Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XI. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 196
1. oldal

A Gépészmérnök Képzésért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1111 Budapest, Müegyetem rkp. 3. I/14./BME Gé
képviselő: Dr. Penninger Antal
a BME Gépészmérnöki Karán folyó képzés korszerüsitése, szinvonalának emelése. ... >>

A GRSP Magyarország - Partnerség a Közlekedésbiztonságért Magyarországi Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5.
képviselő: dr. Lányi Péter, Mocsári Tibor, Pausz Ferenc, Tokár Balázs elnök
A közúti közlekedés területén a hazai konszenzus és együttműködés elősegítése a közlekedésbiztonság javítására. támogatva az Európai Unió közlekedéspolitikája által kitűzött célt, a közlekedési balesetek halásos áldozatai számának 50 %-os csökkentését. Hatékony hazai együttműködés kialakítása a kormányzati, a civil és az üzleti szektor között, a közlekedésbiztonság javítását célzó, közös projektekben való részvétellel. Nemzetközi együttműködés kialakítása a GRSP Irányítótanácsával, az európai GRSP szervezetekkel a hazai munka elősegítése, az un. ?legjobb gyakorlatok? ( best practice ) átvételére. Közlekedésbiztonsági nemzeti stratégia megvitatása, mely a jövőben alapját képezheti közlekedésbiztonság területén való együttműködésnek. Kapcsolattartás a közlekedésbiztonság területén érintett tárcákkal, így a Közlekedési Minisztériummal, a Belügyminisztériummal, az Egészségügyi Minisztériummal, az Oktatási Minisztériummal és az azok alá - illetve mellérendeltségében működő szakmai szervezetekkel, különös tekintettel az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottságára és a való együttműködő helyi rendőri szervekre, valamint a Közlekedési Főfelügyeletre és a helyi Közlekedési Felügyeletekre. A közlekedésbiztonság szakterületének a hazai felsőoktatásban történő hatékony megjelenítése. ... >>

A Karlsruhei Egyetem Magyar Öregdiákjainak Egyesülete

(oktatási,egyéb)

1117 Budapest, Magyar Tudósok körút 2.
képviselő: Urbancsek Tamás elnök
A Karlsruhei Egyetemen, illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem német nyelvű mérnökképzésén tanult, illetve oktatási tevékenységet folytatott egyetemi oktatók és hallgatók közötti kapcsolatcserék fenntartása. ... >>

A Szellemi Köztársaságért Alapítvány

(egyéb)

1116 Budapest, Fehérvári út 195. VI.66.
képviselő: Nagy Erzsébet
A demokratikus viselkedési magatartási és közéleti kultúra, a pozitív egyéni és közösségi magatartásminták, az egyenrangú emberi kapcsolatok feltételei, az együttműködési készségek fejlesztése. - Bibó István szellemi műhely kiemelt támogatása; - Bibó István életművének, szellemi örökségének feldolgozása, illetve az ehhez kapcsolódó tudományos tevékenység, kutatás végzése, támogatása; - Az európai és észak-amerikai szellemi örökség, a zsidó-keresztény alapozottságú demokratikus politikai kultúra, az euroatlanti gondolat tudományos igényű népszerűsítése, az Európai Unióval kapcsolatos kutatások ösztönzése; - A totalitárus rendszerekkel és a terrorizmussal szembeni demokratikus összefogással, így az Észak-atlanti szerződés szervezetével (NATO) összefüggő kutatások elősegítése; - A kisebbségi léttel, a kollektív jogokkal kapcsolatos európai kérdések feltárása; - A XIX.-XX. századi észak-amerikai, európai és magyar demokratikus eszmetörténeti örökség ápolása, feldolgozása, összehasonlító vizsgálatok elvégzésének ösztönzése; - Az előző pontokban célként meghatározott témákban tudományos konferenciák, tanulmányi napok szervezése, lebonyolítása; - Az Alapítvány céljainak megvalósítása során összeállított és megírt könyvek, jegyzetek, tanulmányok megjelentetése, kiadása és az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése; - A kiadott könyvek médiákban, nyilvánosság előtti bemutatása, könyvbemutatók szervezése, lebonyolítása és az ehhez kapcsolódó munkák ellátása. ... >>

A Tervezhető Jövőért Alapítvány

(egyéb)

1115 Budapest, Ecsed utca 13.
képviselő: dr. Pap László Tamás
A magyarországi politikai és gazdasági átalakulás során a szabadelvü megoldások kutatása. ... >>

A Világkiállításért Egyesület

(egyéb)

1111 BME, Központi Épülete, 111x. Műegye
képviselő: Molnár József ... >>

Acta Urbis Belvárosi Városvédő Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

1118 Budapest, Csiki-hegyek utca 22. 5./13.
képviselő: Megyesi Mózes
Budapest belvárosának, főleg az V., VI., VII., VIII., IX., erősen beépített kerületek környezeti és élhetőségi viszonyainak a javítása.
- Az egységes urbanisztikai struktúra védelme;
- A kerületek műemléki jellegének megőrzése;
- Az érintett területek közlekedési viszonyainak a javítása;
- A városfejlesztés ésszerű és emberi léptékű megvalósítása, élhető belváros kialakítása;
- A közösségi élet gazdagodásának az előmozdítása, küzdelem a korunk nagyvárosi társadalmára jellemző ?elmagányosodás? ellen;
- A negatív szociológiai tendenciák megfordítása, különös tekintettel a kiköltözésre, a fiatalok elvándorlására, az erős fluktuációra és az elöregedésre;
- Budapest és főleg az említett belvárosi kerületek, és erősen beépített belvárosias lakókörnyezetek minden vonatkozást érintő környezetvédelme. Úgy mint: vízügy, levegő szennyezés, hulladéktárolás/gyűjtés, közterületi szemét eltávolítás, stb.;
- A belváros lakosságának általános egészségügyi állapotának védelme, javítása;
- Az egészséges életmód lehetőség szerinti propagálása, sport- és szabadidős tevékenység megvalósítása;
- Az egységes ?Budapesti-identitás? kialakításának az előmozdítása és erősítése;
- A szűkebb lakókörnyezetre/városrészre vonatkozó ?helyi-identitás-tudat? formálása, közösségépítés.
- A Budapest-Belváros és az ehhez tartozó szűkebb lakókörnyezetek/városrészek egyedi kulturális miliőjének és kulturális értékének a megragadása kulturális rendezvények szervezése által. ... >>

Adam Smith Közgazdasági Alapítvány

(egyéb)

1112 Budapest, Budaörsi 45.
képviselő: Koltay Jenö ... >>

AKTÍV Társadalompolitika Alapítvány

(egyéb)

1112 Budapest, Budafoki út 12.
képviselő: Dr. Mestyanek Ödön
Az Alapítvány célja a rendszerváltás tíz éve alatt létrejött új gazdasági-társadalmi helyzethez, társadalomszerkezethez adaptált új szociálpolitika, szélesebb értelemben önkormányzati, másodsorban állami-össztársadalmi szinten. Az alapítvány a mai passzív, az eseményekre utólag reagáló, a már kész helyzetekre reflektáló - és ezért passzívitásra serkentő - szociálpolitika helyett aktív, előre látó és megelőző társadalom-politika alapjait kísérli meg lerakni, az egyre gyengülő szociális védőháló kompenzálásaként megkísérli a társadalmi szereplőket a trapézon megtartani. ... >>

Alapítvány a Népirtás és Tömeges Atrocitások Nemzetközi Megelőzéséért

(egyéb)

1118 Budapest, Villányi út 47.
képviselő: Tatár György
Az emberi jogok nemzetközi szintű védelme. ... >>

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány

(egyéb)

1111 Budapest, Bercsényi utca 5.
képviselő: dr. Szabó Gábor, Hámori Gábor, Oravecz Beatrix
Elsősorban a matematika, statisztika, és számítástudományok területén elért eseményeken alapuló innovatív eljárások átültetése a gyakorlatba, melyek segítségével értékteremtő folyamatok kialakítására nyílik lehetőség. További célként az alapítvány non-profit kutatóhelyként működve kívánja támogatni és segíteni a magyar gazdasági élet szereplőinek innovatív tevékenységét. Az alapítvány mind alapkutatási, mind alkalmazott ( vagy ipari) kutatási mind kísérleti ( vagy pre-kompetitív) fejlesztési tevékenységet végez, a konkrét igényeknek megfelelően. ... >>

ANIMA UNA Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. C. fszt./35.
képviselő: Ranninger Hernández Carlos L.C., Simoneau John L.C.
Krisztus Légiója által fenntartott intézmények nevelési és oktatási tevékenységének magas színvonalú támogatása; a nevelő-oktató munka tárgyi feltételeinek javítása; a nevelő és oktató munkához szükséges környezet és eszközháttér megteremtése, illetve bővítése. ... >>

Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság

(oktatási,egyéb)

1114 Budapest, Bartók Béla út 61.
képviselő: dr. Marinovich Endre
a) a néhai miniszterelnök, Antall József eszmei, szellemi hagyatékának, szellemiségének és tiszteletének a mindennapi közgondolkodásban való ébrentartása;
b) Antall Józseffel kapcsolatos szellemi és tárgyi emlékek számbavétele, nyilvántartása abból a célból, hogy az Antall József Alapítvány által tudományos igényű rendszerezéssel karbantartott közgyűjtemény létrehozását támogassa, illetve az ezen gyűjtemény javára fel nem ajánlott, egyéb tárgyi emlékek se vesszenek el, pontosan lehessen tudni, hogy ezek kinek a birtokában vannak;
c) Antall József szellemi örökségének bemutatása közéleti aktivitás kifejtésével, tudományos igényű, illetőleg ismeretterjesztő jellegű rendezvények lebonyolításával;
d) Antall József eszmeiségének megfelelő gondolkodású fiatalok képzésének támogatása;
e) Antall József szellemi örökségének számbavételét, közzétételét és a képzési tevékenységet segítő kiadványok, audiovizuális adathordozók megjelentetése;
f) évente kétszer, Antall József születése (április 8.) és halálának napján (december 12.) rövid, de méltó megemlékezés szervezése a néhai miniszterelnök úr sírjánál, valamint megemlékező találkozó az Egyesület székhelyén;
g) Antall József szellemiségének megfelelően az emberi és állampolgári jogok védelmének képviselete az Egyesület lehetőségeinek keretein belül;
h) Antall József politikai hitvallásának megfelelően az euroatlanti integráció elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos, az Egyesület lehetőségei által biztosított tevékenység. ... >>

Architectural Desktop Felhasználók Magyarországi Egyesülete

(egyéb)

1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. A. VIII
képviselő: Bereczki Sándor
Az Autodesk Architektural Deskop program magyarországi használatának elősegítése, a felhasználók összefogása, szakmai és érdekeik egyeztetése, képviselete. A szervezet kapcsolattartás és koordináció a szoftver használatában, illetve a számítogéppel segített tervezés magyarországi kultúrájának növelésében érdekelt, a felhasználói jogviszonyon kívül eső gazdasági és társadalmi körökkel, szervezetekkel. ... >>

Árpádházi Szent Margit Alapítvány

(egyéb)

1114 Budapest, Villányi út 5-7.
képviselő: Birosz Erika, Kiss Mária, Kurali Annamária
Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációjának anyagi támogatása. ... >>

Asszonyok a Nemzeti Egységért Mozgalom

(kulturális,egyéb)

1113 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 5.I/15.
képviselő: Szarka Istvánné
Családdal, női munkavállalással, magzatvédelemmel kapcsolatos fórumok, konferenciák szervezése, kulturális tevékenység. ... >>

Audiovizuális Művek Szerzői Jogait Védő Közcélú Alapítvány

(egyéb)

1113 Budapest, Karolina 65.
képviselő: dr. Kálmán András, Mihály György
Audovizuális felvételre vonatkozó szerzői jogok védelmének támogatása. ... >>

Bajai Ciszterci Diákok Egyesülete

(egyéb)

1114 Budapest, Villányi út 3.
képviselő: Dr. Bánhidy Ferenc elnök ... >>

Balog István- Zilcz György Harsona Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1116 Budapest, Kondorosi út 41.
képviselő: Steiner Ferenc
Évente harsona verseny megrendezése a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 5 éves harsona tagozat növendékei, valamint a Liszt F. Zeneművészeti Főiskola tanári tagozatának azon növendékei részére, akik a debreceni versenyen 1, 2, 3. díjat nyertek. ... >>

Bartók Béla 61. Önkormányzó Lakásbérlő Egyesület

(egyéb)

1110 Budapest, Bartók Béla 61.
képviselő: Bánky András dr., Csipke Laszló, Ghimesy László dr. ... >>

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány

(természetvédelem,egyéb)

1116 Budapest, Fehérvári út 130.
képviselő: Lukács Péter
A magyarországi műszaki, természettudományi és üzemszervezési alkalmazott kutatások támogatása. ... >>

Bercsényi Építész Szakkollégiumért Alapítvány

(intézményi,egyéb)

1117 Budapest, Bercsényi u.28-30.
képviselő: Bőczén Árpád
A Bercsényi Építész Szakkollégium tevékenységének támogatása. ... >>

Bétel Keresztény Missziói és Diakóniai Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

1113 Budapest, Valkói u. 11.
képviselő: Horváth Ildikó
A magyar társadalom szellemi, erkölcsi és szociális felemelkedésének elősegítése a bibliai értékek megismertetése és a cselekedetekben megnyilvánuló felebaráti szeretet révén. ... >>

Bibó István Szakkolégiumért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1118 Budapest, Ménesi út 12.
képviselő: Szájer József dr. ... >>

Bikás Park Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

1117 Budapest, Szerémi út 45. fszt. 1.
képviselő: Klacskó Géza
A városi lakókörnyezet helyi értékei, zöld területei, az épített és természeti környezet védelme, megőrzése és ápolása, környezeti- és kulturális fejlesztése a tájékoztatás, az önszerveződés, a helyi érdekképviselet és érdekérvényesítés minden demokratikus eszközének felhasználásával, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme politikai pártoktól és pártpolitikai szerveződésektől függetlenül. ... >>

Budapesti Műszaki Egyetemisták Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

1117 Budapest, Kőrösy József utca 10.
képviselő: Gergely Felicián
Az Egyesület szervezi és megvalósítja az egyetemi és a főiskolai hallgatói állomány tanulmányi, szakmai, kulturális, valamint sport tevékenységével összefüggő feladatokat. Ennek keretén belül a hallgatók tanulmányi előmeneteléhez szükséges segítséget megadja és biztosítja. Szervezi és lebonyolítja a hallgatói állomány szakmai, kulturális és sport rendezvényeit. ... >>

Budapesti Önkéntes Mentő Egylet - Katasztrófa Elhárítási Csoport Alapítvány

(egyéb)

1115 Budapest, Kelenföldi utca 2.
képviselő: László Szilárd Ferenc
Az alapítvány célja, hogy a magyarországi korszerű speciális mentés és sürgősségi ellátás kialakítása, művelése és fejlesztése érdekében fejtse ki tevékenységét. Célja a sürgősségi szakellátás szakmai és laikus köztudatba való beépítése. ... >>

Budapesti-Pest megyei Műszaki és Agrár Klub

(egyéb)

1114 Budapest, Bukarest utca 3. III./6.
képviselő: Tunyogi András ... >>

Campus21 Egyesület - Az Innovatív Telekommunikációért

(egyéb)

1117 Budapest, Irinyi utca 32. a. fszt./2.
képviselő: Kálóczi Attila Mihály
Az innovatív számítástechnikai és telekommunikációs eszközök és szolgáltatások magyarországi elterjesztésének elősegítése. ... >>

CCC Magyarország Vallási Közösség

(egyéb)

1116 Budapest, Zsurló utca 6.
képviselő: Bazynski László, Daniel E. Butts, Grész Gábor, Kelly G. Butts ... >>

Ciszterci Szent Bernát Egyesület

(egyéb)

1114 Budapest, Villányi 3.
képviselő: Bánfi Attila dr. ... >>

Corvinus Alapítvány a Közszektor Modernizációjáért

(egyéb)

1118 Budapest, Ménesi utca 5.
képviselő: dr. Bordás Mária
Tudományos kutatások szervezésével és támogatásával az egyetemi tudományos kutatások bővítése, ezáltal a közszektor: az államigazgatás, és a közszolgáltatások modernizációjának, reformfolyamatainak elősgítése. ... >>

CROSSBOW CARE MISSION Alapítvány

(egyéb)

1112 Budapest, Menyecske u. 37. III.em. 22.
képviselő: Alex Otim Labal
A gazdaságilag és szociálisan hátrányos helyzetbe kerül személyek támogatása. ... >>

"CSEPP EMBERKÉK" Koraszülöttekért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,egyéb)

1119 Budapest, Rátz László utca 56. 8./25.
képviselő: dr. Vojcek Lászlóné
a budapesti Schöpf-Merei Ágost Kórház Intenzív Koraszülött Osztálya orvosainak és más szakembereinek, ápolási dolgozóinak bel- és külföldön történő továbbképzésének segítése; gyógyító tevékenységet elősegítő tudományos munka támogatása; a gyors és hatékony orvosi tevékenység feltételeinek biztosítása; gazdasági- műszakieszközök, gyógyszerek beszerzésének támogatása; koraszülöttek rehabilitációjának megszervezése; koraszülött ápolás keretében végzett tevékenység kapcsán kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek jutalmazása. ... >>

De JuRe Alapítvány a Sérült Emberek Jogaiért

(egyéb)

1112 Budapest, Neszmélyi út 36.
képviselő: Dr. Kálmán Zsófia
Sérült, fogyatékos, speciális adottságú emberek jogvédelmének és jogérvényesítésének támogatása. ... >>

Demokraták Hálózata

(egyéb)

1116 Budapest, Sáfrány utca 40. IX/92.
képviselő: Geri Tibor
Új politikai kultúrát meghonosítva olyan politikai szervezetet létrehozni, amely tevékenyen részt vesz egy "egészséges demokrácia" megteremtésében Magyarországon. ... >>

Demokratikus Keresztény Királyság Párt

(egyéb)

1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 22.
képviselő: Gyulai Csaba Sándor
Széles körben érvényre juttatni a küldetésnyilatkozatában kifejtett célokat és értékeket, melyek alapja a hűség, az igazság, a tisztesség és ezt békés, törvényes eszközökkel, rövid időn belül megvalósítsa a demokrácia, az őskereszténység és királyság erényeinek egyesítésével. ... >>

Demokratikus Közéletért Alapítvány

(egyéb)

1111 Budapest, Bartók B.18.
képviselő: Andrásné dr. Czikollay Mária, Bajnok Istvnánné Dr., Kiss B. Zsolt, Ruff István, Szabó Imre Dr.
A közéleti demokrácia megvalósítása. ... >>

Diákélet Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1116 Budapest, Fehérvári út 239. fsz./2.
képviselő: Kósa Gergely
A diákok nyári táborozásának támogatása, az iskolai oktatás hatékonyságának fokozása. ... >>

Digitális Média Forgalmazók és Felhasználóinak Közhasznú Egyesülete

(egyéb)

1119 Budapest, Hadak útja 9.
képviselő: Ablonczyné Markó Judit, Porteleki Györgyi
A digitális adathordozók felhasználóinak a szakmai érdekképviselete. ... >>

Dr. Heller László Alapítvány

(egyéb)

1110 Budapest, Müegyetem rkp. 3-9.
képviselő: Balogh András
A Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán tanuló egy kiváló diák részére ösztöndíj folyósítása annak érdekében, hogy elősegítsük tanulmányai folytatását. A diák kiválasztásánál elsőbbséget élvez az aki kiváló tanulmányi eredményein túlmenően hőtechnikai és/vagy energetikei kérdésekkel kiemelkedően foglalkozik. ... >>

Egyénre Szabott Rákgyógyításért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1116 Budapest, Kunhegyes utca 10.
képviselő: Keresztúri Ernőné
Az egyénre szabott rákterápia meghatározását elősegítő kutatás támogatása, diagnosztikai módszereinek fejlesztése, valamint az azzal összefüggő orvostudományi területek fejlesztésének, egyetemi oktatásának támogatása, a kutatás technikai-működési feltételeinek javítása, korszerűsítése. ... >>

Élelmiszer Fizika Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1118 Budapest, Somlói út 14-16.
képviselő: dr. Baranyai László, dr. Szabó S.András elnök
Az élelmiszertudomány meglévő fizikai ismeretének, fejlesztésének és kutatási eredményeinek publikálása az élelmiszer-termelés, élelmiszeripari oktatás és kutatás résztvevői számára. ... >>

Első Magyar Müegyetemi Műhold Alapítvány

(egyéb)

1110 Budapest, Müegyetem rkp. 3.
képviselő: Medvigy Mihály dr., Michelberger Pál dr. ... >>

Első Magyar Szivarklub Egyesület

(egyéb)

1118 Budapest, Kelenhegyi út 58.
képviselő: Borics Zoltán, Juhász Gábor
A hazai szivarkultúra fejlesztése, ápolása. ... >>

Első Magyar Vészhelyzeti Mentő Egyesület

(egészségügyi,egyéb)

1113 Budapest, Bocskai út 31. V/1.
képviselő: Gólik János, Gyergyói István, Nagy István
A tagság részére biztosított, egyesületi tagságot is igazoló megszemélyesített plasztikkártya kibocsátása, hogy ehhez kapcsolódóan az egyesület tagságát érintő jövőbeni egészségügyi vészhelyzetekből történő mentés segítéséhez személyes egészségügyi információs támogatást nyújtson a balesetek kárenyhítése és a mentés könnyítése céljából. ... >>

Első Magyarországi Orosz Fekete Terrier Fajtaklub Egyesület

(egyéb)

1116 Budapest, Fegyvernek utca 4. III./38.
képviselő: Landi Éva, Szilágyi András
Az orosz fekete terrier kutyafajta népszerűsítése, az egyesület tagjai tenyésztői, kiállítói, munkájának segítése. A hobby célból tartott kutyák tulajdonosai között megfelelő információáramlás elősegítése. ... >>

Energetikai Szakkollégium Egyesület

(intézményi,egyéb)

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. D. 208/A.
képviselő: Jeszencsák Péter
Az egyesület elsősorban az ifjúság energetikai ismereteinek bővítését, tudományos, szakmai és általános tájékozottságának bővítését, a szakmai kultúra terjesztését tekinti céljának. ... >>

Épületgépészeti Oktatásért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9.
képviselő: Bánhidi László, Móczár Gábor
Az épületgépészeti- és ezzel összefüggésben a lörnyezetvédelmi felsőszintű oktatás és képzés szinvonala emelésének elősegítése, az ez irányú kutatások és fejlesztések támogatása. ... >>

Európa-Ázsia Alapítvány

(egyéb)

1114 Budapest, Bartók Béla u. 61.
képviselő: Sipos Anikó
Ázsiai országok állampolgárai magyarországi továbbtanulásának a támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal