Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest X. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 67
2. oldal

STÍLUS Kőbányai Úszóiskola- és Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1108 Budapest, Harmat utca 186. VII//29.
képviselő: Major Zoltánné
A sportolni vágyó, tehetséges gyermekek és az úszó tömegsport szakmai fejlesztése és támogatása. ... >>

Szegényeket és Rászorultakat Segítő Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1106 Budapest, Rákász 6.
képviselő: Orsósné Varga Mária
Segítséget nyújtani a hátrányos szociális helyzetű emberek életének jobbá tételéhez, az egyetemesebb és jóléti társadalmi felemelkedéshez. Az alapítvány céljaiban hozzájárul még a szociális és kulturális segítségen túl az identitástudat és nemzeti tudat neveléséhez. Alapítványi felzárkóztató óvoda fenntartása egyedi - korai fejlesztő és gondozó - tevékenység alapján. A mindenkori óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásával. Általános iskola létrehozása,18 év feletti szakmunkásképző cigány és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek részére. Olyan rászoruló családok támogatása, melyek tagjaihoz a működő szociális szervezetek és intézmények nem jutnak el. A nevelési-oktatási intézmény ellátja a tehetségkutatással és tehetséggondozással a korai tanulási, beilleszkedési zavarok korrekcióját, a hátrányos helyzetű (hajléktalan) gyermekek felzárkóztatásával, valamint gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat. ... >>

Szent Borbála Tüzér Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1101 Budapest, Hungária körút 9-11. A. 814.
képviselő: dr. Pintér Tihamér
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem légvédelmi rakéta és tüzér szakirányú hallgatói hazaszeretetre valónevelésének segítése, hivatástudatuk erősítése; a Nagyváradi M. Kir. "Gábor Áron" Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola hagyományainak ápolása, a tüzér hagyományok megőrzésében legjobb hallgatók díjazása, jutalmazása. ... >>

Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1101 Budapest, Kőbányai u. 38.
képviselő: Kocsis Zsuzsanna, Murinai Jánosné, Németh László
A Szervátiusz Jenő Általános Iskola oktatási, nevelési feladatainak a támogatása. ... >>

Tanulóink Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1105 Budapest, Szent László tér 1.
képviselő: Bodor István, Bogárné dr. Szaniszló Brigitta
A Budapest, X. kerület Szent László tér 1. szám alatti Ének-Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása, pedagógusok és tanulók elismerése. ... >>

Tegyünk Többet az Óvodások Egészségéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1105 Budapest, Zsivay u. 1-3. Óvoda
képviselő: Dr.Lugosi Mária
A 3-6 éves gyermekek táplálkozásának támogatása. ... >>

Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1105 Budapest, Ihász utca 24.
képviselő: Széles István
1./ Az egyesület szellemi értékeinek érvényesítése a társadalom testkulturális problémáinak megoldásában. 2./ Az iskolai testnevelés és sport hatékonyságának növelése, az egészséges életmód kialakítása, valamint a tehetségek felisme- rése és gondozása érdekében. 3./ A mindennapos testedzés megvalósítása az iskolában. 4./ A mindenkor érvényben lévő tanterv eredményes bevezetésének elősegítése szakmai segédanyagok, kézikönyvek, egyéb dokumentu- mok megjelentetésével, bemutatók, mintatanítások és tapaszta- latcserék szervezésével. 5./ A testnevelés tanítás speciális területeinek gondozása ideigle- nes és állandó szakbizottságok működtetése révén (iskolafokon- ként, képzési profilonként, egészségesek, fogyatékosok sportja, gyógy-testnevelés, valamint alkalmi problémák szakmai kezelé- se.) 6./ Közreműködés a testnevelés korszerű oktatása érdekében szerve- zett módszertani továbbképzések rendezésében. 7./ Részvétel az egyesület profiljába tartozó pályázatok, szakmai programok megvalósításában ill. véleményezésében. 8./ A környezetvédelem és a sport kapcsolatának helyi cselekvési programokba építése. 9./ Az olimpiai eszme népszerűsítése és terjesztése a tanuló ifjú- ság körében. 10./Az Egyesület társadalmi fontosságának, pozíciójának és rangjá- nak erősítése. 11./Szükség szerinti együttműködés az ifjúság testnevelésében és sportjában érintett állami és társadalmi szervezetekkel. 12./Folyamatos együttműködés kialakítása az Egyesület, valamint a Kőbányai Önkormányzat, ill. a helyi sporttal foglalkozó szerve- zetek között. 13./A testnevelő tanárok életkörülményeinek folyamatos nyomon köve- tése és érdekeik védelme. 14./A nyugállományba vonuló testnevelő tanárok munkájának elismeré- se, támogatásának, gondozásának kiemelt kezelése. Nyugdíjas klubok szervezése. 15./A Magyar Testnevelési Tanács Országos Egyesülete népszerűsítése a Magyar Testnevelési Egyetem gondozásában megjelenő "Testneve- lők Fóruma" c. kiadványban és közreműködés a lap népszerűsíté- sében a testnevelő tanárok körében. ... >>

TÖBB TUDÁSÉRT Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1105 Budapest, Cserkész u. 10/14.
képviselő: Hermenn András, Veres Zoltánné
A Budapest 1105 Cserkész u. 10/14 szám alatti általános iskola, és tanulóinak támogatása. ... >>

UROMED Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1106 Budapest, Maglódi 89-91.
képviselő: Török Péter dr.
A Bajcsy-Zsilinszky Kórház Urológia Osztályának támogatása. ... >>

Vesebetegek Bajcsy Kórházi Alapítványa

(intézményi,egészségügyi)

1106 Budapest, Maglódi út 89-91. Müvese Állo
képviselő: Dr. Faludi Mária
A Bajcsy Kórház nephrológiai ellátásának segítése anyagi eszközökkel. ... >>

Viking Floorball Iskola Országos Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1106 Budapest, Gyakorló utca 19.
képviselő: Bedő Zoltán
Az egyesület pedagógiai, egészségnevelési, sportszakmai és szolgáltatói tevékenységgel, illetve ezek eszközeivel elősegíti az egészségmegőrzés társadalmi célkitűzéseinek megvalósítását a 4-18 éves korú gyermekek - elsődlegesen az 5-12 éves korosztály -, valamint szüleik, hozzátartozóik körében.
Az egyesület alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.

... >>

XXI. Század Művelődési és Oktatási Komplex Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1104 Budapest, Csombor 19.
képviselő: Kopasz Nóra
Magán nyelviskola megalapításának elősegítése. ... >>

Zöld Manók Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. X/17.Bölcs
képviselő: Németh Ágnes
Az óvodás korúnál fiatalabb gyermekek személyiségének és képességeinek kibontakoztatása és egészségének megóvása érdekében oktatási, képességfejlesztési ill. betegségmegelőző tevékenységek folytatása. ... >>

Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola Diáksport Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

1108 Budapest, Mádi utca 173.
képviselő: Vizsnyicay Péter
Tagjai rendszeres sportolásának edzés- és versenyezhetőségének megteremtése, szervezése. A rendszeres sportolás megkedveltetése, a rendszeresen sportoló tanulók számának növelése. A sportolás és testedzés feltételeinek javítása, a Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola népszerűsítése a versenyek során. Kapcsolatok ki- építése más - hazai és külföldi - egyesületekkel intézményekkel, szövetségekkel. Támogatók és segítők szervezése a cél szerinti te- vékenység feltételének elősegítéséhez. ... >>

Zsivaj Bölcsi Alapítány

(intézményi,oktatási)

1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.
képviselő: Gerőcsné Végh Éva
Óvodáskorúnál fiatalabb gyermek személyiségének és képességei kibontakozásának, valamint egészség megóvásának elősegítése. habilitációjának elősegítése. 0-6 éves korú fogyatékos gyermekek gondozásának, fejlesztésének, re- ... >>
1. oldal 2. oldal