Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zsámbék oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

Alapítvány a Gungl József Zeneiskoláért

(intézményi,sport,oktatási)

2072 Zsámbék, Honvéd u. 4. sz.
képviselő: Gortva Andrásné
Zenetanításhoz, tanuláshoz szükséges hangszerek vásárlása, oktatástechnikai eszközök vásárlása, nevelési, oktatási tevékenység, képességfejlesztés támoga- tása. ... >>

Alapítvány a sportoló gyermekekért

(sport,oktatási)

2072 Zsámbék, Szilágyság u.35.sz.
képviselő: Hajdú Péter elnök
Budakeszin és vonzáskörzetében gyerme- kek és felnőttek sportolási és művelő- dési lehetőségeinek javítása. Sportver- senyekre felkészítés, edzőmérkőzések szervezése, táborozás, sporteszközök, ruházat beszerzése, továbbképzés, okta- tók költségeinek fedezése. ... >>

Alapítvány a Zsámbéki általános Iskoláért

(intézményi,sport,oktatási)

2072 Zsámbék, Honvéd u.4.sz./Gyak.Ált.Isk./
képviselő: Zombori László
Magasabb színvonalú oktató-nevelő munka A kóruskultura támogatása, kortárs oktatása, számítástechnika, sport támogatása. ... >>

Alapítvány a Zsámbéki Napköziotthonos Óvodáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2072 Zsámbék, Magyar u. 5.sz.
képviselő: . ., Szabóné Mayer Valéria
Magasabb szinvonalú oktató, nevelő mun- ka feltételeinek folyamatos biztosítása ... >>

Apróka Alapítvány a zsámbéki bölcsödéért

(oktatási)

2072 Zsámbék, Akadémia utca 3.sz.
képviselő: Zsengellér Zsuzsanna
A zsámbéki bölcsöde tárgyi feltételei- nek javítása. A nevelői-oktatási tevé- kenység fejlesztése. ... >>

Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék

(oktatási)

2072 Zsámbék, Mányi út 64.
képviselő: Berkó Gyöngyi (elnök)
A tanulmányaikat folytató zsámbéki és töki diákok segítése közép-és felsőfokú tanulmányaik végzésében, ösztöndíj formájában. Ez az ösztöndíj az Árpádházi Szent Erzsébet Ösztöndíj, Zsámbék. ... >>

Bázis 1.Pedagógiai Szakmai Munkát Segítő Egyesület

(oktatási)

2072 Zsámbék, Gábor Áron u. 5.
képviselő: Feketéné Csermely Éva elnök
a 3-14. éves korosztállyal foglalkozó pedagógusok gyakorlati tapasztalatszerzéséhez lehetőségek nyújtása, amelyek által a pedagógiai munka társadalmi megbecsülése emelkedik. ... >>

Bethlen Gábor Érdekvédelmi és Közművelődési Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2072 Zsámbék, Gábor Á. utca 4.
képviselő: Jakab Orsolya
a népi hagyományok és a népművészet ápolása, gyűjtése, pártolása és terjesztése, különös tekintettel a határon túli, ezen belül az erdélyi magyar népművészet és népi kultúra értékeire. Magyar néptánccsoport működtetése, támogatása. Kulturális rendezvények szervezése. Erdélyben élő iskolások támogatása. Táborok, kirándulások szervezése. Környezet megóvás, a falu értékeinek megóvása. Egészséges életmódra való nevelés oktatása és támogatása. Tehetséggondozás támogatása. ... >>

Dr. Meggyes Pro Vobis Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2072 Zsámbék, Magyar u. 13.sz.
képviselő: Holnapy D. Márton
A Zsámbéki-medencében és Budapest környékén és vonzáskörzetében élő, csökkent munkaképességű, többségében testi és szellemi megváltozott képességű emberek képzése, munkára való felkészítése és foglalkoztatása, illetve részükre új munkahelyek teremtése és annak folyamatos biztosítása, esélyegyenlőségük feltételeinek megteremtésében közreműködés. Minden évben megjutalmazza a Zsámbéki Premontrei Szakképző Iskola legjobb tanulmányi eredményt elért és az emberileg arra legérdemesebb tanulóját. ... >>

Kutatás a Magyarságért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2072 Zsámbék, Dózsa Gy. út 60.
képviselő: Garamvölgyi Mihály elnök
A magyarság kutatása. E körben oktatási feladatokat támogat. ... >>

Mátyás Íjászai Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

2072 Zsámbék, Etyeki u. 12.
képviselő: Derék Mihály ( elnök )
Az ősi hagyományok ápolása, továbbadása, tradicionális íjászoktatás, más hagyományőrző egyesületekkel való kapcsolattartás. ... >>

Mozgással az egészséges jövőért Egyesület

(sport,oktatási)

2072 Zsámbék, Dózsa Gy. u. 55.
képviselő: Staub Zoltán ( elnök )
A mozgás társadalmi elismerésének növelése, szociális tevékenység, az egészséges életmóddal összefüggő oktatási, tudományos programok szervezése, lebonyolítása, környezetvédelem. ... >>

NEBULÓ Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2072 Zsámbék, Zichy tér 3.sz.
képviselő: Albert Lászlóné elnök
Hátrányos helyzetű tanulók támogatása, tehetséges főiskolai hallgatók szak- vezetővé képzése, gyakorló iskolában oktatás-nevelés feltételeinek javítása, a társoktatási intézményekkel kapcso- lat támogatása, ápolása. ... >>

NEBULO Alapítvány Zsámbék

(intézményi,oktatási,szociális)

2072 Zsámbék, Zichy tér 3.
képviselő: Horváth László elnök
Tehetséges, hátrányos helyzetű tanulók támogatása, tehetséges főiskolai hallgatók szakvezetővé képzése, gyakorló iskola feltételeinek javítása, a továbbképzések támogatása, társoktatási intézményekkel a kapcsolattartás ápolása. ... >>

NESSA Pedagógiai és Szociális Alapítvány

(oktatási,szociális)

2072 Zsámbék, Nyárfás u 55.
képviselő: Lázár Andrea ( önállóan )
A hazai és határon túli gyermekek, fiatalok oktatása,nevelése, felügyelete, az oktatás-nevelés színvonalának elősegítése, továbbá idős emberekről való gondoskodás intézményi hátterének megteremtése, támogatása. ... >>

Segítő Kezek Zsámbékért

(intézményi,oktatási)

2072 Zsámbék, Petőfi út 13.
képviselő: Legerszki Andrea elnök
Zsámbék Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola oktató-nevelő munkájának segítése
... >>

Segítünk, hogy tanulhasson Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2072 Zsámbék, Zichy Miklós tér 3.sz.
képviselő: Domokos Kázmér
Határainkon kivül élő magyarság tovább- tanulása, idegennyelv elsajátítása a zsámbéki gyakorlóiskolában. ... >>

Szent Norbert Karitatív Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2072 Zsámbék, Petőfi u.13.sz.
képviselő: Horváth Zoltán
Szociálisan hátrányos helyzetű zsámbéki gyermekek részére napköziotthon létrehozása, működtetésének támogatása. Az általános iskolát befejező gyermekek továbbtanulásának elősegítése. Amennyiben működését kiterjeszti az 1996. május 2-án alapított Zsámbéki Szakmunkásképző és Speciális Szakiskola működésére és az ahhoz szükséges tárgyi eszközök fejlesztésére. ... >>

Zsámbék Múzeumaiért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2072 Zsámbék, Szent István tér 565. hrsz.
képviselő: dr. Valter Ilona elnök
Zsámbék történeti adottságaira, hagyományaira, múltjának és jelenének szellemi értékeire építve az itt élők identitásának erősítése, Zsámbék kulturális és idegenforgalmi központ szerepének növelése, az oktatás támogatása érdekében a településen és környezetében található múzeumok gondozásának, bővítésének, gyűjteményei gyarapításának, fejlesztésének és új múzeumok létrehozásának segítése. ... >>

Zsámbéki Református Ifjúság-és Családvédelmi Alapítvány

(oktatási,szociális)

2072 Zsámbék, Petőfi Sándor utca 23.
képviselő: Matyóné Portörő Gabriella elnökh., Répássy Gábor elnök
Zsámbék községben a bibliai értékrend továbbadása, oktatási, közösségi fog- lalkoztatásokkal időskorúak, szociáli- san rászorultak segítése, gyülekezeti ház építése. ... >>

Zsámbéki Színházi, Kulturális, Hadtörténeti és Idegenforgalmi Bázis Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2072 Zsámbék, Etyeki u. 2.
képviselő: Barabás Béla önállóan, Békés András önállóan, Bíró Béla önállóan, Bocsárdi László önállóan, Brunner József Károlyné önállóan, Karsai György elnök önállóan, Máté Péter titkár önállóan, Nánay István önállóan, Sándor L. István önállóan, Varga István önállóan
A Zsámbékon és környékén található jelentős - kora középkortól a XX. századig terjedő időszak - különböző reprezentáló műemlékek, valamint a vidékre jellemző természeti értékek védelmének, rehabilitációjának segítése és környezetükben értékükhöz méltó kulturális események, rendezvények, oktatási programok révén ezen helyszínek széles körű megismertetése. Ezen értékek továbbfejlesztése lehetőségeinek feltárása, múzeumi és oktatási célú hasznosításának megvalósítása. Az épített táji és természeti értékek védelme, helyreállítása, rehabilitációjának elősegítése. Ezen értékek környezetében elsősorban a kortárs magyar, határon túli magyar és környező országok kulturális életének, művészeti, művészetoktatási közös programjainak létrehozása, regionális és nemzetközi projektek szervezése keretében. ... >>

Zsipp-Zsupp Képességfejlesztő Alapítvány

(oktatási)

2072 Zsámbék, Bartók B. u. 6.
képviselő: Palugyai Dorottya elnök
Gyermekek készség- és képességfejlesztése, családi nevelés segítése, szülő-gyermek kapcsolat erősítése játéktevékenységek és játékkölcsönzés által, gyermekek társadalmi beilleszkedésének és közösségi tevékenységének elősegítése, pszichológiai és nevelési tanácsadás. ... >>
1. oldal