Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sajószentpéter oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 21
1. oldal

"A KERESZTYÉN NEVELÉSÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3770 Sajószentpéter, Kuruc utca 12.
képviselő: Pogonyi Mihály
a keresztyén szellemű óvoda elindításának támogatása a székhelyen,
az óvoda tárgyi, anyagi, infrastrukturális feltételeinek megteremtése és folyamatos javítása,
az óvodai nevelés megszervezése után az alapfokú keresztyén iskolai oktatás megszervezésének támogatása,
a keresztyén nevelést igénylő, hátrányos helyzetű családoknak, az óvodai nevelés igénybevételéhez szükséges segítségnyújtás (közlekedés, étkeztetés, tárgyi eszközök, ruházat, stb.),
modern technikai eszközök beszerzésének támogatása az oktatás-nevelés színvonalának emelésére,
a keresztyén tankönyvek, segédletek, kiadványok megjelenésének támogatása,
a minőségi keresztény oktatás-nevelés népszerűsítése. ... >>

A KOSSUTH LAJOS Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3770 Sajószentpéter, Kossuth L. u. 195.
képviselő: Üveges Gézáné
A sajószentpéteri Általános Iskola oktatási, nevelési feltételeinek javítása, bővítése és támogatása. ... >>

AVAS Táncegyüttes Stúdió Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Gyöngyvirág utca 33.
képviselő: Göcz Roland elnök
Az alapítvány célja a művészet, elsősorban a táncművészet fejlesztése, az alapfokú művészeti oktatás szervezése, a néptánc, népzene és zenés produkciók létrehozásának támogatása, díszlet-, jelmeztervezés, vendégtársulatok felléptetése, vendégtanárok kurzusainak, oktató munkájának biztosítása, valamint saját produkciókkal történő vendégszereplés bel- és külföldön. Továbbá a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló kultúrális tevékenység. ... >>

ÉGISZ Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3770 Sajószentpéter, Ibolya telep 11/A
képviselő: Kádas Szabolcs
1.)Az alapítvány szakmai és anyagi lehetőségeihez mérten támogatás nyújtása Sajószentpéter város és a csatlakozó Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzatok szociálpolitikai, foglalkoztatáspolitikai és humánpolitikai célkitűzéseinek összehangolt megvalósításához. E tevékenységekben való tevőleges részvétel, felkérés vagy megbízás formájában, térítés nélkül vagy non-profit jelleggel.

2.)A krízishelyzetben lévő, mindennapi életfenntartáshoz szükséges feltételekkel sem rendelkező rászoruló egyének részére közvetlen természetbeni segítségnyújtás, lelki és egyéb tanácsadás.

3.)Adományok gyűjtése és annak szétosztása. Halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felkutatása, felzárkóztatása, esélyegyenlőségének biztosítása. Számukra elősegíteni sorsuk jobbrafordulását természetbeni támogatással.

4.)A térségben élő hátrányos helyzetű egyének és közösségek életesélyének, életfeltételeinek javítása, biztosítása érdekében humán-, mentálhigiénés, szociális és rehabilitációs jellegű szolgáltatások működtetése.

5.)Az egzisztenciálisan veszélyeztetett, munkanélküli egyének részére foglalkozatási, vállalkozási tanácsadás szervezése, a szociális hátrányok csökkentése érdekében képzési, átképzési lehetőségek biztosítása, közvetítése.

6.)Az önsegítő helyi közösségi kezdeményezések, az állami, intézményi, az egyházi szerveződések, a nem állami jogi és magánszemélyek szociális, foglalkozatást elősegítő, karitatív és egészségmegőrző tevékenységének koordinálása, támogatása, elősegítése.

7.)A szociális szférában, az oktatás, az egészségügy területén dolgozó szakemberek számának és szakmai képzettségének emelése érdekében képzések, továbbképzések szervezése, támogatása, felderítése, közvetítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-rehabilitációs foglalkoztatás,
-munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
-közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások ... >>

EGYÜTT, EGYMÁSÉRT Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3770 Sajószentpéter, Harica u.1.
képviselő: Slezsák Erzsébet
a sajószentpéteri Pécsi Sándor Általános Iskolában -az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása, támogatása, - a kissebb önszerveződő diákközösségek megalakulásának, működésének segítése,/pl. túrázó csoport, foci-csapat, film klub,.../ -a működő diákönkormányzat munkájának támogatása, - a diákkezdeményezések, a diákönkormányzat létéhez szükséges anyagi, tárgyi feltételek megteremtése, - az iskolai kultúrákis, sport és kiegészítő oktatási programjának támogatása /Tanulmányi és sportversenyek, ünnepélyek megemlékezések, farsang, tátika, Ki mit tud ...szervezési, lebonyolítási költségeinek biztosítása/ - környezetvédő akciók szervezése, - év végi jutalomkönyvek, oklevelek biztosítása, a kiemelkedő közösségi és tanulmányi munkáért, jutalom táborok költségének részbeni átvállalása, tehetségfejlesztés - szaktáborok /részbeni /, szakkönyvek,... költségtérítése. szociálisan rászorúlt gyermekek támogatása / Tanulmányi kirándulások, osztály kirándulások költségének részbeni átvállalása /, hozzájárulás a csapattáborozás közös kiadásához, egyéni részvételi költségekhez, az iskolában folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység fejlesztése, a korszerű oktató - nevelő munka hatékonyságát szolgáló feltételek ... >>

FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Móra F. utca 28. 3/2.
képviselő: Sólyom Attila elnök
A táncsport területén általános előkészítési, oktatási, verseny-felkészítési, egyéni és formációs versenyeztetési és versenyzési tevékenység számára egyesület formájában szervezett keretek biztosítása.
A sportegyesület célja általában Sajószentpéter városában és környező településein lakó tánckedvelő személyek összefogása, a társastánc elterjesztése, népszerűsítése, az ifjúság kulturált életmódra nevelése. A táncsport hagyományainak ápolása.
A sportegyesület célja továbbá az egyesület tagjainak képviselete, érdekeinek szervezett, szakszerű védelme.
A cél elérése érdekében a sportegyesület eljár mindazon kérdésekben, amelyek tagjainak érdekeivel összefüggenek.

A sportegyesület céljai különösen:
a táncsport támogatása,
a tagok szakmai fejlődésének biztosítása,
táncversenyek szervezése, rendezése,
versenyeztetés mind egyéni, mind kollektív (formációs) formában,
szakmai továbbképzés biztosítása,
a társastánc népszerűsítése,
a tagok mozgáskultúrájának fejlesztése,
külföldi cserekapcsolatos szervezése,
a versenytáncosok kiutazásának és a külföldi versenyek finanszírozása,
szakmai költségek előteremtése,
a feladatok megvalósításához szükséges eszközök biztosítása,
a cél elérése érdekében adományok gyűjtése.

Működési területén rendszeres kapcsolatot tart fenn más szervezetekkel. Tagjait a célban megjelölt feladatok elérésére szervezi, mozgósítja. ... >>

HAIDA Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3770 Sajószentpéter, Kossuth u. 109.
képviselő: Karnis Lóránt Dénes
Veszélyeztetett gyermekek, fiatalok, felnőttek életminőségét javító különböző sportolási és szabadidős tevékenységek szervezése, lebonyolítása, pl.outdoor sportok (tekking, egyéb hátizsákos túrák, vízi- és kenutúrák,környezetmegismerő és védő túrák, stb.) szabadidő és rekreációs elfoglaltságok,(vitorlázás, könnyűbúvárkodás, sétarepülés, lovaglás, téli táborok, ökofalusi táborozás, erdei iskolai táborozás, stb.)vak gyermekek fiatalok, és felnőttek budo-n keresztül történő életminőség javítása aikido oktatás keretén belül,veszélyeztetett gyermekek, (drogközelbe került, nehezen kezelhető, pszichoterápiás kezelés alatt álló, hyperaktív, beilleszkedési nehézségekkel küzdő, depresszióra hajlamos, suicid, stb.), és egyéb gyermekek számára életminőségük javítását, társasági és egyéb szociális viselkedésformáit,fejlesztését célzó programok szervezése, hasonló problémákkal küszködő fiatalok terápiás jellegű ökofarmos benntlakásos jelleggel történő elhelyezése,foglalkoztatásban, oktatásban részt vevők továbbképzésének biztosítása, edzőtáborok szervezése. ... >>

" Hunyadi 1997" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Vörösmarty u.1.
képviselő: Üveges Andrásné
A Hunyadi mátyás Általénos Iskola tanuló ifjúsága kultúrális és szabadidős programjainak, sport és tanulmányi tevékenységeinek támogatása. Részletezett célok: - a pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása speciális szaktárgyi területén - kiemelkedő tehetségű tanulók tanulmányi munkájának és sportevékenységének támogatása, - jó tanuló -jó sportoló tanulók jutalmazása , - a tanulók úszásoktatásának támogatása, - a diákok, diákcsoportok pályáztatása, - az alapítványi célon belül minden olyan terület, amalyet a kuratórium a későbbiek folyamán támogatásra érdemesnek tart. ... >>

" LÉVAY 1997 " Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 7
képviselő: Papp Gariella
Az oktatás színvonalának érdekében eszközök, könyvek beszerzése, tehetségfejlesztés, a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek támogatása. A tartósan kiemelkedő teljesítményt nyújtó növendékek és csoportjaik jutalmazása. Hagyományörzés, hagyományteremtő versenyek szervezése, díjazása. "Hajlika" néptáncstúdió támogatása. ... >>

"Miértünk" Sajószentpéterért Kultúrális- és Sportcélú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 8
képviselő: Heidrich László
Sajószentpéter város kultúrális- és sporthagyományainak felélesztése, a jelen működő intézmények, egyházak, önszerveződések, kultúrális és sporttevékenységek támogatása, ősi kultúrájuk felelevenítése. (Művelődési Ház, Városi Könyvtár, Gyermekek Háza, Tájház, Városi Sportközpont, Sajói Közösségi Ház, Paál László Képzőművészeti Kör, Hajlika Néptáncstúdió, Sajószentpéteri Baráti Egyesület, Sajó TV, katolikus és református egyház, majális, Szent István napi és Lévay ünnapségek, diák- és szabadidő sport. ... >>

Molnár Józsefért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3770 Sajószentpéter, Gyöngyvirág u.44.
képviselő: Mezei Márton
Molnár józsef (született 1991. augusztus 13., anyja:Marinka Gyöngyi, Sajószentpéter, Gyöngyvirág út 44.) gyermekkori autizmusban szenvedő gyermek gyógyíttatása, egészségügyi rehabilitációs tevékenységének támogatása. Nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének és egyéb ismereteinek bővítésének elősegítése. Állandó felügyeletének biztosításához történő hozzájárulás. Sajószentpéter 6. sz. Speciális Általános Iskola tanárainak az autizmus szakterületén történő továbbképzésükhöz szükséges anyagi hozzájárulás biztosítása: szakkönyvek szakfolyóiratok beszerzésének támogatása: autista gyermekcsoport tárgyi eszközökkel történő anyagi hozzájárulás. Autisták egészségmegörzésének, betegség megelőzésének,gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenységük támogatása. Autisták részére végzendő szociális tevékenység, ilyen családok és időskorúak segítése, gondozása. Az autizmussal kapcsolatos tudományos tevékenység és kutatás támogatása. Autista gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet. Autisták rehabilitációs foglalkoztatásának segítése. ... >>

"Móra 1986." Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Móra F. u. 1.
képviselő: Mezei Mártonné
A sajószentpéteri Móra Ferenc Általános Iskolában folyó oktatás színvonalának érdekében eszközök, könyvek, egyéb, az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése, tehetségfejlesztés, a hátrányos helzyetű tehetséges gyermekek támogatása, a tartósan kiemelkedő teljesítményt nyújtó növendékek jutalmazása, hagyományőrzés, hagyományteremtő tanulmányi versenyek szervezése, díjazása. ... >>

Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Erőmű u. 23.
képviselő: Nagy Imre
Sajószentpéter városban a helyi kultúrális- és sportélet segítése, településfejlesztés és szociális rászorulók támogatása, a helyi tömegkommunikáció, a sajószentptéeri iskolák kiemelkedő tanulmányi, kultúrális, vagy sporteredményt elérő diákjainak, idős vagy szociálisan rászoruló személyeknek az anyagi támogatása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása, kultúrális tevékenység, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Págszi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 2.
képviselő: Némethy Zoltán
A PÁG Szakmunkásképző és Speciális Szakiskola tárgyi feltételeinek javítása. Tehetséges tanulók anyagi támogatása. A pedagógusok továbbképzésének támogatása. Tanulmányi kirándulások ... >>

Sajó Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Béke tér 4.
képviselő: Kocsi Tibor
A középfokú vagy felsőfokú oktatási intézményekben tanuló sajószentpéteri fiatalok támogatása. ... >>

"Sajó Üveg Alapítvány"

(oktatási)

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
képviselő: Fucskó János
Az Egyesült Magyar Csomagolóüveg Kft. Sajószentpéteri Üveggyára tevékenységének megszüntetésével összefüggésben, korábban a Sajószentpéteri Üveggyárban foglalkoztatott munkavállalók elhelyezkedésének, átképzésének előmozdítása. E körben az alapító anyagilag támogatni kívánja különösen: -a magasabb szintű szaktudás megszerzésére irányuló képzési formákban való részvételt, - a volt munkavállalók átképzését, elhelyezkedését segítő további képzését, - az életpálya újrakezdését, vállalkozás indítását. A támogatásokat a Sajószentpéteri Üveggyár volt munkavállalói számára ítélik oda. ... >>

SHITOKAI ÉS MÁS HARCMŰVÉSZETEK EGYESÜLETE

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3770 Sajószentpéter, Tárna út 1. 1/15.
képviselő: Bári Krisztián főtitkár, Bodolai István, Kántor Hajnalka elnök, Ragány János, Roppantó Róbert
A shitokai karate hagyományainak megőrzése, népszerűsítése és tömegbázisának megerősítése. A shitokai karate gyakorlásán keresztül a felnőttek és az ifjúság nevelése, egészségének megőrzése, sportképességeik fejlesztése és a szabadidő hasznos eltöltése. A shitokai karatét gyakorlók egyesületbe való tömörítése. A shitokai karate képviseletének biztosítása a magyar és nemzetközi karate szövetségekben. A shitokai karate szakmai tevékenységének összehangolása, versenyeken való részvétel. Szakmai képzések, edzőtáborok, helyi versenyek ? különös tekintettel ifjúsági versenyek ? szervezése. Sporttevékenységek gyakorlása. ... >>

"Somogyi Testvérek" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3770 Sajószentpéter, Béke tér 4.
képviselő: Samu István polgármester
A Lévay József Városi Könyvtár gyarapítása, s a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulóinak jutalmazása. ... >>

"Szent Péter" Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Vörösmarty u. 12.
képviselő: Pacsai János
A Sajószentpéteri Görögkatolikus Egyház templomának, paróchia épületének és közösségi házának felépítése, állagmegóvása, a folyamatos felújítási és korszerűsítési munkálatok támogatása. Az egyházközség területén élő rászoruló emberek támogatása, szociális tevékenység. Család és gyermekvédelem. A város közösségéenk kulturális gyarapodása vallásra való tekintet nélkül. A határon túli magyar közösségekkel való kapcsolattartás. Cserkészcsapat fenntartása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kulturális tevékenység, - kulturális örökség megóvása - az emberi, állampolgári jogok védelme - a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység - szociális tevékenység, családsegítés - tudományos tevékenység, kutatás - ismeretterjesztés - műemlékvédelem - gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet - sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével - közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások. ... >>

Thuri Farkas Pál Alapítvány a Sajószentpéteri Nagytemplomért

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 13.
képviselő: Paszternák István elnök
Az alapítvány szakmai és anyagi lehetőségeihez mérten támogatást kíván nyújtani az alábbi tevékenységekhez, törekvésekhez:
- A sajószentpéteri Református Nagytemplom, mint országosan védett, kiemelkedő értékű műemlék épület védelméhez, fenntartásához a szükséges felújításokhoz, restaruáláskhoz, fejlesztésekhez.
- Sajószentpéter város kulturális örökségének felkutatásához, megóvásához, közkinccsé tételéhez.
- A Sajószentpéter-Nagytemplomi Református Egyházközség sokoldalú missziójához.
- Keresztyén erkölcsi alapon álló oktatáshoz, neveléshez. Így különösen: rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek egyházi - elsősorban református - intézményekben történő taníttatásához.
- A rászoruló idősek, magányosok, betegek segítéséhez és más hátrányos helyzetű csoportok, etnikai kisebbségek esélyegyenlőségének támogatásához.
- A Sajószentpéter-Nagytemplomi Református Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok (különösen a templom, a temetők és a parókia) karbantartásához, felújításának támogatásához, technikai és más eszközökkel való felszereléséhez. A gyülekezet tevékenységéhez szükséges, megfelelő ingazlan biztosításához.
- A sajószentpéteri Nagytemplommal, a reformátussággal, illetve Sajószentpéter várossal kapcsoaltos kutatási tevékenységhez, illetve ezzel kapcsolatos ismeretterjesztéshez.
- Sajószentpéter város kulturális életének színesítéséhez, támogatásához, önálló rendezvények szervezeéséhez. Egyéb református alkalmakat, rendezvényeket és szervezeteket (különösen a Gyülekezet Kórusa és Nőszövetsége) is támogatni kíván az alapítvány.
- Sajószentpéter természeti környezetének megóvásához.
- Kapcsolattartáshoz a határon túli magyarsággal a Magyar Nemzet országhatárokon átívelő egyesítése, összetartozás-tudatának erősítése, a magyar és az eruópai értékek érvényre juttatása érdekében.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- tudományos tevékenység, kutatás
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- műemlékvédelem,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
- gyermek- és ifúságvédelem, gyrmek- és ifjúsági érdekképviselet,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
- euroatlanti integráció elősegítése ... >>
1. oldal