Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XI. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 403
2. oldal

Berczeller Rezső Alapítvány

(kulturális)

1112 Budapest, Barackfa 12/a.
képviselő: Ábel Margit, Jankovits József dr., Sallai Géza
Berczeller Rezső a XX. század kiemelkedő szobrászművész megismertetése az utókor számára Magyarországon és külföldön egyaránt. ... >>

BERKA Művészeti Egyesület

(kulturális)

1113 Budapest, Bocskai út 69. III/2.
képviselő: Endrődi Szabolcs
A moldvai csángó kultúra ápolása, népi hagyományainak, táncainak zenéjüknek ismertetése, bemutatása. A zeneművészet - azon belül a népzene - értékeinek képviselete és közvetítése. ... >>

Bibó István Szakkollégium a Felelős Értelmiségért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1118 Budapest, Ménesi út 12.
képviselő: dr. Pozsár-Szentmmiklósy Zoltán
Az 1983. őszén alapított ELTE Bibó István Szakkollégium (a továbbiakban Szakkollégium) céljával azonosan a tömegessé vált jogászképzésben az egyetemi követelményekhez és képzéshez képest többletlehetőségeket és ?tudást nyújtson a Szakkollégium hallgatóinak. Előadássorozatok, tutoriálok, konferenciák, viták, speciális képzési formák segítségével a szakkollégistákból felkészült, a szakma és a munkaerőpiac elvárásainak és kihívásainak megfelelni képes ifjú jogászokat és politológusokat képezzen az egyetemi és a szakkollégiumi évek alatt. Segítse a Szakkollégium minden olyan programját, amelyek az annak működését meghatározó alapelvek, így a szakmaiság tájékozottság, önállóság, kezdeményezés, felelősség, önkormányzatiság, nyilvánosság, egyenlőség és közösségiség mentén szerveződnek és a szakkollégisták fejlődését szolgálják. Segítse a szociális érzékenység kialakulását célzó programok megvalósítását. Segítse más szakkollégiumokkal és a volt szakkollégistákkal való kapcsolattartást és együttműködést. Minden rendelkezésre álló eszközzel elősegítse a Szakkollégium tagjai tudásának bővítését, továbbá arra törekszik, hogy a szakkollégium diákjaiból művelt, tájékozott, idegen nyelveket beszélő, széles látókörű, szociálisan érzékeny jogászok és politológusok legyenek. A szakkollégium tagjai fejlődésének érdekében szervezze és támogassa a Szakkollégium kulturális és sportéletét, támogassa a szabadidős és hobbitevékenységeket. Támogassa a szakkollégiumban folyó nevelési, oktatási és tudományos tevékenységet, valamint képességfejlesztést. Támogassa a Szakkollégiumban folyó összefogott, kutatócsoport formájában működő vagy egyéni kutatási tevékenységeket. Támogassa a Szakkollégium kulturális életének szervezését, lehetőség szerint olyan módon, hogy az ELTE többi hallgatójának is lehetősége legyen az abba való bekapcsolódásra. Támogassa Bibó István szellemi emlékének, hagyatékának ápolását, önállóan és más szervezetekkel együttműködve is. A gyermek- és ifjúságvédelem, a gyermek és ifjúsági érdekképviselet jegyében különböző programokat, így különösen állampolgári nevelés témájú táborokat szervezzen a Szakkollégiummal kapcsolatban álló gyermek és ifjúsági szervezeteknek. Támogassa az emberi és állampolgári jogok védelmének megvalósítását, különösen jogsegély-szolgálat működtetésével, képzésben, felvilágosításban való aktív részvétellel, illetve az emberi és állampolgári jogok védelme gyakorlati megvalósítási lehetőségei témakörben végzett kutatásokkal. ... >>

Bikás Park Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

1117 Budapest, Szerémi út 45. fszt. 1.
képviselő: Klacskó Géza
A városi lakókörnyezet helyi értékei, zöld területei, az épített és természeti környezet védelme, megőrzése és ápolása, környezeti- és kulturális fejlesztése a tájékoztatás, az önszerveződés, a helyi érdekképviselet és érdekérvényesítés minden demokratikus eszközének felhasználásával, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme politikai pártoktól és pártpolitikai szerveződésektől függetlenül. ... >>

Black Dog Kulturális és Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1111 Budapest, Lágymányosi 12. alagsor 2.
képviselő: Apáti Zoltán elnökségi tag, Kovács Róbert elnökségi tag, Melher József elnökségi tag, Sira László elnök
elősegítse a szabadidős sport fellendítését, a hagyományok őrzését, a kultúra terjesztését, helyet adjon az időtöltésként végzett sportolás és szellemi gyakorlat folytatásának, tevékenységében propagálja és segítse a kulturális javak minél szélesebb körben történő megismertetését, különös hangsúlyt fektet a hagyományőrzésre és a művészet ágainak a mindennapokba történő beemelésére, a természetes és az épített környezet védelmére. ... >>

Blue Cats Művészegyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1114 Budapest, Magyari István u. 4. Alagsor 1
képviselő: Grünwald József László
Művészeti tevékenységek koordinációja, amatőr és profi művészek érdekvédelme, támogatása, szervezése. Fiatal művészeknek bemutatkozási, fellépési, tárlat lehetőségek szervezése, források felkutatása. Új művészeti ágak elfogadtatása. ... >>

Bogdánfy utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1117 Budapest, Bogdánfy utca 1/ b.
képviselő: Juhászné Jankó Andrea
A gyermekek szellemi és testi fejlődését előmozdító, az oktatási-nevelési tevékenységet segítő eszközök beszerzése. A gyermekek egészségét szem előtt tartó óvodai körülmények biztosítása (pl. udvari, foglalkoztató termi fejlesztések). A gyermekek sporttevékenységének, kulturális és egyéb programjainak (pl. kirándulások, szüretek) támogatása. Az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása. Gyermekek és pedagógusok jutalmazása. Az oktató-nevelő munkát elősegítő kiadványok és irodai eszközök beszerzése, illetve az utóbbiak karbantartása. Az óvodában folyó logopédiai fejlesztést segítő tárgyi körülmények folyamatos javítása. ... >>

Bolyai Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.
képviselő: Galácz András, Kondor Imre, Kucsman Árpád
A Bolyai Kollégium hallgatóinak támogatása. ... >>

"Borvízforrás" Kulturális Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1116 Budapest, Kisköre utca 5. I./3.
képviselő: Budai Ilona
Az erdélyi épített, anyagi, szellemi és természeti örökség védelme, ápolása, a kulturális hagyaték ismertté tétele, bemutatása és terjesztése. A hasonló célú és elkötelezettségű szervezetek egymás közötti kapcsolatának és külföldi szervezetekkel való együttműködésének elősegítése. ... >>

Bölcsödei Kisgyermekek Ellátásáért Alapítvány

(kulturális)

1119 Budapest, Bártfai u. 8./B. II/6.
képviselő: Husztiné Pozsonyi Ilona Ibolya, Sagát Gáborné sz. Kővári Mária, Schmidka Istvánné sz. Pályi Éva
A Főváros XI. kerületének Egyesített Bölcsödék és Intézményeiben ellátást, vagy szolgáltatást igénybe vevők, és ellátást vagy szolgáltatást nyújtók támogatása. ... >>

Bp.XI.ker.Tétényi út-i-Bikszádi út-i Óvoda gyermekeiért közhasznú alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1119 Budapest, Tétényi út 46-48.
képviselő: Fülöp Tibor
Óvodai tárgyi eszközök beszerzése,modern játékeszközök biztosításával a gyermekek mozgás-és zenekultúrájának fejlesztése, táboroztatás feltételeinek biztosítása, hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek támogatása. ... >>

Briliáns Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1119 Budapest, Rátz László u. 4.sz.
képviselő: Kádár Péter Áron (elnök)
Általános iskola létesítése és működtetése. Az alapfokú és művészeti oktatás programokkal, eszközökkel való támogatása, ösztöndíjas támogatás. Alapfokú művészeti iskola,mint közoktatási intézmény létesítése. Alapfokú illetve művészeti oktatásra irányuló kutatások végzése és ezekhez támogatás nyújtása. ... >>

Budai 11. Baráti Kör

(kulturális)

1110 Budapest, Ménesi 2.
képviselő: Gombár Ferenc ... >>

Budai Bocsok Jégkorong Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1117 Budapest, Sopron út 19.
képviselő: Krauss Tamás
A Non-profit közhasznú sportegyesület, amelynek fő célja 5 éves kor feletti, óvodás - és kisiskolás gyerekek számára jégkorong és korcsolya sporttevékenység végzése, az egészséges életmód népszerűsítése, rendszeres szabadidős és versenyszerű sportolás és testedzés biztosítása. Utánpótlás-nevelés, a szakmai és edzői háttér biztosítása, továbbképzési lehetőségek felkutatása és ezeken való részvétel. Magyarország és az EU tagállamok hasonló nonprofit sportegyesületeivel való kapcsolatfelvétel, testvér egyesületek kialakítása, rendszeres kapcsolattartása, sport és egyéb kulturális rendezvényeken közös részvétel. ... >>

Budai Fiatalok Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1114 Budapest, Fadrusz utca 4. fsz./3.
képviselő: Bajkó-Sokoray István
A fiatalság közéleti szerepvállalását előmozdító és támogató, kulturális programok előadássorozatok, kiállítások, szakmai képzések, táborok rendezése. Nemzetközi és határon túli magyar ifjúsági, szakmai és kulturális szervezetekkel való együttműködés kialakítása és azok tevékenységének támogatása. Közös programok szervezése, kulturális kapcsolatok fejlesztése. Az európai integráció elősegítése, a magyar kultúra megismertetése az Európai Unió más tagállamaival, illetve a fiatalok ismeretének bővítése az Európai Unióról. Ennek érdekében az egyesületi tagok elsősorban rendezvények szervezésével, PR és reklámtevékenység kifejtésével, szóróanyagok, publikációk terjesztése útján kívánnak tájékoztatni, informálni és az integráció megvalósulását elősegíteni. A környezettudatos nevelés elősegítése. Mindennemű környezetvédelmi tevékenység, így a zöldterületek növelésének, természeti értékeink védelmének és a biogazdálkodás meghonosításának támogatása, az alternatív közlekedési formák, többek között a kerékpárosok támogatása. Drog prevencióval kapcsolatos előadások, programok szervezése, támogatása. A tevékenységgel kapcsolatos kiadványok, tudományos adattár és egyéb publikációk összeállítása, megjelentetése. ... >>

Budai Fotó és Filmklub

(kulturális)

1113 Budapest, Badacsonyi utca 14/a. fsz./1.
képviselő: Bogár László, Holló Dénes dr. ... >>

Budai Magánmúzeum Kulturális Szolgáltatási Alapítvány

(kulturális)

1111 Budapest, Budafoki út 15. V.em.
képviselő: Gyökér István
Művészi értékű képeslevelező-lap magángyüjtemény közkincsé tétele. ... >>

Budai Művészház Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1112 Budapest, Brassó út 91.
képviselő: dr. Kovács András, Kafer György, Lázár György Károly, Pitti Katalin, Radó Denise Gabriella, Volf Katalin
Budapest kiemelt övezetében egy olyan iskola létrehozása, ahol a művészeti ágak majd mindegyike képviselve van és ahol a tanulók nem kizárólag egy fajta művészeti vonalon kapnak oktatás, hanem betekintenek a társművészetek előadóinak oktatásába és rendezvényeiken együtt szerepelnek. A hangszeres, illetve éneket tanuló növendék szolgáltatja a zenei kíséretét és a kézműves hallgató saját elképzelései láthatók a rendezvények díszleteiben, jelmezeiben, kellékeiben. A tapasztalat az, hogy a társművészetek gyakran nem értik meg egymást. Az iskolában egymásért dolgoznak a a művészek, a másik művészeti ágakat is megismerik és tisztelni és megtanulják ezzel.
Házi és szabadtéri rendezvények lebonyolítása. Művészközösségek létrehozása, összetartása. Oktatás: hangszeres, ének és táncoktatás óvodás, iskolás és felnőtt korosztályok számára. ... >>

Budai Öregdiákok Énekes Egyesülete

(kulturális)

1119 Budapest, Andor u. 23/e.
képviselő: Major Árvácska ... >>

Budaörsi úti Kollégistákért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1115 Budapest, Bártfai utca 63. V./16.
képviselő: Nyíri Tihamér
Az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium egykori, jelenlegi és jövendő lakóinak, dolgozóinak segítése, a rászoruló hallgatók támogatása, a tehetséges hallgatók segítése, a kollégiumi közélet szervezése, a kollégium hagyományos hallgatói eseményeinek (Showhajtás, KultúrHét, Budaörsi Napok) megszervezése, a kollégium lakóinak munkához segítése, illetve a kollégiumi körülmények színvonalának emelése, a kollégium állagának megőrzése. Célja továbbá a kollégiumi tudományos élet megőrzése, a kollégiumban működő mentor-program támogatása, a kollégiumi kutatócsoportok támogatása. ... >>

Budapest Előadóművészeti Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1116 Budapest, Temesvár u. 12.
képviselő: A képviselő tartózkodási helye:, Steven Glen Granin
Angol nyelvű színházi előadások és kulturális események létrehozatala és közönséghez történő eljuttatása. ... >>

Budapesti Kulturális és Képzési Egyesület

(oktatási,kulturális)

1113 Budapest, Kökörcsin utca 7.
képviselő: Jungwirth Silvia ... >>

Budapesti Lufthansa Sportegyesület

(sport,kulturális)

1117 Budapest, Neumann János utca 1/ E.
képviselő: Süveges Zoltán
Az egyesület célja a sportolási, testedzési és felüdülési lehetőség biztosítása a tagok részére. Elősegíti az egyesület szakosztályai iránt érdeklődők ez irányú testnevelési és sporttevékenységét, támogatja a szabadidősport és ezáltal a nemzetközi kulturális kapcsolatok erősítését, különös tekintettel a Lufthansa-Konszernen belüli sport-kulturális kapcsolatokra. A cél megvalósítása érdekében sportlétesítményeket biztosít, sportszereket, felszereléseket szerez be, bocsát rendelkezésre, a működési körhöz kapcsolódó szolgáltatásokat (kölcsönzés, bérbeadás stb.) nyújt. Az egyesület együttműködik a testnevelési és sporttevékenységben érdekelt vagy azt felügyelő szervekkel és szervezetekkel. ... >>

Budapesti Műszaki Egyetemisták Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

1117 Budapest, Kőrösy József utca 10.
képviselő: Gergely Felicián
Az Egyesület szervezi és megvalósítja az egyetemi és a főiskolai hallgatói állomány tanulmányi, szakmai, kulturális, valamint sport tevékenységével összefüggő feladatokat. Ennek keretén belül a hallgatók tanulmányi előmeneteléhez szükséges segítséget megadja és biztosítja. Szervezi és lebonyolítja a hallgatói állomány szakmai, kulturális és sport rendezvényeit. ... >>

Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség Hitéleti Működését Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1114 Budapest, Orlay utca 6.
képviselő: Keve Mária
liturgikus ünnepek méltó megünneplése, egyházi liturgiai kutatások és publikációk támogatása, múzeum és könyvtár gondozása, javítása, bővítése, értékbecslése, látogatottság növelése mind szélesebb körben, az ingatlan karbantartása, felújítása, hitélet fokozása. ... >>

Budapesti Románok Kulturális Társasága

(kulturális)

1118 Budapest, Torbágy utca 2. V./16.
képviselő: Meszénáné dr. Berényi Mária, Nemes Lászlóné, Vargháné dr.Borbély Anna ... >>

Budapesti Stúdió Kórus Egyesület

(kulturális)

1115 Budapest, Etele út 60/b. IV//13.
képviselő: Márkus Zsolt László
A Budapesti Stúdió Kórus zavartalan, színvonalas működéséhez szükséges szakmai, gazdasági és technikai háttér megteremtése és biztosítása. A magas színvonalú zenei kultúra terjesztése. A klasszikus és modern kórusmuzsika megismerése, megismertetése, értő tolmácsolása. ... >>

CASUS Művészeti Társulás

(kulturális)

1118 Budapest, Törökugrató 9.
képviselő: Molnár László ... >>

Cerbul de Aur Kulturális Egyesület

(kulturális)

1118 Budapest, Regős köz 4. IX.37.
képviselő: Lakatos András ... >>

City Balett Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1117 Budapest, Szerémi sor 6.
képviselő: Kadelka László
A honi és határainkon kivül élő tehetséges magyar fiatal művészek balett oktatásának, hazai és külföldi fellépésének támogatása, a, klasszikus balett hagyományainak megtartása. tovább élésének elősegitése, fiatal koreográfusok műveinek bemutatása és külföldi szerepléseinek finanszirozása, a balett művészetet segitő képző és fotó művészek támogatása. ... >>

Civitas Europica Centralis Alapítvány

(kulturális)

1115 Budapest, Szentpéteri u. 10.
képviselő: Dr. Kupa Mihály
Közép Európa regionális együttműködésének a támogatása. ... >>

Collegium Pannonicum Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1113 Budapest, Edömér utca 2. 6./2.
képviselő: Pavlics Tamás
A fiatalság közéleti aktivitásának, valamint kulturális és szellemi fejlődésének elősegítése. ... >>

Con spirito Zeneművészeti Egyesület

(kulturális)

1119 Budapest, Rátz László u. 31. I/3.
képviselő: Bartal László
Az 1970. január 01. után született zeneszerzők kiemelkedő komolyzenei műveinek magas művészi színvonalon történő közönséghez jutásának elősegítése. ... >>

CONTI Alapítvány

(kulturális)

1111 Budapest, Müegyetem rkp.6-8.
képviselő: Szücs István ... >>

Creative Commons Magyarország Egyesület

(kulturális)

1111 Budapest, Stoczek utca 2.
képviselő: Bodó Balázs
non-profit kulturális szektor működésének támogatása, a Creative Commons licencek közszféra általi használatának elősegítése. ... >>

Cseperedjünk Egészségesen Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1119 Budapest, Albert utca 28-30.
képviselő: Gáldiné Szűcs Katalin
Az óvodában nevelt gyermekek fejlődésének elősegítése, művészetek iránti fogékonyság, érdeklődés feltételeinek megteremtése, óvodai játékok fejlesztése, kirándulások szervezése, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése. A magas szintű nevelési munka érdekében a megfelelő nevelési-oktatási eszközök, képzőművészeti tárgyak, bútorok beszerzése, melyre az óvoda költségvetésében nincs vagy kevés a pénzügyi lehetőség. ... >>

Csillaghíd Alapítvány

(kulturális)

1116 Budapest, Mezőkövesd út 16. fsz./27.
képviselő: Pető Szilárd
A határon túli magyarok - sajátos kulturális öröksége bemutatásának,megőrzésének - támogatása. A határon túli magyarok és az anyaországiak közötti egyéni szintű - kapcsolatok erősödésének segítése. ... >>

Csonka János Alapítvány

(kulturális)

1114 Budapest, Bartók Béla út 31.
képviselő: dr. Kulcsár Béla
Csonka János Emlékmúzeum létesítése. ... >>

Culture-Plus Magyarország Egyesület

(kulturális)

1111 Budapest, Egry József 40.
képviselő: Bajomi Lázár Péter, Kovács Petra, Martin József, Messing Vera, Révai Ákos ... >>

Dajka Margit Emlékére Létrejött Művészeti Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1115 Budapest, Sárbogárdi út 4.
képviselő: Horváth Károly, Tóth Éva
A Dajka Margit Színház, Múzeum és művészeti díj létrehozása, művészek támogatása. ... >>

Dallam-Világ, Alapítvány a XXI. századi művészeti nevelésért

(kulturális)

1117 Budapest, Bogdánfy u. 8/c. V.em.20.
képviselő: Laczó Zoltán, Tardos András
Hozzájárulás a művészeti nevelés fejlesztéséhez, megújításához, ezen belül a zenei nevelés hatékonyabbá tételéhez. ... >>

Debreceni Református Kollégium Budapesti Baráti Köre

(intézményi,kulturális)

1119 Budapest, Solt utca 24. 1./3.
képviselő: Derencsényi Zsuzsa, dr. Bacskai Antal ... >>

Dél-Kínai Kulturális Egyesület

(kulturális)

1111 Budapest, Budafoki út 12. III./12.
képviselő: Prutkay Csaba
Az Egyesület fő célkitűzése Dél-Kína kultúrájának megismertetése, népszerűsítése, ennek érdekében tömöríti: a Dél-Kína kultúrája iránt érdeklődőket, ezen belül a kalligráfia, teakultúra, vallási hagyományok, építészet, gasztronómia, oroszlántánc, sárkánytánc, dobművészet és mozgásművészetek kedvelőit, akik a fentiek valamelyikét kedvtelés szerűen gyakorolják, tanulmányozzák, vagy kutatják. ... >>

Diák Bibliai Közösség Alapítvány

(kulturális)

1111 Budapest, Lágymányosi utca 13. III/2.
képviselő: Lee Hoon
A fiatal értelmiség hitében történő támogatása, megerősítése érdekében az Evangélium terjesztésének terjesztésének elősegítése. ... >>

Diák-Domb Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1118 Budapest, Torbágy u.17.I.em.1.
képviselő: Csallóközi Zoltán
A határon túli és inneni egyes civil szerveződések kapcsolatainak segítése, elsődlegesen a határon túli magyarsággal kapcsolatos tudományos, kutatási, kultúrális, oktatási és hitéleti célok megvalósításának támogatása. ... >>

Digitális Kultúra Fejlesztéséért Egyesület

(kulturális)

1118 Budapest, Budaörsi út 4-18/c.IV.em. 2.
képviselő: Szakál Péter ... >>

"Docete" Keresztény Oktatásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1118 Budapest, Kaptárkő utca 12. VIII./24.
képviselő: Kiss Beatrix, Nagy Andrea Krisztina
Az alapítvány célja a keresztény, 8 évfolyamos iskola alapítása és működtetése abból a célból, hogy a magyar és nem magyar gyermekeket a Biblia útmutatásainak megfelelő erkölcsi, tudományos és szellemi környezetben oktassa. Iskola előkészítő, ismeretterjesztő órák, sport és szabadidős, művészeti és kulturális programok tartása. A keresztény oktatással kapcsolatos információk terjesztése és konferenciák szervezése. sajátos nevelési igényű (SNI ( tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek ( állami gondozottak, szellemi és testi fogyatékosok) keresztény alapokon álló oktatásának, nevelésének támogatása. ... >>

Domján Edit Alapítvány

(kulturális)

1117 Budapest, Szerémi sor 7.
képviselő: Szakonyi Károly
Domján Edit művészetének megőrzése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal