Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sajószentpéter egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

ÉGISZ Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3770 Sajószentpéter, Ibolya telep 11/A
képviselő: Kádas Szabolcs
1.)Az alapítvány szakmai és anyagi lehetőségeihez mérten támogatás nyújtása Sajószentpéter város és a csatlakozó Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzatok szociálpolitikai, foglalkoztatáspolitikai és humánpolitikai célkitűzéseinek összehangolt megvalósításához. E tevékenységekben való tevőleges részvétel, felkérés vagy megbízás formájában, térítés nélkül vagy non-profit jelleggel.

2.)A krízishelyzetben lévő, mindennapi életfenntartáshoz szükséges feltételekkel sem rendelkező rászoruló egyének részére közvetlen természetbeni segítségnyújtás, lelki és egyéb tanácsadás.

3.)Adományok gyűjtése és annak szétosztása. Halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felkutatása, felzárkóztatása, esélyegyenlőségének biztosítása. Számukra elősegíteni sorsuk jobbrafordulását természetbeni támogatással.

4.)A térségben élő hátrányos helyzetű egyének és közösségek életesélyének, életfeltételeinek javítása, biztosítása érdekében humán-, mentálhigiénés, szociális és rehabilitációs jellegű szolgáltatások működtetése.

5.)Az egzisztenciálisan veszélyeztetett, munkanélküli egyének részére foglalkozatási, vállalkozási tanácsadás szervezése, a szociális hátrányok csökkentése érdekében képzési, átképzési lehetőségek biztosítása, közvetítése.

6.)Az önsegítő helyi közösségi kezdeményezések, az állami, intézményi, az egyházi szerveződések, a nem állami jogi és magánszemélyek szociális, foglalkozatást elősegítő, karitatív és egészségmegőrző tevékenységének koordinálása, támogatása, elősegítése.

7.)A szociális szférában, az oktatás, az egészségügy területén dolgozó szakemberek számának és szakmai képzettségének emelése érdekében képzések, továbbképzések szervezése, támogatása, felderítése, közvetítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-rehabilitációs foglalkoztatás,
-munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
-közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások ... >>

Gondoskodás és Esély Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3770 Sajószentpéter, dr. Csiba L. út 1.
képviselő: Dr. Kelemen István elnök
A Sajószentpéteri Gondoskodás és Esély Házában elhelyezett és rászoruló idős betegek és szenvedélybetegek segítése, ezen belül:
- alkoholista és szenvedélybetegek foglalkoztatásának elősegítése,
- gyógykezelések támogatása,
- nagyobb anyagi befektetést igénylő célok megvalósításának támogatása,
- a célok megvalósulása érdekében az alapítvány beruházásokat kezdeményezhet a szenvedélybetegek támogatására,
- a szenvedélybeteg üdülésének támogatása,
- rehabilitációhoz szükséges segédeszközök vásárlásának segítése,
- fiatalok részére felvilágosító előadások szervezése, és velük a szenvedélybetegségek megismertetése.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

Molnár Józsefért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3770 Sajószentpéter, Gyöngyvirág u.44.
képviselő: Mezei Márton
Molnár józsef (született 1991. augusztus 13., anyja:Marinka Gyöngyi, Sajószentpéter, Gyöngyvirág út 44.) gyermekkori autizmusban szenvedő gyermek gyógyíttatása, egészségügyi rehabilitációs tevékenységének támogatása. Nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének és egyéb ismereteinek bővítésének elősegítése. Állandó felügyeletének biztosításához történő hozzájárulás. Sajószentpéter 6. sz. Speciális Általános Iskola tanárainak az autizmus szakterületén történő továbbképzésükhöz szükséges anyagi hozzájárulás biztosítása: szakkönyvek szakfolyóiratok beszerzésének támogatása: autista gyermekcsoport tárgyi eszközökkel történő anyagi hozzájárulás. Autisták egészségmegörzésének, betegség megelőzésének,gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenységük támogatása. Autisták részére végzendő szociális tevékenység, ilyen családok és időskorúak segítése, gondozása. Az autizmussal kapcsolatos tudományos tevékenység és kutatás támogatása. Autista gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet. Autisták rehabilitációs foglalkoztatásának segítése. ... >>

"Szent Péter" Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Vörösmarty u. 12.
képviselő: Pacsai János
A Sajószentpéteri Görögkatolikus Egyház templomának, paróchia épületének és közösségi házának felépítése, állagmegóvása, a folyamatos felújítási és korszerűsítési munkálatok támogatása. Az egyházközség területén élő rászoruló emberek támogatása, szociális tevékenység. Család és gyermekvédelem. A város közösségéenk kulturális gyarapodása vallásra való tekintet nélkül. A határon túli magyar közösségekkel való kapcsolattartás. Cserkészcsapat fenntartása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kulturális tevékenység, - kulturális örökség megóvása - az emberi, állampolgári jogok védelme - a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység - szociális tevékenység, családsegítés - tudományos tevékenység, kutatás - ismeretterjesztés - műemlékvédelem - gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet - sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével - közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások. ... >>

Thuri Farkas Pál Alapítvány a Sajószentpéteri Nagytemplomért

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 13.
képviselő: Paszternák István elnök
Az alapítvány szakmai és anyagi lehetőségeihez mérten támogatást kíván nyújtani az alábbi tevékenységekhez, törekvésekhez:
- A sajószentpéteri Református Nagytemplom, mint országosan védett, kiemelkedő értékű műemlék épület védelméhez, fenntartásához a szükséges felújításokhoz, restaruáláskhoz, fejlesztésekhez.
- Sajószentpéter város kulturális örökségének felkutatásához, megóvásához, közkinccsé tételéhez.
- A Sajószentpéter-Nagytemplomi Református Egyházközség sokoldalú missziójához.
- Keresztyén erkölcsi alapon álló oktatáshoz, neveléshez. Így különösen: rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek egyházi - elsősorban református - intézményekben történő taníttatásához.
- A rászoruló idősek, magányosok, betegek segítéséhez és más hátrányos helyzetű csoportok, etnikai kisebbségek esélyegyenlőségének támogatásához.
- A Sajószentpéter-Nagytemplomi Református Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok (különösen a templom, a temetők és a parókia) karbantartásához, felújításának támogatásához, technikai és más eszközökkel való felszereléséhez. A gyülekezet tevékenységéhez szükséges, megfelelő ingazlan biztosításához.
- A sajószentpéteri Nagytemplommal, a reformátussággal, illetve Sajószentpéter várossal kapcsoaltos kutatási tevékenységhez, illetve ezzel kapcsolatos ismeretterjesztéshez.
- Sajószentpéter város kulturális életének színesítéséhez, támogatásához, önálló rendezvények szervezeéséhez. Egyéb református alkalmakat, rendezvényeket és szervezeteket (különösen a Gyülekezet Kórusa és Nőszövetsége) is támogatni kíván az alapítvány.
- Sajószentpéter természeti környezetének megóvásához.
- Kapcsolattartáshoz a határon túli magyarsággal a Magyar Nemzet országhatárokon átívelő egyesítése, összetartozás-tudatának erősítése, a magyar és az eruópai értékek érvényre juttatása érdekében.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- tudományos tevékenység, kutatás
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- műemlékvédelem,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
- gyermek- és ifúságvédelem, gyrmek- és ifjúsági érdekképviselet,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
- euroatlanti integráció elősegítése ... >>
1. oldal