Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XII. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 110
1. oldal

A Francia Becsületrend és Nemzeti Érdemrend Magyar Tagjai Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1123 Budapest, Alkotás utca 63-67.
képviselő: Dr. Harbula Gyula
A szolidaritás kialakítása a tagok között, valamint a tagok halálát követően a családtagok támogatása tanácsadással és mindenfajta segítségnyújtással, kivéve pénzezközök juttatását, és jogtanácsadást; A becsületrend, annak alapelvei és a tagok erkölcsi megbecsülésének növelése - a magyar-francia barátság jegyében - a magyar közvélekedésben; Jótékonysági akciók lebonyolítása és az ezeken való részvétel a fenti célok szolgálatában, különösen akciók és kiadványok formájáben. ... >>

A Jó Közösségért Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

1126 Budapest, Nagy Jenő utca 10.
képviselő: Kertész Gábor
Az alapítvány célja arra irányul, hogy közösségi, szabadidős, egészségmegőrzési, sport és ismeretterjesztő programok, szakmai képzések, rendezvények szervezését, lebonyolítását támogassa. ... >>

A Római Klub Magyar Szervezete

(egyéb)

1126 Budapest, Béla király utca 30/c.
képviselő: dr. Kapolyi László
A Római Klub munkájának és szellemiségének megismertetése és képviselete Magyarországon;
tudományos kutatómunka végzése a Római Klub szellemiségével egyező társadalmi-gazdasági-technológiai, jövőkutatás, energia, szociális energia, fenntartható fejlődés témakörökben;
a kutatási eredmények közlése tudományos publikációkban;
a tudományos eredmények megvitatása hazai és nemzetközi találkozók, workshopok és konferenciák keretében;
a Magyar Szervezet nemzetközi kapcsolatainak ápolása és fejlesztése. ... >>

Aktív Időskor Egyesület

(egyéb)

1121 Budapest, Mese utca 10. II./5.
képviselő: Koblov István ... >>

ALAPVONAL Ifjúsági- és Kulturális Értékközvetítő Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 21. III. 19.
képviselő: dr. Kiss Dóra
A magyar társadalom egyes rétegei közötti összhang megteremtése, különös tekintettel a fiatalok céltudatos, erkölcsös és egészséges életminőségi feltételeinek kialakítására. A társadalom életformájának, életszemléletének megújítása: a tudatos jövőtervezés, az élethosszig tartó tanulás, az otthonteremtés alapelveinek széles körű elterjesztése. A társadalom fiatal, vagy fiatalos lelkületű tagjai egészséges életmódjának elősegítése: elsősorban sportversenyek rendezésével, valamint sporteszközökhoz való hozzájutás támogatásával. Az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán az Uniós életszínvonal elérésének elősegítése, tájékoztató rendezvények szervezésével, tanácsadó központ működtetésével. Kulturáli rendezvények szervezésével, támogatásával az alternatív, kulturális irányzatok értékeinek széles körű megismertetése. Elektronikus tartalmak e-learning, mint oktatási integrációjuk, esélyegyenlőségük támogatása. A gyermekek környezettudatos gondolkodásának elősegítése, környezetvédelem. ... >>

Alternatív Távközlési Szolgáltatók Egyesülete

(egyéb)

1123 Budapest, Alkotás u. 50.
képviselő: dr. Orbán Miklós ( elnök )
információs társadalom céljainak és megvalósulásának támogatása, s a tagok érdekképviselete. ... >>

Andrássy Program Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

1122 Budapest, Városmajor utca 48. b. I./3.
képviselő: Nagy Júlianna
Budapest és a vidéki térségek, kiemelten a jövedelemtermelő képesség, munkaerő-piaci helyzet, infrastrukturális ellátottság, szolgáltatási hozzáférés szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülő kistérségek kooperációja az érintett vidéki térségek esélyegyenlőségének és kiegyensúlyozott fejlődésének, illetve kulturális örökségük, hagyományaik, természeti értékeik és a megtermelt javaik Budapest lakosságával történő megismertetése és megosztása érdekében. ... >>

ANIMA Ifjúsági Mentálhigiéniás Társaság

(egyéb)

1121 Budapest, Moha 8903/3. hrsz.
képviselő: Hegedüs László ... >>

Átfogó Minőségvezetési Rendszer Alapítvány

(egyéb)

1120 Budapest, Pethényi köz 10.
képviselő: Baross Szabolcs
A minőségközpontú vezetés - Átfogó Minőségvezetési Rendszer magyarországi elterjedésének segítése. ... >>

Atomenergia Kutatásért Alapítvány

(egyéb)

1121 Budapest, Konkoly-Thege út 29-33. 4-es épület I./114;115.
képviselő: Bartos Gabriella, David John Wilkes, Horváth Zsolt
olyan fórum létrehozása, amely lehetőséget biztosít arra, hogy az atomenergia-kutatás és -fejlesztés területén működő szakemberek, tudósok, mérnökök, az atomenergia kutatások és nukleáris létesítmények működtetése során szerzett tudományos tapasztalataikat és tudásanyagaikat egymás között megismerhessék és hasznosíthassák. ... >>

Banki Károsultak Önvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1122 Budapest, Székács utca 12.
képviselő: dr. Telkes József
hozzájárul ahhoz, hogy a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint a befektetési szolgáltatókról szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek megfelelő tájékozottság és információk alapján hozhassanak ésszerű pénzügyi döntéseket;
közreműködik a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint a befektetési szolgáltatókról szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek ügyfelei érdekérvényesítő tevékenységeiben, ezen belül célja a magyarországi ingatlanalapok befektetői kártalanításának elérésében segítséget nyújtani. ... >>

Bartolus Egyesület Budapest

(egyéb)

1123 Budapest, Kékgolyó u. 15/C.
képviselő: Held Sándor elnök, Szopkó Márk titkár, Zsigmond Benedek eln.hely. ... >>

Bélatelepi Nyaralók Fürdőegyesülete

(természetvédelem,egyéb)

1126 Budapest, Diana köz 14.
képviselő: Csejdy László, Mozsár István
Fonyód-Bélatelepen nyaralók érdekeinek képviselete, a fürdőkultúra ápolása és a természeti környezet megóvása. ... >>

Benned a Lehetőség Alapítvány

(egyéb)

1123 Budapest, Bán utca 1. A. IV./4.
képviselő: Mátyási Sándor, Szász Gabriella, Vajda János
A gazdasági és társadalmi változások következményeként jelentkező esélyegyenlőségek csökkentésének elősegítése. ... >>

BET(Y)ÁR Barátok Egyesülete a Társadalmi Igazságosságért

(egyéb)

1125 Budapest, György Aladár utca 19/b.
képviselő: Dr. Sipos Péter/ elnök
hátrányos társadalmi helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; emberi és állampolgári jogok védelme, fogyasztóvédelem. ... >>

Bizonytalanok vagy Nem Szavazók Pártja (BVNSZP)

(egyéb)

1123 Budapest, Győri út 14. 4./6.
képviselő: Sipos Domokos
a BVNSZP az emberi logika értékeinek érvényre juttatásáért, a béke, a lehetséges igazságosság és az ésszerű szolidaritás érvényesítéséért, a józan esélyegyenlőség megteremtéséért, a demokratikus Magyarországért, a Magyar Köztársaság hatályos Alkotmányának szellemében, a közhatalom gyakorlásában választások útján történő részvétel szándékával fejti ki tevékenységét. ... >>

Consensus Humanus Mediációs Központ Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

1125 Budapest, Gereben u. 2/B.
képviselő: dr. Barinkai Zsuzsanna elnök önállóan
A mediációnak mint konfliktuskezelő módszernek terjesztése, megismertetése, népszerűsítése a társadalom minden színterén, különösen az oktatás a szocialista és a közigazgatás területén. ... >>

Családképző Fórum Egyesület

(oktatási,egyéb)

1126 Budapest, Szendrő utca 20/B. 1./6.
képviselő: Csókayné dr. Dubecz Edina alelnök, dr. Pozsgai Petra alelnök, dr. Tóth Zoltán alelnök, dr. Tóthné Kis Brigitta elnök
A családok fejlesztése a szülők számára kidolgozott képzési program segítségével. Család alatt a házasságon alapuló életközösséget értjük, amelyet a szülők alkotnak gyermekeikkel. ... >>

Cselekvő Remény Alapítvány

(szociális,egyéb)

1124 Budapest, Mártonhegyi út 47/B.
képviselő: Kertész Annamária, Paál Beáta, Szabó Orsolya
A különböző keresztény felekezetek közötti kiengesztelődés elősegítése, egyházközségek életében alulról szerveződő kisközösségek támogatása, hátrányos helyzetű emberek támogatása, segítése. ... >>

Danubia Nova Keresztény Diákegyesület

(egyéb)

1124 Budapest, Kálló esperes u. 23.
képviselő: Mohácsy Rita ... >>

Demokrácia Központ Közalapítvány

(egyéb)

1121 Budapest, Svájci út 10. II.
képviselő: dr. Vitányi Iván
a demokratikus berendezkedés földrajzi korlátoktól mentes elterjedéséhez való aktív hozzájárulás,
- a demokratikus átalakulással kapcsolatos tudományos kutatással összefüggő feladatok ellátása,
- Magyar Köztársaság és a közép- és kelet-európai térség államainak demokratikus átalakulása során szerzett gyakorlati tapasztalatok összegyűjtése, rendszerezése, tudományos feldolgozása, átadása,
- a függetlenségen, demokrácián és kölcsönös előnyökön alapuló nemzetközi kapcsolatai alakításának tudományos megalapozása, a világfolyamatok, az európai integrációs tendenciák tükrében való elemzése,
- a világ országainak - különösen az Európai Unió tagállamainak - a demokráciával kapcsolatos elveinek és joggyakorlatának figyelemmel kísérése, tanulmányozása,
- az Egyesült Nemzetek Szervezetével, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel, az Európa Tanáccsal, valamint más nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolattartás, azok tapasztalatainak és joggyakorlatának feldolgozása és hasznosítása,
- a demokráciának és az emberi jogoknak a nemzetek közössége által elfogadott egyetemes eszméi gyakorlati érvényesülésének és tiszteletben tartásának tanulmányozása és figyelemmel kísérése,
- a demokratikus átalakulásnak az emberi jogok érvényesülésére gyakorolt hatásának elemzése. ... >>

Dr.Nyerges Gábor Alapítvány a Fertőző Beteg Gyemekekért

(egészségügyi,egyéb)

1126 Budapest, Kiss János alt. utca 33/B.
képviselő: dr. Janitsáry Anna, Stipich Zsuzsanna
Az Alapító az Alapítvány létrehozásával egyben dr. Nyerges Gábor emléke előtt is kíván tisztelegni. Nyerges doktor úr az infectológia tudományának kiemelkedő egyénisége volt, mikrobiológusként, klinikusként, osztály-és tanszékvezetőként, könyvszerkesztőként, illetve oktatóként egyaránt bizonyított szakértelme és embersége a magyar orvostudomány nagyjai közé emelte. ... >>

Egészséges Magzatért és Újszülöttért Alapítvány

(egyéb)

1126 Budapest, Vöröskő utca 3.
képviselő: dr. Pajor Attila
Az egészséges utódlás elősegítése. ... >>

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

1122 Budapest, Székács utca 21 I./3.
képviselő: Nagy Anna
Az egyedülálló, gyermeküket egyedül nevelő szülők támogatása, elsősorban egy létrehozandó internetes portálon keresztül történő tanácsadással, segítségnyújtással. Az alapítvány további célja az ennek érdekében történő családsegítés, oktatás, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, illetve érdekképviselet, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, továbbá az emberi jogok védelme. Az alapítvány feladata a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Életcél Szabadidőkör

(sport,egyéb)

1126 Budapest, Ugocsa utca 11.
képviselő: Antalffy Emőke, Gyurity István, Kiss Sándor, Novák Tibor
Az egészségmegőrzés módszereinek tanítása, elsősorban a rendszeres szabadidős (sport) tevékenységek biztosításával. A szabadidő eltöltésének aktív és értékes formáinak népszerűsítése. Az európai normáknak megfelelő környezettudatos magatartásformák elterjesztése. ... >>

Életút Egészségpénztár

(egyéb)

1122 Budapest, Krisztina körút 7.
képviselő: dr. Szabó Tibor ... >>

"Emberi Jogi Kommunikáció" Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

1126 Budapest, Kakukk út 20. I./3.
képviselő: dr. Lévai Katalin Virginia
A hátrányos helyzetben lévő emberek életkörülményeinek javítása, különös hangsúlyt fektetve a nemzeti etnikai kisebbségek, a romák, és a hajléktalan emberek, menekültek és a bevándorlók, a testi és szellemi fogyatékosok helyzetére. Az alapítvány támogatni kívánja a nemek, a kor, valamint a szexuális másság alapján történő megkülönböztetések ellen irányuló tevékenységeket, a tudományos kutatás, a média-monitoring, a tanácsadás, képzési programok, konferenciák szervezésének eszközével, a célokat érintő témában könyvkiadás támogatásával valamint esetlegesen anyagi segítségnyújtással. Az alapítvány különös hangsúlyt kíván helyezni az európai migráció társadalmi feszültségek médiamegjelenítésére. ... >>

ERASMUS Hallgatók Központi Egyesülete

(egyéb)

1125 Budapest, Istenhegyi út 54. c/6.
képviselő: Gulyás Lóránt
Magyarországon a Budapesti Régióban tanuló küföldi fiatalok szabadideje hasznos eltöltéésnek elősegítése. ... >>

Európai Horgász Fórum

(érdekképviselet,egyéb)

1124 Budapest, Korompai utca 17.
képviselő: Szalay Ferenc
a szövetség tagországai országos horgász szervezeteinek együttműködése ... >>

Európai Műhely Kulturális és Közművelődési Társaság

(kulturális,egyéb)

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 50.
képviselő: Dr.Zakariás János ... >>

Farkasréti Önkormányzati Egyesület

(egyéb)

1120 Budapest, Koszta József 43.
képviselő: Szücs László ... >>

Fors Fortis Egyesület a tehetségek felkarolásáért

(oktatási,kulturális,egyéb)

1121 Budapest, Kikerics utca 1.
képviselő: Simon Gábor
tehetségkutatás; támogatás; ifjúsági érdekképviselet; kulturális tevékenység ... >>

FUNDUS Kvantitatív Gazdaságtörténeti Kutatások Kanadai-Magyar Alapítványa

(egyéb)

1123 Budapest, Nagyenyed 7.
képviselő: Hutterer Ingrid
A tudományos kutatás támogatása, különösen a kvantitatív gazdaságtörténet területén. ... >>

Gaudens az Evangelizációt Elősegítő Alapítvány

(egyéb)

1125 Budapest, Csipke u. 1/b.
képviselő: Dr. Bodor Mária Anna
Az evangelizáció terjesztése és népszerüsítése a lakosság teljes körében. ... >>

Gladiátor Magyar Fiatalok Sportegyesülete

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

1122 Budapest, Városmajor utca 33. I./1.
képviselő: dr. Erdei Zsolt önállóan, Dr.Ferenczy Balázs József/önállóan, Dr.Molnár István János/önállóan
Az egyesület törekszik megteremteni az egészséges életmódhoz nél- külözhetetlen sportolási lehetőségeket, és az emberi méltósághoz hozzátartozó egyéb testi és szellemi jóléti lehetőségeket, valamint az alapvető szociális és kulturális körülményeket. E cél érdekében felvállalja, hogy segít tagjainak a szabadidő ennek megfelelő meg- szervezésében, sport oktatási és kulturális programok szervezésé- ben, valamint az arra rászoruló családok és állampolgárok részére vállalja a tanácsadást, továbbá az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzések, előadások szervezését, kiadványok megjelentetését és ter- jesztését. ... >>

GLOBÁLIS TUDÁS Alapítvány

(egyéb)

1124 Budapest, Szánkó utca 6.
képviselő: Bokros Lajos
A gazdasági-társadalmi jelenségek nemzetközi hátterének vizsgálata, a világgazdasági-világpolitikai folyamatok Magyarországra gyakorolt hatásainak elemzése, értékelése, tudományos műhelyek létrehozása, működésük elősegítése és támogatása. ... >>

Gond-Cura Alapítvány

(egyéb)

1125 Budapest XII. ker., Diana u. 41.
képviselő: Dr. Vajda Mihály
A GOND című Debrecenben szerkesztendő és kiadásra kerülő kéthavonta
megjelenő filozófiai esszéfolyóirat, valamint egyéb szakkönyvek szerkesz-
tői munkáinak, valamint kiadásának és terjesztésének lehetővé tétele és
támogatása. ... >>

Határidős Piacok Szövetsége Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1121 Budapest, Rácz Aladár út 26.
képviselő: Kasza Krisztina
Új határidős és ehhez kapcsolódó piacok létrehozásának és szerveződésének a támogatása és ösztönzése, valamint nemzetközi konferenciák szervezése, a határidős tőzsdék közti kommunikáció, a kapcsolattartás erősítése és a tapasztalatok átadása érdekében. Az egyesület törekszik arra, hogy a határidős tőzsdék részére szervezett nemzetközi fórumokon tagjai részvételét biztosítja. ... >>

"Hegyvidéki Nő Kuckó" Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

1121 Budapest, Magas út 29.
képviselő: Szendrey Beáta
Budapest, ezen belül Buda Hegyvidék és környéke társadalmi életének fellendítése, fejlesztése, a különböző, társadalmilag fontos elvek széles körben való megismertetése, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásának segítése. A fogyatékosok, az időskorúak és a nagycsaládosok problémáinak enyhítése, a nők esélyegyenlőségének megteremtése, kulturális programok, sport- és társadalmi rendezvények szervezése, segítése. ... >>

I., XII. kerületi Hegyvidéki Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

1120 Budapest, Szendi árok 2-4.
képviselő: Karsai Róbert ... >>

INTART Társaság

(egyéb)

1126 Budapest, Kiss János alt. 47.
képviselő: Tusa Erzsébet, Vágvölgyi Éva ... >>

Isten-hegy Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1125 Budapest, Fogaskerekű u. 18.
képviselő: Úr Gézáné sz. Koncz Kornélia
Budapest Sváb-hegy református vallású lakosai részére segítségnyújtás abban, hogy önálló közösséget alakíthassanak és az igy kialakult közösség vallásgyakorlási, kulturális igényei támogatást kapjanak. ... >>

Jogvédők az Emberi Méltóságért Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1122 Budapest, Városmajor utca 48/ b.
képviselő: Kiss Györgyi
A jogvédelem széles körben történő népszerűsítése, e célból képzések, tréningek, konferenciák, szabadidős programok szervezése, a tagság érdekképviselet és érdekvédelme. ... >>

Junior Chamber Magyarország

(oktatási,egyéb)

1124 Budapest, Fürj utca 44.
képviselő: Benke Tibor, Guillaume Bernard, Liam Crow
A tagszervezetek tagjai személyiségének fejlesztése - személyiségfejlesztés; A vezetői képességek fejlesztése saját továbbképző programokon való részvétel révén - vezetőképzés. Aktív szerepvállalás az egyén és a közösség fejlesztését szolgáló programok tervezésével és végrehajtásával - közösségi programok. A világ népei közötti megértés, jóakarat és együttműködés elősegítése nemzetközi, nemzeti és tagszervezeti programok magvalósítása által - nemzetközi kapcsolatok. A tagszervezetek közötti emberi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése - üzleti kapcsolatok. ... >>

Katolikus Aszonyok-Lányok Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1122 Budapest, Hajnóczy 10.I.9.
képviselő: Vajda László Botondné
a lányok és asszonyok segítése abban, hogy a katolikus hit és a tiszta erkölcs alapján tudják betölteni a sajátos női hivatásukat a társadalomban, népi, nemzeti kultúránk, hagyományaink ápolása. ... >>

Keresztény Diákegyesületek Kartellszövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1123 Budapest, Alkotás u. 11 IV/6.
képviselő: Prácser László
Szabadidős és hobbi tevékenység. ... >>

KOMMUNIÓ Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1124 Budapest, Hegyalja út 123.
képviselő: Juhász Lilla Izabella
Az alapítvány alapvető célkitűzése a közigazgatással kapcsolatos tudományos, kutatási és oktatási tevékenység támogatása. ... >>

Közműsor Szolgáltatók Társasága

(egyéb)

1123 Budapest, Csörsz u. 18.
képviselő: Márton Géza
A közműsor-szolgáltató televíziózás hazai terjedésének, tartalmi és technikai minőségi fejlődésének előmozdítása. A közös közműsor-szolgáltatói érdekek, álláspontok kialakítása és képviselete. Műsor- és információcserék szervezése a tagok között. A régiók egymás közötti információcseréjének segítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal