmozdító Magyarországi Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

1096 Budapest, Ernő utca 30-34.
képviselő: Duan Huancheng, Qiao Wei, Zhang Guo Zhi
Kína békés újraegyesítését és egységének megteremtését előmozdító tudományos, kulturális, ismeretterjesztő rendezvények, konferenciák, előadások, kiállítások szervezése, publikációk megjelentetése, ezen tevékenységek támogatása. ... >>

Kincsestár Kulturális Környezetvédelmi és Egészségmegőrző Egyesület

(oktatási,kulturális)

1093 Budapest, Lónyai utca 19.
képviselő: Karácsony Ildikó
A magyar néphagyomány lényegi ismeretén és elsajátításán alapuló folklór művek tanítása, bemutatása. A magyar néptáncművészet és táncművészet klasszikussá vált hagyatékának ápolása. A folklórt, a néptáncot anyanyelvként használva mai gondolatok és életérzések körszerű megfogalmazása szerint. Az ének és zeneirodalom értékes műveinek elsajátítása, előadása, autentikus interpretálása. Kiemelt fontosságú magyar népzenei képzés, a hiteles népzenei feldolgozások közvetítése. ... >>

Kódex Ifjúsági Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1096 Budapest, Soroksári út 18. 4./40.
képviselő: Bene András
A kulturális javak megőrzése, kutatása. A fiatalok bevonása az aktív kutatásba. E cél érdekében vállalja, hogy könyvtárat, ifjúsági irodát hoz létre. Fiataloknak életmód vezetési és szabadidős tanácsot ad, a témában lévő kulturális programokat és fesztiválokat támogatja. Egészségvédelmi programokat szervez és hírlevelek formájában kiadványokat jelentet meg és terjeszt. Az egyesület mind belföldi mind külföldi csereprogramokat szervez. ... >>

KONTAKT Kommunikációs és Kulturális Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

1093 Budapest, Mátyás utca 9. IV./22.
képviselő: Mester Edit
A szociálisan hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációjának segítése és életminőségének javítása, különösen odafigyelve a személyközi interakciókban és kommunikációs felületek biztosításában rejlő pedagógiai lehetőségekre. ... >>

Kortárs Képzőművészeti Kurátorok Egyesület

(kulturális)

képviselő: Erős Nikolet elnök, Molnár Edit titkár
A kurátorság intézményének szakmai megalapozása, definíciójának folyamatos aktualizálása. A magyar képzőművészet bekapcsolása a nemzetközi diskurzusba, kiemelkedő szakmai színvonalú hazai és nemzetközi projektek feltételeinek megteremtése, a megvalósult projektek láthatóvá tétele (vizibilitás) társadalmi kommunikáció és ismeretterjesztés, a hazai kortárs művészeti intézményrendszer szereptudatának erősítése és a kollaboratív készség fejlesztése, a fenti célok eléréséért tevékenykedő Stratégiai Iroda létrehozása. ... >>

Kosztolányi Sziget Kulturális Egyesület

(kulturális)

1096 Budapest, Mátyás u. 7.
képviselő: Szigeti Árpád ... >>

Kovács Módszer Egyesület

(kulturális)

1092 Budapest, Ráday utca 47. 1./15.
képviselő: dr. Pásztor Zsuzsa
A Kovács módszer hagyományának, szellemiségének ápolása, fenntartása, továbbadása. ... >>

Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1091 Budapest, Ifjúmunkás 13.
képviselő: Vicziánné Salla Ildikó
A Kőrösi Csoma Sándor Általános-, Szakiskola és Algimnázium oktatási célkitűzéseinek magasabb színvonalon történő megvalósításának elősegítése, támogatása. ... >>

Középmagyarországi Technikai és Tömegsportklubok Budapesti Szövetsége

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1091 Budapest, Üllői út 103.
képviselő: Baranyai Péter
Szervezett és tudatosan felépített módszerrel elsősorban a fiatalság, de az egyéb korosztályok igényeit is kielégíti, mindenekelőtt a sportolás és a szabadidő eltöltésének területén; továbbá részt kíván vállalni tagjai kulturális és szórakozási igényeinek kielégítésében is. Egészséges, szellemiekben, műszaki-technikai ismeretekben gazdag, fizikailag edzett, hazáját szerető, annak építésére és védelmére kész fiatalság nevelésében való aktív közreműködés. ... >>

Közhasznú Alapítvány Kaszás Attila Szellemi Hagyatékának Ápolásáért

(oktatási,kulturális)

1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.
képviselő: Rudolf Péter
Kaszás Attila színművész szellemiségének fenntartása, kulturális hagyatékának ápolása, Kaszás Attila gyermeke, Kaszás János nevelésének támogatása, anyagi nehézségekkel küzdő tehetséges fiatalok támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal