Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Edelény kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület

(kulturális)

3780 Edelény, Borsodi utca 26
képviselő: Dánielné Tóth Beáta ... >>

Bódvavölgyi Vállalkozók Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3780 Edelény, Antal Gy. út 20. 1./1
képviselő: Szántó Balázsné ügyvezető, Takács Bertalan elnök, Vattay Béla alelnök
Működési területén az állami, önkormányzati és más szervezetek, hatóságok előtt képviseli tagjai érdekeit. Erősíti és fenntartja tagjai közötti összetartozást, szolidaritást, a gazdasági képviselőinek szellemi, erkölcsi, szakmabeli és gazdasági gyarapodása érdekében. A tagság egészét vagy a tagság egy-egy csoportját érintő jogi, gazdasági, szabályozási kérdésekben összefogja a tagok véleményét és azt az illetékes szervek felé továbbítja, közreműködik a megoldás kidolgozásában. A vállalkozói tevékenység gyakorlásához ügyvezetési és közgazdasági információkkal látja el tagjait. Célja a vállalkozói életforma sokoldalú segítése. Tájékoztatja tagjait az érdek-kéviseleti munka sokoldalú törekvéseiről, elismertségéről, erőfeszítéseiről, szervezést végez annak támogatására. Szakmai oktatásokat, továbbbképzéseket, tanfolyamokat szervez. Hagyományok ápolására, kulturális eseményekre rendezvényeket szervez. A tagok érdekeinek érvényesítéséért alkalmi és tartós szövetségeket köt más gazdasági, társadalmi szervezetekkel. A tagok érdekében együttműködik más vállalkozói érdekképviseletekkel, kamarákkal. Tagjai segítésére szolgáltatásokat működtet az elnökség által megállapított szolgáltatási jegyzék alapján. Tagjai részére segítséget nyújt szakmai panaszos ügyek tárgyalásos úton való rendezéséhez. Határokon átnyúló partner kapcsolati, kiállítási lehetőséget szervez tagjainak. Célja megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytat. ... >>

Borsod Kulturális Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3780 Edelény, Kossuth L.u.47.
képviselő: Dobi Zoltán
Edelény város, ezen belül főleg a borsodi városrész minden, a kultúrával, testkultúrával, spottal, egészséges életmóddal, a környezet lakhatóbbá tételével, összefüggő tevékenységének segítése, ösztönzése, alakítása. Az alapítvány alaptevékenységei: -a város, illetve városrész kulturális tevékenységének ösztönzése, abban tevékenység rész vállalása: -Kultúrális kiadványok szerkesztése,készítése,terjesztése: -a kultúrműsorok, kultúrális versenyek szervezése: -a kultúrával, testkultúrával, sporttal összefüggő tevékenységek támogatása: -a tehetséges fiatalik sport- és kulturális tevékenységének támogatása: -kultúr- és sportáborok szervezése: -az egészséges életmód elsődlegességének propagálása, elérésének segítése. ... >>

Borsodi Bushido Karate és Sportegyesület

(sport,kulturális)

3780 Edelény, Tormás út 48. 1/1.
képviselő: Vodiláné Feledi Eszter elnök
Az egyesületben sportoló tagok sportolásának (versenyeztetésének), felüdülésének szervezése és biztosítása, illetve a lakosság kulturális fejlődésének elősegítése. ... >>

Borsodi Földvár Kultúrális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3780 Edelény, Borsodi u. 133.
képviselő: Bákai Imre
Edelény és térségének kulturális-vallási értékeinek felkutatása, ápolása, ismeretterjesztő előadások szervezése, nyilvános képzések szervezése, különböző kiadványok, szórólapok és ismeretterjesztő anyagok megjelentetése, a polgári önszerveződés támogatása. ... >>

Civil Összefogás Az Edelényi Változásokért Egyesület

(kulturális,egyéb)

3780 Edelény, József A. út 34.
képviselő: Barna Miklós elnökségi tag, Béres Tibor elnökségi tag, Kalapos László elnökségi tag, Vaszily Gyula elnök
Elsősorban Edelény város társadalmi-kulturális-közösségi-gazdasági fejlődésének elősegítése a civil szervezetek sajátos eszközeivel és lehetőségeivel. Valós lakossági érdekek feltárása, megfogalmazása és megvalósulásukért való tevékenységek összehangolása. A város keresztény hagyományainak ápolása, ezzel kapcsolatos rendezvények szervezése, megvalósulásuk elősegítése. A városban működő civil szervezetek, egyesületek közötti együttműködés elősegítése. A városi értékek feltárása, ápolása, a város hírnevének öregbítése. Nemzetközi kapcsolatok ápolása, valamint újak kiépítése kulturális- baráti-, és cserekapcsolatokon keresztül. Törekvés a városon belül a kulturált politikai légkör, gyakorlat, értékek mentén történő politizálás kialakítására. ... >>

Civilek Magyarországért Mozgalom

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

3780 Edelény, Kővágó út 18.
képviselő: Káli Richárd elnök
Magyarország és a magyarság érdekeit és értékeit képviselni a parlamenti demokrácia keretei között, támaszkodva a civil társadalom alkotó erőire. Mindazon magyar állampolgárokat alkotmányos úton, demokratikus politikai szervezetbe tömöríteni, akik a Magyar Köztársaságban az ember természetes és elidegeníthetetlen jogai alapján félelemtől és nélkülözésmentesen, törvényeinket, nemzeti hagyományokat és nemzeti értékeket tiszteletben tartva kívánnak élni. Fejleszteni a demokratikus kultúrát, elterjeszteni a demokrácia elveinek elfogadását és az állampolgárok minél szélesebb tömegeit bevonni a politikai döntéshozatalba. A hazai szakmai és tudományos életben résztvevő, a társadalom megbecsülését élvező civil közéleti személyiségek tevékenységének összehangolása. Magyarország területén helyi csoportokat és megyei szervezeteket létrehozni. ... >>

Edelény és Térsége Polgári Együttműködés Egyesület

(kulturális)

3780 Edelény, Újtemplom u. 1.
képviselő: Babicska Jánosné ... >>

"Edelény Görögkatolikus Lelkes Ifjúságért" Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

3780 Edelény, Újtemplom u. 2-4.
képviselő: Szászfainé Papp Rita
Egészséges életmódot tanító, sportolási lehetőségeket biztosító ifjúság és gyermekprogramok, táborozás és életmód programok szervezése az egészségvédelem és betegségmegőrzés keretében, mindezek anyagi támogatása, - A régió kultúrális örökségeinek megóvása, - Fiatalok erkölcsi nevelése, cserkész-életforma kialakítása, - Lelkigyakorlatok, zarándoklatok szervezése ezek, valamint újság megjelenésének finanszírozása, - Pap és lelkészképzés támogatása. ... >>

"Edelény Jövőjéért" Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3780 Edelény, Újtemplom út 2-4.
képviselő: Kalapos László
Kultúrális örökség megóvása - Hátrányos helyzetű csoportok vallásos, keresztény értékrendet követő támogatása - A görög katolikus egyház működésének támogatása, épületeinek fejlesztése, karbatntartása, - Szociális gondozás - Egészséges életmódot tanító, - Sportolási lehetőségeket biztosító ifjúsági és gyermekprogramok, táboroztatás szervezése, - Lelkigyakorlatok szervezése - Zarándoklatok útiköltségeinek - Sajtóorgánum megjelenésének finanszírozása, - Pap és lelkészképzés támogatása ... >>

Edelényért Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3780 Edelény, Antal Gy. út 63.
képviselő: Nagy Attila elnök
A helyi közösség számára kulturális, sport, társadalmi rendezvények kezdeményezése, szervezése, rendezése. A lakosság, a társadalmi szervezetek, az önkormányzatok és a kormányzat kapcsolatának fejlesztése a civil szervezetek eszközrendszerével. Tagjai és a helyi polgárok kulturális gazdagodásának közügyekben való tájékozottságának érdekvédelmének erősítése. A közösségi célok megvalósítására mozgósítás. A helyi identitástudat és lokálpatriotizmus erősítése. A helyi közéletbe való szerepvállalás, e célból a közéleti tevékenységben való aktív részvétel. ... >>

Edelényi Fiatalokért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3780 Edelény, Egres utca 15.
képviselő: Lázai Csaba
A társadalmi szervezet célja:

A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, közhasznú tevékenység kifejtése. A mozgáskultúra, a természetjárás, néphagyományaink, kulturális értékeink megismertetése a fiatal és a felnőtt korosztály körében. ... >>

Edelényi Görögkatolikus Lelkiségi Mozgalom Közhasznú

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3780 Edelény, Újtemplom út 24.
képviselő: Girhiny Jánosné
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - cursillok és más kiscsoportok kialakítása, támogatása. - lelkigyakorlatok szervezése, finanszírozása - lelkigyakorlatok útiköltségei, szállás, étkezés finanszírozása - zarándoklatok útiköltségeinek finanszírozása - az egyházhoz tartozók erkölcsi nevelése - időskorúak és ápolásra szorulók felkarolása, szociális gondozásának elősegítése - rendezvények szervezése - a régióban található egyházközségek és egyházi gyülekezetek számára a pap- és lelkészképzés támogatása. A négy történelmi egyház tevékenységének támogatása a lelkészképzés támogatása. A négy történelmi egyház tevékenységének támogatása a lakosság erkölcsi nevelése érdekében. - Görögkatolikus Kórus fellépésének, utazásának, fellépőruhájának támogatása - Görögkatolikus Énekkar fellépésének, utazásának ruhakészítésének támogatása - irodai felszerelések beszerzése, javítása, üzemeltetése - telefon, fax, számítógép, Internet üzemeltetése - Görög Katolikus Egyház működésének támogatása, épületek, fűtés világítás fejlesztése - egyházközösségek berendezéseinek (bútorok stb.) fejlesztése, állagmegóvása - templom műszaki berendezéseinek fejlesztése, karbantartása - templom park építése csinosítása, fejlesztése, karbantartása (díszcserjék, fák telepítése, füvesítés, parkolási gépek beszerzése, üzemeltetése) - egyházközösség lelki támogatása előadások, kiadványok segítségével - a célok megvalósításához szükséges fuvardíjak, autóhasználat finanszírozása - Edelény városában a szellemi, a kultúrális, a vallásos, a keresztény értékrendet követők támogatása, ehhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása - óvodások keresztény módon történő nevelése - nagycsaládosok támogatása - egészségvédelem, prevenció megteremtésének anyagi biztosítása - kirándulások, táborozások szervezése mindenki számára - táborozások anyagi finanszírozása - egészséges életmódot tanító, sportolási lehetőségeket biztosító ifjúsági és gyermekprogramok, táboroztatás szervezése, életmód programok szervezése az egészségvédelem, és betegségmegelőzés keretében - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a cigány kisebbség társadalmi felzárkóztatásával, cigány fiatalság oktatásának elősegítésével kapcsolatos tevékenység - sajtóorgánum megjelenésének finanszírozása - a régióval kapcsolatos történelmi ismeretek terjesztése rendezvények szervezésén és kiadványok megjelentetésén keresztül, ... >>

Edelényi Görögkatolikus Rózsafüzér Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3780 Edelény, Újtemplom út 2-4
képviselő: Flaskó Györgyné
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - rehabilitációs foglalkoztatás, - Görög Katolikus Egyház működésének támogatása, épületek, fűtés világítás fejlesztése, - egyházközösség berendezéseinek (bútorok, stb.) fejlesztése, állagmegóvása - templom műszaki berendezéseinek fejlesztése, karbantartása - templom park építése, csinosítása, fejlseztése, karbantartása (díszcserjék, fák telepítése, füvesítés, parkápolási gépek beszerzése, üzemeltetése) - templomi lobogók készítettése - oltárterítő garnitúrák készíttetése, - kelyhek talpas diszkoszok, paténák, csillag, áldoztató kanalak aranyoztatása, - az egyházhoz tartozók erkölcsi nevelése, - egyházközösség lelki támogatása előadások, kiadványok segítségével - cursillok és más kiscsoportok kialakítása, támogatása, - Görögkatolikus Énekkar fellépésének, utazásának ruhakészítettésének támogatása - óvódások keresztény módon történő nevelése, - időskorúak és ápolásra szorulók felkarolása, szociális gondozásának elősegítése, - időskorúak, betegek és szociális rászorulók üdültetésének támogatása. - nagycsaládosok támogatása - egészségvédelem, prevenció megteremtésének anyagi biztosítása, - Edelény városában a szellemi, a kulturális, a vallásos, a keresztény értékrendet követők támogatása, ehhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, - kirándulások, táborozások szervezése mindenki számára - táborozások anyagi finanszírozása - egészséges életmódot tanító, sportolási lehetőségeket biztosító ifjúsági és gyermekprogramok, táboroztatás szervezése, életmód programok szervezése az egészségvédelem, és betegségmegelőzés keretében - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a cigány kisebbség társadalmi felzárkóztatásával, cigány fiatalság oktatásának elősegítésével kapcsolatos tevékenység - rendezvények szervezése - lelkigyakorlatok szervezése, finanszírozása, - lelkigyakorlatok útiköltségei, szállás, étkezés finanszírozása - zarándoklatok útiköltségeinek finanszírozása, - sajtóorgánum megjelenésének finanszírozása - irodai felszerelések beszerzése, javítása, üzemeltetése - telefon, fax, számítógép, Internet üzemeltetése - a célok megvalósításához szükséges fuvardíjak, autóhasználat finanszírozása - a régióval kapcsolatos történelmi ismeretek terjesztése rendezvények szervezésén és kiadványok megjelentetésén keresztül, a kulturális örökség megóvása - a régióban található egyházközségek és egyházi gyülekezetek számára a pap- és lelkészképzés támogatása. A négy történelmi ... >>

Edelényi Hegyek Közössége

(kulturális)

3780 Edelény, Zártkert Császta Szőlőhegy 5558.hrsz.
képviselő: Virág Tamás ... >>

Edelényi Hungária Klub

(kulturális)

3780 Edelény, Finkei út 13.
képviselő: Tóth Csaba elnök ... >>

Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3780 Edelény, Borsodi utca 34
képviselő: Krajnyák Tibor
a./ Az alapítvány célja, hogy a hátrányos helyzetű tanulók egyéni támogatásával részükre esélyegyenlőséget biztosítson.
b./A sport, a művészetek és a kulturális tevékenység, valamint a tanulmányi eredmény tekintetében kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók elismerése (díjazottak, pályázatok, Karácsony, ballagás, évzáró).
c./ Az alapítvány az iskola tanulóinak - felkészítő, kísérő tanárok - tanulmányi versenyeken, illetve egyéb versenyeken való részvételét anyagi eszközökkel támogatja, különös tekintettel a nevezési díjak, utazási és szállásköltség, valamint az installációs költségek fedezésére.
d./ Az alapítvány kezdeményezi külföldi és felföldi iskolákkal cserekapcsolatok, valamint ezen intézményekkel való együttműködés támogatását.
e./ A tagok és a támogatók által juttatott anyagi eszközök felhasználásával iskolai rendezvények (iskolabál, szalagavató, művészeti kiállítások, az iskola által szervezett versenyek), valamint egyéb - iskolán kívüli - rendezvények szervezését támogatja.
f./ Az iskola céljaival összefüggő - tájékoztató és szakmai - kiadványok, ismeretterjesztő anyagok, iskolaújság megjelentetése, illetve megjelenésük támogatása.
g./ Az alapítvány anyagi eszközökkel támogatja a kiemelkedő pedagógiai munkát végző tanárokat (díj adományozása).
h./ Az alapítvány támogatja az iskolán kívülről érkező előadók, előadások, műsorok, valamint egyéb rendezvények megrendezését, illetve fedezi azok költségeit, vagy a költségekhez hozzájárul.
i./Az alapítvány anyagilag is támogatja a tehetséges diákokat, nemcsak a középiskolai tanulmányok folytatása terén, hanem a továbbtanulásra való felkészülésben és a felsőfokú tanulmányok során is.
j./Az alapítvány feladatának tekinti az intézmény minden területére kiterjedő fejlesztésének segítését. Ennek érdekében lehetőségei szerint vagyoni juttatással támogatja az ingatlant, a berendezések, felszerelések fejlesztését, a személyi feltételek javítását, az alkalmazottak anyagi elismerésének javítását.
k./Az alapítvány- figyelemmel a Városi Oktatási Központ létrehozására ? az alapítványi célok megvalósítását, a támogatások tekintetében kiterjeszti a Városi Oktatási Központra és az ehhez tartozó edelényi intézmény egységeire. Ennek megfelelően a fentiekben meghatározott célok a Városi Oktatási Központra és edelényi intézmény egységeire is kiterjedően értendők.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés. ... >>

"Edelényi Öregtemplom" Közhasznú Alapítvány

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

3780 Edelény, István király u. 38.
képviselő: Dr.Domokos József
Az edelényi református templom és gyülekezeti ház épületének, létesítményeinek karbantartása, felújítása, ilyen jellegű közösségi és szociális intézmények létesítése, működtetése, a református temető gondozása, az ifjúság keresztény szellemben való nevelésének elősegítése. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, kultúrális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Edelényi Térségfejlesztő Műhely

(kulturális)

3780 Edelény, Napsugár utca 14.
képviselő: Loj Balázs ... >>

" Esély a kiteljesedésre " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3780 Edelény, Borsodi u. 36/b.
képviselő: Tóthné Gál Judit
Az Edelényi Városi Oktatási Központ I. sz. Általános Iskolában:

idegen nyelvek oktatási színvonalának fejlesztése,
az iskolába járó gyermekek üdültetésének támogatása,
az intézmény hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulóinak szociális támogatása,
az iskolában szakköri foglalkozások működtetése a tehetségek felkarolása érdekében,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Esélyteremtő Szolgáltató Központi Oktatási Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3780 Edelény, Bányász utca 23
képviselő: Varga Zsolt Béla
Az egyesület célja az esélyegyenlőség elősegítése. Célja továbbá egy olyan esélyteremtő oktatási és szolgáltató központ létrehozása és működtetése, amely feladatának tekinti az egyének, csoportok, civil kezdeményezések segítését hátrányos helyzetük csökkentését.

További céljai:

Hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozása, felzárkóztatása, napközi, tanoda létrehozása.
- Foglalkoztató csoportok szervezése, gyermekeknek és felnőtteknek
- Foglalkozások és programok szervezése a szabadidő hasznos eltöltésére.
Megelőző és felvilágosító tevékenység mentálhigiénés és higiénés körében, egészséges életre nevelés, egészségügyi rehabilitációs tevékenységek szervezése a rászorulóknak.
- Általános életviteli és adminisztrációs segítségnyújtás.
A környezet-tudatos nevelés elősegítése, megújuló energiaforrások hasznosítása, erdei iskolai, illetve életmód programok, táborok szervezése.
Képesség kibontakoztató és felzárkóztató tevékenység az oktató-nevelő munka eszközeivel életkori kötöttségek nélkül. Az élethosszig tartó tanulás elősegítése a társadalmi integráció érdekében. (Felnőttoktatás, digitális középiskola, stb.)
- Jogi tanácsadás és segítségnyújtás a hátrányos helyzetű embereknek.
Korszerű technikai eszközökhöz való hozzáférés biztosítása, elektronikus ügyintézés biztosítása azon hátrányos helyzetű egyéneknek, akik nem rendelkeznek hozzáféréssel.
- Tanulmányutak szervezése és cserekapcsolatok ápolása.
- Kirándulások, egyéb programok szervezése.
- Hiánypótló kulturális események szervezése, a rétegigények kielégítésére.
- Tudományos tevékenységek segítése, együttműködés. ... >>

Észak-Magyarország Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3780 Edelény, Antal Gy. utca 46.
képviselő: Fecsó Zoltán elnök
A tagok, illetve az egyesület tevékenysége iránt érdeklődő kívülálló személyek részére sport- és szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, a tagok sporttevékenységének támogatása. Kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása. Kiállítások szervezése. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés. A munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások, pályakezdők képzése, álláskereséssel kapcsolatos információterjesztés, állásbörzék szervezése. Az Észak-Magyarország civil közösségeinek magas színvonalú sport, kulturális, szabadidős tevékenységének, hagyományőrző rendezvényeinek szervezése, lehetőség szerint anyagi támogatása. Határon átnyúló együttműködés. Esélyegyenlőségi alapelvek megvalósulásának elősegítése. Környezetvédelem, fenntartható fejlődés, vidékfejlesztés elősegítése. ... >>

"Gyermekeinkért" Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3780 Edelény, István király útja 52.
képviselő: Olajos Gyuláné
Az 1990.évi LXV.törvény 8.szakasz (1) bekezdés, valamint az Oktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX.törvényben és a 11/1994. (VI.08.) MKM.sz. rendeletben foglalt feladatok és célok megvalósítása, különös tekintettel: - az oktatás technikai színvonalának fejlesztése, - az oktatási tevékenységet könnyítő műszaki cikkek beszerzése, - az iskolai sportszakosztályok támogatása, - a tanulók körében kiírt pályázatok díjazása, - a tehetséges tanulóknak szervezett szakkörök működésének elősegítése. ... >>

Küzdelem az Évekért Alapítvány

(kulturális,szociális)

3783 Edelény-Finke, Árpád u. 29.
képviselő: Vanyó Gáborné
Az edelényi Időskorúak Szociális Otthona férőhelyeinek növelése beruházással, az épület korszerűsítése, fejlesztése. Kultúrális és szabadidős programok szervezésének támogatása a bentlakók részére. Rehabilitáció bővítésének lehetősége. Az ?Év gondozója? cím adományozása, melynek értéke bruttó 50.000.- forint vagy ezzel megegyező értékű tárgyjutalom. ... >>

"Munkaiskola" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3780 Edelény, Bányász u. 27.
képviselő: Komjáti Miklós, Toma István a kuratórium elnöke, Tóth Attila
Egy olyan speciálisan (eltérő tantervű) kísérleti munkaiskola beindítása és működésének segítése, mely Edelény városban részt vállal az enyhe fokon értelmi fogyatékos cigánygyeremekek általános iskolai képzésében és nevelésében, szervesen illeszkedve a város oktatási rendszerébe, - a fenti kategóriába tartozó gyermekek számára egésznapos foglalkoztatást biztosít,- a tantervi követelményeket a hagyományos gyógypedagógiai módszereken túl munkafoglalkozások keretében kívánja elérni, - módot ad a szülőkkel való intenzív kapcsolattartásra, a szülőket bevonja az iskolai oktatás és nevelés folyamatába s ezzel a gyermekek hatékonyabb nevelésén, képzésén túl családsegítő, "szülőnevelő" feladatokat is ellát. Ellátja a 8011.sz. tevékenységi kör szerinti óvodai nevelést, iskolai előkészítést, enyhe és középfokú sérülteknek. 3./ Az alapítvány célja egy olyan speciális (eltérő tantervű) kísérleti iskola beindítása és működésének segítése, mely Edelény városban: - részt vállal az enyhe fokon értelmi fogyatékos cigány gyermekek általános iskolai képzésében, szakiskolai oktatásában, nevelésében és pszichológiai tanácsadásában, szervesen illeszkedve a város oktatási rendszerében, - a fenti kategóriába tartozó gyermekek számára egész napos foglalkoztását és tanórán kívül oktatást biztosít, - a fent megjelölt oktató-nevelő munkát a gyermekeken kívül felnőtt oktatás keretében is el kívánja látni, - a tantervi követelményeket a hagyományos gyógypedagógiai módszereken túl munkafoglalkozások keretében kívánja elérni, - ellátja a 8011. sz. tevékenységi kör szerinti óvodai nevelést, iskolai előkészítést, enyhe-, középfokú sérülteknek, - módot ad szülőkkel való intenzív kapcsolattartásra, a szülőket bevonja az iskolai oktatás-nevelés folyamatába, valamint a gyermekek részére pályaválasztási tanácsokat ad, s ezzel a gyermekek hatékonyabb nevelésén, képzésén túl családsegítő, "szülőnevelő" feladatokat is ellát, - az oktatási munka folytatására saját iskola feléplítése e tevékenység kapcsán önálló építőipari tevékenység, mely tevékenységet kizárólag az elkészült intézmény használatba vételi engedélyének megszerzéséig folytatja. Ezen tevékenységeket a TEÁOR 4510., 4531., 4532., szerint végzi." Egy olyan speciális (eltérő tantervű) kísérleti munkaiskola beindítása és működésének segítése, amely Edelény városban már megvalósult Alapítványi Óvoda és Általános Iskola intézményét fenntartja." "Általános iskolai oktatás: a tanköteles korú, nem fogyatékos gyermekek számára szervezett, 8 évfolyamos oktatás, amely elemi ismereteket nyújt és felkészít a középfokú oktatásra (8012.) - Alapfokú zeneoktatás: iskolarendszerű oktatás, amelynek elsődleges célja az alapfokú zenei ismeretek oktatása a zenei képességének, készségének kifejlesztése (8013). - Speciális szakiskolai oktatás: fogyatékos tanulók, általános iskolában végzett fiatalok részére szervezett oktatás, amely az életkezdésre és a családi életre készít fel (8024). - Felnőttek alapfokú iskolai oktatása: alapfokú végzettséggel nem rendelkező tanköteles koron felüli személyek alapfokú ismeretekre való oktatása, ill. felkészítése az alapfokú végzettséghez szükséges vizsgák letételére (8042). - Tanórán kívüli oktatási ellátás: alapfokú iskolai tanulók napközi otthoni, tanulószobai ellátása: az alapfokú iskolákban tanulók tanítási időn kívüli ellátása, felügyelete, az iskolai munkára való felkészülés szakszerű segítése (8051). - Oktatást kiegészítő egyéb szolgáltatás: minden olyan oktatással összefüggő tevékenység, amely más megnevezett osztályba nem sorolható (8059). A Munkaiskola Alapítvány által fenntartot intézmény új neve: Alapítványi Oktatási Központ." ... >>

"NAPFÉNYT AZ ÁRNYÉKNAK" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3780 Edelény, II. akna
képviselő: Túróczi Bertalan
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona Edelény lakói életminőségének javítása. Az intézmény ellátási színvonalának fejlesztése, a színvonal javító műszaki cikkek beszerzése, korszerűsítése. A lakók üdültetése, kirándulások szervezése és támogatása, sportolásuknak elősegítése, versenyeztetése, szakköri foglalkozások működtetése, rendezvények lebonyolítása és finanszírozása. Kulturális tevékenység. Az intézet lakóinak társadalmi beilleszkedésének elősegítése, nevelés, oktatás, képességfejlesztés és az ismeretterjesztés segítése. ... >>

NEFELEJCS OKTATÁSI MŰVELŐDÉSI ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3780 Edelény, Miklós Gyula u. 22.
képviselő: Tóbiás Lászlóné sz. Marcinkó Katalin
az Edelény város területén működő Nefelejcs óvodába járó gyerekek nevelésének, oktatásának támogatása - az óvodai nevelés és oktatás tárgyi feltételeinek javítása: szemléltető eszközök, valamint mozgásfejlesztő és sportszerek beszerzése - esztétikus környezet kialakításának támogatása - a gyermekek kirándulásokon, szinház- és mozilátogatásokon és egyéb kultúrális programokon való részvételének elősegítése - a gyermekeknek a természettel való megismerkedésének elősegítése, annak megszerettetése és a természetvédelemre történő nevelés előmozdítása - a nevelőmunka feltételeinek javítása, az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása - az asztmatikus csoport működésének, barlangterápiájának a támogatása. ... >>

PATRIÓTA Edelényi Régiófejlesztési Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3780 Edelény, Dankó P. u. 3.
képviselő: Molnár Oszkár
Az Edelényi város és vonzáskörzet régió fejlesztése mind anyagi erőforrások felkutatása, mind fejlesztő beruházások támogatása, mind munkahelyteremtés támogatása által. - Edelény és térsége műemlékvédelmi problémáinak támogatása, műemlékvédelmi feladatok ellátása. - A régióval kapxsolatos történelmi ismeretek terjesztése a kiadványok megjelentetésén keresztűl, a kultúrális örökség megóvása. - A régióban található egyházközösségek és egyházi gyülekezetek számára a pap- és a lelkész képzés támogatása. A négy történelmi egyház tevékenységének támogatása a lakosság erkölcsi nevelése érdekében. - Egyéb olyan régiófejlesztéssel kapcsolatos támogató tevékenység, amely az alapítványi célokkal összeegyeztethető. -A térségi idegenforgalom fellendítése. - Időskorúak és ápolásra szorulók szociális gondozásának elősegítése. -Egészséges életmódot tanító, sportolási lehetőségeket biztosító ifjúsági és gyermek programok, táboroztatás szervezése, életmód programok szervezése az egészségvédelmes betegség megelőzés keretében. --Régiófejlesztési célokat szolgáló, rendszerességgel kiadásra kerülő alapítványi sajtóorgánum megjelentetése a közhasznú célok elérése érdekében. -Környezetvédelmi beruházások támogatása,környezetvédelmi célú programok szervezése. - Hátrőányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a cigány kissebség társadalmi felzárkóztatásával, cigány fiatalság oktatásának elősegítésével kapcsolatos trevékenység. ... >>
1. oldal